LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayiş ifadesini içeren 483 kelime bulundu...

a'mar

 • (Tekili: Ömr) Ömürler, yaşayışlar.
 • Mes'ut hayat. Hoşa gidecek garib ve tuhaf şeyler.
 • Sinler, yaşlar.

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

abise / abîse

 • (Çoğulu: Abayis) Tarhana.

acmi / acmî

 • İnce fikirli. Akıllı, anlayışlı.

adab-ı muaşeret / âdâb-ı muaşeret

 • Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.

adalet-i mahza / adâlet-i mahzâ

 • Tam adâlet; "ferdin hukuku hiçbirşey için fedâ edilemez" görüşünde olan adalet anlayışı.

aded-i enfas / aded-i enfâs

 • Canlıların hayatları boyunca aldıkları nefeslerin sayısı.

adedi / adedî / عددی

 • Sayısal. (Arapça)

adedince

 • Sayısınca.

adem-i abesiyyet

 • Abes olmayış. Faydasız ve boş olmamak.

adem-i fark

 • Farkın olmayışı, farksızlık.

adem-i imkan / adem-i imkân

 • İmkânsızlık. Mümkün olmayış.

adem-i kabiliyet

 • Yeteneğin olmayışı.

adem-i muvafakat

 • Râzı olmayış, muvâfakat etmeme.

adem-i tahayyüz

 • Boşlukta yer kaplamamak. Mekândan münezzeh oluş. Yer ile bağlı olmamak. Hacmi olmayış.

adem-i takayyüd

 • Kayıtsızlık. Bir şeye bağlı olmayış. Kıymet vermemek. Üzerine almamak.

adet zamanı / âdet zamânı

 • Kadında ve ergenlik çağına gelmiş olan kızlarda hayız (âdet) kanı görüldüğü andan kesilmesine kadar olan günlerin sayısı.

adetsiz

 • Sayısız.

ahkam-ı zımniye / ahkâm-ı zımniye

 • Açıkça söylenmeyip dolayısıyla anlatılan hükümler, esaslar.

ahlak-ı ameli / ahlâk-ı amelî / اخلاق عملى

 • Uygulamadaki ahlak anlayışı.

ahlak-ı nazari / ahlâk-ı nazarî / اخلاق نظری

 • Teorideki ahlak anlayışı.

ahmak

 • (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.

aişe

 • (Bak: Ayişe)

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

aliyy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yüce olan. Mahlûkâtın (yaratılmışların) akıl, ilim (bilgi) ve anlayışlarının erişemediği yücelikte olan.

amürziş

 • Bağışlayış, afvediş. (Farsça)

arif / ârif

 • Anlayışlı, bilgili.
 • Anlayışlı, sezgili, kavrayışlı.

asaleten

 • Vekil olmayış. Kendi işini kendi namına bizzat kendisi yapmak üzere. Kendi nâmına olmak üzere.

asar-ı nama'dud / âsâr-ı nâma'dûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı namadud / âsâr-ı nâmadûd

 • Sayısız eserler.

asayiş-cu / asâyiş-cu

 • Rahat ve huzur arayan. Asâyiş isteyen. (Farsça)

asayiş-perver / asâyiş-perver

 • Asâyiş taraftarı. Sükûnet, rahat ve huzur isteyen. (Farsça)

asayiş-perverane / asâyiş-perverâne

 • Rahat, huzur ve asâyiş taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

ases

 • Asâyişin muhafazası için geceleri dolaşan ve şimdiki polis vazifesini gören memurlar.

ashab-ı suffa / ashâb-ı suffa

 • Suffa ehli. Bunlar, Hz. Peygamberin (A.S.M.) mescidine bitişik üstü örtülü, etrafı açık bir yerde otururlardı ve orada yaşarlardı. Bu zatların yaşayışları ve hâlleri din hizmeti, hayatı bakımından büyük değer taşımaktadır. Bütün hayatları Peygamberimiz'in (A.S.M.) yanında bulunarak Kur'ânın en yükse

asr

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden

aşr

 • On sayısı.

asude-gi / asûde-gî

 • Huzur, rahat, asayiş. (Farsça)

ateşpare-i zeka / ateşpâre-i zekâ

 • Ateş saçan zekâ; çok süratli ve keskin anlayış sahibi.

avrupalılaşmak

 • Avrupalıların fikirlerini ve yaşayış tarzını benimsemek. Türkiye'de batılılaşma olarak kullanılmaktadır. Avrupa zamanımızda ilim ve teknikte ilerlemiş olmakla beraber inanışları, ahlâkları, felsefeleri ve yaşayış tarzı ile geri bir düşünüşü temsil eder. Avrupaya, batıya özenmek, eşkiyanın gasbettiği

ayasofya

 • İstanbul'daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453'de İstanbul fethedilince Fatih

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

ayişe

 • (Bak: AYİŞ)

ayişne

 • (Ayişte) Casus, ajan. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)

ayş

 • Yaşayış, yaşama. Yiyip içme. Zevk u safâ.
 • Dirilik. Hayat.

ba / bâ

 • Arabçaya göre harfinin okunuşu. Ebced hesabında iki sayısını ifade eder. Mektup ve eski evraklarda Receb ayına işarettir.

bahşayiş

 • Bağışlayış. İhsan. İhsan etmek. Afv. Atiyye. (Farsça)

basir

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.

basiret / بصيرت

 • İnce anlayış.

batıniyye / bâtıniyye

 • Kurânın apaçık mânâlarına itibar etmeyip gizli mânalar bulduklarına inanan sapık bir anlayış.

bazık

 • Zeki. Anlayışlı.
 • Üzümün sıkılmış suyu.

bed'

 • (Çoğulu: Ebdâ-Büdü') İslâm içinde kazılan kuyu.
 • Evvel, ibtidâ, başlangıç.
 • Hisse, nasip.
 • Başlama, başlayış, ilk.

bedad / bedâd

 • Gözükme, zahir olmak.
 • Sayış, sayma.
 • Fırka.
 • Savaşacak akran.
 • Nasib, hisse, pay.

bede'

 • Başlayış. Başlama. Bir şeyi başkasından evvel işlemek.

bedeviyet

 • (Bedâvet) Göçer hayatı yaşayış. Göçebelik. Bedevilik.

beraet-i zimmet / berâet-i zimmet

 • Zimmetinde birşey olmayış, suçsuzluk.

berkuk

 • Şeftali, kayısı, zerdali.

bezazet

 • Perişanlık, pejmürdelik. Kıyafetin düzgün ve intizamlı olmayışı.

bi-add / bî-add

 • Sayısız.

bi-hesab / bî-hesab

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-idad / bî-idad

 • Sayısız.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Denksiz.

bi-mer / bî-mer

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-şumar

 • Sayısız, pek çok. (Farsça)

bila-addin / bilâ-addin

 • Sayısız.
 • Sayısız. Adetsiz. (Farsça)

bilhads

 • Hızlı bir kavrayışla.

bişümar / bîşümâr / بى شمار

 • Sayısız. (Farsça)

bivar

 • "Onbin" sayısı. (Farsça)

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

ç

 • Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup, ebced hesabında "cim" harfi gibi üç sayısının karşılıdır.

çağla

 • (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi.

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

cehende-gi / cehende-gî

 • Fırlayış, sıçrayış. (Farsça)

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

cest

 • Sıçrayış, atlayış. (Farsça)

ceste

 • Azar azar, bir parça. (Farsça)
 • Sıçrayış, atlayış. Hatve. (Farsça)

cevdet-i fehm

 • Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.

cevza

 • Astr: İkizler burcu. Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızlı bir burcdur. Güneş, mayıs ayında bu burca girer.

cezalet / cezâlet

 • Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış.

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cim

 • ( harfinin arapça adı olup ebced hesabında üç sayısının karşılığıdır.

cir

 • Aşağı, alt. (Farsça)
 • Eldiven, kayış vs. gibi şeyler yapılabilen tabaklanmış deri. (Farsça)

cüstücu / cüstücû / جست و جو

 • Arayış, arama. (Farsça)

dad

 • Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir.
 • Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.
 • Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti.
 • Olağanüstü zeka sahibi kimse.

dehaet

 • Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma.

delil-i imkani / delil-i imkânî

 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

denaset

 • Kirlilik, paslılık, temiz olmayışlılık.

derecat-ı fehim / derecât-ı fehim

 • Anlayış dereceleri.

derece-i fehim ve edeb

 • Anlayış ve edep seviyesi.

derece-i fehm

 • Anlayış derecesi.

derrak / derrâk / دراک

 • (Derk. den) Çok dikkatli olan, çabuk anlayan, anlayışlı, müdrik.
 • Anlayışlı. (Arapça)

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

deryab

 • Akıllı, anlayışlı, müdrik. (Farsça)

desis

 • (Çoğulu: Desâyis) Gizlenmiş, gizli.

dih

 • Köy, karye. (Farsça)
 • On sayısı. (Farsça)

dirayet / dirâyet

 • Zekâ, bilgi, kavrayış.

dirayetkar / dirayetkâr

 • Bilgili, dirâyetli, kavrayışlı. (Farsça)

dirayetli

 • Kavrayışlı, zeki, bilgili, anlayışlı.
 • İncelikleri kavrayış gücüne sahip.

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

düval

 • Tasma, kayış. (Farsça)

ebced / ابجد

 • Sayısal değer verilmiş arap alfabesi. (Arapça)

ebleh

 • Aklı az, anlayışı kıt, ahmak.

efham / efhâm

 • Anlayışlar, zihinler, anlamalar.
 • Anlayışlar, idrakler.

efhem

 • Anlayışlı, kolay anlayan.

efrad-ı adide / efrad-ı adîde

 • Sayısı pek çok olan fertler.

egbiya

 • (Gabi. den) Gabiler. Akılsızlar. Anlayışı kıt olanlar.

ehl-i dirayet

 • Zeka, bilgi ve kavrayış sahibi kimseler.

elf

 • 1000 Bin sayısının ismi. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek (mânâlarına gelir).
 • Bin sayısı.

en-nur

 • Cenab-ı Hakk'ın her çeşit nurun Halik'ı olması ve onlara nur vermesi dolayısıyla bir ismi.

enva-ı namadud / envâ-ı nâmâdud

 • Sayısız türler.

erbab-ı siyer

 • Peygamberimizin (a.s.m.) hayatı, ahlâkı, sözleri ve yaşayışı hakkında kitap yazanlar, İslâm tarihçileri.

erbaun

 • Kırk sayısı.

esar

 • Esirlerin ellerini bağladıkları ince kayış.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

eşk-i şadi / eşk-i şâdi

 • Sevinçle ağlayış. Sevinçten dökülen gözyaşı.

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

ezhan-ı nas

 • İnsanların zihinleri, fikirleri, anlayışları.

ezka

 • En anlayışlı. En zeki.

ezkiya

 • (Tekili: Zeki) Çabuk ve güzel anlayışlı kimseler. Keskin zekâlılar.

fa'aliyet

 • İş görmek, çalışmak. Boş durmayış.

fahamet / fahâmet

 • Anlayışlılık.

fahim / fâhim

 • Akıllı. Anlayışlı.
 • Anlayışlı.

fakahet

 • Şeriat bilgisinde âlimlik. Fıkıh bilgisinde mütehassıslık. Anlayışlı olmak.

fakd

 • Bulunmayış.

fakd-ül ahbab

 • Ahbabsızlık, dostsuzluk. Ahbabın bulunmayışı.

fakih

 • Fıkıh ilmini bilen. İslâm hukukçusu.
 • Zeki, anlayışlı kimse.

faris

 • İran. İranlı.
 • Binici, süvâri.
 • Ferasetli, anlayışlı.
 • İrandaki Şiraz vilâyeti.

fasid kan / fâsid kan

 • Üç günden yâni yetmiş iki saatten -beş dakika bile az olsa- gelen kan, yeni başlayan (baliğa, ergen) olan için on günden çok sürüp, onuncu günden sonra gelen kan, yeni olmayanlarda (kadınlarda) âdetten çok olup on günü de aştığında âdetten sonraki gü nlerde gelen kan, hâmile ve âyise (ihtiyar) kadın

fatanet

 • (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik.
 • Müteyakkız oluş.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biridir.

fatin / فطين

 • (Fıtnat. dan) Anlayışlı, akıllı, zeki, uyanık.
 • Zeki, kavrayışlı. (Arapça)

fatin-ül asr

 • Asrın en zeki, anlayışlı ve akıllısı.

fatinü'l-asır

 • Yaşadığı asrın en keskin zekâya ve anlayışına sahip kişisi.

fehem

 • (Fehim - Fehm) Anlayış. Zihnen kavrayış.

fehham

 • Çok anlayışlı, pek zeki, en çok anlayan.

fehim / fehîm / فهيم / فَهِمْ

 • Anlayış, kavrayış.
 • (Fehm. den) Anlayışlı, akıllı, zeki (kimse.)
 • Anlayışlı. (Arapça)
 • Anlama, anlayış.

fehm

 • Anlayış, kavrayış.
 • Anlayış; iyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti.
 • Anlayış.

fehm-i kàsır

 • Kısa anlayış.

fehm-i uluhiyet / fehm-i ulûhiyet

 • Cenâb-ı Allah'ın ilahlığını anlama; İlâhlık anlayışı.

fekahet

 • Fıkıh ilminde âlimlik, anlayışlılık.

fenn-i iaşe / fenn-i iâşe

 • İnsanlar ve hayvanların besleniş ve yaşayışları hakkında bilgi veren ilim dalı.

feraset / ferâset / فِرَاسَتْ

 • (Bak: Firâset) Anlayışlılık, çabuk seziş. (Aslı firâsettir)
 • Anlayış.
 • Keskin anlayış.

ferisa / ferîsa

 • (Çoğulu: Feris-Ferâyis) Boş böğür ile kürek arasındaki et.

fetanet / fetânet

 • Zihin açıklığı, çabuk kavrayış ve anlayış.
 • Peygamberlerde bulunması lâzım olan sıfatlarından biri. Peygamberlerin; bütün insanların en akıllısı, en zekîsi ve en anlayışlısı olmaları.
 • Zihin açıklığı, çabuk kavrayış.

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin
 • İnce anlayış, islâm hukuku.

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

firaset / firâset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.
 • Anlayışlı, çabuk seziş,
 • Binicilik, at yetiştirme bilgisi.
 • Yiğitlik, mertlik.
 • Hızlı kavrayış.

fıtnat / فطنت

 • Kavrayış, zekîlik. (Arapça)

fıtne

 • Akıllılık. İdrak ve anlayışı kuvvetli olmak.

fitrak

 • Atın terkisi, terki kayışı, eyerin ardındaki tasma. (Farsça)

gabavet / gabâvet

 • Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 • Anlayıştaki kıtlık, zayıflık.
 • Anlayışsızlık, kalın kafalılık.

gabi / gabî / غَب۪ي

 • Anlayışsız, ahmak, bön.
 • Anlayışı kıt, zekâsı az.
 • Anlayışı kıt.
 • Anlayışı kıt.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

galeyan

 • Kaynayış. Çoşup taşmak. Yerinde duramamak.
 • Tuğyan ve azgınlık.

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

garez

 • Kayıştan yapılan üzengi.
 • Ağaç üzengi.

gaybubet / gaybûbet

 • Göz önünde olmayış, yokluk.

gayr-ı madud / gayr-ı mâdud

 • Sayısız.

gayr-ı madut / gayr-ı mâdut

 • Sayısız.

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

gevden

 • Sersem, ahmak, şaşkın, anlayışsız. (Farsça)

girye / گریه

 • Ağlama, ağlayış. (Farsça)

grev

 • İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için, işlerini hep birlikte bırakmaları.İslâmiyette işçi hakları çok ciddi korunmakla beraber, grev ve benzeri hareketlere başvurulması istenmez. Çünki grev, millî gelire zarar verdiği gibi, sosyal grupları doğurmakla boğuşmalarına ve dolayısıyla da mill (Fransızca)

gürbüz

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)

h / ه ح خ

 • Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi.
 • Ebced alfabesine göre sayısal değeri: 8.

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

had ve hesaba gelmez

 • Sayılmayacak kadar çok, sayısız ve sınırsız.

haddas

 • (Hads. den) Anlayışlı, zeki, çabuk kavrayan.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hadid

 • Demir, çelik. Sert, kavi olan.
 • Çabuk kavrayışlı, keskin, öfkeli, hiddetli, titiz.
 • Hudut ve sınır komşusu.

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hads / حَدْسْ

 • Ânî ve doğru anlayış.

hads-i kalbi / hads-i kalbî / حَدْسِ قَلْبِي

 • Kalbe ait ani ve doğru anlayış.

hads-i mukni

 • İkna eden güçlü sezgi ve kavrayış.

hads-i sadık / hads-i sâdık / حَدْسِ صَادِقْ

 • Âni ve doğru anlayış.
 • Âni ve doğru anlayış.

hadsen / حَدْسًا

 • Âni ve doğru anlayışla.

hadsiz

 • Hesapsız, sayısız. Belirli olmayan, çok.
 • Sayısız, sınırsız.

hak tarikatler / hak tarîkatler

 • Ehl-i sünnet anlayışını benimseyen, İslam'ın temel esaslarını uygulayan ve mânevî bir silsileye sahip mürşidler tarafından temsil edilen tarîkatler.

halat-ı telakki / hâlât-ı telakkî / حاَلَاتِ تَلَقِّي

 • Kabul etme, anlayış halleri.

halık-ı mennan / hâlık-ı mennân

 • Sayısız nimet veren ve ihsanı bol Allah.

hamail / hamâil / حمائل

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.
 • Kılıç kayışı. (Arapça)

hamakat

 • Ahmaklık. Budalalık. Bönlük. Anlayışsızlık.

hamse

 • Beş (sayısı).

hamsun

 • Elli sayısı.

hanin

 • Fazla istekten dolayı inleyiş, şiddetli ağlayış. Sızlanmak.
 • Şevk ve arzu.

hanin-ül ciz'

 • Kuru direğin inleyip ağlayışı. Hurma kütüğünün inlemesi.

harhara

 • Uykuda horlamak.
 • Kedinin mırıldayışı.
 • İki dere arasındaki düzlük.

hariset / harîset

 • (Çoğulu: Harâyis) Zayıf deve.

hasb-el beşeriyye

 • İnsanlık hali olarak, insanlık dolayısıyla.

hasbel icab

 • (Hasb-el icâb) Durum icabı olarak, hâl ve durum iktiza ettiği için, durum dolayısıyla.

hasbelbeşeriyye

 • İnsanlık dolayısıyla.

hasebiyle

 • Dolayısıyla, -den ötürü.

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Mat: Çarpım. Çarpmak işinin neticesi. 5 sayısı 2 sayısıyla çarpılırsa, çıkan 10 sayısı, hâsıl-ı darbdır.

havaric / havâric

 • Sapık bir anlayışın sahibi olan Haricîler.

havsala / حَوْصَلَه

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.
 • Anlayış.

hazari / hazarî

 • Köyde ve kasabalarda yaşayanların yaşayış şekli ve tarzlarına ait. Şehirli.
 • Sulh ve asâyiş, sükun ve istirahat zamanlarına mensub ve müteallik. Barış ve güvenle alâkalı.

heft

 • Yedi sayısı. (Farsça)

hejdeh

 • Onsekiz sayısı. (Farsça)

 • Arabça alfabede dokuzuncu harftir. Ebced hesabına göre 600 sayısına işaret eder.

hidam

 • (Tekili: Hizmet) Hizmetler. Vazifeler.
 • (Hademe) Devenin ayaklarına bağlanan halkalar, kayışlar. Ayak bilezikleri, ayak köstekleri.

hıdırellez

 • Yazın başlangıcı sayılan altı Mayıs günü. (Rûmî senede Nisan ayının yirmi üçüncü günü.)

hıdrellez

 • (Hıdırellez) Rumi Nisan ayının 23. gününe verilen addır. Bu tarih 6 Mayıs'a tekabül eder. Doğrusu Hızır ve İlyas'tır.

hikmet-i atika

 • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.

himale

 • (Çoğulu: Hamayil). Kılıç kayışı.

hıred

 • Akıl, fikir, zihin. İnsandaki düşünce ve anlayış kuvvesi. (Farsça)

hıred-mend

 • (Çoğulu: Hıredmendân) Akıllı, anlayışlı. (Farsça)

hırtopoz

 • (Argo) Anlayışsız, kaba, ahmak kimse.

hisse-i fehm

 • Anlayış hissesi.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

hürriyet-i diniye

 • Din hürriyeti. Herhangi bir kimsenin mensub olduğu dinin emirlerini ve icablarını yapmakta asayişe ve başkasının haklarına dokunmamak şartiyle serbest olması.

hürriyet-i şer'i / hürriyet-i şer'î

 • İslâmiyetin uygun gördüğü hürriyet, İslâm'ın hürriyet anlayışı.

hüsn-ü bilgayr

 • Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.
 • Dolayısıyla güzel.

hüsn-ü telakki / hüsn-ü telâkki

 • (Hüsn-i telakki) İyi anlayış. İyi kabul ediş. Güzel telâkki etmek. Anlayış gösterip iyi niyetle kabul etmek.
 • İyi anlayış, güzel telakki etme, güzel karşılama.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

ibham

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.

icad ve teceddüd fikri

 • Yeni çalışmalar ve eserler vücuda getirme; yenilik arayışında olma düşüncesi.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

idare-i maişet

 • Yaşayış için gerekli olan ihtiyaçlar.

idrak / idrâk / اِدْرَاكْ

 • Anlayış. Kavrayış. Akıl erdirmek. Fehim. Yetiştirmek.
 • Anlayış, kavrayış.
 • Anlayış, akıl edinme.
 • Yetişmek, erişmek.
 • Olgunlaşma çağını bulma.
 • Kavrayış.
 • İyice anlama, anlayış.

idrakat

 • (Tekili: İdrak) Anlayışlar, kavrayışlar, idrak etmeler.

idrakli / idrâkli

 • Anlayışlı, düşünen.

ifcac-ı tuyur

 • Kuşların cıvıldayışı.

ihata / ihâta

 • Çevirme, kuşatma, kavrayış.

ihatat / ihâtât

 • İhatalar, kuşatmalar, kavrayışlar.

ikaniyye / ikâniyye

 • Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

ilkbahar

 • Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan mevsim. (Türkçe)

illiyet

 • Sebeb ile alâkalı. Esas sebeble alâkadarlık. Sebeb arayış.

ilm-i ictimai / ilm-i ictimaî

 • İçtimaî hayat ilmi. Toplu yaşayış ve cemiyet bilgisi. Sosyoloji.

ima / îmâ

 • Dolayısıyle anlatma.

imtina'

 • Feragat edip geri durma.
 • Muvafakat etmeme. Çekinme. İstememe. Yapmama.
 • İmkânsızlık, mümkün olmayış.

inhisar zihniyeti

 • Tekelcilik anlayışı (Din sadece bizim tekelimizdedir, her yönüyle bize aittir anlayışı).

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

inkılab-ı şitevi / inkılâb-ı şitevî

 • Sonbaharın bitip, kış mevsiminin başlayışı. (Aralık ayının 21'ine rastlar.)

insan

 • (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun'a göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denil

intıba'

 • Görüş ve anlayış. Kalb ve ruhta hâsıl olan te'sir.
 • Matbu' olmak, tab' olmak, basılmak.

inzibat / inzibât / اِنْضِبَاطْ

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.
 • Âsayiş, düzen.
 • Asayiş altına girme.

inzibati / inzibatî

 • Emniyet ve asâyişe dair. İnzibata müteallik. İnzibatla alâkalı.

irabet

 • Akıl, anlayış, kavrayış.

irfan / irfân

 • Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal.
 • İkrar.
 • Mücazat.
 • Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. (İlim ile irfan ve ma'rifet arasında fark vardır: İlim, vech-i küllî ile, yani her vechesiyle bilmektir. İrfan ve marifet ise;
 • Bilgili, anlayışlı, anlamak, bilmek.

iş / îş

 • Yaşayış. Yaşamak. Zevk u safa sürmek.
 • Hayata medar olan ve geçinilen şeyler.
 • Ekmek. Gıda.

isbatiyecilik

 • Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes'eleler için doğrudur.

iskender

 • Sayısız beldeler fethetmiş bir hükümdar.

islav

 • Rus, Ukran, Beyaz Rus, Çek, Slovak, Leh, Sloven, Sırp, Hırvat ve Bulgar gibi milletlere, lisanlarındaki yakınlık dolayısıyla verilen ortak isim. (Fransızca)

ism-i merre

 • Def'a, kerre gibi bir hareketin bir defa olduğunu bildiren fiil'den yapılan isim. (Darbe: Bir defa vuruş. Lem'a: Bir parlayış gibi.)

isna

 • Medih ve senâ etmek, sitâyişte bulunmak.
 • Şükretmek.

işrab

 • (Şürb. den) İçirme veya içirilme.
 • Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma.

işsa

 • (Teşsi') Ayakkabısına tasma takma, kayış geçirme.

isti'dad / isti'dâd

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.
 • Bir şeyin alınmasına, elde edilmesine ve kazanılmasına olan yatkınlık, doğuştan gelen kâbiliyet, kavrayış, anlayış.

istib'ad

 • Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme.
 • Yakıştırmayış.

istidadat-ı gayr-ı mahdude / istidâdât-ı gayr-ı mahdude

 • Sayısız ve sınırsız yetenekler.

istiğna-yı mutlak / istiğnâ-yı mutlak

 • Sınırsız zenginlik, hiçbir şeye muhtaç olmayış, tokgönüllülük.

istihale

 • Bir şeyin terkib ve asıl şeklinin başka hâle değişmesi. Başkalaşmak.
 • Mümkün olmayış, imkânsızlık.

istikbal

 • Ati, gelecek zaman.
 • Karşılayış, gelen bir kimseyi karşılamak.

istiklal / istiklâl

 • (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş.
 • Az bulma, kâfi görmeme.
 • Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.

istinbat / istinbât

 • Bir söz veya işten gizli bir mânâ çıkarma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.

itidal-i dem / itidâl-i dem

 • Kızgınlığa mağlup olmayış, soğukkanlılık.

iz'an / iz'ân / اذعان

 • Basiret. Anlayış.
 • Teslim olup itaat etmek.
 • Akıl. Zekâ. İnanç. İdrak. Bilmek.
 • Anlayış, kavrayış.
 • Kavrayış. (Arapça)
 • Terbiye. (Arapça)
 • İz'ân etmek: Akıl etmek. (Arapça)

iz'an-rüba

 • Anlayışı şaşırtan. Aklı oynatan. Çok hayret ve taaccüb veren. Aklı alan. (Farsça)

izan / izân

 • Zekâ, anlayış.
 • Anlayış.

izani / izânî

 • Anlayışla ilgili.

j

 • Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında "" harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder.

jandarma

 • Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker. (Fransızca)
 • Asayişle görevli asker.

kabiliyet

 • Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.
 • Dıştan gelen te'sirleri alabilme gücü.
 • İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik.

kafa

 • (Çoğulu: Akfâ) Baş. Kafa.
 • Ense, arka.
 • Akıl, zekâ, anlayış.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.

kalus

 • (Çoğulu: Kulus-Kalâyıs) Ayakları uzun genç deve.
 • Yüksek.
 • Murdarlıklar akan çay. Kirli ırmak.

kasatura

 • Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak.

kasır-ül fehm

 • Anlayışı noksan, kısa anlayışlı. Anlayışsız.

kasıru'l-fehim

 • Anlayışı kısa.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

kavanin-i hadsiye / kavânin-i hadsiye

 • Ani, sür'atli seziş ve kavrayış kuralları.

kelb

 • (Çoğulu: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it.
 • Meşhur bir yıldız.
 • İki adım arasına koyarak dikilen kayış.
 • Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel.
 • Şiddet.
 • Hırs.

kem-fehm

 • Anlayışı kıt. İdrâki az.

kemend

 • Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. (Farsça)
 • Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. (Farsça)
 • Geyik ve benzeri hayvanların yuları. (Farsça)
 • Güzelin saçı. (Farsça)

kemerbend / كمربند

 • Bel kayışı. (Farsça)

kemkaim

 • Anlayışsız. İdrakten âciz. (Farsça)

kenare

 • Kıyı, kenar. (Farsça)
 • Kucak. (Farsça)
 • Kasap çengeli. Kayış asılan çengel. (Farsça)

kesret daireleri

 • Çokluk daireleri; sayısız varlıklardan oluşan daireler.

kesret tabakatı

 • Sayısız varlıklardan oluşan âlemler.

kesret-i mutlaka

 • Mutlak, sayısız çokluk.

keyfiyet-i telakki / keyfiyet-i telâkki

 • Görüş ve anlayış keyfiyeti, kabul niteliği.

keys

 • Zekâ, kavrayış, anlayış, idrâk.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

kıdd

 • Kayış.

kinaye / kinâye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • Mânâyı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.

kinetik

 • Hareketle alâkalı. Hareket dolayısıyla meydana gelen, hareketli. (Fransızca)

kitab-ı isbat-ı vahdaniyet

 • Allah'ın birliğini, ortağının ve benzerinin olmayışının ispat eden kitap.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

kültür

 • Bir milletin maddî ve mânevî varlıkları, yaşayış ve davranış şekli, kazanılan genel bilgi.

külve

 • (Çoğulu: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri.
 • Tirşe dedikleri kayış.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

kur'an-ı azim-i hakim / kur'ân-ı azîm-i hakîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan yüce, büyük Kur'ân.

kur'an-ı hakim / kur'ân-ı hakîm

 • Hikmetli Kur'ân; her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakim ve kerim / kur'ân-ı hakîm ve kerîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı hakimin nuru / kur'ân-ı hakîmin nuru

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve mu'cizeler bulunan Kur'ân'ın nuru, aydınlığı.

la yüad ve la yuhsa / lâ yüad ve lâ yuhsâ

 • Sayısız ve hesapsız.

la-yüad / lâ-yüad

 • Sayısız.

lafz-ı am / lafz-ı âm

 • Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi.

lagziş

 • Sürçme, kayma. (Farsça)
 • Kayış, sürçüş. (Farsça)

lakane

 • Zeki ve seri anlayışlı olmak.

latuhsa / lâtuhsa

 • Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.

layefhem / lâyefhem

 • Anlayışsız, idrakten âciz.

layuad / lâyuad

 • Sayısız, sayılamayacak kadar çok.
 • Adedi belli olmayan. Sayısız. Pek çok.
 • Sayısız.

layüad / lâyüad

 • Sayısız.

layuad / lâyuad / لایعد

 • Sayısız. (Arapça)

layüad vela yuhsa / lâyüad velâ yuhsa

 • Sayısız ve hesapsız.

layüadd ve layuhsa / lâyüadd ve lâyuhsâ

 • Sayısız ve sınırsız.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lekanet

 • Zeki ve anlayışlı olma.

lem'

 • Parıldama, parlama. Parlayış.

lemeat

 • (Tekili: Lem'a) Parlayışlar, parıltılar.

lemeat-ı müteferrika

 • Muhtelif, parça parça olan parlayışlar.

lokman hakim / lokman hakîm

 • Allahü teâlâ tarafından kendisine ilim ve hikmet; akıl, anlayış, idrâk verilen peygamber veya velî. Kur'ân-ı kerîmde ismi zikr edildi. Dâvûd aleyhisselâm zamânında Arabistan Yarımadası'nın Umman taraflarında yaşadı. Uzun bir ömür yaşadıktan sonra ibâ det hâlindeyken Kudüs ile Remle arasında vefât et

lüzuciyyet

 • Çekilip uzayış.

ma'işet / ma'îşet

 • Yaşama, geçinme, yaşayış. Geçinmek, yaşamak için lüzumlu şeyler.

ma'kul

 • Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

ma'kuliyet

 • Akla uygunluk, mantıki oluş.
 • Menkul olmayış.

maaş

 • Geçinilecek şey. Yaşayış. Aylık para.
 • Geçinilecek şey, yaşayış, aylık para.

maaşen / maâşen

 • Yaşayış bakımından.
 • Yaşayış ve geçim bakımından.
 • Yaşayış bakımından.

magşuşiyyet

 • Halis ve saf olmayış. Karışıklık.

mahbub-u ligayrihi / mahbub-u ligayrihî

 • Faydalarından veya başkası sebebi ile sevilen. Dolayısı ile sevilen.

mahdut ihata

 • Sınırlı bilgi ve kavrayış.

maişet / maîşet

 • (Ayş. dan) Yaşayış. Yaşama. Ömür.
 • Yaşamaya lüzumlu bulunan maddeler.
 • Yaşama, yaşayış, geçinme, geçinmek için lüzumlu şey.
 • Geçim, yaşayış.
 • Yaşayış, geçim.

makam-ı cifri / makam-ı cifrî

 • Harflere sayı değerleri yüklenerek ulaşılan netice, sayısal değer.

makam-ı cifri ve ebcedi / makam-ı cifrî ve ebcedî

 • Ebced ve cifir ilmine göre verilen sayısal değer.

makam-ı ebcedi / makam-ı ebcedî

 • Bir cümlenin ebced hesabı açısından konumu, sayısal değeri.

maznun

 • (Zann. dan) Zannolunmuş. Zan altında bulunan, kendisinden şüphe edilen.
 • Huk: Bir suç dolayısı ile sorguya çekilen kimse. Sanık.

meczur

 • Cezr olunmuş, kare kökü alınmış sayı. (On sayısı yüz sayısının meczurudur, yani kare köküdür.)

medeniyet

 • Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
 • İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.

mefahim-i mütefavite / mefâhim-i mütefavite

 • Birbirinden farklı anlayışlar.

mefhum

 • Anlayış, mânâ, ifade.

mer

 • Elli (Sayısı). Hamsin. (50) (Farsça)

meşarib / meşârib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.
 • Meşrepler, anlayışlar, gidişatlar.

meşgale

 • İş. Meşguliyyet. Boş durmayış.

meslub-üş şuur

 • Anlayışsız, idraksiz, şuursuz.

meşruiyyet

 • Meşruluk. Meşru' olma. Kanuna, şeriata uygun bulunma. Yasak olmayış.

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

mı'lak

 • (Çoğulu: Meâlik) Üzengi kayışı.
 • Üzüm hevneği.
 • Et ve üzüm asılan çengel.

micerr

 • Gem çenberi.
 • Matkap kayışı.

mie

 • Yüz. Yüz sayısı.

mim

 • Kur'ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
 • Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir.
 • Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve "mâlum oldu, görüldü" makamında konulan bir harftir.<

misane

 • Dizgin kayışı.

mışmış

 • Zerdali, erik veya kayısı.

mizan-ı idrak

 • İdrak terazisi, kavrayış terazisi.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

müceddid

 • Yenileyici, hadîste her asırda geleceği müjdelenen ve îman hakikatlarını asrın anlayışına uygun olarak anlatmakla görevlendirilen nurlu âlim.

mücessime

 • Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih (mânâsı kapalı) âyetleri, zâhir (görünen)mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el ve yüz gibi organlarının bulunduğunu, dolayısıyla madde ve cisim olduğunu iddiâ ederek doğru yoldan ayrılan bozuk fırka. Bu fırkaya müşe bbihe de denir.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

muhaşşim

 • Keskinliği dolayısıyla sarhoş edici şey.

muhill-i asayiş / muhill-i âsâyiş

 • Asâyişi ihlâl eden. Güvenliği bozan.

mühr-ü vahdaniyet / mühr-ü vahdâniyet

 • Allah'ın bir oluşu, ortağının bulunmayışını gösteren mühür.

muhsi / muhsî

 • Herşeyin sayısını bilen Allah.

münasebet-i adediye

 • Sayısal bağlantı, rakamsal ilişki.

münasebetle

 • Dolayısıyla.

münselib

 • (Selb. den) Kaçırılmış, kalmamış, kaldırılmış. (Bu tâbir; huzur, asayiş, emniyet ve rahat hakkında kullanılır.)

müptezel

 • çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz.

müraat-ı efham / müraât-ı efhâm

 • Zihinlere, anlayışlara uygun davranma; anlayış seviyelerini dikkate alma.

mürteci / mürtecî

 • İslâmiyet'in pâk ve temiz yolunu bırakarak, câhiliyet devri yoluna ve yaşayışına dönen; gerici, irticâ eden.

müstaid

 • İstidadı olan, kabiliyetli, uyanık, anlayışlı, akıllı.

mutafattın

 • (Fatânet. den) Anlayışlı. Hem anlayıp farkına varan. Kavrayan.

mütedehhi

 • Üstün zekâlı ve anlayış sahibi gibi harekette bulunan.

mütedehhiyane

 • Üstün zekâ ve anlayış sâhibi gibi harekette bulunana yaraşır yolda. (Farsça)

müteferris

 • (Feraset. den) Anlayışlı, ferâsetli, sezişli.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

na-dari / na-darî

 • Olmamazlık, bulunmayış. (Farsça)

na-ma'dud

 • Sayılmaz, çok. Sayısız. (Farsça)

naim

 • Bolluk ve bahtiyarlık içinde yaşayış. Nizam-ü hal ve mal.
 • Cennet'in sekiz kısmından dördüncü tabakası.

namadud / nâmâdud

 • Sayısız.

navus

 • (Çoğulu: Nevâyis) Kâfirlerin ve Mecusilerin mevtalarını koydukları yer.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

nehus

 • (Çoğulu: Nehâyıs) Gebe eşek.

nekahet

 • Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl.
 • Fehmetmek, anlamak, bilmek.
 • Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

nevaziş / nevâziş

 • (Nüvaziş) Okşayış, iltifat. (Farsça)
 • Okşayış.

nisbet-i adediye

 • Sayısal uygunluk oranı.

niseb-i adediye

 • Sayısal orantılar, bağlantılar.

nitasi / nitasî

 • Anlayışlı tabib, doktor.

nivend

 • İdrak, anlayış, akıl. (Farsça)

nükr

 • Anlayışı, fikri, ferâseti iyi olmak.
 • Zorluk.
 • İnkâr.

nükte

 • Dolayısıyla anlaşılan ince mânâ, bir söz ve ibareden anlaşılan şey.
 • İyi düşünülmüş, ince anlamlı zarif söz.

nüktebin / nüktebîn

 • İnceliği gören, nükteyi anlıyabilen. Kavrayışlı, anlayışlı, zeki. (Farsça)

nüsha / نسخه

 • Yazılı belge. (Arapça)
 • Muska. (Arapça)
 • Süreli yayın sayısı. (Arapça)

ömr

 • Yaşama, hayat, yaşayış.
 • Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.

örfünas

 • İnsanlar arasındaki genel anlayış.

p

 • Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında "b" harfi gibi iki sayısına tekabül eder.

paçek

 • Tezek, mayıs. (Farsça)

paldüm

 • Hayvanın semerinin ileri geri kaymaması için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış. (Farsça)

pezire

 • Karşılama, karşılayış. (Farsça)

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

rahman / rahmân

 • Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)
 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

rahşiş

 • Parlayış. (Farsça)

rebaze

 • Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse.

rihat

 • Kayış yapımında kullanılan deri.

rızıksızlık

 • Rızkın olmayışı, nimetin olmama hâli.

sad

 • Yüz sayısı. (Farsça)
 • Yüz sayısı.

safvet-i ihlas / safvet-i ihlâs

 • İhlâsı zedeleyecek hiçbir yönün olmayışı.

saka

 • Ordunun gerisi, ordunun gerisinde bulunan asker takımı.
 • Üzengi kayışı.

sapık

 • Doğru yoldan ayrılan, îtikâdında (îmân bilgilerinde) ve ibâdetleri yapmasında veya yaşayışında Ehl-i sünnet vel-cemâat mezhebinden (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolundan) ayrılan, yanlış yollara sapan kimse.

se

 • Kur'an alfabesinin dördüncü harfidir. Ebced hesabında 500 sayısının karşılığıdır.

şehamet

 • Akıl ve zekâ ile beraber olan yiğitlik. Kahramanlık. Cür'et. Bahadırlık.
 • Tez anlayışlı olmak.

şekerpare

 • Çok tatlı ve şekerli olan bir kayısı cinsi. (Farsça)
 • Bir nakış çeşiti. (Farsça)
 • Bir cins tatlı. (Farsça)

şekur / şekûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kendisi için yapılan az tâate yüksek dereceler ihsân eden, sayılı günlerde yapılan ibâdete, sayısız mükâfât veren.
 • Çok şükreden, kendisine ihsân edilen nîmetlerin kıymetini bilip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyetle O'

selam

 • Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 • Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzer

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

serih

 • (Çoğulu: Serâyih) Nâlin kayışı.

şesus

 • (Çoğulu: Şesâyıs) Sütü az olan deve.

şiddet-i zeka / şiddet-i zekâ

 • Büyük zekâ, anlayış.

sıhhat-ı fehim

 • Doğru anlayış.

sinn-i iyas

 • (Sinn-i ye's) Kadınların "âdet görmekten" kesildiği yaş. En çok 55 yaşına kadar veya daha evvel âdet görmekten kesilmesi zamanı ki; bundan sonra çocukları olmaz. Böyle bir kadına âyis denir.

sipariş

 • Ismarlamak, ısmarlayış. (Farsça)

şirak

 • (Çoğulu: Şürük) Nalbant kayışı.

siret / sîret

 • Ahlâk, gidişât, hal, hareket, tavır, yaşayış.

şirhar

 • Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç (Farsça)

sırr-ı adediyet

 • Sayısal değer.

şisı'

 • Büyük ve çok mal.
 • Dar yer. Bir yerin uç tarafı.
 • Nalın kayışı.
 • Bir malı dikkatle bekleyip koruyan.

siyaset-i şer'i / siyaset-i şer'î

 • İslâm'ın öngördüğü siyaset ve yönetim anlayışı.

siyer-i nebi

 • Mevzuu Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O'nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.

sosyalizm

 • Toplumculuk, bütün malları devlet elinde toplamak isteyen bir anlayış.

sosyoloğ

 • İçtimaî bilgilerle uğraşan, toplu insan yaşayışı ve onların idare işlerinde bilgi sahibi olmaya çalışan. İçtimaiyatçı. (Fransızca)

su'-i fehm / sû'-i fehm

 • Kötü anlayış. Her zarar, insana, kendi nefsinden gelir, Yüz karası, âdeme (insana) sû'-i fehminden gelir.

su-i fehm / sû-i fehm

 • Kötü anlayış.

su-i tefehhüm

 • Kötü anlayış. Yanlış anlama.

su-i telakki / su-i telâkki / sû-i telâkki

 • Lâzım olduğu şekilde anlamama. Kötü anlayış. Kötü telâkki etme.
 • Yanlış anlayış, yanlış düşünce.

sünen-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünneti, ahlâkı ve yaşayış tarzı.

sünen-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetleri, ahlâk ve yaşayışı.

şüsu'

 • Uzak olma.
 • Ayakkabıya kayış tasma takma.

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

şuur / şuûr

 • Anlayış, idrak. Vicdan. Hiss-i zâhirle duymak.
 • Nefsin mânâya ilk vusul mertebeleridir.
 • Kendi varlığından haberi olma.
 • Bir şeyi hoşça tanıma.
 • İnceliklerini iyice idrak etme.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.
 • Anlayış, idrâk.
 • Tasavvufta kendi varlığından haberi olma; sekrin zıddı, uyanıklık.

şuuru külli / şuuru küllî

 • Bilgi ve kavrayışı kapsamlı.

tabakat-ı kesret

 • Çokluk tabakaları; sayısız varlıklardan oluşan tabakalar.

tabiş

 • Parlayış, parıldayış. (Farsça)

tahiyyat-ı muayyene / tahiyyât-ı muayyene

 • Belirli zamanlarda okunan, canlıların hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahtie

 • Bir kimseyi veya bir şeyi hatalı görmek, hata isnad etmek, yanıltmak. "Bu hatadır" diye iddia etmek.
 • Ist: "Mezhebim haktır, hata ihtimali var. Başka mezheb hatadır, savaba ihtimal var" diyenler ki, bu hatalı anlayışa izafeten "Tahtie" denmiştir.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

tanef

 • Kayış.
 • Dağ burnu. Dağ başı.
 • Kapı üstüne yapılan örtü.
 • Duvar üzerine yapılan saçak.

tarfe / طرفه

 • Göz açıp kapayış. (Arapça)

tarik-i tefehhüm

 • Anlayış yolu, tarzı.

tarz-ı tefehhüm

 • Anlayış tarzı.

tarz-ı telakki / tarz-ı telâkki / tarz-ı telakkî / طَرْزِ تَلَقّ۪ي

 • Anlayış tarzı.
 • Anlayış, kabûl tarzı.

tasme

 • Kayış halka. Tasma. (Farsça)

te'nis-i ezhan

 • Zihinleri alıştırmak, anlayışı kolaylaştırmak.

tebai / tebaî

 • Hakiki maksat olmayıp dolayısıyla olan.
 • Başkasına uyarak.
 • Cüz'î olarak.

tefehhüm

 • Anlayış.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

telakki / telâkkî / telakkî / تلقى / تَلَقّ۪ي

 • Karşılamak. Almak. Kabul etmek.
 • Şahsi anlayış ve görüş.
 • Anlayış, anlama.
 • Anlayış, görüş, değerlendirme. (Arapça)
 • Telakkî etmek: Anlamak, değerlendirmek. (Arapça)
 • Kabul etme, anlayış.

telakkiyat / telakkiyât / telâkkiyat / telâkkîyât / تلقيات

 • (Tekili: Telakki) Şahsî anlayış ve görüşler.
 • Kabul etmeler. Telakkiler.
 • Düşünceler, anlayışlar.
 • Anlayışlar, anlamalar.
 • Görüşler, anlayışlar, değerlendirmeler. (Arapça)

telakkiyat-ı amme / telâkkiyât-ı âmme

 • Genel kabul gören anlayışlar.

tenezzül-ü ilahi / tenezzül-ü ilâhî

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.
 • Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi.

tesanüd-ü adedi / tesanüd-ü adedî

 • Sayısal dayanışma.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.

tetabukat-ı riyaziye

 • Sayısal denklik, uygunluk.

tevafukat-ı adediye

 • Sayısal denklikler sayısı.

tevhid-i cami / tevhid-i câmi

 • Çok kapsamlı ve herşeyi içine alan tevhid anlayışı.

tevsi-i zihin

 • Zihni genişletme, anlayış ve kavrayış kabiliyetini yükseltme.

traj

 • Basılan gazete veya mecmuanın baskı sayısı. (Fransızca)
 • Baskı sayısı, tiraj.

usul-u medeniyet / usûl-u medeniyet / اُصُولُ مَدَنِيَتْ

 • Medeniyetin yaşayış tarzı.

vahdaniyet / vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve benzersiz oluşu ve ortağının bulunmayışı.

vahdet-ül vücud

 • (Vahdet-üş şuhud) Her yerde ve herşeyde kalbini yalnız Allah ile meşgul etme hali ve yaşayışıdır.

vahhabilik / vahhabîlik

 • Dinin bazı konularında aşırılıkları olan bir anlayış.

vav

 • Kur'an alfabesinde sondan üçüncü harftir. Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.

vehhabi / vehhâbî

 • Vehhabilik anlayışından olan.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Bazı konularda aşırılıkları olan dinî bir anlayış.

vesbe

 • Bir atlama. Bir sıçrayış.

vesilesiyle

 • Dolayısıyla.

vücub-u vücud / vücûb-u vücud

 • Varlığının zorunlu oluşu ve var olmak için bir sebebe ihtiyacının olmayışı.

yordam

 • t. Edâ.
 • Alâyiş, tantana, debdebe.
 • Meleke, çalım, çeviklik, alışkanlık, yatkınlık. Çabukluk.

zabt u rabt

 • Disiplin, âsâyiş, düzen.
 • Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza.

zabtıyye

 • Jandarma veya polis kuvveti. Memleket içi âsâyiş ve intizamı te'min maksadı ile çalışan hükümet kuvveti.

zahme

 • Vurma, darbe. (Farsça)
 • Yara, ceriha. (Farsça)
 • Üzengi kayışı. (Farsça)

zekavet / zekâvet

 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.
 • Zekilik, anlayış çabukluğu.

zeki / zekî

 • Zekâ sahibi. Çabuk anlayışlı.
 • Çabuk anlayışlı, temiz.

zevi-l idrak

 • İdrak sahipleri. Anlayış ve akıl ile kavrayışlı olan.

zeybek

 • Hafif silâhlarla donanmış ve asâyişi muhafazaya memur olan eski bir sınıf asker.

zımn

 • İç taraf.
 • Maksad, gaye.
 • Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan.

zımnen / ضمنا

 • Dolayısıyle.
 • Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. İçinden olarak.
 • Bu arada, dolayısıyla. (Arapça)

zımnında

 • Açıkça olmayıp, dolayısıyla üstü kapalı olarak içinde var olan.