LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aza kelimesini içeren 96 kelime bulundu...

alet-i azap / âlet-i azap

 • Azap âleti, sıkıntı veren unsur.

alet-i tazip / alet-i tâzip

 • Azap verme aleti.

alettedric

 • Azar azar.

ariz / âriz

 • Azarlayıcı.

asevsel

 • Azâsı gevşek kimse.

ayn-ı azap

 • Azabın tâ kendisi.

ayn-ı ikab

 • Azabın tâ kendisi.

azab / azâb / عذاب

 • Azap. (Arapça)

azab-engiz

 • Azab verici, keder verici. (Farsça)

azabengiz / azâbengiz / عذاب انگيز

 • Azap veren. (Arapça - Farsça)

azamet-i tevbih

 • Azarlamanın büyüklüğü.

azap-ender azap

 • Azap içinde azap.

azürde

 • Azar görmüş, incinmiş, gücenmiş. Kalbi kırılmış, üzülmüş. (Farsça)

befş

 • Azamet, büyüklük, heybet, debdebe. (Farsça)

ceberut

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.

cenab-ı kibriya / cenâb-ı kibriyâ

 • Azamet ve kudreti sonsuz olan, şeref ve azamet sahibi Allah.

ceste ceste

 • Azar azar, parça parça, kısım kısım.

cev-be-cev

 • Azar azar. (Farsça)

dall

 • Azan. Azıcı, azdırıcı. Dalalette olan.

darbe-i azab / darbe-i azâb

 • Azap darbesi, azap verici vuruş.

darülikab / dârülikab

 • Azap yeri, cehennem.

ehl-i azap

 • Azap ehli, azaba uğrayanlar.

eser-i itab

 • Azarlama belirtisi.

hemgame-i azab / hemgâme-i azab

 • Azab zamanı.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

ıkab

 • Azap, mihnet.

ikab

 • Azap, eziyet, ceza.

ıklal

 • Azaltılma, azaltma.

ikza

 • Azarlama, sövme, hakaret etme.

inzicar

 • Azarlanma, sakındırılma, menedilme.

istibhal

 • Azad etme. Azad olma, serbest bırakılma.

itab / itâb / عتاب

 • Azarlama, tersleme.
 • Azarlama, tekdir etme.
 • Azarlama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, paylama, çıkışma. (Arapça)

itab etmek

 • Azarlamak.

itabname

 • Azarlama mektubu. (Farsça)

ıtk / عتق

 • Âzâd etme, köle âzâd etme. (Arapça)

ıtkname / ıtknâme / عتق نامه

 • Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiklerini bildirmek üzere verilen vesika.
 • Âzâdlık belgesi. (Arapça - Farsça)

karun / karûn

 • Azaba uğramış ünlü bir zengin.

kerubiyan / kerûbiyân

 • Azâb meleklerinin büyükleri. Kerûb kelimesinin Farsça çoğul şeklidir. Arabî çoğul şekli ise Kerûbiyyûn'dur.

kibriya

 • Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.

küdürr

 • Azâsı çok şişmiş olan yiğit.

layim / lâyim

 • Azarlayan.

lisme

 • Azarlamak, paylamak.

medar-ı azap

 • Azap sebebi, acı kaynağı.

mehabet

 • Azamet, ululuk, korkunçluk.

melum

 • Azarlanmış, tahkir edilmiş, levmolunmuş.

mesulat

 • Azab, ukubet. Cezâ çekme.

muaheze / muâheze

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.
 • Azarlama, paylama, çıkışma, tenkit.
 • Azarlama, darılma, paylama, cezâlandırma.

muateb / muâteb

 • Azarlanmış.

muazzam / معظم

 • Azametli, ulu. (Arapça)

muazzeb

 • Azapta bulunan, çok sıkıntı gören, eziyet çeken.

muazzib

 • Azap eden.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

müdebbire

 • Azat olması, efendisinin ölümüne bağlı olan câriye.

müdemdim

 • Azap eden, zulmeden.

mukarri'

 • Azarlıyan, paylıyan, başa kakan.

nefs-i azap

 • Azabın tâ kendisi.

nıkmet

 • Azap, ceza.

nikmet

 • Azap, ceza.

nümune-i ekber ve azam / nümune-i ekber ve âzam

 • Âzam çok büyük örnek.

ribhale

 • Azası büyük olan, organları iri olan.

sebeb-i itab ve tokat

 • Azarlama ve tokat sebebi.

sıbhale

 • Azası iri ve uzun olan.

şiddet-i gazab

 • Azabın, cezanın şiddeti.

sille-i azab / sille-i azâb

 • Azap tokadı.

şükuh

 • Azamet, ululuk, celal. (Farsça)

ta'zib / ta'zîb / تعذیب / تَعْذ۪يبْ

 • Azab verme. Eziyet etme. Men eylemek.
 • Azap verme. (Arapça)
 • Azâb etme.
 • Azâb etme.
 • Azab verme.

taannüf

 • Azarlama. Darılma.

tahmiz

 • Azaltmak.

taklil

 • Azaltma. Azaltılma. İndirme. Tenkis.
 • Azaltma.

takri / takrî

 • Azarlama, telaşlandırma.

takri'

 • Azarlama.

talik

 • Azad olunan esir. Serbest bırakılan esir.

tasrid

 • Azaltmak.

tazib / tâzib

 • Azap etme.
 • Azap, eziyet verme.

tazib etme

 • Azaplandırma, eziyet verme.

tazip / tâzip

 • Azap verme, cezalandırma.

tazip eden / tâzip eden

 • Azap veren, cezalandıran.

tazip etme

 • Azap verme.

tazip etmek

 • Azap vermek, eziyet etmek.

tazir / tâzir

 • Azarlama.

taziyane-i ta'zib

 • Azab vermek, azablandırmak kamçısı.

tebkit

 • Azarlama, ağlatma, delil getirerek susturma.
 • Azarlama, susturma.

tedriç

 • Azar azar, derece derece.

tedricen

 • Azar azar.

tekdir / tekdîr / تَكْد۪يرْ

 • Azarlama.
 • Azarlama, kederlenme.
 • Azarlama.

tenadür

 • Azalma, nâdirleşme.

tenakus / tenâkus / تَنَاقُصْ

 • Azalma.

tenkis / tenkîs / تنقيص

 • Azaltma, eksiltme. (Arapça)

tenkisat / tenkîsât / تنقيصات

 • Azaltmalar, eksiltmeler. (Arapça)

tevbih / tevbîh / توبيخ / تَوْبِيخْ

 • Azarlama. Levm etme.
 • Azarlama, kınama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, tekdîr.
 • Azarlama, azar. (Arapça)
 • Tevbîh olunmak: Azarlanmak. (Arapça)
 • Azarlama.

ugtube

 • Azar, tekdir.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

zebani / zebânî

 • Azap melaikesi.

zebaniye

 • Azap melekleri.

zecr

 • Azarlama, sakındırma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın