LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bıt ifadesini içeren 714 kelime bulundu...

a'kas

 • Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne.

a'yan-ı sabite / a'yan-ı sâbite

 • Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye.

ab-ı abisteni / âb-ı âbistenî / آب آبستنى

 • Meni.
 • Bitkilerin yetişmesine neden olan su.

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

açalya

 • yun. Fundagillerden, güzel çiçekli bir bitki ve çiçeği.

acele

 • Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

adem-i sebat

 • Kararsızlık, sabit olmama.

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

ahir / âhir

 • Biten. Hitam bulan. Sonra gelen. Son. Sonraki.

ahyus

 • Ekseriyetle su kenarında biten bir ot.

akonitin

 • Kurtboğan denilen bir bitkiden çıkan zehirleyici bir madde. (Fransızca)

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

amal-i beşerin tenahisizliği / âmâl-i beşerin tenâhîsizliği

 • İnsanın arzu, istek ve emellerinin sonsuzluğu, bitmez ve tükenmez olması.

amin

 • İlerlemeyen. Yerinde sâbit ikamet eden.

anfe

 • Dudak altında biten kıllar.

apsis

 • Yönlü bir eksen üzerinde bulunan bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. (Fransızca)
 • Bir noktanın, fezadaki yerini tesbite yarıyan ana çizgilerden yatay olanı. (Fransızca)

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

arize

 • Sâbit olmak.
 • Kuvvetli ve muhkem olmak. Bahil olmak.

asalak

 • Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit.
 • Mc: Başkalarının sırtından geçinen kimse.

asfalt

 • yun. Siyah renkte şekilsiz bir bitüm.

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

asib

 • Dağ, cebel.
 • Kuyruğun bittiği yere "asib-ü zeneb" derler.

asir

 • Karmakarışık.
 • Bitişik komşu.

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

ayn harfi

 • Kur'ân-ı kerîmde Ömer-ül-Fârûk'un radıyallahü anh namaz kıldırırken, ayakta okumayı bitirip, rükû'a eğildiği yeri gösteren işâret. Ayn harfi hep âyet-i kerîmelerin sonunda bulunmaktadır.

ayyan

 • Yorgun. Bitkin.
 • Ne yapacağını bilmeyen.

ba-jurnal

 • Zabıt varakası ile.

bahar haşri

 • Bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

bakka

 • Sivrisinek.
 • Tahtabiti.

bakl

 • (Çoğulu: Bükûl) Tere ve sebzevatın her birisi.
 • Sakal bitmek ve diş çıkmak mânâsına mastardır.

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

bath

 • (Çoğulu: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.
 • Yüz üzeri düşme.
 • Serilip yatan adamın boyu.
 • Bırakma.

battaliye

 • (Battal. dan) Eskiden, işi bitmiş olan resmi kağıtların konduğu torbaya denirdi.

bazil

 • (Çoğulu: Büzül-Bevâzil) Sekiz dokuz yaşında olan deve.
 • Devenin, önce biten dişi.
 • Şey.
 • Kan akan baş yarığına "şecce-i bâzile" denir.

begonya

 • Etli ve güzel renkli yaprakları olan bir süs bitkisi. (Fransızca)

beka

 • Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma.
 • İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır.
 • Bâki olmak. Ebedîlik.

beka-i nev'

 • Nev'in devamı. Meselâ: İnsan nev'inin, yani insanların devam edip bitmemesi, çocukların doğması ile olduğu gibi.

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berd

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.

bergaş

 • (Çoğulu: Berâgiş) Sivrisinek.
 • Tahta biti.

besniyye

 • Alçak ve yumuşak yerde biten buğday.
 • Şam diyarında belli bir yerde yetişen buğdaya da derler.

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)

betan

 • (Çoğulu: Bitnân) Çukur yer.

betiha

 • (Çoğulu: Bitâh-Betâyih) Ufak taşlı büyük dere.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

bezv

 • Et çok olmak.
 • Ağaçlar sık bitmek.

bi-tabi / bî-tabî

 • Halsizlik, tâkatsizlik, bîtablık. (Farsça)

bi-zeval / bî-zeval

 • Zevâlsiz, sona ermez, bitmez, tükenmez. (Farsça)

binihaye / bînihaye / بى نهایه

 • Sonsuz, bitmez tükenmez. (Farsça - Arapça)

bitab / bîtâb / بيتاب

 • Yorgun, takatsiz. (Farsça - Arapça)
 • Bîtâb kalmak: Bitkin düşmek. (Farsça - Arapça)

bitabane / bîtâbane / بيتابانه

 • Bitkince. (Farsça)

bite

 • (Bak: BİTET)
 • (Bak: BİT)

bitevi / bitevî

 • (Biteviye) t. Sürekli, durmadan.
 • Bütün yekpare.

bityare

 • (Bak: BİTYAR)

biyoloji

 • yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; h

blok

 • Birbirine bitişik yapılar. (Fransızca)
 • Büyük ve ağır yığın. (Fransızca)
 • Resim kağıtları saklanan karton kap. (Fransızca)

botanik

 • Bitkileri inceleyen biyoloji ilmi.

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

burc

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.
 • Kale, yüksek bina.
 • Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi.
 • Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.
 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

burç

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.

caadet

 • Etli, semiz ve kıllı kişi.
 • Su kenarında biter bir ot.
 • Bir kabile adı.

cavers

 • Buğdaylar arasında biten bir cins sarı darı.

cebbar / cebbâr

 • İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah.
 • Zalim, müstebit kişi.
 • Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

celbub / celbûb

 • Sarmaşık (bitkisi.) (Farsça)

cem-i müennes-i salim / cem-i müennes-i sâlim

 • Gr: Sonu (ât) eki ile biten cemi'ler. Meselâ: Müminât: (Kadın mü'minler, mümineler) Sâdıkât, Hafiyyât, Sâlihât gibi.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

cemiş

 • Saçı yolunmuş.
 • Ot bitmeyen yer.

cerea

 • (Çoğulu: Cere') Ot bitmeyen kumlu yer.

cevh

 • Ulaşmak.
 • Bittih-i şamî denilen karpuz.

cismaniye-i nebatiye

 • Bitkisel olan cismî yapı, cisimsel bünye.

cünbuh

 • Kalın, uzun ve yüksek nesne.
 • Büyük bit.

cünnab

 • Bitişik olan iki yemiş.

cürd

 • Tüysüz, kılsız.
 • Cilt hastası (deve).
 • Tüyleri kısa olan (at).
 • Bitki örtüsü olmayan (arazi).
 • Piyâdesiz (süvâri).

daire-i hindiyye / dâire-i hindiyye

 • Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet.

dar-ı şura-yı askeri / dâr-ı şura-yı askerî

 • 1296 yılında lağvolunan bu yüksek askeri meclis 1253 yılının muharrem ayında kurulmuştu. 1259 tarihinde çıkarılan kanun ile vazifesi tesbit edildi. Askeri ve mülki ricâlden onbir daimi, altı tane ise geçici azası bulunan bu mecliste bir reis ve bir de müftü yer alıyordu.

dara'

 • Düz yer.
 • Birbirine girmiş olan sık bitmiş ağaçlar.

dari / dâri

 • Acı bir bitki.

delalet-i nass / delâlet-i nass

 • Nassın delâleti. Nass'da (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit olduğuna delâlet etmesi. Bâzı âlimler delâlet-i nass'a, kıyâs-ı celî(açık kıyâs) demişlerdir.

demdeme-i nebat / demdeme-i nebât / دَمْدَمَۀِ نَبَاتْ

 • Bitkinin coşkun sesi.

demdeme-i nebat ve hava

 • Bitki ve havanın sesleri.

ders-i amm

 • Bir medreseyi bitirdikten sonra, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan.
 • Asistan.
 • Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim.

dest-be-dest

 • Elden ele, el ele. (Farsça)
 • Peşin satış. (Farsça)
 • Birbirine bitişik olan. (Farsça)

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.

deyn

 • Borç. Verilmesi lâzım gelen şey.
 • Fık: Zimmetinde sâbit olan şey.

dıbk

 • Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez.
 • Ağaç posası.

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

div-çe

 • Sülük. (Farsça)
 • Kadın tuzluğu adı verilen bir bitki çeşiti. (Farsça)
 • Ağaç kurdu, güve. (Farsça)
 • Arka kaşağısı. (Farsça)

dum

 • Sâbit ve sâkin olmak.

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

dürdür

 • Dişin kök yeri.
 • Çocukların dişlerinin çıkıp bittiği yer.

düsür

 • (Tekili: Disar) Perçinler, halatlar, kenetler. Geminin tahtalarını birbirine bağlayan rabıtalar.

düvam

 • Sabit ve sakin olmak.

ebced hesabı / ebced hesâbı

 • Her harfi bir rakamı gösteren arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesab sistemi. Hâdiselerin zamânının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan târih düşürme sanatı.

ecla

 • Pek âşikâr, pek belli. Pek parlak, ziyade güzel.
 • Başında kıl bitmeyen kel.

ecnas-ı nebatat / ecnâs-ı nebâtat

 • Bitki cinsleri.

efatih

 • Mantar ve ona benzer bitkiler.

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

emniyet

 • (Emniyyet) : Eminlik, emin olma hâli, korkusuzluk, tehlikesizlik.
 • İtimad, güvenme, inanma.
 • Polis ve zabıta teşkilâtı.

emr-i sabit

 • Sabitleşmiş, kesinleşmiş iş, durum.

emred

 • Henüz tüyü bitmemiş, sakalı gelmemiş olan genç.

emval-i gayr-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınamıyan, sabit olan mallar. (Dükkan, ev, tarla...gibi.)

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

erkan-ı askeriye / erkân-ı askeriye

 • Yüksek rütbeli askerler. Zabitler, subaylar.

erkan-ı harb / erkân-ı harb

 • Harb için yetişmiş zâbit. Kurmay subay.
 • Harb işlerini idare eden kumandanlar. Harb erkânı.

es'al

 • Dişinin yanında zâid bir diş daha biten kimse.

eş'ari / eş'arî

 • Eş'arî mezhebi veya o mezhepte olan. Asıl adı Eb-ul Hasan-ül-Eş'arî olan İmam-ı Eş'arî, Ehl-i Sünnet itikadını âyetlere, hadislere göre izah ve şerh ederek tesbit etmiştir. Ehl-i Sünnet Mezhebi itikadına tercümanlık ederek İslâmiyet'e büyük hizmet etmiştir. (Hi. 260-324) İtikada dâir meydana koyduğu

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

esbab-ı süfliye

 • Aşağı sebepler; yani müsebbebin yanında olan ve onunla beraber görünen sebepler (su ile bitkiler gibi; su sebeptir, onunla bitkilerin yeşermesi ise müsebbebdir.).

etene

 • Hayvanlarda ana ile cenin arasındaki kan alış-verişini temin eden organ.
 • Bitkilerde yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku.

eyke

 • Sık ve birbirine karışmış ağaç.
 • Yumuşak.
 • Ağaç bitiren bataklık.

ezvak-ı namütenahiye / ezvâk-ı nâmütenâhiye

 • Bitmez tükenmez zevkler, sonu gelmez lezzetler.

fagıre

 • Hind nilüferi denilen bitkinin kökü.

fahm-i nebati / fahm-i nebatî

 • Bitkisel kömür.

faik / fâik

 • Üstün, üstünde. Diğerinden daha değerli ve üstün. Her şeyin güzide ve a'lâsı. Âli.
 • Başın boyun ile bitiştiği yer.

fanus

 • yun. Fener. Sâbit ve süslü fener.
 • Kim: Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak.

farig

 • İşini bitirmiş, boş kalmış, alâkasını kesmiş, rahat, vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Fık: Tasarrufu altında olan mülkün kullanma ve tasarruf hakkını başkasına devreden.

fariğ / fâriğ

 • Vazgeçmiş, çekilmiş.
 • Rahat, âsûde.
 • Boş, işini bitirmiş, işsiz.

farz-ı zanni / farz-ı zannî

 • Müçtehidlerce kat'i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sâbit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat'î kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı amelî de denir. Meselâ: Abdestte mutlaka başı meshetmek bir farz-ı kat'îdir. Başın dörtte birini meshetmek bir farz-ı amelîdir.

fasile / fasîle

 • (Çoğulu: Fesâil) Anababa, ebeveyn, âile.
 • Familya, bir cinsten olan bitkilerin hepsi.

fely

 • Bit toplamak.
 • Şiirin ince mânâlarını çıkarmak.
 • Kesmek.
 • Kılıç ile vurmak.

fenik / fenîk

 • İki çenenin bitiştiği yer.
 • İki uyluğun bitiştiği yer.

fenn-i nebatat

 • Botanik ilmi; bitkileri inceleyen ve onlar hakkında bilgi veren ilim dalı.

fer'a

 • (Çoğulu: Furu') Bit.
 • Yüksek yer.

ferman-ı mezuniyet / fermân-ı mezuniyet

 • Mezuniyet belgesi, bitirme belgesi.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

fey'

 • Dönmek. Muhârebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.

fill

 • Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer.

firaş-ı kavi / firaş-ı kavî

 • Fık: Evli kadının firaşı mânâsına gelir bir tabirdir. (Bununla bilâdavet neseb sabit olup, nefy ile neseb nefy olunmayıp, lâkin laan ile nefy olunur.)

firaş-ı zaif

 • Fık: Cariyenin firaşı. (Bununla neseb sâbit olur)

fosil

 • Eski jeolojik devirlerde toprağa gömülerek kalmış bitki, hayvan; bunların parçaları veya izleri. (Fransızca)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

füvfe

 • (Çoğulu: Füvek) Pamuk.
 • Tırnakta olan beyazlık.
 • Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter).
 • Çekirdek içinde olan yufka kabuk.
 • Şey.

gabit sahrası / gabît sahrâsı

 • Gabît çölü; Arap Yarımadasında, Benî Yerbû' kabilesinin yaşadığı ve bugün Yemen sınırları içerisinde yer alan bir çölün adı.

gadiri / gadirî

 • (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya bitki.

gafil / gâfil / غَافِلْ

 • Olup bitenden habersiz olan.

gaflet / غَفْلَتْ

 • Olup biteni sezmeme, kul olduğunu unutma hâli.
 • Olup bitenden habersiz olma.

gal

 • (Çoğulu: Gılâl) Ağaçlı çukur yer.
 • Muz ağacı.
 • Selem ağacının bittiği yer.
 • Bir ot cinsi.

galat-nüvis

 • Yalan yanlış yazan, yanlış tesbit eden. (Farsça)

gan / gân

 • Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir "ek" tir. Meselâ: Bendegân : f. Hizmetçiler, bendeler. (Farsça)

gayr-ı müekkede

 • Tekrarlanmamış ve takviye edilmemiş.
 • Zannî ve kat'î delil ile sâbit olmayıp, Peygamberimizin (A.S.M.) bazan devam buyurdukları iş veya amel.

gayr-ı münbit

 • İyi ve bol yetiştirmeyen. Münbit olmayan.

gayr-ı münfekk

 • Bitişik, ayrılmaz.

gayr-ı mütenahi / gayr-ı mütenahî

 • Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.

gayr-ı sabit

 • Sabit olmayan.

gaytale

 • (Çoğulu: Gıytal) Sık bitmiş olan ağaç.
 • Seslerin karışması.

geven

 • Dikenli bir bitki.

gılman

 • (Tekili: Gulâm) Bıyığı yeni bitmiş gençler.
 • Cennet'te hizmet gören delikanlılar.
 • Köleler, esirler.

giyah / giyâh / گياه

 • Nebat, bitki. (Farsça)
 • Bitki. (Farsça)

gulam

 • Genç, delikanlı. Bıyığı henüz bitmemiş genç.
 • Esir, hizmetçi, köle.

habl-ül mesakin / habl-ül mesakîn

 • Sarmaşık bitkisi.

habra'

 • (Çoğulu: Habâri-Haberât) Sedir ağacı biten düz yer. Yumuşak yer.

hadd-i ittisal

 • Bitişme noktası.

hadis-i mevzu' / hadîs-i mevzu'

 • Başkası tarafından söylendiği hâlde Peygamberimize (A.S.M.) isnad edilen hadis. Muan'an veya senedlerle tesbit edilmemiş hadistir. Manası yanlış demek değildir.

hakaik-i sabite / hakaik-i sâbite

 • Sabit, değişmez hakikatler, gerçekler.

hakàiku'l-eşyai sabitetün / hakàiku'l-eşyâi sâbitetün

 • Eşyanın ve varlıkların hakikatı, aslı sabittir.

hakaiku'l-eşyai sabitetün / hakâiku'l-eşyâi sâbitetün

 • Varlıkların hakikatleri sabittir, hiç değişmez.

hakikat

 • (Çoğulu: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki.
 • Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek.
 • "Mecâz" karşılığı, esas olarak kullanılan kelime.
 • <

hakikat-i mukarrere

 • Sabit, kesinleşmiş gerçek.

hakikat-ı sabite / hakikat-ı sâbite

 • Sabit ve değişmez gerçek.
 • Sâbit, değişmez hakikat. (Farsça)

hakikat-i sabite / hakikat-i sâbite / hakîkat-i sâbite / حَقِيقَتِ ثَابِتَه

 • Sabit ve değişmez gerçek.
 • Sabit, değişmez hakikat.

hakk

 • (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti.
 • Dâva ve iddia.
 • Hakikate uygunluk.
 • Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse.
 • Münasib
 • Din. İslâmi

hakka

 • (Hakkan) Doğru olarak. Gerçek. Hakikat olarak. Lâzım ve sâbit kılmak.

hal

 • Yapıp bitirme, indirme.

halife

 • (Çoğulu: Halefâ) Su içinde biten bir ot. (Türkçede "kandıra" derler.)

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hame

 • Yaş ot demeti, taze ekin destesi, bir sap üzere bitmiş taze ekin.
 • Havası bozuk hastalıklı yer.

hamile / hamîle

 • Sıklığından dolayı birbirine girmiş olan ağaçlar.
 • Ağaç ve ot bitmiş kumlu yer.
 • Döşek çarşafı.

hamke

 • (Çoğulu: Humuk) Bit.

hamze

 • Baklaya benzer bir bitki.

hanzale

 • Meyvesi acı bir bitki.

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

harce

 • (Çoğulu: Hurc-Haracât) Deve sürüsü.
 • Sık bitmiş ağaç.

hardal

 • Tohumları küçük bir bitki.
 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.

hardale

 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

harşef

 • (Çoğulu: Harâşif) Kalkan balığı.
 • Balık pulu.
 • Enginar bitkisi.

harşuf

 • Enginar bitkisi.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

haşhaş

 • Kapsüllerinden uyuşturucu bir madde olan afyon; tohumlarından da yağı çıkarılan bir bitki.
 • Hazırlıklı.
 • Silâhlı ve zırhlı topluluk.
 • Bir bitki türü.

hasmen

 • Bir mes'eleyi kesin bir karar ile halledip bitirmek suretiyle.

haşr-i bahar

 • Bahar mevsiminde bitkilerden hayvanlara kadar bütün bedenlerin inşa edilmesi ve diriltilmesi.

haşr-i bahari / haşr-i baharî

 • Bahardaki diriliş, bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

haşr-i nebati / haşr-i nebatî

 • Bitkilerin öldükten sonra her baharda yeniden yaratılması.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hatim / hâtim

 • Hitâma erdiren. Bitiren.
 • Mühür basan.
 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.
 • Mühürleyen, mühürleyici.
 • Bitiren, sona erdiren.

hatime-keş

 • Son veren, hâtime çeken, bitiren, sona erdiren. (Farsça)

hatm

 • Hitâma erdirmek, bitirmek. Kur'an-ı Kerim'i veya herhangi bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek.
 • Mühürleme. Mühürlenme.
 • Bitirme.

hatm-i kur'an / hatm-i kur'ân

 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.

hatm-i mekal

 • Sözü bitirmek, söze son vermek.

hatme

 • Baştan sona okuyup bitirme.
 • Baştan aşağı (bütün Kur'ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek.
 • Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek.

hatme-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşî tarikatına mensup olanların dua ve zikirlerini birlikte okuyup bitirmeleri.

hatme-i kübra

 • Büyük ve geniş bir topluluğun belirli zikir ve duaları okuyup bitirdikleri oturum veya zikir halkası.

hatme-i kur'aniye / hatme-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın hatmi; Kur'ân-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirme.

hatme-i mahsusa

 • Hususi hatme. Kur'andan veya hadisten alınan muayyen duaları okuyup bitirmek.

hatme-i muazzama-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) geniş halk kitleleriyle beraber belirli dua ve zikirleri yapıp bitirdiği oturum veya zikir halkası.

hayat-ı nebat

 • Bitki hayatı.

hayat-ı nebatiye

 • Bitkilerin hayatı.

hayiş

 • Sık bitmiş olan hurma ağaçları.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

hazim

 • Sür'atle kesen.
 • Çok çabuk yeyip bitiren.
 • Düşmanı hezimete uğratan.

hazine-i sermediye

 • Bitmek tükenmek bilmeyen hazine.

helak

 • Yıkılma, bitme, mahvolma.
 • Harislik ve pek düşkünlük.
 • Azab. Korku, havf.
 • Fakr.

helak-ı ebedi / helâk-ı ebedî

 • Sonsuz mahvoluş, bitiş.

helile / helîle

 • Tıb: Tohumları tıbda müshil olarak kullanılan bir bitki.

hem-hudud

 • Hudutları bir olan, sınırları birbirine bitişik olan memleket veya arazi. (Farsça)

herna'

 • Ufak bit.

hevamm

 • Böcekler, haşereler. Pire, tahta kurusu, bit, örümcek, yılan gibi, kışın gizlenip yazın meydana çıkan, insan ve hayvanın vücudundan beslenerek yaşayan, insana zararı dokunan (parazit yaşayan) küçük canlılır.

hezil / hezîl

 • Zayıf, arık. Bitkin.

hicran-ı layezali / hicrân-ı lâyezâlî

 • Bitmeyen hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hidas

 • Nihayet, son, netice, bitim.

hilb

 • Asma yaprağı.
 • Ciğer.
 • Tırnak.
 • Tarp bitkisi
 • Zampara genç.

hılfe

 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.
 • Biri gidip diğeri geriye gelmek.
 • Biçildikten veya yandıktan sonra biten ot.
 • Sonra biten yemiş.

hımhım

 • Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse.
 • Burnundan çıkan ses gibi boğuk.
 • Arap diyarında biten bir ot.
 • Çok siyah.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hisbe

 • Ecir, sevap.
 • İslâm hukukunda, devlet muhasebesi. Muhasebe dairesi.
 • Huk: Hisbe, daha sonraki çağlarda zabıta, çarşı zabıtası, ahlâk zabıtası gibi değişik müesseselerin adı oldu.

hitam / hitâm / ختام / خِتَامْ

 • Son, nihayet.
 • Bitme, tükenme.
 • Son. (Arapça)
 • Son bulma. (Arapça)
 • Hitam bulmak: Son bulmak, bitmek. (Arapça)
 • Hitâma erdirmek: Bitirmek, sona erdirmek. (Arapça)
 • Hitâma ermek: Sona ermek. (Arapça)
 • Bitme, son.

hitam buldurmak

 • Bitirmek, sona erdirmek.

hitampezir

 • Biten, hitâm bulun, sona eren, nihayet eren. (Farsça)

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hıyar-ı ayb

 • Bir şeyde mevcud olan bir kusurun akitten sonra meydana çıkmasından dolayı âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir.

hıyar-ı rü'yet

 • Bir şey hakkında görülmeden yapılan bir akitten dolayı, âkitlerden biri için görüldüğü zaman sabit olan muhayyerliktir.

hıyar-ı vasf

 • Bir akitte vücudu şart kılınan veya örfen meşhud bulunan mergub bir vasfın mevcud olmaması sebebiyle âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir. (Sağılır diye satılan bir ineğin, sütten kesilmiş olması gibi.)

hizan / hîzan

 • Kalkan, sıçrayan. (Farsça)
 • Bitlis vilâyetine bağlı bir kaza ismi. (Farsça)

hububat / hububât / حُبُوبَاتْ

 • Tohumlar, taneli bitkiler.
 • Buğday mısır gibi taneli bitkiler.

hudayinabit

 • Ekilmeden biten ot veya ağaç.
 • Hiç bir talim ve terbiye görmemiş adam.

hükm

 • (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik.
 • İrade. Kumanda. Nüfuz.
 • Kadılık etmek.
 • Tesir. Cari olmak.
 • Makam.
 • Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden sonra varılan karar.
 • Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

hükmi temizlik / hükmî temizlik

 • Kadının âdet bitiminden îtibâren on beş gün içinde kan gördüğü halde temiz kabûl edilmesi. Bu on beş gün içinde kan görülen bu kan fâsid kan yâni istihâza kanıdır.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

humaz

 • Kırmızı çiçeği olan bir bitki çeşidi.
 • Kuzu kulağı.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hüri'

 • Bit.

hurşun

 • (Çoğulu: Harâşın) Ufacık bıtırak. (Davarların tüyüne yapışır.)

huruf-u munfasıla

 • Gr: Kendisinden sonra gelen harflere bitişmeyen (vav, rı, dal, hemze, ze, zel) gibi harfler.

huruf-u muttasıla

 • Gr: Kendisinden sonra gelen harflerle bitişip yazılan harfler.

hüsn-ü hatime / hüsn-ü hâtime

 • Neticeyi iyi bir halde bitirme.
 • İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.

hüzal

 • Zayıflık, bitkinlik.

hüzul

 • Arıklık, bitkinlik, zayıflık.

ibka

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<

ibkal

 • Yerde ot bitmesi. Ramis adı verilen otun yeşermesi.

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

ıbt

 • (Ibıt) Koltuk. Omuzun alt ve iç tarafı.

icazet vermek

 • Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

idbisas

 • Ne kırmızı, ne siyah olmak.
 • Ot bitmek.

iddet-i haml

 • Fık: Çocuk doğurmakla biten iddet. Kocası ölen veya boşanan gebe kadının, çocuğun doğmasını beklemesi demektir.

iflas / iflâs / افلاس

 • Her şeyini yitirme, bitip tükenme. (Arapça)

ifna-yi hayat

 • Hayatını sarf edip bitirmek. Hayatını yok etmek.

ifsam

 • Hastanın ateşinin düşmesi.
 • Kesilip bitme, tükenme.
 • Yağmurdan sonra hava açılma.

iğreti

 • t. Ödünç, borç, kendi malı olmayan. Yerli ve sabit olmayan, muallak gibi duran.
 • Muvakkat, bağlı bulunmayan, geçici.
 • Fıtrî olmayan, sahte, sun'î.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihlak

 • (Helâk. dan) Harcama, tüketme, bitirme.
 • Yok etme, helâk etme, öldürme.

ıhrit

 • İsmi işitilmeyen bitki.

ihriz

 • Bitkin, dermansız. Kımıldanmağa ve bir şey yapmağa hâli ve mecâli olmayan.

ihtitam

 • Hitam bulma, sona erme, iş bitme.

ıhtitat

 • Sakal bitmek. Yer tutmak.
 • Hatla işaret koymak.

ihtitat

 • Sınırlandırma, hududlandırma. Hat çekme.
 • Sakal bitme.

ikindi divanı

 • Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından sonra toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işl (Türkçe)

ikmal / ikmâl / اكمال

 • Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek.
 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • Bütünleme. (Arapça)
 • İkmâl edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İkmâl etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)

ikmal-i nüsah

 • Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek.

ilsak / ilsâk / الصاق

 • Bitiştirme, yapıştırma.
 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.
 • Yapışma, bitişme.
 • Bitiştirme, yapıştırma, kavuşturma. (Arapça)

iltihak

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.

iltisak

 • İki uzvun birbirine yapışık olması.
 • Bitişmek. Yapışmak. Kavuşmak. Yapışık olmak.

iltisak-ı ecfan

 • Tıb : Ağrı ve sızıdan dolayı gözkapaklarının birbirine bitişmesi.

iltisaki / iltisakî

 • İltisakla alâkalı.
 • Yapışan, birleşen. Kavuşan, bitişen.

imam-ı a'zam

 • (Hi: 80-150) Hanefi Mezhebinin imamı. Asıl ismi: Ebu Hanife Nu'man bin Sâbit'tir. Bağdatlı olup Abbasiler devrinde yaşamıştır. Fıkıh ilminin en ileri geleni olup, bu ilmin tedvin ve tervicinde çok büyük hizmet etmiştir. Böyle zâtların vicdan-ı umumiye nezdinde idareyi, hak ve adalette selâmet için,

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

inbat / inbât

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.
 • Bitki vs. bitirme, yeşertme; büyütme.
 • Otun bitmesini sağlama.

incah

 • İşi tamamlama, işi bitirme.
 • İsteğe erme, arzu edilen şeye ulaşılma.

infad

 • Bitirme, tüketme.
 • Kuyunun suyu tükenme.

inhisam

 • (Hasm. dan) Kesip bitirme, halletme.

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

inkıraz / inkırâz / اِنْقِرَاضْ

 • Tükenme, bitme.

inkıza

 • Olup bitme.

inkıza'

 • (Kazâ. dan) Sonu gelip bitme. Tamam olma. Mühleti sona erme.

inkıza-yi müddet

 • Müddetin bitmesi, zamanın sona ermesi.

intıfa / intıfâ

 • Yok olma, sönüp bitme.

intifa / intifâ

 • Yok olma, bitme.

intifad

 • Huk: Bir şeyi tamamen alma. Tükenme, bitme.

intihai / intihaî

 • (İntihaiyye) Sona ve nihayete ait. Bitme ile alâkalı.

irsa / irsâ

 • Yere çakma, sabitleme, demir atma, sağlamlaştırma.

irsa'

 • Sağlamlaştırma, sâbit kılma.
 • Geminin demir atması.
 • Pâyidar olmak.

irtisa'

 • Dişler sık olma.
 • İki şey, birbirine bitişik olma.
 • Taneleri, iki taş arasında döğüp parçalama.

isas

 • Çok sık ve uzun saç veya bitki.

isbat

 • Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.
 • Sabit ve muhkem kılmak.
 • Bâki ve pâyidar eylemek.
 • Delil. Bürhan. Şâhit.

ısdak

 • Verilecek parayı kadının nikâhında tesbit edip kararlaştırma.

ışka

 • Sarmaşık adı verilen bir bitki.

işkeste

 • Kırık, bitik. Kırılmış. (Farsça)

ism-i mensub

 • Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "î", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "î" veya "vî" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî

ismam

 • Sona erdirme, bitirme, tamamlama.

ispir

 • Arabacı. Arabacının yanında bulunan at uşağı.
 • Zabıta memuru.
 • Beyaz doğan kuşu.

istibdal

 • (Bidl ve Bedel. den) Değiştirmek, değiştirilmek.
 • Bir vakfı mülk ile mübadele etmek.
 • Birşey verip yerine başka şey istemek.
 • Askerliği biten erlere tezkere verip yenilerini almak.

istihkamat-ı muttasıla / istihkâmât-ı muttasıla

 • Bir birine bitişik ve bağlı olarak yapılmış olan sığınaklar olup, daha ziyade şehirlerin ve mühim mevkilerin etrafına yapılır.

istihlak / istihlâk

 • Boş yere harcamak.
 • Yeyip bitirmek.
 • Müstahsilin yaptığı istihsali alıp kullanmak.

istikak

 • Bitkilerin sık ve çok olmalarından dolayı birbirine dolaşık olmaları.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istikrarsız

 • Sabit olmayan; değişken.

istikşaf

 • (Çoğulu: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma.
 • Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

istishab

 • Fık: Mazide sabit olup bilâhare zâil olduğu bilinmeyen bir şeyin hâlâ devam ettiği sayılmasıdır. (Birisinin ölümüne dair kat'i haber olmasa sağ sayılması gibi.)

istitmam

 • (Tamam. dan) Tamamlama, tamamlamağa çalışma. Tamamlamasını isteme. Bitirmek için uğraşma.

istiva

 • Müsavi oluş. Temasül.
 • İ'tidal, istikamet ve karar.
 • Kemalin sâbit olması.
 • Kaba kuşluk zamanı.
 • Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak.
 • İstila eylemek.

itaha

 • Bir şeyi tamamlama, yapıp bitirme, hazır etme.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

itkan

 • Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sâbit kılmak.

itmam / itmâm / اتمام

 • Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek
 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • İtmâm edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İtmâm etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

ittirad

 • Düzenli, uygun biçimde sıra ile birbirini izleyen. Biteviye.

ittisal / ittisâl / اتصال / اِتِّصَالْ

 • Ulaşmak. Bitişmek.
 • Birbirine dokunmak. Yakınlık. Bağlılık. Kavuşmak.
 • Bağlılık, bitişiklik.
 • Bitişme.
 • Birleşme, kavuşma. (Arapça)
 • Bitişik. (Arapça)
 • Bitişme.

ittisāl / اِتِّصَالْ

 • Bitişme.

jar

 • Zaif, takatsiz, bitkin.

ka'sa

 • Devamlı olarak yerinde sabit olan kadın.
 • Arkası içerisine girdiğinden arkasını yere koyamayan kadın.

kàfile-i nebatat / kàfile-i nebâtât

 • Bitkiler topluluğu.

kağnı

 • (Kağlı) İki tekerleri dingille sâbit öküz arabası.

kamel

 • Bitli kişi.
 • Karnın büyük olması.

kaml

 • Bit, kehle.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

karem

 • Et arzu etmek.
 • Deniz içinde biten çınar ağacına benzer bir ağaç.

kasime / kasîme

 • (Çoğulu: Kasim) Dikenden başka ot bitmeyen kumlu yer.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl
 • Kesme, biçme.
 • Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.

kaziye-i meşhure

 • Man: Herkesce sâbit olduğu hasebiyle hükmolunan kaziyye.

kebair

 • (Tekili: Kebire) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah'ı inkâr etmek.-Allah'a şirk koşmak.-Kat'iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah'ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir gün

kehl

 • Otuz yaşını geçmiş, saçına aklık karışmış kimse.
 • Bit.

kehle

 • Bit.

kelal / kelâl

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usanç.
 • Göz nuru zayıf olmak, yorgun olmak.
 • Bitkinlik.

kelalet / kelâlet

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık.
 • Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması.
 • Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi).
 • Kör ve kesmez olan.

kerebbe

 • Yaz günlerinde kumlu yerlerde biten bir ağaç adı.

kes'e

 • Bitmek.
 • Yüksek olmak.

kinin

 • Ateşli hastalıkların ve özellikle sıtmanın tedavisinde kullanılan bir tür bitki.

kıns

 • Her nesnenin aslı ve bitecek yeri.

kısır

 • Çocuğu olmaz, doğurmaz.
 • Münbit olmayan ve mahsul alınamayan verimsiz toprak.

kiyahbeste

 • Ot bitmiş, ot yetişmiş. (Farsça)

kıza

 • Yumuşak yerlerde biten bir ot cinsi.

komşu

 • Bitişik evlerde veya yakın çevrede oturan kimse veya kimseler.

küdu / küdû

 • Yerin otu geç bitmek.

küdu'

 • Soğuğun bitkilere zarar vermesi.

kunnebit

 • (Çoğulu: Kannâbit) Lahana cinsinden bir bitki.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kütüb-ü sitte-i hadisiyye

 • Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu'teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî'dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun

kuvve-i inbatiye

 • Bitkilerin filiz verip yetişme yeteneği, kabiliyeti.

kuvve-i münbite

 • (Ağaç ve bitkileri) Bitirip yeşillendirme ve büyütme gücü.

kuvve-i nabite / kuvve-i nâbite

 • Yetiştirme gücü; bitirip geliştirme, bitirip yetiştirme gücü (tarımsal verimlilik gücü).

lahık / lâhık

 • Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan.
 • Fık: Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan.
 • Yetişen, ulaşan, erişen.
 • Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan kimse.

lahy

 • Sakalın bittiği yer.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

latenahi

 • Nihayetsiz. Sonsuz. Bitip tükenmeyen.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

layefna / lâyefna

 • Bitmez, tükenmez. Fenaya gitmez. Yok olmaz.

lazib

 • Sâbit olan, yapışan.

lebh

 • Bir büyük ağacın adı. (Bir kimse kabuğunu yarsa filhâl o kişiye uyuşukluk gelir; o ağaçtan tahtalar biçip gemi yaparlar. Rivâyet olunur ki, iki tahtasını birbirine bitiştirip bir yıl su içinde dursa ikisi bir olup yekpâre olur, Mısır'da yetişir. Ahter-i Kebir'den)

leblab

 • Sarmaşık denen bir bitki.

leffen

 • Ekli, bitişik.
 • Ekli, bitişik.

lenger

 • Gemiyi yerinde sâbit kılmak için denize atılan zincir ucundaki büyük demir çapa. (Farsça)
 • Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi. (Farsça)

letf

 • Sık olmak.
 • Bahçede ağaçların sık bitmesi.
 • Yaraşıklı olmak.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

lüsuk

 • Yapışma, bitişik olma. Yapışıp tutma.
 • Ulaşma, vâsıl olma, erişme.

lütut

 • Sâbit ve lâzım olmak, gerekmek.

lüzub

 • Yapıştırma, yapışma. Birbirine kafes gibi girdirip yapıştırma.
 • Sâbit olma.

lüzum

 • Lâzım olmak. Bir şey bir şeyden aslâ ayrı olmayıp onunla sâbit ve dâim olmak. Gereklilik.

ma'nevi bağ / ma'nevî bağ

 • Herhangi bir şekilde, iki şey arasında zihinde kurulan irtibat, ilgi. Buna mânevî râbıta da denir.
 • Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, dînine bağlılık gibi mânevî değerler.

ma'refe

 • Atın yelesi bittiği yer.

ma-veka'

 • (Mâ-Vaka') Vâki olan, olup biten.

maani-i mensusa / maânî-i mensûsa

 • Âyet ve hadis ile sabit, tesbit edilmiş kesin mânâlar.

mader-i hilkatin hazain-i la-tefnasındaki sehavet / mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehavet

 • Yaratılış kaynağının bitmez tükenmez hazinelerindeki cömertlik.

magbat

 • (Çoğulu: Magabit) Gıpta edilecek ve imrenilecek yer.

magbut

 • (Çoğulu: Magabit) İmrenilmiş, gıpta edilmiş.

magfele

 • Dudak altında biten kılların çevresi.

magiz

 • İçinde ağaç bitmiş olan su birikintisi.

mahmud / mahmûd

 • Övülmüş, övülen.
 • Peygamber efendimizin güzel isimlerinden biri. Ahmed, Muhammed, Mahmûd, hep över seni Allah Senin isminle biter lâ ilâhe illallah Bundaki ince sırrı anlamaz, bilmez gümrâh, Kendi adıyla yazmış senin adını Rahmân
 • Ebrehe'nin, Kâbe'yi yıkmak üzere ordusunda geti

mahmuz

 • (Mihmaz. dan) Binilen hayvanın sür'atini arttırmak maksadıyla dürtme için potin yahut çizmenin ökçesine takılan demirden yapılmış âlet.
 • Kovanların çerçevelerine peteği tesbit etmek için kullanılan mâden tekerlekçik.
 • Bir yapıyı veya duvarı, dıştan beslemek için kullanılan dest

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

mahtumane / mahtûmâne

 • Bitirircesine, bir kitabı bitirince verilen ziyafet gibi.

mais

 • Ağaçları sık bitmiş olan yer.

makhuriyet

 • Kahrolmuşluk, ezilmişlik, bitkinlik. Allah'ın kahr ve gazabına uğrama.

mansus / mansûs

 • Nass ile sâbit kılınmış. Âyetle tesbit edilmiş. İzhar ve beyan edilmiş.
 • Kur'anda açıkça anlatılmış.
 • İyice kesinleşmiş, âyetle sabit.

marhuk

 • Kuşkonmaz bitkisi.

mash

 • Sâbit olma.
 • Mahvolup belirsiz olmak.
 • Kısa olmak.

mavaka / mâvaka / ماوقع

 • Olup biten. (Arapça)

mecla

 • (Çoğulu: Mecâli) Ayna, mir'at.
 • Çıkma ve görünme yeri.
 • Başın tepesinde kıl bitmeyen yer.

mefturane

 • Bitkin bir halde, bezmişcesine. (Farsça)

mefturiyet

 • Bıkkınlık, bitkinlik, bezginlik.

mehr-i muaccel

 • Miktarı tesbit edilen (belirlenen) ve nikâh sırasında erkeğin evleneceği kadına peşin olarak ödemesi gereken altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfaat.

mehr-i müeccel

 • Miktarı nikah yapılırken tesbit edilip, ödenmesi daha sonraya bırakılan yâni erkeğin evleneceği kadına sonra ödeyeceği altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfeat.

melaik

 • (Tekili: Melek) Melekler. Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, makamları sabit, kendileri ma'sum mahluklar.

melsuk

 • Yapıştırılmış. Bitiştirilmiş.

memzuc

 • Bitişik. Karışık. Karışmış. Birlik olmuş. Birbirine mezc olmuş.
 • Şakalaşmak.
 • Oynamak.

menabit

 • (Tekili: Menbet ve Menbit) Çayırlar, otlaklar.

menba-ı daimi / menba-ı daimî

 • Hiç bitmeyen kaynak.

menşe'

 • Bir şeyin çıktığı yer, esas, kök.
 • Yetişilen yer, bitirilen mektep.

mensea

 • (Çoğulu: Menâsi') Otu tez biten yer.

mensus / mensûs

 • Nass ile sabit, âyet ve hadis ile tesbit edilmiş.
 • Âyet ve hadîs gibi kesin delillerle tesbit edilmiş olan.

merbut

 • Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.

merda'

 • (Çoğulu: Merâd) Ot bitmeyen kumlu yer.

merhum

 • (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş.
 • Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.)

merkuz / merkûz

 • (Rekz. den) Dikilmiş. Saplanmış. Batırılmış. Sâbit kılınmış.
 • Saplanmış, sabit kalınmış.

mesarib

 • (Tekili: Mesrebe) Otlaklar, çayırlar, mer'alar.
 • Karından göğüse kadar olan yerde biten kıllar.

mesed

 • Hurma lifi.
 • Liften yapılan ip.
 • Deve kılından ve yününden yapılan urgan.
 • Yemen diyarında biten bir ağacın adı.
 • Bağ.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

meskenet

 • Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk.

met'ub

 • (Ta'b. dan) Bitkin, yorgun.

mevalid-i selase / mevâlid-i selâse

 • Üç çocuk; dört unsurun (su, hava, toprak, güneş) birleşiminden meydana gelen madenler, bitkiler ve hayvanlar.

mevc-i mekfuf / mevc-i mekfûf

 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.
 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.

mevkit

 • (Çoğulu: Mevâkit) Tâyin ve tesbit edilip kararlaştırılan yer veya zaman.

mevlana halid

 • (Hi: 1192-1242) Yüzyıl evvelinin müceddidi olduğu milyonlarca irşad ettiği kimselerin şehadetiyle sabit olmuştur. Şam'da vefat etmiştir. Hz. Osman bin Affan (R.A.) soyundandır. İlim ve takvada ve her çeşit makbul vasıflarda, devrindeki en ileri âlimlerin ve velilerin fevkinde idi. Bütün ömrünü zühd

mevsul / mevsûl

 • Erişen. Vasıl olan.
 • Birleşmiş. Kendine başka şey vasıl olmuş olan. Bitirmiş. Vasledilmiş.
 • Kavuşan, ulaşan, bitişen.

mevsule / mevsûle

 • Bitiştirilmiş.
 • Bitiştirilmiş.

meydan dayağı

 • Eskiden askeri mekteblerle kışlalarda tatbik edilen cezalardan biridir. Meydanda tatbik edildiği için bu adı almıştır. Arkadaşını yaralamak, hoca ve zâbitine hakarette bulunmak gibi büyük kabahatlerden dolayı verilen bu dayak cezası, saf saf dizilen bütün talebelerin; asker ise kışladaki askerlerin

mezari-i münbite

 • Münbit ve verimli tarlalar.

mide-i hayvaniye ve nebatiye

 • Hayvanî ve bitkisel mide.

mil

 • İğne gibi ince ve uzun bir âlet.
 • Göze sürme çekecek âlet.
 • Ucu sivri çelik kalem.
 • Sivri dağ tepesi.
 • Bir çarkın, üzerinde döndüğü mihver, eksen.
 • Elektromotordan iş tezgâhına kuvvet nakleden uzun çelik çubuk.
 • Selin bıraktığı en verimli münbit topr

milliyet

 • Ümmet. Aralarında din, dil ve tarih birliği olan topluluktaki hâl. Millet olma. Aralarında maddi mânevi birlik ve beraberlik râbıtaları bulunan topluluktaki vasıf.

mim

 • Kur'ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
 • Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir.
 • Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve "mâlum oldu, görüldü" makamında konulan bir harftir.<

mıtla

 • (Çoğulu: Metâli) Dikenli otlar biten yumuşak yer.

mu'cize

 • İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise.
 • Mu'cize, Halik-ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu'cizeler haber verilmiş ve tesbit edilmiştir.

muayyen

 • Görülmüş olan, kat'i olarak belli olan, belli, ölçülü, tayin ve tesbit olunmuş, karalaştırılmış.

müberhen

 • Delilli ve bürhanlı. İsbatlı. Delillerle sâbit olmuş.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müennes

 • Dişi. Müzekkerin mukabili.
 • Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle "dişi" olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir "e-a" ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu "e" ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir

mugaylanzar

 • Dünya. (Farsça)
 • Deve dikeni biten yer, dikenlik. (Farsça)

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

mühayee / mühâyee

 • Müşterek (ortak) bir mal, bâki (sâbit) kalmak üzere bu malın menfeatini taksim etmek.

muhcen

 • Kısa boylu ve suyu az olan bir bitki çeşidi.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.
 • Bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, uygunluk, cinsel yaklaşma.
 • Bitişiklik, yakınlık.

mukarin

 • Yakın olan. Bitişen. Ulaşan. Ulaşmış olan.
 • Bitişik, yakın.

mukarrir

 • (Karar. dan) Yerleştiren. Takrir eden. Sabit kılan.
 • Tekrar eden. Dersi tekrar ederek anlatan müderris.

mukattaa

 • (Kat'. dan) Bitişik olmayan. Kesik, ayrı.

mukavemetsuz / mukavemetsûz

 • Dayanma gücünü bitiren.

mülahık

 • (Lahk. dan) Yapışık, bitişik.

mülasaka

 • Ulaşma, yanaşma.
 • Bitişme, yapışma, iltisâk etme.

mülasık

 • (Lüsuk. dan) İltisaklı. Bitişik. Yapışık. Yanyana bulunan.

mülazım

 • Bir kimseye bağlı gibi olan.
 • Maaşsız acemilik hizmeti.
 • İlmiyyede: Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.
 • Eskiden askerlikte yüzbaşıdan aşağı rütbelerin derecesi, ünvanı.

mülsak

 • (Melsuk) Bitiştirilmiş, yapıştırılmış olan. İlsak edilmiş.
 • Yapışık, bitişik.
 • Yapıştırılmış, bitiştirilmiş.

mültesik

 • (Lüsuk. dan) Birbirine bağlanmış. Yapışık, bitişik.

münaceze

 • Bitip tükenmek.

munfasıl zamir

 • Gr: Başka kelimeye bitişik olmayan zamir. Ene, Ente: Ben, sen.. gibi.

munkarız

 • İnkıraz bulmuş. Batmış. Bitmiş. Son bulmuş. Mahvolmuş. Sönmüş.
 • Bitmiş, batmış.

münkazi

 • (Münkaziye) (Kazâ. dan) Bitmiş, tükenmiş, sona ermiş, ardı kesilmiş.

müntehi

 • Sona eren. Son. Bir şeyi tamamlayan. Biten.

mürabit

 • (Bak: Murabıt)

murabıtin / murabıtîn

 • (Tekili: Murâbıt) Kalblerini Allah'a bağlayanlar.
 • Şeyhler, dervişler.

mürekkeb

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.

murtabit

 • Bağlı. İrtibatlı. Birbirine bitişik. Ekli.

mürtebit

 • (Murtabıt) Bağlı, birbirine bitişik, bağlantılı, beraber.

mürtesih

 • Sağlam, sıkı ve sabit olan.

müsaif

 • İş bitiren, uygunluk gösteren.

müsbet

 • İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan.
 • Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu.
 • Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan.
 • Tesbit edilmiş, adil gösterilmiş.
 • Olumlu, pozitif.

müsbit

 • İsbat eden, tesbit eden. Hakikat olduğunu, doğruluğunu belli eden.

müsebbet

 • Sâbit kılınmış, tesbit olunmuş.

müsebbit

 • Tesbit eden, sabit kılan, devamlı kılan.
 • Tesbit eden.

müstakarr

 • Sabitlenen yer, yörünge.
 • (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı.
 • Karargâh. Durulan yer.

müstakırr

 • (Karâr. dan) İstikrar bulmuş, yerleşmiş, sâbit.

müstebidane / müstebidâne

 • İstibdat yaparak, müstebitçe. (Farsça)

müstehak

 • Hak edilmiş, yiyip içilerek bitirilmiş, bitirilen, tüketilen.

müstehlek

 • İstihlâk edilmiş, yiyip içilerek bitirilmiş.

müstekar

 • Karar kılınacak, yerleşilecek yer.
 • Sâbit, hiç değişmeyen, yerleşmiş, değişmez.
 • Yerleşmiş, sabit, istikrarlı; değişmez.
 • Karar kılan, yerleşen, sabit.

müstekmil

 • (Kemâl. den) Tam ve olgun bir hâle getiren. Eksiksiz olarak bitiren.

müsteşrik

 • (Şark. dan) Doğu memleketlerinin din, dil ve tarihlerini ve diğer bâzı hususları araştırıp tesbite çalışan batılı âlim. Garplı âlim. (Orientalist)
 • Doğu memleketlerini, din, dil ve târihleri başta olmak üzere her yönden araştırıp tesbite çalışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyâtçı.

mutarriden / مطردا

 • Biteviye. (Arapça)

mütekarin

 • (Karn. dan) Birbirine birleşmiş, bitişmiş olan.
 • Yaklaşmış, yakınlaşmış, tekarün eden.

mütekattı'

 • (Kat'. dan) Kesik. Biteviye olmayan.

mütelasık

 • (Lüsuk. dan) Birbiriyle birleşmiş olan. Bitişik.

müteleffik

 • Bitişik ve yapışık olan.

mütemmim

 • Tamamlayan, bitiren.

mütenahi / mütenâhi / mütenâhî

 • Nihayete eren, biten, sonu gelen.
 • Tükenen, biten.
 • Sona eren, biten.

mütenassıs

 • Tedkik edilip incelendikten sonra karar verilen.
 • Delil ve hüccet ile sabit olan.

mütenebbit

 • Tenebbüt eden, yerden biten, yetişen.

mütenessik

 • (Nask. dan) Biteviye olan, yeknesak olan.

mütevasıl

 • (Vasl. dan) Birbirine bitişmiş. Birbirine ulaşan, gelen.

muttasıl / مُتَّصِلْ

 • Yapışık, bitişik.
 • Bitişik, istisna-i muttasıl, aynı cinsten alanlar arasında yapılan istisnadır. Ayrı cinsten olursa "munkatı" denilir.
 • Bitşik. Aralıksız. Fâsılasız. Hiç durmadan. İttisâl eden, ulaşan, kavuşan.
 • Bitişik, aralıksız, sürekli.
 • Bitişik.

muttasılan

 • Bitişik olarak.
 • Bir düziye.

na

 • Arabçada "Biz" mânasına gelen zamirdir. Meselâ: Kitabünâ : "Kitabımız" misalinde olduğu gibi, kelimenin veya fiilin sonuna eklenen bitişik zamirdir.

na'ar

 • Fesad ve fitneye çalışan.
 • Kanı kaçmış olup sâbit olmayan damar.

na-merbut

 • Rabıtasız, mânâsız, anlamsız, saçma sapan. (Farsça)

na-tamam

 • Tamamlanmamış, bitmemiş, yarı kalmış. (Farsça)

nabit / nâbit

 • Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.
 • Yerden biten.

nafaka-i iddet

 • Fık: Kadının iddeti içinde muhtaç olduğu nafaka. Koca, boşadığı karısını iddeti bitinceye kadar infakla mükellef olduğu için bu müddet zarfındaki nafaka hakkında bu tâbir meydana gelmiştir.

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nami / nâmî

 • "Nümüvv"den: Yerden biten, yetişen, büyüyen artan.

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

nassiye

 • (yun: Dogmatizm) Fls: Bir görüşün doğruluğuna peşin olarak inanan ve bu inanışlarını tenkide tabi tutmayanların düşünüş tarzı. Son heceleri .. izm ile biten görüşler, taraftarlarınca peşin olarak kabul edildiklerinden birer dogmatik görüş örneğidir. Meselâ; komünizm, materyalizm, darvinizim, birer d

nebat / nebât / نبات / نَبَاتْ

 • (Çoğulu: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
 • Yemen diyarında bir kabile adı.
 • Bitki.
 • Bitki.
 • Bitki. (Arapça)
 • Bitki.

nebatat / nebatât / nebâtât / نباتات / نَبَاتَاتْ

 • Bitkiler.
 • (Tekili: Nebât) Nebâtlar, bitkiler.
 • Bitkiler.
 • Bitkiler. (Arapça)
 • Botanik. (Arapça)
 • Bitkiler.

nebati / nebatî / nebâtî / نباتى / نَبَات۪ي

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden.
 • Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan.
 • Bitkisel, bitki ile ilgili.
 • Bitkisel. (Arapça)
 • Bitkiye âit, bitki kökenli.

nebati haşir / nebatî haşir

 • Bitkilerin öldükten sonra bahar mevsiminde yeniden diriltilmeleri.

nebati ve hayvani kuvveler / nebâtî ve hayvânî kuvveler

 • İnsandaki bitkisel ve hayvanî duygular.

nebatiyet

 • Bitkilere âit, bitkisel.
 • Bitki olma hâli.

nebt

 • Bitme, yerden çıkma. Meydana gelme.
 • Ot.

necid

 • Kahraman, bahadır.
 • Arabistan'da bir memleket ismi.
 • Münbit yer. Fitne ve nifak yeri olan memleket.
 • Arslan.

necz

 • Bitip tükenmek.
 • İhtiyaç bitirmek.
 • Vâdeyi yerine getirmek.

nefad

 • (Nefed) Bitip tükenmek, yok olmak.

nefd

 • Tükenmek, bitmek.
 • Geçici ve fâni olmak.

nefed

 • Bitirme, tükenme, bitirilme.

nehhat

 • Çalıştırılan sığır.
 • İnce.
 • Hımar, eşek.
 • Sadaka toplamaya memur olan kişinin işini bitirdikten sonra ücretini alması.

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

nemis

 • Bittikten sonra yine biten ot.

nesh

 • Ist: Şer'i bir hükmü yine şer'i bir emirle kaldırmaktır. (İtikada ait olan ve zamanla değişmeyen hükümlerde nesih olmaz, bunlar sabit birer hakikattırlar.)
 • Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak.
 • İbtal etmek, hükümsüz bırakmak, değiştirmek.
 • Nakletmek, kaldırma

nevabit / nevâbit

 • (Tekili: Nabite) Nebatlar. Bitkiler.
 • İmar ve ihdas.
 • Dünya ahvâlinden habersiz.
 • Taze, genç kimse.
 • Bitkiler.

nevres

 • (Nevrese) Yeni yetişmiş, yeni yetişen, yeni biten. (Farsça)
 • Genç, taze. (Farsça)

nevreste

 • (Çoğulu: Nevrestegân) Yeni yetişmiş, yeni bitmiş, yeni meydana gelmiş, yeni hâsıl olmuş. (Farsça)

nevşah

 • Yeni dal. (Farsça)
 • Yeni bitmiş geyik boynuzu. (Farsça)

neyseb

 • Karıncaların birbirine bitişerek yol almaları.

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nizar

 • Zayıf, arık, düşkün, bitkin.

nokta-i ittisal / نُقْطَۀِ اِتِّصَالْ

 • Bitişme noktası.

nübub

 • Bitmek.

nücum-u sevabit / nücum-u sevâbit

 • Sabit yıldızlar.

nugz

 • Kürek ucuna bitişik olan kıkırdak.

ömr-ü zail / ömr-ü zâil / عُمْرٌ زَائِلْ

 • Bitmeye mahkum ömür.

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

payansız / pâyânsız

 • Sonsuz, bitmez tükenmez, engin. (Farsça - Türkçe)

paydar

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)

peçe

 • (Çoğulu: Peçegân) İnsan veya hayvan yavrusu.
 • Oğlan, çocuk.
 • Sarmaşık bitkisi.

peyveste

 • Her zaman, dâima. (Farsça)
 • Ulaşmış, ermiş. (Farsça)
 • Bitişik, muttasıl. (Farsça)

peyvestegi / peyvestegî

 • Bitişme, ulaşma, bitişiklik. (Farsça)

peziray-hitam

 • Sona eren, biten, hitam bulan.

piç

 • Büklüm, kıvrım, dolaşık. (Farsça)
 • Nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk. (Farsça)
 • Aslına benzemiyen. (Farsça)
 • Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. (Farsça)
 • Sarmaşık. (Farsça)
 • Vida. (Farsça)

ra'raa

 • Suyun şiddetle akması.
 • Depretmek. (Çocuk) büyümek.
 • Bitirmek.

rabıt-rabıta / râbıt-rabıta

 • Bağlayıcı, bitiştirici.
 • Nefsini ezip kendini Allah'a bağlamış.

rabıta

 • Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
 • Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
 • Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah'a (C.C.) bağlanmak.
 • Tertip, sıra, düzen, usûl.

rabıta-i telebbüsiyye / râbıta-i telebbüsiyye

 • Râbıta yaparken kendisini, velînin şeklinde, kıyâfetinde görmek ve düşünmek.

rabt

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.

racibe

 • (Çoğulu: Revâcib) Parmağın el ayasına bitişik olan boğumu.

rahin

 • Rehin veren, malını rehine koyan.
 • Sâbit, dâim, devamlı.
 • Devenin ve adamın zayıfı.

rahyan

 • Kaburganın omuz kemiği ile bitişmesi.

rampa

 • İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. (Fransızca)
 • Şose veya demiryolundaki yokuş. (Fransızca)
 • Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. (Fransızca)

rasadhane / rasadhâne

 • Havanın değişen şekillerini, sıcaklık ve soğukluğu tesbit etmek için veya yıldızların hareketlerini tesbit ve takib maksadiyle çalışılan yer. (Farsça)

rasanet

 • Sağlamlık, dayanıklık.
 • Sabit, muhkem, metin.

rasi / rasî

 • Kımıldamıyan, sâbit.
 • Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi.

rasin

 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sabit hüküm.

ratık

 • Bir şeyin yarığını bitiştiren, yırtığını kavuşturup birleştiren.
 • Bitişik etmek, bitiştirmek, beraber etmek, karıştırmak.
 • Yırtık bir şeyin parçalarını bitiştirmek.

rebi-i evvel

 • İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim.

rebil

 • (Çoğulu: Rubul) Yoğun, semiz, besili.
 • Yer kuruyunca biten bir ot.
 • Uyluğun iç yanı.

rehn

 • Sâbit ve dâim olmak.
 • Devamlı oluş.
 • Hapsetmek.

rekeb

 • (Çoğulu: Erkâb) Kasığın kıl bittiği yeri.

rekz

 • Dikme, yere saplayıp sabit kılma.

remram

 • Bir ağaç cinsi.
 • Yazın biten bir ot.

resh

 • Bir şeyin, yerin sabit olması.

reside-i hitam / reside-i hitâm

 • Sona ermiş, hitâm bulmuş, bitmiş.

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

resy

 • Sâbit olmak, devamlı olmak.

retk

 • Yırtığı onarmak, yarığı düzeltmek, bitiştirmek.

retk ü fetk

 • Noksanları düzelterek idare etme.
 • Ayırmak ve bitiştirmek.
 • İyi idare etme.

revabıt / revâbıt

 • (Tekili: Rabıta) Râbıtalar, bağlılıklar. Münasebetler.
 • Düzenler, sıralar, tertibler.
 • Rabıtalar, bağlılıklar.

revs

 • Sabit olmak.

reyhan

 • Güzel bir koku, hoş kokulu bir bitki.

ric'at

 • Geri dönme, vazgeçme.
 • Erkeğin, boşadığı kadını, iddet süresi bitmeden tekrar nikahlaması.

rişvet

 • Bir işi yapmak veya bitirmek için haksız yere alınan mal veya para.

rivayat-ı sahiha-ı sabite / rivâyât-ı sahiha-ı sâbite

 • Doğruluğu kesin ve sabit olan güvenilir rivayetler, hadisler.

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 • Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

ru

 • Olan, biten manalarında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hod-ru: Kendiliğinden. (Farsça)

rüste

 • "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-rüste : Yeni yetişmiş bitki. (Farsça)

rüsuh

 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.

rüsve

 • Muhkem ve sağlam olmak.
 • Sâbit olmak.

rütub

 • Sâbit olmak, kaim olmak, devamlılık, süreklilik.

rüveyde

 • (Rüvide) İnce, hoş, nazik.
 • Bitmiş, neşvünema bulmuş.

ruya

 • Yerden biten (bitki). (Farsça)

saadet-i layezali / saadet-i lâyezâlî

 • Hiç bitmeyen mutluluk, tükenmez saadet.

saadet-saray-ı ebediye / saadet-sarây-ı ebediye

 • Sonsuz mutluluk sarayı; hiç bitmeyecek şekilde mutluluğun yaşanacağı Cennet hayatı.

sabat

 • (Çoğulu: Sevâbıt-Sâbâtât) Pazar sokağı, iki duvar arasının örtüsü (altı yol olur.)

sabitiyet / sâbitiyet

 • Sabitlik.
 • Sabitlik.

saderu

 • (Çoğulu: Sâderuyân) Yüzünde tüy bitmemiş genç delikanlı. (Farsça)

safriye

 • Güz mevsiminden önce biten ot.

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

şahıs zamiri

 • İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler. Farsçada: (Men: ben), (Tu: sen), (U: o), (Mâ: biz), (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: (Ene: ben), (Ente-sen), (Entümâ: ikiniz), (Hu: O), (Entüm: siz), (Entünn

şakk-ı kamer

 • Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)

savtal

 • Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir bitki.

sebat / sebât

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Sabit durma, kararlılık gösterme.

sebat etme

 • Kararlılıkla devam etme, sabit olma.

sebatsız

 • Sabit olmayan.

sebete

 • (Çoğulu: Sebât) Ot, nebat, bitki.
 • Otu çok olan yer.

sebit

 • Aklın sabit olması, aklın durması.

sebr ve taksim

 • Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber kullanıldığı gibi, "delil-i taksim, delil-i münkasım" gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir. (Lât

sebzevat / sebzevât

 • Yeşil bitkiler, yeşil nebatlar. (Farsça)
 • Yeşil bitkiler.

şekavet-i daime

 • Sürekli bedbahtlık, hiç bitmeyen sıkıntı.

şekir

 • Ağacın çevresinde kökünden biten fidanlar.
 • Fercte olan kıllar.

semum

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.

sene-i hicriye

 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın Mekke'den Medine'ye hicreti başlangıç sayılan ve Muharrem 1'den başlayan sene. Bu sene-i Kameriye (kamer yılı), Zilhicce ile biter, 354 veya 355 gün sürer.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.
 • Delîl, dayanak.
 • Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.
 • Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.

şer'

 • Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek.
 • Bir işe başlamak.
 • Dalmak.
 • Girmek.
 • Zâhir etmek, göstermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat.

serhas

 • Sivri uçlu bitki.

şerye

 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Az pahalı nesne.

sevabit / sevâbit

 • (Tekili: Sâbite) Merkezlerinden ayrılmaz görünen yıldızlar.
 • Sâbit olanlar, sâbitler.
 • Bulunduğu yerde hep sâbit olarak görülen yıldızlar.
 • Duranlar, sabit yıldızlar.

sevabit-i kevkebiye

 • Gökyüzünde sabit olarak görülen ve gece karanlığında insanlara yön gösteren yıldızlar.

sevs

 • Arpaya, buğdaya ve ona benzer hububata bit düşmesi.

sibkan

 • Bitlis veya Van vilâyetleri civarında bir aşiret adıdır.

sıdk

 • Doğru söz. Hakikata muvâfık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kâmil olması.
 • Ahdinde sâbit olmak.
 • Peygamberlere mahsus en mühim beş hasletten birisi.
 • Kalb temizliği.

sidretülmünteha

 • Yaratılanların bittiği sınır.

sıfat-ı sabite / sıfat-ı sâbite

 • Sabit sıfat, nitelik; burada Cenâb-ı Hakkın zatında sabit olan hidayet etme sıfatı kastediliyor.

silahşör

 • Silahları karıştırıcı, silahlarla oynayıp uğraşıcı.
 • Eski zamanda bir sınıf silahlı asker, hususiyle muhtelif silahları kullanmakta fevkalâde meleke ve maharet ile mümtaz olup, maiyyette istihdam olunanlara verilen addı. Yeniçeri Ocağı zâbitlerinin bir takımı hakkında da kullanılır bi

silsile

 • Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.
 • Soy, sop.
 • Sıradağ.
 • Seri. Dizi.
 • Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra.

subaşı

 • Şimdiki zabıta ve daha ziyade belediye memurlarının gördükleri işleri gören ve kasabaların idaresi başında bulunan memurun ünvanı idi.

sübha

 • Uyku, nevm.
 • Fâriğ olmak, vazgeçmek, çekilmek. İşi bitirmek.

sübut / sübût / ثبوت

 • Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.
 • Sabit olma, kesin olarak meydana çıkma.
 • Sabit oluş, kesinleşme.
 • Sabitleşme. (Arapça)
 • Gerçekleşme. (Arapça)
 • Kanıtlanma. (Arapça)
 • Sübût bulmak: Gerçekleşmek, olmak. (Arapça)

sübut vermek

 • Sabit kalmak.

sübut-u ilmi / sübut-u ilmî

 • Bir şeyin ilmen var olması, ilim dünyasında varlığının sabit olması.

sübuti / sübutî / sübûtî

 • Sabit olarak var olan.
 • Sabit olmakla ilgili.

sübutiyet

 • Sabit olma, kesinlikle değişmeme.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

suffe

 • Peygamberimizin Mescidine bitişik olarak inşa edilen ve içinde bazı sahabelerin Peygamber Efendimizden Kur'ân ve Hadis ilimlerini öğrendiği ve barındığı yer.
 • Peygamberimizin mescidine bitişik yer, bekâr sahabelerin kaldığı mekân.

şüfr

 • (Çoğulu: Eşfâr) Kirpiğin bittiği yer.
 • Her şeyin kenarı.

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

süham

 • Yabanda biten ot.
 • Yaz ısısı.
 • Sıcak yel.
 • Tegayyür, değişme.
 • Ziyan, zarar.

sulla'

 • (Çoğulu: Sıllâ) Enli yassı taş.
 • Ot bitmeyen mevzi.

sünnet-i daimi / sünnet-i daimî

 • Bitmeyen, devamlı ve doğru işleyen kanun.

sünuh

 • Sâbit olma. Sağlam ve emin olma.
 • İyice bilme.

şüpüş / شپش

 • Bit. (Farsça)
 • Bit. (Farsça)

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

suvab

 • (Çoğulu: Su'bân) Bit sirkesi.

tabaka-i nebatiye

 • İnsanın bitkisel yönü.

tabaka-i sevabit / tabaka-i sevâbit

 • Yerlerinde sabit olarak duran yıldızlar tabakası.
 • Sabit bilinen yıldızlar tabakası.

tabut

 • (Çoğulu: Tevâbit) Sandık.
 • Ölü nakline mahsus sandık.
 • Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll.
 • Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık.
 • Su kovası.

tagayyürsüz

 • Değişmeyen, sabit.

tahakkuk

 • Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.

taife-i nebatat / taife-i nebâtât

 • Bitkiler taifesi, topluluğu.

takammül

 • Bitlenme. Bitli olma.

takarrur

 • Yerleşme, sabitleşme.

takarrur eden

 • Yerleşen, sabitleşen.

takarrür etme

 • Sabit olma, yerleşip sağlam olma.

takdiye

 • Hâcet bitirmek, ihtiyaç gidermek.

takvim / takvîm

 • Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

tamam / tamâm / تمام

 • Bitme, bitirme, son, nihayet.
 • Tam, eksiksiz, noksansız.
 • Ne eksik ne fazla.
 • Münasib, uygun.
 • Tam. (Arapça)
 • Bitiş, sona erme. (Arapça)
 • Bütün. (Arapça)

tamam tasfiye

 • Tasfiyenin tamamlanması, arındırmanın bitmesi.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bir kimsede var olan huy ve hasletlerin sekteye uğramadan biteviye devam etmesi, her zaman aynı durumu göstermesi.

tarih

 • Hâdiseye vakit tayin etmek.
 • Vak'anın vukuuna tayin olunan vakit. Zaman tesbiti.
 • Geçen hâdiseleri kaydetmekten hâsıl olan ilim.
 • Vak'anın vukuuna vakit tayin eden söz ve makam.
 • Memlekette vâki olan hâdiseleri zamana nazaran tertip ve sırasıyla zikir ve beyan ede

tarsif

 • Birbirine bitiştirip kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

tasrah

 • Karınca.
 • Bit.

tavaf-ı sadr / tavâf-ı sadr

 • Hac esnâsında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Mina'dan Mekke'ye inildiğinde yapılan tavâf. Buna Tavâf-ı vedâ da denilir. Hac vazîfeleri bununla sona erer.

tavsif edilmez

 • Özellikleri anlatılmakla bitmez.

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebar

 • Helâk, bitme, yok olma.

tebehkar

 • (Çoğulu: Tebehkâran) Mahveden, harab eden. Bitiren. (Farsça)

tebeyyün

 • Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak.

tebtit

 • Kesmek.
 • Dağıtmak.
 • Bitirmek.

tecemmüm

 • (Bitki) büyüme, çoğalma.

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

teferrug

 • (Ferâg. dan) Vaz geçme, fârig olma.
 • Bir işi bitirip kurtulma.
 • Satın alınan bir mülkün tapusunu kendi üzerine çevirme.

teheyyüz

 • Kırılmış kemiğin kaynayıp bitişmesi.

tekmil

 • Bitirmek, tamamlamak. Kemâle erdirmek.
 • Tam, bütün, eksiksiz.
 • Olgunlaştırma, bitirme.

telasuk / telâsuk / تلاصق

 • (Lüsuk. dan) Bitişme, yapışma. Birbirine bitişik olma.
 • Bitişme, yapışma. (Arapça)

temme

 • Tamam oldu, bitti (mânasına fiil).
 • Bitti.

tenahi / tenâhi

 • Son bulma, bitme, tükenme.
 • Yasağı kabul ile geri durmak.
 • Bitme, tükenme.

tenebbüt / تنبت

 • Bitmek, bitki gibi gelişmek.
 • Büyümek. Yerden çıkıp biten nebat gibi yetişmek.
 • Bitme, yeşerme. (Arapça)
 • Tenebbüt etmek: Bitmek, yeşermek. (Arapça)

tenvin

 • Kelime sonunu "nun" ile bitiren işaret.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

terhis edilmek

 • Salıverilmek, görevi bitince işine son verilmek.

tertib

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.

tesbit / tesbît / تثبيت

 • Sağlamlaştırma, tutturma. (Arapça)
 • Kanıtlama. (Arapça)
 • Tesbît edilmek: (Arapça)
 • Tutturulmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlenmek. (Arapça)
 • Tesbît etmek: (Arapça)
 • Tutturmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlemek. (Arapça)

teselsül

 • Zincirleme. Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma. Silsile peyda etme.
 • Ulaştırma.
 • Man:

teşvik

 • Diken bitmek.
 • Ağacın dikenli olması.

tesvis

 • Buğdaya bit düşmek.

tetmim

 • Tamamlama, bitirme.
 • Edb: Bir şiiri tamam etmek.

tevassul

 • Ulaşma, kavuşma, bitişme.
 • Nikâh yolu ile hısımlık, münasebet peydâ etme.

teyessür

 • Kolaylıkla husule gelme.
 • Muvaffakiyet ve başarı ile bitme.

tul-u emel

 • Bitmeyen istek.
 • Hiç ölmeyecek gibi dünyaya dalmak ve düşünmek.

tuliemel / tûliemel

 • Bitmeyen istek.

turhan

 • Rum subaylarından beş bin neferin zâbiti (On bin olsa "patrik" derler.)

tutanak

 • (Bak: Zabıt)

ubr

 • Çok.
 • Sedir ağacından su kenarlarında biten ağaç.

ucave

 • Tırnağa bitişik olan sinir.

ümera

 • (Tekili: Emir) Emirler, beyler. Seyyidler. şerifler.
 • Yüksek rütbeli zabitler.

ünbuş

 • (Ünbûşe) Bitki kökü. Kökü yerden takımıyla birlikte çıkarılan fidan.

vacib / vâcib

 • (Vücub. dan) (Çoğulu: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan.
 • Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah'ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit

vaka / vakâ

 • Olup biten, hâdise.

vakıf

 • (ة) harfiyle biten kelimelerde (ﻫ) sesi verilerek durma ("şeceratin" kelimesinin "şecerah" şeklinde okunması gibi).

valibe

 • Evvelki ekinin kökünden biten ekin.

vatıd

 • Sâbit.

vatid / vatîd

 • Sabit ve sağlam olan.

vehf

 • Bitkinin yapraklanması. Uzama. Çoğalma, artma.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

verak

 • Bitkilerle yer yüzünün yeşil olması.

vesak

 • Bağ. Rabıta. Yeminleşerek anlaşmak.
 • Sözleşme yeri.

vesselam / vesselâm

 • İşte o kadar, artık bitti, bundan sonra selâm.

vezin

 • Hamur yapılmış ebucehil karpuzu.
 • Asil.
 • Sabit.

vücub

 • Vâcib ve lâzım olmak.
 • Sâbit olmak.
 • Sukut ve vuku.
 • Sübut ve temekkün cihetiyle lâzım olmak. Bırakılması mümkün olmamak.
 • Güneşin batması.
 • Muztarib olmak.

vücud-u nebati / vücud-u nebâtî / vücûd-u nebâtî / وُجُودُ نَبَاتِي

 • Bitkisel varlık.
 • Bitki varlığı.

vülat-ı emr / vülât-ı emr

 • Vâliler. İşin başındakiler, idareciler. İdareye memur zâbitler.

vusla

 • Bir şeyi başka bir şeye ekleyen, bitiştiren şey.

vuslat

 • Visal. Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. Bitiştiren.

vusuk

 • (Tekili: Visâk ve Vesâk) Bağlar, râbıtalar.
 • Sözleşme yerleri.
 • Andlaşmalar.

vüsuk

 • Bağlar, râbıtalar.
 • Anlaşma ve sözleşmeler.

yebani

 • Görgüsüz, kaba. (Farsça)
 • Yabâni, kırlarda biten. (Farsça)
 • Sıkılgan, ürkek. (Farsça)

yeknesak

 • Devamlı aynı halde olan. Biteviye. Değişmez bir hal.

zabit / zâbit

 • (Çoğulu: Zâbitân) Askere kumanda eden rütbeli asker.
 • Kuvvetli, yavuz.
 • Zabteden. Başkalarını zabtedip idare etmeğe memur olan.
 • Subay.
 • Mc: Dediğini yaptıran, tuttuğunu koparan kimse.

zabıta-i ahlakıye / zâbıta-i ahlâkıye

 • Ahlâk zâbıtası.

zabıta-i ahlakiye / zâbıta-i ahlâkiye

 • Ahlâk zabıtası, ahlâk polisi.

zabıta-i belediye / zâbıta-i belediye

 • Belediye zâbıtası.

zabitan / zâbitan / zâbitân

 • Zabitler, subaylar.
 • (Tekili: Zâbit) Zâbitler. Subaylar.

zabt-name / zabt-nâme

 • Hâdise veya vak'a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt. (Farsça)

zabtname / zabtnâme / ضبط نامه

 • Tutanak, zabıt yazısı. (Arapça - Farsça)

zahir

 • Yüksek şeref.
 • Neşv ü nemâ bulup, gelişip, etrafa sarılıp sarmaşmış bitki.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.
 • Bir bitki türü, cehennem ağacı.

zamirü'l-fasl

 • Gr. munfasıl zamir; ayrık zamir; cümle içinde başka bir kelimeye bitişmeksizin kendi başına ayrı olarak gelen zamir.

zamm

 • Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme.
 • Kenarlarını bitiştirme.
 • Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunuşu.

zavabıt

 • (Tekili: Zâbıta) Kaideler. Nizamlar, usuller.

zemka

 • Kuşun kuyruğunun bittiği yer.

zeval / زوال

 • Bitme.

zeval-i hayat / zevâl-i hayat

 • Hayatın bitmesi, ölüm.

zeval-i lezzet

 • Lezzetin bitmesi, lezzetin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın