LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayrilma ifadesini içeren 205 kelime bulundu...

abdullah

 • Allah'ın kulu.
 • Bu isim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mübarek ve şerefli isimlerindendir. Çünkü, Allah'a itaat ve ibadette, kulluk yapmada devamlı ve en ileride olup bütün ömürlerinde Cenab-ı Hakka maddi manevi bütün hâlâtında itaatttan ayrılmamıştır (A.S.M.). Hem muhterem ba

ahiret kardeşi / âhiret kardeşi

 • İnanç ve ibadette birbirinden ayrılmayan kişilere verilen ad.

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

bazıyet / bâzıyet

 • Kısımlara ayrılma, ayrılabilir olma, bölünebilir olma.

belsek

 • Elbise değdiğinde yapışıp ayrılmayan bir ot.

beynunet / beynûnet

 • Fâsıla, iki şey arasındaki mesafe, aralık.
 • Fark, ihtilaf, muhalefet. Zıddiyet, anlaşmazlık, terslik.
 • Ayrılmak, firkat.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

cefa

 • Eziyet. Sıkıntı. Zulüm.
 • Bir şey yerinde durmayıp bir tarafa ayrılmak.

cela-yı vatan / celâ-yı vatan

 • Doğduğu yerden ayrılma.

celvet

 • Yerini, yurdunu terketme.
 • Tas: Abdin fenâfillah olup halvetten ayrılması.

cerem

 • Ayrılmak.
 • Günâh. Cinâyet.
 • Hurma toplarken yere düşenleri yemek.

cihet-i infikak / cihet-i infikâk

 • Ayrılma, çözülme yönü.

dalalet / dalâlet

 • İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak.
 • Şaşkınlık.
 • Sapkınlık, islâmdan ayrılma, şaşkınlık.
 • Hak yoldan ayrılma, sapkınlık.
 • Sapıklık, yoldan çıkma. Peygamber efendimizin ve Eshâbının bildirdiği doğru yoldan ayrılma, sapma.

elfirak

 • Ayrılma, ayrılık sözü.

emhar

 • (Tekili: Mehr) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar.
 • (Mühür) Taylar, at yavruları.

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

esbab-ı tefrika

 • Bölünme, ayrılma sebepleri.

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

fark

 • Ayrılık, başkalık. Ayırma, ayrılma, seçilme,
 • Başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer.

fasl

 • (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal.
 • Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna "Faysal" da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme.
 • Bölüm.
 • Mevsim.
 • Aynı makamda çalınan şarkı.
 • Çocuğu memeden kesmek.
 • Birini zem

firak / firâk

 • Ayrılık. Ayrılmak. Hicran.
 • Ayrılık, ayrılma.
 • Hüzün, keder, sıkıntı.

firaz

 • Ayrılmak.

fırka

 • Parti. İnsan grubu. Kısım olmak ve ayrılmak. Bölük.
 • Tümen.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahî ile devam eder.

firsek

 • (Çoğulu: Ferâsik) Çekirdeğinden ayrılmayan şeftali.

fısk

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

füsuk / füsûk

 • (Fısk. dan) Yalancılık. Doğruluk ve itatten ayrılmak. Sıdk u taatten huruc.
 • Haktan sapma, doğrudan ayrılma.

gars-ı yemin

 • Sağ el ile dikilen fidan.
 • Bir kimsenin yanından, fidan gibi ayrılmayan kişi.

gayr-ı münfek

 • Birbirinden ayrılması imkânsız.

gayr-ı münfekk

 • Bitişik, ayrılmaz.

gayret

 • Bir kimseden fâidesi bulunmayan, zararlı olan bir şeyin ayrılmasını istemek, böyle şeyleri reddetmek, kabûl etmemek.

gayret-i ilahiyye / gayret-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın kullarından beğenmediği hallerin ayrılmasını istemesi, böyle şeylere rızâ göstermemesi.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

hak-perest

 • Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan. (Farsça)

hak-sever

 • Adaletle hareket eden, doğru bildiği şeyden ayrılmayan, dürüst.

hakem

 • İki tarafın anlaşmak üzere hükmüne rıza göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden.
 • İki tarafın, hükmüne rızâ göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ile haksızın ayrılmasında aracılık eden kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından; hükmedici, hak ile bâtılı ayırıcı.

hakk-güzar

 • Haktan ayrılmayan, hakkı tanıyan. (Farsça)

hakkaniyet

 • Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek.

hakperestane / hakperestâne

 • Doğruluktan ayrılmayarak, hakkı tutarak.

halbes

 • (Çoğulu: Halâbis) Bahadır, kahraman. Bir şeye sımsıkı bağlanıp ayrılmayan kişi.

hased

 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

havel

 • Eğrilik.
 • Şaşılık. Bir şeyin yerinden ayrılması.

havs

 • Ayrılmak.
 • "Haysü" mânâsına zarf-ı mekân için lügattır.

havzeri / havzerî

 • Birbirinden ayrılmayı istemek.

hayde

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Hakdan ve doğru yoldan ayrılmak.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

huluc

 • Ayrılmak.
 • Çekilmek.
 • Yavrusu ayrıldığında sütü az olan deve.

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî

 • Güzelliğin, bu sıfatı taşıyan varlıkta ayrılmaz bir özellik olması.

huvar

 • (Çoğulu: Ahvire-Hırân-Hurân) Anasından ayrılmayan deve yavrusu. (Anasından ayrılsa "fasil" derler.)

i'tisaf

 • Zulüm ve haksızlık etmek. Doğru yoldan ayrılmak. Haksızlık.
 • Haksızlık, zulüm, doğru yoldan ayrılma.

i'tizal / i'tizâl

 • Mu'tezile mezhebinden olmak; akla ve sebeplere aşırı önem vererek, orta yol olan Ehl-i Sünnet inancından ayrılmak.
 • Bir tarafa çekilme.
 • İşten çekilme.
 • Vâsıl b. Ata'nın kurduğu Mutezile mezhebini benimseme.
 • Takımdan ayrılma.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icnaf

 • Doğruluktan ayrılma. Sadakattan uzaklaşma.

ifrac

 • Açılma.
 • Ayrılmak.
 • Genişletmek.
 • Açmak.

ifraz / ifrâz

 • Ayırmak, tefrik etmek. Ayrılmak.
 • Ayrılma, akma, salgı.

iftirak

 • Perişan olmak.
 • Ayrılmak, dağılmak. Hicran.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma.

iftisal

 • Sütten kesilme, memeden ayrılma.
 • Fidanı çıkarıp başka yere dikme.

ihtilaf

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.

ıhtizal

 • Kesilmek.
 • Ayrılmak.

ilhad / ilhâd

 • Dinsizlik, inanç bozukluğu.
 • Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.
 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan, müctehid âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri ve müslümanlar arasında yayılan îmân bilgilerine uymamak, doğru yoldan ayrılmak küfre (îmânsızlığa) sebeb olan inanış.

imtisal

 • Nümune kabul etme.
 • Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme.
 • Mesel ve kıssa söyleme.
 • Bir şeyin suretine girme.
 • Muvafakat ve mutabakat etme.
 • Katili kısas etme.

imtiyaz

 • Diğerlerinden ayrılmak. Farklı olmak, benzerlerinden ayrılmak.
 • Resmi veya hususi izin.
 • Masraflı veya mes'uliyetli bir işin başkaları yapmamak üzere bir şahıs veya şirket yahut da bir hey'ete tahsis edilmesi.

infikak / infikâk

 • Yerini terk etme. Yerinden ayrılma.
 • Ayrı düşme.
 • Çözülme.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma, ayrışma.

infirak

 • (Fark. dan) Ayrılma.

infirak-ı turuk

 • Yolların ayrılması.

infisal / infisâl / انفصال

 • Ayrılma.
 • Olduğu yerden ayrılma. Yeni bir fasıla geçme.
 • Yerini bırakıp gitme.
 • Azledilme.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma,
 • Azledilme, işinden uzaklaşma.
 • Ayrılma. (Arapça)

infisalat

 • (Tekili: İnfisal) Yerinden ayrılmalar.
 • Azledilmeler.

inhilal

 • Çözülüp ayrılma. Dağılma.
 • Erime.
 • Münhal olma.

inkısam / inkısâm / اِنْقِسَامْ

 • Kısımlara ayrılma. Bölünme. Taksim olunma.
 • Kırılıp ayrılma. Parçalanma.
 • Bölünme, kısımlara ayrılma.
 • Kısımlara ayrılma.

insaf / insâf

 • Adâlet, doğruluk. Hakkı gözetip adâletten ayrılmama.

inşiab

 • Şubelendirme. Ayırma. Şubelere ayrılma.
 • Bölük bölük olma.
 • Dalbudak verme.

inşikak / inşikâk

 • İkiye ayrılma. Çatlama. Yarılma.
 • İkiye ayrılma, yarılma.

inşikak-ı asa / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

inşikak-ı kamer

 • Ay'ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu'cizesi eseri olarak gökte ay'ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması.

inşirak

 • Çatlama, yarılma, ayrılma. Yarık olma. Parlama.

insıram

 • Kesilme, kesilip ayrılma.

irsa'

 • Yerinden ayrılmama. Mukim olma.

ırtır

 • Yerinden ayrılmak.

isti'fa / isti'fâ / استعفا

 • Affını isteme. (Arapça)
 • Görevinden ayrılma. (Arapça)

istifa / istifâ

 • İşten ayrılma.

iştikak / iştikâk

 • Bir kökten parçalara ayrılmak. Türeme.

istikamet

 • Hatt-ı hareketi doğru olmak. Doğruluk, nâmuslu hareket. Her işte itidal üzere bulunmak. Adâletten, doğruluktan ayrılmayıp, diyânet ve akıl içinde yürümek.
 • Allah'a kulluk etmek.
 • Bir şeyin bir tarafa doğru olarak uzanması.
 • Yön, cihet.

istimaze

 • Ayrılma, ayrı durma, açıkta bulunma.

itizal / îtizâl

 • Ayrılma, sapma.

kabil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kàbil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kafadar

 • Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. (Farsça)
 • Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. (Farsça)

kavmiyetçilik

 • İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek.

kısmet

 • Nasîb. Allahü teâlânın ezelde (sonsuz öncelerde) herkes için dilediği şey.
 • Birkaç kimsenin bir şeydeki hisse-i şâyialarını (ayrılmamış hisselerini) kile, terâzî, arşın gibi bir ölçü âleti ile tâyin ve tahsis etme, belli etme, ayırma.

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

kurun-u ula / kurun-u ulâ

 • Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılması zamanına kadar olan eski devir. İlk çağ.

kurun-u vusta / kurun-u vustâ

 • Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılmasından, İstanbul'un Müslümanlar tarafından zabtedildiği tarihe kadar olan zamandır. Orta asırlar.

laiklik / lâiklik

 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.

layetecezza / lâyetecezza / لایتجزا

 • Bölünmez. Parçalanmaz. Ayrılmaz. Tecezzi kabul etmez.
 • Parçalanmaz, ayrılmaz. (Arapça)

lazım / lâzım

 • Lüzumlu, gerekli.
 • Bir şeyden aslâ ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey.
 • Gr: Müteaddi olmayan.
 • Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lâzımdır, gündüz melzumdur. Kur'ân lâzımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur.

lazım-ı eamm / lâzım-ı eamm

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olana lâzım denir (matbaa ve kitap gibi; matbaa lâzımdır).

lazım-ı gayr-ı müfarık / lâzım-ı gayr-ı müfarık

 • Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu.

lazım-ı karib / lâzım-ı karîb

 • Yakınında bulunması gereken ayrılmaz unsur.

lazım-ı melzum / lâzım-ı melzum

 • Biri birisinden aslâ ayrılmaz, birisi olunca diğerinin de olması şart olan.

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazime / lâzime

 • Gereklilik, zorunlu olarak ayrılmaz nitelik.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

lazime-i zaruriye-i zatiye / lâzime-i zaruriye-i zâtiye

 • Zâtının ayrılmaz ve zorunlu gerekliliği.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

levazım / levâzım

 • Gerekli şeyler; bir bütünden ayrılmayan, bir işte beraber bulunması gereken şeyler.

lezam

 • Lâzım ve gerekli olma.
 • Hiç ayrılmama.

lüzum-u gayr-i münfek

 • Ayrılmazlık.

lüzum-u zati / lüzum-u zâtî

 • Varlığının zorunlu şartı ve ayrılmaz temel özelliği.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

mahruyan

 • Güzeller, ay yüzlüler. (Farsça)
 • Mc: Veliler. Allah'a itaatten ayrılmayan manevî güzellik sâhibi kimseler. (Farsça)

maksim

 • (Çoğulu: Makasim) Taksim edilecek, dağıtılacak yer.
 • Suyun kollara ayrılma yeri. Masluk, savak.

manay-ı iltizami / mânây-ı iltizâmî

 • Bir lafzın (sözün) asıl konulduğu mânânın lâzımı olan (ondan ayrılmayan) mânâ.

melzum

 • Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış.
 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ikinci derecede birisi geleni, ayrılmaya engel olunanı; meselâ, oğul melzumdur, babası lâzımdır (mevlûd-vâlid). Tefsir melzumdur, Kur'ân ise lâzımdır.

melzum-u ehass

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olunan şeye melzum denir (matbaa ve kitap gibi; kitap melzumdur).

mevt

 • Ölüm; rûhun bedenden ayrılması.

mübarat

 • Bir kimsenin iş ortağından veya karısından, anlaşarak ayrılması.

mufarakat

 • Ayrılık, ayrılmak.

müfarakat / müfârakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.
 • Ayrılmalar.
 • Uzaklaşma, ayrılma.

mufarakat-i ahmediye

 • Hz. Peygamberden ayrılma.

müfareze

 • Bir şeyden kesilip ayrılma.

mufasala

 • Ayrılma.

mühacere

 • Bir yerden ayrılmak.
 • Başka yere intikal etmek.

muhalaa

 • (Muhâlaat) Birbirlerinden resmen ayrılma (karı-koca.)

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.

mülazeme

 • Lüzumlu. Gerekli. Ayrılmaz. Lâzım.

mülazım / mülâzım

 • Birşeyden ayrılmama, aralıksız devam etme.

mülazimin / mülazimîn

 • (Tekili: Mülâzımân) (Mülâzım) Stajyerler. Bir yere maaşsız olarak gidip gelenler.
 • Bir kimseye sarılıp ondan ayrılmayanlar.
 • Teğmenler.

mülk şirketi

 • İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber sâhib olmaları; yâhut mallarını ayrılmayacak şekilde karıştırıp ortak olmaları.

münhafıza

 • Harf söylenirken alt damaktan dilin ayrılması hâli.
 • Aşağılanmış olan.

müşa'

 • (Şüyu. dan) Yayılmış, şüyu bulmuş, herkese duyurulmuş.
 • Ortaklar veya hissedarlar arasında birlikte kullanıldığı hâlde hisselere ayrılmamış olan şey.

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

muvazi / muvazî

 • Birleşmeden ve ayrılmadan iki şeyin yanyana bir arada uzayıp gitmesi. Paralel.

müzayele

 • Birbirinden ayrılma.

nets

 • Deri yüzmek.
 • Bir şeyin yerinden ayrılması.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

renem

 • Avaz, ses, savt.
 • Ayrılmak.

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

şaab

 • Ayrılmak.
 • Yarmak.

sabii / sabiî

 • İtaattan ayrılmakla bâtıla meyleden.
 • Yıldıza tapan sapkınlar veya yıldıza tapan ehl-i dalâlet kimselerden olanlar.

şak

 • Ayrılma, bölünme.

şakk-ı asa / şakk-ı asâ

 • Değneği kırmak. (Farsça)
 • Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak. (Farsça)

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

sebeb-i tefrika-i kulub / sebeb-i tefrika-i kulûb

 • Kalplerin ayrılma sebebi.

sevabit

 • (Tekili: Sâbite) Merkezlerinden ayrılmaz görünen yıldızlar.
 • Sâbit olanlar, sâbitler.

sıfat-ı zatiye / sıfât-ı zâtiye

 • (Sıfât-ı lâzime - Sıfât-ı vâcibe) Allah'ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar.
 • Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır.

şikak / şikâk

 • Ayrılma, bölünme.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

tafattur

 • Yarılma, ayrılma, açılma.

tahallül

 • (Hall. den) Hallolmak. Eczası birbirinden ayrılmak.

takavvuz

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Yıkılmak.

tasavvu'

 • Ayrılmak, perâkende olmak.

tasnif

 • Bir âlimin, te'lif etmeden, kendi usûlünce daha önce benzeri olmayan bir kitâb yazması.
 • Hadîs ilminde tedvîn edilen yâni toplanıp bir araya getirilen hadîs-i şerîflerin konularına ayrılması, kitablara geçmesi.

teba'uz

 • Parçalanma. Kısım kısım ayrılma.

tebettül

 • Halkdan ayrılmak.
 • Mâsivadan kesilip ihlâs ile Hakka yönelmek ve ubudiyet etmek.
 • Evlenmekten vaz geçip zâhidlik etmek.

tecafi

 • Uzak olma. Yerinden bir tarafa ayrılma.

tecerrüd

 • Soyutlanma, ayrılma.

tecezzi / tecezzî

 • Parçalara ayrılma ve bölünme. Ufalanma.
 • Bölünme, parçalara ayrılma.
 • Parçalara ayrılma ve bölünme, ufalanma.

tefekkük

 • Zincir halkası gibi birbirinden ayrılma.

teferru

 • Dallanma, ayrılma.

teferru'

 • Bir çok kollara ayrılmak.
 • Bir kimse halkın üzerine havale olmak.
 • Bir kavmin en şerefli kadını ile evlenmek.
 • Çatallanıp dal dal olmak.
 • Bir asıldan şubelere vs. ayrılma.

teferrüd

 • (Ferd. den) Tek ve yalnız kalma. Herkesten ayrılma.
 • Eşsiz, emsâlsiz ve benzersiz olma.
 • Kendi başına olma.

teferruk

 • (Fark. dan) Dağılma, ayrılma.

teferruk etmemek

 • Dağılmamak, kollara ayrılmamak.

teferrüz

 • (İfrâz. dan) Ayrılma.

tefri'

 • Asıldan, kökten şubelere ayrılma, kısım kısım olma. Ayrılma. Fer'lendirme.

tefrik / tefrîk / تفریق

 • Ayırma, ayırdetme. (Arapça)
 • Tefrîk edilmek: Ayırılmak, ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tefrîk etmek: Ayırmak, ayırt etmek. (Arapça)
 • Tefrîk olunmak: Ayrılmak. (Arapça)

tefrika / تفرقه / تَفْرِقَه

 • Bölücülük. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Bölüm bölüm yayınlama. (Arapça)
 • Ayrılma, dağılma, anlaşmazlık.

tehacür

 • Birbirinden ayrılmak.
 • Kesilmek.

teheccür

 • Ayrılmak.
 • Zuhr vaktinde seyretmek.

tekattu'

 • Tıb: Sıtma nöbetinin muntazam vakitlere ayrılması.

tekaüd / tekâüd / تقاعد

 • Emekliye ayrılma.
 • Emeklilik. (Arapça)
 • Tekâüd olmak: Emekliye ayrılmak, emekli olmak. (Arapça)

temayüz / temâyüz / تَمَايُزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

temeyyüz / تَمَيُّزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

teracu'

 • (Rücu. dan) Bir yere veya bir kimseye dönme.
 • Birinden ayrılma.
 • Dönme, vazgeçme.

teressüb

 • Dibe çökmek. Tortulanmak, ayrılmak. Durulmak. Süzülmek.

terk / ترک

 • Bırakma. (Arapça)
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Terk edilmek: (Arapça)
 • Bırakılmak. (Arapça)
 • Vazgeçilmek. (Arapça)
 • Terk etmek: (Arapça)
 • Bırakmak. (Arapça)
 • Vazgeçmek. (Arapça)
 • Ayrılmak. (Arapça)

terk-i evtan

 • Vatanlarından ayrılma, vatanlarını terk etme.

teşa'ub

 • Kısım ve bölümlere ayrılma.

teşakkuk

 • (Şakk. dan) Yarılma, ikiye ayrılma.

teşaub / teşâub

 • Şubelenme. Ayrılıp kol kol olma. Çatallaşma. Kısımlara ayrılma.
 • Şubelere ayrılma.

teşaub etme

 • Şubelere, bölümlere ayrılma.

teşaub-u akvam / teşâub-u akvam

 • İnsanlığın çeşitli milletlere ayrılması, etnik çeşitlilik.

teşettüt

 • Dağınık olma. Dallara ayrılma. Çatallaşma. Dağılma. Perişan olma.

teşettüt-ü efkar / teşettüt-ü efkâr / تَشَتُّتُ اَفْكَارْ

 • Fikirlerin ayrılması, dağılması.
 • Fikirlerin ayrılması.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tezayül

 • Ayrılmak.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

udlul

 • Doğru yoldan sapma. İslâmiyetten ayrılma, sapıtma.

udul / udûl

 • Doğru yoldan ayrılma, yoldan çıkma, sapma.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

vasil / vasîl

 • Birinden aslâ ayrılmaz kimse.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • İnsanın doğduğu veya evlendiği veya ayrılmamak niyeti ile yerleştiği yer.

veda / vedâ / وداع

 • Ayrılış, ayrılma. (Arapça)

zarure-i naşie / zarure-i nâşie

 • Kendisinde bulunması zorunlu olan, ondan ayrılması mümkün olmayan zorunlu özellik.

zaruriyet-i naşie / zaruriyet-i nâşie

 • Bir şeyin kendisinde bulunması zaruri olan ve ondan ayrılması mümkün olmayan.

zaruriyyat-ı naşie / zaruriyyat-ı nâşie

 • Bir şeyin kendisinde bulunması zaruri olan ve ondan ayrılması mümkün olmayan ve zâti hassadan meydana gelen zaruretler.

zeyg

 • Şübhe. Doğruluktan ayrılma.
 • Bir tarafa meyletme.
 • Yanılma.
 • Kamaşma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın