LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bırak ifadesini içeren 542 kelime bulundu...

müteşabihat / müteşâbihât

 • Mânâsı kapalı âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Müteşâbihâta îmân etmeli, mânâsını Allahü teâlâya bırakmalıdır. Bunlar, Allahü teâlânın sevdiklerine bildirdiği sırların sembolleri, işâretleridir. Bunları anlıyanlar açıklamamışlardır.

'ağisna ya gıyase'l-müstağisin' / 'ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn'

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

ablukayı kaldırmak

 • Muhasarayı bırakmak.

acaib-i kudret

 • Allah'ın güç ve iktidarının insanı hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i masnuat-ı ilahiye / acaib-i masnuat-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acaib-i san'at-ı ilahiye / acaib-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayrette bırakan san'at eserleri.

acil

 • Sonraya bırakılmış. Bir vâdeye bağlı.
 • Ahiret.

acube-i hilkat / acûbe-i hilkat

 • Acayip, hayrette bırakan bir yaratılışta.

ağisna ya gıyase'l-müstağisin / ağisnâ yâ gıyâse'l-müstağîsîn

 • 'Bize yardım eyle ey yardım isteyenleri yardımsız bırakmayan' mânâsına gelen bir dua cümlesi.

ahadid

 • Sopa ve kamçı gibi şeylerin vücudda bıraktığı izler.

akim bırakma / akîm bırakma

 • Sonuçsuz bırakma, başarısız kılma.

alamet-i ihmal / alâmet-i ihmal

 • İhmal belirtisi, başı boş bırakılmışlık işareti.

arazi-i haliye / arâzi-i hâliye

 • Boş, sahipsiz bırakılmış topraklar.

arazi-i haraciye / arâzi-i haraciye

 • Müslümanlar tarafından fetholunan ve ulul-emir tarafından müslim olmayan eski sahibi elinde bırakılan veya hâriçten müslim olmayanlar getirilerek yerleştirilen arâzi.

arazi-i haraciyye / arâzi-i harâciyye

 • Harac vergisine tâbi olan topraklar. Müslüman olmayanlardan sulh ile alınıp harac vergisi karşılığında mülkiyeti eski sâhiplerine bırakılan veya harbde zorla alınıp müslüman olmayan sâhiplerinin elinde bırakılan, yâhut zımmînin (müslüman olmayan vata ndaşın) müslüman hükümdârın izni ile işlediği ölü

arazi-i mahlule / arâzi-i mahlule

 • Huk: Araziyi kullananın intikal sahibi mirasçı bırakmaksızın ölümüyle hükümete kalan arâzi-i emiriye.

arazi-i metruke / arâzi-i metrûke

 • Terk edilmiş, bırakılmış topraklar, araziler.

arazi-i miriyye / arâzi-i mîriyye

 • Mîrî yâni devlete âit topraklar. Harp ile alınarak, gâziler arasında taksim edilmeyip, beytülmâle (devlet hazînesine) bırakılan veya uşr yâhut harac toprağı iken sâhibi ölüp, hiç mîrasçısı bulunmayan topraklar. Arâzi-i Memleket, Arâzi-i Emîriyye de denir.

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

arazi-i uşriyye / arâzi-i uşriyye

 • Mahsûlünden (ürününden) uşur denilen zekatın alındığı topraklar. Müslüman devletlerde harb ile alınıp gâzîlere (askerlere) taksim edilen veya isteyerek İslâm'ı kabûl edenlerin ellerinde bırakılan yâhut devlet reisinin (başkanının) izni ile müslümanlar tarafından işlenip faydalanılır hâle getirilen m

asar-ı acibe / âsâr-ı acîbe

 • Hayrette bırakan eserler.

asl-ı i'caz / asl-ı i'câz

 • Mu'cizeliğin aslı; insanları aczde bırakan sözün aslı, esası.

atık / âtık

 • Azad edilmiş, Serbest bırakılmış kimse.
 • Yaşlı.
 • Genç kız.
 • Temiz soylu.
 • Eski.
 • Yavru kuş.

atik

 • (Atika) Esaretten serbest bırakılmış olan.
 • Soyu temiz. Necib.
 • Genç kız.
 • Kadim. İhtiyar.
 • Yavru kuş.
 • Eski.
 • Hz. Ebû Bekir'in (R.A.) bir nâmı.

atıl / âtıl

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.

atk

 • Esiri serbest bırakmak. Köleyi âzat eylemek.

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

azab-ı müeccel / azâb-ı müeccel

 • Sonraya bırakılmış azap.

azad / âzâd

 • Serbest bırakma, hürriyetine kavuşturma.

azad etmek / âzâd etmek

 • Serbest bırakmak, hürriyetine kavuşturmak, kölelikten kurtarmak.
 • Serbest bırakmak, hürriyetine kavuşturmak.

azade / âzâde / آزَادَه

 • Serbest bırakılan.

bath

 • (Çoğulu: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.
 • Yüz üzeri düşme.
 • Serilip yatan adamın boyu.
 • Bırakma.

batıniyyun / bâtıniyyûn

 • Kurânın açık mânâlarını bir yana bırakıp gizli mânalar bulduklarına inanarak sapıtan kimseler.

behrec

 • Eksik veya ayarı bozulmuş para.
 • Arzuya, isteğe bırakılmış şey, iş.
 • Faydasız, işe yaramaz olan şey.

bertaraf

 • Bir tarafa atma, bırakma.

besman

 • Bir muahededen, bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey. Kapora. (Farsça)

betr

 • Kat', kesme.
 • Hatalı, eksik bırakma.

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

bist

 • (Çoğulu: Ebsât-Büsât) Yavrusu yanında olan dişi deve.
 • Salıverilmiş, bırakılmış olan şey.

borç

 • Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar d

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

bürka

 • (Çoğulu: Birak) Taşlık yer.

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cübu'

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Yönelmek, rücu etmek.

cum'a

 • Toplanma.
 • Perşembeden sonraki gün. Müslümanların kudsî tâtil günü olup, o güne mahsus namazla mükelleftirler. Memur ve işçilerin cuma namazı vakti serbest bırakılmamaları din hürriyetine aykırıdır. Yahudiler ve hristiyanlar haftalık dinî törenleri için cumartesi ve pazar günü serbest

da'

 • Arabçada "bırak" mânasına emirdir. Meselâ:

da' ma keder / da' mâ keder

 • Keder veren şeyi bırak.

dımar

 • Cehalet devrinde Arabistanda bir sanem (put) ismi.
 • Bir daha sâhibinin eline geçmesi ümid edilmeyen zâil olmuş mal.
 • Sonraya bırakılan vâde. Müddeti hudutsuz borç.
 • Gizli.

diskalifiye

 • Müsabaka dışı bırakılmış. (Fransızca)

dünyayı terketmek / dünyâyı terketmek

 • Bütün haram olan şeyler ile berâber, mübâhları da, yâni günâh olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zarûrî olan miktârını kullanmak.
 • Harâm ve şüpheli şeylerden kaçıp mübâhları kullanmak.

ebkem ü lal / ebkem ü lâl

 • Cevapsız bırakmak. Susmak. Dilsiz gibi sükût etmek.

ebna-üd dehaliz / ebnâ-üd dehaliz

 • Anası babası belli olmayıp etrafa atılmış, sokağa bırakılmış çocuklar.

ecil

 • İşini geriye bırakan, geciktiren.
 • Geciktirilen, geriye bırakılan şey.
 • Bir yerde birikip toplanmış su.

efradını cami ağyarını mani / efradını câmi ağyârını mani

 • Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

el-halim

 • Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden, çok halim. (Allah (C.C.)

emanet / emânet

 • Geri alınmak üzere bırakılan şey, eşya.
 • Eminlik. İstikamet üzere bulunmak.
 • Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey.
 • Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen.
 • Osmanlılar Devrinde ba
 • Emîn, güvenilir olmak. Peygamberlerde bulunması lâzım olan yedi sıfattan biri.
 • Fıkıh ilminde, güvenilen kimseye bırakılan mal.

emel

 • Arzû, hırs, tamah.Çalış ibâdet et bırak emeli, Son nefese kadar bırakma ameli.

emr-i tacizi / emr-i tâcizî

 • İnsanı âciz bırakan emir; Allah'ın, iman etmeyenlerden Kur'ân'ın benzerini ortaya koymalarını istemesi böyle bir emirdir.

endahte

 • Terkedilmiş, bir tarafa atılmış. Bırakılmış. (Farsça)

erciye

 • Arkaya, sonraya bırakılan şey.

eshab-ı feraiz / eshâb-ı ferâiz

 • Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü erkek, sekizi kadın on iki kişi.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

evkaf-ı hümayun

 • Tar: Padişahların ve onlara mensub olan kişilerin bıraktıkları vakıflar.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fasm

 • Bir şeyi tam kesmeyip ilişik bırakmak.

fehire / fehîre

 • İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran.

fena fiş-şeyh / fenâ fiş-şeyh

 • Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi.

ferağ / ferâğ / فراغ

 • Bırakma, terk etme, vazgeçme. (Arapça)
 • Boş durma. (Arapça)
 • Ferâğ etmek: Bırakmak. (Arapça)

feragat / ferâgat / فراغت

 • Bırakma, terketme. (Arapça)
 • Rahatlık. (Arapça)
 • Zenginlik. (Arapça)

feraiz / ferâiz

 • Bir kimse vefât edince, bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilim, mîrâs hukûku.
 • Farzlar. Farîzanın çokluk şekli.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

fikr-i ta'kib

 • Sona erdirme, peşini bırakmama.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

gamuz

 • İtham olunan, töhmet altında bırakılan.
 • İçinden kan giden dişi deve.

garaib-i mahlukat / garaib-i mahlûkat

 • Hayrette bırakan yaratıklar.

gırre

 • Gaflet. Boş bir şeye aldanan.
 • Tevbeyi sonraya bırakıp, aldanan. Övünen, gururlu. Gâfil. İşe yaramaz.

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

hadd

 • Yol.
 • İnsan cemaatı.
 • Bir şeye tesir ederek iz bırakmak.
 • Yanak, yüz, vecih.
 • Yeri kazmak, yeri yarmak.

hafz

 • Taşımak için hazırlanmış ev eşyası. Ev eşyası taşıtılan deve.
 • Bir şeyi eğmek veya elden bırakmak.

hakaik-ı acibe

 • Şaşırtıcı ve hayrette bırakan gerçekler.

hangah

 • Allah rızası için ve misafirleri minnet altında bırakmamak ihlâsı ile fakir ve dervişlere ve talebe-i uluma yemek verilen ve misafir edilen yer. (Farsça)

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.

hark

 • Herhangi bir kanunun delinmesi, yırtılması, kanunu devre dışı bırakarak yaratma.

hark-ı adat / hark-ı âdât

 • Adetleri, kanunları delme, onları devre dışı bırakarak var etme.

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

havale / havâle

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.
 • İşin görülmesini başka birine bırakma.

havale edilme

 • Gönderilme, bırakılma.

havale etme

 • Bir işi başka birine bırakma.

hayret-engiz

 • Hayret veren. Hayret içinde bırakan. (Farsça)

hayretefza / hayretefzâ

 • Hayret içinde bırakacak şekilde; hayret saçan.

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret içinde bırakan.

hayrülhalef

 • Bir kişinin ardından bıraktığı ve onun yerine geçecek olan hayırlı kişi.
 • Bırakılan yeri dolduran hayırlı kimse.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

hicr

 • (Hicir) Men'etmek, bırakmak.
 • Şer'an haram olan şey.
 • Semud Kavmi'nin bulundukları vadinin ismi.
 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hicret

 • Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak.
 • Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. İslâmiyetin ilk zuhurunda, şeref ve izzetleri zedelenen Mekke'deki putperest müşrikler daima Hz. Peygamber'e su-i kastlar tert

hıfz-ı emanet

 • Canı muhafaza etme.
 • Bırakılan emaneti koruma.

hıllifi / hıllîfî

 • Bir kimseyi yerine bırakmak.

hıms

 • Üç gün deveyi susuz bırakıp, dördüncü günü su vermek.
 • Alaca yemeni bez.

hunus

 • Rücu etmek, vazgeçmek, geri dönmek.
 • Örtülü olmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

huşare

 • Bir yere giderken bırakılan faydasız şeyler.
 • Her şeyin kötüsü.

huz ma safa, da' ma keder / huz mâ safâ, da' mâ keder

 • "Güzel ve duru olanı al, çirkin ve bulanık olanı bırak".

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

huzmasafadamakeder / huzmâsafâdâmâkeder

 • Safa vereni al keder vereni bırak.

i'caz / i'câz / اعجاز / اِعْجَازْ

 • Âciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak.
 • Edb: Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
 • Mu'cizelik olan şey.
 • Aciz bırakma.
 • Mucize göstererek muhatabı cevap veremez duruma düşürme.
 • Aciz bırakma.
 • Âciz bırakma, benzerini ortaya koymada herkesi acze düşürme.
 • Aciz bırakma. (Arapça)
 • Şaşırtma. (Arapça)
 • Mu'cize olma, herkesi âciz bırakma.

i'caz-ı kur'ani / i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cize olan özellikleri; Kur'ân'ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü özellikleri.

i'caz-ı san'at / i'câz-ı san'at

 • San'attaki olağanüstülük; burada bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan Kur'ân san'atının olağanüstülüğü kastedilmektedir.

i'cazkar / i'câzkâr / اِعْجَازْكَارْ

 • Mûcizeli, başka şeyleri kendisine yetişmekten âciz bırakan.
 • Âciz bırakan.

i'cazkarane / i'cazkârane / i'câzkârâne / اِعْجَازْكَارَانَه

 • Herkesi yarışmada âciz bırakacak yolda. (Farsça)
 • Herkesi âciz bırakarak, mu'cize olarak.

i'cazlı / i'câzlı

 • Bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakacak şekilde mucizeli.

i'caznüma

 • Mu'cize gösterir derecede. Mu'cize derecesinde eser göstermek. Âciz bırakmayı göstermek.

i'cazvari / i'câzvâri

 • Mu'cizeli; bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü olan.

i'mal

 • Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek.
 • Kullanmak.
 • Zabt, idare ve hâkimlik etmek.
 • Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek.

i'nat

 • Zahmete uğratma, meşakkate maruz bırakma.
 • Edb: Mukayyed kafiye ve mukayyed seci' san'atı.

i'ra

 • Çıplak bırakma, soyma.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Esir, köle veya cariyeyi serbest bırakma.
 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

i'timad-ı nefs / i'timâd-ı nefs

 • Nefse güvenmek, bir iş için lâzım olan çalışmaları ve sebeplere yapışmayı bırakarak o işi başarırım diye kendine güvenmek.

i'var

 • Bir gözünü kör etme, tek göz bırakma.

ibaha / ibâha

 • Bir şeyin haram olmaktan çıkarılarak serbest bırakılması; mübah kılma.

ibaha eden / ibâha eden

 • Bir şeyi haram olmaktan çıkararak serbest bırakan; mübah kılan.

ibak

 • Bir esirin, bir köle veya câriyenin sebepsiz olarak, sahibini bırakıp kaçması.

ibhal

 • Kendi hâline bırakma, salıverme.

ibham / ibhâm

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.
 • Kapalı bırakma, açıklamama.

ibka / ibkâ / ابقا

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<
 • Bırakma, yaşamını eline verme.
 • Devamlılık kazandırma. (Arapça)
 • Sınıfta bırakma. (Arapça)
 • İbkâ etmek: Devamlılık kazandırmak, yaşatmak. (Arapça)

ibkaen / ibkâen / ابقاء

 • Eski yerinde bırakarak. (Arapça)

ibkar

 • Fecirden kuşluğa kadar olan vakit.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

ibre-i hayyat

 • Kendi işlerini bırakıp başkasının işlerini halledip düzeltmeye çalışan adam.
 • Terzi iğnesi.

ibtal

 • Battal etmek. Çürütmek. Hükümsüz bırakmak.

icaa

 • (Cu. dan) Yemek içmek için hiçbir şey vermiyerek aç bırakma.

icaz / îcâz

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakan.

icazkarane / îcâzkârâne

 • Benzerini yapmakta insanı âciz bırakırcasına.

ichad

 • Eziyet çekme, elem ve sıkıntıya mâruz bırakılma.
 • Gayret etme.

ida'

 • Emanet bırakmak. Vedia koymak.
 • Huk: Kendi malının muhafazasını başkasına havale etme.

idhad

 • İptal etmek, hükümsüz bırakmak.

ifhah

 • Âciz bırakma.

igfal

 • (Çoğulu: İgfalât) Dikkatsizlikle terkettirmek.
 • Gaflette bırakmak.
 • Kandırmak. Aldatmak.

ihale / ihâle / احاله

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.
 • Havale etme, bırakma. (Arapça)

ihdar

 • (Heder. den) İptal etme, battal etme, hükümsüz bırakma.
 • Boşa harcama.

ihla

 • Boş bırakma. Boşaltmak, hâli kılmak.

ihla-i sebil

 • Yolunu açık bırakma.

ihlal

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.

ihmal

 • Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. Başlayıp bırakmak. Terk etmek.

ihrab

 • Kaçma zorunda bırakma.
 • Çalışma, azmetme, didinme.

ihtilaf-dar

 • Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. (Farsça)

ihtilaf-ı dar / ihtilaf-ı dâr

 • Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması.

ıhtiva'

 • Kendini aç bırakmak.

ihtiyari / ihtiyarî

 • Mecburi olmayan. İsteğe bağlı. Bir kimsenin isteğine bırakılmış olan.

ika / îkâ / ایقا

 • Yapma. (Arapça)
 • Îka etmek: Vermek, bırakmak. (Arapça)

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın getirdiği mecburiyetler, çaresiz durumda bırakmalar.

ilga

 • Kaldırmak. Hükümsüz bırakmak. Lağvetmek. Bâtıl eylemek.
 • Kaldırmak, lağvetmek, hükümsüz bırakmak.

ilham / ilhâm

 • Peygamberlerin kalblerine, uyanık iken, melek görünmeden ilâhî vahyin bırakılması.
 • Sâlihlerin, iyi kimselerin kalbine gelen İslâmiyet'e uygun mânâlar.
 • Allahü teâlânın bildirmesi. Sevk-i tabîî. Bugün buna içgüdü denilmektedir.

ilka / ilkâ / القا

 • Vahiyle indirilme, kalbe bırakılma.
 • Ekme, bırakma.
 • Atma, bırakma. (Arapça)
 • İlkâ etmek: Atmak. (Arapça)

ilka etmek

 • Atmak, bırakmak, yerleştirmek.

ilka'

 • Atma, bırakma.
 • Öğretme.
 • Bırakma, yerleştirme.
 • Koymak, bırakmak. Terk etmek. Öne atmak.

ilkaat

 • Zararlı sözlerle şaşırtmak.
 • Bırakmalar, terk etmeler.

ilkah

 • Döllenmek. Döllemek. Gebe bırakmak. Aşılamak.
 • Tıb: İki ayrı cins hücrenin birleşmesi.

ilkahat

 • (Tekili: İlkah) İlkahlar, döllemeler, gebe bırakmalar.

ilm-i feraiz / ilm-i ferâiz

 • Vefât eden kimsenin bıraktığı malın kimlere verileceğini ve nasıl taksim edileceğini öğreten ilim.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

iltiha'

 • (Lihye. den) Sakal bırakma.
 • Kabuk soyma.

imhal-i ikab / imhâl-i ikab

 • Cezanın sonraya bırakılması.

inanriz

 • Dizgin bırakmış, koşturan. (Farsça)

incal

 • Davarı çimene salma, yeşilliğe bırakma.

infirad / infirâd / انفراد

 • Bir başına kalma. (Arapça)
 • İnfirâd ettirilmek: Bir başına bırakılmak. (Arapça)

infisal

 • Olduğu yerden ayrılma. Yeni bir fasıla geçme.
 • Yerini bırakıp gitme.
 • Azledilme.

inhisar

 • Hasr olunma.
 • Tecavüz etmeme.
 • Bir iş veya malın idâresinin bir kişiye, bir ele bırakılması. Bir elden idâre. Bir şeye mahsus olup, başka şeye şümulü olmama. Yalnız bir şeye veya bir şahsa hasrolunma.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

intiba ettirmek

 • Basmak, nakşetmek; iz ve tesir bırakmak.

intizam-ı acip

 • Hayrette bırakan düzenlilik.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

inziva

 • Feragat edip bir tarafa çekilmek. Bir işe karışmamak. Dünya işlerini bırakmak. Süfli ve hevesi işleri bırakıp ilm-i Kur'an ve imanla, ibadet ve taatla, Kur'ân ve imana hizmetle vakit geçirmek.

ipham

 • Üstü kapalı bırakma.

irade-i cüz'iyye / irâde-i cüz'iyye

 • Allah tarafından insanın kendi salâhiyetinde bıraktığı istek, arzu. İnsanın herhangi bir tarafa meyletme kuvveti ve isteği. Az ve zayıf irade.
 • Allah tarafından insanın yetkisine bırakılan cüz'î irade. İnsan iradesi.

iras / irâs

 • Sebeb olmak, vermek. Vâris kılmak, miras bırakmak, miras yemek.
 • Gerekmek.
 • Verme, miras bırakma.

iras eden / îras eden

 • Netice veren, bırakan.

iras etme / îrâs etme

 • Netice verme, sebep olma, bırakma.

iras etmek / îras etmek

 • Netice vermek, bırakmak.

irca

 • Sonraya bırakmak.
 • Kuyuya kenar yapmak.

irkab

 • Huk: Öldükten sonra kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma.

irs

 • Mîrâs. Vefât eden bir kimsenin geriye bıraktığı terekesinden (malından) evlât ve akrabâsından sağ kalanlara düşen hisse, pay.

irsal-i lihye

 • Salak bırakma.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

iskat

 • Düşürme, aşağı alma.
 • Hükümsüz bırakma, iptal etme.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

israf

 • Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak.
 • En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.

istibhal

 • Azad etme. Azad olma, serbest bırakılma.

istibka

 • Devamını isteme, geriye bırakma; bâkîleştirme.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

istical

 • Sonraya bırakılmasını istemek.

istida'

 • (Vedâ'. dan) Bakılmak üzere emaneten bir kimseye bir şey bırakmak. Bir malı emaneten bir yere bırakmak.

istihar

 • Geri bırakılma, geri kalma.

istihlaf

 • Halef bırakmak. Birisini kendi yerine geçirmek. Kendi yerine başkasını tayin etmek. Kuyudan su çekmek.

istikla

 • Te'hir etme. Sonraya bırakma.
 • Alıkoyma, mâni olma, engel olma.
 • Veresiye alma, borç olarak alma.

istinka

 • Pâk olmasını istemek. İstincadan sonra hiç bir pislik eseri bırakmamak.

istisna

 • Ayırmak. Kaide dışı bırakmak. Müstesna kılmak.

ıtak / ıtâk

 • Köle âzâd etmek, serbest bırakmak.

itar

 • Bir şeyin peşini bırakmayıp tâkib etme.
 • Dikkat ve hiddetle bakma.

itaş

 • (Atş. dan) Susuz bırakma, susuz olma.

itham / ithâm / اتهام

 • Suçlama, töhmet altında bırakma. (Arapça)

ıtlak / اطلاق

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.
 • Bırakma, salma. (Arapça)

ıtlak-ı inan

 • Dizginini salıverme. Başıboş bırakma.

ıtlakat / ıtlâkât

 • Mutlak bırakmalar; işaret ettiği fertlerden teklik, çokluk gibi belli bir mânâ ile kayıtlamama, serbest bırakma.

itrak

 • Bırakma, vazgeçme, terkettirme.

ittihad-ı islam / ittihad-ı islâm

 • İslâm birliği. İttihad-ı İslâmın varlığı ve devamı için: 1-İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak. 2-İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dinî esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek. 3-İslâm devletleri arasında meşveret-i şer'iyeyi yapmak.Bunl

izale

 • Halsiz bırakma.
 • Uzun etekli elbise.
 • Kadın yaşmağını açma.
 • Sarığın ucunu uzatma.

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

ızlal / ızlâl / اظلال

 • Gölgede bırakma. (Arapça)

ızlam

 • Karanlık, zulmet.
 • Zulmetme, karanlıkta bırakma.

kabus

 • Uykuda ağırlık basması. Korkulu ve insanda hareket bırakmayan rüya. Karabasan.

kafi / kâfi

 • Kifayet eden. Vâfi, başka şeye ihtiyaç bırakmayan. Yeten, yetişen, elveren.

kalb-i metruk

 • Terkedilmiş kalb, bırakılmış gönül.

kanazı'

 • (Tekili: Kunzua) Uzamış saç.
 • Baş traş edilirken yer yer bırakılan saç.

kasib

 • (Çoğulu: Kasâyib) Kadınların yüzleri üstüne bıraktıkları kıvırcık saç. Kâkül.

kassam

 • Hayrı çok olan kimse.
 • Yorulmuş, kendini bırakmış, mahzun kişi.
 • Büyük hurma salkımı.
 • Büyük et parçası.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

kaza'

 • Çocukların başını traş edip, bazı yerlerinde kısım kısım saç bırakmak.

kebb

 • Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.

kıssa-i acibe

 • Şaşırtıcı, hayrette bırakan ibretli hikâye.

kitabet / kitâbet

 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.

külae

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

kunzua

 • (Çoğulu: Kanâzı') Çakıl taşı.
 • Tıraş edilmiş başın üstünde bırakılan bir tutam saç.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân / قُرْاٰنِ مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.
 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan Kurân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kutur

 • Pintiliğinden dolayı ailesini sıkıntı içinde bırakan adam.

lafz-ı müfesser

 • Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

lakit / lakît

 • Geçim sıkıntısı veya nâmus korkusu (zinâ ithamlarından kaçınmak) için terkedilmiş, bir yere bırakılmış çocuk.

lem'

 • Terk etmek, bırakmak.

lemeat-ı i'caziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.

leyyan

 • Def'etmek, kovmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

lu'bet

 • Oynayan veya oynatılan şey. Oyuncak.
 • Herkesi hayrette bırakıp şaşırtacak şey.

ma'k

 • Ovmak.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

mağdur / mağdûr / مغدور

 • Haksızlığa uğramış. (Arapça)
 • Mağdur etmek: Haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak. (Arapça)
 • Mağdur olmak: Haksızlığa uğramayarak zor durumda kalmak. (Arapça)

mahlul-u sırf

 • Fık: Hakk-ı intikal ve hakk-ı tapu sahibi bırakmaksızın mutasarrıfının vefatiyle mahlul kalan arazi.

mahrub

 • Mahrum edilmiş. Elinden varı yoğu alınmış. Bomboş bırakılmış.

mahrum / محروم

 • Yoksun. (Arapça)
 • Mahrum etmek: Yoksun bırakmak. (Arapça)
 • Mahrum olmak: Yoksun kalmak. (Arapça)

mahrum edilen

 • Yoksun bırakılan.

makam-ı ifham ve ilzam

 • Karşı tarafı susturma, âciz bırakma makamı.

malikane

 • Büyük ve gösterişli köşk. (Farsça)
 • Tar: Bir kimseye, gelirinden hayatı boyunca istifade etmek; fakat satamamak ve miras bırakamamak şartıyla verilen beylik arazi. (Farsça)

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

mani' / mâni'

 • Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Engel. Özür.

maruz bırakmak

 • Karşı karşıya bırakmak.

matrud

 • Kovulmuş ve saf dışı bırakılmış.

maz'

 • Gön yağlamak.
 • Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

me'yus / me'yûs / مأیوس

 • Umutsuz. (Arapça)
 • Me'yûs etmek: Umutsuz bırakmak. (Arapça)
 • Me'yûs olmak: Umudunu yitirmek. (Arapça)

mefrug

 • (Çoğulu: Mefârig) (Ferağ. dan) Başkasına bırakılmış, feragat edilmiş.

mefrugün bih

 • Bir kimseye bırakılan şey.

mefrugün leh

 • Kendisine bir şeyin mülkiyeti ve tasarruf hakkı bırakılmış olan kimse.

mefsuh

 • Hükümsüz bırakılmış. Yürürlükten kaldırılmış. Battal edilmiş.

mehcur

 • (Hicr. den) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. Bırakılmış, metruk, unutulmuş, gayr-i müstâmel.
 • Saçma sapan, hezeyan. Amel edilmeyen. Kullanılmaz olmuş. Ayrılmış.

mehcuriyet

 • Uzaklık, ayrılık.
 • Bırakılıp unutulma, metrukiyet.

mehel

 • (Çoğulu: Mühul-Emhâl) Yavaş yapmak.
 • Sonraya bırakmak, te'hir etmek.

mehr-i müeccel

 • Miktarı nikah yapılırken tesbit edilip, ödenmesi daha sonraya bırakılan yâni erkeğin evleneceği kadına sonra ödeyeceği altın, gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal yâhut bir menfeat.

melkut

 • Yerden kaldırılıp alınan şey.
 • Sokağa, virâneliğe, câmi veya kilise kapısına bırakılmış çocuk.

men'

 • Yasak etmek. Durdurmak. Bırakmamak. Bir şeyi diriğ etmek, esirgemek.

menba-ı acaip / menba-ı acâip

 • Hayrette bırakan kaynaklar.

menea

 • (Tekili: Mâni) Engeller, mâniler, özürler.
 • Engel olanlar, mâni olanlar, geri bırakanlar.
 • Kuvvet ve cemâat.

menkuz

 • Nakzedilmiş. Bozulmuş. Hükümsüz bırakılmış.

mensuh

 • (Nesh. den) Hükmü kaldırılmış. Nesholunmuş. Hükümsüz bırakılmış.

merc

 • (Merec) Katıştırmak.
 • Kararsızlık.
 • Iztırab.
 • Bozulmak.
 • Boşa gitmek.
 • Serbest bırakmak, salıvermek.
 • Hayvanların salındığı otlak.

merfu'

 • Yükseltilmiş. Yüksekte. Terfi ettirilmiş. Ref' olunmuş.
 • Hükümsüz bırakılmış.
 • Gr: Zamme ile harekelenmiş harf. Yani: Harfin harekesi, ötre (mazmum) "u, ü, o, ö şeklinde" okunan harf.

meşahir-i mu'cizat / meşâhir-i mu'cizat

 • Meşhur mu'cizeler; Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hallerin, mucizelerin meşhurları.

mesbuk

 • Geçmiş.
 • Sebkedilmiş. Arkada bırakılmış. Başkasından geri kalmış.
 • İlmihalde: Evvelce imamla namaza durmamış olup, sonradan imama uyan.

mesdul

 • Salıverilmiş, serbest bırakılmış.

meşruta

 • Bir kimseye veya bir zümreye bırakılmış, bazı şartlara bağlı oluş.
 • Sahibi tarafından veresesine satılmamak şartiyle bırakılmış ev vesaire.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

metruk

 • Terk olunmuş. Bırakılmış.
 • Boşanmış olmak.
 • Ölen bir kimsenin bıraktığı eşya.
 • Terkedilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, metruk hadis; amel edilmeyecek derecede zayıf.

metrukat / metrûkât / metrûkat / متروكات

 • (Tekili: Metruk) Bırakılan şeyler, metruklar, miraslar.
 • Özürsüz, tembellikle kılınmayan, terk edilen namazlar.
 • Vefât eden kimsenin geriye bıraktığı şeyler. Mîrâslar, terikeler.
 • Miras olarak bırakılanlar, geride bırakılanlar. (Arapça)

metruke

 • (Terk. den) (Erkekten) boşanmış.
 • Kocası tarafından bırakılmış kadın.

metrukiyet / metrûkiyet

 • Metrûkiyete uğramak: Terkedilmek, metruk bırakılmak.

metrukiyyet

 • (Terk. den) Terk edilme, boşanmış olma.
 • Bırakılmışlık, kullanılmazlık.
 • Bir işten çekilip uğraşmama.

mevdu

 • (Mevdua) Emanet bırakılmış, tevdi olunmuş.

mevduat

 • (Tekili: Mevdu) Emanet bırakılmış şeyler.
 • Bankaya konan para ki, faizle olduğundan haramdır.

mevkuf

 • Durdurulan. Vakfedilen. Dâimi bir halde bırakılan.
 • Tevkif edilen. Tutulup hapsedilen.
 • Ait, bağlı.

mevkulün ileyh / mevkûlün ileyh

 • Kendisine bir iş bırakılan adam. Vekil.

mevla / mevlâ

 • Yardımcı ve koruyucu olan Allahü teâlâ.
 • Sevgili, sevilen.
 • Âzâd edilmemiş, serbest bırakılmamış köle ve câriyenin sâhibi, efendisi.
 • Âzâd edilmiş köle.
 • Kölesini âzâd etmiş olan kimse.

mil

 • İğne gibi ince ve uzun bir âlet.
 • Göze sürme çekecek âlet.
 • Ucu sivri çelik kalem.
 • Sivri dağ tepesi.
 • Bir çarkın, üzerinde döndüğü mihver, eksen.
 • Elektromotordan iş tezgâhına kuvvet nakleden uzun çelik çubuk.
 • Selin bıraktığı en verimli münbit topr

mirades

 • (Çoğulu: Merâdis) Kuyu içinde su var mıdır diye bilmek için bıraktıkları taş.
 • El değirmeni.

miras / mîrâs

 • Vefât eden kimsenin, geride kalan akrabâlarına bıraktığı mal ve haklar.

mirhat

 • Salıverilmiş, bırakılmış perde.

mu'bir

 • Terkolunmuş, bırakılmış, terkedilmiş.

mu'ciz

 • İnsanı âciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamıyacağı yolda olan.

mu'ciz-ül beyan

 • Beyanı herkesi âciz bırakan.

mu'cizat / mu'cizât

 • Allah'ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü işler.

mu'cize

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey.

mu'cizekar / mu'cizekâr

 • Mu'cizeli, mu'cize hâlinde, başkalarını âciz bırakan. (Farsça)

mu'cizeli

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü bir şekilde olan.

mu'cizevi / mu'cizevî

 • Bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz ve hayrette bırakır şekilde.

mu'cizü'l-beyan / mu'cizü'l-beyân / مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan.

mu'tak

 • Serbest bırakılmış köle, câriye veya esir.

mu'tık

 • Köle azad eden. Esir veya köleyi serbest bırakan.

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

muahhar

 • Sonraya bırakılmış, te'hir edilmiş, geriye bırakılmış. Sonradan.

muattal

 • Kullanılmış, bırakılmış.
 • Boş, işsiz.

muattıl

 • Atıl bırakan. İşsiz eden. İşe yaramaz hâle getiren.

muattıla

 • Boş bırakılmış. Atâlete atılmış.
 • Hâlık'a itikat etmeyen.

muavvak

 • (Avk. dan) Ta'vik edilip geriye bırakılmış iş.

muavvık

 • Ta'vik eden. Geriye bırakan. Oyalanan.

mübtel

 • Hükümsüz bırakılmış, bozulmuş, ibtâl olunmuş.

mücarre

 • Bir kimsenin hakkını süründürme. İşini sürüncemede bırakma.

mucib-i merak

 • Merakta bırakan.

muciz / mûciz

 • İnsanı aciz bırakan.

mucizane / mûcizane

 • Aciz bırakırcasına.

muda'

 • Fık: Emâneten kendine bir şey bırakılan kimse.
 • Serkeş ve oynak olmayıp, mazlum ve sâkin olan at.

müdafaat-ı kat'iye ve hakikiye

 • Doğru ve tereddüde imkân bırakmayan savunmalar.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müeccel

 • Sonraya bırakılan.
 • Tecil edilmiş, ileriye bırakılmış, ileride yapılmak üzere vakti belirtilen, ertelenmiş.
 • Te'cil edilen yâni sonraya bırakılmış, ertelenmiş.

müeccelen

 • Te'cil edilmek suretiyle. Müddeti sonraya bırakılarak.

müeccil

 • İleriye bırakan, te'cil eden.

müehher

 • (Müahhar) Sonraya bırakılmış, te'hir edilmiş.

müehhir

 • (Müahhir) Sonraya bırakan, te'hir eden.

müekkil

 • Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

müfrez

 • Toptan ayrılıp bir tarafa bırakılmış. İfraz olunmuş, ayrılmış.

müfrid

 • (Ferd. den) Tek başına, yalnız bırakan.

mugadere

 • (Mugaderet) Bırakmak, salıvermek.

mugişş

 • Birisini fenalığa bırakan, aldatan.

muhacir / muhâcir

 • İslâmiyet'in başlangıcında, sırf müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine mâruz kalıp, dinlerini, îmânlarını korumak için, evlerini, mallarını ve mülklerini bırakarak Resûlullah efendimizin izni ile önce Habeşistan'a, son ra Medîne-i münevvereye hicret eden Mekkeli

muhalla

 • Tahliye olunmuş. Boşaltılmış.
 • Serbest bırakılmış.

muhallef

 • Bir ölünün bıraktığı mal.
 • Geride kalan.

muhallefat

 • (Tekili: Muhallefe) Ölen bir kimsenin bıraktığı şeyler. Metrukât.

muhassır

 • Hasrette bırakan.
 • Mina ile Arafat arasında Muhassir vadisi. Ebrehe'yi mağlub eden Ebabil kuşlarının taş yağdırdıkları mevki.

muhavvel

 • Hâvâle edilmiş. Ismarlanmış. Tebdil ve tağyir edilmiş. Değiştirilmiş. Bırakılmış.

muhayyeb

 • Yoksun bırakılmış, mahrum kılınmış.

muhayyeben

 • Mahrum ederek. Yoksun bırakarak.

muhayyer

 • Seçme konusunda serbest bırakma.

muhayyib

 • Yoksun bırakan, mahrum kılan.

muhayyibane / muhayyibâne

 • Mahrum ve yoksun bırakırcasına. (Farsça)

muhayyir

 • Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren.

muhazzil

 • Alçaklık ve bayağılık içinde bırakan. Tahzil eden.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

mühlet

 • Vakit. Bir işi bir zaman için geri bırakmak.
 • Rıfk ve teenni ile meydan vererek tutmak.

mühmel / مُهْمَلْ

 • İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış.
 • Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış.
 • Boşlanmış.
 • Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan.
 • Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih.
 • İhmal edilmiş, bırakılmış.
 • İhmâl edilmiş, bırakılmış.

mukabele / mukâbele

 • Hapsetmek.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Meşveret etmek, danışmak.
 • Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek.

mülevves

 • Kirli. Pis. Bulaşık. Bulaştırılmış.
 • Alıkoyulup sonraya bırakılmış veya durdurulmuş olan.
 • Tazelenmek için suda ıslatılmış şey.
 • Karışık, intizamsız.

mümtezic

 • İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik.
 • Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan.
 • Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan.
 • Birbiriyle iyi geçinen.

münabeze

 • Bırakmak.
 • Atmak.

münaseha

 • Bir şeyi diğerine nakletmek.
 • Döndürmek.
 • Tebdil etmek, değiştirmek.
 • Huk: Bir vârisin, kendine bırakılan mirası alamadan ölmesi.

müncedil

 • Bırakılmış.

mündemic

 • İçine bırakılmış.

muntalik

 • (Talâk. dan) Salıverilmiş, bırakılmış.
 • Bağsız.
 • Kederi, hüznü ve gamı olmıyan. Sevinçli, mesrur, neşeli.

müntehik

 • Halsiz ve yorgun bırakan.

munzar

 • Geciktirilmiş, te'hir edilmiş. Sonraya bırakılmış.

müreddede

 • İhtimâller arasında bırakılan, tereddüt içinde bulunan.

muris / mûris

 • Getiren. Veren. Kazandıran.
 • Fık: Miras bırakan.
 • İras eden, iz bırakan, miras bırakan.
 • Mîrâs bırakan.
 • Miras bırakan, veren.

mürteci / mürtecî

 • İslâmiyet'in pâk ve temiz yolunu bırakarak, câhiliyet devri yoluna ve yaşayışına dönen; gerici, irticâ eden.

mürted

 • Din değiştiren, İslâm dinini bırakarak eski dinine veya başka bir dine geçmiş olan.

mürüvvet

 • İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
 • Ana baba saadeti.
 • Mertlik, yiğitlik.
 • Reculiyet.

musallit

 • (Salâtet. den) Birine musallat eden. Peşini bırakmayıp sataştıran.

müserrah

 • Bırakılmış, boşanmış.

müsevvif

 • Hayırlı işleri sonraya bırakan, sonra yaparım diyen, iyi işleri geciktiren, bugünün işini yarına bırakan kimse.

müskit

 • Susturan, söyliyecek söz bırakmayan, susmağa mecbur eden.

müstebri / müstebrî

 • İstibra eden. Tenasül uzvunda idrar damlası bırakmayan.

müstemsik

 • Bırakmamak üzere sıkı tutan.

müstesna

 • İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan.

müstevda'

 • (Ved. den) Emaneti kabul eden.
 • Emanet bırakılan, emanet bırakılmış.

müstevdi'

 • (Ved. den) Emanet bırakılan yer.
 • Emanet bırakan.

mutallaka

 • (Talak. dan) Boşanılmış kadın. Bırakılmış, nikâhı bozulmuş.

mütareke / متاركه

 • Bir mes'eleyi hal için bir şeyi terketmek.
 • Karşılıklı olarak anlaşmak, kuvvet ve silâhı bırakmak.
 • Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. (Arapça)

mütarik

 • Karşılıklı olarak terkeden, bırakan. Mütâreke eden.

mutavele

 • (Tul. dan) İşi uzatma, sürüncemede bırakma.

mütebettil

 • (Betl. den) Tebettül eden, fani şeyleri bırakıp Allah'a yönelen.

mütehalli

 • Bırakılmış, boşaltılmış.
 • Boş kalan, boşalan.

mütemeddin

 • Medeni, görgülü, terakki etmiş. Şehirleşmiş olan. Bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan.

mütesallit

 • (Çoğulu: Mütesallitîn) Musallat olan, peşini bırakmıyan, tasallut eden, sırnaşan.

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

mütetarik

 • Bir işi bırakmakta olan.

mütevadi'

 • Düşmanlığı ve husumeti bırakarak barışan.

mütevekkil / متوكل

 • Tevekkül eden her işini Tanrı'nın iradesine bırakan. (Arapça)

mutlık

 • Serbest bırakan. Boşayan. Salıveren. Köle veya esiri serbest bırakan, azad eden.

mutlık-ul üsara / mutlık-ul üsârâ

 • Esirleri salıveren, esirleri serbest bırakan.

muvadaa

 • Düşmanlığı bırakıp barışma. Adaveti bırakıp sulh etme.
 • Vedâlaşma.

naki'

 • Hurma veya kuru üzüm soğuk suda bırakılıp şekeri suya çıktıktan sonra süzülerek elde edilen sıvı.

nakş-i acip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nakş-ı garip

 • Hayrette bırakan nakış, işleme.

nasih / nâsih

 • (Nesh. den) Battal eden, hükümsüz bırakan.
 • Kitabın kopyasını çıkaran.
 • Battal eden, hükümsüz bırakan. Daha önceki hükmü kaldıran.

nebiz

 • (Çoğulu: Enbize) Hurma şarabı.
 • Yola bırakılıp atılan çocuk.
 • Hurma veya kuru üzümü soğuk suda bırakıp, şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra soğuyunca süzülerek elde edilen sıvı.

nebz

 • Bırakmak.
 • Az miktar, cüz'i.

nell

 • Yüz üstüne bırakmak.

nesa

 • (Çoğulu: Ensâ) Uyluk başından tırnağa kadar varan bir damar.
 • Te'hir etmek, sonraya bırakmak.

nesh

 • Ist: Şer'i bir hükmü yine şer'i bir emirle kaldırmaktır. (İtikada ait olan ve zamanla değişmeyen hükümlerde nesih olmaz, bunlar sabit birer hakikattırlar.)
 • Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak.
 • İbtal etmek, hükümsüz bırakmak, değiştirmek.
 • Nakletmek, kaldırma
 • Kaldırma, hükümsüz bırakma.

nesi / nesî

 • Yer değiştirmek, geri bırakmak; Eşhur-ül-hurum (haram aylar) denilen ayları değiştirmek, geri almak.

nesi'

 • Te'hir, sonraya bırakma.

nesie

 • Veresiye almak. Satın alınan şeyin bedelini vermeyip sonraya bırakmak.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nezg

 • İfsad etmek, halk içine fitne ve fesad bırakmak. Vesvese.

nızv

 • (Çoğulu: Nuzuv, Enzâ') Gitmek.
 • Sebkat etmek.
 • Kesmek, kat'etmek.
 • Çekip çıkarmak.
 • Bırakmak.
 • Zayıf deve.
 • Eski elbise.

nokta-i istinad

 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

perçem

 • Kâkül. (Farsça)
 • Tepede bırakılan saç. (Farsça)
 • Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler. (Farsça)

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

rad'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Bırakmak, terk etmek.
 • Güzellik eseri.
 • Kına.

radafe

 • (Çoğulu: Razf) Kızdırılmış sıcak taş (süte bırakıp sıcaklık verirler.)

radd / râdd

 • (Redd. den) Geri döndüren, reddeden, geri bırakan.

rafız

 • Terk eden. Salıveren. Bırakan.

rafz

 • Bırakma.
 • Rafızîlik.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

ref'

 • Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma.
 • Lağvetme, hükümsüz bırakma.
 • Gr: Arapça bir kelimenin sonunu merfu' (ötreli) okumak.

refiz

 • (Rafz. dan) Atılmış, bırakılmış, terkedilmiş. Metruk.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

rekk

 • İlzâm etmek, susturmak.
 • Birbiri üstüne bırakmak.

rima

 • Atmak.
 • Atışmak.
 • Bırakmak.

sade

 • (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur.
 • Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir.

sahib-i hayrat / sâhib-i hayrât

 • Câmi, yol, çeşme vs. gibi hayırlı işler yapıp bırakmış kimse. Hayrat sâhibi.

saibe

 • Başı boş bırakılmış hayvan. Sâime.

san'at-ı acibe / san'at-ı acîbe

 • Hayrette bırakan ve hayranlık veren san'at.

san'at-ı acip

 • İnsanı hayrette bırakıp hayranlık veren sanat.

sarf-ı kuva / sarf-ı kuvâ

 • Kuvvetlerin geri çevrilmesi, karşı tarafın gücünü etkisiz bırakma.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

şehvet

 • Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
 • Bir şeyi fazla istemek.
 • Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis'te Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

şevr

 • Davarı baharda otlamağa bırakmak.
 • Kovandan bal almak.
 • Satılığa çıkarmak.

sırr-ı veraset-i nübüvvet / sırr-ı verâset-i nübüvvet / سِرِّ وَرَاثَتِ نُبُوَّتْ

 • Peygamberin bıraktıklarına vâris olma (ilim ehli olma) sırrı.

süda

 • Kendi kendine çobansız gezen hayvan.
 • Bir şeyi kendi kolayına bırakmak.

şüphe iras etme / şüphe îras etme

 • Şüphe verme, şüphede bırakma.

süpürde

 • Ismarlanmış, sipariş olunmuş. (Farsça)
 • Bırakılmış, verilmiş. (Farsça)

ta'ciz / ta'cîz / تَعْج۪يزْ

 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.
 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.

ta'kim

 • (Akm. dan) Kısırlaştırma. Neticesiz bırakma.

ta'lik

 • Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.

ta'til / ta'tîl / تَعْط۪يلْ

 • Çalışmağa ara vermek. Çalışmayı durdurmak. İzine başlamak.
 • Kesmek.
 • Muattal bırakmak.
 • Ziynetsiz etmek, süssüz yapmak.
 • Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.
 • Bırakma, durma.

ta'vik / ta'vîk / تَعْوِيقْ

 • Geri bırakma, alıkoyma.

taciz / tâciz

 • Âciz bırakma, çaresiz kılma.

tahallüf

 • Geride bırakılma. Arkada kalma.
 • Değişme. Uygun olmama.
 • Geride bırakılma.

tahannüs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tahlif / tahlîf / تحليف

 • (Halef. den) Birini kendi yerine bırakmak.
 • And içirme. (Arapça)
 • And içme. (Arapça)
 • Tahlîf etmek: Halef bırakmak. (Arapça)

tahliye / تَخْلِيَه

 • Boşaltma, bırakma.
 • (Halâ veya halvet. den) Boşaltmak. Boş bırakmak. Serbest bırakmak.
 • Tathir etmek. Temizlemek.
 • Serbest bırakılma.
 • (تحليه) Tezyin; güzel özelliklerle donatmak, süslemek.
 • (تخليه) Tenzih; noksanlardan uzak tutma.
 • Serbest bırakma.

tahliye etme

 • Serbest bırakma.

tahliye-i sebil

 • Bir suçluyu bırakma, salıverme.

tahmil

 • Yüklemek. Taşıtmak. Bir kimse üzerine bir işi bırakmak.

tahmil-i minnet

 • Birini minnet altında bırakma.

tahrim / tahrîm

 • Haram kılma, yasak etme. Mahrum bırakma.

tahrir / تحریر

 • Yazma. (Arapça)
 • Yazılma. (Arapça)
 • Kitap yazma. (Arapça)
 • Serbest bırakma. (Arapça)
 • Tahrîr edilmek: Yazılmak. (Arapça)
 • Tahrîr etmek: Yazmak. (Arapça)
 • Tahrîr ettirilmek: Yazdırılmak. (Arapça)

tahsir

 • Hasret bırakma. Hasret etme.
 • Kuşun tüyünü bırakması, dökmesi.

tahyir

 • (Hayır. dan) İki şeyden birisini seçme durumunda bırakma. İstediğini seçmesini teklif etme.

takaus

 • Durdurmak. Sonraya bırakmak.

takdim tehir

 • Öne alma-sonraya bırakma; yolculukta öğleyi ikindi vaktinde, akşamı yatsı vaktinde kılmaya tehir denilir. Bunun zıttı ise takdimdir.

takdim-te'hir

 • Öne alma-geri bırakma.
 • Öne geçirmek, sonraya bırakmak.

talak / talâk

 • Boşamak. Boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.
 • Boşamak, boşanmak.
 • Bağlı olan bir şeyi çözmek, ayırmak.
 • Nikâhlı karısını bırakmak.

talik / tâlik

 • Azad olunan esir. Serbest bırakılan esir.
 • Sonraya bırakma, erteleme.

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tarik / târik

 • Terkeden, vazgeçen, bırakan.

tarik-ı dünya / târik-ı dünya

 • Dünyayı terk etmiş, bırakmış.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tatilieşgal

 • İşi bir yana bırakma, dinlenme.

tatrih

 • Bırakmak.

tavsiye

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipariş etme.
 • Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.

tayh

 • Helâk etmek veya helâk olmak.
 • Bırakmak.

tazhir

 • (Zahr. dan) Arkaya atma. Arkaya bırakma veya bırakılma. İhtimâl.

tazyi'

 • (Çoğulu: Tazyiât) (Ziyâ. dan) Kaybına sebeb olma, bırakıp kaybetme. Boşuna harcama.

te'cil

 • Başka zamana bırakma.
 • Acele etmeme. (Zıddı: Ta'cil)

te'hir / te'hîr

 • Geciktirme. Sonraya bırakma.
 • Geciktirmek, geri bırakmak.

te'hirat / te'hirât

 • (Tekili: Te'hir) Tehirler, geciktirmeler, sonraya bırakmalar.

te'min

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.

te'rik

 • Gece uykusuz bırakma.

te'sir / te'sîr / تأثير

 • Bir şeyde eser ve nişane bırakma.
 • Vasıfları ve halleri değiştirme.
 • İşleme, dokuma, iz bırakma.
 • İçe işleme.
 • Kederlenme.
 • İz bırakma. (Arapça)
 • Etkileme. (Arapça)
 • Etki. (Arapça)

te'vil / te'vîl / تَأْو۪يلْ

 • Görünürdeki ma'nâyı bırakıp başka bir ma'nâ vermek, yorumlama.

tecil

 • Başka zamana bırakma, tehir, erteleme.

tecil edilen

 • Ertelenen, sonraya bırakılan.

tecrid / tecrîd

 • Yalnız bırakma, soyutlama.
 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.
 • Soyutlama, yalnız bırakma.

tecrid-i münferid / tecrîd-i münferid / تَجْر۪يدِ مُنْفَرِدْ

 • Tek başına bırakma.

tecridat / tecrîdât

 • Yalnız başına bırakmalar.

tecrit

 • Yalnız başına bırakma, soyutlama.

tecrithane

 • Yalnız bırakılan yer, hücre evi.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

teftih

 • (Çoğulu: Teftihât) (Feth. den) Açmak.
 • Bırakmak.
 • Yarmak, yardırmak.
 • Geğirmek.

tefviz / تفویض / tefvîz / تَفْوِيضْ

 • Birisine bırakma.
 • İşini Allah'a (C.C.) havâle etme.
 • Sipariş ve ihâle etme.
 • İşleri Allah'a bırakma.
 • İşi birine bırakma.
 • Tefviz edilmek:
 • Birine bırakılmak.
 • İhale edilmek.
 • Birine bırakma. (Arapça)
 • İhale etme. (Arapça)
 • İşi başkasına bırakma.

tehallüf

 • Uygunsuzluk.
 • Kafileden geri kalma.
 • Geride bırakma.

tehir

 • Erteleme, sonraya bırakma.

tehir etme

 • Erteleme, sonraya bırakma.

temhil

 • Sonraya bırakma. Mühlet verme.

tenavüş

 • Aşağı tutmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Alıp yemek.

tenfih

 • Yorma, güçsüz bırakma.

terahi / terâhî

 • İşde gayretsizlik, gevşeklik, ihmal.
 • Uzaklaşma.
 • Sonraya bırakma.
 • Gecikme, geç kalma.
 • Geri durma, geri çekilme.
 • Gecikme, sonraya bırakma, sonraya kalma.
 • İşte gayretsizlik, gevşeklik, ihmal.
 • Sonraya bırakma.
 • Gecikme, geç kalma.
 • Geri durma, geri çekilme.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terekat

 • (Tekili: Tereke) Ölen bir kimsenin bıraktığı şeyler, terekeler.

tereke / تركه

 • (Terike) Ölen bir kimsenin bıraktığı malların hepsi.
 • Ölen bir kimsenin bıraktığı mal varlığı.
 • Ölen kişinin bıraktıkları.
 • Ölenin geride bıraktıkları. (Arapça)

terhin / terhîn / ترهين

 • Rehin verme. Emanet bırakma.
 • Rehin bırakma. (Arapça)

terhis / ترخيص

 • Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak.
 • İzin verme. (Arapça)
 • Askerlik süresi dolanı serbest bırakma. (Arapça)

terike

 • (Çoğulu: Terâyik) Evlenmeyip evde kalmış olan kız.
 • Deve kuşunun yabana bıraktığı yumurta.
 • Ölenin geriye bıraktığı mal, mülk, eşyâ vs.

terk / ترک

 • Bırakma, salıverme, vazgeçme.
 • Boşama. Bakmama. İhmal etme.
 • Bırakma, vazgeçme.
 • Bırakma. (Arapça)
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Terk edilmek: (Arapça)
 • Bırakılmak. (Arapça)
 • Vazgeçilmek. (Arapça)
 • Terk etmek: (Arapça)
 • Bırakmak. (Arapça)
 • Vazgeçmek. (Arapça)
 • Ayrılmak. (Arapça)

terk-i lezaiz / terk-i lezâiz

 • Lezzetleri terketme, bırakma.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

terk-i sefahet

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceleri bırakma.

terk-i silah / terk-i silâh

 • Silah bırakma, teslim olma.

termid

 • Gül renkli olmak.
 • Gül etmek.
 • Bir nesneyi gül içinde bırakmak.

teşebbüs

 • Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek.
 • Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak.
 • El ile yapışıp bırakmamak.

têsir

 • Etki, iz bırakma.

teşkik

 • Şüphede bırakmak. Şüpheye atmak.
 • Şüphede bırakma.

teşkikat / teşkikât

 • Şek ve şüpheler. Şüphede bırakmalar.

teşkikat yapmak / teşkikât yapmak

 • Şüphede bırakmak.

teslim

 • Kendini, başkasının irâdesine terketme (bırakma), onun emrine uyma, boyun eğme, itâat etme.

teslimiyet

 • Bağlılık, kendini Allah'ın iradesine bırakma.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tesrih-i lihye

 • Sakal bırakma.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

tesvif / tesvîf

 • Hayırlı işleri yapmayı sonraya bırakma.

tetbi'

 • Peşini bırakmayıp iyice araştırma.
 • Uyma, tâbi olma.

tevdi / tevdî

 • Birisine bırakmak, emanet etmek.
 • Bırakma, emanet verme.

tevdi eden

 • Emanet eden, bırakan.

tevdi edilen

 • Bırakılan, emanet edilen.

tevdi' / tevdî' / تودیع

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.
 • Bırakma, görev verme. (Arapça)
 • Tevdî' etmek: Bırakmak. (Arapça)

tevdian

 • Vererek, bırakarak, teslim ve emanet ederek.

tevdiat / tevdiât

 • Emânetler. Emânet bırakmalar. Emniyetli bir yere kıymetli bir şeyi teslim etmek.

tevekkül / توكل / تَوَكُّلْ

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek
 • Vekil etme, gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allaha bırakma.
 • Allah'a güvenmek, kadere razı olmak, işi Allah'a bırakmak.
 • İşi Allah'a bırakma.
 • Sebeblerine uyup neticeyi Allaha bırakma.

tevfiz

 • İşi başkasına bırakma.

tevkil / tevkîl

 • Tevkîl etmek: Vekil bırakmak.

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

tezriye

 • Savurmak.
 • Koyunun yününü kırkıp arkasında bir miktarını bırakmak.
 • Zelil etmek, kepâze yapmak.

tılsım-ı acib / tılsım-ı acîb

 • İnsanları hayrette bırakan sır, gizem.

tinave

 • Müzakereyi terketmek. Görüşmeyi bırakmak.

tülave

 • Borç bakiyyesi.
 • Havâle etmek, başkasına bırakmak.

va'de

 • Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te'hir etmek, sonraya bırakmak için olan belli vakit.
 • Ecel.

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

vakahet

 • (Vakhe) İbadet, taat.
 • Bir adamın sözünü dinleyip itaat ve imtisal etmek, ona uymak.
 • Bir şeyi bırakıp feragat etmek.
 • Büyük papaz olmak.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

vaz

 • Terk etme, bırakma. (Farsça)
 • Koyma, bırakma.

vaz' / وضع

 • (Çoğulu: Evza') Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.
 • Koyma, konulma. (Arapça)
 • Bırakma. (Arapça)
 • Atama. (Arapça)
 • Durum, konum. (Arapça)
 • Vaz' etmek: Koymak. (Arapça)

vazetme

 • Koyma, bırakma.

veleh-resan-ı efkar / veleh-resan-ı efkâr

 • Fikirleri, düşünceleri hayrette bırakan.

veleh-resan-ı ukul

 • Akılları hayrette bırakan.
 • Akılları hayrette bırakan.

vestiyer

 • Pardesü, palto vesairenin çıkartılıp bırakıldığı yer. (Fransızca)

vezaif-i acibe / vezâif-i acibe

 • Hayrette bırakan vazifeler, hayranlık veren işler.

vücub

 • Vâcib ve lâzım olmak.
 • Sâbit olmak.
 • Sukut ve vuku.
 • Sübut ve temekkün cihetiyle lâzım olmak. Bırakılması mümkün olmamak.
 • Güneşin batması.
 • Muztarib olmak.

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

zebun / zebûn / زبون

 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zehl

 • Dalgınlıkla unutma, geciktirme. İş çokluğundan sonraya bırakma.
 • Kasden unutma.