LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te avun ifadesini içeren 127 kelime bulundu...

"icl" meselesi

 • Buzağı olayı. Bu olay İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulup Sina Çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Mûsa (a.s.) Tur Dağına çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnâda altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı.

ahilik

 • Asırlar önce Anadolu'da gelişen bir halk ocağı. Sosyal bir kuruluş olan ahilik iş alanında adam yetiştirmek, çalışma sevgisini aşılamak, istihsali çoğaltmak gibi gayeleri vardı. Günlük hayatta ise teavün, yoksulları koruma gibi insani duyguları; ayrıca müzik, silah kullanma, binicilik kabiliyetlerin

al-i firavun / âl-i firavun

 • Firavun ailesi. Firavun soyu.

alat-ı müdafaa / âlât-ı müdafaa

 • Savunma araç ve gereçleri.

ampirizm

 • (Deneyci felsefe) Her çeşit bilginin kaynağının duyu organlarının kullanılması sonucu kazanılan tecrübe olduğunu, duyu organlarının kullanılmadan hiçbir bilginin akılda yer alamıyacağını savunan felsefe. Akılcı felsefe gibi bu felsefenin de aşırı iddiasının yanlışlığını, tenkitçi felsefe ve psikoloj

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

asiye / âsiye

 • Kederli, hüzünlü kadın.
 • Sütun, kolon, direk.
 • Hz. Musa'yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi.

ayıklanma

 • (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. (Türkçe)

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî / بَابِ سَرْعَسْكَر۪ي

 • Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.
 • Savunma Bakanlığı kapısı.

barbakan

 • Emniyetle ateş etmek için sur duvarlarında açılan dar mazgal deliği. Kale kapılarının savunması için yapılan tahkimat. (Fransızca)

berrüste

 • Karpuz, kavun, kabak, çimen gibi dalbudak salıp da yükselmiyen nebat. (Farsça)
 • Mc: Alçak, edepsiz, rezil kimse. (Farsça)

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

bıttih

 • Karpuz. Kavun.

bolşeviklik

 • (Bolşevizm) Rusya'da kanlı komünizm ihtilalini yapan ve bütün hür dünya milletlerinin de aynı ihtilal metotlarıyla komünizmin hâkimiyeti altına gireceğini savunan Marksist Leninist siyasî görüş. Bu görüşün temsilcileri önce Rus halkını aldattılar, onlara en çok özledikleri şeyleri va'dederek onları

Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

  Siyasi tutarsızlığı simgeler.

bostan

 • (Bustan) Ağacı, çiçeği, yeşilliği çok olan yer, kokulu yer. Sebze bahçesi. (Farsça)
 • Kavun, karpuz. (Farsça)

caliz

 • Sebze bahçesi, bostan. Kavun karpuz tarlası. (Farsça)

cebr-i mafat / cebr-i mâfat

 • Kaybedilen bir şeyin yerine başka bir şey bularak, onunla avunma.

dava / dâva

 • Savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele.

dava vekilliği / dâvâ vekilliği

 • Dâvâyı savunma makamı, avukatlık.

def'

 • Ortadan kaldırmak, Öteye itmek.
 • Mâni' olmak. Savmak. Savunmak.
 • Himaye etmek.
 • Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak.

dıl'

 • Karpuz veya kavun dilimi.
 • Tıb: Kaburga kemiği.
 • Geo: Dik kenar. Kenar.

ehl-i hürriyet

 • Hürriyet yanlıları, Meşrutiyet sistemini savunanlar.

ehram

 • Mısır'da Firavunların piramit şeklindeki mezarları.
 • Mısır'daki Firavunların piramit şeklindeki mezarları.
 • Firavun mezarı.

eşen

 • Karpuz ve kavun hamı, kelek. (Farsça)
 • Ters giyilmiş elbise. (Farsça)

fakus

 • Hıyar.
 • Kavun.

feraine / ferâine / فراعنه

 • (Tekili: Fir'avn) Fir'avunlar. Mütekebbirler. İmansızlar.
 • Firavunlar. (Arapça)

fir'avn / فرعون

 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.
 • Firavun. (Arapça)

fir'avni / fir'avnî

 • Firavunluk. Firavun ile ilgili. (Farsça)

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

firavn / firâvn

 • Firavun.

firavniyet

 • Firavunluk; firavun gibi isyankârlık.

firavun-meşrep

 • Firavunca hareket tarzı.

firavun-u zelil

 • Alçak bir firavun.

firavunane / firavunâne / firâvunâne

 • Firavun gibi tanrılık iddiasında bulunma.
 • Firavun gibi.

firavuncuk / firâvuncuk

 • Küçük bir Firavun; kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük gören.
 • Küçük bir Firavun.

firavuncuklar

 • Kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görenler.

firavuniyet / firâvuniyet

 • Firavun gibi olma, tanrılık iddiasında bulunma.
 • Firavunluk.

firavunlaşmış

 • Firavun gibi kendisini üstün gören, tanrılık iddiasında bulunan.

firavunluk

 • Firavun gibi kendini beğenen, kendini üstün gören.

firavunmeşreb / firâvunmeşreb

 • Firavunun yolunda olan.

firavunmeşrep

 • Hareket tarzı, Firavun gibi olan.

hakikatçi

 • Doğruyu savunan.

hakk-ı müdafaa

 • Savunma hakkı.

haman / hâmân

 • Peygamber Hz. Musa (A.S.) zamanındaki Mısır Fir'avununun vezirinin ismi.
 • Firavunun veziri.

hamiyyet

 • Dîni, milleti himâye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret etmektir.

harbiye / حربيه

 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

harbiye nezareti

 • Osmanlı Devletinde Harb Bakanlığı, bugünkü Millî Savunma Bakanlığına verilen ad.

harbüz

 • Karpuz, kavun. (Farsça)

harbüze / خربزه

 • Kavun. (Farsça)

harbüze-füruş

 • Karpuz kavun satan adam. (Farsça)

harbüze-zar

 • Karpuz kavun bostanı.

hasa'

 • Bulamaç aşı.
 • Kavun.

hassas bölgeler

 • Sivil savunmada düşmanın hedef tutacağı bölgeler. Her hassas bölgenin ehemmiyeti aynı değildir. Hava savunması bakımından eldeki imkanlar ve hassas bölgeler arasında öncelik tesbitine ihtiyaç vardır. Hassas bölgeler, sırasıyla:1) Atomik vurucu üslerin bulunduğu bölgeler.2) Yüzeyden yüzeye füze üsler (Türkçe)

hatt-ı müdafaa / hatt-ı müdâfaa

 • Savunma hattı, müdafaa hattı.

hayal-perest

 • Hayalî şeylerle çok uğraşan. Çok hayal kuran. Dalgın. Olmayacak şeylerle avunan. (Farsça)

herem

 • Kocamak, yaşlanmak, ihtiyar olmak.
 • Mısır'da firavunlar zamanından kalmış piramit şeklindeki mezarların beheri.
 • Geo: Mahrutî şekil, piramit.

hinduvane

 • Kavun, karpuz. (Farsça)

hırbüre

 • Kavun.

hışır

 • Kavun ve karpuzun kabuk kısmı.
 • Olgunlaşmamış kavun.
 • Kötü bir tabaklama neticesinde, bazı kısımları sert kalan deri.
 • Mc: Kaba, görgüsüz ve salak kimse.

hükema-i işrakıyyun / hükema-i işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan filozoflar.

hükema-yı işrakıyyun / hükema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan İslâm filozofları.

hukuk-u müdafaa

 • Savunma hakkı.

ilmi müdafaat / ilmî müdafaat

 • İlmî savunmalar.

işrakıyyun / işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunanlar.

kale

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ham kavun, kelek. (Farsça)

kavm-i firavun

 • Firavun'un kavmi.

kuvare

 • Yuvarlak parça (ki gömlek yakasından veya kavun, karpuz başından keserler.)

lebi / lebî

 • Dilim. Ekmek, kavun, karpuz vs. dilimi. (Farsça)

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Çiçek, üzüm, kavun-karpuz suyu gibi cinsi ve sıfatı birlikte söylenen sular.

mabtaha

 • (Çoğulu: Mebâtıh) Kavun karpuz ekecek yer.

materyalizm

 • Allahü teâlâyı inkâr ve maddeyi her şeyin esâsı kabûl eden görüş, düşünce; toplum hayâtını ve fertler arasındaki münâsebetleri ve davranışları belirleyen tek faktörün madde olduğunu savunan felsefe akımı; maddecilik.

mele'-i firavn

 • Firavun'un cemaati.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

meydan-ı hamiyet

 • Din, vatan, millet gibi değerleri savunma alanı, sahası.

meydan-ı müdafaa / meydân-ı müdâfaa / مَيْدَانِ مُدَافَعَه

 • Savunma meydanı.
 • Savunma meydânı.

milli müdafaa vekaleti / millî müdafaa vekâleti

 • Millî Savunma Bakanlığı.

muavenet

 • Yardımcılık. Yardım. Teâvün.

müdafa

 • Savunma.

müdafaa / müdâfaa / مدافعه / مُدَافَعَه

 • Savunma.
 • Savunma.
 • Savunma. (Arapça)
 • Savma, savunma.

müdafaa eden

 • Savunan.

müdafaa etme

 • Savunma.

müdafaa etmek

 • Savunmak.

müdafaa-i milliye

 • Millî savunma.
 • Milli müdafaa, milli savunma.

müdafaaname / müdafaanâme / müdâfaanâme / مُدَافَعَه نَامَه

 • Savunma yazısı.
 • Savunma yazısı.
 • Savunma yazısı.

müdafaat / müdâfaat / müdâfaât

 • Müdafaalar. Karşı hücuma mukabil müteaddit def'edici hareketler. Savunmalar.
 • Savunmalar.
 • Savunmalar.

müdafaat-ı hapsiye

 • Hapis savunmaları.

müdafaat-ı ilmiye

 • Delil ve bilime dayanan müdafaalar, savunmalar.

müdafaat-ı kat'iye

 • Kesin olan savunmalar.

müdafaat-ı kat'iye ve hakikiye

 • Doğru ve tereddüde imkân bırakmayan savunmalar.

müdafi / müdâfî

 • Savunan, koruyan.
 • Savunan.

müdafi olan / müdâfi olan

 • Müdafaa eden, savunan.

müdafi' / müdâfi' / مُدَافِعْ

 • Savunan.

müdafiin / müdafiîn

 • (Tekili: Müdafi') Müdafaa edenler, savunanlar, koruyanlar.

müteassıb

 • Çok katı ve tavizsiz bir şekilde savunan.

mütefer'in

 • Kibirli, mağrur.
 • Fir'avun tavrı takınan, fir'avunlaşan.

müteselli / متسلى

 • Teselli bulan, avunan. (Arapça)
 • Müteselli olmak: Teselli bulmak, avunmak. (Arapça)

müteselliyane

 • Avunarak, teselli bulmak suretiyle. (Farsça)

muzalla'

 • Kabuğu üzerinde beş dilim olan kavun.

nims

 • Firavun faresi dedikleri küçük hayvan.
 • Sansar.

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

serasker / سرعسكر

 • Ordu kumandanı. Komutan. (Farsça)
 • Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. (Farsça)
 • Başkomutan. (Farsça - Arapça)
 • Savunma bakanı, harbiye nazırı. (Farsça - Arapça)

seraskeri / seraskerî / سرعسكری

 • Başkomutanlık. (Farsça - Arapça)
 • Savunma bakanlığı, harbiye nazırlığı. (Farsça - Arapça)

şeride

 • Kavun dilimi.

silah-ı müdafa / silâh-ı müdafa

 • Savunma silâhı.

sosyalist / صُوسُيَالِستْ

 • Şahsî mülkiyeti kaldırıp her şeyi topluma mal eden sistemi savunan kişi.

tabii felsefe / tabiî felsefe

 • Tabiatçı, materyalist felsefe; herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunan felsefî görüş.

tabiiyyun / tabiiyyûn

 • Tabiatçılar, herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunanlar.

tadli'

 • Kavunu dilim dilim kesmek.

tahkimat

 • Bir yeri düşmanın hücumuna karşı savunmak maksadıyla yapılmış düzenlemeler ve tesisler.

tarz-ı müdafaa / tarz-ı müdâfaa / طَرْزِ مُدَافَعَه

 • Savunma tarzı.
 • Savunma tarzı.

teavünat / teavünât

 • (Tekili: Teavün) Yardımlaşmalar.

tedafü / tedâfü / تدافع

 • Birbirine karşı savunma vaziyeti alma.
 • Savunma.
 • Savunma. (Arapça)

tedafüi / tedâfüî / تدافعى / تَدَافُع۪ي

 • Savunma ve korunma ile ilgili.
 • Savunmayla ilgili.
 • Savunma ile ilgili. (Arapça)
 • Savunmaya âit.

tefer'un

 • Firavunlaşma. Zâlimlik etme, zulüm yapma.
 • Çok fazla kibirlenme.
 • Firavunlaşma, kendisini Firavun gibi ilâh seviyesinde görme.

teferun / teferûn

 • Firavunlaşma.

terakki

 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)

teselli

 • Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma.
 • Avunma, avutma.

teselli-amiz / teselli-âmiz

 • Teselli verici, avutucu, avundurucu.

teselli-pezir

 • Avutulabilir, avundurulabilir. (Farsça)

teselli-yab / teselli-yâb

 • Avunan, avutulan, teselli bulan. (Farsça)

ulema-yı işrakıyyun / ulema-yı işrâkıyyun

 • Bilginin kaynağının mânevî aydınlanma, sezgi ve ilham olduğu görüşünü savunan âlimler.

vakıa-i müdafaa

 • Savunma olayı.

vazife-i müdafaat

 • Savunma görevi.

yaktin / yaktîn

 • Kabak, kavun ve karpuz gibi dalları yerde yayılan bir nebat adı.

yed-i beyza-i musa / yed-i beyzâ-i mûsâ

 • Hz. Mûsâ'nın beyaz ve parlak eli Hz. Mûsâ'nın firavuna karşı, mu'cize olarak nurlu görünen parlak eli.