LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bırakma ifadesini içeren 265 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

'ağisna ya gıyase'l-müstağisin' / 'ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn'

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

ablukayı kaldırmak

 • Muhasarayı bırakmak.

ağisna ya gıyase'l-müstağisin / ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

akim bırakma / akîm bırakma

 • Sonuçsuz bırakma, başarısız kılma.

arazi-i mahlule / arâzi-i mahlule

 • Huk: Araziyi kullananın intikal sahibi mirasçı bırakmaksızın ölümüyle hükümete kalan arâzi-i emiriye.

atk

 • Esiri serbest bırakmak. Köleyi âzat eylemek.

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

azad / âzâd

 • Serbest bırakma, hürriyetine kavuşturma.

azad etmek / âzâd etmek

 • Serbest bırakmak, hürriyetine kavuşturmak, kölelikten kurtarmak.
 • Serbest bırakmak, hürriyetine kavuşturmak.

bath

 • (Çoğulu: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.
 • Yüz üzeri düşme.
 • Serilip yatan adamın boyu.
 • Bırakma.

bertaraf

 • Bir tarafa atma, bırakma.

betr

 • Kat', kesme.
 • Hatalı, eksik bırakma.

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cübu'

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Yönelmek, rücu etmek.

ebkem ü lal / ebkem ü lâl

 • Cevapsız bırakmak. Susmak. Dilsiz gibi sükût etmek.

emanet

 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba

emel

 • Arzû, hırs, tamah.Çalış ibâdet et bırak emeli, Son nefese kadar bırakma ameli.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fasm

 • Bir şeyi tam kesmeyip ilişik bırakmak.

fena fiş-şeyh / fenâ fiş-şeyh

 • Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi.

ferağ / ferâğ / فراغ

 • Bırakma, terk etme, vazgeçme. (Arapça)
 • Boş durma. (Arapça)
 • Ferâğ etmek: Bırakmak. (Arapça)

feragat / ferâgat / فراغت

 • Bırakma, terketme. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

fikr-i ta'kib

 • Sona erdirme, peşini bırakmama.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

hadd

 • Yol.
 • İnsan cemaatı.
 • Bir şeye tesir ederek iz bırakmak.
 • Yanak, yüz, vecih.
 • Yeri kazmak, yeri yarmak.

hafz

 • Taşımak için hazırlanmış ev eşyası. Ev eşyası taşıtılan deve.
 • Bir şeyi eğmek veya elden bırakmak.

hangah

 • Allah rızası için ve misafirleri minnet altında bırakmamak ihlâsı ile fakir ve dervişlere ve talebe-i uluma yemek verilen ve misafir edilen yer. (Farsça)

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

havale / havâle

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.
 • İşin görülmesini başka birine bırakma.

havale etme

 • Bir işi başka birine bırakma.

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

hicr

 • (Hicir) Men'etmek, bırakmak.
 • Şer'an haram olan şey.
 • Semud Kavmi'nin bulundukları vadinin ismi.
 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hıllifi / hıllîfî

 • Bir kimseyi yerine bırakmak.

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

i'caz / i'câz / اعجاز / اِعْجَازْ

 • Âciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
 • Edb: Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
 • Mu'cizelik olan şey.
 • Aciz bırakma.
 • Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme.
 • Aciz bırakma.
 • Âciz bırakma, benzerini ortaya koymada herkesi acze düşürme.
 • Aciz bırakma. (Arapça)
 • Şaşırtma. (Arapça)
 • Mu'cize olma, herkesi âciz bırakma.

i'caznüma

 • Mu'cize gösterir derecede. Mu'cize derecesinde eser göstermek. Âciz bırakmayı göstermek.

i'mal

 • Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek.
 • Kullanmak.
 • Zabt, idare ve hâkimlik etmek.
 • Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek.

i'nat

 • Zahmete uğratma, meşakkate maruz bırakma.
 • Edb: Mukayyed kafiye ve mukayyed seci' san'atı.

i'ra

 • Çıplak bırakma, soyma.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Esir, köle veya cariyeyi serbest bırakma.
 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

i'var

 • Bir gözünü kör etme, tek göz bırakma.

ibhal

 • Kendi hâline bırakma, salıverme.

ibham / ibhâm

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.
 • Kapalı bırakma, açıklamama.

ibka / ibkâ / ابقا

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<
 • Bırakma, yaşamını eline verme.
 • Devamlılık kazandırma. (Arapça)
 • Sınıfta bırakma. (Arapça)
 • İbkâ etmek: Devamlılık kazandırmak, yaşatmak. (Arapça)

ibkar

 • Fecirden kuşluğa kadar olan vakit.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

ibtal

 • Battal etmek. Çürütmek. Hükümsüz bırakmak.

icaa

 • (Cu. dan) Yemek içmek için hiçbir şey vermiyerek aç bırakma.

ida'

 • Emanet bırakmak. Vedia koymak.
 • Huk: Kendi malının muhafazasını başkasına havale etme.

idhad

 • İptal etmek, hükümsüz bırakmak.

ifhah

 • Âciz bırakma.

igfal

 • (Çoğulu: İgfalât) Dikkatsizlikle terkettirmek.
 • Gaflette bırakmak.
 • Kandırmak. Aldatmak.

ihale / ihâle / احاله

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.
 • Havale etme, bırakma. (Arapça)

ihdar

 • (Heder. den) İptal etme, battal etme, hükümsüz bırakma.
 • Boşa harcama.

ihla

 • Boş bırakma. Boşaltmak, hâli kılmak.

ihla-i sebil

 • Yolunu açık bırakma.

ihlal

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.

ihmal

 • Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. Başlayıp bırakmak. Terk etmek.

ihrab

 • Kaçma zorunda bırakma.
 • Çalışma, azmetme, didinme.

ıhtiva'

 • Kendini aç bırakmak.

ika / îkâ / ایقا

 • Yapma. (Arapça)
 • Îka etmek: Vermek, bırakmak. (Arapça)

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın getirdiği mecburiyetler, çaresiz durumda bırakmalar.

ilga

 • Kaldırmak. Hükümsüz bırakmak. Lağvetmek. Bâtıl eylemek.
 • Kaldırmak, lağvetmek, hükümsüz bırakmak.

ilka / ilkâ / القا

 • Ekme, bırakma.
 • Atma, bırakma. (Arapça)
 • İlkâ etmek: Atmak. (Arapça)

ilka etmek

 • Atmak, bırakmak, yerleştirmek.

ilka'

 • Atma, bırakma.
 • Öğretme.
 • Bırakma, yerleştirme.
 • Koymak, bırakmak. Terk etmek. Öne atmak.

ilkaat

 • Zararlı sözlerle şaşırtmak.
 • Bırakmalar, terk etmeler.

ilkah

 • Döllenmek. Döllemek. Gebe bırakmak. Aşılamak.
 • Tıb: İki ayrı cins hücrenin birleşmesi.

ilkahat

 • (Tekili: İlkah) İlkahlar, döllemeler, gebe bırakmalar.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

iltiha'

 • (Lihye. den) Sakal bırakma.
 • Kabuk soyma.

incal

 • Davarı çimene salma, yeşilliğe bırakma.

intiba ettirmek

 • Basmak, nakşetmek; iz ve tesir bırakmak.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

inziva

 • Feragat edip bir tarafa çekilmek. Bir işe karışmamak. Dünya işlerini bırakmak. Süfli ve hevesi işleri bırakıp ilm-i Kur'an ve imanla, ibadet ve taatla, Kur'ân ve imana hizmetle vakit geçirmek.

ipham

 • Üstü kapalı bırakma.

iras / irâs

 • Sebeb olmak, vermek. Vâris kılmak, miras bırakmak, miras yemek.
 • Gerekmek.
 • Verme, miras bırakma.

iras etme / îrâs etme

 • Netice verme, sebep olma, bırakma.

iras etmek / îras etmek

 • Netice vermek, bırakmak.

irca

 • Sonraya bırakmak.
 • Kuyuya kenar yapmak.

irkab

 • Huk: Öldükten sonra kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma.

irsal-i lihye

 • Salak bırakma.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

iskat

 • Düşürme, aşağı alma.
 • Hükümsüz bırakma, iptal etme.

istibka

 • Devamını isteme, geriye bırakma; bâkîleştirme.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

istida'

 • (Vedâ'. dan) Bakılmak üzere emaneten bir kimseye bir şey bırakmak. Bir malı emaneten bir yere bırakmak.

istihlaf

 • Halef bırakmak. Birisini kendi yerine geçirmek. Kendi yerine başkasını tayin etmek. Kuyudan su çekmek.

istikla

 • Te'hir etme. Sonraya bırakma.
 • Alıkoyma, mâni olma, engel olma.
 • Veresiye alma, borç olarak alma.

istinka

 • Pâk olmasını istemek. İstincadan sonra hiç bir pislik eseri bırakmamak.

istisna

 • Ayırmak. Kaide dışı bırakmak. Müstesna kılmak.

ıtak / ıtâk

 • Köle âzâd etmek, serbest bırakmak.

itar

 • Bir şeyin peşini bırakmayıp tâkib etme.
 • Dikkat ve hiddetle bakma.

itaş

 • (Atş. dan) Susuz bırakma, susuz olma.

itham / ithâm / اتهام

 • Suçlama, töhmet altında bırakma. (Arapça)

ıtlak / اطلاق

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.
 • Bırakma, salma. (Arapça)

ıtlak-ı inan

 • Dizginini salıverme. Başıboş bırakma.

ıtlakat / ıtlâkât

 • Mutlak bırakmalar; işaret ettiği fertlerden teklik, çokluk gibi belli bir mânâ ile kayıtlamama, serbest bırakma.

itrak

 • Bırakma, vazgeçme, terkettirme.

ittihad-ı islam / ittihad-ı islâm

 • İslâm birliği. İttihad-ı İslâmın varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak. 2-İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dinî esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek. 3-İslâm devletleri arasında meşveret-i şer'iyeyi yapmak.Bunl

izale

 • Halsiz bırakma.
 • Uzun etekli elbise.
 • Kadın yaşmağını açma.
 • Sarığın ucunu uzatma.

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

ızlal / ızlâl / اظلال

 • Gölgede bırakma. (Arapça)

ızlam

 • Karanlık, zulmet.
 • Zulmetme, karanlıkta bırakma.

kabus

 • Uykuda ağırlık basması. Korkulu ve insanda hareket bırakmayan rüya. Karabasan.

kafi / kâfi

 • Kifayet eden. Vâfi, başka şeye ihtiyaç bırakmayan. Yeten, yetişen, elveren.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

kaza'

 • Çocukların başını traş edip, bazı yerlerinde kısım kısım saç bırakmak.

kebb

 • Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.

külae

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

lem'

 • Terk etmek, bırakmak.

lemeat-ı i'caziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.

leyyan

 • Def'etmek, kovmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.

ma'k

 • Ovmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

mağdur / mağdûr / مغدور

 • Haksızlığa uğramış. (Arapça)
 • Mağdur etmek: Haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak. (Arapça)
 • Mağdur olmak: Haksızlığa uğramayarak zor durumda kalmak. (Arapça)

mahlul-u sırf

 • Fık: Hakk-ı intikal ve hakk-ı tapu sahibi bırakmaksızın mutasarrıfının vefatiyle mahlul kalan arazi.

mahrum / محروم

 • Yoksun. (Arapça)
 • Mahrum etmek: Yoksun bırakmak. (Arapça)
 • Mahrum olmak: Yoksun kalmak. (Arapça)

makam-ı ifham ve ilzam

 • Karşı tarafı susturma, âciz bırakma makamı.

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

maruz bırakmak

 • Karşı karşıya bırakmak.

maz'

 • Gön yağlamak.
 • Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak.

me'yus / me'yûs / مأیوس

 • Umutsuz. (Arapça)
 • Me'yûs etmek: Umutsuz bırakmak. (Arapça)
 • Me'yûs olmak: Umudunu yitirmek. (Arapça)

mehel

 • (Çoğulu: Mühul-Emhâl) Yavaş yapmak.
 • Sonraya bırakmak, te'hir etmek.

men'

 • Yasak etmek. Durdurmak. Bırakmamak. Bir şeyi diriğ etmek, esirgemek.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

mücarre

 • Bir kimsenin hakkını süründürme. İşini sürüncemede bırakma.

müdafaat-ı kat'iye ve hakikiye

 • Doğru ve tereddüde imkân bırakmayan savunmalar.

mugadere

 • (Mugaderet) Bırakmak, salıvermek.

muhayyer

 • Seçme konusunda serbest bırakma.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

mühlet

 • Vakit. Bir işi bir zaman için geri bırakmak.
 • Rıfk ve teenni ile meydan vererek tutmak.

mukabele / mukâbele

 • Hapsetmek.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Meşveret etmek, danışmak.
 • Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek.

mümtezic

 • İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik.
 • Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan.
 • Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan.
 • Birbiriyle iyi geçinen.

münabeze

 • Bırakmak.
 • Atmak.

mürüvvet

 • İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
 • Ana baba saadeti.
 • Mertlik, yiğitlik.
 • Reculiyet.

musallit

 • (Salâtet. den) Birine musallat eden. Peşini bırakmayıp sataştıran.

müskit

 • Susturan, söyliyecek söz bırakmayan, susmağa mecbur eden.

müstebri / müstebrî

 • İstibra eden. Tenasül uzvunda idrar damlası bırakmayan.

müstemsik

 • Bırakmamak üzere sıkı tutan.

mütareke / متاركه

 • Bir mes'eleyi hal için bir şeyi terketmek.
 • Karşılıklı olarak anlaşmak, kuvvet ve silâhı bırakmak.
 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)

mutavele

 • (Tul. dan) İşi uzatma, sürüncemede bırakma.

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

mütetarik

 • Bir işi bırakmakta olan.

nebz

 • Bırakmak.
 • Az miktar, cüz'i.

nell

 • Yüz üstüne bırakmak.

nesa

 • (Çoğulu: Ensâ) Uyluk başından tırnağa kadar varan bir damar.
 • Te'hir etmek, sonraya bırakmak.

nesh

 • Ist: Şer'i bir hükmü yine şer'i bir emirle kaldırmaktır. (İtikada ait olan ve zamanla değişmeyen hükümlerde nesih olmaz, bunlar sabit birer hakikattırlar.)
 • Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak.
 • İbtal etmek, hükümsüz bırakmak, değiştirmek.
 • Nakletmek, kaldırma
 • Kaldırma, hükümsüz bırakma.

nesi / nesî

 • Yer değiştirmek, geri bırakmak; Eşhur-ül-hurum (haram aylar) denilen ayları değiştirmek, geri almak.

nesi'

 • Te'hir, sonraya bırakma.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nezg

 • İfsad etmek, halk içine fitne ve fesad bırakmak. Vesvese.

nızv

 • (Çoğulu: Nuzuv, Enzâ') Gitmek.
 • Sebkat etmek.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Çekip çıkarmak.
 • Bırakmak.
 • Zayıf deve.
 • Eski elbise.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

rad'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Bırakmak, terk etmek.
 • Güzellik eseri.
 • Kına.

rafz

 • Bırakma.
 • Rafızîlik.

ref'

 • Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma.
 • Lağvetme, hükümsüz bırakma.
 • Gr: Arapça bir kelimenin sonunu merfu' (ötreli) okumak.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

rekk

 • İlzâm etmek, susturmak.
 • Birbiri üstüne bırakmak.

rima

 • Atmak.
 • Atışmak.
 • Bırakmak.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

sarf-ı kuva / sarf-ı kuvâ

 • Kuvvetlerin geri çevrilmesi, karşı tarafın gücünü etkisiz bırakma.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

şevr

 • Davarı baharda otlamağa bırakmak.
 • Kovandan bal almak.
 • Satılığa çıkarmak.

süda

 • Kendi kendine çobansız gezen hayvan.
 • Bir şeyi kendi kolayına bırakmak.

şüphe iras etme / şüphe îras etme

 • Şüphe verme, şüphede bırakma.

ta'ciz / ta'cîz / تَعْج۪يزْ

 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.
 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.

ta'kim

 • (Akm. dan) Kısırlaştırma. Neticesiz bırakma.

ta'lik

 • Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.

ta'til / ta'tîl / تَعْط۪يلْ

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.
 • Bırakma, durma.

ta'vik / ta'vîk / تَعْوِيقْ

 • Geri bırakma, alıkoyma.

taciz / tâciz

 • Âciz bırakma, çaresiz kılma.

tahannüs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tahlif / tahlîf / تحليف

 • (Halef. den) Birini kendi yerine bırakmak.
 • And içirme. (Arapça)
 • And içme. (Arapça)
 • Tahlîf etmek: Halef bırakmak. (Arapça)

tahliye / تَخْلِيَه

 • Boşaltma, bırakma.
 • (Halâ veya halvet. den) Boşaltmak. Boş bırakmak. Serbest bırakmak.
 • Tathir etmek. Temizlemek.
 • Serbest bırakma.

tahliye etme

 • Serbest bırakma.

tahliye-i sebil

 • Bir suçluyu bırakma, salıverme.

tahmil

 • Yüklemek. Taşıtmak. Bir kimse üzerine bir işi bırakmak.

tahmil-i minnet

 • Birini minnet altında bırakma.

tahrim / tahrîm

 • Haram kılma, yasak etme. Mahrum bırakma.

tahrir / تحریر

 • Yazma. (Arapça)
 • Yazılma. (Arapça)
 • Kitap yazma. (Arapça)
 • Serbest bırakma. (Arapça)
 • Tahrîr edilmek: Yazılmak. (Arapça)
 • Tahrîr etmek: Yazmak. (Arapça)
 • Tahrîr ettirilmek: Yazdırılmak. (Arapça)

tahsir

 • Hasret bırakma. Hasret etme.
 • Kuşun tüyünü bırakması, dökmesi.

tahyir

 • (Hayır. dan) İki şeyden birisini seçme durumunda bırakma. İstediğini seçmesini teklif etme.

takaus

 • Durdurmak. Sonraya bırakmak.

takdim tehir

 • Öne alma-sonraya bırakma; yolculukta öğleyi ikindi vaktinde, akşamı yatsı vaktinde kılmaya tehir denilir. Bunun zıttı ise takdimdir.

takdim-te'hir

 • Öne alma-geri bırakma.
 • Öne geçirmek, sonraya bırakmak.

talak / talâk

 • Boşamak. Boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.
 • Boşamak, boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.

talik / tâlik

 • Sonraya bırakma, erteleme.

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tatilieşgal

 • İşi bir yana bırakma, dinlenme.

tatrih

 • Bırakmak.

tavsiye

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipariş etme.
 • Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.

tayh

 • Helâk etmek veya helâk olmak.
 • Bırakmak.

tazhir

 • (Zahr. dan) Arkaya atma. Arkaya bırakma veya bırakılma. İhtimâl.

te'cil

 • Başka zamana bırakma.
 • Acele etmeme. (Zıddı: Ta'cil)

te'hir / te'hîr

 • Geciktirme. Sonraya bırakma.
 • Geciktirmek, geri bırakmak.

te'hirat / te'hirât

 • (Tekili: Te'hir) Tehirler, geciktirmeler, sonraya bırakmalar.

te'min

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.

te'rik

 • Gece uykusuz bırakma.

te'sir / te'sîr / تأثير

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.
 • İz bırakma. (Arapça)
 • Etkileme. (Arapça)
 • Etki. (Arapça)

tecil

 • Başka zamana bırakma, tehir, erteleme.

tecrid / tecrîd

 • Yalnız bırakma, soyutlama.
 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.
 • Soyutlama, yalnız bırakma.

tecrid-i münferid / tecrîd-i münferid / تَجْر۪يدِ مُنْفَرِدْ

 • Tek başına bırakma.

tecridat / tecrîdât

 • Yalnız başına bırakmalar.

tecrit

 • Yalnız başına bırakma, soyutlama.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

teftih

 • (Çoğulu: Teftihât) (Feth. den) Açmak.
 • Bırakmak.
 • Yarmak, yardırmak.
 • Geğirmek.

tefviz / تفویض / tefvîz / تَفْوِيضْ

 • Birisine bırakma.
 • İşini Allah'a (C.C.) havâle etme.
 • Sipariş ve ihâle etme.
 • İşleri Allah'a bırakma.
 • İşi birine bırakma.
 • Birine bırakma. (Arapça)
 • İhale etme. (Arapça)
 • İşi başkasına bırakma.

tehallüf

 • Uygunsuzluk.
 • Kafileden geri kalma.
 • Geride bırakma.

tehir

 • Erteleme, sonraya bırakma.

tehir etme

 • Erteleme, sonraya bırakma.

temhil

 • Sonraya bırakma. Mühlet verme.

tenavüş

 • Aşağı tutmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Alıp yemek.

tenfih

 • Yorma, güçsüz bırakma.

terahi / terâhî

 • İşde gayretsizlik, gevşeklik, ihmal.
 • Uzaklaşma.
 • Sonraya bırakma.
 • Gecikme, geç kalma.
 • Geri durma, geri çekilme.
 • Gecikme, sonraya bırakma, sonraya kalma.
 • İşte gayretsizlik, gevşeklik, ihmal.
 • Sonraya bırakma.
 • Gecikme, geç kalma.
 • Geri durma, geri çekilme.

terhin / terhîn / ترهين

 • Rehin verme. Emanet bırakma.
 • Rehin bırakma. (Arapça)

terhis / ترخيص

 • Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak.
 • İzin verme. (Arapça)
 • Askerlik süresi dolanı serbest bırakma. (Arapça)

terk / ترک

 • Bırakma, salıverme, vazgeçme.
 • Boşama. Bakmama. İhmal etme.
 • Bırakma, vazgeçme.
 • Bırakma. (Arapça)
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Terk edilmek: (Arapça)
 • Bırakılmak. (Arapça)
 • Vazgeçilmek. (Arapça)
 • Terk etmek: (Arapça)
 • Bırakmak. (Arapça)
 • Vazgeçmek. (Arapça)
 • Ayrılmak. (Arapça)

terk-i lezaiz / terk-i lezâiz

 • Lezzetleri terketme, bırakma.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

terk-i sefahet

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceleri bırakma.

terk-i silah / terk-i silâh

 • Silah bırakma, teslim olma.

termid

 • Gül renkli olmak.
 • Gül etmek.
 • Bir nesneyi gül içinde bırakmak.

teşebbüs

 • Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek.
 • Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak.
 • El ile yapışıp bırakmamak.

têsir

 • Etki, iz bırakma.

teşkik

 • Şüphede bırakmak. Şüpheye atmak.
 • Şüphede bırakma.

teşkikat / teşkikât

 • Şek ve şüpheler. Şüphede bırakmalar.

teşkikat yapmak / teşkikât yapmak

 • Şüphede bırakmak.

teslim

 • Kendini, başkasının irâdesine terketme (bırakma), onun emrine uyma, boyun eğme, itâat etme.

teslimiyet

 • Bağlılık, kendini Allah'ın iradesine bırakma.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tesrih-i lihye

 • Sakal bırakma.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

tesvif / tesvîf

 • Hayırlı işleri yapmayı sonraya bırakma.

tetbi'

 • Peşini bırakmayıp iyice araştırma.
 • Uyma, tâbi olma.

tevdi / tevdî

 • Birisine bırakmak, emanet etmek.
 • Bırakma, emanet verme.

tevdi' / tevdî' / تودیع

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.
 • Bırakma, görev verme. (Arapça)
 • Tevdî' etmek: Bırakmak. (Arapça)

tevdiat / tevdiât

 • Emânetler. Emânet bırakmalar. Emniyetli bir yere kıymetli bir şeyi teslim etmek.

tevekkül / توكل / تَوَكُّلْ

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek
 • Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.
 • Allah'a güvenmek, kadere razı olmak, işi Allah'a bırakmak.
 • İşi Allah'a bırakma.
 • Sebeblerine uyup neticeyi Allaha bırakma.

tevfiz

 • İşi başkasına bırakma.

tevkil / tevkîl

 • Tevkîl etmek: Vekil bırakmak.

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

tezriye

 • Savurmak.
 • Koyunun yününü kırkıp arkasında bir miktarını bırakmak.
 • Zelil etmek, kepâze yapmak.

tinave

 • Müzakereyi terketmek. Görüşmeyi bırakmak.

tülave

 • Borç bakiyyesi.
 • Havâle etmek, başkasına bırakmak.

va'de

 • Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te'hir etmek, sonraya bırakmak için olan belli vakit.
 • Ecel.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vaz

 • Terk etme, bırakma. (Farsça)
 • Koyma, bırakma.

vaz' / وضع

 • (Çoğulu: Evza') Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.
 • Koyma, konulma. (Arapça)
 • Bırakma. (Arapça)
 • Atama. (Arapça)
 • Durum, konum. (Arapça)
 • Vaz' etmek: Koymak. (Arapça)

vazetme

 • Koyma, bırakma.

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

zebun / zebûn / زبون

 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zehl

 • Dalgınlıkla unutma, geciktirme. İş çokluğundan sonraya bırakma.
 • Kasden unutma.