LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayri ifadesini içeren 723 kelime bulundu...

işaret-i nass / işâret-i nass

 • Nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) görünen mânâsından başka, ayrıca maksûd olmayan, kastedilmeyen bir mânâyı da bildirmesi.

abdullah

 • Allah'ın kulu.
 • Bu isim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mübarek ve şerefli isimlerindendir. Çünkü, Allah'a itaat ve ibadette, kulluk yapmada devamlı ve en ileride olup bütün ömürlerinde Cenab-ı Hakka maddi manevi bütün hâlâtında itaatttan ayrılmamıştır (A.S.M.). Hem muhterem ba

abesiyyun

 • Kâinatın ve hâdiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen bâtıl yoldaki felsefeciler. Zamanımızda Ekzistansializm "Varoluşculuk" adı altında yeniden ortaya çıkan bir varlık ve hayat felsefesidir. İki kola ayrılmıştır. Bunlardan uluhiyeti inkâr edenler, h

ada

 • Gr : Kendinden sonra gelen ismi cerreder. Harf-i cerr'dir. "...den başka, ...den gayrı" mânasına gelir.

adale

 • Tıb: Bedenin hareketini icra eden ve birbirinden, ince bir perde ile ayrılan sinirli et kısımlarından her biri. Hepsine birden et (Lahm) tâbir edilir.

ah-liümm

 • Baba ayrı, ana bir kardeş.

ahar

 • (Aher) Gayrı, başkası. Diğeri.

aher

 • Başka, diğer, gayrı.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

ahiret kardeşi / âhiret kardeşi

 • İnanç ve ibadette birbirinden ayrılmayan kişilere verilen ad.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akl-ı mesmu'

 • Kabil-i hitab olan akıl. Sonradan tecrübe ve bilgiyle gelişen akıl. Hayrı ve şerri fark edebilen ve mümeyyiz olan kimsenin aklıdır.

akliyyun

 • (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kı

ala hide / alâ hide

 • Tek başına, münferiden, ayrıca.

alam-ı firak / âlâm-ı firak / آلَامِ فِرَاقْ

 • Ayrılık elemleri, acıları.
 • Ayrılık acıları.

alam-ı gurbet / alâm-ı gurbet

 • Vatandan ayrı kalma elemleri, gurbet acıları.

alamet-i mümtaze ve farika / alâmet-i mümtaze ve fârika

 • Başkalarından üstün ve ayrıcalıklı olduğunu gösteren işaret.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

alettafsil / alettafsîl / على التفصيل

 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

allame / allâme

 • İslâmiyetin yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs ve evliyâlık derecelerinde yükselmiş, ayrıca lâzım olduğu kadar zamanın fen ve edebiyat ilimlerinde de yetişmiş zât. Âlim kelimesinin mübâlağalı ismi fâilidir.

almanak

 • Kitab biçiminde bir çeşit takvimdir. Senenin bölümlerinden başka bayram, yıldönümü gibi muayyen günleri gösterir; ayrıca astronomi, meteoroloji, istatistik bilgiler de verir. (Fransızca)

alotropi

 • Kimya bakımından bir değişiklik olmadığı halde bir cismin ayrı hususiyetler göstermesi hali. Meselâ : Kırmızı ve beyaz fosfor arasında, birleşim farkı yoktur. Buna rağmen renklerinin ayrı oluşu bir alotropi halidir.

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

anded

 • Ayrılık, firak.

arazi-i mahmiye / arâzi-i mahmiye

 • Huk: Beytülmâle ait araziden, koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arâzi.

arz

 • Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.
 • Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.
 • Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.
 • Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uz

asarim

 • (Tekili: Asrâm) Çadır toplulukları. Ayrı ayrı küçük insan grupları.

aslüfasl

 • İşin aslı ve ayrıntıları.

ateş-i hecr

 • Firak ateşi, ayrılık acısı.

atf-ı tefsir

 • Bir mânada olup mücerred tasdik ve te'kid için "ve" ile müteradifine (aynı mânadaki kelimeye) atfolunan kelime. Meselâ: "İhsan ve kerem, hüzün ve keder" ifadesindeki "ve" ler gibi. Diğer bir ifade ile: Aynı olan ayrı iki kelimenin birlikte kullanılması. ("deli divâne"de olduğu gibi.)

avarız-ı divaniye

 • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.

ayn-ı ehadiyet

 • Ehadiyetin, birliğin ta kendisi, Allah'ın birliğinin ve isimlerinin herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi.

azman

 • Cins ve nev'inin icabından fazla büyümüş, çok iri.
 • Melez. İki ayrı cins hayvandan doğma.

bakteri

 • Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaş (Fransızca)

barigah-ı ehadiyyet / bârigâh-ı ehadiyyet

 • Birliği herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî eden Allah'ın yüce katı.

batıniyye

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te'viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve

bazıyet / bâzıyet

 • Kısımlara ayrılma, ayrılabilir olma, bölünebilir olma.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

beden-i misali / beden-i misâlî / بَدَنِ مِثَالِي

 • Ruhun cesedden ayrıldığında giydiği, madde âleminden olmayan nurânî beden.

belagat / belâgat

 • Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.
 • Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye,

belh

 • Bazan, sivâ (gayri) manasını ifâde eder.

belsek

 • Elbise değdiğinde yapışıp ayrılmayan bir ot.

benul-allat / benûl-allât

 • İslâm mîrâs hukûkunda baba bir, ana ayrı kardeşler.

berat / berât

 • Nişan, ayrıcalık fermanı.

beraverde

 • İltimas ile korunarak ileri çekilmiş adam. (Farsça)
 • Seçilmiş, ayrılmış şey. (Farsça)
 • Yükseğe kaldırılmış. (Farsça)

bes

 • Kâfi. Yeter. Yetişir. (Allah bes, gayri heves) (Farsça)

besise

 • Bir çeşit yemek.
 • Yağ ve undan yapılan bir çeşit bulamaç.
 • Ayrılık, nifak, iftira, ihtilaf.

beşme

 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan yollu kumaş. (Farsça)
 • İşlenmemiş ham deri. (Farsça)
 • Göz ilâcı. (Farsça)

betil

 • Hz. İsa'nın (A.S.) anası olan Hz. Meryem'in lâkabı.
 • Salkımları sarkmış ağaç.
 • Nehirlerdeki akıntılar.
 • Ağacın gövdesinden veya ana ağaçdan ayrılıp başka kök salan fidan.

bette

 • Kat'i.
 • Kesilmiş, ayrılmış, maktu'.
 • Tiftikten şal.

beyn

 • Arası, arasında, aralık. İki şeyin arası. İkisinin ortası. Firkat. Ayrılık.
 • Burnu ve ayakları uzun karga.

beynunet / beynûnet

 • Fâsıla, iki şey arasındaki mesafe, aralık.
 • Fark, ihtilaf, muhalefet. Zıddiyet, anlaşmazlık, terslik.
 • Ayrılmak, firkat.

bid'at ehli

 • Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid'at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.

bid'at fırkası

 • Peygamber efendimiz ve Eshâb-ı kirâmının yolundan ayrılanlar. Hadîs-i şerîfte Cehennem'e gidecekleri bildirilen yetmiş iki fırkadan her biri.

bila-tefrik / bilâ-tefrik

 • Ayrım yapmaksızın.

bimare

 • Hasta, alil. (Farsça)
 • Muharebeler veya akınlar esnasında ele geçirilen kadın esirlerin ayrıldıkları sınıflardan birinin adı. (Farsça)

bittafsil / bittafsîl / بالتفصيل

 • Ayrıntılı olarak, uzun uzadıya. (Arapça)

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

busayri / busayrî

 • (Şeref-üd-din) (Mi: 1213-1295) Busayr'da doğdu. Meşhur Arap şair ve hattatıdır. "Kaside-i Bürde" sahibidir. Esas ismi "El-Kevakib-üd-Dürriyye fi Medh-i Hayrilberiyye" olan kasidesine; tutulmuş olduğu hastalıktan, rü'yasında Resûlullah'ın hırkasını (bürde) üzerine örtüp şifa bulması sebebiyle "Kaside

çare / çâre

 • Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Bir def'a. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

cefa

 • Eziyet. Sıkıntı. Zulüm.
 • Bir şey yerinde durmayıp bir tarafa ayrılmak.

cefa ender cefa

 • Cefa içinde cefa. Azab içinde azab veya ayrılık.

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

cela-yı vatan / celâ-yı vatan

 • Doğduğu yerden ayrılma.

celvet

 • Yerini, yurdunu terketme.
 • Tas: Abdin fenâfillah olup halvetten ayrılması.

cerem

 • Ayrılmak.
 • Günâh. Cinâyet.
 • Hurma toplarken yere düşenleri yemek.

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

cezu'

 • Çok sızlanan, kıvranan, feryad eden. Allah'tan gayrısından imdad bekleyen.

cibayet

 • Vergilerin, devlet gelirlerinin tahsili.
 • Büyük vakıfların ayrı vazifeliler tarafından idare edilen kısımları.

cihet-i infikak / cihet-i infikâk

 • Ayrılma, çözülme yönü.

cilbend

 • Büyük cüzdan. Evrak koymaya mahsus birçok gözlere ayrılmış cüzdan şeklinde çanta ki, koltuk altına alınır.

cinas / cinâs

 • Benzeyiş, münâsebet.
 • Edb: Birçok mânâya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. telâffuzu bir, mânası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya "tecnis" denir, o kelimelere de "cinas" denir.
 • Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.

cinas-ı muharref

 • Edb: Yalnız harflerde beraberlik, harekelerde ayrılık bulunan cinâs. (merd, mürd gibi.)

çirag

 • Fitil, kandil, mum, lâmba. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)
 • Talebe, öğrenci, şakird. (Farsça)
 • Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi. (Farsça)

cizye / جزیه

 • Gayrimüslim vergisi. (Arapça)

cüda / cüdâ / جدا / جُدَا

 • Ayrılık. Ayrılmış. (Farsça)
 • Ayrılık, ayrılmış.
 • Ayrı, ayrılmış.
 • Ayrı. (Farsça)
 • Cüda kalmak: Ayrı düşmek, uzak kalmak. (Farsça)
 • Ayrı, ayrılmış.

cüdayi / cüdâyî / جدایى

 • İftirak, ayrılık. (Farsça)
 • Ayrılık. (Farsça)

cüz'i teferruat / cüz'î teferruat

 • Küçük ayrıntılar.

dakika

 • (Çoğulu: Dakaik) Zaman mikyası olarak bir saatin bölündüğü altmış parçadan beheri. Altmış saniyelik zaman.
 • İnce fikir, mülâhaza, nükte.
 • Daire dereceleriyle başka ölçülerde her derecenin bölündüğü parçalar ki bunlar da saniyelere ayrılırlar.

dalal / dalâl

 • Sapıklık, haktan ayrılık.

dalalet / dalâlet

 • İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak.
 • Şaşkınlık.
 • Sapkınlık, islâmdan ayrılma, şaşkınlık.
 • Hak yoldan ayrılma, sapkınlık.
 • Sapıklık, yoldan çıkma. Peygamber efendimizin ve Eshâbının bildirdiği doğru yoldan ayrılma, sapma.

dalalet fırkaları / dalâlet fırkaları

 • Sapkın gruplar, doğru yoldan ayrılan topluluklar.

dall-i bi-l işare

 • (Dâllibilişâre) Sözdeki mânanın işâretine göre delil olmak. Üç nevi delâletten biri ile sevkedildiği mânanın gayrisine yâni; söylenince maksud-u asli olmayan bir mânaya delâlet eden lâfızdır. Meselâ: "Cenab-ı Hak bey'i helâl, ribâyı haram kılmıştır." ibâresi, bey', yani alış-veriş ile ribâ (fâiz) ar

dallin / dallîn

 • (Dâllûn) Sapkınlar. Müslümanlıktan ayrılanlar. Kur'an hakikatlerinden ayrılıp sapanlar.

dar-ı harp / dâr-ı harp

 • Müslümanlarla savaş halinde olan gayri müslim ülke.

debur

 • Batı rüzgârı.
 • Fırak, ayrılık.
 • Halef etmek.

dekaik

 • İncelikler, ayrıntılar.

delil-i ehadiyet

 • Allah'ın birliğinin her bir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesinin delili.

dereziler / derezîler

 • Anuştekin ed-Derezî adlı bir bâtınî dâî (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Bâtıniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdârı Hâkim bi-emrillah'ın ilâh olduğuna ve onun vezîri Hamza'nın imamlığına inanırlar. Kelimenin do ğrusu Derezî olup, yanlış olarak Dürzü denilmekte

destgah-ı levh-i mahfuz-u hakikat / destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikat

 • Gerçekte herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhasının tezgâhı.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet

deyn

 • Borç, hazır ve mevcûd olmayan mal.
 • Hazır olmayıp, ayrı olarak bulunduğu yeri bildirilmeyen her türlü mal ile hazır ise de ayrı olarak gösterilmeyen kıyemî (çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan) mal.
 • Zekât verecek kimsenin elinde, yanında olmayıp başkasında bul

dü-nim

 • İki parça, ikiye yarılmış, bölünmüş ikiye ayrılmış. (Farsça)

dun / dûn

 • Gayrı, diğer, maadâ.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.
 • Nesli kesilen, adı, hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.

ecnef

 • Haktan, doğruluktan, adaletten uzaklaşan, ayrılan adam.
 • Beli eğri, kambur olan adam.

edat

 • Sebep. Âlet. Avadanlık.
 • Gr: Kendi başına mâna ifade etmeyip, kelime veya fiillerle birlikte mâna ifade eden kelime veya harf. İsim ile fiilden gayri kelime.

eddai

 • "Mâlum bir duâcı. Duâcınız. Hayrınızı isteyen" meâlinde imza yerine yazılan bir tâbir.

edyan-ı batıla / edyan-ı bâtıla

 • Bâtıl dinler. Bozuk, hükmü hakikatten ayrılmış olan dinler.

efekk

 • Zayıflıktan dolayı omuzu mafsaldan ayrılmış olan kimse.

efrak

 • Ayrılmış.
 • Çatal ibikli horoz.

egarib

 • Firak anı, ayrılış zamanı. Savaş ânı.

ehl-i bid'at

 • Bid'at sâhipleri. Peygamber efendimizin ve eshâbının bildirdiği doğru îtikâddan (inanıştan) ayrılanlar.

ehl-i küfür ve dalalet / ehl-i küfür ve dalâlet

 • İnkârcılar, hak yoldan ayrılanlar.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

elfirak

 • Ayrılma, ayrılık sözü.

elveda / elvedâ

 • Şu ayrılık!

embriyoloji

 • yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1- Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 - Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana gelen değişmeleri inceler. Dünyada başlangıçtan bugüne

emhar

 • (Tekili: Mehr) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar.
 • (Mühür) Taylar, at yavruları.

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

engizisyon

 • 16. ve 17. yüzyılda Hıristiyan Katolik mezhebinden ayrılan veya papaya karşı gelen kimselere karşı, arslana parçalatma, ateşte yakma gibi cezalar uygulayan mahkeme.

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

esbab-ı tefrika

 • Bölünme, ayrılma sebepleri.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

eyvallah

 • Bir kısım müslümanlar arasında tasdik işareti veya yemin ifade eden bir tâbirdir. Bazan Allaha ısmarladık yerine söyliyenler de vardır. Fakat makbul olanı; ayrılırken de buluşurken de selâmlaşmaktır ve bu sünnet-i seniyyedir.

fakülte

 • (Faculty) Üniversitelerin, ihtisas mevzuu bakımından ayrılmış kollarından her biri. (Fransızca)
 • Hassa, meleke, iktidar. Kabiliyet, kuvvet. (Fransızca)

farık / fârık

 • (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.

fark / فرق

 • Ayrılık, başkalık. Ayırma, ayrılma, seçilme,
 • Başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer.
 • Ayrılık, başkalık.
 • Ayrıcalık, ayrılık. (Arapça)

fark-ı esasi / fark-ı esasî

 • Esastaki fark, temeldeki farklılık, ayrılık.

fasikül

 • Bir kitabın ayrı bir kapak içinde satılan bölümlerinden her biri. (Fransızca)

fasl

 • (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal.
 • Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza. (Buna "Faysal" da denir) Halletmek. Ayrılma. Çözme.
 • Bölüm.
 • Mevsim.
 • Aynı makamda çalınan şarkı.
 • Çocuğu memeden kesmek.
 • Birini zem
 • Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm.
 • Halletme, neticelendirme, kesip atma.

fecva

 • Kirişi çıkmış ve ayrılmış olan yay.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

fer'i / fer'î

 • Esasa ait olmayan, ayrıntı.

feri / ferî

 • Ayrıntılarla ilgili.

feriyye

 • Ayrıntılar.

ferman-ı mübin / fermân-ı mübîn

 • Hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü açıklayan ve bildiren emir, buyruk.

fettah-ı allam / fettâh-ı allâm

 • Herşeyi en ince ayrıntılarına varıncaya kadar bilen ve her şeye ayrı ayrı sûretler veren; Allah.

fevkalade / fevkalâde

 • Âdetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette.

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin

fırak

 • Ayrılık.
 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
 • (Tekili: Fırka) Fırkalar, partiler.
 • Alaylar, bölükler.
 • Cennetler.
 • Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezhebler.

firak / firâk / فراق / فِرَاقْ

 • Ayrılık. Ayrılmak. Hicran.
 • Ayrılık, ayrılma.
 • Hüzün, keder, sıkıntı.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık acısı. (Arapça)
 • Ayrılık.

firak-ı ahmedi / firak-ı ahmedî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ayrılığı.

fırak-ı dalle / fırak-ı dâlle

 • Hak yoldan ayrılmış, sapkın gruplar.

firak-ı dalle / firak-ı dâlle

 • Hak yoldan ayrılmış gruplar.

fırak-ı dalle-i islamiye / fırak-ı dâlle-i islâmiye

 • İslâmiyetten, ayrılmış sapık fırkalar.

firak-ı ebedi / firâk-ı ebedî / فِرَاقِ اَبَدِي

 • Sonsuz ayrılık.
 • Ebedi ayrılık.

firak-ı elim / firak-ı elîm

 • Acı veren ayrılık.

firak-ı elimane / firâk-ı elîmâne

 • Acı ve üzüntü verici ayrılık.

firak-ı layezali / firâk-ı lâyezâlî

 • Sonu olmayan ayrılık.

firaku'l-ahbap

 • Dostlardan ayrı düşme.

firaz

 • Ayrılmak.

fırka

 • Parti. İnsan grubu. Kısım olmak ve ayrılmak. Bölük.
 • Tümen.

fırka-i dalle / fırka-i dâlle

 • Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere kendi görüş ve akıllarına göre mânâ vererek, doğru yoldan ayrılıp dalâlete (yanlış ve bozuk yollara) sapmış fırkalardan her biri.

fırka-i naciye / fırka-i nâciye

 • Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf-u İlahî ile devam eder.

firkat / فرقت / فِرْقَتْ

 • (Fürkat) İftirak. Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. Firak. Müfarakat.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık.

firkatli

 • Ayrılık dolu.

firsek

 • (Çoğulu: Ferâsik) Çekirdeğinden ayrılmayan şeftali.

fisal / fisâl

 • (Tekili: Fasıl) Ayrılmış olanlar.
 • Yavrunun sütten kesilmesi.
 • Kısa duvar.
 • İnsanların lehinde veya aleyhinde söz söyleyerek para toplıyan.
 • Ana sütünden kesilmiş hayvan yavrusu (Füslan, fislan şeklinde de olur.)
 • Ayrılmışlar.

fısk

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

furkan / furkân / فرقان

 • Kur'ân. (Arapça)
 • İyi ile kötünün ayrıldığı yerleri gösteren. (Arapça)

fürkat

 • (Firâk) Ayrılık.

füru' / fürû'

 • (Tekili: Feri') Bir kökten ayrılmış kısımlar. Dallar. Budaklar.
 • Bir sülâleden gelmiş torunlar. Çocuklar.
 • Fık: Cüz'î hüküm ve kaideler. Ahkâm-ı cüz'iyye.
 • Dallar, budaklar, ayrıntılar.

füruat / fürûat

 • Kökten ayrılan kısımlar, ayrıntılar.
 • Kökten ayrılan kısımlar. Füru'lar. Esastan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan mes'eleler.
 • Detaylar, ayrıntılar; aynı soydan gelenler, esastan olmayan talî meseleler.
 • Ayrıntılar.

füruat-ı şeriat

 • Dinin temel meselelerinden ayrılan dalları, alt bölümleri.

füsuk / füsûk

 • (Fısk. dan) Yalancılık. Doğruluk ve itatten ayrılmak. Sıdk u taatten huruc.
 • Haktan sapma, doğrudan ayrılma.

fuzaz

 • Ayrılmış ve dağılmış nesne.

gamm-ı firkat

 • Uzaklık gamı, ayrılık derdi.

gars-ı yemin

 • Sağ el ile dikilen fidan.
 • Bir kimsenin yanından, fidan gibi ayrılmayan kişi.

gayr-ı men hüve leh

 • Sâhibinden gayrısı.

gayr-ı münfek

 • Birbirinden ayrılması imkânsız.

gayr-ı münfekk

 • Bitişik, ayrılmaz.

gayr-ı mütecezzi / gayr-ı mütecezzî

 • Ayrılamayan, bölünemeyen.

gayret

 • Bir kimseden fâidesi bulunmayan, zararlı olan bir şeyin ayrılmasını istemek, böyle şeyleri reddetmek, kabûl etmemek.

gayret-i ilahiyye / gayret-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın kullarından beğenmediği hallerin ayrılmasını istemesi, böyle şeylere rızâ göstermemesi.

gayriyet

 • Ayrılık. Gayrılık.

gayriyyet / غيریت

 • Gayrılık. (Arapça)

gayrullah

 • Allah'tan gayrisi, yaratılan her şey.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gılman-ı enderun

 • Tar: Topkapı Sarayı (Yenisaray) iç oğlanları hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar derece ve hizmet itibariyle başka başka odalara ayrılmışlardı.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

gusn

 • Ağaç dalı. Budak.
 • Tıb: Damar ve sinir gibi ayrılan bedenin cüzleri.

hak-perest

 • Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan. (Farsça)

hak-sever

 • Adaletle hareket eden, doğru bildiği şeyden ayrılmayan, dürüst.

hakem

 • İki tarafın anlaşmak üzere hükmüne rıza göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden.
 • İki tarafın, hükmüne rızâ göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ile haksızın ayrılmasında aracılık eden kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından; hükmedici, hak ile bâtılı ayırıcı.

hakk-güzar

 • Haktan ayrılmayan, hakkı tanıyan. (Farsça)

hakkaniyet

 • Haktan ve doğruluktan ayrılmamak. Adalet üzere bulunmak. Adalet ve insaf ile lâzım olanı icra etmek.

hakperestane / hakperestâne

 • Doğruluktan ayrılmayarak, hakkı tutarak.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

halbes

 • (Çoğulu: Halâbis) Bahadır, kahraman. Bir şeye sımsıkı bağlanıp ayrılmayan kişi.

hali' / halî'

 • Ailesinden ayrılan kimse.
 • Kurt.

halık-ı rahim / hâlık-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

hanin / hanîn

 • Ayrılık acısıyla inleme.

har-ı firkat / hâr-ı firkat

 • Ayrılık acısı.

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

harid / harîd

 • Tek, ayrı.

hased

 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.

hasret-name

 • Edb: Ayrılık münasebetiyle yazılan mektub. Hasreti belirten yazı, hasret mektubu.

hasseten

 • Hususi olarak, özellikle. Yalnız, ayrıca.

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

havass-ı hümayun / havâss-ı hümayun

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır,

havel

 • Eğrilik.
 • Şaşılık. Bir şeyin yerinden ayrılması.

havs

 • Ayrılmak.
 • "Haysü" mânâsına zarf-ı mekân için lügattır.

havzeri / havzerî

 • Birbirinden ayrılmayı istemek.

hayde

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.
 • Hakdan ve doğru yoldan ayrılmak.

hayr-ı mahz

 • Hayrın tâ kendisi, saf hayır.

hayri

 • (Hayriye) Hayra âit. Hayırla alâkadar.

hecr / هجر

 • Ayrılık, firak.
 • Tıb: Sayıklamak. Hezeyan.
 • Çok sıcak günlerde öğle vakti.
 • Ayrılık. (Arapça)

heterojen

 • yun. Kim: Cinsi ayrı olan. Türlü özellikteki taneciklerden yapılan maddelerdir.

hey'at

 • Hey'etler. Ayrı ayrı mânalar. Kısımlar.

hicaz demiryolu madalyası

 • Şam-Hicaz demiryolunun yapımı için para yardımı bulunanlarla, demiryoluna ait işlerde hizmetleri görülenlere verilmek üzere II.Abdülhamid tarafından çıkartılan üç ayrı madalya. 16.9.1902 tarihli nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında "Hamidiye Hicaz demiryoluna hizmet eden hamiyyetmendâ

hicr / هجر

 • Ayrılık.
 • Başkalarından ayrı fâzıl ve üstün kimse.
 • Sayıklama.
 • Ayrılık. (Arapça)

hicran / hicrân / هجران

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.
 • Ayrılık.
 • Unutulmaz acı keder.
 • Ayrılık, ayrılık acısı.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık acısı. (Arapça)

hicran-ı ebedi / hicrân-ı ebedî / hicran-ı ebedî / هِجْرَانِ اَبَدِي

 • Ebedî hicran, sonsuz ayrılık acısı.
 • Sonsuz ayrılık.

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

hicran-ı layezali / hicrân-ı lâyezâlî

 • Bitmeyen hicran, sonsuz ayrılık acısı.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hıdane / hıdâne

 • Çocuğu kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmak. İslâm nikâhının bozulmasından sonra (ayrılıkta), çocuğu, selâhiyetli (yetkili) olan kimsenin yâni başkası ile evli olmayan annenin belirli bir yaşa gelinceye (oğlan çocuğu yedi, kız ye tişkin oluncaya) kadar yanında alıkoyması ve terb

hil'at-ı veda / hil'at-ı vedâ

 • Tar: Osmanlılar zamanında saraya misafir edilen kimselere ayrıldıkları zaman giydirilen hil'at.

hırkat

 • Ayrılık ateşi.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hisse-i i'caziye / hisse-i i'câziye

 • Farklı sınıflara tesir eden mu'cizenin, her sınıfta ayrı ayrı görülen hissesi.

hıtab

 • Sözü âşikâre ve yüzüne söylemek.
 • Seninle gayrin arasında olan kelâm.

hıyere

 • Beğenme, seçme. Benzerlerinden ayırma.
 • Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, ayrılmış.

huluc

 • Ayrılmak.
 • Çekilmek.
 • Yavrusu ayrıldığında sütü az olan deve.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

huruf-i mukattaa

 • Bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.

huruf-u heca / huruf-u hecâ

 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.
 • Kelimelerdeki harflere ayrıca ses katan elif, vav, he, yâ harfleri.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

hüsn-ü hayır

 • Hayrın güzelliği.

hüsn-ü hayr

 • Hayrın güzelliği

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî

 • Güzelliğin, bu sıfatı taşıyan varlıkta ayrılmaz bir özellik olması.

huss

 • Karışmadık, sâfi olan.
 • Ayrı bir kavim.

husus

 • İş. Mevzu. Yol. Usul. Keyfiyet. Madde. Şey. Bir şeyin sairlerinden ayrıldığını ve temyizini bildiren cihet ve keyfiyet.

hususa

 • Ayrıca, hususen, başkaca.

hususen

 • Bilhassa. Ayrıca. Başkaca. Buna mahsus olarak.

huvar

 • (Çoğulu: Ahvire-Hırân-Hurân) Anasından ayrılmayan deve yavrusu. (Anasından ayrılsa "fasil" derler.)

i'tisaf

 • Zulüm ve haksızlık etmek. Doğru yoldan ayrılmak. Haksızlık.
 • Haksızlık, zulüm, doğru yoldan ayrılma.

i'tizal / i'tizâl

 • Ehl-i Sünnet olan hak mezhebden ayrılıp hakka aykırı başka yola sapmak. Mu'tezile olmak.
 • Mu'tezile mezhebinden olmak; akla ve sebeplere aşırı önem vererek, orta yol olan Ehl-i Sünnet inancından ayrılmak.
 • Bir tarafa çekilme.
 • İşten çekilme.
 • Vâsıl b. Ata'nın kurduğu Mutezile mezhebini benimseme.
 • Takımdan ayrılma.

ibkaen ta'yin

 • İşinden ayrılan bir memuru tekrar eski işine getirme.

ibrik

 • (Çoğulu: Ebârik) Topraktan, tenekeden, hattâ bakırdan, gümüşten, altundan yapılan emzikli su kabı.
 • Abdest almağa, çay, kahve v.s. yapmağa yarayan ayrı ayrı ve türlü türlü kaplar.
 • İyi ve parlak kılıç.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icnaf

 • Doğruluktan ayrılma. Sadakattan uzaklaşma.

iddet

 • Bekleme müddeti.
 • Sayılmış. Madud.
 • Cemaat.
 • Hıfz.
 • Fık: Kocasından ayrılan kadının, başkası ile evlenebilmesi için, üç defa hayız görüp temiz oluncaya kadar geçen zaman. (Kocasından boşanırsa 100 gün, kocası ölürse 130 gün.)

ifrac

 • Açılma.
 • Ayrılmak.
 • Genişletmek.
 • Açmak.

ifraz / ifrâz

 • Ayırmak, tefrik etmek. Ayrılmak.
 • Ayrılma, akma, salgı.

ifrazat

 • Vücuddan çıkan, bedenden ayrılan kan, irin, balgam gibi şeyler.

iftirak / iftirâk / افتراق

 • Perişan olmak.
 • Ayrılmak, dağılmak. Hicran.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma.
 • Ayrılık. (Arapça)

iftirakat

 • Ayrılıklar. İftiraklar. Parçalanmalar.

iftirakat-ı mevtiye

 • Ölümle gelen ayrılıklar.

iftisal

 • Sütten kesilme, memeden ayrılma.
 • Fidanı çıkarıp başka yere dikme.

ihsasiyye

 • Tecrübeden ve hissedilenden gayrısını kabul etmeyen. Hissiyyun ve maddiyyun fırkasından olanlar. İmansızlık. Dinsizlik.

ihtilaf / ihtilâf / اِخْتِلَافْ

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.
 • Farklılık, ayrılık. Aynı gâyeye ayrı ayrı yollardan gitme. Müctehid denilen âlimlerin amelî (işle ilgili) mes'elelerdeki ictihad ayrılıkları.
 • Anlaşmazlık, uyuşmazlık, ayrılık.
 • Fikir ayrılığı.

ihtilaf u tefrika / ihtilâf u tefrika

 • Ayrılık ve anlaşmazlık.

ihtilaf-dar

 • Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. (Farsça)

ihtilaf-ı din

 • Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir.

ihtilaf-ı edyan / ihtilaf-ı edyân

 • Dinlerin ayrılıkları, farklı farklı oluşları.

ihtilaf-ı efkar / ihtilâf-ı efkâr

 • Fikirlerin ayrı oluşu.

ihtilaf-ı re'y-i ümmet

 • Ümmetin re'y ayrılığı. Halkın fikirlerinin başka başka olması.

ihtilafat / ihtilâfat / ihtilâfât

 • Anlaşmazlıklar, ayrılıklar.
 • Ayrılıklar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar.

ıhtizal

 • Kesilmek.
 • Ayrılmak.

ikilik

 • t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para.
 • İki kısımdan meydana gelmiş.
 • Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma.

ilave

 • (Çoğulu: İlâvât) Katma, ek yapma, arttırma, zam.
 • Bir kitabın sonuna gerek yazarı ve gerek başkası tarafından sonradan eklenen kısım. Zeyil.
 • Bir gazetenin çıkardığı sayıdan başka ona ek olarak ve ayrıca çıkardığı sayı.
 • İmzadan sonra mektubun altına yazılan şey.

ilhad / ilhâd

 • Dinsizlik, inanç bozukluğu.
 • Allah inancından ayrılış, tevhid inancından ayrılma.
 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan, müctehid âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri ve müslümanlar arasında yayılan îmân bilgilerine uymamak, doğru yoldan ayrılmak küfre (îmânsızlığa) sebeb olan inanış.

ilkah

 • Döllenmek. Döllemek. Gebe bırakmak. Aşılamak.
 • Tıb: İki ayrı cins hücrenin birleşmesi.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

ilmiye kıyafeti

 • İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden ricâl kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin

imam-ı busiri / imam-ı busirî

 • (Mi: 1213-1295) İmam-ı Muhammed bin Said "Busayrî" diye bilinir. Kaside-i Bür'e ve Hemziyesi ile meşhur üstün bir İslâm şâiridir.

imamet

 • İmamlık. Namazda cemaati idare eden zâtın hal ve sıfatı.
 • Halifelik.İmamet iki kısma ayrılır:1- İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.2- İmamet-i kübra : Emir-ül mü'minîn olmak. Yani müslümanlar arasında riyaset-i âmmeyi hâiz bulunmaktır.

iman-ı tafsili / îmân-ı tafsîlî

 • Îmân edilecek şeyleri ayrı ayrı öğrenerek, bilerek îmân.

imaret kemeri

 • Eskiden medresenin en güçlü, kuvvetli, kıdemli ve sözü dinlenen talebesi hakkında kullanılır bir tabirdi. Ayrıca bu tabir, medrese talebelerinden iaşe işlerine bakmak üzere bir sene müddetle seçilenler hakkında da kullanılırdı. Bunlar, bellerine kemer taktıkları için bu isim verilmişti.

imtisal

 • Nümune kabul etme.
 • Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme.
 • Mesel ve kıssa söyleme.
 • Bir şeyin suretine girme.
 • Muvafakat ve mutabakat etme.
 • Katili kısas etme.

imtiyaz / imtiyâz / امتياز / اِمْتِيَازْ

 • Diğerlerinden ayrılmak. Farklı olmak, benzerlerinden ayrılmak.
 • Resmi veya hususi izin.
 • Masraflı veya mes'uliyetli bir işin başkaları yapmamak üzere bir şahıs veya şirket yahut da bir hey'ete tahsis edilmesi.
 • Ayrıcalık, ayırd edici özellik.
 • Ayrıcalık.
 • Ayrıcalık. (Arapça)
 • Kapitülasyon. (Arapça)
 • Ayrıcalıklı olma.

imtiyazat / imtiyazât

 • Ayrıcalıklar.
 • Ayrıcalıklar.

imtiyazlı

 • Ayrıcalıklı.

imtiyazsızlık

 • Eşitlik, ayrıcalık yapmamak.

infikak / infikâk / انفكاک

 • Yerini terk etme. Yerinden ayrılma.
 • Ayrı düşme.
 • Çözülme.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma, ayrışma.
 • Ayrılış. (Arapça)

infirak

 • (Fark. dan) Ayrılma.

infirak-ı turuk

 • Yolların ayrılması.

infisal / infisâl / انفصال

 • Ayrılma.
 • Olduğu yerden ayrılma. Yeni bir fasıla geçme.
 • Yerini bırakıp gitme.
 • Azledilme.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma,
 • Azledilme, işinden uzaklaşma.
 • Ayrılma. (Arapça)

infisalat

 • (Tekili: İnfisal) Yerinden ayrılmalar.
 • Azledilmeler.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

inhilal / inhilâl / انحلال

 • Çözülüp ayrılma. Dağılma.
 • Erime.
 • Münhal olma.
 • Çözülme, ayrılıp dağılma.
 • Ayrışma, dağılma.
 • Çözülme, ayrışma. (Arapça)
 • Dağılma. (Arapça)

inkısam / inkısâm / اِنْقِسَامْ

 • Kısımlara ayrılma. Bölünme. Taksim olunma.
 • Kırılıp ayrılma. Parçalanma.
 • Bölünme, kısımlara ayrılma.
 • Kısımlara ayrılma.

insaf / insâf

 • Adâlet, doğruluk. Hakkı gözetip adâletten ayrılmama.

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

inşiab

 • Şubelendirme. Ayırma. Şubelere ayrılma.
 • Bölük bölük olma.
 • Dalbudak verme.

inşikak / inşikâk

 • İkiye ayrılma. Çatlama. Yarılma.
 • İkiye ayrılma, yarılma.

inşikak-ı asa / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

inşikak-ı kamer

 • Ay'ın parçalanması. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü vesselâmın mu'cizesi eseri olarak gökte ay'ın en parlak olduğu bir zamanda ikiye ayrılması.

inşikak-ı kulub / inşikak-ı kulûb

 • Kalplerin bölünmesi, fikir ayrılığı.

inşirak

 • Çatlama, yarılma, ayrılma. Yarık olma. Parlama.

insıram

 • Kesilme, kesilip ayrılma.

ırk

 • Ayrı soyda olan, ayrı dilde konuşan değişik kültüre sâhip, şeklî özellikleri bulunan insan topluluğu, millet.

irsa'

 • Yerinden ayrılmama. Mukim olma.

ırtır

 • Yerinden ayrılmak.

isti'fa / isti'fâ / استعفا

 • Affını isteme. (Arapça)
 • Görevinden ayrılma. (Arapça)

istifa / istifâ

 • İşten ayrılma.

istifaname

 • Bir yerden ayrılıp çekilmeyi bildiren yazı. (Farsça)

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

iştikak / iştikâk

 • Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
 • Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.
 • Edb: Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. Misaller:(Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i
 • Bir kökten parçalara ayrılmak. Türeme.

istikamet

 • Hatt-ı hareketi doğru olmak. Doğruluk, nâmuslu hareket. Her işte itidal üzere bulunmak. Adâletten, doğruluktan ayrılmayıp, diyânet ve akıl içinde yürümek.
 • Allah'a kulluk etmek.
 • Bir şeyin bir tarafa doğru olarak uzanması.
 • Yön, cihet.

istikra / istikrâ

 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

istimaze

 • Ayrılma, ayrı durma, açıkta bulunma.

istisna / istisnâ

 • Ayrılık, kural dışı.

it'amiyye

 • Bazı vakıf müesseselerinde fakirlerin doyurulması için ayrılan tahsisat.

itizal / îtizâl

 • Ayrılma, sapma.

jerfbin / jerfbîn / ژرف بين

 • Ayrıntılı düşünen, dikkatli. (Farsça)

kabil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kàbil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kaderiye

 • "Kul, kendi yaptıklarının halıkıdır" deyip ifrat ederek Hak mezhebinden ayrılan bir dalâlet fırkası.

kafadar

 • Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. (Farsça)
 • Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. (Farsça)

kaside-i bürde / kasîde-i bürde

 • İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi. Bu kasîdeyi rüyâsında Peygamber efendimize okuduğu ve Peygamber efendimiz de ona bürdesini yâni hırkasını hediye ettiği için bu kasîdeye Kasîde-i Bürde de

kassam

 • Hayrı çok olan kimse.
 • Yorulmuş, kendini bırakmış, mahzun kişi.
 • Büyük hurma salkımı.
 • Büyük et parçası.

kavmiyetçilik

 • İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek.

kazak

 • Her kavmin askerliğe, akın ve çapula ayrılmış efradı.
 • Çarlık Rusyasında ayrıca bir sınıf teşkil eden sipahiye benzer süvari askeri.

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kelime

 • Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.

kemal-i inkıta

 • Tam bir kopukluk, ayrılık.

kemal-i inkıta ve infisal

 • Tam bir kopukluk ve ayrılmışlık.

kesb-i imtiyaz

 • Üstünlük, ayrıcalık kazanmak.

ketibe

 • Asker bölüğü. Ordudan ayrılmış toplu alay. Düşmana çapul eden birkaçyüz kişilik süvari kolu.

kıran

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.

kısm

 • Parçalara ayrılmış şeyin her parçası, çeşit.

kısmet

 • Nasîb. Allahü teâlânın ezelde (sonsuz öncelerde) herkes için dilediği şey.
 • Birkaç kimsenin bir şeydeki hisse-i şâyialarını (ayrılmamış hisselerini) kile, terâzî, arşın gibi bir ölçü âleti ile tâyin ve tahsis etme, belli etme, ayırma.

kıyas-ı istikrai / kıyâs-ı istikrâî

 • Tüme varım; ayrı ayrı hâdiselerden yola çıkarak bir genelleme yapma.

klasör

 • Tasnif işlerinde kullanılan, gözlere ayrılmış dolap veya çekmece. (Fransızca)
 • Geniş mukavva dosya. (Fransızca)

kompartıman

 • Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri. (Fransızca)

köşeli parantez

 • Cümleden tamamıyla ayrı "haşiye" gibi bir sözü içine alır. (Türkçe)

küfiyyun

 • Eski arabça âlimlerinin ayrıldığı iki büyük şubeden biri olup diğerine Basriyyun denirdi.

kur'an-ı ezher / kur'ân-ı ezher

 • Parlak Kur'ân (ayrıca burada Kur'ân, insanlığın bütün kabiliyet ve donanımının gelişmesine hitap ettiği için evrensel üniversite anlamında Ezher Üniversitesine benzetilmiş de olabilir.).

kurme

 • İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.

kurun-u ula / kurun-u ulâ

 • Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılması zamanına kadar olan eski devir. İlk çağ.

kurun-u vusta / kurun-u vustâ

 • Eski Roma Devleti'nin ikiye ayrılmasından, İstanbul'un Müslümanlar tarafından zabtedildiği tarihe kadar olan zamandır. Orta asırlar.

labüd / lâbüd

 • Çok gerekli, mutlaka,
 • Ayrılık yok.

labüdd

 • Çok lâzım. Elzem. Gerekli.
 • Her halde. Mutlaka. Muhakkak.
 • Ayrılık yok.

lahık / lâhık

 • Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan.
 • Fık: Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan.
 • Yetişen, ulaşan, erişen.
 • Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan kimse.

laik / lâik

 • Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.

laik cumhuriyet / lâik cumhuriyet

 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, her türlü inanç sahibine karşı tarafsız olarak din ve vicdan hürriyetinin sağlandığı cumhuriyet.

laiklik / lâiklik

 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.

layenfekk / lâyenfekk

 • Bölünemez, ayrılamaz. Parçalanamaz.

layetecezza / lâyetecezza / لایتجزا

 • Bölünmez. Parçalanmaz. Ayrılmaz. Tecezzi kabul etmez.
 • Parçalanmaz, ayrılmaz. (Arapça)

lazım / lâzım

 • Lüzumlu, gerekli.
 • Bir şeyden aslâ ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey.
 • Gr: Müteaddi olmayan.
 • Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lâzımdır, gündüz melzumdur. Kur'ân lâzımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur.

lazım-ı eamm / lâzım-ı eamm

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olana lâzım denir (matbaa ve kitap gibi; matbaa lâzımdır).

lazım-ı gayr-ı müfarık / lâzım-ı gayr-ı müfarık

 • Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu.

lazım-ı karib / lâzım-ı karîb

 • Yakınında bulunması gereken ayrılmaz unsur.

lazım-ı melzum / lâzım-ı melzum

 • Biri birisinden aslâ ayrılmaz, birisi olunca diğerinin de olması şart olan.

lazım-ı mezhep / lâzım-ı mezhep

 • Mezhebe zorunlu olarak lâzım olan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey (meselâ, iktisat ilmi bir mezhepse, onun lâzımı matematik ilmidir. Çünkü matematik ilmi olmadan iktisat hesaplanamaz).

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazime / lâzime

 • Gereklilik, zorunlu olarak ayrılmaz nitelik.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

lazime-i zaruriye-i zatiye / lâzime-i zaruriye-i zâtiye

 • Zâtının ayrılmaz ve zorunlu gerekliliği.

lazımın lazımı / lâzımın lâzımı

 • Lâzımdan ayrı düşünülemeyen ve lâzımdan da önce gelen şey; meselâ Kur'ân için kutsallık, yani Kur'ân'ın Cenâb-ı Hakkın kelâmı olması.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

letb

 • Gitmek.
 • Devretmek.
 • Bir şeyden ayrılmayıp, ona bağlanmak.

levazım / levâzım

 • Gerekli şeyler; bir bütünden ayrılmayan, bir işte beraber bulunması gereken şeyler.

levh-i a'la / levh-i a'lâ

 • Levh-i Mahfûz; herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah'ın ilminin bir adı.

levh-i mahfuz

 • Herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah'ın ilminin bir adı.

levh-i mahfuz-u azam / levh-i mahfuz-u âzam

 • Herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı büyük mânevî kader levhası.

levha-i zeval ve firak / levha-i zeval ve firâk

 • Her şeyin yok olup ayrıldığını gösteren tablo.

leviyye

 • Bir kimse için ayrılıp saklanan yiyecek.

lezam

 • Lâzım ve gerekli olma.
 • Hiç ayrılmama.

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

lüzum

 • Lâzım olmak. Bir şey bir şeyden aslâ ayrı olmayıp onunla sâbit ve dâim olmak. Gereklilik.

lüzum-u gayr-i münfek

 • Ayrılmazlık.

lüzum-u zati / lüzum-u zâtî

 • Varlığının zorunlu şartı ve ayrılmaz temel özelliği.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

ma'füvv

 • Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış.
 • İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş.

ma'zil

 • Ayrı. Ayrı bir yer.
 • Uzak. Baid.

maada / mâadâ

 • Başka. Fazla. Bundan gayrı. (İstisnâ kelimesidir)
 • -den başka, gayri.

maal-gayr

 • Başkası ile birlikte. Gayrısı ile.

mahafil

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.

mahfil

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.

mahruyan

 • Güzeller, ay yüzlüler. (Farsça)
 • Mc: Veliler. Allah'a itaatten ayrılmayan manevî güzellik sâhibi kimseler. (Farsça)

mahsus / mahsûs / مخصوص

 • Ayrılmış, tâyin edilmiş.
 • Herkese âit olmayıp bazılara âit olmuş olan. Yalnız birine âid olan. Hususileşmiş. Müstakil.
 • Bile bile, istiyerek.
 • Yalandan, şakadan, lâtife olarak.
 • Hissedilmiş, birine ayrılmış, bile bile.
 • Özgü, ayrılmış. (Arapça)
 • Bilerek. (Arapça)

mahsusen

 • Ayrıca, bile bile, mahsus olarak.

maksim

 • (Çoğulu: Makasim) Taksim edilecek, dağıtılacak yer.
 • Suyun kollara ayrılma yeri. Masluk, savak.

maksum

 • Taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş.
 • Kısmet, nasib.

manay-ı iltizami / mânây-ı iltizâmî

 • Bir lafzın (sözün) asıl konulduğu mânânın lâzımı olan (ondan ayrılmayan) mânâ.

masiva

 • Ondan gayrısı. (Allah'tan) başka her şey hakkında kullanılan tâbirdir) Dünya ile alâkalı şeyler.

maziyan

 • Kendisinden küçük arklara ayrılan büyük su arkı.

mebtut

 • Kesilmiş ve ayrılmış.

medami'-i hicran

 • Hicran gözyaşları. Ayrılık gözyaşları.

medar-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyâz / مَدَارِ اِمْتِيَازْ

 • Üstünlük, ayrıcalık sebebi.
 • Ayrıcalıklı olma sebebi.

mefarik

 • (Tekili: Mefrak ve Mefrik) Başın tepe kısımları. Başta saçın ikiye ayrıldığı noktalar.

mefkuk

 • (Çoğulu: Mefakik) Ayrılmış olan.
 • Sökülmüş, çıkarılmış.

mefruk

 • Bölünmüş, ayrılmış tefrik edilmiş.

mefruz

 • İftira olunmuş, ayrılmış, bölünmüş.

mehcur / mehcûr

 • (Hicr. den) Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı düşmüş. Bırakılmış, metruk, unutulmuş, gayr-i müstâmel.
 • Saçma sapan, hezeyan. Amel edilmeyen. Kullanılmaz olmuş. Ayrılmış.
 • Ayrılmış.

mehcuriyet

 • Uzaklık, ayrılık.
 • Bırakılıp unutulma, metrukiyet.

mel'anet

 • (La'n. dan) Lânete sebeb olan. Lânete müstehak iş.
 • Yol ayrımı ve insan menzili.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

melzum

 • Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış.
 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ikinci derecede birisi geleni, ayrılmaya engel olunanı; meselâ, oğul melzumdur, babası lâzımdır (mevlûd-vâlid). Tefsir melzumdur, Kur'ân ise lâzımdır.

melzum-u ehass

 • Birbirinden ayrılmayan iki şeyden ayrılmaya engel olunan şeye melzum denir (matbaa ve kitap gibi; kitap melzumdur).

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

menna-ul hayr / mennâ-ul hayr

 • Hayır ve iyiliğe mâni olan. Hayrı önleyen.

meşfu'

 • Müşterek sınırlı gayrimenkul.

mesnevi / mesnevî

 • İkilik manzume. Her beyti ayrı kafiyeli olan manzume.
 • Her beyti ayrı kafiye olan manzum eser.

mevki-i mahsusa

 • Özel olarak ayrılmış yer.

mevt

 • Ölüm; rûhun bedenden ayrılması.

mezheb

 • Gidilen yol, dinin esaslarında aynı ayrıntılarında farklı görüşler.

mezr

 • Fâsit olma. Bozuk olma.
 • Pis.
 • Ayrılık.

migfer

 • Ateşli silâhların icadından evvel, muharebede kılıç, mızrak ve ok gibi harp âletlerinden korunmak için başa giyilen bir nevi başlık idi. Miğfer, zırh ile beraber bir bütün teşkil ederdi. Osmanlı miğferleri çeşitli şekillerde olmakla beraber genel olarak iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı ince bakırdan,

molekül

 • Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası. (Fransızca)

monarşi

 • Hâkimiyetin kaynağı birtek şahısta (Kral, padişah, han v.s.) olduğu kabul edilen devlet şeklidir. Bu şahsın, yani devlet başkanının yanında bir meclis (parlamento) olursa; meşruti monarşi; olmazsa; mutlak monarşi ismini alır. Ayrıca devlet başkanının iş başına gelmesi şekline göre, irsi veya seçimli (Fransızca)

mu'tesif

 • (Asf. dan) Zulüm yapan. Doğru yoldan ve adaletten ayrılıp haksızlık yapan.

mu'tezil

 • İ'tizal eden. Cemaatten ayrılıp bir tarafa çekilen.

mu'tezile

 • Aklı ön plâna alan ve "kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diyerek, ehl-i sünnetten ayrılan fırka. Bunlara kaderiyeciler de denir, önderleri Vâsıl b. Ata'dır.
 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld
 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

muaf / muâf

 • Afvolunmuş. İstisna edilmiş, ayrı tutulmuş. Bağışlanmış. Serbest.
 • Affolunmuş, ayrı tutulmuş.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

müban

 • Ayrılmış ve kesilmiş.

mübarat

 • Bir kimsenin iş ortağından veya karısından, anlaşarak ayrılması.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

mübayenet / mübâyenet

 • Zıddıyet. Ayrılık. Tutmazlık. Başkalık.
 • Ayrılık, uymazlık, tutmazlık.

mübayenet-i cevheriyye

 • Her nev'in cevherinin ve fıtrat-ı asliyesinin birbirinden farklı ve ayrı oluşu. Cevherdeki farklılık.

mübayin / mübâyin

 • Farklı, ayrı.
 • Aykırı, uymaz, ayrı.

mübevveb

 • Bab bab olmuş, bölümlere ayrılmış kitap.

mübin

 • Hayrı şerri, kötüyü iyiyi ayıran.
 • Açık, besbelli.
 • Din-i mübin: İslâm dini.

mübtedi'

 • Ehl-i sünnet yolundan ayrılan.

mücerred

 • Maddî varlıklardan ayrı olarak sadece zihinde düşünülen kavram, soyut

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.

mufaddel

 • Faziletlendirilmiş, diğerlerinden ayrıca fazilet itibarıyla temayüz etmiş, yükselmiş.

mufarakat

 • Ayrılık, ayrılmak.
 • Farklılık, ayrılık.

müfarakat / müfârakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.
 • Ayrılmalar.
 • Uzaklaşma, ayrılma.

mufarakat eden

 • Ayrılan.

mufarakat ederken

 • Ayrılırken.

mufarakat-i ahmediye

 • Hz. Peygamberden ayrılma.

mufarakat-i ebediye

 • Sonsuz ayrılık.

mufarakat-i hususiye

 • Özel ayrılık.

müfarakat-ı hususiye

 • Özel göç, kişisel ayrılıklar.

mufarakat-i umumi

 • Geniş çaplı ayrılık.

mufarakat-ı umumiye

 • Umumî ayrılıklar, genel göç.

müfareze

 • Bir şeyden kesilip ayrılma.

müfarık

 • (Fark. dan) Ayrılan, ayrılmış. Müfarakat eden.

mufasala

 • Ayrılma.

müfasale

 • Ayrılışmak.

mufassal / مُفَصَّلْ

 • Tafsilli, tafsilâtlı, izahlı. Geniş mâlumatlı, kısımlara ayrılıp anlatılmış.
 • Ayrıntılı.
 • Tafsilatla, uzun uzun anlatılan, ayrıntılı.
 • Ayrıntılı.
 • Ayrıntılı olan.

mufassalan / مفصلا

 • Ayrıntılı biçimde.
 • Ayrıntılı olarak.
 • Geniş, izahlı olarak. Tafsilâtlıca. Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

mufassalen / مُفَصَّلاً

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak.

mufassıl

 • Kısımlara ayrılan, fasıl fasıl ayıran, adalet eden.

müferrak

 • (Fark. dan) Ayrılmış, tefrik edilmiş.

müfredat

 • Basit şeyler.
 • Toptan bilinen şeylerin ayrıntıları.
 • Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri.
 • Bir şeyin içindekiler.
 • Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler.
 • Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları.
 • Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler.
 • Gr: Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her
 • Ayrıntılar, parçalar.

müfrez

 • Toptan ayrılıp bir tarafa bırakılmış. İfraz olunmuş, ayrılmış.

müfreze

 • Bir kaç alaydan müteşekkil. Ordudan ayrılmış bir kol asker.
 • Ayrılmış, ordudan ayrılmış birkaç müfreze.
 • Askerî birlikten ayrılan kol.

müfterik

 • (Fark. dan) Ayrılan, iftirâk eden.
 • Perişan olan, dağılan.

muhacceb

 • Perdelenmiş, tecrid edilmiş. Perde ile ayrılmış.

mühacere

 • Bir yerden ayrılmak.
 • Başka yere intikal etmek.

muhalaa

 • (Muhâlaat) Birbirlerinden resmen ayrılma (karı-koca.)

muhalefet / muhâlefet

 • Karşı gelme, ayrı düşünme, uymama.

muhassas

 • Birine âid kılınmış. Tahsis edilmiş. Has kılınmış. Ayrılmış. Tâyin edilmiş.

muhassasat

 • (Tekili: Muhassas) Devlet bütçesinden, devlet dâireleri için ayrılan para.
 • Bir kimseye verilmiş olan maaş veya tayın.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

mühlikat / mühlikât

 • (Tekili: Mühlik) Kötü ve günah olan işler.
 • Helâk edenler. Hayrı ve sevabı bozan fenâ hareketler.

muhtariyet

 • Özerklik, otonomi; bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.

mukarenet

 • (A, uzun okunur) Yakınlık. Ayrılmayıp musâhebe etmek.
 • Bitişmek. Birleşmek.
 • Uygunluk.
 • Bir yere gelmek.

mukassem

 • (Kısm. dan) Ayrılmış, bölünmüş, taksim edilmiş.
 • Güzel yüzlü.

mukattaa

 • (Kat'. dan) Bitişik olmayan. Kesik, ayrı.
 • Kesilmiş, kesik, ayrı.

mülazeme

 • Lüzumlu. Gerekli. Ayrılmaz. Lâzım.

mülazım / mülâzım

 • Birşeyden ayrılmama, aralıksız devam etme.

mülazimin / mülazimîn

 • (Tekili: Mülâzımân) (Mülâzım) Stajyerler. Bir yere maaşsız olarak gidip gelenler.
 • Bir kimseye sarılıp ondan ayrılmayanlar.
 • Teğmenler.

mülk şirketi

 • İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber sâhib olmaları; yâhut mallarını ayrılmayacak şekilde karıştırıp ortak olmaları.

mülk-i habis / mülk-i habîs

 • Helâl yolla kazanılan mal ile, haram yolla kazanılan malın karışmasından meydana gelen ve birbirinden kolayca ayrılamayan mülk.

mümeyyez

 • (Meyz. den) Seçilmiş, ayrılmış, temyiz edilmiş.

mümtaz

 • Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş.
 • Ayrı tutulan.

mümtaz bulunmak

 • Benzerlerinden ayrılmış, seçilmiş bulunmak.

mümtaze / mümtâze

 • Seçilmiş, ayrılmış.

mümtaziyet

 • Ayrılık, ayrı vasıf sahibi olmak, ayrı ve üstün vasıflılık. Yüksek vasıf sâhibliği.
 • Edb: İfadenin diğer sözlerden daha güzel ve farklı olması.

mün'azil

 • Ayrılan, elini eteğini çeken, in'izal eden.
 • Memurluktan, vazifeden çıkarılmış olan. Bir vazifeden azledilen.

munfasi / munfasî

 • Bir şeyden ayrılıp kurtarılmış olan.

munfasıl

 • İnfisal etmiş. Birbirinden ayrılmış. Yerinden ayrılmış, fasl olmuş. İşinden ayrılmış.
 • Ayrılan, ayrılıp gelen.
 • Ayrılmış.

münfasıl

 • Ayrılmış.
 • Ayrılmış.

munfasıl / منفصل

 • Ayrı. (Arapça)

munfasılan

 • Ayrı ayrı olarak. Ayrılmış olarak. Munfasıl tarzda.

münfatır

 • Yarılmış.
 • Ayrılmış.

münfekk

 • (Fekk. den) Sökülen, ayrılan. İnfikâk eden. Ayrılmış olan.
 • Ayrılan.

münferid / منفرد

 • Yalnız olan, tek, ayrı, kendi başına.
 • Ayrı, tek başına. (Arapça)
 • Tektük. (Arapça)

münferiden

 • Tek tek, yalnız olarak, ayrı ayrı, birer birer.

münferik

 • (Fark. dan) İnfirak eden, ayrılan.

münfetiha

 • Tecvidde: Kur'an okurken dil, üst damaktan ayrılır vaziyette iken ağızdan çıkan harflere denir. Şunlardır; mim, nun, elif, vav, cim, hı, zel, dal, sin, ayın, te, fe, kaf, lem, he, şın, be, ye.

münhafıza

 • Harf söylenirken alt damaktan dilin ayrılması hâli.
 • Aşağılanmış olan.

münhasır

 • Yalnız birinin olan, özel olarak ayrılan.

münkasım

 • (Kısım. dan) Bölünen, kısım kısım ayrılan, taksim edilen.
 • Kısımlara ayrılmış, bölünmüş.

münkasim

 • Bölünmüş olan, kısımlara ayrılmış.

münkasım / مُنْقَسِمْ

 • Kısımlara ayrılmış.

münkatı'

 • (Kat'. dan) İnkıta eden, kesilmiş, kesilen. Aralıklı ve son bulan.
 • Arada bağ kalmıyan, ayrılmış.
 • Herkesten ayrılıp bir kişiye bağlı kalan.

münşaib

 • (Şa'b. dan) Şubelenen, dallanan, çatallanan, kollara ayrılan, ayrılmış. Bölük bölük, kol kol, kısım kısım olan.
 • Kollara, şubelere ayrılan.
 • Kollara ayrılan.

müntebih

 • Uyanık, intibah eden. Agâh ve habir olan. Gafletten ayrılmış olan.

mürcie

 • "Günâh işlemek insana zarar vermez. Âsî (isyân eden), fâsık (açıktan günâh işleyen) azâb görmeyecektir" diyerek, Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolunda olanlardan) ayrılan bozuk fırka.

müretteb

 • Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış.
 • Kasden uydurulmuş.
 • Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış.
 • Sonradan kurulmuş.

müşa'

 • (Şüyu. dan) Yayılmış, şüyu bulmuş, herkese duyurulmuş.
 • Ortaklar veya hissedarlar arasında birlikte kullanıldığı hâlde hisselere ayrılmamış olan şey.

musahi / musahî

 • Bir şeyin hâlisi. Seçilip ayrılmışı.

müsalemet / müsâlemet

 • Uyuşmak; fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münâkaşa etmemek; sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip, barışmak istemek.

musarraha

 • Açık ve bütün ayrıntılarıyla anlatılmış.

müşattar

 • Edb: Mısraları arasına ilâveten ayrıca mısralar getirilmiş gazel veya keside..

müstafi / müstâfi

 • İstifa eden, ayrılan.

müstakillen / مستقلا

 • Bağımsız olarak, ayrıca. (Arapça)

müştakk

 • (Müştak) (Şakk. dan) Gr: Başka kelimeden ayrılmış, başka kelimeden çıkmış, türemiş.
 • İştikak etmiş, aralarında mâna ve terkib ciheti ile münâsebet; siga ciheti ile mugayeret olmak üzere diğer kelimeden ihraç olunmuş kelime.

müste'rıs

 • Vâlidesi ile arasında ayrılık olan.

müstefrez

 • Ayrılmış, tefrik edilmiş.

müştekat

 • Türemiş kelimeler. Bir kökten ayrılmış kelimeler.

müstesna / müstesnâ / مستثنى / مُسْتَثْنَا

 • İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan.
 • Kural dışı, ayrı, sıra dışı.
 • Apayrı. (Arapça)
 • Dışında haricinde. (Arapça)
 • Ayrı tutulan.

müstesnaiye / müstesnâiye

 • Başkalarından üstün, başkalarından ayrı bir tarza tâbi. Başkalara benzemeyen.

mutavassıt nev'

 • Evrim teorisindeki ara geçiş türü, iki ayrı türden doğan melez.

mütebayin / mütebâyin

 • Birbirine uymayan. Birbirine zıt olan. Birbirinden ayrı.
 • Birbirinden ayrı, farklı.

mütecezzi

 • Parça parça ayrılan, ufalanmış olan.

mütefarık / mütefârık

 • Ayrı ayrı.
 • Ayrı ayrı.

mütefarik

 • Ayrı ayrı. Bir birinden farklı olan.

mütefavit

 • Birbirinden farklı, çeşitli.
 • Zamanca birbirinden ayrı.

müteferri'

 • (Fer'. den) Dallanan, bir kökten ayrılan.
 • Bir kökle alâkalı olan.

müteferrik / مُتَفَرِّقْ

 • Ayrı ayrı, parça parça.
 • Ayrı ayrı.

müteferrikan

 • Ayrı ayrı; parça parça.
 • Ayrı ayrı bir hâlde.

müteferriz

 • (İfraz. dan) Ayrılmış, ayrılan, teferrüz eden.

mütehalhıl

 • Kabarmış veya kabartılmış olan. Açılıp parçaları ayrılmış olan.

mütekaidin / mütekaidîn

 • (Tekili: Mütekaid) Emekliler, emekliye ayrılmış olanlar.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütemayiz

 • Birbirinden ayrılan, ayırt edilmiş.
 • Temayüz etmiş, ayrılmış olan.
 • İyiliğinden dolayı başkalarından ayrı olan.
 • Ayrı, seçkin.

müteradif

 • Birbirine bağlı, tâbi olan. Birbirinin ardınca giden.
 • Gr: Yazılışı ayrı, fakat mânası aynı olan kelime.

müteşa'ab

 • Şube ve kısımlara ayrılmış olan.

müteşaab / müteşââb

 • Şubelere ayrılan.

müteşaib / müteşâib

 • Şu'belenen.
 • Birbirine karışmamış.
 • Dallı, budaklı. Kollara ayrılmış.
 • Şubelenen, kollara ayrılan.

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

muttasıl

 • Bitişik, istisna-i muttasıl, aynı cinsten alanlar arasında yapılan istisnadır. Ayrı cinsten olursa "munkatı" denilir.

muvazi / muvazî

 • Birleşmeden ve ayrılmadan iki şeyin yanyana bir arada uzayıp gitmesi. Paralel.

müyul-ü müteşaibe

 • Birçok dallara ayrılmış meyiller, arzular.

müyul-ü müteşaibeye / müyûl-ü müteşâibeye

 • Çeşitli dallara ayrılmış arzular, çeşitli meyiller.

müzaheme

 • Yakınlık.
 • Ayrılık.
 • Düşmanlık, adâvet.

müzayele

 • Birbirinden ayrılma.

nafile

 • Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş.
 • Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan.
 • Torun.
 • Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye.

name-i hicran

 • Hicrân mektubu. Ayrılık, mektubu.

naşıt

 • Büyük yoldan ayrılan küçük yol.
 • Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız.
 • Neşeli ve şen adam.

necaset / necâset

 • Aslı îtibâriyle veya sonradan meydana gelen bir sebeble pis olan şeyler. Namaza mâni olup olmama yönünden; hafif necâset ve kaba necâset, görülüp görülmeme yönünden; mer'î (görülen) ve gayr-i mer'î (görülmeyen) ve akıcı olup olmama yönünden; mâî (akı cı) ve câmid (katı) olmak üzere kısımlara ayrılır

nets

 • Deri yüzmek.
 • Bir şeyin yerinden ayrılması.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

nun-u mütekellim-i maa-l gayr

 • Mütekellim-i maalgayrın "nun" harfi. Fiildeki cemi' sigasındaki nun.

nüsafe

 • Buğdaydan ayrılan saman.

nutfe

 • Duru ve sâfi su.
 • Meni. Rahimde iki yarım ve ayrı cinsten hücrelerin birleşmişi.
 • Taşmış, dökülmüş su.
 • Deniz.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

orijinal

 • Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan. (Fransızca)
 • Değişik. (Fransızca)
 • Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus. (Fransızca)
 • Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün. (Fransızca)
 • Bir nümuneye göre olan. (Fransızca)

ortodoks

 • Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener'deki patrikhânedir. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olan Mihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'

parsel

 • Bir maksatla ayrılarak sınırlandırılmış arazi parçası. (Fransızca)

plan

 • Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi. (Fransızca)

rafıza

 • Şii fırkalarından bir tâife. Hak mezhepten ayrılmış, namazsız, itikadı bozuk kimse.
 • Asker kaçağı güruhu.
 • Düstur, akide ve nizam kabul edilen esaslardan ayrılanlar.

rafızi / râfızî

 • Hak mezheblerden ayrılıp sapan kimse.

rafıziler / râfızîler

 • Şîanın kollarından. İmâm-ı Zeynel'âbidîn'in vefâtından sonra oğlu Zeyd'den ayrılarak, Eshâb-ı kirâm (Peygamber efendimizin arkadaşları) düşmanlığında taşkınlık gösteren, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'in halîfeliklerini kabûl etmeyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. Terk edenler, ayrılanlar

rahmaniyyet

 • Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu. (Yâni: Gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleri ile doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış ve Rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyyet ve hakîmiyetin binlerle kıym

ref-i imtiyaz

 • Ayrımcılığın, kayırmacılığın kaldırılması.

rehv

 • (Çoğulu: Rahâ) Yüksek mekân, yüksek yer.
 • Alçak, çukur yer, (içinde su toplanır)
 • Mahalle içinde, yağmur suyu ve çeşme suyu akan ark.
 • Üveyik kuşu.
 • Arası açılmış ve ayrılmış.

renem

 • Avaz, ses, savt.
 • Ayrılmak.

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

rimak

 • Nifak, ayrılık.
 • Darlık.

ruh-ül emin

 • Cebrail Aleyhisselâm'ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh.
 • Allah'ın ism-i azamı.
 • İncil.
 • Kur'an.

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

şa'rani / şa'ranî

 • (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

şaab

 • Ayrılmak.
 • Yarmak.

sabii / sabiî

 • İtaattan ayrılmakla bâtıla meyleden.
 • Yıldıza tapan sapkınlar veya yıldıza tapan ehl-i dalâlet kimselerden olanlar.

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

sabil

 • Gezkere denilen nesne. (Onunla ters, balçık ve gayri ne olursa taşırlar).
 • Yolcu kimse.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Hayrı, sevabı dâimî olan sadaka. Sevabı öldükten sonra da devam eden hayırlı ameller. (Kur'an ve iman hizmeti gibi.)

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

şak

 • Ayrılma, bölünme.

şakk-ı asa / şakk-ı asâ

 • Değneği kırmak. (Farsça)
 • Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak. (Farsça)

şakk-ı kamer

 • Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)

sapık

 • Doğru yoldan ayrılan, îtikâdında (îmân bilgilerinde) ve ibâdetleri yapmasında veya yaşayışında Ehl-i sünnet vel-cemâat mezhebinden (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolundan) ayrılan, yanlış yollara sapan kimse.

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

şaz

 • Kural dışı, kurala uymayan, genel düzenden ayrılmış olan.

şazz

 • (Şâzze) Kaide hârici olan. Umumi nizamdan ayrılmış olan, müstesna bulunan.

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

seb'iyye

 • Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı. Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır.

şeb-i firkat

 • Ayrılık gecesi, firkat karanlığı. (Farsça)
 • Ayrılık gecesi.

şeb-i hicran

 • Ayrılıkla geçirilen gece. Hicran gecesi.

sebeb-i iftirak

 • Ayrılık sebebi, bölünüp parçalanma nedeni.

sebeb-i ihtilaf / sebeb-i ihtilâf

 • Ayrılığa sebep.

sebeb-i ihtilaf-ı muzır

 • Zararlı olan ayrılık ve uyuşmazlığın sebebi.

sebeb-i tefrika

 • Tefrika sebebi, ayrılış sebebi.

sebeb-i tefrika-i kulub / sebeb-i tefrika-i kulûb

 • Kalplerin ayrılma sebebi.

sebk-i mefsul

 • Edb: Ayrı ayrı, kesik kesik yazma tarzı.

sefahat

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

sefahetçi

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan.

sefahetçiler

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar.

sefahethane

 • Gayri meşru zevk ve eğlence yeri.

selam / selâm

 • Esmâ-i hüsnâdan (Allahü teâlânın güzel isimlerinden). Zâtı ayıplardan (kusurlardan), sıfatları noksanlıklardan ve işleri kötülüklerden uzak, temiz olan.
 • İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Es-selâmü aleyküm" veya "Selâmün aleyküm" yâni dünyâda ve âhirette sel

selamün aleyküm / selâmün aleyküm

 • İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben müslümanım. Benden sana zarar gelmez, selâmettesin. Dünyâda ve âhirette selâmette ol, sıhhat ve âfiyet üzerinize olsun." mânâsına söylenen söz.

selefiyye

 • Selef-i sâlihînin (Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn, Tebe-i tâbiînin) yolunda olduklarını iddiâ ettikleri hâlde, onların yolundan ayrılan bozuk îtikâdlı kimseler.

şeref-i imtiyaz

 • Ayrıcalıklı, yüksek şeref.

şerh

 • Açıklama ve tefsir, bir kitabı bütün ayrıntılarıyla anlatma.

şeriha

 • (Çoğulu: Şerâih) Vücuttan kopmayarak ayrılmış olan et parçası.
 • Et dilimi.

şetta

 • Çeşitli, başka başka, ayrı ayrı. Çok ve müteferrik olan.

sevabit

 • (Tekili: Sâbite) Merkezlerinden ayrılmaz görünen yıldızlar.
 • Sâbit olanlar, sâbitler.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

sıfat-ı zatiye / sıfât-ı zâtiye

 • (Sıfât-ı lâzime - Sıfât-ı vâcibe) Allah'ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar.
 • Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır.

şikak / şikâk

 • Ayrılık, parçalanma.
 • Ayrılma, bölünme.

şıkk

 • Bir bütünün parçalarından her biri.
 • İki ihtimalden ve iki cihetten her biri.
 • İkiye ayrılmış şeyin bir kısmı.

şirhar

 • Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç (Farsça)

siva / sivâ / سوا

 • Başka, gayrı, diğer. Kasd.
 • Öte, başka, gayrı. (Arapça)

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

şuab

 • (Tekili: şu'be) şubeler. Kollar, bir cisimden ayrılan çatallar.

sübhaneke / sübhâneke

 • Her namazın ilk rek'atinde, ayrıca ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinin üçüncü rek'atinde, besmele çekmeden önce okunan duâ.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

sure / sûre

 • Kur'ân'ın ayrıldığı 114 bölümden her biri.

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

tabaka-i beşer

 • İnsanların ayrıldığı sınıfların her biri.

tabaka-i beşeriye

 • İnsanların ayrıldığı sınıfların her biri.

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

tafattur

 • Yarılma, ayrılma, açılma.

tafsil / تفصيل

 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)

tafsil etmek

 • Ayrıntılı olarak açıklamak.

tafsil-i mahiyet

 • Öz niteliğinin ayrıntılı açıklaması.

tafsilat / tafsilât / تفصيلات

 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)
 • Ayrıntı. (Arapça)
 • Tafsilât vermek: Ayrıntılı açıklamada bulunmak. (Arapça)

tafsilatıyla / tafsilâtıyla

 • Bütün ayrıntılarıyla. (Arapça - Türkçe)

tafsilatlı / tafsilâtlı

 • Ayrıntılı. (Arapça - Türkçe)
 • Ayrıntılı.

tafsilen / tafsîlen / تفصيلا

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak, genişçe.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

tafsili / tafsilî

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Ayrıntılı.

tafsili iman / tafsîlî îmân

 • Îmân edilecek hususlara genişçe, delîlerini bilerek ve ayrı ayrı inanmak.

tahallül

 • Ayrışma.
 • (Hall. den) Hallolmak. Eczası birbirinden ayrılmak.

tahlil / tahlîl / تحليل / تَحْل۪يلْ

 • Dağılma, ayrışma.
 • Ayrıştırma, çözümleme, analiz. (Arapça)
 • Tahlil etmek: Değerlendirme yapmak, analiz yapmak. (Arapça)
 • Ayrıştırma.

tahsis edilen

 • Bir hedef ve netice için ayrılan.

tahsisat

 • Tahsis edilen şeyler; belli bir şey için ayrılan para, ödenek.
 • Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal.

takavvuz

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Yıkılmak.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

talak-ı selase / talâk-ı selâse

 • Bir sözü üç kere veya daha fazla sayı söyleyerek, erkeğin zevcesini (hanımını) boşaması. Bu durum bir anda olduğu gibi, ayrı ayrı zamanda da olabilir.

tanzimat-ı hayriye

 • Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kuru

tasavvu'

 • Ayrılmak, perâkende olmak.

tasnif

 • Bir âlimin, te'lif etmeden, kendi usûlünce daha önce benzeri olmayan bir kitâb yazması.
 • Hadîs ilminde tedvîn edilen yâni toplanıp bir araya getirilen hadîs-i şerîflerin konularına ayrılması, kitablara geçmesi.

teayyün-i imkani / teayyün-i imkânî

 • İnsanın hakîkati olan teayyün-i vücûbîsinin zılli yâni görüntüsü. Ehlullah (evliyâ) kendi yaratılışlarına, güçlerine göre tasavvuf mertebelerine kavuşmakta birbirlerinden çok ayrıdırlar. Evliyâ arasında Allahü teâlânın ismine kavuşanlar pek azdır. Ço ğu bu ismin teayyün-i imkânîsine kavuşmuştur. (İm

teba'uz

 • Parçalanma. Kısım kısım ayrılma.

tebayün

 • İki şey arasındaki uyuşmazlık. Birbirinden ayrı ve başka olmak. İhtilâf vuku bulmak. Zıtlık.

tebelbül-ü akvam / tebelbül-ü akvâm

 • Kavimlerin, ayrı ayrı milletlerin farklı dilleri konuşması.

tebettül

 • Halkdan ayrılmak.
 • Mâsivadan kesilip ihlâs ile Hakka yönelmek ve ubudiyet etmek.
 • Evlenmekten vaz geçip zâhidlik etmek.

tecafi

 • Uzak olma. Yerinden bir tarafa ayrılma.

tecerrüd

 • Soyutlanma, ayrılma.

tecezzi / tecezzî / تجزی

 • Parçalara ayrılma ve bölünme. Ufalanma.
 • Bölünme, parçalara ayrılma.
 • Ayrışma, ufalanma.
 • Parçalara ayrılma ve bölünme, ufalanma.
 • Bölünme, parçalanma, ayrışma. (Arapça)

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

tecrim

 • Suçlandırma. Cezalandırma. Cürüm isnad etme.
 • Bir taifeden ayrılıp gitme.

tedekdük

 • Taşlıkta ve kum arasında olmak.
 • Dağ, yerinden ayrılıp pâre pâre olmak.
 • Zelzele olup yerin deprenmesi.

teellüm-ü firak

 • Ayrılık acısı.

tefarik

 • Müteferrik olanlar. Tefrikalar. Ayırma ve seçmeler.
 • Taksitler. Ufak tefek şeyler. Ayrıca şeyler.
 • Küçük hediyelik eşya.

tefasil / tefâsîl / تفاصيل

 • (Tekili: Tafsil) Tafsiller, ayrıntılar.
 • Ayrıntılar. (Arapça)

tefekkühat-ı ilmiye

 • Meyve ziyafetleri hükmünde olan ilmin detayları, ayrıntıları.

tefekkük

 • Zincir halkası gibi birbirinden ayrılma.

tefennün etmiş

 • İhtisaslaşmış, ayrı ayrı uzmanlık dallarına ayrılmış.

teferru

 • Dallanma, ayrılma.

teferru'

 • Bir çok kollara ayrılmak.
 • Bir kimse halkın üzerine havale olmak.
 • Bir kavmin en şerefli kadını ile evlenmek.
 • Çatallanıp dal dal olmak.
 • Bir asıldan şubelere vs. ayrılma.

teferru'at / teferru'ât / تفرعات

 • Ayrıntılar. (Arapça)

teferruat / teferruât / تَفَرُّعَاتْ

 • Ayrıntılar.
 • Bir şeyin bütün incelikleri, ayrıntıları.
 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılar.

teferrüd

 • (Ferd. den) Tek ve yalnız kalma. Herkesten ayrılma.
 • Eşsiz, emsâlsiz ve benzersiz olma.
 • Kendi başına olma.

teferruk

 • (Fark. dan) Dağılma, ayrılma.

teferruk etmemek

 • Dağılmamak, kollara ayrılmamak.

teferrüz

 • (İfrâz. dan) Ayrılma.

tefri'

 • Asıldan, kökten şubelere ayrılma, kısım kısım olma. Ayrılma. Fer'lendirme.

tefrid

 • Dünya alâka ve meşguliyetlerinden ayrılıp, ibâdet ve tâatle meşgul olma.

tefrii / tefriî / tefrîi

 • Ayrıntılamakla ilgili.
 • Teferruat ve ayrıntılara ayırmakla ilgili.

tefrik / tefrîk / تفریق

 • Birbirinden ayırmak, seçmek, ayırdetmek, ayrı kılmak.
 • Korkutmak.
 • Ayırma, ayırdetme. (Arapça)
 • Tefrîk edilmek: Ayırılmak, ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tefrîk etmek: Ayırmak, ayırt etmek. (Arapça)
 • Tefrîk olunmak: Ayrılmak. (Arapça)

tefrika / تفرقه / تَفْرِقَه / tefrîka / تَفْر۪يقَه

 • Ayrılık, bölünme.
 • Nifak. Ayrılık. Bozuşma.
 • Bir gazete veya dergide parça parça, bir önceki yazının devamı olarak çıkan uzun yazı.
 • Fırka fırka olmak.
 • Ayrılık, dizi yazı.
 • Nifak, ayrılık, çözülme, dağılma.
 • Bölücülük. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Bölüm bölüm yayınlama. (Arapça)
 • Ayrılma, dağılma, anlaşmazlık.
 • Ayrılık, anlaşmazlık.

tefrika verme

 • Bölücülük ve ayrımcılığa neden olma.

tehacür

 • Birbirinden ayrılmak.
 • Kesilmek.

teheccür

 • Ayrılmak.
 • Zuhr vaktinde seyretmek.

tekasüf / tekâsüf

 • Kesifleşme. Yoğunlaşma. Sıklaşma.
 • Bir noktada toplanma.
 • Birbirinden ayrılan kimyevi maddelerin tekrar toplanarak birleşmeleri.

tekattu'

 • Tıb: Sıtma nöbetinin muntazam vakitlere ayrılması.

tekaüd / tekâüd / تقاعد

 • Emekliye ayrılma.
 • Emeklilik. (Arapça)
 • Tekâüd olmak: Emekliye ayrılmak, emekli olmak. (Arapça)

tekaüden

 • Emekliye ayrılarak.

temayüz / temâyüz / تمایز / تَمَايُزْ

 • Seçkinlik, üstünlük, ayrıcalık. (Arapça)
 • Temayüz etmek: Seçkinlik kazanmak, ayrıcalık kazanmak, dikkat çekmek. (Arapça)
 • Ayrılma, öne çıkma.

temayüz eden

 • Ayrıcalıklı olan, ayrılan.

temeyyüz / تميز / تَمَيُّزْ

 • Kendini gösterme, sivrilme, ayrıcalık kazanma. (Arapça)
 • Temeyyüz etmek: Kendini göstermek. (Arapça)
 • Ayrılma, öne çıkma.

teracu'

 • (Rücu. dan) Bir yere veya bir kimseye dönme.
 • Birinden ayrılma.
 • Dönme, vazgeçme.

teressüb

 • Dibe çökmek. Tortulanmak, ayrılmak. Durulmak. Süzülmek.

terk / ترک

 • Bırakma. (Arapça)
 • Vazgeçme. (Arapça)
 • Ayrılma. (Arapça)
 • Terk edilmek: (Arapça)
 • Bırakılmak. (Arapça)
 • Vazgeçilmek. (Arapça)
 • Terk etmek: (Arapça)
 • Bırakmak. (Arapça)
 • Vazgeçmek. (Arapça)
 • Ayrılmak. (Arapça)

terk-i evtan

 • Vatanlarından ayrılma, vatanlarını terk etme.

terk-i masiva / terk-i mâsivâ

 • Allah'tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak.

terk-i sefahet

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceleri bırakma.

terkib

 • Birkaç şeyin beraber olması. Birkaç şeyin karıştırılması ile meydana getirilmek.
 • Birbirine karıştırılmış maddeler.
 • Gr: Terkib-i nâkıs ve terkib-i tam olarak iki kısma ayrılır. Terkib-i nâkıs: Cümle kadar olmayan terkiblerdir. Terkib-i tam ise; bir cümleden ibarettir. Birbirin

teşa'ub

 • Kısım ve bölümlere ayrılma.

teşahhusat-ı mülkiye

 • Varlıkların maddî yönleriyle belirgin olarak ortaya çıkması, diğer fertlerden ayrılabilir özellikleriyle kendini göstermesi.

teşakkuk

 • (Şakk. dan) Yarılma, ikiye ayrılma.

teşaub / teşâub

 • Şubelenme. Ayrılıp kol kol olma. Çatallaşma. Kısımlara ayrılma.
 • Şubelere ayrılma.

teşaub etme

 • Şubelere, bölümlere ayrılma.

teşaub-u akvam / teşâub-u akvam

 • İnsanlığın çeşitli milletlere ayrılması, etnik çeşitlilik.

teşaubat / teşaubât

 • Birbirinden ayrılmış dallar, kollar.

teşekkiyat-ı firak / teşekkiyât-ı firâk

 • Ayrılıktan gelen şikayetler.

teşettüt

 • Dağınık olma. Dallara ayrılma. Çatallaşma. Dağılma. Perişan olma.

teşettüt-ü efkar / teşettüt-ü efkâr / تَشَتُّتُ اَفْكَارْ

 • Fikirlerin ayrılması, dağılması.
 • Fikirlerin ayrılması.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

teşyi'

 • Bir yerden ayrılıp gideni uğurlama, hürmet için biraz onunla birlikte gitme.

teveccüh-ü ehadiyet

 • Allah'ın herbir varlığa ayrı ayrı ve doğrudan teveccühü.

têvil

 • Sözü çevirme, ayrı mânâ verme.

tezayül

 • Ayrılmak.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


turra-i ehadiyet

 • Allah'ın birliğini herbir şeyde ayrı ayrı gösteren mühür.

ucm

 • Araptan gayrisi. Arap milletinden olmayanlar.
 • (Tekili: Acmâ) Dilinde tutukluk olanlar.

udlul

 • Doğru yoldan sapma. İslâmiyetten ayrılma, sapıtma.

udul / udûl

 • Doğru yoldan ayrılma, yoldan çıkma, sapma.

ulema-i muhakkik / ulemâ-i muhakkik

 • Meseleleri çok ince ayrıntılarına kadar inceleyerek hüküm veren âlimler.

unsur

 • Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
 • Umumdan ayrılan kısım.
 • Tam olan şeyin her bir parçaları.
 • Madde, esas, kök. Element.

uzlet

 • Yalnızlık. İnsanlardan ayrılarak bir tarafa çekilip yalnız kalmak.
 • Yalnız başına yaşama, insanlardan ayrılarak bir köşeye çekilme.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

vahid-i ehad / vâhid-i ehad

 • Birliği herşeyi kapladığı gibi herbir şeyde de ayrı ayrı tecellîleri görülen Allah.

vasil / vasîl

 • Birinden aslâ ayrılmaz kimse.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • İnsanın doğduğu veya evlendiği veya ayrılmamak niyeti ile yerleştiği yer.

vaveyla-yı firak / vâveylâ-yı firak / vâveylâ-yı firâk / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.
 • Ayrılık feryâdı.

vaveylay-ı firak / vâveylây-ı firak / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.

veda / vedâ / وداع

 • Ayrılık.
 • Ayrılış, ayrılma. (Arapça)

veda'

 • Ayrılık.
 • Ayrılışta selâmlamak.
 • "Allah'a ısmarladık" demek.

visal / visâl

 • (Vasıl. dan) Vâsıl olma. Sevdiğine ulaşma. Kavuşma. Ayrılıktan kurtulma.
 • Kavuşma, sevdiğine ulaşma, ayrılıktan kurtulma.

yare-i hicran / yâre-i hicran

 • Ayrılık yarası.

yegan yegan / yegân yegân

 • Ayrı ayrı. Birer birer. (Farsça)

yetmiş iki fırka

 • Ehl-i sünnet yolundan (Peygamber efendimizin ve Eshâb-ı kirâmın bildirdiği doğru yoldan) ayrılan ve Cehennem'e gidecekleri hadîs-i şerîfte bildirilen bozuk fırkalar. Bunlara bid'at ehli veya dalâlet fırkaları da denir.

yevm-i fasl

 • İyi insanların kötülerden kısım kısım ayrıldığı ve dâvâların halledildiği kıyâmet günü.
 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

zamirü'l-fasl

 • Gr. munfasıl zamir; ayrık zamir; cümle içinde başka bir kelimeye bitişmeksizin kendi başına ayrı olarak gelen zamir.

zarure-i naşie / zarure-i nâşie

 • Kendisinde bulunması zorunlu olan, ondan ayrılması mümkün olmayan zorunlu özellik.

zaruriyet-i naşie / zaruriyet-i nâşie

 • Bir şeyin kendisinde bulunması zaruri olan ve ondan ayrılması mümkün olmayan.

zaruriyyat-ı diniyye

 • İman edilmesi zaruri olan dinin esasları, (Allah Teâlâya, Âhiret gününe, Meleklere, Peygamberlere, Kitaplara ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.)

zaruriyyat-ı naşie / zaruriyyat-ı nâşie

 • Bir şeyin kendisinde bulunması zaruri olan ve ondan ayrılması mümkün olmayan ve zâti hassadan meydana gelen zaruretler.

zeka / zekâ

 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.

zelzele-i firak / زَلْزَلَۀِ فِرَاقْ

 • Ayrılık sarsıntısı.
 • Ayrılık sarsıntısı.

zelzele-i zeval ve firak / zelzele-i zevâl ve firak / zelzele-i zevâl ve firâk / زَلْزَلَۀِ زَوَالْ و فِرَاقْ / زَلْزَلَۀِ زَوَالْ و فِرِاقْ

 • Gelip geçicilik ve ayrılık sarsıntısı.
 • Son bulma ve ayrılığın sarsıntısı.
 • Son bulma ve ayrılık sarsıntısı.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

zeval vakti / zevâl vakti

 • Güneşin tam tepeden ayrıldığı an.

zeyg

 • Şübhe. Doğruluktan ayrılma.
 • Bir tarafa meyletme.
 • Yanılma.
 • Kamaşma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın