LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bağla ifadesini içeren 489 kelime bulundu...

ahval-i siyasiye

 • Siyasetle bağlantılı haller ve gelişmeler.

akam

 • Yük bağladıkları ip.

akan

 • Deve ayağını bağladıkları ip.

akd / عقد

 • Anlaşma, sözleşme.
 • Bağlama, düğümleme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi
 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

akl

 • Sürmek.
 • Ölmek.
 • İp ile bağlamak.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.
 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

alaka peyda etme / alâka peyda etme

 • Bağlantı kurma.

albora

 • İtl. (Denizcilik) Serenlerin, direklerin üzerine kaldırılıp bağlanması.
 • Floka küreklerinin, selâmlamak için yukarı kaldırılması.
 • Dalyanlarda ağın yukarı alınması ile balığın toplanması.

anise

 • Sıkı bağlanmış. (Farsça)
 • Koyulaşmış, katılaşmış şey. (Kan ve mürekkeb gibi akıcı maddeler.) (Farsça)

ariyy

 • (Çoğulu: Erâri) Davar bağlanan yer ve ip.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

asm

 • Sargı.
 • Kırılmış kemiğe bağlanan ağaç.

atf / عطف

 • Bağlama. Bağ. Ekleme.
 • Meyletme.
 • Şefkat. Sevgi.
 • Eğilme.
 • İkiye bükme. İki kat eyleme.
 • Çevirme.
 • Geri döndürme.
 • Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek.
 • Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek.
 • <
 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.
 • Atıf, bağlama, verme, yükleme.
 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.
 • Eğme. (Arapça)
 • Bağlaç. (Arapça)
 • Çevirme,yöneltme. (Arapça)
 • Atfetmek: Yöneltmek, vermek. (Arapça)

atfetmek

 • Meyletmek. Sevgi beslemek.
 • Gr: Mânâyı birbirine bağlamak.

atıf / âtıf / عاطف

 • Bağlanma, gönderilme.
 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.
 • Verme, yükleme, bağlama.
 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.
 • Şefkatli. (Arapça)
 • Meyleden. (Arapça)
 • Bağlayan. (Arapça)

ayn-ı münasebet

 • Tam bir bağlantı, ilişki.

azade

 • Bağlardan kurtulmuş. Serbest. Kayıtsız. Hür. Sâlim. Müberrâ. (Farsça)

azame

 • Eskiden, büyük görünmesi için kadınların bağladıkları arkalık.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

bagat

 • (Tekili: Bağ) Bağlar, üzüm bağları.

bazubend / bâzubend

 • Pazvand. Kola bağlanan duâlı kağıt. (Farsça)

bend / بند

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)
 • Bent, bağlanmış.
 • Bağ. (Farsça)
 • Zincir. (Farsça)
 • Boğum. (Farsça)
 • Bend, fıkra. (Farsça)
 • Baraj, su bendi. (Farsça)
 • Bend olmak: Bağlanmak. (Farsça)

bende

 • Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. (Farsça)

bendegane / bendegâne

 • Hizmetçi gibi. Bağlanmışçasına.

bendide

 • Esir, köle. (Farsça)
 • Bağlı, bağlanmış. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

besatin / besâtîn

 • Bostanlar, bağlar, bahçeler.

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)
 • Bağlanmış, şarkı ahengi.

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

buhnuk

 • Kadınların başlarına örtüp iki uçlarını çenesi altına bağladıkları bez. (Türkçe "destâr" derler)

candade

 • Bir şeye candan bağlanmış. Can vermiş, candan bağlanan. (Farsça)

car / câr

 • (Harf-i cer) Başına geldiği ismin sonunu esre okutarak kendinden önceki fiilin mânâsını, başına geldiği isme çekip bağlayan harf.

çarmıh

 • Suçluyu bağlamak için kurulmuş haç şeklinde ağaç.

çarmih / çârmîh

 • Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

cebire / cebîre

 • Kırık ve çıkığın iki yanına bağlanan tahtalar.

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

ciar

 • Ucunu bir kazığa bağlayıp bir ucunu da beline bağlayıp kuyuya inilen ip.

cihet-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

cihet-i nazm ve irtibat

 • Diziliş ve bağlantı yönü.

cihet-i temas / cihet-i temâs

 • Bağlantı yönü.

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

cum'a gecesi / cum'â gecesi

 • Perşembe'yi Cumâ'ya bağlayan gece.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

derece-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma seviyesi.

derek

 • Urgan ucuna eklenip, kovanın kulpuna bağlanan ip parçası (urgan suya değmesin diye)
 • Kiriş uçlarında olan halka (yayın başlarına geçirirler.)

derviş / dervîş

 • Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse.

dest-beste

 • El bağlamış, eli bağlı. (Farsça)

dilbend / دلبند

 • Gönül bağlanan, sevgili. (Farsça)

dilbeste / دلبسته

 • Gönlü bağlanmış, aşık. (Farsça)

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.

ehl-i hal

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehl-i tevhid

 • Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilip inanan ve sadece bir Allah'a bağlanıp ibadet eden kimse.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enkal

 • İşkence âletleri. Bukağılar, kayıt ve kelepçeler.
 • Nefsin cismani alâkalara ve bedeni lezzetlere bağlanıp kalması.

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

esar

 • Esirlerin ellerini bağladıkları ince kayış.

esbabperest

 • Allah'ı unutarak sebeblere haddinden ziyade değer veren. Her şeyi bir sebebe bağlayıp, Allah'ın fâil ve her şeyin hâkimi olduğunu inkâr eden veya ona kıymet vermek istemeyen.

esid

 • Ev önü.
 • Bağlanmış kapı.

esma-i mevsule / esmâ-i mevsule

 • Mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimelerdir.

esma-i mevsule ve müpheme / esmâ-i mevsûle ve müpheme

 • Gr. ism-i mevsuller; mânâsı kapalı isimler; mânâsı kendisinden sonra gelen cümle ile açıklanan ve bir ismi başka bir cümleye bağlayan kelimedir.

esr

 • Esir etmek.
 • Muhkem bağlamak.
 • Takviye etmek.
 • Göbeğinde illeti olan.

eysar

 • Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler.
 • Ot.

ezimme

 • (Tekili: Zimam) Yularlar. Bağlar.

fa-yı atıf / fâ-yı atıf / fâ-yı âtıf / فَايِ عَاطِفْ

 • Arapçada kelimelerin başına gelen ve baştakî bir ifadeyle bağlantı kurulmasını ifade eden 'fâ' harfi.
 • Bağlaç olan fe harfi.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fenafillah / fenâfillâh

 • Allah'a, Onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafirresul / fenâfirresûl

 • Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafişşeyh / fenâfişşeyh

 • Tarikatlerde müridin şeyhine, onda fâni olacak şekilde bağlanması.

fidam

 • (Feddâm) : Su kabının üzerine koydukları süzgeç.
 • Mecusilerin ağızlarını bağlamakta kullandıkları bez.

gabit / gabît

 • (Çoğulu: Gubut) Çukur yer.
 • Bir dere ismi.
 • Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gayr-ı meş'ur

 • Şuursuz, bilinçsiz; şuurla bağlantısı olmayan, farkedilmeyen.

gem vurmak

 • Mecaz yoluyla mâni olmak, zabtetmek, bağlamak yerinde kullanılan bir tabirdir.

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gülistan-ı bağ-ı cinan / gülistan-ı bâğ-ı cinan

 • Cennetlerdeki bağların gül bahçeleri.

gürmih

 • Çivi. (Farsça)
 • Hayvan bağlanan büyük kazık. (Farsça)

hablü'l-metin-i milliyet / hablü'l-metîn-i milliyet

 • Kopmaz bir bağ ile insanları birbirine bağlayan milliyet, millî özellikler.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

halbes

 • (Çoğulu: Halâbis) Bahadır, kahraman. Bir şeye sımsıkı bağlanıp ayrılmayan kişi.

hall ü akd

 • Çözme ve düğümleme. İdame etme. Müşkül mes'eleleri ve işleri halledip neticeye bağlama.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hamail

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.

harf-i atıf

 • Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma'tufun aleyh, sonrakine ise, ma'tuf denir.
 • Atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, "vav" gibi.

hatar

 • Bir şeyin etrafını çevreleyen çember nev'inden şeyler.
 • Çadırın eteklerine bağlanan parça.

hatt-ı münasebet

 • Bağlantı hattı, ilgi bağı.

hatt-ı muvasala

 • Bağlantı hattı.

havass-ı refia / havâss-ı refia

 • Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer'î ve nizamî

hayt

 • İp. Kalın ip.
 • İplik. Bağ.
 • İki şeyi birbirine bağlayan.
 • Dikiş dikmek.
 • Tanyeri ağarması.

hayt-ı ittisal

 • Bağlayan, birleştiren bağ.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

haytu'l-emel

 • Ümit ipi; ümit bağlayacak bir sebep.

hazk

 • Bağlamak.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hizam

 • Kolan ve bağırdak denilen nesne. (Beşikte çocuklara bağlarlar.)

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hurc

 • Meşinden veya çadır bezi gibi şeylerden yapılmış büyük heybe ve sandık. Meşinden yapılan bu heybe ve sandıklar arka taraflarındaki meşin kollarla hayvanların semerine bağlanır ve iki hurc bir hayvana yüklenirdi. Eski zamanın uzun yolculuklarında kullanılırdı. Eskiden İstanbulun meşhur yangınlarında

huruf-u atıf

 • Atıf harfleri, bağlaçlar; (Ar. gr.) mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harfler; "vav, bel, fe" gibi.

hüzn-ü gurubi / hüzn-ü gurubî

 • Sevilen ve bağlanılan herşeyin batıp gitmesinden ortaya çıkan hüzün.

i'kad

 • Düğümlemek. Bağlamak. Bend etmek.

i'lamat

 • (Tekili: İ'lam) Bir dâvânın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî vesikalar.

i'nan

 • Büyü ile bağlanma.

i'tikadat / i'tikadât

 • (Tekili: İ'tikad) İnanışlar. Bağlanışlar ve inançlar.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

ibad

 • Devenin ayağını bağladıkları ip.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

icar

 • Kadının başına bağladığı nesne.

ihnak

 • (Hunk. dan) Kin bağlama. Gazaplandırma.

ihnet

 • Gazap, öfke. Hiddet.
 • Kalb katılığı.
 • Kin bağlamak.

ihtizam

 • Kemer takma, kuşak bağlama.

iltizam-ı hak

 • Hakka sarılma ve bağlanma.

iltizam-perverane

 • Bağlanarak, sarılarak.

imdad-ı vahidiyet / imdad-ı vâhidiyet

 • Her şeyin bir tek noktaya bağlanmasından gelen yardım ve destek.

in'ikad / in'ikâd / انعقاد

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.
 • Bağlanma. (Arapça)
 • Toplanma. (Arapça)

inabe / inâbe

 • Günahları terk ile Hakka dönüş. Hakka tâbi bir mürşide bağlanmak.
 • Bir büyüğe, evliyâ bir zâta intisab etmek, bağlanmak sûretiyle yapılan tövbe.

incibar

 • Kırılmış olan kemiğin bağlanıp tekrar kaynaması.

indab

 • (Nedeb. den) Yara iyileşip kabuk bağlama.

inikad / inîkad

 • Kurulma, gerçekleşme, bağlanma.

inkıyad / inkıyâd / انقياد

 • Boyun eğme, bağlanma.
 • Bağlanma, boyun eğme. (Arapça)

intikaz

 • Bozulma.
 • Çözülme, battal edilme.İNTİMA'Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma.
 • (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma.

intisab / intisâb / انتساب

 • (Nisbet. ten) Bir yere, bir kimseye mensub olmak. Mâiyyetine girmek. Bağlanmak.
 • Bağlanma, kapılanma.
 • Bağlanma, mensup olma.
 • Mensûb olma, bağlanma. Bir işe, bir mesleğe girme. Bir mürşîd-i kâmile (rehbere) bağlanma, talebe olma.
 • Bağlanma.
 • Bir yere mensup olma. (Arapça)
 • Bir yere bağlanma, bir yerde çalışmaya başlama. (Arapça)

intisab-ı imani / intisab-ı imanî

 • İman ederek Allah'a bağlanma.

intisaben

 • Bağlanarak, mensup olarak.

intisap

 • Bağlanma, mensup olma.

intisap etme

 • Mensup olma, bağlanma.

intisap etmek

 • Bağlanmak, mensup olmak.

intitak

 • Kemer veya kuşak bağlama.

inzimam

 • Bağlanma.
 • Yular ile bağlanma.

ıras

 • Devenin başını ayağına bağladıkları ip.

irca / ircâ

 • Geri döndürme, bağlama.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

irtibat / irtibât / ارتباط / اِرْتِبَاطْ

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.
 • Bağlantı, ilişki, ilgi. (Arapça)
 • Bağlanma.

irtibat etme

 • Bağlı olma, bağlanma.

irtibat-ı ruhi / irtibat-ı ruhî

 • Ruhsal bağlanma, ruhsal münasebet.

irtikaz

 • (Rekz. den) Dikilme.
 • Bağlanma.
 • Tıb: Nabız atma.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

iştibak-ı tesanüd-ü nazm / iştibak-ı tesânüd-ü nazm

 • Bir ağ gibi birbirine bağlanıp dayanmış olan nazım, diziliş.

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

ıstıfaf

 • Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

istıktab

 • (Kutb. dan) Kutuplaşma, bir kutubun etrafında toplanma, bir kutuba bağlanma.

iştirat

 • (Şart. dan) Şarta bağlama, şarttlaşma.

itikadat-ı imaniye / itikadât-ı imaniye

 • İmanla bağlantılı inanışlar.

itlak

 • Bağlama, asma.

ittiba / ittibâ

 • Tâbi olma, bağlanma, uyma.

ittiba etme / ittibâ etme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba eyleme / ittibâ eyleme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba-ı sünnet-i muhammediye / ittibâ-ı sünnet-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetine bağlanma.

izafe / izâfe

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.
 • Katma, ilâve etme, bağlama.
 • Bağlama, yükleme.

izafet

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

ka'm

 • (Çoğulu: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey.
 • İçinde silah saklanan kap.
 • Bağlamak.
 • Öpmek.

kaba necaset / kaba necâset

 • İnsandan çıkınca abdesti veya guslü gerektiren her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hâriç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ile süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanlar ın kanı ile şarab, leş, domuz eti ve kümes ve yük

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kafs

 • Sıçramak.
 • Hafiflik.
 • Sevinç, neşat.
 • Hayvanın ayaklarını bağlamak.

kaide-i rabt

 • Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi.

kal'a-bend

 • Bir kale içinde yaşamağa mahkûm olmuş olan. Kal'aya bağlanmış. (Farsça)

kalb hastalığı

 • Kalbin Allahü teâlâdan başkasına bağlanması.

kalb huzuru / kalb huzûru

 • İç rahatlığı, gönül hoşluğu. Kalbin Allahü teâlâdan başkası ile olmaması; Allah'tan başkasına bağlanmaması.

kalb toparlanması

 • Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmaktan kurtulması.

kalben terketme

 • Kalbini bağlamama.

kamit

 • Bağlanmış.
 • Tam olgun, kâmil.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

karargir / karargîr / قرارگير

 • Karara bağlanmış. Kararı verilmiş. (Farsça)
 • Karar verilmiş. (Arapça - Farsça)
 • Karargîr olmak: Karara bağlanmak. (Arapça - Farsça)

kasatura

 • Askerlerin, bellerine bağlayıp taşıdıkları ve süngü gibi kullandıkları düz ve kısa kılıç.

kat-ı sıla-i rahim

 • Hısım-akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme.

kavaid-i usuliye / kavâid-i usuliye

 • Metod kuralları; ilmî disiplinlerle bağlantılı metod kuralları.

kavz

 • (Çoğulu: Akvâz-Akâviz-Kızân) Küçük kum tepesi.
 • Düşmek.
 • Bağlamak.

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.
 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kaydetmek

 • Yazmak.
 • Bağlamak.
 • İlgilenmek, alâkalanmak.

kaynan

 • At ve deve ayaklarının ip bağlanacak ve bukağı vuracak yeri.

kebl

 • Bağlamak.
 • Kovanın ağzını iki kat edip dikmek.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i ittisal

 • Tam, sıkı bir bağlantı, ilişki.

kemer

 • Yay gibi eğik olan yapı. (Farsça)
 • Bele bağlanan kuşak. (Farsça)
 • İç çamaşırın bele rastlayan kısmı. (Farsça)

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.
 • Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan. (Farsça)

kemerbeste-i hizmet-i mevla / kemerbeste-i hizmet-i mevlâ

 • Allah'ın huzurunda, Onun emrine hazır şekilde el bağlamak.

kemerbeste-i ubudiyet / kemerbeste-i ubûdiyet

 • Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, kollarını önden bağlar şekilde, emre hazır vaziyette bekleyip, kulluğunu ifâde ve ilân etmek. (Namazdaki gibi)
 • Kulluk için el bağlayıp Allah'ın huzurunda durma.

kenet

 • (Esâsı: Kinet) İki sert cismi birbirine bağlamak için çakılan iki ucu kıvrık madeni parça.

kereb

 • Kova bağladıkları ip.
 • Suyu yatıp ağızla içmek.
 • Hurma ağacının kökü.

ketf

 • Omuz. Omuz kemiği.
 • Parça parça kesmek ve bağlamak.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kımt

 • Kamıştan yapılan evlerin kamışlarını bağladıkları ip.

koloni

 • Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. (Fransızca)
 • Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. (Fransızca)
 • Bir memlekette bulunan yabancılar topluluğu. (Fransızca)

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

kutb-u azam / kutb-u âzam

 • En büyük kutup; birçok Müslüman'ın kendisine bağlandıkları büyük evliyadan zamanın en büyük mürşidi.

kuvvet-i irtibat

 • Güçlü bağlantı.

kuyud / kuyûd / قيود

 • Kayıtlar, bağlar.
 • Bağlar. (Arapça)
 • Kayıtlar. (Arapça)

ladini / lâdinî

 • Dinî olmayan, dinle bağlantısı bulunmayan.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

lett

 • Bağlama.
 • Karıştırma.
 • Vurma, dövme, dayak atma.
 • Yanaşma, yaklaşma.

lezz

 • Bağlamak.

ma'kud

 • (U, uzun okunur) Akdolunmuş, bağlanmış, düğümlü, bağlı.
 • Bağlı, bağlanmış.

ma-i mevsule / mâ-i mevsule

 • Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi.

maddiye

 • Maddeyle bağlantılı.

maglul

 • Susuz kalmış. Su sıkıntısında bulunan.
 • Eli bağlı. Zincirle bağlanmış kimse.
 • Hapsedilmiş olan.

mahall-i taalluk / mahall-i taallûk

 • Bağlantılı ve ilgili olduğu yer, bölge.

mahatim

 • (Tekili: Mahtum) Bağlanmış ve kilitlenmiş şeyler.
 • Mühürlenmiş şeyler.

mahkeme

 • (Hüküm. den) Dâvaların görülüp hükme, karara bağlandığı yer. İcra-yı adalet için çalışan resmî daire.
 • Hüküm verilen dâvâların görülüp, hükme (karâra) bağlandığı yer.
 • Davaların görülüp karara bağlandığı yer.
 • Davaların görülüp hükme bağlandığı yer.

mahtum

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Bağlanmış.

masfuf

 • (Masfufe) Saf bağlamış, dizilmiş. Sıra ile dizilmiş.

matlub-ı hakiki / matlûb-ı hakîkî

 • Gerçekte taleb olunacak, kavuşmak istenilecek ve gönül bağlanacak olan Allahü teâlâ. Hakîkî Matlûb.

matufun-aleyh / mâtufun-aleyh

 • Bir bağlama edâtı (bağlaç) ile kendisine bağlanan kelime, mânâ, maksat.

mecrur / mecrûr

 • Çekilen, sürüklenen; gr. başına geldiği câr harfiyle önündeki fiilin mânâsı kendine bağlanan ve daima esreli okunan kelime.

meftun olma

 • Tutulma, bağlanma.

mekfuf

 • Kulplarından sıkıca bağlanıp heybe gibi asılmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Heybe.
 • Dürülmüş, toplanmış.
 • Men olunmuş. Yasak edilmiş.

mektuf

 • İki eli arkasına bağlanmış olan.

mel'eme

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek.
 • Yara yırtığını bağlamak.

meleke-i feylesofane

 • Filozoflar gibi ilimle bağlantılı meleke elde etme.

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

merbutan

 • Merbut olarak. Bağlanmış ve ekli olarak.

merbutat / merbutât

 • (Tekili: Merbut) Rabt olunup bağlanmış şeyler. Ekli ve bağlı şeyler.

merci-i müteallik

 • Harf-i cerrin bağlandığı fiil.

merhun

 • (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey.
 • Belirli müddetle bir şeye bağlı olan.
 • Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit.

merkez-i irtibat

 • Bağlantı merkezi.

mersus

 • Sağlam yapı. Birbirine kenetlenmiş, kurşun veya lehim ile birbirine bağlanmış sağlam yapı.

meşdud

 • (Meşdude) Kuvvetlice bağlanmış olan. Sıkıca bağlı. Sıkı.

meşruta / meşrûta

 • Şarta bağlanmış.

mihre

 • Acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan ördek. (Farsça)

mikat

 • Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.)
 • Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mirbat

 • Davar bağlanacak bağ.

mirzah

 • Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç.

miyanbeste

 • Bel bağlamış. (Farsça)
 • Mc: Hemen işe hazır. (Farsça)

mü'sad

 • Bağlanmış ve berkitilmiş nesne.

mu'tekid

 • Bağlanmış.
 • İnanmış. Dindar. İtikad eden. Dini bütün olan.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

mücenned

 • (Mücennet) Sıralanmış asker, saf bağlamış neferler.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

mukarren

 • Bağlanmış nesne.

mükatib / mükâtib

 • Mektup yazan. Mektuplaşan.
 • Fık: Köle veyâ câriyesinin azâd edilmesini bir kazanca veya bir müddete bağlayan efendi.

mukayyed

 • Kayıtlanmış, bağlanmış; mutlak olmayan, bir sıfat, hâl, gâye veya şarta bağlı olan lafız (söz).
 • Kayıtlı, bağlı, bağlanmış.
 • Bir işe önem veren.
 • Kaybolmuş, deftere geçmiş.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.

mülazemet / mülâzemet

 • Bağlanma, devam.

mültesik

 • (Lüsuk. dan) Birbirine bağlanmış. Yapışık, bitişik.

mültezim

 • Kabul edip bağlanan.

mülzim değil

 • Bağlayıcı değil; bağlayıcı olmadığı için uyulma zorunluluğu olmaz.

mümtesil

 • İmtisal eden, sıkı sıkıya bağlanan ve yerine getiren.

mün'akıd

 • İn'ikad eden, bağlanan, bağlanmış, düğümlenmiş.
 • Teşkil olunmuş, resmi olarak iki taraf arasında kabul olunmuş. Kurulan, ictima eden.

mün'akid

 • İki taraf arasında karara bağlanıp, kabul olunan, meydana gelen.

münasebat

 • (Tekili: Münasebet) Münasebetler, ilgiler. İki kişi veya hey'et arasındaki bağlar, ilişkiler. Alâkalar.

münasebat-ı dakika-i hafiye / münâsebât-ı dakika-i hafiye

 • Gizli ve ince münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hafiyye / münâsebât-ı hafiyye

 • Gizli münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hususiye / münasebât-ı hususiye

 • Özel münasebetler, bağlar.

münasebat-ı kelamiye / münâsebât-ı kelâmiye

 • İfadeler arasındaki ilişki ve bağlantılar.

münasebat-ı maneviye / münasebât-ı mâneviye

 • Mânevî bağlantı.

münasebat-ı meşhure / münâsebât-ı meşhûre

 • Meşhur ilgiler, bağlar.

münasebat-ı nahviye ve sarfiye / münasebât-ı nahviye ve sarfiye

 • Dilbilgisi kurallarına ait münasebetler; fiil çekimi ve cümle yapısı ile ilgili kurallara ait bağlar.

münasebat-ı rabbaniye / münasebât-ı rabbâniye

 • Rab olan Allah ile olan bağlantı, ilişki.

münasebat-ı şedide / münasebât-ı şedide

 • Kuvvetli bağlantılar.

münasebat-ı tevafukiye / münâsebât-ı tevafukiye

 • Birbirine uygun gelişmelerdeki bağlantılar, ilişkiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet

 • Bağlantı, ilişki.

münasebet-i adediye

 • Sayısal bağlantı, rakamsal ilişki.

münasebet-i hakikiye

 • Gerçek bağlantı, ilgi.

münasebet-i hayaliye

 • Hayalî münasebet, bağlantı.

münasebet-i intisabi / münasebet-i intisabî

 • Bağlanmaya dayalı ilişki.

münasebet-i maneviye / münasebet-i mânevîye

 • Mânevi bağlantı, ilişki.

münasebet-i ruhiye

 • Ruhsal münasebet, bağlantı.

münasebetdar

 • Bağlantılı, alâkalı.

münasebettar / münâsebettar

 • İlgili, bağlantılı.

münasebettarane / münasebettarâne

 • Bağlantılı olarak.

müntesibin / müntesibîn

 • Bağlananlar, ilgililer.
 • İntisab edenler, bağlananlar.

müntesip

 • Bağlanan, bağlı.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

mürabata

 • Bağlamak.
 • Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

murabıtin / murabıtîn

 • (Tekili: Murâbıt) Kalblerini Allah'a bağlayanlar.
 • Şeyhler, dervişler.

murakıb

 • Murakabe eden. Teftiş ve kontrol eden kimse.
 • Hıfzeden.
 • Allah'a (C.C.) bağlanmış olan.
 • Murakabe eden, koruyan.
 • Allah'a bağlanmış.

mürekkebat-ı müteşabike-i mütesaide-i kainat / mürekkebat-ı müteşâbike-i mütesâide-i kâinat

 • Kâinatta bir ağ gibi birbirine bağlanarak gittikçe genişleyen terkipler, bileşikler.

mürid / mürîd

 • İsteyen, tarikata girip şeyhe bağlanan.

murtabıt / murtâbıt

 • Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı.

mürtabit

 • Bağlı, bağlanmış.

mürtebit

 • (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber.
 • İrtibatlı, bağlantılı.

musahhar

 • Teshir edilmiş. Ele geçirilmiş. Fethedilmiş.
 • İstenilen hâle konulmuş.
 • Birine bağlanmış.

musahhir

 • Teshir eden. Elde eden. Zabt eden.
 • İstenilen hâle koyan.
 • Birine bağlayan.

müşevvik-i imtisal

 • Dinin emirlerine sıkı sıkıya bağlanmaya ve yerine getirmeye teşvik eden unsur.

muska

 • Şifâ âyet ve duâlarının yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye.

müsned

 • İsnad edilmiş, senede bağlanmış. "Müsned Hadis" senedi kesintisiz olarak Hz. Peygamber'e ulaşan hadistir.

mutaassıb

 • Tutucu, bağnaz, körü körüne bağlanan.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

müteallak

 • Bağlanılan yer, taalluk edilen yer, harfi cerin dayandığı, bağlandığı kelime.

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.

mütehassir

 • Birbirine hasretle bağlanma.

mütekayyih

 • (Kayh. dan) İrinli. Cerahat bağlamış.

mütemessik

 • Temessük eden, sıkı sıkıya yapışan; bağlanan.

mütemetti'

 • (Mütu'. dan) Menfaatlenmiş, faydalanmış.
 • Umre ile hacc için ihram bağlanmış.
 • Kazanan, kâr eden.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

mütesallip

 • Sarsılmaz seviyede birşeye (dine) bağlanan kimse.

müteselsilen

 • Birbirine bağlanmış sıra halinde, zincirleme şekilde.

mütezebbid

 • Kaymak bağlayan.
 • Köpüren, köpüklenen.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

müvekked

 • Gereği gibi bağlanmış esir.

muzaf / muzâf

 • (Zayf. dan) Bağlı. Katılmış. İzâfe olmuş. Bağlanmış.
 • Gr: Başka bir isme katılmış ve onu tamamlamış olan isim.
 • "Evin kapısı" dediğimiz zaman; "kapı", "ev"i tamamlıyor. Bu muzâfdır.
 • Katılmış, bağlanmış, bağlı.
 • Bağlanmış.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nazm ve rapt

 • Dizme, tertip etme ve bağlama.

nekre-i mevsule

 • İki kelime veya mânâyı birbirine bağlayan kelime.

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

nezr-i muayyen

 • Hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevâbını falan velîye bağışlamak adağım olsun diye bir şarta bağlanarak yapılan adak.

nisbet

 • İlgi, bağlantı, oran.

nisbet-i kayyumiyet / nisbet-i kayyûmiyet

 • Varlıkların her zaman var olan Allah ile bağlantısı.

niseb / نِسَبْ

 • Bağlar.
 • Nisbetler, bağlar, alakalar.

niseb-i adediye

 • Sayısal orantılar, bağlantılar.

nokta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

palamar

 • Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat.
 • Büyük halat.
 • Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi)

rabit

 • Bağlı, bağlanmış, merbut.

rabıt-rabıta / râbıt-rabıta

 • Bağlayıcı, bitiştirici.
 • Nefsini ezip kendini Allah'a bağlamış.

rabıta / râbıta

 • Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
 • Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
 • Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah'a (C.C.) bağlanmak.
 • Tertip, sıra, düzen, usûl.
 • İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
 • İlgi, münasebet, bağlılık, mensupluk.
 • Düzen, tertip.
 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rabıta-i hakikiye / râbıta-i hakikiye

 • Gerçek bir bağ, bağlantı.

rabıta-i iman

 • İman bağı, insanları hususan iman edenleri birbirine bağlayan iman.

rabıta-i ittifak

 • Birlik bağları.

rabıta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabıta-i nuraniye

 • Nurlu bağlantılar.

rabıtabend

 • Rabtedici, bağlayıcı. (Farsça)

rabıtadar / râbıtadar / رابطه دار

 • Bağlantılı, ilintili. (Arapça - Farsça)

rabt / ربط / رَبْطْ

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.
 • Bağlama.
 • Bağlama.
 • Bağlamak.
 • Bağlama. (Arapça)
 • Rabt edilmek: Bağlanmak, tutturulmak. (Arapça)
 • Rabt etmek: Bağlamak, tutturmak. (Arapça)
 • Rabt olunmak: Bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek. (Arapça)
 • Bağlama.

rabt edatı

 • Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve... gibi)

rabt-ı kalb

 • Kalb bağlama, gönül bağlama.

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

rabtiyye

 • Rabtiye.
 • Bağlayacak şey.

raci / râci

 • Geri dönen, bağlanan.

raib

 • Göz bağlayıcı, büyücü.
 • Doldurucu.

rapt

 • Bağlanma.

rapt etmek

 • Bağlamak.

rapt-ı kalb

 • Kalben bağlanma.

raptetmek

 • Bağlamak.
 • Bağlamak, tutturmak, ilişkilendirmek. (Arapça - Türkçe)

raptolunan

 • Bağlanan.

rebika

 • İp ile bağlanan davar.

resen

 • (Çoğulu: Ersân) Atı veya davarı ip ile bağlamak.
 • İp, halat, urgan.

retaim

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

retime

 • (Çoğulu: Retaim) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplik.

revabıt / revâbıt / روابط

 • Bağlar.
 • Bağlar, ilgiler, ilişkiler. (Arapça)

revabıt-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplum hayatını sağlayan bağlar.

revabıt-ı içtima / revâbıt-ı içtimâ

 • Bir araya getiren bağlar.

revabıt-ı kevniye / revâbıt-ı kevnîye

 • Kâinatla irtibatlı meseleler, kâinatla ilgili bağlar.

revabıt-ı kuvvet / revâbıt-ı kuvvet

 • Gücün (icranın) bağları, etkileri.

revabıt-ı nizam / revâbıt-ı nizam

 • Nizamın, düzenin bağları.

rıbka

 • (Çoğulu: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

rikase

 • Davar bağlanan yer.

ritam

 • (Tekili: Retime) Bir şeyi hatırlayabilmek için parmağa bağlanan iplikler.

riva'

 • (Çoğulu: Erviye) Deve üstünde yük bağlanılan ip.

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

safbeste

 • Saf bağlamış, sıra sıra dizilmiş.
 • Saf bağlamış, saf olmuş.
 • Saf bağlamış, saf tutmuş.

safbeste-i hareket

 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.
 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.

safed

 • (Çoğulu: Esfâd) Esirlerin eline ve ayağına bağlanan bağ.
 • Atâ, bahşiş, hediye.

saff-beste

 • Saf bağlamış, saf olmuş. (Farsça)

şagrabiyye

 • (Çoğulu: Şegârib) Ayak bağlamak.

şagzebiyye

 • (Çoğulu: Şegâzib) Ayak bağlamak.

salikan / sâlikân

 • (Tekili: Sâlik) Sâlikler. Bir tarikata girmiş veya bir şeyhe bağlanmış kimseler.

sand

 • Bendetmek, bağlamak.

sarr

 • Kesenin ağzını bağlamak.
 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yukarı kaldırmak.
 • Zammetmek, artırmak.

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

sebk-i mevsul

 • Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

seci'

 • Edb: Nesrin kafiyesidir. Seci'ler, ya cümlelerin sonunda yahut arasında bulunur. Sondaki seci'ler bir kelime vasıtasiyle birbirine bağlanır, onlara "Seci'-i mukayyed" denilir. Aradaki seci'ler ise yekdiğerlerine bağlı olmadıklarından onlara sec'i-i mutlak tâbir olunur. İçiçe olan seci'lere "Seci' en

şedar

 • Sözü şiir ile kesme.
 • Hayvan bağlanan yer.

şedd

 • Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma.
 • Tasvir.

şedd-i rihal

 • Hayvana semer vurma. Yolculuk için hayvanın semerini bağlama.
 • Yolculuğa çıkma.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

şen'

 • Buğz ve adâvet etmek. Kin bağlamak. Düşmanlık yapmak.

senaf

 • Deve bağlanan ip.
 • Deve göğüsü.

serbend

 • Başa bağlanan veya sarılan şey. (Farsça)

sevk

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.

şevk

 • Çok istek, şiddetli arzu.
 • Neş'e.
 • Bir şeyi bir yere şeye sağlamca bağlama.
 • Memnun. Şâduman.

sibak

 • (Sebk. den) Bir şeyin öncelik hali. Birisinden ileri geçmek. Bir şeyin geçmişi.
 • Bağ, bağlantı.
 • Bir şeyin üst tarafı, geçmişi.
 • Bağ, bağlantı, sözün gelişi.

sibak-ul kelam / sibak-ul kelâm

 • Sözün ilk halindeki bağlantısı, sözün evvelinde geçenden çıkan mânâ.

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara sıfat-ı Vücûdiyye ve sıfat-ı Ulûhiyyet de denir.

şıhne

 • Adâvet, düşmanlık.
 • Davar bağladıkları yer.

sika'

 • Devenin burnuna bağladıkları nesne.
 • Kadınların örtündükleri peçe.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

sıkke

 • Bağlamak, sağlamlaştırmak, muhkem etmek.
 • Ulaştırmak.

sıla

 • Gr. sıla cümlesi; Arapça'da "ellezî=öyleki" gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle.

silsile

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.

silsile-i kur'an / silsile-i kur'ân

 • Kur'ân'daki tevafuklu ve bağlantılı ifadeler.

sina'

 • Deve ayağına bağladıkları ip.

şinak

 • (Çoğulu: Eşnâk) Sivri başlı kimse.
 • Kırba bağladıkları ip.
 • Başı büyük olan at.
 • Kuş tuzağı.

siper-i saika / siper-i sâika

 • Yıldırımdan korunmak için gemilerle, minarelere ve büyük binalara konan âlet. Paratoner.Gemilerde direklerin şapkalarına konulur ve üzerlerine, bir ucu denize kadar sarkıtılmış bakır tel bağlanır. Direkleriyle teknesi ağaç olmayan gemilerde tel yoktur. Telin gördüğü nakil hizmetini geminin demir kıs

sırar

 • Devenin sütü çok olsun ve yavrusu emmesin diye emziğinin dibine bağladıkları ip.

şiraze-bend

 • Şiraze bağlayan. (Farsça)
 • Düzenleyen, tanzim eden, düzen veren. (Farsça)

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

softa

 • Bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

süluk

 • (Silk. den) Belli bir gruba girme. Bir yolu takib etme. Bir tarikata bağlanma. Mânevi terakki mertebelerinde devam etme.

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

ta'kil

 • Devenin ayağına ip takıp bağlamak.

ta'lik

 • Asmak.
 • Geciktirmek.
 • Bağlanmak.
 • Bir cümlenin mazmununun husulünü diğer bir cümlenin mazmununun husulüne edat-ı şart ile rabt etmektir. Şu işi görürsen, şuna vâris olacaksın denilse, vâris olma, işin görülmesine bağlanmış olur. Buna ta'liki şart denir.
 • Muallak k
 • Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

taakkud

 • (Ukde. den) Bağlanma. Düğümlenme. Anlaşılmaz hâle gelme.

taalluk / taallûk

 • Bağlantılı olmak, ait olmak.
 • Bağlanmak, ilişme, ilişik olma.

taalluk etme / taallûk etme

 • Bağlantılı olma, ait olma.

taallukat-ı imaniye / taallûkat-ı imaniye

 • İmanla ilgili olanlar; imanî bağlar.

taalluku olma / taallûku olma

 • Bağlantısı olma, ilişkisi bulunma.

taassub

 • (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
 • Din bakımından fazla salâbetli olma.
 • Kendi dinini çok üstün görmek.
 • Haksız yere husumet etmek.
 • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.

tabi / tâbi / تابع

 • Bağlanan.

tabi olan / tâbi olan

 • Bağlanan, uyan.

tadabbür

 • Muhkem olmak, sağlamlaşmak.
 • Bağlanmak.

tadammüd

 • Yaraya merhem sürüp bezle bağlamak.

tadbir

 • Tabiatı muhkem olmak.
 • Nameyi iplikle bağlamak.

tadmid

 • Başına veya koluna merhem sürüp bez bağlamak.

tagzit

 • Çok sıkı bağlama. Tazyik etme, basınç yapma.

takaşşur

 • (Kışr. dan) Kabuk bağlama, kabuklanma.

takayyüd / تقيد

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.
 • Bağlanma.
 • Bağlanma. (Arapça)
 • Özen gösterme. (Arapça)

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.
 • Sınırlama, bağlama.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

tala'

 • (Çoğulu: Etlâ) Geyik buzağısı.
 • Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu.
 • Buzağının ayağını bağladıkları ip.
 • Şahıs.

talib-i dünya / tâlib-i dünya

 • Dünyayı isteyen, ona bağlanan.

talve

 • Vahşi canavarların yavrusu.
 • Keçi bağladıkları ip parçası.

tantik

 • Bir kimsenin beline kuşak bağlamak.

tarz-ı münasebet

 • Münasebet ve bağlantı şekli.

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.

tasfid

 • Muhkem ve sağlam bağlamak.

tàtil

 • Cenab-ı Hakkın sıfatlarını inkâr etme, varlıkların Allah ile olan bağlarını kesme, yaratıcıyı kabul etmeme.

tavile

 • Birbiri ardına bağlanmış bir sıra hayvan. Hayvan katarı.
 • Tavla, ahır.
 • Çayıra salınan hayvanın ayağına bağladıkları tavla ipi.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tavtin

 • (Vatan. dan) Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
 • Birşeye bağlanıp onu neticelendirme. Makam tutunmak.
 • Gönlünü bağlamak.

tazmid

 • Merhemli bezi yaraya sarıp bağlama.

teakkud

 • Bağlanmak.

teakud

 • (Akd. den) Bağlaşma, akidleşme.

teassub

 • Haksız yere düşmanlık etmek, inadcılık etmek; kendi yanlış fikrine körü körüne bağlanıp başkalarının doğru fikrini kabûl etmeme.

teatuf

 • Birbirine şefkat, muhabbet ve sevgi göstermek.
 • Birbirine bağlanma.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tehattüm

 • Ömrün sonuna kadar bağlanma.

teleffüm

 • Yüzüne ve ağzına yaşmak bağlamak.

telepati

 • Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.

teraküb

 • Birbirine bağlanıp kenetlenme.
 • Birbirinin üzerine binme.

terci'-i bend

 • Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin "vâsıta" denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci-i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib-i bend olur. Bendlerin her birisine, terci-i bendlerde "terci'hâne"; terkib-i bendlerde "terkibhâne" denir. (Edb. L. (Farsça)

terettüm

 • Bir şeyi unutturmamak için parmağa iplik bağlama.

terkib-i bend

 • Edb: Birkaç bendden meydana getirilmiş manzumenin hususan gazel şekli olup müteaddit manzumeler birer beytle birbirine bağlanmıştır.

tesbil

 • (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama.
 • Yolcu etme, yola çıkarma.
 • Yol gösterme.
 • Kesme.

teslim

 • Her şeyiyle Allah'a bağlanma.

teslim-i islami / teslim-i islâmî

 • İslâma teslim olma, bağlanma.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.

tesviye

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.

tevehhuk

 • Boynuna kement bağlamak.

tezebbüd

 • Köpürme, köpüklenme. Kaymaklanma, kaymak bağlama.

tigbend / tîgbend

 • Kılıç kuşanan, kılıç bağlayan. (Farsça)

tınab

 • (Çoğulu: Tunub) Kazığa bağlanan çadır ipi.

ukle

 • Bağlamak.
 • Hile edip aldatmak.

ukud

 • (Tekili: Akid) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler.

ulum-u riyaziye / ulûm-u riyaziye

 • Matematikle bağlantılı ilimler.

ümid-i mutlak

 • Sınırsız ümid bağlama.

ümidbeste

 • Ümitlenmiş, ümit bağlamış. (Farsça)

üveysi / üveysî / اُوَيْس۪ي

 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.
 • Hz. Veysel Karanî gibi bağlandığı zatı hiç görmediği halde ondan vasıtasız ders ve feyiz alma tarzı.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vakfetmek

 • Fık: Bir malı veya bir şeyi bir işe bağlayıp o yolda devamlı kılmak.
 • Bir şeyi karşılıksız olarak Allah yoluna vermek.

vakıa-i kalbiye-i hayaliye

 • Kalb ile bağlantılı hayalî vak'a, olay.

vakıf / vâkıf

 • Mülkü olan belli ve kıymetli malının menfaatini bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş) bütün veya belli fakîrlere Allah rızâsı için terkeden kimse.
 • Bir işten haberi olan.
 • Arafât'ta vakfeye duran.

vasıta-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma aracı, vesilesi.

vasl / وصل

 • Ulaşma. (Arapça)
 • Kavuşma, vuslat. (Arapça)
 • Bağlama, ulama. (Arapça)

vav-ı atıf

 • Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan Arapçadaki vav harfi.
 • Gr: Atıf vavı, kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan vav harfi.

vav-ı haliye / vav-ı hâliye

 • Haller cümle olabilir. Eğer isim cümlesi olursa, başında bir "vav" bulunur. Ona Vav-ı hâliye denir. Bu vav, hâl'i zi-l-hâle bağlar. (Reeytuhu ve biyedihi kitâbün: Elinde bir kitap olduğu halde onu gördüm) cümlesindeki gibi.

ve

 • Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı.

vech-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

veçh-i irtibat

 • Bağlantı, ilişki yönü.

vekad

 • Sığır bağladıkları ip.

vika' / vikâ'

 • (Çoğulu: Evkiye) Kırba ve tulum ağzını bağladıkları nesne.

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

vusuk

 • (Tekili: Visâk ve Vesâk) Bağlar, râbıtalar.
 • Sözleşme yerleri.
 • Andlaşmalar.

vüsuk

 • Bağlar, râbıtalar.
 • Anlaşma ve sözleşmeler.

yahbeste

 • Buz tutmuş, donmuş, buz bağlamış.

zaaf-ı ittisal

 • Bir hadis veya haberi Peygamber Efendimizden (a.s.m.) aktaranların isim listesi demek olan seneddeki bağlantı zayıflığı.

zaan

 • Deve üstüne mahfe bağladıkları ip.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.
 • Alma, tutma, bağlama.

zabturabt

 • Tutma ve bağlama, disiplin.

zencir-bend

 • Zincire vurulmuş, zincirle bağlı mânasına gelir. Eskiden azılı katiller ve deliler, zincirle bağlandıkları için bu tâbir meydana gelmiştir. (Farsça)
 • Edb: Her mısranın son kelimesi, bir sonra gelen mısraın ilk kelimesini teşkil etmek şekliyle meydana getirilen manzumelere verilen addır. Divan (Farsça)

zerr

 • Düğmeyi iliklemek.
 • Birbirine pekitip bağlamak.

zıar

 • Devenin ağzını bağlamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın