LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bagl ifadesini içeren 847 kelime bulundu...

a'razi / a'razî

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey, ilinek; hareket ve koku gibi.

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

abdullah ibn-i ömer

 • Bi'setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim'in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın oğlu idi. Hilâfet ve Val

acil

 • Sonraya bırakılmış. Bir vâdeye bağlı.
 • Ahiret.

acilen / âcilen

 • Vakit gelince yapılmak üzere. Bir vâdeye veya bir şarta bağlı bulunarak.

adem-i merkeziyyet

 • Bir idâri taksimattaki parçaların (vilâyet, belediye ve köy) muayyen hususlarda kendi kendilerine idare yetkileri. Bir yere bağlı olmaksızın veya bir yerden idare edilmeksizin olan muamele. Bütün kısım ve şubelerin kendi kendilerini idare tarzı.

adem-i tahayyüz

 • Hacimsiz, yer ile bağlı olmamak.
 • Boşlukta yer kaplamamak. Mekândan münezzeh oluş. Yer ile bağlı olmamak. Hacmi olmayış.

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık, bağlı olmama.
 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

ahfa / ahfâ

 • Kalbe bağlı duyguların en gizli, en kapalı olanıdır ki, Cenâb-ı Hak sıfat, şuûnat ve Zât'ına ait en gizli, en mahrem mânâları izin verdiği ölçüde bu duyguya hissettirir.

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahval-i siyasiye

 • Siyasetle bağlantılı haller ve gelişmeler.

aidiyet / âidiyet

 • Ait olma, bağlılık.

akam

 • Yük bağladıkları ip.

akan

 • Deve ayağını bağladıkları ip.

akd / عقد

 • Anlaşma, sözleşme.
 • Bağlama, düğümleme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi
 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

akl

 • Sürmek.
 • Ölmek.
 • İp ile bağlamak.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.
 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

alaka peyda etme / alâka peyda etme

 • Bağlantı kurma.

alamescid köyü

 • Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı bir köy.

alamet-i sadakat / alâmet-i sadakat

 • Bağlılık işareti.

albora

 • İtl. (Denizcilik) Serenlerin, direklerin üzerine kaldırılıp bağlanması.
 • Floka küreklerinin, selâmlamak için yukarı kaldırılması.
 • Dalyanlarda ağın yukarı alınması ile balığın toplanması.

alem-i imkan / âlem-i imkân

 • Kâinat; varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan âlem.

alem-i mümkinat / âlem-i mümkinat

 • Mümkin varlıklar âlemi; varlığı ile yokluğu eşit olup varlığı ancak Allah'ın var etmesine bağlı olanlar, yaratılanların tamamının oluşturduğu âlem.

amir-i müstakil / âmir-i müstakil

 • Hiç kimseye bağlı olmayan ve istiklâl sahibi olan âmir, kumandan.

anglikan

 • İngiliz kilisesine bağlı kimse.

anise

 • Sıkı bağlanmış. (Farsça)
 • Koyulaşmış, katılaşmış şey. (Kan ve mürekkeb gibi akıcı maddeler.) (Farsça)

araz

 • Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan şey (ilinek.

ariyy

 • (Çoğulu: Erâri) Davar bağlanan yer ve ip.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

asabiyet-i kavmiye

 • Kavminin ve milletinin örf, âdet ve değerlerine körükörüne bağlılık, ırkçılık.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşere-i mübeşşere

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde b

ashab / ashâb

 • (Tekili: Eshâb) (Sahib) Arkadaş olanlar. Sahip olanlar, kullanma yetkisine sahip kişiler.
 • Halk, ahali.
 • Sahabeler, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (A.S.M.) görmüş ve mü'min olarak ona ve onun mesleğine bağlı kalmış olan zatlar. Bu kişiler, insanlık, doğruluk ve her türlü faz

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

asm

 • Sargı.
 • Kırılmış kemiğe bağlanan ağaç.

atf / عطف

 • Bağlama. Bağ. Ekleme.
 • Meyletme.
 • Şefkat. Sevgi.
 • Eğilme.
 • İkiye bükme. İki kat eyleme.
 • Çevirme.
 • Geri döndürme.
 • Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek.
 • Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek.
 • <
 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.
 • Atıf, bağlama, verme, yükleme.
 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.
 • Eğme. (Arapça)
 • Bağlaç. (Arapça)
 • Çevirme,yöneltme. (Arapça)
 • Atfetmek: Yöneltmek, vermek. (Arapça)

atfetmek

 • Meyletmek. Sevgi beslemek.
 • Gr: Mânâyı birbirine bağlamak.

atıf / âtıf / عاطف

 • Bağlanma, gönderilme.
 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.
 • Verme, yükleme, bağlama.
 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.
 • Şefkatli. (Arapça)
 • Meyleden. (Arapça)
 • Bağlayan. (Arapça)

ayn-ı münasebet

 • Tam bir bağlantı, ilişki.

azad

 • Serbest. Hür. Kimseye bağlı olmayan. Kölelikten kurtulmuş olan. (Farsça)
 • Dünya alâkasından kesilmiş. (Farsça)
 • Serbest fikirli. (Farsça)

azade

 • Bağlardan kurtulmuş. Serbest. Kayıtsız. Hür. Sâlim. Müberrâ. (Farsça)

azade-dil

 • Gönlü bir şeye bağlı olmayan. (Farsça)

azame

 • Eskiden, büyük görünmesi için kadınların bağladıkları arkalık.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

bag-zar

 • Bağlık yer, bağ, bostan. (Farsça)

bagat

 • (Tekili: Bağ) Bağlar, üzüm bağları.

baggal

 • (Bagl. dan) Katırcı.

bağistan / bağistân

 • Bağlık ve bahçelik yer. (Farsça)
 • Bağlık bahçelik yerler.

batıniyye

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te'viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve

bazubend / bâzubend

 • Pazvand. Kola bağlanan duâlı kağıt. (Farsça)

bend / بند

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)
 • Bent, bağlanmış.
 • Bağ. (Farsça)
 • Zincir. (Farsça)
 • Boğum. (Farsça)
 • Bend, fıkra. (Farsça)
 • Baraj, su bendi. (Farsça)
 • Bend olmak: Bağlanmak. (Farsça)

bende

 • Bağlı, esir, köle, hizmetçi, kul.
 • Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. (Farsça)

bendegane / bendegâne

 • Hizmetçi gibi. Bağlanmışçasına.

bendide

 • Esir, köle. (Farsça)
 • Bağlı, bağlanmış. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

besatin / besâtîn

 • Bostanlar, bağlar, bahçeler.

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)
 • Bağlanmış, şarkı ahengi.

beste-dehan / beste-dehân

 • Dili bağlı. Ağzı kapalı, susan, sükût eden. (Farsça)

beste-gi / beste-gî

 • Bağlılık. Kapalılık. (Farsça)

beylik

 • Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik.

beytüşşebab

 • Şırnak iline bağlı bir ilçe.

bi'at / bî'at

 • Sözleşme, söz verme, teslimiyet.
 • Devlet başkanı durumunda olan kimseye, senin başkanlığını, idâreciliğini kabûl ettim, iyi ve faydalı her sözüne itâat edeceğim, şeklinde söz vermek, bağlılığını bildirmek.

biat / bîat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.
 • Bağlılık yemini.

biat-ı rıdvan

 • Kur'an-ı Kerim'in 48. Sûresi olan Fetih Sûresinde zikri geçen, Hz. Peygamber'e (A.S.M.) bağlılıklarını bildiren sahabelerin biatlarıdır. 1400 veya daha fazla olduğu bildirilir. Bu cemaata Ashab-ı Rıdvan da denir. (R.A.)

bigal

 • (Tekili: Bagl) Katırlar, esterler.

bil-ıtlak

 • Mutlak olarak. Hiçbir şeye bağlı olmaksızın.

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

bizatihi kaim / bizatihî kaim

 • Varlığı başka bir sebebe bağlı olmayan, kendi zâtıyla var olan.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

buhnuk

 • Kadınların başlarına örtüp iki uçlarını çenesi altına bağladıkları bez. (Türkçe "destâr" derler)

burjuva

 • Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa'da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan. (Fransızca)

ca'feri / ca'ferî

 • Şiilerden İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlı olduklarını iddia edenler.Bütün mânâsıyla İslâmiyet'e bağlı olup şeriatın emirlerine göre amel eden ve Âl-i Beyt'in büyük bir dinî şahsiyeti olan İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlılık iddiasının doğru olması için, o zat gibi olmağa ve Hz. Muha

caferiyye / câferiyye

 • Hazret-i Ali'nin torunlarından Ca'fer-i Sâdık'a bağlı olduklarını iddiâ eden, bozuk İmâmiyye fırkasının otuz ikinci kolu.

çamular

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.
 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çamulari

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

candade

 • Bir şeye candan bağlanmış. Can vermiş, candan bağlanan. (Farsça)

car / câr

 • (Harf-i cer) Başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme çekip bağlayan harf.

çarmıh

 • Suçluyu bağlamak için kurulmuş haç şeklinde ağaç.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cava

 • Endonezya'ya bağlı bir ada şehri.

cebire / cebîre

 • Kırık ve çıkığın iki yanına bağlanan tahtalar.

cemiyet-i muhammedi / cemiyet-i muhammedî

 • Muhammed'in (a.s.m.) cemiyeti; Hz. Muhammed'e (a.s.m.) bağlı olan cemiyet, İslâm ümmeti.

cemiyet-i nakşiye

 • Nakşibendi tarîkatına bağlı topluluk.

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

cevad-ı mutlak

 • Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah.

ciar

 • Ucunu bir kazığa bağlayıp bir ucunu da beline bağlayıp kuyuya inilen ip.

cide

 • Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu vilâyetine bağlı bir ilçe.

cihet-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

cihet-i temas / cihet-i temâs

 • Bağlantı yönü.

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

cum'a gecesi / cum'â gecesi

 • Perşembe'yi Cumâ'ya bağlayan gece.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

dalkavukluk

 • Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olan kimselere aşırı bağlılık.

damar-ı müteassıbane / damar-ı müteassıbâne

 • İnandığı şeylere körü körüne, katı bir şekilde bağlılık damarı.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

delil-i fer'i / delîl-i fer'î

 • Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır.

derece-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma seviyesi.

derece-i sadakat / derece-i sadâkat / دَرَجَۀِ صَدَاقَتْ

 • Bağlılık derecesi.
 • Samîmî bağlılık derecesi.

derek

 • Urgan ucuna eklenip, kovanın kulpuna bağlanan ip parçası (urgan suya değmesin diye)
 • Kiriş uçlarında olan halka (yayın başlarına geçirirler.)

derviş / dervîş / درویش

 • Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.
 • Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse.
 • Yoksul. (Farsça)
 • Tarikat şeyhine bağlı mürit. (Farsça)

dest-beste

 • El bağlamış, eli bağlı. (Farsça)

deyn-i hal / deyn-i hâl

 • Huk: Herhangi bir vakte bağlı ve te'hir edilmeyen borç.

dil-bend

 • Gönül bağlıyan, seven. (Farsça)

dil-beste

 • Kalbi bağlı, âşık. (Farsça)

dilbend / دلبند

 • Gönül bağlanan, sevgili. (Farsça)

dilbeste / دلبسته

 • Gönlü bağlanmış, aşık. (Farsça)

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Kazây-ı muallak, kesin olmayıp sebebe bağlı kılınan ecel.

ecel-i muallak / ecel-i muallâk / اَجَلِ مُعَلَّقْ

 • Mânevî kader levhasında yazılı olan ve gerçekleşmesi bazı şartlara bağlı olan ecel.
 • Şarta bağlı ecel.

edille-i şer'iyye

 • Din bilgilerinin elde edilmesine esâs olan ve bunlara bağlı bulunan deliller.

ehl-i cebr

 • Cebriye Mezhebine bağlı olanlar.

ehl-i hal

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.

ehl-i ilim ve tarikat

 • İlim sahibi ve bir tarikata bağlı olan kimseler.

ehl-i sadakat / ehl-i sadâkat / اَهْلِ صَدَاقَتْ

 • Doğruluk ve bağlılıkta kusur etmeyenler.
 • Samîmî bağlı olanlar.

ehl-i takva ve vicdan / ehl-i takvâ ve vicdan

 • Allah'tan korkan, emirlerine bağlı olan dindar kimseler ve vicdan sahipleri.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehl-i tevhid

 • Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilip inanan ve sadece bir Allah'a bağlanıp ibadet eden kimse.

ehlitarikat

 • Tarikata bağlı olan.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

eşaire

 • (Tekili: Eş'ari) Dinde meşhur imam Eb-ul-Hasan-ül-Eş'arî'ye bağlı olan sünnet ehlinin bir kısmı.

esar

 • Esirlerin ellerini bağladıkları ince kayış.

esbabperest

 • Allah'ı unutarak sebeblere haddinden ziyade değer veren. Her şeyi bir sebebe bağlayıp, Allah'ın fâil ve her şeyin hâkimi olduğunu inkâr eden veya ona kıymet vermek istemeyen.

eshab-ı tercih / eshâb-ı tercîh

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından delili kuvvetli olan ictihâdı seçen âlimlerdir.

esid

 • Ev önü.
 • Bağlanmış kapı.

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i mevsule ve müpheme / esmâ-i mevsûle ve müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; mânâsı kendisinden sonra gelen cümle ile açıklanan ve bir ismi başka bir cümleye bağlayan kelimedir.

esr

 • Esir etmek.
 • Muhkem bağlamak.
 • Takviye etmek.
 • Göbeğinde illeti olan.

etba / etbâ

 • Tâbî olanlar, bağlılar.

etba'

 • Tâbi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar.

eysar

 • Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler.
 • Ot.

eyyam-ı şer'iye / eyyâm-ı şer'iye

 • Kur'ân'daki ölçülere uyan günler; gökyüzünde her cismin kendi etrafında dönmesiyle gün, bağlı olduğu sistem etrafında dönmesiyle de yine ona ait sene oluşur. Meselâ Sirius yıldızının bir günü ise bin senedir.

ezimme

 • (Tekili: Zimam) Yularlar. Bağlar.

fa-yı atıf / fâ-yı atıf / fâ-yı âtıf / فَايِ عَاطِفْ

 • Arapçada kelimelerin başına gelen ve baştakî bir ifadeyle bağlantı kurulmasını ifade eden 'fâ' harfi.
 • Bağlaç olan fe harfi.

falaka

 • İki ucunda bir ipin iki uçları bağlı, bir sırıktan ibaret olan ceza âleti.

fart-ı merbutiyet

 • Aşırı bağlılık.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi.

fenafillah / fenâfillâh

 • Allah'a, Onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafirresul / fenâfirresûl

 • Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafişşeyh / fenâfişşeyh

 • Tarikatlerde müridin şeyhine, onda fâni olacak şekilde bağlanması.

feyyaz-ı müteal / feyyâz-ı müteâl

 • Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmadan çok bereket ve bolluk veren yüce Allah.

fi'l-i ihtiyari / fi'l-i ihtiyâri

 • Yapılıp yapılmaması insanın kendi seçimine bağlı olan fiil.

fidam

 • (Feddâm) : Su kabının üzerine koydukları süzgeç.
 • Mecusilerin ağızlarını bağlamakta kullandıkları bez.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahî ile devam eder.

forsa

 • Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erba

gabit / gabît

 • (Çoğulu: Gubut) Çukur yer.
 • Bir dere ismi.
 • Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gayr-ı meş'ur

 • Şuursuz, bilinçsiz; şuurla bağlantısı olmayan, farkedilmeyen.

gem vurmak

 • Mecaz yoluyla mâni olmak, zabtetmek, bağlamak yerinde kullanılan bir tabirdir.

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gerden-beste

 • Boynu bağlı. İtâatli. Boyun eğmiş. (Farsça)

gülistan-ı bağ-ı cinan / gülistan-ı bâğ-ı cinan

 • Cennetlerdeki bağların gül bahçeleri.

gürmih

 • Çivi. (Farsça)
 • Hayvan bağlanan büyük kazık. (Farsça)

hablü'l-metin-i milliyet / hablü'l-metîn-i milliyet

 • Kopmaz bir bağ ile insanları birbirine bağlayan milliyet, millî özellikler.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

halbes

 • (Çoğulu: Halâbis) Bahadır, kahraman. Bir şeye sımsıkı bağlanıp ayrılmayan kişi.

hall ü akd

 • Çözme ve düğümleme. İdame etme. Müşkül mes'eleleri ve işleri halledip neticeye bağlama.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hamail

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.

hanif

 • İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı.
 • İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse.
 • Eğri.
 • Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.
 • İslâmiyetten önce Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim dinine bağlı olan kimse.

harf-i atıf

 • Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma'tufun aleyh, sonrakine ise, ma'tuf denir.
 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

hariciye / خارجيه

 • Dışa bağlı, dışarıya ilişkin. (Arapça)
 • Dışişleri bakanlığı. (Arapça)

hatar

 • Bir şeyin etrafını çevreleyen çember nev'inden şeyler.
 • Çadırın eteklerine bağlanan parça.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

hatm-ı hacegan / hatm-ı hâcegân

 • Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli zikr ve duâların okunmasının) toplu veya yalnız olarak yerine getirilmesi.

hatt-ı münasebet

 • Bağlantı hattı, ilgi bağı.

hatt-ı muvasala

 • Bağlantı hattı.

havass-ı (hamse-i) batına / havass-ı (hamse-i) bâtına

 • Kalbe bağlı beş duyğu: Hiss-i müşterek (hayâl kuvveti), müdrike (akıl), vehim (vâhime), hâfıza, mutasarrıfa (meydana getirici hayal kuvveti).

havass-ı hamse-i batına / havass-ı hamse-i bâtına

 • Kalbe bağlı beş duygu; hayal, akıl, vehim, hafıza, mutasarrıfa.

havass-ı refia / havâss-ı refia

 • Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer'î ve nizamî

hayati / hayatî

 • Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan.
 • Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel.

hayt

 • İp. Kalın ip.
 • İplik. Bağ.
 • İki şeyi birbirine bağlayan.
 • Dikiş dikmek.
 • Tanyeri ağarması.

hayt-ı ittisal

 • Bağlayan, birleştiren bağ.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

haytu'l-emel

 • Ümit ipi; ümit bağlayacak bir sebep.

hayy-ı murtabıt

 • Bağlı olan canlı.

hayy-ı murtabit

 • Aslına bağlı olan canlı.

hazk

 • Bağlamak.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

hevakar / hevakâr

 • Günahlı işlere hevesli. Hevâ ve hevesine bağlı. (Farsça)

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

hilmi / hilmî

 • Hilm'e ait ve hilm'e bağlı.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hizam

 • Kolan ve bağırdak denilen nesne. (Beşikte çocuklara bağlarlar.)

hizan / hîzan

 • Kalkan, sıçrayan. (Farsça)
 • Bitlis vilâyetine bağlı bir kaza ismi. (Farsça)

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hizbullah

 • Allah'a bağlı olan topluluk; Kur'ân ve iman hizmetinde bulunanlar.

homa

 • Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı ve şimdiki ismi Gümüşsu olan bir kasaba.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hubb

 • (Hibâb - Hibb - Mehabbet) Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. Bir şeyi birisine sevdirmek.
 • Hulus, lüzum ve sübut.
 • Muhafaza ve imsâk.

hubb-u ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. (Farsça)

hulusname

 • Yalnız muhabbet, alâka ve bağlılığı göstermek üzere sunulan mektub. (Farsça)

huran

 • Dimeşk eyaletine bağlı çok geniş bir bölgenin adı.

hurc

 • Meşinden veya çadır bezi gibi şeylerden yapılmış büyük heybe ve sandık. Meşinden yapılan bu heybe ve sandıklar arka taraflarındaki meşin kollarla hayvanların semerine bağlanır ve iki hurc bir hayvana yüklenirdi. Eski zamanın uzun yolculuklarında kullanılırdı. Eskiden İstanbulun meşhur yangınlarında

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

hüzn-ü gurubi / hüzn-ü gurubî

 • Sevilen ve bağlanılan herşeyin batıp gitmesinden ortaya çıkan hüzün.

i'kad

 • Düğümlemek. Bağlamak. Bend etmek.

i'lamat

 • (Tekili: İ'lam) Bir dâvânın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî vesikalar.

i'nan

 • Büyü ile bağlanma.

i'tikadat / i'tikadât

 • (Tekili: İ'tikad) İnanışlar. Bağlanışlar ve inançlar.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

i'tiyaş

 • Geçinme. İdareli yaşama.İ'TİZA' : Bir kavim veya kimseye bağlı bulunma.

iare-i mutlaka

 • Bir mülkün, bir eşyanın sâhibi tarafından hiç bir şart ve kayda bağlı kalmayarak başka birine ödünç verilmesi.

ibad

 • Devenin ayağını bağladıkları ip.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

iç il müderrisleri

 • İstanbul, Edirne ve Bursa'da ve bunlara bağlı yerlerde 150'şer akça ve daha fazla yevmiyeleri olan medrese müderrisleri. (Türkçe)

icar

 • Kadının başına bağladığı nesne.

idealist

 • İdeal ve mefkûre sahibi. (Fransızca)
 • İdealizm felsefesine bağlı kimse. (Fransızca)

iğreti

 • t. Ödünç, borç, kendi malı olmayan. Yerli ve sabit olmayan, muallak gibi duran.
 • Muvakkat, bağlı bulunmayan, geçici.
 • Fıtrî olmayan, sahte, sun'î.

ihlas

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve

ihnak

 • (Hunk. dan) Kin bağlama. Gazaplandırma.

ihnet

 • Gazap, öfke. Hiddet.
 • Kalb katılığı.
 • Kin bağlamak.

ihtirasat-ı dünyeviye / ihtirâsât-ı dünyeviye

 • Şiddetli arzu ve hırs ile dünyaya bağlılık.

ihtiyari / ihtiyarî / ihtiyârî / اختياری

 • Mecburi olmayan. İsteğe bağlı. Bir kimsenin isteğine bırakılmış olan.
 • İsteğe bağlı, iradeyle yapılan.
 • İsteğe bağlı, istemekle.
 • Kişisel seçime bağlı, isteğe bağlı. (Arapça)

ihtizam

 • Kemer takma, kuşak bağlama.

ilama / ilâma

 • Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı bir köydür.

ilel-i müteselsile

 • Zincir gibi birbirine bağlı olup devam eden sebepler, illetler.
 • Zincir gibi birbirine bağlı olup devam eden sebepler, illetler.

ilhani / ilhanî

 • İlhanlık. İlhanla alâkalı. İlhanın idare ettiği devlet şekli, imparatorluk. Bu idareye bağlı memleketler. İlhan olma hâli.

ilm-i kelam / ilm-i kelâm

 • Kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan îmânın altı temel bilgisini öğreten ilim.

iltizam-ı hak

 • Hakka sarılma ve bağlanma.

iltizam-ı hikem

 • Hikmetlere sarılma, hikmetlere bağlılık.

iltizam-perverane

 • Bağlanarak, sarılarak.

imdad-ı vahidiyet / imdad-ı vâhidiyet

 • Her şeyin bir tek noktaya bağlanmasından gelen yardım ve destek.

imkan ve ihtimal dairesi / imkân ve ihtimâl dairesi

 • Olabilirlik, varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan daire.

imkani / imkânî

 • Varlığı ile yokluğu eşit olan, varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan.

imtisalen

 • Bağlı olarak, imtisal ederek, uyarak, tâbi olarak.

in'ikad / in'ikâd / انعقاد

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.
 • Bağlanma. (Arapça)
 • Toplanma. (Arapça)

inabe / inâbe

 • Günahları terk ile Hakka dönüş. Hakka tâbi bir mürşide bağlanmak.
 • Bir büyüğe, evliyâ bir zâta intisab etmek, bağlanmak sûretiyle yapılan tövbe.

inadiyye

 • Eşyanın hakikatini inkâr etme felsefesine bağlılık.

incibar

 • Kırılmış olan kemiğin bağlanıp tekrar kaynaması.

indab

 • (Nedeb. den) Yara iyileşip kabuk bağlama.

inikad / inîkad

 • Kurulma, gerçekleşme, bağlanma.

inkılabat-ı zamaniye / inkılâbât-ı zamaniye

 • Zamana bağlı olarak meydana gelen değişimler.

inkıyad / inkıyâd / انقياد

 • Boyun eğme, bağlanma.
 • Bağlanma, boyun eğme. (Arapça)

intikaz

 • Bozulma.
 • Çözülme, battal edilme.İNTİMA'Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma.
 • (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma.

intisab / intisâb / انتساب

 • (Nisbet. ten) Bir yere, bir kimseye mensub olmak. Mâiyyetine girmek. Bağlanmak.
 • Bağlanma, kapılanma.
 • Bağlanma, mensup olma.
 • Mensûb olma, bağlanma. Bir işe, bir mesleğe girme. Bir mürşîd-i kâmile (rehbere) bağlanma, talebe olma.
 • Bağlanma.
 • Bir yere mensup olma. (Arapça)
 • Bir yere bağlanma, bir yerde çalışmaya başlama. (Arapça)

intisab-ı imani / intisab-ı imanî

 • İman ederek Allah'a bağlanma.

intisaben

 • Bağlanarak, mensup olarak.

intisap

 • Bağlanma, mensup olma.

intisap etme

 • Mensup olma, bağlanma.

intisap etmek

 • Bağlanmak, mensup olmak.

intitak

 • Kemer veya kuşak bağlama.

inzimam

 • Bağlanma.
 • Yular ile bağlanma.

ıras

 • Devenin başını ayağına bağladıkları ip.

irca / ircâ

 • Geri döndürme, bağlama.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

irtibat / irtibât / ارتباط / اِرْتِبَاطْ

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.
 • Bağlılık, ilgi.
 • Bağlantı, ilişki, ilgi. (Arapça)
 • Bağlanma.

irtibat etme

 • Bağlı olma, bağlanma.

irtibat-ı ruhi / irtibat-ı ruhî

 • Ruhsal bağlanma, ruhsal münasebet.

irtikaz

 • (Rekz. den) Dikilme.
 • Bağlanma.
 • Tıb: Nabız atma.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

islamiyet

 • İslâmlık.
 • İslâm oluş. Teslimiyet, inkıyad, bağlılık, hakka tarafgirlik ve iltizamdır. (İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Münazarat)

ismah

 • Cömert ve eli açık olma.
 • İtâatli ve bağlı etme.

isti'naf

 • Önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerdeki muhtemel sorulara cevap teşkil etme.

iştibak-ı tesanüd-ü nazm / iştibak-ı tesânüd-ü nazm

 • Bir ağ gibi birbirine bağlanıp dayanmış olan nazım, diziliş.

istibdad

 • Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi.
 • Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

ıstıfaf

 • Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

istihkamat-ı muttasıla / istihkâmât-ı muttasıla

 • Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır.

istihmam

 • Bir kimse, bağlı olduğu cemâate ait işler için her türlü sıkıntıya düşme.
 • Ehemmiyet verme.

istiklal / istiklâl

 • (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş.
 • Az bulma, kâfi görmeme.
 • Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.

istıktab

 • (Kutb. dan) Kutuplaşma, bir kutubun etrafında toplanma, bir kutuba bağlanma.

iştirat

 • (Şart. dan) Şarta bağlama, şarttlaşma.

itikadat-ı imaniye / itikadât-ı imaniye

 • İmanla bağlantılı inanışlar.

itlak

 • Bağlama, asma.

ittiba / ittibâ

 • Tâbi olma, bağlanma, uyma.

ittiba etme / ittibâ etme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba eyleme / ittibâ eyleme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba-ı sünnet-i muhammediye / ittibâ-ı sünnet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetine bağlanma.

ittisal / ittisâl

 • Ulaşmak. Bitişmek.
 • Birbirine dokunmak. Yakınlık. Bağlılık. Kavuşmak.
 • Bağlılık, bitişiklik.

izafe / izâfe

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.
 • Katma, ilâve etme, bağlama.
 • Bağlama, yükleme.

izafet

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.

izafet-i maklub

 • Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb-ı meh: Meh-tâb: Ay ışığı. Çeşm-i âhu: Ahu-çeşm: Ceylân gözlü. Nazar-

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izafi / izafî / izâfî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.
 • Başka bir şeye göre olan; bağlı olduğu şeye göre değişen; rölatif.

izafiyye

 • Münasebet. Bağlı oluş. Alâkalılık.

izafiyyet

 • Alâka mahiyeti. Bağlılık.

ka'm

 • (Çoğulu: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey.
 • İçinde silah saklanan kap.
 • Bağlamak.
 • Öpmek.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kafs

 • Sıçramak.
 • Hafiflik.
 • Sevinç, neşat.
 • Hayvanın ayaklarını bağlamak.

kaide-i rabt

 • Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi.

kal'a-bend

 • Bir kale içinde yaşamağa mahkûm olmuş olan. Kal'aya bağlanmış. (Farsça)

kalb hastalığı

 • Kalbin Allahü teâlâdan başkasına bağlanması.

kalb huzuru / kalb huzûru

 • İç rahatlığı, gönül hoşluğu. Kalbin Allahü teâlâdan başkası ile olmaması; Allah'tan başkasına bağlanmaması.

kalb toparlanması

 • Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmaktan kurtulması.

kalb-i bendeleri / kalb-i bendelerî

 • Size bağlı kalbim, sizin köleniz olan kalbim.

kalb-i selim / kalb-i selîm

 • Şek (şüphe) ve şirkten (Allahü teâlâya ortak koşmaktan), küfür ve nifâktan arınmış, dâimâ Allahü teâlâya bağlı kalb.

kalben terketme

 • Kalbini bağlamama.

kamit

 • Bağlanmış.
 • Tam olgun, kâmil.

kanun

 • Tabiat olaylarının bağlı olduğu değişmez kaide.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

karargir / karargîr / قرارگير

 • Karara bağlanmış. Kararı verilmiş. (Farsça)
 • Karar verilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Karargîr olmak: Karara bağlanmak. (Arapça - Farsça)

kasatura

 • Askerlerin, bellerine bağlayıp taşıdıkları ve süngü gibi kullandıkları düz ve kısa kılıç.

kat-ı sıla-i rahim

 • Hısım-akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme.

katolik

 • Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar. (Fransızca)

kavaid-i usuliye / kavâid-i usuliye

 • Metod kuralları; ilmî disiplinlerle bağlantılı metod kuralları.

kavm

 • (Kavim) Bir peygambere tâbi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, âdet, örf, kültür birliği olan cemâat, topluluk. Millet. Bir işe başlamak.
 • Pazar kurmak.
 • Müşteri ile anlaşmak.

kavz

 • (Çoğulu: Akvâz-Akâviz-Kızân) Küçük kum tepesi.
 • Düşmek.
 • Bağlamak.

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.
 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kaydetmek

 • Yazmak.
 • Bağlamak.
 • İlgilenmek, alâkalanmak.

kaynan

 • At ve deve ayaklarının ip bağlanacak ve bukağı vuracak yeri.

kaza-i muallak / kazâ-i muallak

 • Allahü teâlânın yaratılmasını şarta bağlı olarak takdîr ettiği ve şart meydana gelince yarattığı şeyler.

kaza-i mübrem / kazâ-i mübrem

 • Allahü teâlânın şarta bağlı olmaksızın yaratılmasını takdîr ettiği, yaratılması muhakkak olan şeyler.

kaziye-i şartiye

 • İki cümleden oluşan ve bir cümledeki hükmün diğer bir cümledeki şarta bağlı olduğu önerme.

kebl

 • Bağlamak.
 • Kovanın ağzını iki kat edip dikmek.

kefalet-i mutlaka

 • Huk: Bir kayıt ile bağlı olmıyan kefalet.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i ittisal

 • Tam, sıkı bir bağlantı, ilişki.

kemal-i sadakat / kemâl-i sadakat / kemâl-i sadâkat / كَمَالِ صَدَاقَتْ

 • Tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbî bağlılık.
 • Tam bir bağlılık.

kemal-i sadakat ve ihlas / kemâl-i sadakat ve ihlâs

 • Tam ve mükemmel bağlılık ve samimiyet.

kemal-i teslim / kemâl-i teslim

 • Tam bir bağlılık, teslimiyet.

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.
 • Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan. (Farsça)

kemerbeste-i hizmet-i mevla / kemerbeste-i hizmet-i mevlâ

 • Allah'ın huzurunda, Onun emrine hazır şekilde el bağlamak.

kemerbeste-i ubudiyet / kemerbeste-i ubûdiyet

 • Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, kollarını önden bağlar şekilde, emre hazır vaziyette bekleyip, kulluğunu ifâde ve ilân etmek. (Namazdaki gibi)
 • Kulluk için el bağlayıp Allah'ın huzurunda durma.

kenet

 • (Esâsı: Kinet) İki sert cismi birbirine bağlamak için çakılan iki ucu kıvrık madeni parça.

keramet-i sadakat

 • Doğruluk ve bağlılığın kerameti.

kerdese

 • Bağ, kayd.
 • Ayağı bağlı olan kimsenin yürüyüşü.

kereb

 • Kova bağladıkları ip.
 • Suyu yatıp ağızla içmek.
 • Hurma ağacının kökü.

ketf

 • Omuz. Omuz kemiği.
 • Parça parça kesmek ve bağlamak.

keyfi / keyfî

 • Keyfe, arzuya bağlı. İsteğe âid ve müteallik.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kımt

 • Kamıştan yapılan evlerin kamışlarını bağladıkları ip.

koloni

 • Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. (Fransızca)
 • Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. (Fransızca)
 • Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu. (Fransızca)

kolordu

 • Üç tümen ve bağlı birliklerden meydana gelen büyük askerî birlik.

kompleks

 • Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. (Fransızca)
 • Basit olmayan. Mürekkep. (Fransızca)
 • İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü. (Fransızca)

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

kudsiyet

 • Kutsallık; Cenâb-ı Hakka mensup ve doğrudan Ona bağlı olma; Kur'ân gibi.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

kutb-u azam / kutb-u âzam

 • En büyük kutup; birçok Müslüman'ın kendisine bağlandıkları büyük evliyadan zamanın en büyük mürşidi.

kuva-yı milliye / kuvâ-yı milliye

 • İstiklâl Savaşında Anadolu'da kurulan hükümet ve buna bağlı askeri kuvvetler.

kuvvet-i irtibat

 • Güçlü bağlantı.

kuvvet-i nispet

 • Allah'a bağlı olmaktan kaynaklanan güç.

kuyud / kuyûd / قيود

 • Kayıtlar, bağlar.
 • Bağlar. (Arapça)
 • Kayıtlar. (Arapça)

ladini / lâdinî

 • Dinî olmayan, dinle bağlantısı bulunmayan.

latife

 • Hoş söz. Şaka. Mizah. Söz ile iltifat. İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu. (Mukabili ciddiyettir)

latife-i rabbaniye

 • İnsanın kalbine bağlı ve bütün duygularının sultanı olan ince bir duygudur ki, İlâhî hakikatlar onunla hissedilip zevkedilir.

lebbeste

 • (Leb-beste) Ağzı bağlı. Susan, konuşmayan. (Farsça)

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

lett

 • Bağlama.
 • Karıştırma.
 • Vurma, dövme, dayak atma.
 • Yanaşma, yaklaşma.

lezz

 • Bağlamak.

lisan-ı nahvi / lisan-ı nahvî

 • Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belâgatlı dil.

ma'kud

 • (U, uzun okunur) Akdolunmuş, bağlanmış, düğümlü, bağlı.
 • Bağlı, bağlanmış.

ma'nevi bağ / ma'nevî bağ

 • Herhangi bir şekilde, iki şey arasında zihinde kurulan irtibat, ilgi. Buna mânevî râbıta da denir.
 • Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, dînine bağlılık gibi mânevî değerler.

ma'tufun aleyh

 • Bir rabt edatı ile kendisine bağlı olan kelime (Farsça)

ma-i mevsule / mâ-i mevsule

 • Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi.

maddiye

 • Maddeyle bağlantılı.

maglul

 • Susuz kalmış. Su sıkıntısında bulunan.
 • Eli bağlı. Zincirle bağlanmış kimse.
 • Hapsedilmiş olan.

maglul-ül yed

 • Eli bağlı.

mahall-i taalluk / mahall-i taallûk

 • Bağlantılı ve ilgili olduğu yer, bölge.

mahatim

 • (Tekili: Mahtum) Bağlanmış ve kilitlenmiş şeyler.
 • Mühürlenmiş şeyler.

mahiyat-ı mümkinat / mâhiyât-ı mümkinât

 • Kâinattaki varlıkların mâhiyetleri; varlığıyla yokluğu eşit olan ve varlığı Cenâb-ı Hakkın var etmesine bağlı olan varlıkların temel özellikleri, asıl yapıları.

mahkeme

 • (Hüküm. den) Dâvaların görülüp hükme, karara bağlandığı yer. İcra-yı adalet için çalışan resmî daire.
 • Hüküm verilen dâvâların görülüp, hükme (karâra) bağlandığı yer.
 • Davaların görülüp karara bağlandığı yer.
 • Davaların görülüp hükme bağlandığı yer.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir seyyarenin, bağlı olduğu kürenin etrafında dönmesiyle hâsıl olan farazî daire.

mahtum

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Bağlanmış.

makalid-i inkıyad

 • İnkıyad, bağlılık kilitleri.

makbul

 • Ayağı bağlı olan.

makud / mâkûd

 • Bağlı.

maliki / mâlikî

 • Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri olan Mâliki mezhebine tâbi olan, bağlı olan kimse.

maliye / ماليه

 • Devletin gelir ve gider işlerini takip eden bakanlık ve ona bağlı daireler. (Arapça)

maluliyet / mâlûliyet

 • Bir sebebe ve illete bağlı olarak meydana gelme.
 • Bir sebebe ve illete bağlı olma.

masdar

 • Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba.
 • Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism-i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti ile mebde' ve me'hazidir.

masfuf

 • (Masfufe) Saf bağlamış, dizilmiş. Sıra ile dizilmiş.

matlub-ı hakiki / matlûb-ı hakîkî

 • Gerçekte taleb olunacak, kavuşmak istenilecek ve gönül bağlanacak olan Allahü teâlâ. Hakîkî Matlûb.

matufun-aleyh / mâtufun-aleyh

 • Bir bağlama edâtı (bağlaç) ile kendisine bağlanan kelime, mânâ, maksat.

mavna

 • Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne.

mebsuten mütenasip / mebsûten mütenasip

 • Doğru orantı; birbirine bağlı olan ve biri arttığında öteki de artan iki büyüklük arasındaki nispet.

meclub / meclûb

 • Tutkun, aşırı bağlı.

meclup / meclûp

 • Tutkun, aşırı bağlı.

mecrur / mecrûr

 • Çekilen, sürüklenen; gr. başına geldiği câr harfiyle önündeki fiilin mânâsı kendine bağlanan ve daima esreli okunan kelime.

meftun olma

 • Tutulma, bağlanma.

meftuniyet / meftûniyet

 • Düşkünlük, aşırı bağlılık.

mek'um

 • Ağzı bağlı deve.

mekfuf

 • Kulplarından sıkıca bağlanıp heybe gibi asılmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Heybe.
 • Dürülmüş, toplanmış.
 • Men olunmuş. Yasak edilmiş.

mektub-u sadakat-medar / mektub-u sadâkat-medâr

 • Sadâkate, bağlılığa kaynak olan mektup.

mektuf

 • İki eli arkasına bağlanmış olan.

mel'eme

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek.
 • Yara yırtığını bağlamak.

meleke-i feylesofane

 • Filozoflar gibi ilimle bağlantılı meleke elde etme.

mensub / mensûb / منصوب

 • Bağlı, üye.
 • Bağlı, ait, ilgili.
 • Nispet edilen, ait, bağlı. (Arapça)

mensubat / mensubât

 • Bağlılar, ilgililer.

mensubin / mensubîn

 • Mensup olanlar, bağlı olanlar.

mensubiyet / منصوبيت

 • Bağlılık, aitlik.
 • Mensup olmak, bağlı ve ait olmak.
 • Mensup olma, bağlı olma. (Arapça)

mensubiyyet

 • Mensubluluk, ilgili, bağlı oluş. Alâkalı bulunuş.

mensup

 • Bağlı.

mensup olmak

 • Bağlı olmak, üye olmak.

menut / menût / منوط

 • Asılı, muallâk.
 • Bağlı. Mütevakkıf. Merbut. Vâbeste.
 • Bir milletten olmayıp sonradan o millete dahil olmuş olan.
 • Bağlı. (Arapça)

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

merbut / merbût / مربوط

 • Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.
 • Bağlı.
 • Bağlı, irtibatlı.
 • Bağlı. (Arapça)

merbutan

 • Merbut olarak. Bağlanmış ve ekli olarak.

merbutat / merbutât

 • (Tekili: Merbut) Rabt olunup bağlanmış şeyler. Ekli ve bağlı şeyler.

merbutiyet / merbûtiyet / مربوطيت

 • Bağlılık.
 • Bağlılık.
 • Bağlılık. (Arapça)
 • Düşkünlük, aşırı ilgi. (Arapça)

merbutiyet-i kalbiye

 • Kalp bağlılığı.

merbutiyyet

 • Bağlılık.
 • Bağlılık. Mensub oluş. Mensubiyyet. Eklilik.

merci'-i resmi / merci'-i resmî

 • Bir idare veya memurun bağlı bulunduğu üst makam.

merci-i müteallik

 • Harf-i cerrin bağlandığı fiil.

merhun / مرهون

 • (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey.
 • Belirli müddetle bir şeye bağlı olan.
 • Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit.
 • Rehinli, ipotekli. (Arapça)
 • Zamana bağlı, bir şeye bağlı. (Arapça)

merkez-i irtibat

 • Bağlantı merkezi.

mersus

 • Sağlam yapı. Birbirine kenetlenmiş, kurşun veya lehim ile birbirine bağlanmış sağlam yapı.

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

meşdud

 • (Meşdude) Kuvvetlice bağlanmış olan. Sıkıca bağlı. Sıkı.

meşrut / meşrût

 • Şartlı. Şart ile bağlı.
 • Şarta bağlı.

meşrut olmak

 • Şarta bağlı olarak gelen, şart kılınan.

meşruta / meşrûta

 • Bir kimseye veya bir zümreye bırakılmış, bazı şartlara bağlı oluş.
 • Sahibi tarafından veresesine satılmamak şartiyle bırakılmış ev vesaire.
 • Şarta bağlanmış.

mevkuf

 • Durdurulan. Vakfedilen. Dâimi bir halde bırakılan.
 • Tevkif edilen. Tutulup hapsedilen.
 • Ait, bağlı.

mevkufiyyet

 • Maznunun hüküm giyinceye kadar hapsedilmesi. Hapsedilme hâli.
 • Bağlı olma.

mevleviler / mevlevîler

 • Mevlevî tarikatına bağlı olanlar.

mihre

 • Acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan ördek. (Farsça)

mikat

 • Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.)
 • Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mirbat

 • Davar bağlanacak bağ.

mirzah

 • Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç.

miyanbeste

 • Bel bağlamış. (Farsça)
 • Mc: Hemen işe hazır. (Farsça)

mü'sad

 • Bağlanmış ve berkitilmiş nesne.

mu'tekid

 • İtikad eden, inançlı, dinine bağlı.
 • Bağlanmış.
 • İnanmış. Dindar. İtikad eden. Dini bütün olan.

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

mücenned

 • (Mücennet) Sıralanmış asker, saf bağlamış neferler.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müdebber

 • (Dübur. dan) Azat olması efendisinin ölümüne bağlı bulunan köle.
 • Düşünce ile hareket edilmiş.,
 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müdebbire

 • Azat olması, efendisinin ölümüne bağlı olan câriye.

müftekir / مفتقر

 • Yoksul. (Arapça)
 • Bağlı, muhtaç. (Arapça)

muhabbet-i hayat

 • Hayata olan bağlılık, sevgi.

muhtariyet

 • Özerklik, otonomi; bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

mukarren

 • Bağlanmış nesne.

mükatebe / mükâtebe

 • Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma.
 • Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele.

mükatib / mükâtib

 • Mektup yazan. Mektuplaşan.
 • Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi.

mukayyed / مقيد / مُقَيَّدْ

 • Kayıtlanmış, bağlanmış; mutlak olmayan, bir sıfat, hâl, gâye veya şarta bağlı olan lafız (söz).
 • Kayıtlı, bağlı, bağlanmış.
 • Bir işe önem veren.
 • Kaybolmuş, deftere geçmiş.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.
 • Kayıtlı, bağlı, sınırlı.
 • Bağlı, zincire vurulmuş. (Arapça)
 • Kayıtlı. (Arapça)
 • Bağlı.

mükelleb

 • Bağlı esir.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

mülahafe

 • Mülâzemet, devamlı bir işle meşguliyet. Bir işe bağlılık.
 • İsrar etmek.

mülazemet / mülâzemet

 • Devamlı bir işle meşguliyet.
 • Sımsıkı bir işe bağlılık.
 • Staj görme.
 • Gidip gelme.
 • Bağlanma, devam.

mülazım

 • Bir kimseye bağlı gibi olan.
 • Maaşsız acemilik hizmeti.
 • İlmiyyede: Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.
 • Eskiden askerlikte yüzbaşıdan aşağı rütbelerin derecesi, ünvanı.

mülhakat / ملحقات

 • (Tekili: Mülhak) Bir merkeze bağlı veya ait olan yerler.
 • Ekler, ilâveler, katmalar.
 • Ekler. (Arapça)
 • Bir yere bağlı olan başka yerler. (Arapça)

mültesik

 • (Lüsuk. dan) Birbirine bağlanmış. Yapışık, bitişik.

mültezim

 • Kabul edip bağlanan.

mülzim değil

 • Bağlayıcı değil; bağlayıcı olmadığı için uyulma zorunluluğu olmaz.

mümkinat / mümkinât

 • Varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olup Allah'ın var etmesine bağlı olanlar.

mümkinat dairesi

 • Varlığı ile yokluğu imkân dahilinde olup Allah'ın var etmesine bağlı olan daire.

mümkün

 • Varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı ancak Allah'ın var etmesine bağlı olan varlık.

mümkünat

 • Olması imkân dahilinde olan, varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan şeyler.

mümtesil

 • İmtisal eden, sıkı sıkıya bağlanan ve yerine getiren.

mün'akıd

 • İn'ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş.
 • Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden.

mün'akid

 • İki taraf arasında karara bağlanıp, kabul olunan, meydana gelen.

münasebat

 • (Tekili: Münasebet) Münasebetler, ilgiler. İki kişi veya hey'et arasındaki bağlar, ilişkiler. Alâkalar.

münasebat-ı dakika-i hafiye / münâsebât-ı dakika-i hafiye

 • Gizli ve ince münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hafiyye / münâsebât-ı hafiyye

 • Gizli münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hususiye / münasebât-ı hususiye

 • Özel münasebetler, bağlar.

münasebat-ı kelamiye / münâsebât-ı kelâmiye

 • İfadeler arasındaki ilişki ve bağlantılar.

münasebat-ı maneviye / münasebât-ı mâneviye

 • Mânevî bağlantı.

münasebat-ı meşhure / münâsebât-ı meşhûre

 • Meşhur ilgiler, bağlar.

münasebat-ı nahviye ve sarfiye / münasebât-ı nahviye ve sarfiye

 • Dilbilgisi kurallarına ait münasebetler; fiil çekimi ve cümle yapısı ile ilgili kurallara ait bağlar.

münasebat-ı rabbaniye / münasebât-ı rabbâniye

 • Rab olan Allah ile olan bağlantı, ilişki.

münasebat-ı şedide / münasebât-ı şedide

 • Kuvvetli bağlantılar.

münasebat-ı tevafukiye / münâsebât-ı tevafukiye

 • Birbirine uygun gelişmelerdeki bağlantılar, ilişkiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.
 • Bağlantı, ilişki.

münasebet-i adediye

 • Sayısal bağlantı, rakamsal ilişki.

münasebet-i hakikiye

 • Gerçek bağlantı, ilgi.

münasebet-i hayaliye

 • Hayalî münasebet, bağlantı.

münasebet-i intisabi / münasebet-i intisabî

 • Bağlanmaya dayalı ilişki.

münasebet-i maneviye / münasebet-i mânevîye

 • Mânevi bağlantı, ilişki.

münasebet-i ruhiye

 • Ruhsal münasebet, bağlantı.

münasebetdar

 • Bağlantılı, alâkalı.

münasebettar / münâsebettar

 • İlgili, bağlantılı.

münasebettarane / münasebettarâne

 • Bağlantılı olarak.

münessim

 • Hayat veren, ruh veren. Allah.
 • Lâyık olana maaş bağlıyan kimse.
 • Köle âzâd eden.

münkatı'

 • (Kat'. dan) İnkıta eden, kesilmiş, kesilen. Aralıklı ve son bulan.
 • Arada bağ kalmıyan, ayrılmış.
 • Herkesten ayrılıp bir kişiye bağlı kalan.

münsak

 • Gönderilmiş olan.
 • Birine bağlı olan ve peşinden giden.

müntesib

 • Bağlı, ilgili.

müntesibin / müntesibîn

 • Bağlananlar, ilgililer.
 • İntisab edenler, bağlananlar.

müntesip

 • Bağlanan, bağlı.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

mürabata

 • Bağlamak.
 • Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.
 • Bağlı.

murabıtin / murabıtîn

 • (Tekili: Murâbıt) Kalblerini Allah'a bağlayanlar.
 • Şeyhler, dervişler.

murakıb

 • Murakabe eden. Teftiş ve kontrol eden kimse.
 • Hıfzeden.
 • Allah'a (C.C.) bağlanmış olan.
 • Murakabe eden, koruyan.
 • Allah'a bağlanmış.

mürekkebat-ı müteşabike-i mütesaide-i kainat / mürekkebat-ı müteşâbike-i mütesâide-i kâinat

 • Kâinatta bir ağ gibi birbirine bağlanarak gittikçe genişleyen terkipler, bileşikler.

mürid / mürîd / مرید

 • İsteyen, tarikata girip şeyhe bağlanan.
 • Buyuran. (Arapça)
 • Şeyhe bağlı kişi, mürit. (Arapça)

murtabıt / murtâbıt

 • İrtibatlı, bağlı.
 • Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı.

murtabit

 • Bağlı. İrtibatlı. Birbirine bitişik. Ekli.

mürtabit

 • Bağlı, bağlanmış.

mürtebit

 • (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber.
 • İrtibatlı, bağlantılı.

musahhar

 • Teshir edilmiş. Ele geçirilmiş. Fethedilmiş.
 • İstenilen hâle konulmuş.
 • Birine bağlanmış.

musahhir

 • Teshir eden. Elde eden. Zabt eden.
 • İstenilen hâle koyan.
 • Birine bağlayan.

müsebbebat / müsebbebât

 • Sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan şeyler, neticeler, sonuçlar.

müselsel

 • (Silsile. den) Teselsül eden, birbirine bağlı olan, bir sırada devam eden. Zincir halkaları gibi bir sırada olan.
 • Edb: Bütün mısraları kafiyeli manzume.

müselselen

 • (Silsile. den) Birbirinin ardından, aralıksız. Teselsül ederek, zincirleme, birbirine bağlı olarak.

müşevvik-i imtisal

 • Dinin emirlerine sıkı sıkıya bağlanmaya ve yerine getirmeye teşvik eden unsur.

muska

 • Şifâ âyet ve duâlarının yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye.

müsned

 • İsnad edilmiş, senede bağlanmış. "Müsned Hadis" senedi kesintisiz olarak Hz. Peygamber'e ulaşan hadistir.

müstağni-yi alelıtlak / müstağnî-yi alelıtlak

 • Her cihetle ve hiçbir kayda, şarta bağlı olmaksızın zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

müştakan / müştâkan

 • Aşk ve iştiyakla bağlı olan dostlar.

müste'nife

 • Gr: Evvelki cümlelerle bağlı olmayıp ilerdeki veya mukadder olan suallere cevap teşkil eden cümle.
 • Yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerideki muhtemel, sorulara cevap teşkil eden cümle.

müstetbeat-üt terakib

 • Sözdeki birbirine bağlı, işaretli mânalar.

müstetbeü't-terakip / müstetbeü't-terâkip

 • İşaret, telmih, remiz gibi asıl sözün etrafında bulunan birbirine bağlı ikinci derecedeki mânâlar; çağrışımlar.

mutaassıb

 • Tutucu, bağnaz, körü körüne bağlanan.
 • Bir şeyi müdafaada ifrat ve inat gösteren. Körü körüne inad ve israr eden. Aşırı derecede kendi tarafını tutan.
 • Din, millet ve vatanı hakkında çok sevgi, bağlılık ve gayret gösteren.

mutaassıp

 • Aşırı, sıkı sıkıya bağlı olan, tutucu.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

mute harbi

 • Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet e

müteallak

 • Bağlanılan yer, taalluk edilen yer, harfi cerin dayandığı, bağlandığı kelime.

müteallik

 • Asılı, bağlı.
 • Taalluk eden, ilgili, ilişiği olan.
 • Alâkalı. Bir yere bağlı, bir şeye mensub.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

mütedeyyin

 • Dindar, dinine bağlı.

mütehassir

 • Birbirine hasretle bağlanma.

mütekayyih

 • (Kayh. dan) İrinli. Cerahat bağlamış.

mütemessik

 • Temessük eden, sıkı sıkıya yapışan; bağlanan.

mütemetti'

 • (Mütu'. dan) Menfaatlenmiş, faydalanmış.
 • Umre ile hacc için ihram bağlanmış.
 • Kazanan, kâr eden.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

müteradif

 • Birbirine bağlı, tâbi olan. Birbirinin ardınca giden.
 • Gr: Yazılışı ayrı, fakat mânası aynı olan kelime.

mütesallip

 • Sarsılmaz seviyede birşeye (dine) bağlanan kimse.

mütesanid

 • Birbirine dayanıp kuvvet alan.
 • Kuvvetli itimat ile birbirine bağlı olan, tesanüd eden.

müteselsil

 • Zincirleme, birbirini izleyen, zincir gibi birbirine bağlı olan.

müteselsile

 • Zincirleme olarak, birbirine bağlı şekilde sıralanan.

müteselsilen

 • Birbirine bağlanmış sıra halinde, zincirleme şekilde.

mütevakkıf / متوقف / مُتَوَقِّفْ

 • Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek olan, ilerlemeyip duran.
 • Bekleyen, tevakkuf eden, duran, eğlenen.
 • Bağlı.
 • Bağlı olan.
 • Bağlı. (Arapça)
 • Bağlı olan.

mütezebbid

 • Kaymak bağlayan.
 • Köpüren, köpüklenen.

mütezehhid

 • (Çoğulu: Mütezehhidîn) Dine son derece bağlı olan.

mütezehhidin / mütezehhidîn

 • (Tekili: Mütezehhid) Zâhid olanlar, dine çok bağlı bulunanlar.

mutlak

 • Salıverilmiş. Itlak olunmuş. Serbest.
 • Kat'i. Şüphesiz.
 • Aslâ bir şarta bağlı olmayan. Yalnız, tek.

mutlak nezr

 • Şarta bağlı olmayan adak.

mutlak zuhur / mutlak zuhûr

 • Bir kayda bağlı olmayan zuhûr, akis. Bir şeyin bir başka şeyde görünmesi meselâ insanın aynada, Hakk'ın, velînin kalb aynasında tecellî etmesi böyledir.

mutlakıyyet-i idare

 • Bir kişinin arzu ve isteklerine bağlı olan idare sistemi.

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

muvakkat

 • Geçici belli bir vakte bağlı.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

müvekked

 • Gereği gibi bağlanmış esir.

muzaf / muzâf

 • (Zayf. dan) Bağlı. Katılmış. İzâfe olmuş. Bağlanmış.
 • Gr: Başka bir isme katılmış ve onu tamamlamış olan isim.
 • "Evin kapısı" dediğimiz zaman; "kapı", "ev"i tamamlıyor. Bu muzâfdır.
 • Katılmış, bağlanmış, bağlı.
 • Bağlanmış.

muzafun ileyh

 • İsim tamlamasında (izâfet terkibinde) muzâfın (belirtenin) bağlı bulunduğu ismin hâli.Türkçede muzâf sonra gelir. "Evin kapısı" dediğimiz zaman, ev; muzâfun ileyh; kapı; muzâfdır.

muzafün ileyh

 • Muzafın bağlı bulunduğu isim.

nafile / nâfile

 • İsteğe bağlı ibadet, boş.

nahvi lisan / nahvî lisan

 • Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş mânâlı lisan.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nasik

 • Allah yolunda ibâdet eden, dine bağlı, zâhid.

nazar-ı tebei / nazar-ı tebeî

 • Dolaylı bakış, bir şeye bağlı kalarak başkalarına bakma.

nazm ve rapt

 • Dizme, tertip etme ve bağlama.

nekre-i mevsule

 • İki kelime veya mânâyı birbirine bağlayan kelime.

nemek

 • Tuz. Milh. (Farsça)
 • Lezzet, tat. (Farsça)
 • Bağlılık, hak. (Farsça)

nemek-helal / nemek-helâl

 • Tuz hakkı tanıyan. Bağlı, sâdık kimse. (Farsça)

nemek-perver

 • Sâdık ve bağlı kimse. (Farsça)

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

nevafil

 • İsteğe bağlı ibadetler, nafileler.

nevahi-i kaza

 • bir kazâya bağlı olan nahiyeler.

nezr-i muayyen

 • Hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevâbını falan velîye bağışlamak adağım olsun diye bir şarta bağlanarak yapılan adak.

nezr-i mutlak

 • Şarta bağlı olmadan yapılan adak.

nisbet

 • Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü.
 • Rağmen. İnat olarak. İnat olsun diye.
 • Soy bakımından bağlılık, mensub olma.
 • Tasavvufta velî bir zâtla mânevî irtibat, feyz alma, huzûr.
 • İlgi, bağlantı, oran.

nisbet-i kayyumiyet / nisbet-i kayyûmiyet

 • Varlıkların her zaman var olan Allah ile bağlantısı.

niseb / نِسَبْ

 • Bağlar.
 • Nisbetler, bağlar, alakalar.

niseb-i adediye

 • Sayısal orantılar, bağlantılar.

niyat

 • (Niyâta) Bir damar ismi (yürek onunla bağlıdır.)

nokta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

örfiyat

 • Örf, âdet ve geleneğe bağlı olan şeyler.

ortodoks

 • Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.

pa-beste / pâ-beste

 • Ayağı bağlı. Hareketsiz. (Farsça)

pabeste / pâbeste / پابسته

 • Ayağı bağlı. (Farsça)

paderikal

 • (Pâ-der-ikal) Ayağı köstekli, ayağı bağlı, hareketsiz. (Farsça)

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

palamar

 • Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat.
 • Büyük halat.
 • Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi)

pars

 • Dine bağlı kimse. (Farsça)
 • Nâmuslu, iffetli, temiz ve doğru insan. (Farsça)
 • Fars milleti, İran kavmi. (Farsça)

paybeste

 • Hareketsiz. Ayağı bağlı. (Farsça)

rabit

 • Bağlı, bağlanmış, merbut.

rabıt-rabıta / râbıt-rabıta

 • Bağlayıcı, bitiştirici.
 • Nefsini ezip kendini Allah'a bağlamış.

rabıta / râbıta

 • Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
 • Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
 • Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah'a (C.C.) bağlanmak.
 • Tertip, sıra, düzen, usûl.
 • İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
 • İlgi, münasebet, bağlılık, mensupluk.
 • Düzen, tertip.
 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rabıta-i hakikiye / râbıta-i hakikiye

 • Gerçek bir bağ, bağlantı.

rabıta-i iman

 • İman bağı, insanları hususan iman edenleri birbirine bağlayan iman.

rabıta-i ittifak

 • Birlik bağları.

rabıta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabıta-i nuraniye

 • Nurlu bağlantılar.

rabıtabend

 • Rabtedici, bağlayıcı. (Farsça)

rabıtadar / râbıtadar / رابطه دار

 • Bağlantılı, ilintili. (Arapça - Farsça)

rabt / ربط / رَبْطْ

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.
 • Bağlama.
 • Bağlama.
 • Bağlamak.
 • Bağlama. (Arapça)
 • Rabt edilmek: Bağlanmak, tutturulmak. (Arapça)
 • Rabt etmek: Bağlamak, tutturmak. (Arapça)
 • Rabt olunmak: Bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek. (Arapça)
 • Bağlama.

rabt edatı

 • Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve... gibi)

rabt-ı kalb

 • Kalb bağlama, gönül bağlama.

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

rabtiyye

 • Rabtiye.
 • Bağlayacak şey.

raci / râci

 • Geri dönen, bağlanan.

rag

 • Çimenlik, çayırlık, bahçelik, bağlık. (Farsça)
 • Dağ eteği. (Farsça)

raib

 • Göz bağlayıcı, büyücü.
 • Doldurucu.

raiyyet

 • Bir hükümdar idaresinde olanlar, birinin idaresine bağlı olanlar. Devletin idâresindeki umum insanlar.
 • Sürü. Otlatılan hayvan sürüsü.

ramile

 • Yelmek.
 • Şam vilâyetine bağlı bir yerin adı.

rapt

 • Bağlanma.

rapt etmek

 • Bağlamak.

rapt-ı kalb

 • Kalben bağlanma.

raptetmek

 • Bağlamak.
 • Bağlamak, tutturmak, ilişkilendirmek. (Arapça - Türkçe)

raptolunan

 • Bağlanan.

rebika

 • İp ile bağlanan davar.

resen

 • (Çoğulu: Ersân) Atı veya davarı ip ile bağlamak.
 • İp, halat, urgan.

resenbend

 • Halat atmış, halatla bağlı. (Farsça)

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

revabıt / revâbıt / روابط

 • (Tekili: Rabıta) Râbıtalar, bağlılıklar. Münasebetler.
 • Düzenler, sıralar, tertibler.
 • Bağlar.
 • Rabıtalar, bağlılıklar.
 • Bağlar, ilgiler, ilişkiler. (Arapça)

revabıt-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplum hayatını sağlayan bağlar.

revabıt-ı içtima / revâbıt-ı içtimâ

 • Bir araya getiren bağlar.

revabıt-ı kevniye / revâbıt-ı kevnîye

 • Kâinatla irtibatlı meseleler, kâinatla ilgili bağlar.

revabıt-ı kuvvet / revâbıt-ı kuvvet

 • Gücün (icranın) bağları, etkileri.

revabıt-ı nizam / revâbıt-ı nizam

 • Nizamın, düzenin bağları.

rıbka

 • (Çoğulu: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

rikase

 • Davar bağlanan yer.

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

riva'

 • (Çoğulu: Erviye) Deve üstünde yük bağlanılan ip.

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

ruhsat

 • İslâmiyet'in, meşakkat ve zarûret gibi sebeblere bağlı olarak, ibâdetlerde ve diğer işlerde tanıdığı izin ve kolaylık; azîmetin zıttı.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

sadakat / sadâkat / صداقت / صَدَاقَتْ

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.
 • Bağlılık, doğruluk.
 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.
 • Bağlılık. (Arapça)
 • Samîmî bağlılık.

sadakatçe

 • Bağlılık açısından.

sadakatkarane / sadakatkârâne / sadâkatkârâne

 • Sâdık ve bağlı bir tarzda.
 • Sadakat edercesine, bağlılığını gösterircesine.

sadakatmedar / sadâkatmedâr

 • Sadakat vesilesi, bağlılık sebebi.

sadakatsizlik

 • İçten bağlı olmama.

sadık / sâdık / صادق / صَادِقْ

 • Doğru sözlü.
 • Bağlı.
 • Doğru, samimi, bağlı.
 • Yürekten bağlı olan. (Arapça)
 • Doğru. (Arapça)
 • Samîmî bağlı olan.

sadık kalmak

 • Bağlı kalmak.

sadik-ı ahmak / sadîk-ı ahmak

 • Çok bağlı ahmak dost.

sadıkane / sâdıkane

 • Doğruluk üzerine, samimiyetle, bağlılığını gösterircesine.

sadıkāne / sâdıkāne / صَادِقَانَه

 • Samîmî bağlı olarak.

sadıkıyet / sâdıkıyet

 • Doğruluk, bağlılık.

saduk / sadûk

 • Çok sadık, gayet bağlı.

safbeste

 • Saf bağlamış, sıra sıra dizilmiş.
 • Saf bağlamış, saf olmuş.
 • Saf bağlamış, saf tutmuş.

safbeste-i hareket

 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.
 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.

safed

 • (Çoğulu: Esfâd) Esirlerin eline ve ayağına bağlanan bağ.
 • Atâ, bahşiş, hediye.

saff-beste

 • Saf bağlamış, saf olmuş. (Farsça)

safra

 • Sarı.
 • Karaciğere bağlı öd kesesi içindeki yeşilimsi sarı ve acı su ki, yağların hazmına hizmet eder.

şagrabiyye

 • (Çoğulu: Şegârib) Ayak bağlamak.

şagzebiyye

 • (Çoğulu: Şegâzib) Ayak bağlamak.

şakuli / şakulî

 • Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey.

salabetli / salâbetli

 • Dâvâsına çok sağlam ve tavizsiz bağlı olan.

salah / salâh / صلاح

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)
 • Sâlih olmak, iyilik, dürüstlük; iyi huylarla süslenme, dînine bağlı olma.
 • Düzgünlük, yolunda gitme. (Arapça)
 • Barış. (Arapça)
 • Dine bağlılık. (Arapça)

salah-üd din

 • Salâhattin şeklinde yaygın olan bu kelime, "dine bağlı" mânasına gelir.

salavat

 • (Tekili: Salât) Namazlar.
 • Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
 • Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
 • Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
 • Nasârâ kilisesi.

salik / sâlik

 • Bir yola bağlı olan, bir yolu takip eden, bir tarikata girip hidayet yolunu takip eden, mürid.

salikan / sâlikân

 • (Tekili: Sâlik) Sâlikler. Bir tarikata girmiş veya bir şeyhe bağlanmış kimseler.

sallallahü aleyhi ve sellem

 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfi anıldığı, işitildiği ve yazıldığında söylenen ve yazılan, Allahü teâlâdan, O'nun dünyâda ve âhirette her türlü iyiliğe ve üstünlüğe kavuşmasını istemekten ibâret olan hayır duâ, hürmet, saygı ve bağlılık ifâdesi. Bu na salât u selâm da denir.

samimiyet

 • İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.

sand

 • Bendetmek, bağlamak.

sarr

 • Kesenin ağzını bağlamak.
 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yukarı kaldırmak.
 • Zammetmek, artırmak.

şart

 • Biri diğerinin şartına bağlı olan iki cümleden ilki. Meselâ "Haber verirsen, gelirim" ifadesinde "Haber verirsen" şarttır, "gelirim" cezadır.
 • Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey.
 • Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus.
 • Yemin.
 • Hal, vaziyet.
 • Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümley

şartiyyet

 • Şartlılık. Şarta bağlı olmaklık.

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

sebk-i mevsul

 • Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

şecere-i rıdvan / şecere-i rıdvân

 • 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye andlaşmasından önce Medîneli müslümanların, altında Peygamber efendimize ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.

seci'

 • Edb: Nesrin kafiyesidir. Seci'ler, ya cümlelerin sonunda yahut arasında bulunur. Sondaki seci'ler bir kelime vasıtasiyle birbirine bağlanır, onlara "Seci'-i mukayyed" denilir. Aradaki seci'ler ise yekdiğerlerine bağlı olmadıklarından onlara sec'i-i mutlak tâbir olunur. İçiçe olan seci'lere "Seci' en

şedar

 • Sözü şiir ile kesme.
 • Hayvan bağlanan yer.

şedd

 • Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma.
 • Tasvir.

şedd-i rihal

 • Hayvana semer vurma. Yolculuk için hayvanın semerini bağlama.
 • Yolculuğa çıkma.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

selis

 • Kolay, yumuşak.
 • Boyun eğmiş, bağlı.

semai / semaî

 • İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik.
 • Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

semai müennes / semaî müennes

 • Bir kaideye bağlı olarak müennes işareti olmayıp kelimenin aslında müenneslik var gibi kabul edilen ve işitilmekle öğrenilen müennes kelime.

şen'

 • Buğz ve adâvet etmek. Kin bağlamak. Düşmanlık yapmak.

senaf

 • Deve bağlanan ip.
 • Deve göğüsü.

serbend

 • Başa bağlanan veya sarılan şey. (Farsça)

serbeste

 • Başı bağlı. (Farsça)
 • Gizli, kapalı, örtülü. (Farsça)

şeriat-ı fıtriye

 • Allah'ın yaratılışa koyduğu, bütün varlıkların bağlı olduğu anayasa, kanunlar mecmuası.

şerif

 • Şerefli, mübarek.
 • Peygamber neslinden ve Hazret-i Hüseyin soyundan olup İslâmiyete tam sadâkatla bağlı temiz kimse.

sevk

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.

şevk

 • Çok istek, şiddetli arzu.
 • Neş'e.
 • Bir şeyi bir yere şeye sağlamca bağlama.
 • Memnun. Şâduman.

sibak

 • (Sebk. den) Bir şeyin öncelik hali. Birisinden ileri geçmek. Bir şeyin geçmişi.
 • Bağ, bağlantı.
 • Bir şeyin üst tarafı, geçmişi.
 • Bağ, bağlantı, sözün gelişi.

sibak-ul kelam / sibak-ul kelâm

 • Sözün ilk halindeki bağlantısı, sözün evvelinde geçenden çıkan mânâ.

şiddet-i iltizam

 • Çok sıkı bağlılık.

şiddet-i rabıta

 • Tam, şiddetli bağlılık.

sıddık

 • Çok doğru ve bağlı.

sıddik / sıddîk

 • Çok sadık ve bağlı.
 • Çok samimi, çok bağlı, çok doğru.

sıddık-ı ekber

 • Hz. Peygambere bağlılıkta en ileride olan, Hz. Ebûbekir.

sıddıkin-i muhakkıkin / sıddıkîn-i muhakkıkîn

 • Allah'a bağlılıkta en önde olan ve hakikatleri araştıran âlimler.

sıddıkıyet

 • Allah'a olan bağlılığın en ileri derecede olması.

sıddıkiyet

 • Bağlılık.

sıdk

 • Doğruluk, doğru söz, samimilik, bağlılık.

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara sıfat-ı Vücûdiyye ve sıfat-ı Ulûhiyyet de denir.

şıhne

 • Adâvet, düşmanlık.
 • Davar bağladıkları yer.

sika'

 • Devenin burnuna bağladıkları nesne.
 • Kadınların örtündükleri peçe.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

sıkke

 • Bağlamak, sağlamlaştırmak, muhkem etmek.
 • Ulaştırmak.

sıla

 • Gr. sıla cümlesi; Arapça'da "ellezî=öyleki" gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle.

silsile

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.

silsile-i kur'an / silsile-i kur'ân

 • Kur'ân'daki tevafuklu ve bağlantılı ifadeler.

sina'

 • Deve ayağına bağladıkları ip.

şinak

 • (Çoğulu: Eşnâk) Sivri başlı kimse.
 • Kırba bağladıkları ip.
 • Başı büyük olan at.
 • Kuş tuzağı.

siper-i saika / siper-i sâika

 • Yıldırımdan korunmak için gemilerle, minarelere ve büyük binalara konan âlet. Paratoner.Gemilerde direklerin şapkalarına konulur ve üzerlerine, bir ucu denize kadar sarkıtılmış bakır tel bağlanır. Direkleriyle teknesi ağaç olmayan gemilerde tel yoktur. Telin gördüğü nakil hizmetini geminin demir kıs

sırar

 • Devenin sütü çok olsun ve yavrusu emmesin diye emziğinin dibine bağladıkları ip.

şiraze-bend

 • Şiraze bağlayan. (Farsça)
 • Düzenleyen, tanzim eden, düzen veren. (Farsça)

sistem

 • Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. (Fransızca)
 • İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. (Fransızca)
 • Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. (Fransızca)
 • Proğramlı çalışmak. (Fransızca)
 • Manzume. (Fransızca)

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

softa

 • Bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

sufi meşrep / sufî meşrep

 • Tasavvufa bağlı olanın hareket tarzı, metodu.

sultan reşad

 • (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.

süluk

 • (Silk. den) Belli bir gruba girme. Bir yolu takib etme. Bir tarikata bağlanma. Mânevi terakki mertebelerinde devam etme.

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

süryaniler / süryânîler

 • Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

ta'kil

 • Devenin ayağına ip takıp bağlamak.

ta'lik

 • Asmak.
 • Geciktirmek.
 • Bağlanmak.
 • Bir cümlenin mazmununun husulünü diğer bir cümlenin mazmununun husulüne edat-ı şart ile rabt etmektir. Şu işi görürsen, şuna vâris olacaksın denilse, vâris olma, işin görülmesine bağlanmış olur. Buna ta'liki şart denir.
 • Muallak k
 • Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

taabbüdi / taabbüdî

 • İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbâdete âit ve müteallik.

taakkud

 • (Ukde. den) Bağlanma. Düğümlenme. Anlaşılmaz hâle gelme.

taalluk / taallûk

 • Bağlılık. Münasebet. Alâkalı oluş. Ait olma.
 • Dünya alâkası.
 • Sevme.
 • Bağlantılı olmak, ait olmak.
 • Bağlanmak, ilişme, ilişik olma.

taalluk etme / taallûk etme

 • Bağlantılı olma, ait olma.

taallukat-ı imaniye / taallûkat-ı imaniye

 • İmanla ilgili olanlar; imanî bağlar.

taalluku olma / taallûku olma

 • Bağlantısı olma, ilişkisi bulunma.

taassub

 • (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
 • Din bakımından fazla salâbetli olma.
 • Kendi dinini çok üstün görmek.
 • Haksız yere husumet etmek.
 • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.
 • Aşırı derecede, körükörüne bağlılık.

taassub-u dini / taassub-u dinî

 • Dine şiddetle bağlılık, körükörüne bağlılık.

taassub-u mezhebi / taassub-u mezhebî

 • Bir mezhebe aşırı derecede bağlılık.

taassubat-ı kavmiye / taassubât-ı kavmiye

 • Kendi kavminin ve milletinin kurallarına sıkıca bağlılık.

taassup

 • Aşırı derecede, körü körüne bağlılık.

tabi / tâbi / تابع

 • Bağlanan.

tabi bulunma / tâbi bulunma

 • Bir şeye bağlı olma.

tabi eden / tâbi eden

 • Bağlı kılan, uyduran.

tabi olan / tâbi olan

 • Bağlanan, uyan.

tabiat

 • (Tabia) Yaratılış, huy, karakter.
 • Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar. Allah, tabiatı yarattığı ve varlıkların nasıl hareket edeceğini kanunlariyle ve emirleriyle tayin ettiği halde Allah'ı inkâr edip tabiat yapıyor diyenler büyük

tabiler / tâbiler

 • Bir inanca ve dine bağlı olanlar.

tadabbür

 • Muhkem olmak, sağlamlaşmak.
 • Bağlanmak.

tadammüd

 • Yaraya merhem sürüp bezle bağlamak.

tadbir

 • Tabiatı muhkem olmak.
 • Nameyi iplikle bağlamak.

tadmid

 • Başına veya koluna merhem sürüp bez bağlamak.

tagzit

 • Çok sıkı bağlama. Tazyik etme, basınç yapma.

takaşşur

 • (Kışr. dan) Kabuk bağlama, kabuklanma.

takayyüd / تقيد

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.
 • Bağlanma.
 • Bağlanma. (Arapça)
 • Özen gösterme. (Arapça)

takıyye

 • Sakınmak, kendini koruyup, çekinmek.
 • Birinin bağlı olduğu mezhebi gizlemesi.

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.
 • Sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama.
 • Sınırlama, bağlama.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

tala'

 • (Çoğulu: Etlâ) Geyik buzağısı.
 • Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu.
 • Buzağının ayağını bağladıkları ip.
 • Şahıs.

talak / talâk

 • Nikâh bağını çözmek; nikâh akdini (sözleşmesini), belli sözlerle derhal veya geleceğe bağlı olarak sona erdirmek. Şer'î (dînî) nikâhta, boşama hakkı olanın, nikâhlı olduğu kişiyi boşaması.
 • Boşamak. Boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.
 • Boşamak, boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

tali

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.

talib-i dünya / tâlib-i dünya

 • Dünyayı isteyen, ona bağlanan.

talve

 • Vahşi canavarların yavrusu.
 • Keçi bağladıkları ip parçası.

tantik

 • Bir kimsenin beline kuşak bağlamak.

tarz-ı münasebet

 • Münasebet ve bağlantı şekli.

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.

tasfid

 • Muhkem ve sağlam bağlamak.

tàtil

 • Cenab-ı Hakkın sıfatlarını inkâr etme, varlıkların Allah ile olan bağlarını kesme, yaratıcıyı kabul etmeme.

tavile

 • Birbiri ardına bağlanmış bir sıra hayvan. Hayvan katarı.
 • Tavla, ahır.
 • Çayıra salınan hayvanın ayağına bağladıkları tavla ipi.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tavtin

 • (Vatan. dan) Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
 • Birşeye bağlanıp onu neticelendirme. Makam tutunmak.
 • Gönlünü bağlamak.

tazmid

 • Merhemli bezi yaraya sarıp bağlama.

te'vil / te'vîl

 • Yorumlamak, açıklamak.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden ve Eshâb-ı kirâmdan bildirdikleri tefsirlere (açıklamalara) bağlı kalarak âyet-i kerîmeleri açıklamak veya bu şekilde yapılan açıklamalar ve îzâhlar.

teakkud

 • Bağlanmak.

teakud

 • (Akd. den) Bağlaşma, akidleşme.

teassub

 • Haksız yere düşmanlık etmek, inadcılık etmek; kendi yanlış fikrine körü körüne bağlanıp başkalarının doğru fikrini kabûl etmeme.

teatuf

 • Birbirine şefkat, muhabbet ve sevgi göstermek.
 • Birbirine bağlanma.

teb'an

 • Bir şeye bağlı olarak; bir şeye bağlı olduğu şeyi dikkate alarak ikinci derecede bakmak.

tebean

 • Tabi olarak, uyarak, bağlı olarak.

tecanüs

 • Bir cinsten olma.
 • Birbirine sıkı sıkı bağlılık, benzeyiş ve uygunluk.

tecdid-i biat / tecdid-i bîat / tecdîd-i bîat / تَجْد۪يدِ ب۪يعَتْ

 • Biatını, bağlılığını, itimadını tekrarlamak, yenilemek.
 • Bağlılık sözünü yenileme.
 • Bağlılığını yenileme.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tehattüm

 • Ömrün sonuna kadar bağlanma.

teleffüm

 • Yüzüne ve ağzına yaşmak bağlamak.

telepati

 • Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.

temellül

 • (Millet. den) Bir milletin ferdi olma, milletlenme.
 • Bir dine bağlı olma.
 • (Melel ve Melâl. den) Hastalığın etkisiyle yatakta rahat yatamayıp, kımıldanıp durma.

teokrasi

 • (Theocratie) Din hükümlerine göre idare edilen ve dinî esaslara bağlı olan idare şekli. Allah namına papazlar idaresi. (Fransızca)

teraküb

 • Birbirine bağlanıp kenetlenme.
 • Birbirinin üzerine binme.

terci'-i bend

 • Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin "vâsıta" denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci-i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib-i bend olur. Bendlerin her birisine, terci-i bendlerde "terci'hâne"; terkib-i bendlerde "terkibhâne" denir. (Edb. L. (Farsça)

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Tercih edici sebep olmaksızın tercih (seçim) yapılabilir. Yani, seçimi yapacak zat için mutlaka sebebin var olması gerekmez, hiçbir sebebe bağlı kalmadan da seçenekler arasından birini seçebilir.

tercih ehli / tercîh ehli

 • Hanefî mezhebinde, dînî hükümleri bildiren fıkıh âlimlerinin beşinci tabakasında bulunan ve ictihâd (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden dînî hüküm çıkarma) gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebin kavillerinden (sözlerinden) ve hüküml erinden sahîh ve evlâ (en iyi) olanı seçen mukall

terettüm

 • Bir şeyi unutturmamak için parmağa iplik bağlama.

terkib-i bend

 • Edb: Birkaç bendden meydana getirilmiş manzumenin hususan gazel şekli olup müteaddit manzumeler birer beytle birbirine bağlanmıştır.

tesbil

 • (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama.
 • Yolcu etme, yola çıkarma.
 • Yol gösterme.
 • Kesme.

teselsül / تَسَلْسُلْ

 • İddiâyla delilin birbirine bağlı olmasıyla ihtilâfın sürüp gitmesi.

teslim

 • Her şeyiyle Allah'a bağlanma.

teslim-i islami / teslim-i islâmî

 • İslâma teslim olma, bağlanma.

teslimiyet

 • Bağlılık, kendini Allah'ın iradesine bırakma.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.

tesviye

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.

tevabi / tevâbi / tevâbî

 • Tabi olanlar, bağlı olanlar, uyanlar.
 • Bağlı olanlar, uyanlar.

tevabi'

 • (Tekili: Tabi') Maiyyet. Bir kimseye tâbi olanlar. İman ve İslâmiyet veya herhangi bir hususta birisine bağlı bulunanlar.
 • Uşaklar.
 • Bir merkeze bağlı olan yerler.
 • Gr: Evvelki kelimeye göre hareke alan kelimeler.

tevakkuf / تَوَقُّفْ

 • Bağlı olma.

tevakkuf etme

 • Bir şeye bağlı olmak.

tevehhuk

 • Boynuna kement bağlamak.

tevhid / tevhîd

 • Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, O'na kimseyi ortak etmemek. Yâni Lâ ilâhe illallah (Allahü teâlâdan başka ibâdete lâyık bir ilâh yoktur. O'nun ortağı benzeri yoktur) sözünü, mânâsına inanarak söylemek.
 • Tasavvufta kalbi Allahü teâlâdan başka şeylere bağlılıktan kurtarmak.

tevkifi / tevkîfî

 • İslâmiyet'in bildirmesine bağlı olan ve değiştirilmesi câiz olmayan.

tezebbüd

 • Köpürme, köpüklenme. Kaymaklanma, kaymak bağlama.

tigbend / tîgbend

 • Kılıç kuşanan, kılıç bağlayan. (Farsça)

tınab

 • (Çoğulu: Tunub) Kazığa bağlanan çadır ipi.

tulk

 • Mutlak. Bağlı ve kayıtlı olmayan.

ubudiyyet

 • Kulluk, kölelik, bağlılık, aşırı mensupluk.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

uhuvvet

 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.

ukle

 • Bağlamak.
 • Hile edip aldatmak.

ukud

 • (Tekili: Akid) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler.

uluhiyet-i mutlaka / ulûhiyet-i mutlaka

 • Mutlak ilâhlık; hiçbir kayda ve şarta bağlı olmaksızın ilâh olma.

ulum-i akliyye / ulûm-i akliyye

 • Tecribî (deneye bağlı) ilimler. His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek tecrübe ve hesab edilerek elde edilen ilimler.

ulum-u riyaziye / ulûm-u riyaziye

 • Matematikle bağlantılı ilimler.

ümid-i mutlak

 • Sınırsız ümid bağlama.

ümidbeste

 • Ümitlenmiş, ümit bağlamış. (Farsça)

ümmet / امت

 • Topluluk, cemâat. Bir peygambere inanan tâbi olan insanlar. Bir dîne bağlı topluluğun tamâmı.
 • Ümmet, bir peygambere bağlı olanlar. (Arapça)

üveysi / üveysî / اُوَيْس۪ي

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.
 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.
 • Hz. Veysel Karanî gibi bağlandığı zatı hiç görmediği halde ondan vasıtasız ders ve feyiz alma tarzı.

vabeste / vâbeste / وابسته

 • Bağlı, mütevakkıf, olması bir şeye bağlı olan. (Farsça)
 • Bağlı.
 • Bağlı.
 • Bağlı. (Farsça)

vabestegan / vâbestegân / وابستگان

 • Bağlılar. (Farsça)

vahdet-i vücud

 • Varlıkların tek asıldan çıkma inanışı.. Tasavvufî bir görüş. Varoluşun tek kaynağa bağlılığı.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vakfetmek

 • Fık: Bir malı veya bir şeyi bir işe bağlayıp o yolda devamlı kılmak.
 • Bir şeyi karşılıksız olarak Allah yoluna vermek.

vakıa-i kalbiye-i hayaliye

 • Kalb ile bağlantılı hayalî vak'a, olay.

vakıf / vâkıf

 • Mülkü olan belli ve kıymetli malının menfaatini bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş) bütün veya belli fakîrlere Allah rızâsı için terkeden kimse.
 • Bir işten haberi olan.
 • Arafât'ta vakfeye duran.

vasıta-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma aracı, vesilesi.

vasiyyet

 • Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey veya sonraya bağlı olmak üzere bir malı veya menfeatini (faydayı) bir şahsa veya bir hayır işine teberrû' (bağış) yoluyla temlik etmek (sâhib ve mâlik kılmak). Vasiyet edene mûsî, vasiyet edilen şeye mûsâbih, kendisine vasiyet yapılan şahsa mûsâ

vasl / وصل

 • Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.
 • Birleştirmek, ulaştırmak.
 • Gr: Ulama, ekleme.
 • Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.
 • Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonrak
 • Ulaşma. (Arapça)
 • Kavuşma, vuslat. (Arapça)
 • Bağlama, ulama. (Arapça)

vav-ı atıf

 • Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan Arapçadaki vav harfi.
 • Gr: Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan vav harfi.

vav-ı haliye / vav-ı hâliye

 • Haller cümle olabilir. Eğer isim cümlesi olursa, başında bir "vav" bulunur. Ona Vav-ı hâliye denir. Bu vav, hâl'i zi-l-hâle bağlar. (Reeytuhu ve biyedihi kitâbün: Elinde bir kitap olduğu halde onu gördüm) cümlesindeki gibi.

vazifeşinas

 • Vazifesini, işini dikkatli yapan, işine bağlı kimse.

ve

 • Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı.

vech-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

veçh-i irtibat

 • Bağlantı, ilişki yönü.

vehhabi / vehhabî

 • Muhammed İbn-i Abdulvehhab nâmında birisinin sebeb olduğu İslâmî bazı mes'elelerde ifrat gösteren ve dört hak mezheb hâricinde bir mezhepten olan. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbn-i Teymiye'ye bağlıdırlar. Tarikatlarına Muhammediye ismi verirler.

vekad

 • Sığır bağladıkları ip.

vika' / vikâ'

 • (Çoğulu: Evkiye) Kırba ve tulum ağzını bağladıkları nesne.

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

vücud-u vücubi / vücud-u vücubî

 • Varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye ve sebebe ihtiyacı olmayan ve diğer varlıkların var olması Kendisine bağlı olan, yokluğu düşünülemeyen varlık, Allah.

vuslat

 • Erişmek, kavuşmak, gönlün devâmlı olarak ve kıl kadar istikâmet değiştirmeyerek Allahü teâlâya bağlı kalması.

vusuk

 • (Tekili: Visâk ve Vesâk) Bağlar, râbıtalar.
 • Sözleşme yerleri.
 • Andlaşmalar.

vüsuk

 • Bağlar, râbıtalar.
 • Anlaşma ve sözleşmeler.

yahbeste

 • Buz tutmuş, donmuş, buz bağlamış.

yemin

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.

zaaf-ı ittisal

 • Bir hadis veya haberi Peygamber Efendimizden (a.s.m.) aktaranların isim listesi demek olan seneddeki bağlantı zayıflığı.

zaan

 • Deve üstüne mahfe bağladıkları ip.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.
 • Alma, tutma, bağlama.

zabturabt

 • Tutma ve bağlama, disiplin.

zahiri ulema / zâhirî ulema

 • Âyet ve hadislerin maksatlarına ulaşamayan ve sadece dış mânâlarına bağlı kalan âlimler.

zat-ı baki-i hayy-ı kayyum / zât-ı bâki-i hayy-ı kayyûm

 • Varlığının sonu olmayan, hayatı ezelî ve ebedî olan ve bütün varlıkların ayakta durmaları, devam ve bekàları Kendine bağlı olan Zât; Allah.

zehadet

 • Dünyadan, yâni nefsanî, fani ve fena şeylerden çekinmek. Zâhidlik. Sıkı sıkıya dine bağlılık.

zeka / zekâ

 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.

zencir-bend

 • Zincire vurulmuş, zincirle bağlı mânasına gelir. Eskiden azılı katiller ve deliler, zincirle bağlandıkları için bu tâbir meydana gelmiştir. (Farsça)
 • Edb: Her mısranın son kelimesi, bir sonra gelen mısraın ilk kelimesini teşkil etmek şekliyle meydana getirilen manzumelere verilen addır. Divan (Farsça)

zerr

 • Düğmeyi iliklemek.
 • Birbirine pekitip bağlamak.

zıar

 • Devenin ağzını bağlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın