LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te böy ifadesini içeren 884 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

merfu' hadis / merfû' hadîs

 • Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişmiş mübârek arkadaşlarının); "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber verdikleri hadîs-i şerîf. Buna, hadîs-i mevsûl de denir.

mu'anaka / mu'ânaka

 • İki kişinin birbirinin boynuna sarılması.

a'deb

 • Erkeklerden arkadaşı ve yardımcısı olmayan.
 • Bir boynuzu kırık hayvan.

a'kas

 • Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne.

a'nak / a'nâk

 • (E'nak) Boynu uzun.
 • (Tekili: Unk) Boyunlar, gerdanlar.

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

a'taf

 • (Atf. dan ) En âtifetli. Pek müşfik, çok merhametli adam.
 • Boynuzları birbirine eğilmiş koyun. (Müe: Atfâ')

ab'ab / ab'âb

 • Uzun boylu kimse.
 • Güzel huylu ve sabırlı adam.

aded-i enfas / aded-i enfâs

 • Canlıların hayatları boyunca aldıkları nefeslerin sayısı.

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz

adya'

 • Boynuzu ufak koyun.
 • Nebiyyi Zişân Aleyhisselam Efendimizin devesinin adı.

afsa

 • Boynuzu ardına kayık koyun.

afur

 • Boz tüylü ve kısa boyunlu olan geyik.
 • Zaman.

aglal

 • (Tekili: Gull) Boyna geçirilen zincirler.
 • Kelepçeler, pırangalar.

ağlal / ağlâl / اغلال

 • Boyunduruklar. (Arapça)
 • Zincirler. (Arapça)

ahda'

 • Boyun damarlarından bir damar.
 • Hilekâr, aldatıcı, kandırıcı.

ahdeb

 • Hiç kimsenin fikir ve düşüncesini beğenmeyen, ahmak.
 • Uzun boylu.

ahdel

 • Boynu önüne eğilmiş olan.
 • Çok eğik olan şey.

ahin

 • (Çoğulu: Uhun) Boyalı yün.

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

akd

 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi

akder

 • En kudretli.
 • Kısa boylu.

akevka'

 • Kısa boylu.

akika

 • Yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tüyü. Yahut böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür niyetiyle kesilen kurbanın adı. Bu kurbana "Nesike" de denir.

akmed

 • Ensesi uzun ve kalın olan kimse.
 • Uzun boylu.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

aksa'

 • Boynuzu arka tarafına kaymış olan koyun.

aksam

 • Dişi yarısından ufanmış.
 • Boynuzsuz davar.

aktivizm

 • Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek.

akvarel

 • Sulu boya resim.

akved

 • Uzun boyunlu.

alcem

 • Uzun boylu, uzun.

ald

 • Boyun siniri.

ale-s-seviyye

 • Bir seviyede, aynı boyda.
 • Müsâvat üzere.

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

amug

 • Uzun boylu adam. (Farsça)
 • Ciddiyet, vakar. (Farsça)

aneşneş

 • Uzun boylu.

anha minha

 • Şundan bundan, şöyle böyle ederek, şu bu, öteberi.

anik

 • Ense, boynun arkası.

anka

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.

ar'ar

 • Dikenli ardıç ağacı, dağ selvisi.
 • Mc: Güzelin boyu bosu.

aranik

 • Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.

ardiyye

 • Ticaret eşyasının saklandığı yer.
 • Böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.

ariz ve amik

 • Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine, tafsilâtlı şekilde.

arşın

 • Bir uzunluk ölçüsü. (68 cm. uzunluk.) Bir kol boyu. Büyük bir adım genişliği. (Farsça)
 • Zirâ'. (Farsça)

arz-ı endam / arz-ı endâm / عَرْضِ اَنْدَامْ

 • Boy gösterme.
 • Boy-pos gösterme.
 • Boy gösterme.

arziyat

 • Jeoloji. Dünyanın yaradılışı ile tarih boyunca değişen vaziyetlerini tetkik eden ilim.

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

asbag

 • (Tekili: Sıbg) Boyalar.

aselan

 • Süngü titrediğinden acı çekmek.
 • Boynunu uzatıp sür'atle gitmek.

asid

 • Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve.

aşiret / aşîret

 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

asr-ı sani / asr-ı sâni

 • İkinci asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki misli daha uzadığı zamandan başlayan ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

aşşe

 • Yaprağı uzun ve ince olan hurma ağacı.
 • Zayıf vücutlu, uzun boylu kadın.

asur / asûr

 • Eğri boyunlu.

atal

 • (C. A'tâl) Vücudun örtüsüz yeri, bilhassa ense.
 • Bir kişinin güzelliği.
 • Vücudun tamamı.
 • Boyuna asılan gerdanlığı kaybetmek.

atavil

 • (Tekili: Atvel) Seçkin kimseler.
 • Uzun boylular.

ater

 • Arap kadınlarının misk ve başka güzel şeylerle yoğurup, boyunlarına taktıkları gerdanlık.

atik

 • (Çoğulu: Avâtik) Sırtın üst kısmı. Omuz ile boyun arası.
 • Eski şarap.

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

aval

 • Bir ticaret senedine yazılan kefillik. Böyle bir kefalete girişen kimse. (Fransızca)

avhec

 • Yılan.
 • Uzun boyunlu.
 • Dişi deve.

ayıklanma

 • (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. (Türkçe)

ayt

 • Uzun boyunlu.

ayta'

 • Uzun boyunlu kadın.
 • Uzun boyunlu dişi deve.

aytel

 • Uzun boyunlu.

azamet-i heykel

 • Boy ve yapı itibariyle çok büyük olma.

azde

 • Boyalı, boyanmış. (Farsça)
 • Ucu sivri olan bir âletle delinmiş. (Farsça)

azerd

 • Boya, renk.

aziz-i cebbar / azîz-i cebbâr

 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, izzet ve yücelik sahibi Allah.

azun / azûn

 • Öylece, onun gibi, bunun gibi, böylece. (Farsça)

ba'dema / ba'demâ / بعدما

 • (Minba'd, fimâba'd) Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle.
 • Bundan böyle. (Arapça)

ba'dezin / بعدازاین

 • Bundan sonra, bundan böyle. (Arapça - Farsça)

ba-vücud ki / bâ-vücud ki

 • Bununla beraber, böyle iken. (Farsça)

bahatir

 • (Tekili: Bühter) Kısa boylu kadınlar, bodur kimseler.

bal / bâl

 • Kanat. (Farsça)
 • Kol, pazu. (Farsça)
 • Kol, cenah. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Boybos, endam. (Farsça)

bala / bâlâ / بالا

 • Yukarı, üst. (Farsça)
 • Boy. (Farsça)

bala-bülend / bâlâ-bülend

 • Uzun boylu. (Farsça)

bala-yı bülend / bâlâ-yı bülend

 • Uzun boy.

balabülend / bâlâbülend / بالابلند

 • Uzun boylu. (Farsça)

balakamet / bâlâkamet

 • Yüksek boy. (Farsça)
 • Yüksek şeref. (Farsça)

baliğ / bâliğ

 • Boynuzdan yapılan kadeh. (Farsça)
 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Cünüp olup, gusül (boy) abdesti almağa başlayan, evlenecek yaşa gelen erkek.

balkar

 • Kafkasya Türkleri'nin Kıpçak kolundan olan bir boy.

balude / balûde

 • Boy atmış, büyümüş. (Farsça)

ban

 • Dam, çatı.
 • Sorgun ağacı. Bey söğüdü.
 • yun. Sevgilinin boyu. Farsçada kelime sonuna gelerek, Türkçedeki "ci, cu" ekleri yerini tutan mânâda kullanılır. Meselâ: Bağban: Bağcı.

bath

 • (Çoğulu: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.
 • Yüz üzeri düşme.
 • Serilip yatan adamın boyu.
 • Bırakma.

behrem

 • Kırmızı gül.
 • Kısa boylu kimse.

behreme

 • Saç ve sakalın kınayla boyanması.
 • Çiçeğin göz alıcı ve câzib olan güzellik ve parlaklığı.
 • Hindlilerin ibadeti.

behsale

 • (Çoğulu: Behâsile) Etli, kısa boylu, tıknaz kadın.

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

beşen

 • Uzun boy. (Farsça)
 • Beden, cisim. (Farsça)
 • Taraf, uç, kenar. (Farsça)

bet'

 • Boynu uzun olmak.
 • Aşikâre ve zâhir olmak. Açık ve görünür olmak.

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

beyadıka

 • (Tekili: Beyâzıka) (Beydak ve Beyzak) Küçük yapılı, bodur boylu ve çabuk yürüşlü adamlar, paytaklar.
 • Satranç oyununda paytaklar, piyadeler.

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

bezec

 • (Çoğulu: Bezecât) Boyun çekmek.
 • Laf vurmak.
 • Kuzu, hamel.

bezir

 • Ekilecek tohum, tane.
 • Keten tohumundan çıkarılan bir yağ. Bu yağ, yağlıboya yapmakta kullanılır.

bihazelemr / bihâzelemr / بهذا الامر

 • Buna göre, bu durumda, böylelikle. (Arapça)

bilaz

 • Kaçkın kimse.
 • Yemeği doyana kadar yiyen.
 • Kısa boylu adam.

billiz

 • Kısa boylu adam.
 • Şişman kadın.

birsa'

 • Uzun boylu, semiz.

bodur

 • Enine göre boyu kısa ve tıknaz olan.

boykot

 • (Boykotaj) Bir şahıs veya devlete karşı alış-verişi, münasebetleri kesmek. Bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir şahsı zarara sokmak maksadıyla onunla her türlü ilgiyi kesme. (Fransızca)
 • Bir işten geçici olarak çekilme; işe, çalışmaya hep birlikte katılmama. (Fransızca)

boykotaj

 • Boykot, boykot etme.
 • Boykot.

boykotaj etmek

 • Boykot etmek.

bu'd / بعد

 • Uzaklık, aralık, boyut.
 • Uzaklık. (Arapça)
 • Boyut. (Arapça)

buhter

 • Her şeyin esası, aslı.
 • Kısa boylu.

bühtür

 • Bodur, kısa boylu.

bülendbala / bülendbâlâ / بلندبالا

 • Uzun boylu. (Farsça)

bülka

 • Kısa boylu.
 • Bir kuşun adı.

burhan-ı limmi / burhân-ı limmî

 • Limeli (niçinli) delîl. İlletten sebebden ma'lûle (illetin bulunduğu şeye), müessirden (eseri yapandan) esere, san'atkârdan san'ata, sebebden netîceye götüren delîl. Görülen ateşten dumanın varlığına hükmetmek böyledir.

ca'ber

 • (Çoğulu: Ceâbir) Kısa boylu kimse.

ca'sus / ca'sûs

 • (Çoğulu: Ceâsis) Kötü huylu, kısa boylu.

ca'zeri / ca'zerî

 • Kısa boylu, galiz, sitemkâr kimse.

çağ

 • Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim.
 • Yaş.
 • Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.
 • Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

cahder

 • Kısa boylu.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

cebbar / cebbâr

 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, kudret ve azamet sahibi Allah.

cedeme

 • (Çoğulu: Cüdem) Yaramaz dişi koyun.
 • Kısa boylu erkek.

cedil

 • Devenin boynuna taktıkları ip.

celca'

 • Boynuzsuz koyun.

celse-i muhakeme

 • Mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması.

cemma

 • Boynuzsuz koyun.

cenabet / cenâbet

 • Cünüplük. Gusül (boy abdesti) almayı gerektiren durum,.

cenadif

 • Şişman, kısa boylu kimse.

çenber

 • Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. (Farsça)
 • Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. (Farsça)
 • Başa ve boyna bağlanan yemeni. (Farsça)
 • Esirlik, bağlılık, kölelik. (Farsça)
 • Geo: Bir düz (Farsça)

çengar

 • Yengeç. (Farsça)
 • Bakır pasından yapılan yeşil boya. (Farsça)

çera

 • Niçin, niye böyle? (Farsça)
 • Mer'a. Otlak. (Farsça)

ceres

 • Çan.
 • Zindan, hapis yeri.
 • Hayvanın boynuna asılan çıngırak.

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

cerir

 • (Çoğulu: Cürür) Devenin boynuna taktıkları ip.

ceyd

 • (Çoğulu: Ecyed) Uzun boylu olmak.

ceyder

 • Kısa boylu.

ci'zare

 • Kısa boylu tıknaz kimse.

cid / cîd

 • Gerdan. Süslemeye lâyık boyun. Güzel boyun.
 • Boyun.

cihat-ı selase / cihât-ı selase

 • Üç uzunluk: En, boy, yükseklik.

cil

 • Cemaat, insan güruhu. Millet. Boy, aşiret, kuşak.

cins

 • Nevi'. Boy, soy, kavim, kabile. Aynı çeşitten olmak.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

ciryal

 • Altının kırmızılığı.
 • Bir cins kırmızı boya.
 • Temiz renk.
 • Şarap.

çopra

 • Balık kılçığı.
 • Sık çalılık veya sazlık.
 • Uzunca boylu olan tatlı su balığı.

cu'bub

 • (Çoğulu: Ceâbib) Fitil ucu.
 • Çirkin ve kısa boylu adam.

cu'şum

 • Galiz, kısa boylu adam.

cu'şuş

 • (Çoğulu: Ceâşiş) Kötü huylu, kısa boylu.

cug

 • Öküz boyunduruğu. (Farsça)

çug

 • Su arkı. (Farsça)
 • Boyunduruk. (Farsça)

çunan

 • Öyle böyle. (Farsça)

çünan

 • Böyle. Bu şekilde. Bunun gibi. (Farsça)

çunin

 • Böyle. (Farsça)

cünüb

 • Gusletmesi (boy abdesti alması) gereken kimse.

cüşüm

 • Kısa boylu, tıknaz kimse.

cüyud

 • (Tekili: Cid) Gerdanlar, boyunlar.

dafen

 • Kısa boylu, ahmak adam.
 • İri gövdeli ahmak kimse.

dahdah

 • Kısa boylu adam.

dakal

 • Hurmanın iyi olmayan cinsi.
 • Gemi oku.
 • Boya.

dakdak

 • (Çoğulu: Dakâdık) Kısa boylu ve katı yürüyen kişi.

damecmec

 • Katı, şedid.
 • Uzun boylu bahil kimse.

dane

 • (Diyn. den) "İtaat etti. İtaatli oldu, boyun eğdi, aziz oldu" mânasında fiil.

dara'

 • Zayıf. Zelil, hakir.
 • Muti, itâat eden, boyun eğen.

darb-ı unk

 • Boyun vurma.

dariş

 • Siyaha boyanmış kara deri.

defa

 • Boynuz ve kanat uzunluğu.
 • Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi.

defva

 • Boyu uzun ağaç. Uzun boyunlu keçi.
 • Boynu uzun olan kadın.

dehles

 • Kısa boylu kimse.

dehri / dehrî

 • Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist.

demim

 • Çirkin ve kısa boylu kimse.

derece-i inkıyad

 • Boyun eğme derecesi.

derece-i inkıyad ve itaat

 • Boyun eğme ve itaat derecesi.

derece-i itaat ve musahhariyet

 • İtaat ve boyun eğmişlik derecesi.

desi'

 • İki omuz arasında boyun battığı yer.

destedad-ı teslim / destedâd-ı teslim

 • Teslim olma, boyun eğme.

devderi / devderî

 • Kısa boylu cariye.

dı'zabe

 • Kısa boylu ve eti çok olan kimse.

dıhl

 • Kısa boylu, tıknaz kimse.

dıhvenne

 • Habis kimse.
 • Semiz kısa boylu, tıknaz kişi.

dinnabe

 • Kısa boylu kimse.

dinname

 • Kısa boylu.

dinneme

 • Kısa boylu.

dırriz

 • Bahil kimse.
 • Kısa boylu, âdi kadın.

dirvas

 • Büyük deve.
 • Boynu kalın olan adam.
 • Arslan.
 • Köpek ve devenin sütü.

dü'bub

 • Zayıf nesne.
 • Çirkin huylu, kısa boylu kimse.
 • Kolay yol.
 • Uzun at.
 • Karınca nevinden bir nev.
 • Hububattan bir cins.

dü-şah

 • Çatal ağaç. (Farsça)
 • Tomruk. (Farsça)
 • Eskiden suçlunun boynuna takılan çatal ağaç. (Farsça)

dürdakıs

 • Başla boyun arasında olan kemik.

düztaban

 • Tıb: Ayak tabanı düz olan kimse. Böyle kişiler çabuk yorulurlar ve hızlı yürüyemezler. (Türkçe)

eb'ad / eb'âd / ابعاد

 • Boyutlar. (Arapça)
 • Uzunluklar. (Arapça)

eb'ad-ı namahdud / eb'âd-ı nâmahdûd

 • Sınırsız boyutlar.

eb'ad-ı selase / eb'âd-ı selâse

 • Üç uzaklık ki bunlar : En, boy, yükseklik (derinlik).

eb'ad-ı vasia / eb'âd-ı vâsia

 • Geniş mesafeler, boyutlar, uzaklıklar.

eb'ad-ı vasia-i alem / eb'âd-ı vâsia-i âlem

 • Kâinatın geniş boyutları.

ebad / ebâd

 • Boyutlar, uzaklıklar.

ebced hesabı

 • Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi, Kur'ân-ı Kerim daha nâzil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hâdiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arab, Fars ve Türk Ebediyatında hâdiselerin tarihleri Ebced hesâbı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek me

ecemm

 • Mızraksız adam.
 • Boynuzsuz koyun.
 • Etli kemik.
 • Bacasız ev.

ecyad

 • (Tekili: Cîd) Uzun boyunlar.

ecyed

 • Uzun boyunlu (adam.)

ecza / eczâ

 • (Tekili: Cüz) Eczacılıkta kullanılan çeşitli maddeler.
 • Ciltlenmemiş kitab ve saire.
 • Cüz'ler, parçalar, kısımlar.
 • Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te'siri haiz bulunan şey.

edfa

 • (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse.
 • Uzun boynuzlu keçi.
 • Kanadı uzun kuş.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

eglal

 • (Tekili: Gull) Halkalar. Kelepçeler. Mahkemenin cezaya müstehak kılıp mahkum ettiği kimselerin boyun ve ayaklarına vurulan zincirler.
 • (Galel) Ağaçlar arasında korulukta akan sular.

ehvec

 • Uzun boylu ahmak adam.

ekram

 • Küçük burunlu.
 • Küçük boylu.

elass

 • Sık dişli.
 • Çenesi kulaklarına yakın olup boynu kısa olan.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

elga

 • Dolaşık.
 • Boynuzluluk.

elif

 • Birinci harf-i hecânın adı.
 • (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder.

embel

 • Kılıcı ve silahı olmayan.
 • Eyer üstünde doğru oturamayan.
 • Boynu eğri olan.

emr-i tacizi / emr-i tâcizî

 • İnsanı âciz bırakan emir; Allah'ın, iman etmeyenlerden Kur'ân'ın benzerini ortaya koymalarını istemesi böyle bir emirdir.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

endam / endâm / اندام

 • Vücut, beden, boy pos.
 • Beden, boy.
 • Boy bos. (Farsça)

enfal / enfâl

 • Devlet reîsinin, herkesin elde ettiği kendisinin diyerek, harbe teşvik için gâzilere (İslâm askerlerine) ganîmet hisselerinden fazla olarak verdiği mallar. Tekîli nefeldir. Gâzileri böyle teşvik etmeye tenfîl denir.

ensab

 • Doğru boynuzlu.

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

erkab

 • Boynu kalın olan adam veya arslan.

erkaban

 • Uzun boyunlu.

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

erume

 • (Çoğulu: Erum) Kök, anakök. Asıl, menba.
 • Ağacın ve boynuzun kökleri.

ervah

 • Halk içinde yürürken at üzerindeymiş gibi görünen uzun boylu kimse.
 • Adımları birbirine yakın olan.

esaret

 • Esirlik. Kölelik. Kullara kendini teslim etmiş olmak. Başka milletten olanlara boyun eğmek.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

eskaf

 • Uzun boylu, iri kimse.

esta'

 • (Satı. dan) Uzun boyunlu. Boynu uzun olan insan veya hayvan.

etla'

 • Uzun boylu.

evkaf

 • (Tekili: Vakıf) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.Osmanlı devletini asırlar boyu kuvvetli bir devlet olarak ayakta tutan kuruluşlardan biri de vakıftır. Osmanlı tarihini inceleyen

evkas

 • Boynu kısa olan.

eyzan

 • Böylece, kezâ, bunun gibi, yine böyle, bu da böyle.

ez'aki / ez'akî

 • Kısa boylu ve kötü olan adam. Kötülük yapan kimse.

ezeb

 • Leim kimse.
 • Kısa boylu.

ezver

 • Boynu eğri olan kimse.

faik / fâik

 • Üstün, üstünde. Diğerinden daha değerli ve üstün. Her şeyin güzide ve a'lâsı. Âli.
 • Başın boyun ile bitiştiği yer.

fariza / farîza

 • Kaçınılmaz ödev, boyun borcu.

fariza-i zimmet / farîza-i zimmet

 • Yapılması mutlaka boynumuza borç olan vazife.

fasık-ı mütecahir / fâsık-ı mütecâhir

 • Açıktan açığa kimseden sıkılmadan günah işleyen. İşlediği günah ile övünen günahkâr kimse. (Böylelerin aleyhinde konuşmak gıybet sayılmaz.)

ferika / ferîka

 • Koyun sürüsü.
 • Böy dedikleri ot.

fermanber

 • Boyun eğen, itaat eden.

fers

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Boyunlamak.

ferse

 • İnsanın boynunda ve arkasında olan ve gittikçe zaaf verip boynunu ve belini eğip, helâk eden yel.

fesh

 • Alış-veriş veyâ başka bir akdi (sözleşmeyi) bozma veya böyle bir akdin bozulması.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

feth ve teshir ederek

 • Fethederek ve emre hazır hâle getirerek, boyun eğdirerek.

fevak

 • İki sağım arasında devenin memesinde sütün birikmesi.
 • Rahat.
 • Rücu.
 • Uzun boyunlu bir nevi su kuşu.

feyk

 • Tavuğun gıdaklaması.
 • Uzun boylu erkek.
 • İyi olmak.

fi-maba'd

 • Bundan böyle, bundan sonra, bundan itibaren, bir daha.

fıkarat-ı rakabiye / fıkarât-ı rakabiye

 • Tıb: Boyun omurları.

fimaba'd / fîmâba'd / فى ما بعد

 • Bundan böyle. (Arapça)

firnas

 • (Çoğulu: Ferânis) Boynu kalın arslan.
 • Köylü reisi.

fısk

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.

foya

 • İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık.
 • Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak.

füvve

 • Kızıl boya dedikleri damarlar.

füyak

 • Su kuşlarından uzun boyunlu bir kuş.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.

gasl

 • Yıkama. Gusül. Şartlarına uygun şeklide boy abdesti almak.
 • Birisini döğüp vücudunu acıtmak.

gaylule / gaylûle

 • Sabah, tan yerinin ağarmaya başlamasından, tâ güneşin bir mızrak boyu (yaklaşık 45 dk.) yükselmesine kadar geçen zaman dilimi.

gayret

 • Bir kimseden fâidesi bulunmayan, zararlı olan bir şeyin ayrılmasını istemek, böyle şeyleri reddetmek, kabûl etmemek.

gayret-i ilahiyye / gayret-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın kullarından beğenmediği hallerin ayrılmasını istemesi, böyle şeylere rızâ göstermemesi.

gazb

 • Kızıl boya, kırmızı renkli boya.

gazete

 • Genellikle günlük çıkan ve büyük boy olan neşriyat organı. (Fransızca)

gerdan / gerdân

 • Boyunla göğüs arası.

gerden / گردن

 • Dönen. Dönücü. (Farsça)
 • Boyun. (Farsça)
 • Şeci'. Bahadır. Pehlivan. (Farsça)
 • Boyun. (Farsça)

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gerden-beste

 • Boynu bağlı. İtâatli. Boyun eğmiş. (Farsça)

gerden-dade-i inkıyad ve teslim / gerden-dâde-i inkıyâd ve teslim

 • İtaatle boyun eğen, itaat ederek teslim olan.

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

gerdenbeste-i inkıyad / gerdenbeste-i inkıyâd

 • İtaatle boyun eğen.

gerdendade / gerdendâde

 • Boyun eğme.

gerdendade-i teslim / gerdendâde-i teslim

 • Boyun eğerek teslim olma.

gerdendade-i tevfik / gerdendâde-i tevfik

 • Gerekli çalışma ve vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeye boyun eğme ve sonucu Allah'tan bekleme.

gergedan

 • Burnu üzerinde boynuzu bulunan ve file benzeyen vahşi bir hayvan.

geven

 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

gudde

 • Tıb: Bez. Vücudun muhtelif yerlerinde, hususan boyunda bir nevi vücuda lazım su çıkaran depocuk. Şiş.

gülendam / gülendâm / گل اندام

 • Güzel endâmlı, boyu gül gibi nâzik ve lâtif olan. (Farsça)
 • Gül boylu. (Farsça)

gülhane

 • İstanbulda Sarayburnu'ndan Topkapı Sarayı'nın duvarlarına ve bir taraftan Çizme Kapısı hizasına kadar devam eden saha. Bunun deniz tarafında, şimdiki hat boyunun batısında vaktiyle sıra ile gül bahçeleri bulunduğundan bu isim verilmiştir.

gull

 • Kelepçe. Suçlunun boynuna veya ayaklarına takılan zincir, pranga.

gülubend

 • Boyna sarılan sargı, boğaz sargısı. (Farsça)

günaşırı

 • İki günde bir. Bir gün olup ertesi gün olmayarak ve böylece sürüp giderek. (Türkçe)

gunm

 • Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh, velevse harbin neticesi olsun bir sulh ve ahd ile al

gusl

 • Boy abdesti; dinin gerekli gördüğü hallerde maddî, mânevî temizlik için şartları dahilinde yıkanma.
 • Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (âdet) ve nifası (lohusalık hâli) sona eren kadınların ağzı ve burnu ile birlikte, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.

gusül

 • Boy abdesti.
 • Boy abdesti. Temizlenmek. Maddi, manevi temizlik için şartları dahilinde yıkanmak. Taharet-i Kübrâ da denir.

güvaş

 • Boya, renk. (Farsça)

habenta'

 • Kısa boylu, tıknaz kişi.

habhab

 • (Çoğulu: Habâhıb) Kısa boylu adam.

habter

 • Kısa boylu.

hadba'

 • Uzun boylu akılsız kadın.
 • Yumuşak gönüllülük.

hadeb

 • Uzun boylu, akılsız kimse.

hadesten taharet / hadesten tahâret

 • Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken farzlardan biri. Abdesti olmayan kimsenin abdest alması, cünüb olanın, hayız ve nifas hâli sona eren kadının boy abdesti alması.

hadib / hadîb

 • Kınalı, kına yapılmış.
 • Boyalı, boyanmış.

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hadis-i mevkuf / hadîs-i mevkûf

 • Eshâb-ı kirâma kadar râvîleri (nakledenleri) hep bildirilip, sahâbî olan râvînin, Resûl-i ekremden işittim demeyip, böyle buyurmuş dediği hadîs-i şerîfler.

hadis-i mevsul / hadîs-i mevsûl

 • Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaşları); "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber verdiği hadîs-i şerîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar rivâyet edenlerin hiç birinde kesinti olmaz.

hadis-i mütevatir / hadîs-i mütevâtir

 • Bir çok Sahâbînin Peygamber efendimizden ve başka bir çok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitâba yazılıncaya kadar, böyle pek çok kimsenin haber verdiği hadîs-i şerîfler.

hakeza / hâkeza

 • Öylece. Bunun gibi. Böyle.
 • Böylece, bunun gibi.

halife-i adile / halîfe-i âdile

 • Halîfe olacağı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin işâreti ile anlaşılan halîfe. Hazret-i Ebû Bekr'in halîfeliği böyledir.

halta

 • Köpeklere takılan boyun halkası. Tasma.

hamse

 • Mesnevi şekliyle yazılmış beş kitabdan ibaret bir takım demektir ki, böyle eser meydana getirmiş olanlara "Hamsenüvîs", yâhut "Hamseci" denilir. XII. yüzyıla kadar hamse-nüvîslik mutâd değildi. 1195'de vefat etmiş olan Genceli Şeyh Nizamî, manzum olarak beş kitab yazmış ve hepsine birden "penc genç"

harac-ı muvazzaf

 • Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna "harac-ı vazife" adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi'l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sah

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

harnub / خرنوب

 • Keçiboynuzu adı verilen bir cins yemiş.
 • Keçi boynuzu. (Arapça)

harrub

 • "Keçiboynuzu" adı verilen bir yemiş cinsi.

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Herkesçe bilinen belli bir şey. Böyle meşhur bir şeye mahsus olmak.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

havtek

 • (Çoğulu: Havâtik) Kısa boylu.

havz-ı kebir / havz-ı kebîr

 • Eni ve boyu yaklaşık beşer metre (onar zrâ') olup, alanı yirmi beş metrekare olan havuz. Derinliğin az veya çok olmasının bir te'siri yoktur.

haykan

 • Büyük ve kalın olan.
 • Kısa boylu bir kimsenin yürümesi.
 • Omuzunu oynatmak.

hayrhahlık

 • Başkasının iyiliğini istemek. Allahü teâlânın nîmetinin bir kimsenin elinde devamlı kalmasını veya onun böyle bir nîmete kavuşmasını dilemek. Hasedin, kıskançlık ve çekememezliğin zıddı.

hayta'

 • Deve kuşlarının uzun boyunlu olanı.

hayz

 • (Çoğulu: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının "aybaşısı" denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiye

hazb

 • Boyamak.

hazeme

 • Kısa boylu kadın.

hazevver

 • Kısa boylu kimse.

hedi / hedî

 • (Çoğulu: Hevâdî) Mürşid.
 • Boyun.

hem-çünan

 • Böylece. (Farsça)

hem-kadd

 • Boyları birbirine eşit olan, uzunlukları aynı olan. (Farsça)

hemkadd / هم قد

 • Boydaş, aynı boyda. (Farsça - Arapça)

hen'a

 • Devenin boynunun altına konan işaret.
 • Menazil-i Kamer'den bir menzil.

henber

 • Kısa boylu kimse.

hergele

 • Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü.
 • Böyle bir sürüye dahil olan hayvan.
 • Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam.
 • Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.

hevai / hevâî

 • Nefsine boyun eğen, nefsinin zaafları doğrultusunda hareket eden.

hevc

 • (Çoğulu: Hüvüc) Uzun boylu ve akılsız olmak.
 • Rüzgârın sert esmesi.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

heysam

 • Arslan.
 • Kısa boylu kişi.

hezhaz

 • Aygırları boyunlarından sıkıp zebun eden yavuz aygır.

hibl

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Uzun boylu kimse.
 • Büyük deve.

hicri'

 • Uzun boylu ahmak erkek.
 • Tazı, köpek, kelp.

hikkab

 • Uzun boylu, büyük karınlı kişi.

hınak

 • İdam ederken boyna geçirilen ip.

hınezkar

 • Kısa boylu kişi.

hınna

 • Kına. Saça, sakala veya kadınların, parmaklarının uçlarına sürdükleri sarımtırak pembe boya ve bunun esası olan toz.

hınnab

 • Uzun boylu.

hınzab

 • Kısa boylu.
 • Yaban havucu.

hırran

 • Boyun eğen, itaat eden, muti.

hisil / hisîl

 • Dağ ağaçlarından bir cins.
 • Kısa boylu adam.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hıtr

 • (Çoğulu: Ahtâr) Boya otu.
 • Çok miktar deve.
 • Suyu çok olan süt.

hıyar

 • Hayırlılar.
 • (Çoğulu: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir.

hiza / hizâ / حذا

 • Sıra. (Arapça)
 • Hizâya gelmek: (Arapça)
 • Boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. (Arapça)
 • Sırayı bozmadan durmak. (Arapça)
 • Hizâya girmek: Sıra olmak. (Arapça)

hızab

 • Birşeyi boyamak için hazırlanmış terkib.

hizab

 • Boya, levn.
 • Kına.
 • Kısa boylu bodur kimse.

hoşendam

 • Boyu bosu güzel ve düzgün olan. (Farsça)

huble

 • Boyuna takılan süs eşyası.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.
 • (Çoğulu: Hebât) Doğum vaktinin sonunda doğmuş deve yavrusu.
 • Devenin boynunu uzatarak yürümesi.

hudu' / hudû'

 • Boyun eğmek, alçak gönüllülük. Kalbde devamlı olan Allah korkusu. Allahü teâlâya itâat etmek.

hükmberdar

 • Hükme muti olan, itaat eden, boyun eğen. (Farsça)

hükmkeş

 • Emre itaat eden, hükme boyun eğen.

hukuk-u hayat

 • Hayat boyu sahip olunan haklar.

hükumet-i gayr-i müstakille / hükûmet-i gayr-i müstakille

 • İstiklâliyet ve hâkimiyet haklarını tamamen haiz olmayıp, diğer bir devletin boyunduruğu altında bulunan hükûmet.

hulbe

 • Hububattan olan böy.

hünbül

 • Kısa boylu. Kürk.

hünkar mahfili / hünkâr mahfili

 • Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu.

hunzul

 • Uzun boynuz.
 • Uzun zeker.

hurnub

 • Keçiboynuzu dedikleri yemiş.

hurub

 • Keçiboynuzu adı verilen yemiş.

huşu' / huşû'

 • Tevâzû, alçak gönüllülük. Hakk'a boyun eğmek. Korku ve sevgiden meydana gelen edebli bir hal.

hutae

 • (Çoğulu: Hatâit) Kısa boylu kimse.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

huzu / huzû

 • Allah'ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğme.

huzuk

 • Adımları birbirine yakın olan kısa boylu kimse.

hüzzet

 • Boyun.

i'tikaf / i'tikâf

 • Bir şeye devam etmek.
 • Ist: Bir yere çekilip yalnız ibadetle meşguliyet. Hususan Ramazanın son on gününde, mescidlerde ve buna benzer yerlerde kalıp, ibadet, ilm-i iman ve Kur'an, evrad ve ezkâr gibi ibadetlerle meşgul olmak. Böyle bir kimseye "Mu'tekif" denir.

i'tinak

 • (Unk. dan) Birbirlerinin boyunlarına sarılma.
 • Kucaklama.
 • Sıkıca kavrayıp alma.

ican

 • Boyun, unk.

icare-i faside / icare-i fâside

 • İn'ikad şartlarını câmi' olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir.

icaz

 • (İycâz) Edb: Az söyle çok şey anlatmak. Sözü muhtasar söylemek. Çok mânaya gelen kısa cümlenin hâli. Mâruf ve müteârif olan cümleden kısa bir cümle ile maksadı ifâde san'atı.Böyle sözlere mucez, veciz veya vecize denilir.

icl

 • (Çoğulu: İcâl) Boyun ağrısı.
 • Sığır sürüsü.

ıcrim

 • Kısa boylu bodur adam.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

iczal

 • Semerin, devenin boynunu yara etmesi.

idare-i maslahat / idâre-i maslahat

 • İdâre-i maslahat etmek: İşleri öyle veya böyle idare etmek.

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

ıhn

 • Boyalı sof kumaş.
 • Renkli yün.

ihsar

 • (Hasr. dan) Birisini işinden alıkoymak.
 • Fık: Hac için ihrama girmiş bir zâtın, Arafat'ta durmakla ziyaret tavafından; ve umre için ihrama girmiş bir kimsenin de tavaftan men edilmesi. Böyle men edilen zâta "muhsar" denir.
 • Kısaltma, kısalma.
 • Sıkıştırma.

ıhtidab

 • Boyamak.

ihtidab

 • Kına ile saç ve sakalı boyama.
 • Boyanma, renklenme.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

ihtizab

 • (Saç, sakal v.s.yi) boyama.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

ila-ahir / ilâ-âhir

 • Sona kadar, diğerleri de böyledir ve başkaları... (manalarına gelir.)

ila-nihaye

 • Sona kadar, nihayete kadar. Böylece devam eder.

ılab

 • Boyunda olan uzun nişan.

ilah

 • Arabçadaki "ilâ âhir" kelimesinin kısaltılmışı. "Sonuna kadar, böylece devam eder" demektir.

ılat

 • (Çoğulu: Alât) Devenin boynuna takılan ip.

ılba'

 • (Çoğulu: Alâbâ) Boyun siniri.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

ilm-i alet / ilm-i âlet

 • Ulûm-i âliyye denilen sekiz yüksek din bilgisini öğrenebilmek için lâzım olan yardımcı ilimlerdir. Bunlara ulûm-i ibtidâiyye, başlangıç ilimleri de denir. Ulûm-i âliyye şunlardır:Tefsîr, usûl-i kelâm, kelâm, usûl-i hadîs, ilm-i hadîs, usûl-i fıkh, fı kh, ilm-i tasavvuf. Böylece din bilgileri yirmi o

ilm-ül-yakin / ilm-ül-yakîn

 • Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

imam-ı a'zam

 • (Hi: 80-150) Hanefi Mezhebinin imamı. Asıl ismi: Ebu Hanife Nu'man bin Sâbit'tir. Bağdatlı olup Abbasiler devrinde yaşamıştır. Fıkıh ilminin en ileri geleni olup, bu ilmin tedvin ve tervicinde çok büyük hizmet etmiştir. Böyle zâtların vicdan-ı umumiye nezdinde idareyi, hak ve adalette selâmet için,

iman-ı kesbi / îmân-ı kesbî

 • Bir kimsenin âkıl (akıllı) ve bâliğ olduktan (ergen, gusül, boy abdesti alacak yaşa geldikten) sonra ettiği îmân.

imdi / imdî

 • Artık, bu halde, böyle olduğu halde.

imtidad

 • Uzanmak. Uzayıp gitmek. Gerilip ve çekilip uzanmak.
 • Boy. Tul. Uzunluk.
 • Feza, uzay.

imtisal / imtisâl / امتثال

 • Emre uyma, boyun eğme.
 • Boyun eğme. (Arapça)
 • Verilen işi yapma. (Arapça)

imtisal edilen

 • Uyulan, boyun eğilen.

imtisal etme

 • Emre uyma, boyun eğme.

imtisal ettirmek

 • Boyun eğdirmek.

inak

 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

inkılab-ı hakaik / inkılâb-ı hakaik

 • Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.)

inkıyad / inkıyâd

 • Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal.
 • Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.
 • Boyun eğme, itaat etme.
 • Boyun eğme, itâat etme.
 • Boyun eğme, bağlanma.

inkiyad

 • Boyun eğmek, itaat etmek.

inkıyad / انقياد / inkıyâd

 • Boyun eyme.
 • Bağlanma, boyun eğme. (Arapça)

inkıyad eden

 • Boyun eğen.

inkıyad etmek

 • Boyun eğmek, itaat etmek.

inkıyad-ı eşya / inkıyâd-ı eşya

 • Varlıkların boyun eğmesi, itaat etmesi.

inkıyaden

 • İnkıyad suretiyle. Teslim olarak. İtaat ederek, boyun eğerek.

inkıyat

 • Boyun eğme, itaat etme.

insıbağ

 • (Sıbg. dan) Boya tutma, boyanma.
 • Temizlenme.

insibag

 • Boyalanma. Maddi veya mânevi rengi ile renklenme. Boya tutma.
 • Temizlenme.

insibağ

 • Boyanma.
 • Boyanma.

intihal

 • Çalma. Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
 • Edb: Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. Onu benimsemek. Böyle şiire, sirkatî şiir de denir.

inzılam

 • Zâlimin zulmüne boyun eğme.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

islam / islâm

 • Boyun bükerek teslim olmak. Allahü teâlânın Muhammed aleyhisselâm vâsıtasıyla bildirdiği emirler ve yasakları.

ısli' / ıslî'

 • Boynu ince ve başı fındık gibi yumruca olan yılan.

isparçene

 • İtl. Halatın üzerine sarılan kendir ve ip.
 • Halatı meydana getiren üç boy bükmenin beheri.

işrak namazı / işrâk namazı

 • İşrâk vaktinde, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan namaz.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

ıstıbag

 • Boyanma.

istifham-ı inkari / istifham-ı inkârî

 • Bir şeyin öyle olmayacağını soru sorma şekliyle ifade etme; "Hiç böyle olur mu?".

istihaza

 • Kadın âdet görürken fazla kan gelmesi. (Rahimden değil de hastalıktan dolayı bir damardan gelip, tenâsül cihazı yolu ile akan kokusuz bir kandır. Buna "istihâza veya özür kanı" dendiği gibi, böyle bir kadına da "müstahâza" denir.)

istinşak / istinşâk

 • Abdest ve boy abdesti (gusül) alırken burna su çekme.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

itaat / itâat / اطاعت

 • Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.
 • Uyma, boyun eğme. (Arapça)
 • İtâat etmek: Uymak, boyun eğmek. (Arapça)

itaat ettirme

 • Emre uydurma, boyun eğdirme.

itaatkarane / itaatkârâne

 • İtaat ederek, boyun eğerek.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

izafet-i maklub

 • Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb-ı meh: Meh-tâb: Ay ışığı. Çeşm-i âhu: Ahu-çeşm: Ceylân gözlü. Nazar-

jengari / jengarî

 • Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya. (Farsça)

ka't

 • Kısa boylu kimse.

kaas

 • Boynu göğüse girmek.

kabil-i teshir olmayan

 • Boyun eğdirilmesi mümkün olmayan.

kabile / kabîle / قبيله

 • Boy, kâbile. (Arapça)

kad / قد

 • Boy. (Arapça)

kadd / قد

 • Boy, bos.
 • Boy. (Arapça)

kadd ü kamet

 • Boy bos.

kadd-i bala / kadd-i bâlâ

 • Yüksek, uzun boy. (Farsça)

kadd-i bülend

 • Uzun, yüksek boy. (Farsça)

kadd-i mevzun

 • Mevzun boy, biçimli boy.

kadd-i müstesna

 • Müstesna boy. Güzellikte emsalsiz ve benzeri olmayan endam.

kadere rıza / kadere rızâ

 • İnsanın, Allahü teâlânın kendisi hakkında takdîr ettiği şeylere rızâ göstermesi, hoşnud olması başına gelen belâ ve musîbetlere sabredip, boyun eğmesi.

kadkeşide

 • Boy atmış, uzamış. Boyu uzamış. (Farsça)

kağıthane

 • Kâğıt fabrikası.
 • İstanbul'da vaktiyle böyle bir fabrikanın bulunduğu yerdeki mesire.

kahhar / kahhâr

 • Herşeye her zaman mutlak galip gelen ve boyun eğdiren Allah.

kahus

 • Uzun boylu erkek.

kail

 • Söyleyen. Anlatan. Nakleden. Söz sahibi. İnanmış.
 • Boyun eğmiş. Rıza göstermiş, razı olmuş.
 • Söyleyen, diyen.
 • Razı olmuş, boyun eğmiş.

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

kalkadis

 • Siyah boya.

kallidna / kallidnâ

 • Boynumuza geçir, tak (manâsındadır).

kamet

 • (A, uzun okunur) Namaza başlama işâreti, namaz kılmak için okunan ezan.
 • Boy. Boy-bos. Endam.
 • Boy bos, endam.
 • Boy.

kàmet

 • Boy, konum.

kamet / kâmet / قامت

 • Boy, endam.
 • Boy. (Arapça)

kamet-i bala / kamet-i bâlâ

 • Uzun boy.

kamet-i himmet

 • Himmetin endamı; gayretin boyu bosu, derecesi.

kamet-i istidad

 • İstidadın, yeteneklerin endamı, boyu.

kamet-i merdane-i istidad-ı milliye / kâmet-i merdane-i istidad-ı milliye

 • Millî yeteneğin mert görünüşlü endamı, boyu.

kamet-i mevzun

 • Düzgün ve yakışıklı boy.

kamet-i namiye / kamet-i nâmiye

 • Gelişme ve büyüme kabiliyetinde olan endam, boy.

kamet-i namiye-i istidad-ı insani / kamet-i nâmiye-i istidad-ı insanî

 • İnsan istidadının büyüyüp gelişen kameti, endamı, boyu.

kamet-i ömr

 • Ömür boyu. Bütün hayat müddetince.

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

karn / قرن

 • Zaman, devre.
 • Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
 • Yüz yıllık zaman. Asır.
 • Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki
 • Boynuz.
 • Yüz yıllık zaman.
 • Vakit, zaman.
 • Yaşıt, bir yaşta olan.
 • Boynuz. (Arapça)
 • Yüzyıl. (Arapça)

karn-ı zaby

 • Geyiğin başındaki çatal boynuz.

karneyn

 • İki boynuz.

karsel

 • Kısa boylu adam. (Müe: Karsele)

kasara

 • (Çoğulu: Kasr-Kasarât) Boyun kökü.
 • Yoğun ağaç.
 • Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.

kasi'

 • Yaramaz huylu, yaşlı ve boyu kısa olan kimse.

kasir / kasîr

 • (Kasr. dan) Kısa, boynuz, ufak boylu.

kasir-ül ba' / kasîr-ül bâ'

 • Kısa boylu, beceriksiz, zavallı.

kasir-ül kame / kasîr-ül kame

 • Kısa boylu. Boyu kısa olan.

kasma

 • Ufak boynuzlu dişi koyun.

kavam

 • Adâlet.
 • Güzel ve uzun boy.

kavd

 • Boy uzunluğu.
 • At sürüsü.

kavda

 • (Çoğulu: Kud) Uzun boyunlu kadın.
 • Alt dişlerin uzun başlısı.

kavim

 • Doğru, dik, ayakta.
 • Dürüst.
 • İsabetli.
 • Boyu düzgün ve güzel.

kayd-ı hayat

 • Ömür boyunca, yaşadığı müddetçe.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kehire

 • Kısa boylu kadın.

kehmes

 • Boyu kısa olan.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i inkıyad / kemâl-i inkıyad

 • Tam ve mükemmel boyun eğme.

kemal-i itaat / kemâl-i itâat

 • Tam bir itaat, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğme.

kemal-i musahhariyet / kemâl-i musahhariyet

 • Tam bir boyun eğmişlik.

kemend

 • Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. (Farsça)
 • Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. (Farsça)
 • Geyik ve benzeri hayvanların yuları. (Farsça)
 • Güzelin saçı. (Farsça)

kerd

 • Sürmek.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Boyun.

kerdem

 • Şişman ve kısa boylu olan adam.

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

keşide-kamet

 • Uzun boylu. (Farsça)

kevalik

 • Kısa boylu.

keza / kezâ / كذا

 • Böyle, böylece. Bu dahi öyle.
 • Böyle, böylece, bu dahi böyle.
 • Aynı şekilde, böylece. (Arapça)

kezalik

 • Bunun gibi. Böylece. Bu da böyle.
 • Keza, bu da öyle, böylece.

kılade

 • Gerdanlık. Boyna takılan kıymetli şey.
 • Akarsu.

kimam

 • (Tekili: Kimm) Tomurcuklar.
 • Hayvan ağızlığı. Boyunduruk.

kımme

 • (Çoğulu: Kumem) Boy, kamet.
 • Beden.
 • Başın tepesi.
 • Dağ tepesi.
 • Her şeyin yükseği.
 • İnsan cemaati, topluluk.

kira'

 • Kirâ. Bir eşya veya yerin, geçici bir zaman kullanılmak üzere para ile bir kimseye verilmesi.
 • Böyle bir şey karşılığı alınan para.

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

kısved

 • Kuvvetli, boynu kalın olan kişi.

kuas

 • Boynun içine geçik olması.

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kudumiyye

 • Uzak yoldan gelen bir büyük zâta, oranın halkı tarafından takdim edilen hediye.
 • Edb: Böyle bir vaziyetten dolayı yazılan kaside.

küf

 • Yetiştiği satıhta kimyevî değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad.
 • Maddelerin oksitlenme neticesinde dış tarafını kaplayan tabaka. Pas.

küfale

 • Zammetmek, artırmak.
 • Boynuna almak.

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kühl

 • Sürme. Göz için sürme boyası.

külkül

 • Kısa boylu bodur adam.

kulleteyn

 • Eni boyu ve derinliği altmışar santimetre veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir şeklindeki havuz veya 500 rıtl yâni 220 kg su.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

kümter

 • (Çoğulu: Kemâtir) Kısa boylu kaba adam.
 • Yabani eşek. Vahşi hımar.

kunbuza

 • (Çoğulu: Kunbuzât) Kısa boylu kadın. (Müz: Kunbuz)

kundak sokmak

 • Mc: Ara bozacak bir söz söylemek veya böyle bir harekette bulunmak.
 • Yangın çıkarmak.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

küntan

 • Kısa boylu.

küra'

 • (Çoğulu: Ekru-Ekâri) İnsanda boyundan aşağısı; hayvanda topuktan aşağısı.
 • Koyun ve sığır baldırı.

kurneve

 • Boya otu.

kurtat

 • Eyer altına konan bir nesne.
 • Boyun.

kuskus

 • (Çoğulu: Kusâs) Kaba, kısa boylu erkek.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kutah / kûtah

 • (Kuteh) Kısa, boysuz.

kuteh / kûteh

 • (Kutâh) Kısa, boysuz. (Farsça)

kutehbal / kûtehbâl

 • Kısa boylu. (Farsça)

kuti / kûtî

 • Kısa boylu adam.

kutruti / kutrutî

 • Kısa boylu küçük adam.

kütüm

 • Bir otun yaprağı. (Mersin yaprağına benzer; kına ile karıştırıp boya yaparlar.)

kuza'mele

 • Kötü huylu, kısa boylu kadın.
 • Şey.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

larki / larkî

 • Keçiboynuzu.

laşe / lâşe

 • Leş. Kendiliğinden ölmüş veya İslâmiyet'in emrine uygun olmayarak kesilmiş veya öldürülmüş hayvan ve böyle hayvanın eti.

leben

 • Süt.
 • Boyun ağrısı.

lehire / lehîre

 • Kısa boylu kötü huylu kadın.

lek

 • Ahmak, ebleh, sersem. (Farsça)
 • Yüzbin. (Farsça)
 • Kırmızı boya çıkarmaya yarayan bir maden. (Farsça)

levend

 • (Levent) Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir isim. Asker. (Farsça)
 • Mc: Boylu boslu, yakışıklı, çevik kimse. (Farsça)

levn

 • Renk, boya. Sıfat, nev', çeşit, tür. Bir şeyi diğerinden ayıran alâmet.

lit / lît

 • Boyunun bir tarafı.
 • Boyun.
 • Baş.

lu'ta

 • Koyunun boynunda olan karalık.
 • Siyah hat.

lügd

 • Çene ile boyun arasında olan et.

lügnun

 • (Çoğulu: Leganin) Çene ile boyun arasındaki et.

lük

 • Kalın ve yoğun şey. (Farsça)
 • Kırmızı boya. (Farsça)

lütin / lütîn

 • Adam boyu miktarı bir ağacın adı. (Bakla yaprağı gibi yaprağı olur, hurnup gibi dalları olur, içinde küçük taneleri olur.)

ma'rife

 • Gr: Arabçada mübhem olmayan " " harf-i ta'rifi ile bildirilen kelime. Böyle bir kelimeden tenvin kalkar, kelime belirli olur.

ma-dam / mâ-dâm

 • Çünkü. Mâdem. Böylece olunca. Dâim ve bâki oldukça.

ma-i müsta'mel / mâ-i müsta'mel

 • Kullanılmış su. Abdest ve guslde (boy abdestinde) yâhut kurbet olarak kullanılan su. Temiz fakat temizleyici değildir.

maahaza / maahâza

 • Bununla beraber, böyle olmakla birlikte.

maamafih / maamâfih

 • Bununla beraber, böyle iken.

macuşun

 • Gemi, sefine.
 • Boyanmış elbise.

madalyon

 • Boyuna takılan süs eşyası.

madamülhayat / mâdâmülhayat / مادامالحيات

 • Ömür boyu. (Arapça)

madem / mâdem

 • Böyle olunca.

mahasal-ı ömr / mâhasal-ı ömr

 • Evlât. Çocuk.
 • Hayat boyunca çalışılarak vücuda getirilen eser veya elde edilen şey.

mahdu'

 • Hileye aldanmış olan. Kandırılmış kimse.
 • Boyun damarı kesilmiş kişi.

mahluk / mahlûk

 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.

mahn

 • Cima etmek.
 • Ağlamak.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Uzun boylu adam.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir gezegenin bir sene boyunca döndüğü daire, hareket yolu, yıllık yörüngesi.

mahzu'

 • Boyun eğmiş.

mahzub

 • Boyanmış.

makdud

 • Uzun boylu kişi.

malikane

 • Büyük ve gösterişli köşk. (Farsça)
 • Tar: Bir kimseye, gelirinden hayatı boyunca istifade etmek; fakat satamamak ve miras bırakamamak şartıyla verilen beylik arazi. (Farsça)

manevileşmiş / mânevîleşmiş

 • Mânâ boyutunun yaşam seviyesine yükselmiş.

mantuh

 • Boynuzlu hayvan tarafından yaralanan veya öldürülen.

masbug

 • (Çoğulu: Mesâbig) Boyalı, boyanmış. Mülevven.

matneb

 • (Çoğulu: Metânib) Omuz.
 • Omuzla boyun arası.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

mecleb

 • Beyaz çiçekli bir otun adı. (Adam boyu uzar ve yaprağı zerdaliye benzer.)

mef'ul-ü sarih

 • Doğrudan doğruya mef'ul demektir. Bir harf-i cerle ifâde olunmaz. "Nuri dalı kırdı" cümlesinde "dal" mef'ul-ü sarihtir. "Nuri daldan düştü" dersek, bunu arapça ifâde için (min) harf-i cerri ile söyleyebiliriz. İşte böyle harf-i cerle söylenen mef'ullere, "mef'ul-ü gayr-i sarih" denir. Bunlar mef'uld

mefhum-ı muhalif / mefhûm-ı muhâlif

 • Lafızda zikredilmeyen mânânın, bizzat zikredilen mânâya, hükümde zıt olan mânâ. Mefhûm-ı muhâlif; Şâfiîlere göre, hüküm için sahîh, mûteber bir delîl olduğu hâlde, Hanefîlere göre böyle değildir.

mefruk

 • Ovulmuş nesne.
 • Zâ'ferân ile boyanmış nesne.

memkur / memkûr

 • (Çoğulu: Memâkir) Av kanıyla kirlenmiş.
 • Kızıla boyanmış.

memşuk

 • Yazılmış olan, meşkolunmuş.
 • Uzun boylu zayıf at.

menkuş

 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.

mensic

 • (Çoğulu: Menâsic) Bez dokuyacak yer.
 • Boyun ile kürek arası.

merbu'

 • Orta boylu olan.

meridyen

 • Boylam.

mesh

 • Mest denilen ayakkabıyı abdestle giydikten sonra, abdest bozulup, yeniden alırken, ayakları yıkamayıp elleri ıslatarak, sağ elin yaş beş parmağını sağ mest, sol elinkini de sol mest üzerine boylu boyunca yapıştırıp ayak parmakları ucundan bacağa do ğru çekme.
 • Bir uzva veya sargıya ıs

mezbuhane / mezbuhâne

 • Boğazlanır gibi. Boynundan kesilircesine. (Farsça)
 • Çırpınarak, son ümid ve son kuvvetle. (Farsça)

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

midra

 • Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.)

midrebe

 • Demir yerine ucuna boynuz takılan süngü.

mihaniki kıraet / mihanikî kıraet

 • Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.

mihzab

 • Boyacıların elbise boyadıkları küp.

mikaa

 • Kassarların üzerinde bez döğdükleri ağaç.
 • Kassarlar tokmağı.
 • Yaşlı ve uzun boylu kimse.

miktar-ı kamet

 • Boy ölçüsü.

min-ba'd

 • Bundan sonra, bundan böyle.

minkaz

 • Uzunluğuna yarılmış, boylamasına bölünmüş.

minyatür

 • Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca "minyatura" kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan "hurde nakış" denilirdi.
 • İnce bir san'atla yapılmış küçük resimler.

mu'tenik

 • Birinin boynuna sarılan.

muanaka / muânaka

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

muanık

 • Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan.

muanik

 • (Unk. dan) Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan.

muasfer

 • Usfur ile boyanmış nesne.

mücessemat

 • (Tekili: Mücesseme) (Cisim. den) Katı nesneler, cisimler.
 • Geometrik cisimler. Üç boyutlu geometri cisimleri.

mücsed

 • Tam olarak boyanmış elbise.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müebbed

 • Ebedî, sonsuz, ömür boyu.

müebbeden / مؤبدا

 • Ömür boyu. (Arapça)

müfdem

 • Kızıla boyanmış nesne.

muhaddab

 • Boyanmış.

muhaddar

 • Yeşil renkle boyanmış. Rengi yeşil yapılmış.

muharrece

 • Boynunda tasması olan köpek.

muhazzab

 • Boyanmış, tahzib olunmuş.

muhazzar

 • Yeşile boyanmış. Yeşil renk ile renklendirilmiş.

muhcen

 • Kısa boylu ve suyu az olan bir bitki çeşidi.

muhtazı'

 • Boyun eğen. Tevâzu yapan. Alçak gönüllülük gösteren.

muhtazıane / muhtazıâne

 • Alçak gönüllülükle. Tevâzu ve mahviyetle. Boyun eğerek. (Farsça)

muhtazıb

 • Renklenen, boyanan.

mukadderat-ı hayatiye / mukadderât-ı hayatiye

 • Hayat boyu başa gelmesi takdir edilmiş olaylar.

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

mukallid

 • Benzemeye veya benzetmeğe çalışan. Taklid eden.
 • Bir şeyi boynuna takan, asan.
 • Kuşatan.

mukallidin / mukallidîn

 • (Tekili: Mukallid) Taklidçiler. Örnek ve misâl alanlar.
 • Takınanlar. Boyuna takanlar.

mukannit

 • Yer altından kanalla su akıtan kişi.
 • Muti kimse, itaat eden, emre boyun eğen kişi.

mukmehun

 • Elleri boyunlarına bağlı veya boyunlarından zincir takılı olarak azab çekenler.
 • Başı yukarı kalkmış, gözleri bir yere dikilmiş ve etrafa bakamayan somurtmuş kimseler.

mülevven

 • Renk renk olan. Boyalı, renkli. Çeşit çeşit boyalı.

mülevvin

 • (Levn. den) Boyanan.
 • Renk veren. Telvin eden.

mümassar

 • Sarı ile boyanmış nesne.

münataha

 • Boynuzlu hayvanların birbiriyle vuruşması. Süsüşme.

münkad

 • Boyun eğen.
 • (Kavd. dan) İnkiyad eden, boyun eğen, muti olan, itaat eden.
 • İnkıyad eden, uyan, boyun eğen.

munsabig

 • (Sıbg. dan) Boyanan, insibâg eden.

munzalim

 • Kendi isteğiyle veya istemiyerek zâlimin zulmüne boyun eğen.

mürekkeb

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.
 • Terkib edilmiş, birleşik, boya.

mürkab

 • Baş ve boyun derisi. Baş ve boyundan soyulan deri.

musabbag

 • Boyalı, boyanmış.

musafaa

 • Birbirinin boynuna sarılma.

musahhar

 • Boyun eğdirme.

musahhar eden

 • Boyun eğdiren.

musahhar etmek

 • Boyun eğdirmek, emri altına almak.

musahhar kılmak

 • Boyun eğdirmek.

musahhar olma

 • Boyun eğme, itaat etme.

musahhar olmak

 • Boyun eğmek.

musahharane / musahharâne

 • Emre uyarak, boyun eğerek.

musahhariyet

 • Boyun eğmişlik.

musahhariyet-i mevcudat

 • Varlıkların boyun eğmesi.

müsahhirü'ş-şemsi ve'l-kamer

 • Ayı ve Güneşi itaat ettiren, boyun eğdiren, Allah.

müşedded

 • Kuvvetlendirilmiş, şiddeti artırılmış.
 • Gr: İki defa yanyana okunan harf, şeddeli harf. Böyle harflere huruf-u müşeddede denir.

müsteslim

 • (Çoğulu: Müsteslimîn) Müslüman olan. İslâm dinini kabul eden.
 • Teslim olan, boyun eğen.

müsteslimin / müsteslimîn

 • (Tekili: Müsteslim) Müslüman olanlar. İslâm dinini kabul edenler.
 • Boyun eğenler, teslim olanlar.

mutava'at / mutâva'at / مطاوعت

 • Baş eğme, boyun eğme, itaat. (Arapça)

mutavaat / mutâvaat

 • İstekli olma, boyun eğme.

mutavassıt-ül kame

 • Orta boylu.

mutavvak

 • (Tavk. dan) Boynu halkalı, zincirli.
 • Boynuna gerdanlık vs. takılmış. Boynuna halka olan.

mutavvaka

 • Halka biçimi boynunda tüyler olan güvercin kuşu.

müteanik

 • Birbirinin boynuna sarılmış durumda olan.
 • Birinin boynuna sarılan.

müteanika

 • Birbirinin boynuna sarılmış.

mütevatir hadis / mütevâtir hadîs

 • Birçok sahâbînin Resûl-i ekremden ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitaba yazılıncaya kadar, böyle hep, çok kimselerin haber verdiği hadîs-i şerîfler.

muti / mutî / مطيع

 • İtaat eden, boyun eğen. (Arapça)
 • Mutî olmak: İtaat etmek, boyun eğmek. (Arapça)

mutlak zuhur / mutlak zuhûr

 • Bir kayda bağlı olmayan zuhûr, akis. Bir şeyin bir başka şeyde görünmesi meselâ insanın aynada, Hakk'ın, velînin kalb aynasında tecellî etmesi böyledir.

müvatat

 • Muvafakat, uygunluk.
 • Boyun eğmek, itaat etmek.

müza'fer

 • Sarı renge boyanmış.

müzahref

 • Boya. Yaldız gibi, sahte yalancı. Yaldız.
 • Süprüntü, pislik, çöp.

na'na

 • (Çoğulu: Neâni-Ne'nâ') Nâne.
 • Uzun boylu adam.

nafiz-ül emr

 • Emri geçip sözü dinlenilen.
 • Kendisine itaat edip boyun eğilen.

naha'

 • Boyun kemiğindeki beyaz iliğe varana kadar kesmek.
 • Yemen taifesinden bir kavim.
 • Hâlis etmek.
 • Uzaklık, ıraklık.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

nakli delil / naklî delil

 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nasba

 • Doğru boynuzlu koyun ve keçi.

nasil

 • Çenelerin altından boyun ile başın kavuştuğu yerde olan mafsal.

natıh

 • (Çoğulu: Nevâtıh) Boynuzuyla vuran, süsen hayvan.
 • Keder, sıkıntı, elem, mihnet.

natiha

 • (Çoğulu: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar.

natnat

 • (Çoğulu: Netânıt) Çok konuşan uzun boylu, akılsız kimse.

nefir / nefîr / نفير

 • Boynuzdan yapılmış boru. (Arapça)

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

neft

 • Neft yağı. Çam gibi bazı ağaçlardan çıkarılan, tutuşabilen bir yağdır ve boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.

neşv

 • Canlıların büyümesi, yetişmesi, boy atması. (Farsça)
 • Yeniden hayata gelmek. (Farsça)

nevşah

 • Yeni dal. (Farsça)
 • Yeni bitmiş geyik boynuzu. (Farsça)

neyt

 • Cenaze.
 • Ölüm.
 • Duâda tazarru etmek.
 • Tıb: Kalbin asılı olduğu damar.
 • Derinliği adam boyu miktarı olan kuyu.

nifas

 • Yeni doğurmuş kadının hâli. Loğusalık. Böyle bir kadına "Nüfesâ" da denir. Hanefi Mezhebine göre bu hâl kırk gün devam eder.

nil

 • Vesime adı verilen boya otu.
 • Çivit boyası.

nir

 • (Çoğulu: Nirân-Enyâr) Öküz boyunduruğu.
 • Bez damgası.
 • Irgaç.

nisbeten

 • Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

nıtab

 • Baş.
 • Boyun damarı.

nitah

 • Tos vurma, toslaşma. Boynuzla vurma.
 • Vuruşup kavga etme.

nıtnıt

 • Uzun boylu adam.

nu'nu

 • Uzun boylu adam.

nu'nua

 • Devenin boyun eti.
 • Horozun boyun tüyü.

nugaşi

 • Kısa boylu adam.

nuha'

 • Boyun kemiği içindeki murdar ilik.

nüku'

 • Kısa boylu kadın.

nümayiş / nümâyiş

 • Gösteriş, görünüş, miting.
 • Yalandan gösteriş, göz boyama.

nüşka

 • Davarın boynuna takılan ip.

nutuh

 • Boynuzuyla vuran davar.

ömri hibe / ömrî hibe

 • Bir kimseye; "Ömrün boyunca evim senin olsun" diyerek yapılan hibe.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

pençe

 • El ayası ile beş parmağın tamamı. (Farsça)
 • Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. (Farsça)
 • Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. (Farsça)
 • Mc: Kuvvet. Savlet, satvet. (Farsça)

ra'ra'

 • (C. Raâri') Kötü, alçak kimse.
 • Yaramaz gönüllü.
 • Çok uzun boylu adam.
 • Güzel itidalde olan kimse.

ra's

 • Boyanmış renkli yün.
 • Süt vermek.
 • Süt içmek.

rab'

 • Vasat, orta boylu.
 • Avlulu ev.

rab'at

 • (Çoğulu: Rabeât) Attarların dağarcığı ve kutusu.
 • Orta boylu kimse.

rakabat

 • (Tekili: Rakabe) Boyunlar. Ense kökleri.
 • Köleler, câriyeler. Kullar.

rakabe

 • Ense kökü, boyun.
 • Kul, köle, câriye.

ram / râm / رام

 • Boyun eğme.
 • Boyun eğme.
 • İtaat eden, boyun eğen. (Farsça)
 • Râm etmek: Boyun eğdirmek, itaat ettirmek. (Farsça)
 • Râm olmak: Boyun eğmek, itaat etmek. (Farsça)

ram olmak / ram

 • İtaat etmek, boyun eğmek.
  Ram: İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad.
  Teslim olmak, hükmü altına girmek (Farsça)

rametmek

 • Boyun eğdirmek, itaate getirmek.

razı

 • Hoşnud, rıza gösteren, kabul eden.
 • Boyun eğen, itaat eden.

rebeze

 • (Çoğulu: Rebez-Rebezât) Devenin boyun yünü.

rengin

 • Renkli, boyalı. Parlak. Hoş. Süslü. Mülevven. Lâtif. (Farsça)

reşik

 • Boyu, endamı lâtif ve güzel olan.

revk

 • (Çoğulu: Ervâk) Perde, hicâb.
 • Boynuz.
 • Ev önü.
 • Saf, hâlis, katıksız.

reziz

 • Elbise boyamada kullanılan bir ot cinsi.

rikab

 • (Tekili: Rakabe) Boyunduruk altında olanlar. Kullar, köleler.
 • Boyun, ense kökü.

riyazet / riyâzet / ریاضت

 • Nefsinin isteklerine boyun eğmeden yaşama. (Arapça)

rıza

 • Hoşnutluk, memnunluk, razı olma, peki deme.
 • İstek, kendi isteği.
 • Allah'ın yazdığına boyun eğme.

sa'r

 • Katil zehiri.
 • Kısa boylu adam.
 • Küçük hıyar.
 • Yaban soğanının kökü.

sabbag

 • Boyayan, boyacı.
 • Deri altındaki boyalı madde.

sabg

 • Boyama. Boyanma.

sacur

 • Köpeğin boynuna takılan tasma.

sadak

 • Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete "tirkeş" veya "tirdan" da denilirdi.

saf

 • Bir adam boyu yüksekliğindeki duvar.

şah / şâh / شاخ

 • Ağaç dalı. Budak. (Farsça)
 • Boynuz. Karın. (Farsça)
 • Su arkı. (Farsça)
 • Alın. (Farsça)
 • Kadeh. (Farsça)
 • Dal. (Farsça)
 • Boynuz. (Farsça)

şaha

 • Boyunduruk. (Farsça)

şahdar

 • Dallı, budaklı ağaç. (Farsça)
 • Dallı boynuzlu hayvan. (Farsça)

sahtiyan

 • Boyanmış, cilâlanmış deri. Tabaklanmış deri. (Farsça)

salif

 • Boynun genişliği, kalınlığı.

şatahat

 • Mânevi sarhoşluk.
 • Kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler.

şatbe

 • (Çoğulu: Şütab-Şütub) Hurma ağacının budağı.
 • Yaş ekin yaprağı.
 • Yarmak.
 • Kesmek.
 • Uzun boylu kadın.

şatibe

 • Uzun boylu.

saver

 • Eğri boyunlu olmak.

say'ariyye

 • Boyunda olan işaret.

şebbuy / şebbûy / شب بوی

 • Şebboy. (Farsça)

sebt

 • (Çoğulu: Esbât-Sübut-Esbüt) Rahat etmek.
 • Boyun vurmak.
 • Saç sarkıtmak. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 • Cumartesi günü.
 • Şaşırmak, hayrette kalmak.
 • Çok zeki, dâhiye.
 • Başı tıraş etmek.

şedid-üş şekime

 • Şedid-ün nefs; yani başkasına boyun eğmekten çekinen ve kibirlenen.

şedidü'ş-şekime / şedîdü'ş-şekîme

 • Başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, inatçı.

sehi

 • Düz, doğru. (Farsça)
 • Fidan gibi boy. (Farsça)

sehi-kamet

 • Düzgün boy. (Farsça)

sehikad / sehîkad / سهى قد

 • Servi boylu, düzgün boylu. (Farsça - Arapça)

sehikamet / sehîkâmet / سهى قامت

 • Servi boylu, düzgün boylu. (Farsça - Arapça)

şehleb

 • Uzun boylu.

şehlevend

 • Boylu boslu, güzel genç. (Farsça)

şekahteb

 • İki boynuzlu koç.

şela'la'

 • Uzun boylu kişi.

selis

 • Kolay, yumuşak.
 • Boyun eğmiş, bağlı.

sema'

 • Yağlı yemek yedirmek.
 • Baş yarmak.
 • Ekmeği terid etmek.
 • Sakalı boyamak.

şemerdel

 • Uzun boyunlu, seri davar.

semik

 • (Çoğulu: Esmika-Sümuk) Zelve. (Öküzün boynuna takılır.)

sempati

 • Cana yakınlık, sıcak kanlılık. (Fransızca)
 • Tıb: Her omurilik boyunca olan sağlı sollu yirmi üç boğumdan geçen iki paralel ağ şeklinde sinir sistemi. (Fransızca)

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

ser'

 • Üzüm çubuğu.
 • Yaş ve taze çubuk.
 • Yumuşak bedenli yiğit.
 • Uzun boylu adam.

seramac

 • Boyunduruk. (Farsça)

şerayin-i sübatiyye

 • Boynun iki tarafında olup kalbden gelen ve kafaya çıkan iki kalın atar damar.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

serfüru

 • Boyun eğme.

serfüru bürde-i itaat ve ihtiram

 • İtaat ve saygıyla boyun eğme.

serfuru etme / serfurû etme

 • Boyun eğme, itaat etme.

serhad

 • Sınırbaşı, iki devlet arasındaki sınır boyu.

serhadlu / serhadlû

 • Hudut boylarını bekleyen, hudutlardaki kalelerde vazife gören askerler.

serhat

 • Sınırbaşı, iki devlet arasındaki sınır boyu.

seru

 • Boynuz. (Farsça)
 • şarap kadehi. (Farsça)

serv-endam

 • Selvi boylu. Uzun ve biçimli boylu olan kimse. (Farsça)

serv-i bülend / سرو بلند

 • Boyu servi gibi düzgün ve uzun olan sevgili.

serv-i nihal / serv-i nihâl / سرو نهال

 • Fidan gibi düz servi.
 • Servi boylu güzel.

serv-i revan / serv-i revân / سرو روان

 • Yürüyen servi.
 • Yürüyen servi boylu güzel.

servendam / servendâm / سرواندام

 • Servi boylu. (Farsça)

servkadd / سروقد

 • Servi boylu. (Farsça - Arapça)

şess

 • (Çoğulu: şisâs) Boya otu.

set'et

 • Böy denilen zehirli böcek.

seta'

 • Boyunun uzun olması.

şevket

 • Heybet, böyüklük.

şı'şa'

 • Uzun, yeynicek kimse.
 • Uzun boyunlu deve.

sıbag

 • (Çoğulu: Esbiga) Boya.
 • Yaradılış.

sıbga

 • Boya.
 • Boya, renk, levn.
 • Din, mezheb.
 • Boya.

sıbğa

 • Boya.

sıbga-i rabbani / sıbga-i rabbâni

 • Rabbâni boya, san'at.

sıbga-i rahmani / sıbga-i rahmânî / صِبْغَۀِ رَحْمَانِي

 • Rahmânî boya, san'at.
 • Çokça merhamet eden Allah'ın boyası.

sıbğa-i rahmaniye / sıbğa-i rahmâniye

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah'ın boyası.

sıbğat

 • Boya.

sıbtır

 • (Çoğulu: Sibetrât) Uzun, tavil.
 • Uzun boyunlu bir kuş.

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

sınab

 • Hardal.
 • Hardal ve kuru üzümden yapılan bir cins kuru boya.

sinn-i iyas

 • (Sinn-i ye's) Kadınların "âdet görmekten" kesildiği yaş. En çok 55 yaşına kadar veya daha evvel âdet görmekten kesilmesi zamanı ki; bundan sonra çocukları olmaz. Böyle bir kadına âyis denir.

sintel

 • Kısa boylu.

sirac-ı musahhar / sirâc-ı musahhar

 • Emre boyun eğen lamba.

şirpençe / şîrpençe / شيرپنچه

 • Arslan pençesi. (Farsça)
 • Sırtta ve boyunda çıkan bir tür kan çıbanı. (Farsça)

sırr-ı teslimiyet

 • Allah'ın kanunlarına teslim olma ve boyun eğmenin içindeki gizli sır.

sisa

 • (Çoğulu: Sıyas-Sıyasâ) Köşk.
 • Kale.
 • Sığınacak yer.
 • Çulha mekiği.
 • Horoz mahmuzu.
 • Sığır boynuzu.

sita'

 • Deve boynunda uzunluğuna olan alâmet.
 • Ev direği.

sivcar

 • Tazı ve köpeğin boynuna halka geçirmek. Tasma takmak.

şübrüm

 • Kısa boylu kimse.

sükne

 • Kuş sürüsü.
 • Boyna takılan heykel ve halka. Boyna vurulan demir.

sur

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.

şürabiye

 • Bir şeye bakmak için boyun uzatmak. (Farsça)

suver

 • Boynuz.
 • (Tekili: Suret) Suretler.

ta'lit

 • Devenin yularını başından indirmek.
 • Deve boynuna nişan etmek.

tabi / tâbi / تابع

 • Boyun eğen, uyan.
 • Birinin arkasından giden, ona uyan, boyun eğen.
 • Uyan, tabi olan. (Arapça)
 • Boyun eğen. (Arapça)

tabi'

 • Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 • Gr: Kendinden evvelki kelimeye göre hareke alan.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmüş olanları, ashabını görüp, onlardan hadis dinlemiş olan.

tahanni

 • (Hany. dan) Eğilmek, eğrilmek.
 • Kınaya boyamak.

taharet-i kamile / tahâret-i kâmile

 • Tam temizlik. Abdest veya boy abdesti alınarak yapılan temizlik.

tahniye

 • Kınaya boyamak.

tahyis

 • Zelil etmek, kepaze etmek.
 • Boyun eğdirmek. Muti etmek.

tahzib

 • (Hizab. dan) Saç, sakal boyama.

takallüd

 • (Çoğulu: Takallüdât) (Kald. dan) Bir işi üstüne almak.
 • Takınma, kuşanma. Gerdanlık veya muska gibi boyuna geçirme.
 • (Kılıç) kuşanma.

taktil

 • (Katl. den) Çok öldürmek, çok katletmek.
 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

takvid

 • Çok uzun boyunlu olmak.

tasfir

 • (Çoğulu: Tasfirât) (Safir. den) Sarartma, sarıya boyama.
 • Islık çalma.

tatvi'

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tatvik

 • Boynuna gerdanlık takınmak.

tav' / طوع

 • Boyun eğme, itaat. (Arapça)

tavil-ün nicad

 • Kılıç bağı uzun.
 • Mc: Uzun boylu.

tavk

 • Tâkat. Güç.
 • Boyuna takılan zinet. Gerdanlık.
 • Tasma.

tayalis

 • (Tekili: Taylasân) Başa ve boyna sarılan şallar.
 • Başa sarılan sarıkların omuzlar üzerine salıverilen uçları.

tayi'

 • İtaat eden, boyun eğen kimse.
 • Bir işi kendi isteğiyle yapan.

taylasan

 • (Çoğulu: Tayâlis-Tayâlise) Başa ve boyna sarılan şal.
 • Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıverilen ucu.

tayy-i mekan / tayy-i mekân

 • Mekân ve mesafe boyutunu atlama, aşma.

teanuk

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.

teattul

 • Kadının elinde ve ayağında kınası, saçında boyası, kolunda ve boynunda mücevherleri olmaması.

tecdid-i iman / tecdîd-i îmân

 • Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren (îmânı gideren) bir sözü söylemek veya bir işi yapmak yâhut böyle bir şeyi yapmış olma ihtimâli üzerine, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünü; mânâsını bilerek ve inanarak söyleyip, îmânını yenileme, tâzeleme.

tedbih

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tehemten

 • İri vücutlu, boylu boslu yiğit. (Farsça)

tekallüd

 • Bir şeyi üzerine alma. İltizam edip boynuna alma.

tekeffül

 • Boynuna almak.
 • Birine kefil olmak. Kefâlet etmek veya vermek.

tekfil

 • Kefil etme. Kefil edilme. Kefil gösterme.
 • Boynuna aldırmak.

telbib

 • (Çoğulu: Telâbib) Bir kimsenin yakasına yapışıp çekmek.
 • Boyun.

telvin / telvîn / تلوین

 • (Levn. den) Renk verme. Boyama. Boyanma.
 • Boyama. (Arapça)

tenbal

 • Kısa boylu, bodur adam.

tereccuh bila müreccih / tereccuh bilâ müreccih

 • Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir.

terek

 • Eski Türk odalarına, insan boyu yüksekliğinde olmak üzere duvarlara boydan boya yapılan raflara verilen addır. Dükkânlarda eşya koymağa mahsus bölmeli raflara da terek denilir.

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

terkin

 • Boyama, yazma.
 • Bozulma, bozma. Çizme, silme.

termil

 • Kana boyamak.
 • Kan gibi kırmızı yapmak.

teşetti

 • (Şitâ. dan) Kışlama. Kış mevsimi boyunca bir yerde oturma. Kışı geçirme.

teshir eden

 • Boyun eğdiren.

teshir etmek

 • Boyun eğdirmek.

teshir-i ilahi / teshir-i ilâhî

 • Allah'ın boyun eğdirmesi, itaat ettirmesi.

teshir-i rabbani / teshir-i rabbânî

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın herşeye boyun eğdirmesi.

teshir-i sehab

 • Bulutların emre boyun eğdirilmesi.

teshir-i şems ve kamer ve nücum

 • Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdirme.

teslim / تسليم

 • Kendini, başkasının irâdesine terketme (bırakma), onun emrine uyma, boyun eğme, itâat etme.
 • Boyun eğme.

teslimiyet

 • Kendini Allah'a veya başka birinin iradesine terketmek, boyun eğmek.

tetallu'

 • Boynunu uzatarak başını kaldırma.

tetavvuk

 • Boyuna gerdanlık gibi şeyler takma.

tetellu'

 • Kalkmak için boynunu uzatmak.

tevehhuk

 • Boynuna kement bağlamak.

tevhid-i ceberut

 • Bütün varlıklara boyun eğdiren kudret ve otoritenin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve kudret ve otorite hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tıbale

 • Deve boynuna asılan büyük çan.
 • Davulculuk.

tıknaz

 • Kısa boylu ve şişman, toplu.

tıksar

 • Halka biçiminde taç.
 • Kaınların boyunlarına yaptıkları bağ.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.
 • Büyük yılan; astronomide yedi burç boyunca uzanan hafif beyazlık.

tul / tûl / طول

 • Boy.
 • Uzunluk.
 • Ömür ve hayat.
 • Uzamak.
 • Zaman çokluğu.
 • Çokluk, bolluk.
 • Uzunluk. (Arapça)
 • Boylam. (Arapça)

tula

 • Boynun ön tarafı.

tulan

 • (Tul. den) Uzunluğuna, boyuna.

tulen

 • Uzunlukça. Uzunluk cihetinden. Boyca.

tulye

 • (Çoğulu: Tulâ) Boyun önü.
 • Göğüs önü.

turtur

 • Uzun boylu ince adam.

ubudiyyet / ubûdiyyet

 • Allahü teâlânın emirlerine teslîmiyet ve boyun eğmek. Allahü teâlânın işinden râzı olmak. Her an Allahü teâlâyı hatırlamak, anmak.

ukad

 • (Tekili: Ukde) Düğümler, bezler, şişlikler. Boyun, koltuk altı ve kasıkta bulunan guddeler.

unk

 • Boyun, gerdanlık, gerdan.

usfür

 • Bir asıl boya.

utbul

 • (Çoğulu: Atâbil) Uzun boylu güzel kadın.

vakas

 • Boynun kısa olması. Ateşe attıkları ufacık değnekler.
 • İki nisap zekâtın arasındaki zekâtı olmayan hayvanlar.

vaks

 • Boynu vurup kırmak.

vakvak

 • Korkak kişi.
 • Hindistan'da Vakvak beldesinde yetişen bir ağaçtır. Yüz zira' miktarı boyu olur, kalkan gibi yassı yaprağı olur.

valakadd / vâlâkadd

 • Boyu yüksek, uzun boylu. (Farsça)

vasat-ül kame

 • Orta boylu.

ve hakeza / ve hâkeza

 • Ve böylece, bunun gibi.

velsan

 • Birbirinin boyunlarına el atarak yürüme.

verid

 • Siyah kan damarı. Toplar damar. Boyun damarı.
 • Kırmızı gül.

verise / verîse

 • Veris otuyla boyanmış nesne.

vin

 • Siyah üzüm. (Farsça)
 • Boya, renk. (Farsça)

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

visme

 • Bir boya otu.
 • Çivit yaprağı.

yağma

 • Zorla mal alma, çapul. (Farsça)
 • Bir Türk boyu. (Farsça)

yal / yâl / یال

 • Kuvvet, güç. Boyun, gerdan. (Farsça)
 • Yele. (Farsça)
 • Boyun. (Farsça)

yal ü bal / yâl ü bâl

 • Boybos düzgünlüğü.

yale

 • Sığır boynuzu. (Farsça)

yamur

 • Başının ortasında bir sürü boynuzları olan bir cins geyiğin erkeği.

ye'cüc ve me'cüc

 • Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.
 • Kur'ân-ı Kerim'de bahse konu edilen ve kısa boylu olacakları söylenen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin adı.

yemhur

 • Uzun boylu adam.
 • İt sineği.

yug

 • Boyunduruk. (Farsça)

yuğ / yûğ / یوغ

 • Boyunduruk. (Farsça)

za

 • "Bu, şu" mânalarına gelir. Ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hâkezâ: Bunun gibi, böyle.

za'bel

 • (Çoğulu: Zeâbil) Karnı büyük, boynu ince olan çocuk.

za'bub

 • Kısa boylu fena adam.

zabil

 • Kısa boylu.

zac

 • Kara boya.

zalik / zâlik

 • Bu, şu, o. Kezâlik. Böylece.
 • Bu, şu, o, böylece.

zebtel

 • Kısa boylu.

zefirr

 • Uzun boylu yiğit.
 • Kuvvetli deve.

zelahlah

 • (Çoğulu: Zelahlahât) Büyük çanak.
 • Aceleci ve uzun boylu adam.
 • Derin olmayan ırmak.

zena'

 • Kısa boylu ve dar nesne.
 • Sidiğini tutup işemeyen kişi.

zengar / zengâr

 • Bakır pası nev'inden bir mâden. Boyacılar kullanılır. Öldürücüdür. Yeşil renktedir.

zerafe

 • (Çoğulu: Zürâfât) Deveye benzer, boynu uzun ve art ayakları kısa bir hayvan. Zürafa.

zerde

 • Safranla pişirilen bir çeşit pirinç tatlısı. Safran, sarı renge boyadığı için bu ad verilmiştir. Eskiden düğünlerde pişirilirdi. (Farsça)
 • Safran. (Farsça)
 • Yumurta sarısı. (Farsça)

zerecun

 • (Zerâcin) Üzüm ağacı.
 • Üzüm asması.
 • Kızıl boya.
 • Çukur taş içinde biriken yağmur suyu.

zerre

 • (Çoğulu: Zerrat) Pek ufak parça.
 • Atom.
 • Çok küçük karınca.
 • Güneş ışığında görünen ufacık tozlar.
 • Küçük boylu adam.

zındık

 • Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve İslâmiyet'i içerden yıkmaya uğraşan sinsi İslâm düşmanı, azılı kâfir, münâfık. Kâdıy ânîler ve Behâîler böyledir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın