LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayag ifadesini içeren 230 kelime bulundu...

a'sam-ül yümna / a'sâm-ül yümnâ

 • Sağ ayağı beyaz olan at, geyik veya koyun.

adeta / adetâ / âdeta / عادتا

 • Âdet olduğu üzere, her vakitki gibi, alelâde. Bayağı surette, âdi bir suretle. Düpedüz.
 • Basbayağı. (Arapça)

adi / âdi

 • Bayağı, aşağı, sıradan.

afs

 • Hapsetmek.
 • Deve sürmek.
 • Arkasına ayağıyla vurmak.

akan

 • Deve ayağını bağladıkları ip.

akib

 • Ayağın ökçesi. Adamın evlâdı, evlâdının evlâdı.

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

ale-l-ade

 • Adet olduğu üzere.
 • Bayağı, basbayağı.

alelade / alelâde / على العاده

 • Sıradan, bayağı. (Arapça)

amiyane / âmiyane / âmiyâne / عاميانه

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)
 • Bayağı, avamca. (Arapça - Farsça)

aren

 • Davar ayağında olan kuru kemre.
 • Yarık.
 • Bir nesne yumuşak olmak.

arz

 • (Erz) Yeryüzü, toprak, zemin, dünya.
 • Aşağı ve alçak.
 • Memleket, ülke.
 • Küre.
 • İklim.
 • Davarın ayağının altı.

asalet

 • Temiz soyluluk. Soy sop temizliği. Köklülük.
 • Rüsuh.
 • Metanet. Necabet. Zâdegânlık.
 • Kendi işi için bizzat ve kendisi nâmına hareket.
 • Edb: Yazıda veya sözde bayağı tâbirlerin bulunmaması.

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

asir / âsir

 • Ayağı kayan.

asire

 • (Çoğulu: Asirât) Hayvanın ayağının arasına takılan köstek.

asma / asmâ

 • Ön ayağı beyaz olan dişi koyun.

aşzan

 • Ayağı kesilmiş gibi emekleyerek yürümek.

bad-pay

 • Ayağı çabuk olan (at ve sâire). (Farsça)

bad-seyr

 • Hızlı yürüyen, rüzgâr gibi koşan, ayağına çabuk. (Farsça)

baliga / bâliga

 • Koyun ve keçi ayağı.

be-ser ü pa / be-ser ü pâ

 • Baştan ayağa. (Farsça)

bed-tıynet

 • Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. (Farsça)

burak

 • Binek. Cennet'e mahsus bir binek vâsıtası. (Kelimenin kökü; (Berk) dir. Burak'ın Hadis-i Şerife göre ta'rifi: "Merkepten büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe ki; ayağını gözünün müntehasına basar." Bu ise bir berk ve elektrik sür'atini anlatır. (E.T. sh: 3150)

çabükpa / çâbükpâ / چابك پا

 • Ayağına çabuk. (Farsça)

çakşır

 • İnce kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar.
 • Kuşların ayağındaki tüy.

ceza-üş şart

 • Şartın cevabı. Meselâ: Zeyd ayağa kalkarsa, ben de kalkarım cümlesindeki, "ben de kalkarım" ifadesi, birinci cümlenin cevabıdır.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

daak

 • Davarın ayağıyla kazılmış yer.

dafate

 • Ayağa giydikleri bir cins pabuç.
 • Kişinin aklı ve reyi zayıf olmak.
 • Bir oyun çeşidi.

dahamis

 • Bahadır, kahraman.
 • Karayağız, iri yapılı adam.

dahs

 • Ayağıyla tepinmek.

dehmece

 • İhtiyar kişinin ayağında köstek var gibi yab yab yürümesi.

devs

 • Ziynet etmek, süslemek.
 • Bir şeyi ayağı ile basıp çiğnemek.

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

edani

 • (Tekili: Ednâ) Ednâlar, en deniler, en alçaklar. Alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler.

edeb-i kelam / edeb-i kelâm

 • Söz güzelliği, söz zarifliği.
 • Edb: İfade arasında bayağı ve çirkin tabirlerin bulunmaması. İfadenin güzel oluşu.

edhem

 • (Çoğulu: Dühem-Edâhim) Karayağız at.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

ednas

 • (Tekili: Denes) Pislikler, necisler, kirler.
 • En aşağılar, âdi ve bayağı kişiler.

efda'

 • Eli ve ayağı eğrilmiş.

ehass

 • En hasis. En bayağı.
 • En has, en özel.
 • En bayağı.

ehven

 • Daha aşağı. Daha ucuz. Bayağı. Adi.
 • Zararı az olan. En zararsız.

esafil

 • (Tekili: Esfel) Esfeller. Sefâlet çekenler. Pek adi ve bayağı kimseler. Çok alçak olanlar.

esbab-ı zahiriye-i süfliye

 • Görünürdeki alçak ve bayağı sebepler.

esmer / اسمر

 • Karayağız, esmer, koyu tenli. (Arapça)

falaka / فلقه

 • Falaka, ayağa sopa atarak acı çektirmek için hazırlanan düzenek. (Arapça)

fed'a

 • El ve ayağı eğri olan kadın. (Müz: Efdâ)

feda'

 • El ve ayağın eğilmesi.

felak

 • Tan zamanı, subh, fecir.
 • İki tepe arasındaki düzlük.
 • Bütün mahlukat.
 • Suçlunun ayağına vurulan tomruk, falaka.
 • Cehennem.

ferhunde-pay / ferhunde-pây

 • Ayağı uğurlu olan. (Farsça)

feşc

 • Ayağını ayırıp apışmak.

fikr-i amiyane / fikr-i âmiyane

 • Bayağı fikir, alelâde düşünce.

firşat

 • Genişlik, vüs'at.
 • İki ayağının arasını ayırıp genişletmek.

habis / habîs

 • Kötü, alçak, pis, âdî, bayağı.
 • Haram.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hacat-ı süfliye / hâcât-ı süfliye

 • Aşağılık ve bayağı ihtiyaçlar.

hacelan

 • Ayağında köstek olan kişinin yürümesi.
 • Bir ayak üstüne yürümek.

hademe

 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.

hafa

 • Çok yürümekten adamın ayağının ve davarın tırnağının aşınması.

hafc

 • Titremek.
 • Ayağını eğri basan.

hak-i der-i al-i aba / hâk-i der-i âl-i abâ

 • Hz. Peygamber'in (a.s.m.) neslinden gelenlerin ayağının tozu.

hak-i pa-yi alileriniz / hak-i pâ-yi âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zatınızın ayağının tozu, toprağı.

hak-i pa-yi ekremi / hâk-i pâ-yi ekremî

 • Mübarek, değerli ayağın tozu.

hak-i pa-yi zat-ı alileriniz / hâk-i pâ-yi zât-ı âlileriniz

 • Mübarek ve yüce zâtınızın ayağının tozu, toprağı.

hak-i pay / hâk-i pây

 • Ayağının tozu.

hak-pay / hâk-pay

 • Ayağın tozu, ayağın toprağı. Ayağın batığı toprak. (Farsça)

haşel

 • Bayağılaşma, rezil olma. Bayağılık, rezillik, âdilik.
 • Her nesnenin kötüsü.

haşl

 • Herşeyin âdisi, bayağısı.

hass

 • Alçak, bayağı, âdi.
 • Marul.

haste / hâste / خاسته

 • Uzanmış. (Farsça)
 • Ayağa kalkmış. (Farsça)
 • Kalkmış, ayağa kalkmış. (Farsça)

hazuf

 • Sür'atle yürüdüğünden ayağı altından taşlar atılan eşek.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)

hıbat

 • Yüzde olan dağ ve nişân.
 • Davarın ayağında ve uyluğunda yapılan işâret.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hısset

 • Bayağılık, çirkinlik, değersizlik.

hoşkadem

 • Uğurlu ayağı olan, ayağı uğurlu. (Farsça)

hücnet

 • Kusur, noksan, ayıp.
 • Bayağılık, karışıklık, soysuzluk.
 • Sözdeki ayıp.

ı'sar

 • Ayağını kaydırıp yere yıkmak.

ibad

 • Devenin ayağını bağladıkları ip.

ıdtıgan

 • Ayağıyla kendi kendine vurmak.

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

ikame

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.

insina-yı kadem

 • Ayağın burkulması.

ıras

 • Devenin başını ayağına bağladıkları ip.

işkil

 • Şüphe, vesvese. Vehimlenmek. (Farsça)
 • Hile, tezvir. (Farsça)
 • Sağ ön ayağı ve sol arka ayağı beyaz olan at. (Farsça)

istirzal

 • (Rezalet. den) Rezil sayma. Kepaze, bayağı ve aşağılık görme.

istizlal

 • (Zelle. den) Ayağını kaydırmak istemek.
 • (Zill. den) Aşağılık ve zelil görme.
 • Bayağı ve âdi görülme.

itad

 • İnekten süt sağarken, hayvanın ayağına geçirilen ip.

izar / izâr

 • Kefenin baştan ayağa kadar olan ve genişliği bir metreyi bulan parçası.

ka'f

 • (Çoğulu: Kıâf) Ayağı sert olarak basmak.
 • Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek.
 • Kap içindeki suyun tamamını içmek.
 • Koparmak.

ka'sele

 • Yürürken bir ayağını yere sürüyüp tozutmak.

kadana

 • Forsaların ayağına vurulan zincir.

kademi / kademî

 • Ayakla alâkalı. Ayağa mensub.

kademkeş

 • Ayağını çeken. Yanaşmayan, gitmeyen. (Farsça)

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

karun

 • İki şeyi bir araya getiren.
 • Tez terleyen hayvan.
 • Arka ayaklarının tırnağı ön ayağının tırnağı yerine vâki olan hayvan.
 • İleride olan memeleri geride olan memelerine pek yakın olan dişi deve.

kasfe

 • (Çoğulu: Kasf-Kasefât) Deve sesi.
 • Merdiven ayağı.
 • Bir parça kum yığını.

kasme

 • Merdiven ayağı.

kef

 • Elin iç tarafı. Avuç.
 • Ayağın altı, tabanı.
 • Avuç dolusu.

kehd

 • Ayağı yere vurmak.

kemkadr

 • İtibar ve kıymeti düşük. Adi, bayağı. (Farsça)

kerdese

 • Bağ, kayd.
 • Ayağı bağlı olan kimsenin yürüyüşü.

kesid

 • Sürümsüz, geçmez, aranmaz. Bayağı, aşağı.

kesr-i adi / kesr-i âdi

 • Ondalık olmayan kesir. Bayağı kesir. Meselâ: 3/8, 7/20 gibi.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kıyam / kıyâm / قِيَامْ

 • Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma.
 • Namazın ayakta kılınan kısmı.
 • Bir işe kalkışma.
 • Karşı koyma, ayaklanma.
 • Ayakta durmak. Ayağa kalkmak.
 • Ayaklanmak. İsyan.
 • Ölümden sonra tekrar dirilmek.
 • Bir işe başlamak, devam etmek.
 • Satılan bir mal hakkında müşteri ile anlaşıp kararlaşma.
 • Canlanmak.
 • Kıyâmet günü (mânâsına da gelir).
 • Namazın iftitah tekbiri
 • Ayağa kalkma.

kıyam etme

 • Ayağa kalkma.

kıyam etmek

 • Namazda ayağa kalkmak.

külli / küllî

 • Külle mensub. Cüz'iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi, bütün.
 • Çok, ziyade, fazla.
 • Man: İnsan dediğimiz zaman küll'ü ve küllîyi ifade etmiş oluyoruz. İnsanın eli, ayağı, kolu, gözü dersek cüz' ve cüz'îyi ifade etmiş oluruz. Dünya denilirse küll; dünyanın karaları, kı

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuule

 • Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.

lagzide-pay / lagzide-pây

 • Ayağı kaymış. Ayağı sürçmüş. (Farsça)

lat'

 • Yalamak.
 • Ayağıyla bir kimsenin belinden aşağısına vurmak.

leds

 • Yalamak.
 • Davarın ayağına nal vurmak.
 • Yırtık dikmek.

maas

 • Ayağın siniri çekilip büzülmek.
 • Ayağın eğri olması.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v

makbul

 • Ayağı bağlı olan.

melah

 • Atın ayağında olan verem.

merkel

 • (Çoğulu: Merâkil) Yol.
 • Hayvan üstüne binen kimsenin iki tarafından ayağı dibindeki yer.

meşbub

 • (Çoğulu: Meşâbib) İki ayağı beyaz olan at.
 • Güzel nesne.

meşkul

 • Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine varana kadar beyaz olan at.

mest

 • Abdest alırken ayağın yıkanması farz olan yerini yâni topuklarla birlikte ayakları örten deriden yapılmış su geçirmez ayakkabı.

mevta'

 • Ayağın bastığı yer.

mezil

 • Daralıp gönlündeki sırrı ifşâ eden, sıkıntıdan içindeki sırrı açıklayan.
 • Ayağı uyuşmuş.
 • Malını ve sırrını herkese gösterip açıklayan.
 • Küçük cüsseli, zayıf, hafif kimse.

mihkadem / mîhkadem

 • Ayağı kırık. (Farsça)

mikat

 • Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.)
 • Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip.

mıktare

 • Kuş ayağına yapılan köstek.
 • Kelepçe.

mübtezel / مبتذل

 • Ele ayağa düşmüş. (Arapça)
 • Orta malı. (Arapça)
 • Çok bulunan. (Arapça)

müftac

 • Bevletmek için iki ayağını ayırıp duran deve.

muhaccel

 • Ayağı sekili, beyazlı at.
 • Gerdeğe konulmuş.

muhazzil

 • Alçaklık ve bayağılık içinde bırakan. Tahzil eden.

muhazzilane / muhazzilâne

 • Alçaklık ve bayağılıkla. (Farsça)

mukayyed

 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.

müstehiff

 • Hor ve hakir görüp aşağı ve bayağı sayarak alay edip eğlenen.

mütehaffif

 • Ayağa mest veya çizme cinsinden bir şey giyen.
 • Hafifliyen, tahaffüf eden.

müteseffil

 • (Çoğulu: Müteseffilîn) Sefil ve aşağı olan, bayağılaşan.

müzellak

 • Ayağı kaydırılmış.

müzemmem

 • Aşağılık, bayağı ve küstah adam.

na'l

 • Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
 • Oturulacak yerlerin en aşağısı.

nakis

 • Bayağı, alçak.
 • Başını daima öne eğen adam.

nefşele

 • Yürüken toprağı ayağıyla tozutmak.

nehz

 • Ayağa kalkmak, deprenip kalkmak, hareket.

nek'

 • Dizine ayağın arkasıyla vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.

neşefe

 • (Çoğulu: Nüşüf) Ayağın kirini temizlemede kullanılan taş.

nüşuta

 • Devenin ayağındaki ilmikli düğüm. (İcabına göre çekip uzatılarak çözülür.)

pa-bend / pâ-bend

 • Ayak bağı. Köstek. Ayağa vurulan zincir.
 • Engel, mâni.

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

pa-beste / pâ-beste

 • Ayağı bağlı. Hareketsiz. (Farsça)

pa-çe

 • Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağı. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek. (Farsça)

pa-çile

 • Karda yürüyüp yol açmak gayesiyle ayağa giyilen bir çeşit ayakkabı. (Farsça)

pa-sebük

 • İşine sarılmış, ayağına çabuk. (Farsça)

pabeste / pâbeste / پابسته

 • Ayağı bağlı. (Farsça)

padergil

 • (Pâ-der-gil) Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)
 • Sıkıntıda. (Farsça)

paderhava

 • (Pâ-der-hava) Ayağı havada. (Farsça)
 • Mc: Temelsiz, çürük. (Farsça)

paderikal

 • (Pâ-der-ikal) Ayağı köstekli, ayağı bağlı, hareketsiz. (Farsça)

paderpa

 • (Pâ-der-pâ) : Ayak ayağa. Yanyana. (Farsça)

pafersud

 • (Pâ-fersud) Ayağı incinmiş, aşınmış olan. (Farsça)

pay-der-gil

 • Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Sıkıntıda, dertte. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)

pay-der-hava

 • Ayağı havada. (Farsça)
 • Mc: Temelsiz, çürük. (Farsça)

pay-fersud

 • Ayağı incinmiş, aşınmış. (Farsça)

paybeste

 • Hareketsiz. Ayağı bağlı. (Farsça)

paye

 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Merdiven ayağı. (Farsça)
 • İlim sahibi olanların bir derecesi. (Farsça)

payzen

 • .f Ayağına pranga vurulmuş. Forsa, deniz esiri.
 • Suçlu.
 • Esir.
 • Hizmetçi, uşak.

pestpaye

 • (Çoğulu: Pestpayegân) Payesi, derecesi aşağı olan, âdi. Alçak. Bayağı. Pespaye.

rebez

 • Ayağı hafif. Hızlı yürüyüşlü.

recla'

 • Katı, sağlam, sert.
 • Bir ayağı beyaz olan dişi koyun. (Müz: Ercel)

redaet

 • Kötülük, fenalık, bayağılık.

redi

 • (Rediye) Fenâ, kötü, bayağı.

rekl

 • Ayağıyla vurmak.

remel

 • (Çoğulu: Ermâl) Yelmek.
 • Yağmurun az yağması.
 • Vahşi sığırın ayağında olan hatlar.

resf

 • Ayağı köstekli gibi yürümek.

rütbe

 • Basamak, derece.
 • Memuriyet derecesi.
 • Sıra. Mertebe, menzile.
 • Efkârın sonu.
 • Merdiven ayağı.

sadef

 • Yüksek büyük dağ.
 • Her yüksek nesne.
 • Devenin her dört ayağı.
 • Bir yöne ğilmek.

safed

 • (Çoğulu: Esfâd) Esirlerin eline ve ayağına bağlanan bağ.
 • Atâ, bahşiş, hediye.

safin

 • (Çoğulu: Sâfinât) Cins at.
 • Üç ayağı üstünde durup dördüncü ayağının tırnağını yerde dikip duran at.

saga

 • (Çoğulu: Sayâg) Kuyumcu.

şagr

 • Köpeğin bir ayağını kaldırıp bevletmesi.

şart-ı adi / şart-ı âdi

 • Bayağı olan şart.

sebükpay / sebükpây / سبك پای

 • Ayağına çabuk. (Farsça)

sehhac

 • Yeri eliyle veya ayağıyla sıyıran kimse.

seki

 • Direğin altında konulan taş ayak, kürsü taşı, kapıların yanlarında ve bahçelerde havuzların etrafında yapılan sed ve peyke, odaların zeminden yüksekçe olarak bir kısmına yapılan döşeme yerlerinde kullanılır bir tabirdir.
 • Atın ayağındaki beyaz nişana da bu ad verilir.

sepükpay / sepükpây

 • Ayağına çabuk olan. (Farsça)

serapa / serâpâ / سراپا / سَرَاپَا

 • Bir uçtan bir uca. Baştan ayağa kadar. (Farsça)
 • Baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm. (Farsça)
 • Baştan ayağa.

şerat

 • (Çoğulu: Eşrât) Alâmet, iz, işâret, nişân.
 • Bir şeyin en bayağı ve âdisi.

şernis

 • Eli ve ayağı kaba olan.

sertapa / sertâpâ / سرتاپا

 • Baştan ayağa. Baştan aşağı. (Farsça)
 • Baştan ayağa, baştanbaşa. (Farsça)

seyh

 • Helâk edici, mahveden.
 • Ayağın batması.

şikal

 • Devenin palanını bağlıyan ip.
 • Devenin ayağının bağlandığı ip, köstek.
 • El ve ayak zinciri.
 • Üç ayağı beyaz olan at.

şikestepa / şikestepâ

 • Ayağı kırık. (Farsça)

sina'

 • Deve ayağına bağladıkları ip.

siyahçerde

 • Esmer, karayağız olan. (Farsça)

süfli / süflî / سفلى

 • Aşağıda bulunan, alçak, âdi, bayağı, kılıksız, kıyafetsiz.
 • Aşağı, aşağıda. (Arapça)
 • Adi, bayağı. (Arapça)

süfliyyat

 • Kötü işler, bayağı işler.

süfliyyet

 • Alçaklık, bayağılık, âdilik.

sümret

 • Esmerlik, karayağızlık.

şusy

 • Ölünün şişip el ve ayağının sertleşmesi.

ta'kil

 • Devenin ayağına ip takıp bağlamak.

tahaffüf

 • (Hiffet. den) Hafiflemek. Hafif olmak.
 • Ayağa mest gibi bir şey giymek.

tahalhul

 • (Halhal. dan) Ayağa bilezik takma.
 • Bir cismin hacminin büyümesi, şişmesi.
 • Hava cereyanı olması.

tahcil

 • Atın dört veya üç ayağında veya ikisinde bileklerinden yukarı olan beyazlık.

tahzil

 • Aşağılatmak, alçaltma, bayağılaştırma.

takallu'

 • Ayağını kuvvetiyle kaldırmak.
 • Yerinden kopmak.

tala'

 • (Çoğulu: Etlâ) Geyik buzağısı.
 • Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu.
 • Buzağının ayağını bağladıkları ip.
 • Şahıs.

tasavvuf / تَصَوُّفْ

 • Kalb ayağıyla rûhânî mertebelerde ilerleyerek nefsi terbiye etme yolu.

tature

 • Hayvanların ayağına vurulan köstek, bukağı. (Farsça)

tavile

 • Birbiri ardına bağlanmış bir sıra hayvan. Hayvan katarı.
 • Tavla, ahır.
 • Çayıra salınan hayvanın ayağına bağladıkları tavla ipi.

teattul

 • Kadının elinde ve ayağında kınası, saçında boyası, kolunda ve boynunda mücevherleri olmaması.

tecnib

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Atın ayağının eğri olması.

tehyic

 • Heyecanlandırma. Coşturma.
 • Ayağa kaldırma.

terkil

 • Ayağıyla veya tırnağıyla vurmak.

teseffül

 • Örtme.
 • Aşağı sarkma.
 • Bayağılaşma, aşağılaşma.

tesfil

 • (Çoğulu: Tesfilât) (Süfl. den). Aşağılaştırma, sefilleştirme, bayağılaştırma.

teşkil

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.

tezellül

 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

tiz-pay / tiz-pây

 • Tez, süratli, ayağına çabuk. (Farsça)

unat

 • (Tekili: Ani) Esirler.
 • Adi, bayağı ve aşağılık kimseler.

ünün

 • Ayağı ve burnu kırmızı, vücudu kara olan bir kuş.

vagd

 • Tamahkâr, cimri, hasis.
 • Alçak, bayağı, âdi.

vath

 • Kuşların burnuna ve ayağına necasetten veya balçıktan yapışıp kalan nesne.

vazaat

 • Alçaklık, âdilik, bayağılık.

vazi' / vazî'

 • (Vazîa) Alçak, deni, bayağı, âdi.

vegadet

 • Akılsızlık.
 • Adilik, bayağılık, aşağılık, alçaklık.

vekra

 • Hızlı yürüyen deve.
 • Ayağını yere kuvvetli basan kadın.
 • Bir nevi sıçramak.

zela'

 • Ayağın altında ve üstünde; elin ise arkasında olan yarık.

zelak

 • (Zelk) Yolmak (tıraş gibi).
 • Sürçmek. Ayağın kayması.

zell

 • Yanlışlık yapma, yanılma.
 • Ayağı sürçme, kayma.

zemel

 • Bir yanı üzerine çöküp öbür yanını yukarıya kaldırarak koşmak.
 • Devenin ayağına ârız olan aksaklık.
 • Su tulumunun sarkması.

zemin-kub

 • İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. (Farsça)
 • Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın