LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aylar ifadesini içeren 241 kelime bulundu...

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

ahdas / ahdâs / احداث

 • Yeni olaylar. (Arapça)
 • Dertler. (Arapça)
 • Gençler. (Arapça)

akağa

 • Osmanlı saraylarında hizmet gören beyaz hadımağası.

akmar / akmâr / اقمار

 • (Tekili: Kamer) Aylar. Yıldızlar.
 • Aylar. (Arapça)

akvas

 • (Tekili: Kavs) Kavisler, yaylar.
 • Virajlar, büklümler.

alem-i misali / âlem-i misalî

 • Görüntüler âlemi; bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

alem-i misaliye / âlem-i misaliye

 • Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem.

arabi aylar / arabî aylar

 • Hicrî senenin on iki ayı. Hicrî takvimde kullanılan Arabî ayların adları sırasıyla şunlardır: Muharrem, Safer, Rebî'ul-evvel, Rebî'ul-âhir, Cemâzil-evvel, Cemâzil-âhir, Receb, Şa'bân, Ramazan, Şevvâl, Zilka'de, Zilhicce.

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

aşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.

atba'

 • (Tekili: Tıb') Akarsular, çaylar, dereler, kanallar, sel yatakları.

avl

 • İslâm mîrâs hukûkunda belirli hisse (pay) sâhiplerinin (Eshâb-ı ferâizin) mîrâstan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olma hâli.

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

bela-yı siyah / belâ-yı siyâh

 • Kara belâ.
 • Mc: Acı olan olaylar, kötü hâdiseler.

benul-ahyaf / benûl-ahyâf

 • İslâm mîrâs hukûkunda Eshâb-ı ferâiz adı verilen (Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini, paylarını bildirdiği) kimselerden ana bir erkek ve kız kardeşler.

berat gecesi

 • Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.

besek

 • (Besdek) Esneme. (Farsça)
 • Harman yerinde toplanılarak demet yapılan arpa ve buğdaylar. (Farsça)

burhan-ı inni / burhan-ı innî

 • Tümdengelim; eserden eseri yapana, olaylardan kanuna ulaştıran delil.

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

c

 • Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali.

cavers

 • Buğdaylar arasında biten bir cins sarı darı.

çavuş

 • Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.
 • Onbaşıdan üstte ve assubaydan alttaki derecede olan asker.
 • İşçilerin b

cemaziye'l-ahir / cemâziye'l-âhir

 • Hicrî aylardan altıncısı.

cemaziyel ahir

 • Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

cemaziyel evvel

 • Arabi ayların beşincisidir.
 • Bir kişinin mazisi, geçmişi.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cüdcüd

 • (Çoğulu: Cedâcid) Orak kuşu derler bir büyük böcek ki yaz aylarında öter.

cümad-el-ahire / cümâd-el-âhire

 • Arabi ayların altıncısının adı.

cümad-el-ula / cümâd-el-ûlâ

 • Arabi ayların beşincisi. Cemazi-yel-evvel.

cümade / cümâde

 • Arabi ayların beşinci ve altıncısının adı.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

divanhane

 • Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon. (Farsça)

ekasim

 • (Tekili: Aksam) Aksamlar, paylar, kısmetler.

emhar

 • (Tekili: Mehr) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar.
 • (Mühür) Taylar, at yavruları.

emir-ül ma'

 • Amiral. Deniz kuvvetlerinde albaydan büyük rütbede bulunan subaylar.

emirber

 • Subayların kıt'a ve daire dışında emirlerinde bulunan erler. (Farsça)

enhar

 • (Tekili: Nehr) Nehirler, çaylar, ırmaklar.

enhür

 • (Tekili: Nehr) Nehirler, ırmaklar, çaylar, akarsular.

erbaş

 • Ask: Subay ve assubayların dışında kalan rütbeli asker.

erkan-ı askeriye / erkân-ı askeriye

 • Yüksek rütbeli askerler. Zabitler, subaylar.

eshab-ı feraiz / eshâb-ı ferâiz

 • Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü erkek, sekizi kadın on iki kişi.

esham

 • Hisseler, paylar.

eşhur / eşhûr

 • Aylar.

eşhür / اسهر

 • (Tekili: şehr) Aylar.
 • Aylar. (Arapça)

eşhür-ül hurum

 • İslâmiyetten evvel Arab kabileleri arasında vuruşmanın ve muharebenin haram kılındığı Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları.

eşhür-ül-hacc

 • Hac ayları mânâsına gelen bu kelime; İslâmiyetten evvel Kâbenin tavaf edildiği; Şevval ve Zilka'de ile Zilhicce ayından da alınan 10 günle cem'an 70 günlük zamana verilen addır.

eşhuru'l-hac

 • Hac ayları. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on gününden ibaret olan cem'an 70 gün İslâm'dan önce de Araplar bu günlerde Kâbe'yi ziyaret ederlerdi.

eşhuru'l-hurum

 • Haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. İslâm'dan önce Araplar bu aylarda savaş yapmayı haram sayarlardı.

eyyam-ı biyd / eyyâm-ı biyd

 • Ayın ışığının en aydınlık olduğu kamerî aylarının 13, 14 ve 15. günleri.

faciat / fâciât / فاجعات

 • Acıklı olaylar, facialar. (Arapça)
 • Felaketler. (Arapça)

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
 • (Tekili: Fırka) Fırkalar, partiler.
 • Alaylar, bölükler.
 • Cennetler.
 • Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezhebler.

füruat / fürûat

 • Detaylar, ayrıntılar; aynı soydan gelenler, esastan olmayan talî meseleler.

füruat-ı islamiye / füruat-ı islâmiye

 • İslâmî konuların dalları, detayları.

füruat-ı şer'iye

 • İslâm şeriatınn dalları, detayları.

gidişat

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

gurre / غره

 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İska
 • Arap aylarının ilk günü. (Arapça)
 • Akıtma. (Arapça)

gurre-i muharrem

 • Arabi aylardan olan Muharrem ayının birinci günü ve gecesi.

hacc-ı kıran

 • Hac aylarından önce veya hac aylarında hac ile umrenin ikisi için birden ihrama girilip umre yapıldıktan sonra usulü dairesinde ifa edilen hacca denir. Bunu yapan kimseye "karin" denir.

hacc-ı temettu' / hacc-ı temettû'

 • Hac mevsiminde (Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce aylarında) önce ömre için niyet edilerek ihrâma girilip ömre yapıldıktan sonra memleketine dönmeyerek, yeniden ihrâma girip hac yapmak. Bu haccı yapana mütemetti hacı denir.

hadim / hâdim

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla

hadisat / hâdisât / hâdisat / حادثات

 • Olaylar.
 • Olaylar.
 • Yeni olan şeyler, olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Tuhaf, şaşırtıcı olaylar.
 • Şaşılacak, garib olaylar.

hadisat-ı alem / hâdisât-ı âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

hadisat-ı azime / hâdisât-ı azîme

 • Büyük olaylar.

hadisat-ı bereket / hâdisât-ı bereket

 • Bereket ile ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı cevviye / hâdisât-ı cevviye

 • Atmosferdeki olaylar.

hadisat-ı cevviye ve semaviye / hadisat-ı cevviye ve semâviye

 • Hava ve gök olayları.

hadisat-ı cüz'iye / hâdisât-ı cüz'iye

 • Ferdî hâdiseler, bireysel olaylar.

hadisat-ı dünyeviye / hâdisât-ı dünyeviye

 • Dünyada meydana gelen hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadisat-ı hayatiye

 • Hayata ait olaylar.

hadisat-ı i'caziye / hâdisât-ı i'câziye

 • Mu'cize olaylar, harika haller.

hadisat-ı islamiye / hâdisât-ı islâmiye

 • İslâmla ilgili olaylar.

hadisat-ı istikbaliye / hâdisât-ı istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviye / hâdisât-ı istikbaliye-i dünyeviye

 • Gelecekte dünya üzerinde meydana gelecek olaylar.

hadisat-ı kainat / hâdisât-ı kâinat

 • Kâinatta meydana gelen olaylar.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı kevniye-i gaybiye / hâdisât-ı kevniye-i gaybiye

 • Maddî âlemde gelecekte meydana gelecek olan olaylar.

hadisat-ı maziye / hâdisât-ı maziye

 • Geçmişte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı muhammediye / hâdisât-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar.

hadisat-ı müthişe / hâdisât-ı müthişe

 • Dehşet veren olaylar.

hadisat-ı risalet / hâdisât-ı risalet

 • Peygamberlikle ilgili hâdiseler, olaylar.

hadisat-ı semaviye / hâdisât-ı semâviye

 • Gökte meydana gelen olaylar.

hadisat-ı zamaniye / hâdisât-ı zamaniye

 • Zamanın hâdiseleri, olayları.

hadise-i istikbaliye / hâdise-i istikbaliye

 • Gelecekteki olaylar.

hadise-i nevmiye / hâdise-i nevmiye

 • Uykuda meydana gelen olaylar.

hakikat mesleği

 • Varlıkların ve olayların ardındaki gerçeği araştıran yol, Kur'ân yolu.

harem-seray

 • Sarayların kadınlara mahsus olan kısımları. Buna "Harem-i Hümayun" da denilir.
 • Câmi içi.

haseki

 • Tar: Vaktiyle sarayda görevli bazı subaylara verilen isim.

havadis / havâdis / حوادث

 • Olaylar, haberler.
 • Hâdiseler, olaylar, haber.
 • Yeni haberler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

havadis-i yevmiye / havâdîs-i yevmiye

 • Günlük hâdiseler, olaylar.

havarık-ı ade / havarık-ı âde

 • Fevkalâde olaylar, hârika hâdiseler.

heyamola

 • Eskiden ramazanlarda para toplamak gayesiyle mahalle çocukları tarafından teşkil edilen bir nevi dilenci alaylarında söylenen bir tâbirdir.
 • Eskiden gemiciler gemi demirini çekerken veyahut bir amele inşaatta ağır bir şey kaldırırken yahut da şahmerdanı yukarı çekerken kuvvetbirliğini

hikayat / hikâyât

 • Hikâyeler, olaylar.

hınat

 • (Tekili: Hınta) Buğdaylar.

hısas / hısâs

 • Hisseler. Paylar. Nasipler.
 • Kıssadan alınan dersler.
 • Hisseler, paylar, kıssadan alınan dersler.
 • Hisseler, paylar.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

hisse-i şayia / hisse-i şâyia

 • Bir şeye ortak olanların taksim edilmemiş paylarından her biri; ortak mülkiyet.

horst

 • Alm. Jeo: Bir çukur veya hendeğin, tersine, faylar arasında yükselmiş kesimi.

huyul

 • (Tekili: Hayl) Atlı alaylar.
 • Atlar.
 • Kötülerin meydana getirdiği kalabalık.

ihtifalat

 • (Tekili: İhtifal) Törenler, merasimler.
 • Cenaze alayları.

iki hilal ortası / iki hilâl ortası

 • Ramazan ayı; Ramazan ile Şevval aylarının hilâllerinin ortası.

ilkbahar

 • Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan mevsim. (Türkçe)

inni / innî

 • Tecrübe ile edinilen, olaylardan çıkarılan netice.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm
 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istikra-ı tam / istikrâ-ı tam

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

istikra-i tamme / istikrâ-i tâmme

 • Bütün cüz'î olaylardan hareket ederek küllî bir hükme varma; tümevarım; endüksiyon; burada bütün ilimlerin hep birlikte aynı sonuca parmak basmaları kastediliyor.

kalem-i kudret

 • Varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kameri aylar / kamerî aylar

 • Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir.

kameri sene / kamerî sene

 • Arabi aylara göre olan yıl. Senesi 360 gün olan yıl.

kanun / kânûn / كانون

 • Tabiat olaylarının bağlı olduğu değişmez kaide.
 • Ocak. (Arapça)
 • Mangal. (Arapça)
 • Aralık ve Ocak ayları. (Arapça)

kanun-u sani / kânun-u sâni

 • Rumî aylardan Ocak ayı.

karargah / karargâh

 • Karar yeri, askeriyede kurmayların yeri.

keşf-i evliya

 • Velilerin mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görmesi.

keşfiyat-ı sadıka

 • Doğru keşifler; manevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme.

ketaib

 • (Tekili: Ketibe) Askerler, neferler, erler. Alaylar, birlikler.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kusur-u aliye / kusûr-u âliye

 • Yüksek saraylar, köşkler.

kusur-u müzeyyene / kusûr-u müzeyyene

 • Süslenmiş saraylar, köşkler.

kusur-u semavi / kusûr-u semâvi

 • Gökteki saraylar.

kusur-u semaviye / kusûr-u semâviye

 • Gök sarayları.

kutb

 • İşlerin görülmesine veya insanların doğru yolu bulmasına vâsıta kılınan büyük zât. Dünyâ işleri ve madde âlemindeki olaylarla alâkalı olana medâr kutbu (kutb-ül-aktâb), din ve irşâd işi ile vazîfeli kılınana irşâd kutbu denir.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

laz

 • Doğu Karadeniz bölgesinde, bilhassa Rize dolaylarında yaşayan bir kavim.
 • Bu kavimden olan kimse.

lazistan

 • Lazlar'ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.

leyal-i aşr

 • Arabi aylardan Zilhiccenin ilk on gecesi. On geceler.

leyla

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi.

macera-yı hayatiye

 • Hayat hikâyesi, yaşanan olaylar.

mahiyan

 • (Tekili: Mâh) Aylar.
 • (Mâhî) Balıklar, semekler.

measir / meâsir

 • Harika işler, unutulmaz olaylar.

menadif

 • (Tekili: Mindef) Hallaç yayları.

mi'rac gecesi

 • Leyle-i Mi'rac da denir. Arabî aylardan Receb-i şeri'fin yirmiyedinci gecesidir.

mihar

 • (Tekili: Mühür) At yavruları. Taylar.

muharrem / مُحَرَّمْ

 • Arabi ayların başı, birincisi.
 • Haram edilmiş olan.
 • Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir.
 • Haram kılınmış, tahrim olunmuş.
 • Arabî ayların ilki.
 • Hicrî ayların ilki.

mukadderat / mukadderât

 • Allah tarafından takdir olunmuş ileride meydana gelecek haller ve olaylar.

mukadderat-ı beşer

 • İnsanın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı beşeriye

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından insanlık için takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

mukadderat-ı hayatiye / mukadderât-ı hayatiye

 • Hayat boyu başa gelmesi takdir edilmiş olaylar.

mukadderat-ı nev-i beşer

 • İnsanlığın kaderi; Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar.

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

mütemetti' hac

 • Hac aylarında ömre yapmak için ihrâma girip, ömre için tavâf ve sa'y yapıp, traş olup ihrâmdan çıkıp sonra memleketine gitmeyerek, o sene terviye gününde veya daha önce, ihrâma girerek müfrid hacı gibi hac yapma.

nazar-ı maddi / nazar-ı maddî

 • Olayları ve varlıkları sadece dış görünüşüne göre değerlendirme.

nes'i / nes'î

 • Câhiliyet devrinde belirli vakti geciktirilmiş haram aylar.

nesi / nesî

 • Yer değiştirmek, geri bırakmak; Eşhur-ül-hurum (haram aylar) denilen ayları değiştirmek, geri almak.

nısf

 • Yarım, yarı. İslâm mîrâs hukûkunda eshâb-ı ferâiz adı verilen yâni Kur'ân-ı kerîmde payları bildirilenlerden bâzı kimselere verilen yarım hisse.

nuhur

 • (Tekili: Nahr) Ayların evvelleri.
 • Göğüsler.

nühur

 • Ayların evvelleri.

ramazan

 • Mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusu. Kur'an-ı Kerim'in nâzil olmağa başladığı oruç ayı. Arabî ve Kamerî olan takvime göre 9. ay. Oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir.
 • Hicrî ayların dokuzuncusu ve mübarek üç ayların üçüncüsü.
 • Hicrî ayların dokuzuncusu, üç ayların sonuncusu ve farz olan orucun tutulduğu ay. Ramazan yanmak demektir, çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

ramazan-ı mübarek

 • Mübarek Ramazan ayı; hicrî ayların dokuzuncusu.

rebi-ül ahir

 • (Rebi-i Sâni) Kamerî ayların dördüncüsü.

rebi-ül evvel

 • Arabî ayların üçüncüsü.

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.
 • Arabî ayların yedincisi.

receb ayı

 • Hicrî ayların yedincisi ve mübârek üç ayların birincisi.

receb-i şerif

 • Şerefli olan ve mübarek aylardan birincisi olan Recep ayı; hicrî ayların yedincisi.

receban

 • Receb ile Şaban ayları.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

rü'yet-i hilal / rü'yet-i hilâl

 • Hilâl (yeni ayın) görülmesi. Kamerî ayların başında ve sonunda hilâlin görülerek ayın başının ve sonunun anlaşılması.

ruzname / rûznâme

 • Günlük, olayların zaman sırasına göre yazıldığı defter, takvim.

şa'ban

 • (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.

şa'ban ayı / şa'bân ayı

 • Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi.

şa'ban-ı muazzam / şa'bân-ı muazzam / شَعْبَانِ مُعَظَّمْ

 • Üç aylardan ikincisi, kıymeti çok büyük olan şa'bân ayı.

şa'ban-ı şerif / şa'bân-ı şerîf / شَعْبَانِ شَر۪يفْ

 • Üç ayların ikincisi olan şerefli ay.

şaban / şâbân

 • Arabî ayların sekizincisi.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

safahat-ı alem / safahât-ı âlem

 • Dünya olayları, dünyadaki gelişmeler.

safer

 • (Çoğulu: Esfâr) Boş ve hâli olmak.
 • Arabi aylardan ikincisi.
 • Karın içinde durabilen bir yılanın adı.

seciye-i avra

 • Bir gözü kör olan seciye; olaylara sadece şahsî çıkar açısından veya sadece dünyevî açıdan bakan seciye, huy.

sefer

 • (Safer) Arabi ayların ikincisinin ismi.

şehr-ül haram

 • Haram ayları.

şehrü'l-haram

 • Kan dökmek ve savaş yapmak haram olan ay: Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan ayları.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

serencam / serencâm

 • Başa gelen olaylar.

sergüzeşt-i zalimane / sergüzeşt-i zâlimâne

 • Bir kimsenin yaptığı, yaşattığı zalimce olaylar, gaddarlıklar.

şevval

 • Arabi aylardan onuncusu. Ramazandan sonraya geldiği için ilk üç günü mübarek Ramazan bayramıdır.
 • Hicrî ayların onuncusu; Ramazan'dan sonraki ay.
 • Arabî ayların onuncusu.

şevval ayı / şevvâl ayı

 • Arabî ayların onuncusu, Ramazân-ı şerîften sonraki ay.

şevval-i şerif / şevvâl-i şerif

 • Hicrî aylardan onuncusu; Ramazan'dan sonraki ay.

seyl-i şuunat / seyl-i şuûnât

 • Olayların, oluşumların akışı, seli.

şeylem

 • Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların arasında çıkan siyah bir tohum.

siham / sihâm / سهام

 • Oklar. (Arapça)
 • Paylar. (Arapça)

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

şuhur / şuhûr

 • Aylar.
 • Aylar.

şühur / şühûr / شهور

 • (Tekili: şehr) Aylar. 30 günlük müddetler.
 • Aylar. (Arapça)

şuhur-u mübareke / şuhur-u mübâreke / şuhûr-u mübareke

 • Mübarek, bereketli aylar.
 • Mübarek, bereketli, sevaplı aylar.

şuhur-u muharreme

 • Haram aylar (hicrî Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları).

şuhur-u selase / şuhur-u selâse / şuhûr-u selâse

 • Üç aylar.
 • Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayları.

şühur-u selase / şühur-u selâse

 • Arabî üç aylar. Receb, Şaban ve Ramazan ayları.

şuhur-u selase ve muharreme / şuhur-u selâse ve muharreme

 • Üç aylar ve haram aylar.

şuhur-u selase-i mübareke / şuhur-u selâse-i mübareke

 • Mübarek üç aylar.

şuhuruselase / şuhûruselâse

 • Üç aylar.

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

şuun / şuûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüun / şüûn / شئون

 • İşler. (Arapça)
 • Olaylar. (Arapça)

şüunat / şüûnât / شئونات

 • Olaylar. (Arapça)

şüzuzat / şüzuzât

 • Kural dışı olaylar ve varlıklar.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

tayınat

 • Erzak, yiyecekler; paylar, hisseler.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.

tefekkühat-ı ilmiye

 • Meyve ziyafetleri hükmünde olan ilmin detayları, ayrıntıları.

teferruat-ı şer'iye

 • Şeriatın, İslâm hukuuknun fer'i meseleleri, detayları.

teşrin

 • Eskiden yılın on ve onbirinci aylarına verilen ortak isim.
 • Rumi takvime göre yılın on ve on birinci aylarına verilen isim.

turhan

 • Rum subaylarından beş bin neferin zâbiti (On bin olsa "patrik" derler.)

vakayi

 • Olaylar, vakalar.

vakayi' / vakâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıat / vâkıât / واقعات

 • Olaylar, gerçekler.
 • Olaylar. (Arapça)

vakıat-ı hakikiye

 • Gerçek olaylar.

vakıat-ı hayat / vâkıât-ı hayat

 • Hayattaki olaylar.

vakıat-ı istikbaliye / vâkıat-ı istikbaliye

 • Gelecekteki hadiseler, olaylar.

vakıat-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye / vâkıât-ı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviye

 • Ahiretle, kabir hayatıyla ve gelecekle ilgili olaylar.

vakıat-ı kat'iye / vakıât-ı kat'iye

 • Kesin olarak meydana gelen vakıalar, olaylar.

vakıat-ı kevniye / vâkıât-ı kevniye

 • Varlıklarla ilgili vakıalar, olaylar.

vakıat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vazife-i tefekküriye ve ubudiyet

 • Varlıklar ve olaylar üzerinde düşünüp Allah'ı tanıma ve Ona kullukta bulunma görevi.

vekayi / vekayî / vekâyi

 • Vakalar, olaylar.
 • Vak'alar, olaylar.

vekayi' / vekâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)
 • Savaşlar. (Arapça)

vekayi-i alem / vekayi-i âlem

 • Dünyada meydana gelen olaylar.

vekayi-i mezkure / vekayi-i mezkûre

 • Anlatılan vakıalar, olaylar.

vekayi-i müsbete

 • Müsbet, olumlu olaylar.

vekayi-i risalet-meabiye / vekâyi-i risalet-meâbiye

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğine ait olaylar, hadiseler.

vukuat / vukuât / vukûât / وقوعات

 • Meydana gelen olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)
 • Polisiye olaylar. (Arapça)

vukuat-ı istikbaliye / vukuat-ı istikbâliye

 • Gelecekte meydana gelecek olaylar.

vukuat-ı maddiye ve maneviye / vukuat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve manevî olaylar, hadiseler.

vukuat-ı mazi / vukuat-ı mâzi

 • Geçmişteki olaylar.

vukuat-ı mühimme

 • Önemli olaylar.

vukuat-ı süfyaniye

 • İslâm Deccalı olan Süfyan ile ilgili olaylar.

vukuat-ı tarihiye

 • Tarihî olaylar.

vukūat-ı tarihiye / vukūât-ı târîhiye / وُقُوعَاتِ تَارِخِيَه

 • Târihî olaylar.

vukuat-ı zamaniye

 • Zamanın olayları.

vukuat-ı zemin

 • Yeryüzündeki olaylar.

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

zabitan / zâbitan / zâbitân / ضابطان

 • Zabitler, subaylar.
 • (Tekili: Zâbit) Zâbitler. Subaylar.
 • Subaylar.
 • Subaylar. (Arapça - Farsça)

zeamet / zeâmet

 • Osmanlılar zamânında subaylara verilen ve geliri en az yirmi bin ve en çok 99.999 akçe olan toprak.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR