LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te atmak ifadesini içeren 484 kelime bulundu...

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

abs

 • (Ubus) Huzursuzluktan yüz ekşitmek, çehreyi çatmak.

adet-i ilahiyye / âdet-i ilâhiyye

 • Sünnet-i ilâhî; Allahü teâlânın kânûnu. Allahü teâlânın bir şeyi yaratmak için arada bulundurduğu sebebler. Bu sebebler tecrübe ile anlaşılır.

alhece

 • Demiri ateşte kızdırıp yumuşatmak.

ancere

 • Dudak uzatmak.

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

apriori

 • fels. Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ: "Her sayı kendine eşittir" hakikatı hiçbir deneye baş vurmadan bilinen bir apriori bilgidir.

arz

 • Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek.
 • Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek.
 • Bir şeyin birden, âniden meydana gelmesi.
 • Altın ve paradan gayrı mal, metâ. Bir şeyin uz

asel

 • Bal. Şehd.
 • Tatmak.
 • Su akarken yüzünde hâsıl olan kabarcık.
 • Cennette bir su.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

bast-ı yed

 • Elini bir şeye uzatmak.
 • Mc: Tasallut ve istilâ manasındadır.

bell

 • Yaş etmek. Islatmak.
 • Ulaştırmak.
 • Hastanın sağlamlaşması.

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

bergüzar

 • Hatırlatmak için armağan, hediye vermek. (Farsça)

berşak

 • Ok atmak.

besbese

 • Bir nesneyi yaş etmek, bir şeyi ıslatmak.
 • Çok çabuk yürüme. Hızlı yürüme.

besr

 • Yüz ekşitmek.
 • Talep etmek, istemek.
 • Acele etmek. Hamlık atmak.

bey'

 • Satmak.
 • Fık: Bir malı diğer bir mal ile değiştirmek.
 • Satmak, satış yapmak, alış-veriş. İki kişinin mallarını gönül rızâsı ile değişmeleri.

ca'b

 • Kazmak.
 • Atmak.

ca'f

 • Atmak, yere vurmak.

ca'l

 • Yaratmak, halk.
 • Almak.
 • İş işlemek. Yapmak.
 • Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim

cedl

 • Yaratmak, halk.
 • Kuvvet.
 • Sağlam bükmek.
 • Azâ, organ, uzuv.

cef'

 • Kenara çerçöp atmak.
 • Zâyi ve bâtıl olmak.
 • Koparmak.
 • Bir kabı eğip içindekini dökmek.

celib

 • Satmak için bir yerden toplanılan şeyler.
 • Esir, köle, cariye. Satılık esir.

cerf

 • Ahzetmek, almak.
 • Yıkmak, harap etmek.
 • Yerden bel veya kürekle bir şey atmak.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cihad / cihâd

 • İnsanların, İslâmiyeti işitmeleri, müslüman olmakla şereflenmeleri veya müslümanların dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı defetmek için yapılan muhârebe yâhut mal, can, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla İslâmiyeti anlatmak ve müdâfa etmek.

da'k

 • Ovmak.
 • Bir şeyi yumuşatmak.

da'va-yı halk / da'vâ-yı halk

 • Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek.

dac'

 • Yan tarafını yere koyup yatmak.

dafn

 • Ayakla tekme vurmak ve atmak.

dahal

 • Aldatmak, mekretmek.

dahk

 • Irak, uzak, baid.
 • Atmak.

dahv

 • Atmak, ramy.

de'l

 • Aldatmak.
 • Ahdi bozmak, sözü tutmamak.

de'v

 • Aldatmak, hud'a.

debretmek

 • (Tepretmek) Kımıldatmak, harekete getirmek, oynatmak. (Türkçe)
 • Kımıldatmak.

def-i tabii / def-i tabiî

 • Bünyede ve içte olan şeyi, fıtrî ve normal şekilde dışarı atmak.

defk

 • Atmak. Dökmek.

dehal

 • Aldatmak, mekir ve hile etmek.

derc

 • İçine almak. Katmak.
 • Kitaba koymak.
 • Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı.
 • Hattatın yazılmış kâğıt tomarı.

derhatır / derhâtır / در خاطر

 • Hatırlama. (Farsça - Arapça)
 • Hatırda tutma. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır ettirmek: Hatırlatmak, akla getirmek. (Farsça - Arapça)
 • Derhâtır eylemek: Hatırlamak. (Farsça - Arapça)

derhatır ettirmek

 • Hatırlatmak.

dermeyan etmek

 • Anlatmak, söylemek, iddia ve defi'de bulunmak. Beyân. İleri sürmek.

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

dücac

 • Galebe ile çağrışmak.
 • İnlemek.
 • Aldatmak, kandırmak.

duçar / dûçâr / دچار

 • Uğramış, yakalanmış, maruz kalmış. (Farsça)
 • Dûçâr etmek: Uğratmak, müptela etmek. (Farsça)
 • Dûçâr olmak: Uğramak, müptela olmak. (Farsça)

ebh

 • Unutulan şeyi hatırlatmak.

edv

 • Aldatmak, hud'a.

efl

 • Gurub etmek, batmak.

ehva

 • (Tekili: Heva) Nefsin istek ve arzuları. Muhabbetler. Hahişler.
 • Kasdetmek.
 • Atmak.

endaht

 • (Endâhten. den) Atmak. İlka etmek. (Farsça)
 • Silâh boşaltmak. (Farsça)
 • Atmak, silâh boşaltmak.

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

esa'

 • Atmak.

esrar-ı beyaniye

 • Beyân ilminin sırları; söze sırlar katmak.

eybe

 • Rücu' etmek.
 • Gurub etmek, batmak.

ezz

 • Depretmek ve koparmak.
 • Kandırmak, aldatmak.

fanus

 • yun. Fener. Sâbit ve süslü fener.
 • Kim: Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak.

fatr

 • Bir şeye başlamak.
 • İcab eylemek.
 • Yarık, çatlak.
 • Yarmak.
 • Yaratmak.
 • Oruç tutanın orucunu açması.

fedk

 • Atmak.
 • Tezyin etmek, süslemek.

felfele

 • Yemeğe biber katmak.

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

fenn

 • Hüner. Mârifet.
 • San'at.
 • Tecrübe.
 • İlim.
 • Nevi, sınıf, çeşit, tabaka.
 • Türlü.
 • Fizik, kimya, biyoloji, matematik ilimlerinin umumi adı.
 • Tatbikat ve isbat ile meydana gelen ilim.
 • Birisini muamelede aldatmak.
 • Fend.
 • Borç

ferkaa

 • Parmak çıtlatmak.

feryad / feryâd / فریاد

 • Bağırma, çığlık. (Farsça)
 • İmdat isteme. (Farsça)
 • Feryâd etmek: Bağırmak, çığlık atmak (Farsça)

fetih

 • Açma; bir şehir veya ülkeyi İslâm topraklarına katmak.

fetş

 • Sorup aratmak.

fetur

 • Oruç açacak nesne.
 • Yaratmak.
 • Yarmak.
 • İki parmağıyla kaşımak.

feverana getirmek

 • Kaynatıp fokurdatmak; coşturmak.

fuhş

 • Çirkin söz. İş ve ayb şeyler. Çirkin olan işleri başkalarına açık kelimelerle anlatmak.

futr

 • (Fitre) Yaratmak, halk.

gabn

 • Aldatmak. Hud'a.
 • Noksan etmek, noksanlaştırmak.

gadr

 • Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.

galat-ı tahakkümi / galat-ı tahakkümî

 • Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bi

garak

 • Suya batmak.

gark

 • Batmak, suda boğulmak.
 • Batmak, suda boğulmak.

garr

 • Aldatmak.
 • Hırsa düşmek.
 • Alnında dirhemden büyücek beyazlık bulunan at.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

gazreme

 • (Çoğulu: Gazarim) Ölçüsüz, tartısız bir şeyi satmak.

giryan / giryân / گریان

 • Ağlayan. (Farsça)
 • Giryân etmek: Ağlatmak. (Farsça)
 • Giryân olmak: Ağlamak. (Farsça)

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

göz boyamak

 • Mc: Aldatmak, hileye düşürmek. (Türkçe)

had'

 • Aldatmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Kurumak.

halc

 • Pamuğu temizlemek, havalandırmak ve kabartmak için yay ile atmak.

halife-i şahsi / halife-i şahsî

 • Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtın şahsı, kendisi.

halk / خلق

 • İnsan topluluğu. İnsanlar.
 • Yaratmak. İcad. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmak, ibdâ' eylemek.
 • Bir şeyi yumuşatıp düzleştirmek.
 • Yaratmak, yoktan var etmek.
 • Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.
 • Yaratmak.
 • Yaratma. (Arapça)
 • Yaratılma. (Arapça)
 • Halk. (Arapça)
 • Halk etmek: Yaratmak. (Arapça)

halk etmek

 • Yaratmak.

halk eylemek

 • Yaratmak.

halk-ı ezdad

 • Birbirine zıd halleri bir şeyde yaratmak. Meselâ: Bir zerrede hem def edici hem de cezb edici (çekici) kuvvetin bulunmasını yaratmak.

halketmek

 • Yaratmak.

hasb

 • (Çoğulu: Havâsıb) Taş atmak.
 • Ufak taşları savuran rüzgâr.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.

hatel

 • Kahretmek.
 • Ahdini bozmak.
 • Aldatmak.

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

hatv

 • Adım adım yürümek, adım atmak.

hatve

 • (Hutve) Adım. Bir adım atışta iki ayak arasındaki mesafe. Bir adım atmak.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

haykan

 • Büyük ve kalın olan.
 • Kısa boylu bir kimsenin yürümesi.
 • Omuzunu oynatmak.

hays

 • Hayvan leşinin kokması.
 • Bir kimseyi aldatmak.
 • Sözde durmamak, ahid bozmak.
 • Fâsid olmak.

hazf

 • Aradan çıkarma, çıkarılma. Yok etme, silme, ortadan kaldırma, giderme, düşürme.
 • Selâm ve tahiyyatı uzatmayıp kısa kesmek.
 • Mahvetmek.
 • Vurmak.
 • Atmak.

hebt

 • (Hübut) İniş. Aşağı inme.
 • Aşağı indirme. Bir yere inip konmak.
 • Nüzul, illet, maraz.
 • Zayıflama.
 • Bir memlekete birisini dâhil ettirmek.
 • Eksiltmek.
 • Kötü bir hale uğratmak.

hecl

 • İki dağ arasındaki çukur ve düz yer.
 • Atmak.

helhele

 • Okuyucunun tesirli nağmeyi tekrar etmesi.
 • Unu seyrek elekten elemek.
 • Teenni ile encamını beklemek.
 • Bir şeye pek yaklaşıp çatmak.

hetf

 • Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak.

hida'

 • Hile. Düzen kurmak. Aldatmak için yapılan oyun.

hikaye / hikâye

 • (Hikâyet) Bir hâdiseyi anlatmak. Anlatma.
 • Olmuş bir hâdise.

hılabe

 • Aldatmak, hud'a.

hile / hîle

 • Sahtekârlık, hud'a. Aldatmak, yanıltmak.

hınata

 • Buğday satmak.

hırk

 • Törpülemek.
 • Kızgınlıktan dolayı dişini gıcırdatmak.
 • Bir şeyi dürtmek.

hübu'

 • Uyumak.
 • Eşek gibi yürümek.
 • Boynunu uzatmak.

hücum

 • Saldırma. Hamle ile ileri atılmak.
 • Sert sözle birine çatmak, karşı çıkmak.

hulefa / hulefâ

 • Halifeler; Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtlar.

hulul / hulûl / حلول

 • Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş.
 • Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek.
 • Halletmek.
 • Vuku' bulmak. Zuhur etmek.
 • Gelip çatmak.
 • Bir menzile inmek.
 • Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâ
 • Gelme, gelip çatma. (Arapça)
 • Hulûl etmek: Gelmek, gelip çatmak. (Arapça)

hutre

 • Bina için verilen yemek.
 • Tatmak.

hütu'

 • Boyun uzatmak.
 • Çok nazar etmek, çok bakmak.

i'caf

 • Devamlı olarak hastaya bakma.
 • Zayıflatmak.

i'da'

 • Düşman etmek.
 • Sıçratmak.
 • Geri getirmek.
 • Muavenet etmek, yardım etmek.

i'lam

 • Bildirmek. Belli etmek. Anlatmak.
 • Mahkeme hükmünü bildiren resmi karar yazısı.

iaşe

 • Geçindirmek. Beslemek. Yaşatmak. Diriltmek.

ib'as

 • Yeniden yaratmak, göndermek. Hayat vermek.

ibda' / ibdâ' / ابداع

 • İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak.
 • Yaratmak. Nümunesiz şey yapmak.
 • Yeni bir şey getirme, yaratma, geliştirme. (Arapça)
 • İbdâ' etmek: Yeni bir şey getirmek, yaratmak, geliştirmek. (Arapça)

ibka / ibkâ / ابقا

 • Ağlatmak.
 • Devamlılık kazandırma. (Arapça)
 • Sınıfta bırakma. (Arapça)
 • İbkâ etmek: Devamlılık kazandırmak, yaşatmak. (Arapça)

ibtida'

 • Benzeri olmayan bir şey yaratmak.

icad / îcâd / ایجاد

 • Var etme, yaratma. (Arapça)
 • İcat. (Arapça)
 • Îcâd edilmek: (Arapça)
 • Var edilmek, yaratılmak. (Arapça)
 • İcat edilmek, buluş yapılmak. (Arapça)
 • Îcâd etmek: (Arapça)
 • Var etmek, yaratmak. (Arapça)
 • İcat etmek, buluş yapmak. (Arapça)
 • (Arapça)

icad etmek

 • Yaratmak, var etmek.

icare / icâre

 • Kira. Gelir, irâd. Ücret.
 • Fık: Belli bir menfaati belli bir karşılık ile satmak.
 • Belli bir menfaati belli bir bedel karşılığında satmak, kirâlamak.

icaz

 • (İycâz) Edb: Az söyle çok şey anlatmak. Sözü muhtasar söylemek. Çok mânaya gelen kısa cümlenin hâli. Mâruf ve müteârif olan cümleden kısa bir cümle ile maksadı ifâde san'atı.Böyle sözlere mucez, veciz veya vecize denilir.

icazkar / icazkâr

 • İcazlı, kısa ifadelerle çok şey anlatmak halinde olan. (Farsça)

icba'

 • Ekilen ekini henüz olgunlaşmadan satmak.

iclinbab

 • Yan yatmak.

icmal

 • Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek.
 • Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice.

ıdae

 • Parlamak veya parlatmak. Ruşen etmek veya ruşen olmak.

idare fitili

 • Eskiden geceleyin yatak odalarını aydınlatmak için zeytinyağı konmuş küçük bir tabağın içinde yakılan bir çeşit fitilin adıdır. Küçük petrol lâmbalarına da idâre denildiği için bunların fitillerine de bu ad verilir.

iddihar

 • Biriktirmek, toplamak, yığmak.
 • Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama.

idrak ettirmek

 • Yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek.

ıdtıca'

 • Yan yatmak.

ifade / ifâde / افاده

 • Anlatmak. Söylemek.
 • Fayda vermek, fayda tutmak.
 • Söylem, anlatım, dile getirme. (Arapça)
 • İfâde edilmek: Anlatılmak, belirtilmek, dile getirilmek. (Arapça)
 • İfâde etmek: Anlatmak, belirtmek, dile getirmek. (Arapça)

ifade-i meram

 • Dilek ve maksadını anlatmak.

ıfas

 • Şişe ve divit ağzını kapatmakta kullanılan deri.

ifham / ifhâm / افهام

 • Bildirmek. Anlatmak. Maksadı bildirmek.
 • Anlatma. (Arapça)
 • İfhâm etmek: Anlatmak. (Arapça)

ifham etmek

 • Anlatmak, bildirmek.

ifsad

 • Bozmak. Azdırmak. Fesada uğratmak. Fitne salmak. Karıştırmak.

iftira

 • Birinin üzerine suç atmak. Bühtan. İfk. Yalan yere birisini suçlu göstermek.

iftitan

 • (Fitne. den) Fitneye uğrama.
 • Aldatmak.
 • Azdırmak.

igfal

 • (Çoğulu: İgfalât) Dikkatsizlikle terkettirmek.
 • Gaflette bırakmak.
 • Kandırmak. Aldatmak.

iğfal / iğfâl / اغفال

 • Aldatma, kandırma. (Arapça)
 • Irza geçme. (Arapça)
 • İğfâl edilmek: (Arapça)
 • Aldatılmak, kandırılmak. (Arapça)
 • Irzına geçilmek. (Arapça)
 • İğfâl etmek: (Arapça)
 • Aldatmak, kandırmak. (Arapça)
 • Irzına geçmek. (Arapça)

igfaliyyat

 • Yanıltıp aldatmak için söylenen sözler.

ihata / ihâta / احاطه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

ihbar

 • Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak.

ihdaf

 • Gelip çatmak. Karşısına dikilip durmak. Hedef olmak.

ihfa / ihfâ

 • Örtmek, gizlemek; tecvidde bir terim. On beş ihfâ harflerinden önce gelen tenvin veya sâkin nunu, izhâr (birbirinden ayırmak) ile idgâm (birbirine katmak) arasında, şeddeden uzak olarak gunne ile genizden çıkarmak.

ıhlaf

 • Su aramak. Yerine halef etmek.
 • Kılıç çıkarmak için elini uzatmak.

ihlas

 • Müşteriyi aldatmak. Müflis olmak.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihrac

 • Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.

ihracat

 • (Tekili: İhrâc) Memleketteki fazla malı başka memlekete göndermek, satmak.
 • Çıkarmalar. İhraç etmeler.

ihrak

 • Ateşe atmak. Yakmak. Yandırmak.
 • Bulamaç yapmak.

ihsa

 • Saymak. Sayılmak. İstatistik, sayım.
 • Kandırmak, aldatmak.
 • Zaptetmek.
 • Ezber etmek.
 • Fehmetmek. İdrâk eylemek.

ihtar / ihtâr / اخطار

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.
 • Uyarı, hatırlatma. (Arapça)
 • İhtâr edilmek: Uyarılmak, hatırlatılmak. (Arapça)
 • İhtâr etmek: Uyarmak, hatırlatmak. (Arapça)

ihtar etmek

 • Hatırlatmak, uyarmak.

ihtida'

 • Aldatmak. Hile yapmak. Oyun etmek.

ihtikar / ihtikâr / اِحْتِكَارْ

 • İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halka satılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.
 • Pahalı satmak üzere mal saklama, vurgunculuk.

ıhtilab

 • Aldatmak.

iktinaf

 • Bir şeyin etrafını kuşatmak.
 • Deve için ağıl edinmek.

iktisad

 • Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak.
 • Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.

ilane

 • Yumuşatmak.

ilhak

 • İlâve etmek, eklemek. Katmak.

ilka / ilkâ / القا

 • Atma, bırakma. (Arapça)
 • İlkâ etmek: Atmak. (Arapça)

ilka etmek

 • Atmak, bırakmak, yerleştirmek.

ilka'

 • Koymak, bırakmak. Terk etmek. Öne atmak.

ima

 • İşaret etmek. İşaretle anlatmak. İşaret.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

imdadiye

 • Savaş zamanlarında harp masrafını karşılamak, sulh vaktinde de bütçe açığını kapatmak için halktan alınan örfi vergi. Harp için alınana "imdadiye-i seferiye", açığı kapatmak gayesiyle alınana da "imdadiye-i hazariye" denilirdi.

ina'

 • Kap-kacak, tencere gibi lüzumlu ev eşyası.
 • Bir şeyin vakti gelip çatmak.

ir'ad

 • Tehdid etmek, korkutmak. Muztarib etmek.
 • Kılıç parlatmak.
 • Kadın yüzünü kendisi açmak.

irhas

 • Fiat indirmek, ucuzlatmak.

iş'al

 • Şulelendirmek. Yaymak, alevlendirmek. Tutuşturmak. Parlatmak. Şiddetlendirmek.

iş'al-i nur-u hayat / iş'âl-i nur-u hayat

 • Hayat nurunu parlatmak, alevlendirmek.

iş'ar / iş'âr

 • Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
 • Yazı ile haber verme.
 • Anlatmak, bildirmek.

ısadet

 • Avlatmak.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

işmam

 • Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek.
 • Kibirden dolayı başı dik yürümek.
 • Tecvidde: Bir harfe zamme veya kesre vermek ve bunu hafifçe hissettirmek. Harfin sesini genizden hissettirmek, biraz duyurmak, harfi çıtlatmak.

ispiralya

 • İtl. Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta.

işrak

 • Güneş doğmak. Işıklandırmak. Parlatmak.
 • Güneşlik yere dahil olmak.
 • Mc: Kalbe mânaların doğması.

istibka / istibkâ

 • Ağlatmak. Ağlamayı istemek.

istihare / istihâre

 • Hayır istemek.
 • Bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu husustaki duâyı okuyarak o işle ilgili rüyâ görmek üzere hiç konuşmadan uykuya yatmak.
 • Her gün evden çıkmadan iki rek'at namaz kılıp Allahü teâlâdan o günün ve işinin

istikrar

 • (Tekrar. dan) Tekrarlatmak.

istila etmek / istilâ etmek

 • Kuşatmak.

istinare

 • Parlatmak. Parlak ve aydınlıklı olmak.
 • Ateş istemek.

istinşak

 • Abdest veyâ gusül esnâsında burun'a (üç defa) su çekmek.
 • Şiddetle koklamak, koklatmak.

istisal / istîsal

 • Kökünden söküp atmak, kökünü kazımak.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

istişrab

 • İmâ ederek ve kapalı olarak anlatmak isteme.
 • İçmek isteme.

itale

 • Uzatmak. Sözü uzun etmek. Tatvil-i kelâm etmek.
 • Birini zemmetmek, ayıplamak.

itba'

 • Tâbi' kılmak. Ardına katmak.
 • Gr: Bir kelimenin sonuna ilâve edilen tekerleme nev'inden mânasız söz. (Yazmak mazmak, Okumak mokumak gibi.)

ıtnab / ıtnâb

 • Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı)
 • Konuşurken fazla tafsilât vermek, sözü gereğinden fazla uzatmak.

ıtnab-ı makbul

 • Bahsi iyice anlatmak için lüzumlu olan sözün uzatılması.

ıtnab-ı mümille

 • Lüzumsuz olarak sözü uzatmak, usanç verecek şekilde uzatmak.

ıtval

 • Uzatmak. Uzatılmak.

iz'af

 • Zayıflatmak, kuvvetsiz hale getirmek.
 • İki kat etmek. İki misline çıkarmak.

izabe

 • Eritmek, eritilmek. Su gibi akıcı hale koymak. Yumuşatmak. Islah etmek.

ızaet

 • Parlatmak. Işıtmak. Işıklı olmak. Aydınlık etmek.

izafe

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.

izafet

 • Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.
 • Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak.
 • Mal etmek.
 • Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması.

izkar / izkâr

 • Hatıra getirmek, andırmak, hatırlatmak.

ızrar

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.

iztiba / iztibâ

 • Hac ve ömre ibâdetlerinde erkeklerin giydikleri dikişsiz iki parçadan meydana gelen ihramın üst parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp diğer ucunu sol omuz üzerine atmak.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kafiye-perestlik

 • Kafiye için mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem vermek, birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna atmak.

kafiyeperestlik

 • Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.

kahm

 • (Kuhum) : Düşünmeden kendini bir iş içine atmak.

kahz

 • (Ok atmak.
 • Sıçramak.
 • Yarmak.

kali / kâlî

 • Veresiye satmak.

kar'-ul asa / kar'-ul asâ

 • Doktorun, hastanın bedenine vurup muâyene etmesi.
 • Mc: Hatayı hatırlatmak için işaret vermek ve ikaz etmek.

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.

kasr

 • Kısa olmak. Kısa kesmek.
 • Birisini bir hususa, bir işe tahsis etmek.
 • Bir işte tembellik etmek.
 • Akşamlamak.
 • Hapseylemek.
 • Yekpâre taş.
 • Beyazlatmak.
 • Gevşetmek.
 • Noksanlaştırmak.

kastalani / kastalanî

 • Ok atmak.
 • Şafak kızıllığı.

katm

 • Kesmek. Isırmak.
 • Tatmak, zevk.
 • Devenin kükremesi.

katr

 • Damlamak. Damlatmak. Damlayan şey.
 • Develeri katarlamak.
 • Birisini şiddet ve hiddetle yere çalmak.
 • Yağmur.

katv

 • Sürur ve neşeyle ağır ağır yürümek.
 • Adımını biribirine yakın atmak.

kaviyy

 • Allahü teâlânın Esma-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi tam olarak yaratmakta kuvvet sâhibi olan, her şeyi yaratıp, varlıkta devâm ettiren; dilediğini yapmak kendisine zor gelmeyen.

kazf

 • Atmak. İftira atmak. Ehl-i namus bir kadına zina isnad etmek. Buna "kazf-ı muhsenat" da denir.
 • Atmak. İffetli (temiz) erkek veya kadına zinâ isnâd etmek.

kazh

 • Atmak, saçmak.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

keman-keş

 • Keman çalan. (Farsça)
 • Ok atmakta usta olan. Yay çeken. (Farsça)

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

kıls

 • (Çoğulu: Kulus) İftira etmek.
 • Atmak.
 • Liften yapılmış kalın ip.
 • Kusmak.
 • Kap dolup dökülmek.

kıraat

 • Okuma. Düzgün ve çabuk okuma.
 • Okuma kitabı.
 • Fık: Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak.İnsan bir yazıyı ya kendi kendine yahut başkasına dinletmek üzere okur. Hususi mütâlaa nasıl olsa olur. Fakat dinletmekten maksad, anlatmak olduğu için o yolda okumanın dikkat edilec

kirdar

 • Bir kimse, tasarruf ettiği yerin bir zirâ veya iki zirâ toprağını almak için başkasına satmak.
 • Bina.
 • Ağaç.

lafz

 • Ağızdan çıkan söz, kelime.
 • Bir şeyi atmak.

lak'

 • Atmak.

lath

 • Her şeyin azı.
 • Bulaşmak ve karışmak.
 • Birine iftira atmak.

lebk

 • Akıllı olmak.
 • Islah etmek, terbiye etmek.
 • Karıştırmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

lefz

 • (Çoğulu: Elfâz) Atmak.
 • Söz.

leht

 • Vurmak.
 • Atmak.

lemha

 • Bir göz atmak.
 • Şimşeğin bir defa çakışı.

let'

 • Atmak.
 • Doğurmak.
 • Cima etmek.

ma'ruz

 • Bir şeyin etkisine uğramak veya uğratmak.
 • Arzolunmuş, arzolunan.
 • Serilmiş, yayılmış.
 • Verilmiş, sunulmuş.
 • Anlatılmış.
 • Bir şeye karşı siper alan.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

mağlup etmek / mağlûp etmek

 • Yenilgiye uğratmak.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

mak'

 • Atmak.
 • Emmek.

mancınık

 • Eskiden kale kuşatmalarında kalelere ağır taşlar fırlatmak için kullanılan savaş âleti.
 • Eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde eski bir savaş âleti.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

mecc

 • Ağızla su püskürmek.
 • Sulu şeyler atmak ve saçmak.

med

 • Uzatmak, çekmek, Kur'ânı kerîmde uzatan harflerden (elif, vav, yâ) biriyle kendilerinden önceki harfleri çekmek.

melace

 • Husumeti uzatmak, düşmanlığı çoğaltmak.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

mers

 • Ekmeği suyla ıslatmak.

meşk

 • Yazı örneği. Öğretici yazı.
 • Bir şeyi uzatmak.
 • Uzun uzun yazmak.
 • Bilmeyene bir şeyi öğretmek.
 • Sür'at, hız.

mesule

 • (Çoğulu: Mesulât) Azap vermek, eziyet etmek.
 • Hayvanı oka nişan edip atmak yahut diri iken bir tarafını kesmek.

metl

 • Tahrik etmek, kımıldatmak, harekete getirmek.

metr

 • Kesmek.
 • Çekmek.
 • Atmak. (Bazan fercten kinâye olur.)

mets

 • Necisle atmak.

mevs

 • Ekmeği suyla ıslatmak.

mezak

 • Tatmak.
 • Zevk tadacak yer. Damak.
 • Zevk. Tat duyma.

mezcetmek

 • Katmak. Karıştırmak.

mezk

 • (Mezâk-Mezka) : Tatmak, tadına bakmak.
 • Tadacak yer.

mızz

 • Yemeğin lezzetinden ağzını şapırdatmak.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

müceddid

 • Yenileyici, hadîste her asırda geleceği müjdelenen ve îman hakikatlarını asrın anlayışına uygun olarak anlatmakla görevlendirilen nurlu âlim.

mücehhez etmek

 • Donatmak.

müdahene / müdâhene

 • Aldatmak, iki yüzlülük etmek, hîle ve yağcılık etmek. Kudreti olduğu, gücü yettiği hâlde dindeki gevşekliği sebebiyle haram işleyene mâni olmamak.

müdalese

 • Aldatmak, hile etmek, muhâdaa.

mugalata / mugâlata

 • Safsata, demagoji; aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme.

muhadea

 • Aldatmak, hilecilik, oyun etmek.

mühakale

 • Ekini biçmeden buğday ile satmak.

muhasara / محاصره

 • Etraftan çevirmek. Kuşatmak. Düşmanı etraftan sarmak. Abluka etmek.
 • Sarma, kuşatma. (Arapça)
 • Muhasara etmek: Sarmak, kuşatmak. (Arapça)

muhazara

 • Yemiş olmadan henüz ham iken satmak.

muhtıra

 • Hatırlatmak veya hatırlamak için yazılan tezkere.

mukayada satışı / mukâyada satışı

 • Altın ve gümüşten başka, ayn (belli) olan bir malı yine ayn olan mal karşılığında satmak.

mumahele

 • Hile etmek.
 • Oyunla aldatmak. Hilekârlık.

mümakere

 • Hile etmek, aldatmak.

mümanat

 • Uzatmak.
 • İntizar etmek, beklemek.

münabeze

 • Bırakmak.
 • Atmak.

münafık / münâfık

 • İnanmadığı hâlde, müslümanları aldatmak için, inanmış görünen kimse.

münavele

 • Takdim, bir şeyi el ile öne uzatmak. Sunmak, arzetmek.

münevver / منور

 • Aydınlanmış, parlak. (Arapça)
 • Aydın fikirli. (Arapça)
 • Münevver eylemek: Aydınlatmak. (Arapça)

murabaha / murâbaha

 • Bir malı kâr ile satmak.
 • Bir miktar ilâve ederek ödünç para alıp vermek.
 • Fâiz ile para alıp vermek.
 • Satın alınan bir malı, alış fiyatını söyleyerek ve üzerine kâr koyarak başkasına rızâsı ile satmak.

müradese

 • Taş atmak.

müşagabe

 • Birbirine şer ve fenalık etmek. Aldatmak.
 • Fls: Mübahase ve münakaşayı bir gaye sayanların yolu, usulü. (Didimcilik, eristik)

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)

muzacea

 • Bir yerde beraber yatmak.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

na't

 • Medih ve senâ ederek, vasıflarını göstererek bir şeyi anlatmak.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmı medhederek yazılan kaside.

nakl / نقل

 • Bir yerden bir yere götürme. Taşıma.
 • Ev ya da yer değiştirme. Taşınma.
 • Duyduğu bir şeyi başkasına anlatmak, rivayet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek.
 • Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek.
 • Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek.
 • Eski mest ve çizme.
 • Yırtık elbiseyi yamamak.
 • Nakil, anlatma. (Arapça)
 • Taşıma. (Arapça)
 • Nakletmek: (Arapça)
 • Anlatmak. (Arapça)
 • Taşımak. (Arapça)
 • Nakledilmek: (Arapça)
 • Anlatılmak. (Arapça)
 • Taşınmak. (Arapça)

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

naz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)

nazar

 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.
 • Bakmak. Göz atmak.
 • Düşünme, inceleme.

nazar ber kadem

 • Nakşibendiyye yolunun temel bilgilerinden birisi olup, tasavvuf yolculuğunda adımdan ileriye bakmak ve adımını baktığı yere atmak.

nazar-endaz

 • Göz atmak. Göz atan, bakan, nazar eden. (Farsça)

nazl

 • Ok atmak.

nebh

 • Bir şeyi tenbih etmek, unuttuğunu hatırlatmak.
 • Ansızın bulunan. Yitik.
 • Ansızın yitirmek.
 • Uykudan uyanmak.
 • Şerefli olmak.
 • Meşhur olmak, ün salmak.

necl

 • (Çoğulu: Encâl) Oğul, evlât, çocuk.
 • Kuşak, nesil, sülâle.
 • Atmak.
 • Ayak ucuyla vurmak.
 • İstihrac etmek, meydana çıkarmak.
 • Yerden çıkan su.

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

nedş

 • Her nesneyi eritip sormak.
 • Pamuk atmak.

nefş

 • Açmak.
 • Yapmak.
 • Yün ve pamuk atmak.
 • Davarların, geceleyin yayılıp çobansız otlaması.

nehb

 • Yağma, yağmacılık, çapul.
 • At oynatmak, koşturmak.
 • Kahr ile bir kişinin malını elinden almak.

nehk

 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Eskitmek.
 • Mübâlağa etmek.

neşrettirmek

 • Yayınlatmak.

netk

 • Atmak.
 • Yüzmek.
 • Kendine çekmek, cezbetmek.
 • Depretmek, silkmek, harekete geçirmek.
 • Oğlu ve kızı çok olmak.

nez' / نزع

 • Can çekişme. (Arapça)
 • Sökme, koparma, zorla alma. (Arapça)
 • Nez' eylemek: Ayırmak, çekip atmak, sökmek, koparmak. (Arapça)

nurlandırmak

 • Aydınlatmak, ışıklandırmak.

nüzü'

 • İfsad etmek, bozmak, aldatmak, yaramaz nesneye kandırmak.

puyan olmak

 • Koşmak. Batmak. Dalmak.

rath

 • Yoğurmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

reds

 • Taş atmak.

rehak

 • Gaşyetmek, sarıp bürünmek. Bir adamın arkasından yaklaşıp çatmak.
 • Haramlara ve menhiyata dalıp, hep onunla uğraşmak.

remy-i cimar / remy-i cimâr

 • Hac ibâdeti esnâsında Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Minâ'da bulunan ve Cemre adı verilen taş yığınlarına nohut büyüklüğündeki taşları atmak. Buna şeytan taşlama da denilmektedir.

remz

 • İşaret. İşaretle anlatmak.
 • Güç anlaşılır.
 • Gizli ve kapalı söyleme.

reşak

 • Helâk etmek.
 • Atmak.

riayet

 • İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.
 • Uymak, tâbi olmak.
 • Otlamak veya otlatmak.
 • Hıfzetmek, korumak.

ribe'n-nesie / ribe'n-nesîe

 • Gecikme ribâsı. Bir cinsten olan iki şeyin birini, diğeri karşılığında veresiye olarak satmak veya başka başka cinslerden olup; ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüsüyle yâhut belirli ölçülerde olup, sayıyla alınıp satılan iki şeyi veresiye değişmek. Mik tarlar eşit olsa bile ribâ sayılır.

ridas

 • Taş atmak.

rima

 • Atmak.
 • Atışmak.
 • Bırakmak.

rücu'

 • Geri dönme, vazgeçme, cayma. Sözünden dönme.
 • Edb: Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenilen sözden caymış gibi görünmek.

rüsub

 • Kab içinde kalan su.
 • Suyun dibine batmak.
 • Tortu, dibe çöken, çöküntü.

sadr / صدر

 • Göğüs. (Arapça)
 • Baş. (Arapça)
 • Başköşe. (Arapça)
 • Sadrazam. (Arapça)
 • Sadra şifa vermek: İşe yaramak, rahatlatmak. (Arapça)

saf'

 • Sille vurmak, tokat atmak.

sarf satışı

 • Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır.

savg

 • Batmak,
 • Kuyumculuk yapmak.

saykal vurmak

 • Cilâ vurmak, parlatmak.
 • Cilalamak, parlatmak.

seb' etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

sedv

 • El uzatmak.

şefşefe

 • Zayıflatmak.
 • Hareket ettirmek, depretmek.
 • Karışmak.

sekte / سكته

 • Durma. (Arapça)
 • Kesilme. (Arapça)
 • Sekte vermek: Durgunluk vermek, sekteye uğratmak. (Arapça)

sektedar / sektedâr

 • Sektedâr etmek: Durdurmak, sekteye uğratmak.

şelşele

 • Dökmek.
 • Su damlatmak.

semer

 • Geceleyin kıssa söylemek, hikâye anlatmak.

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

serd

 • Çanak içine ekmek doğrayıp ıslatmak.

sersere

 • Bir kimse konuşurken söz katmak.

şetm

 • Bir kimseye dil uzatmak, sövmek, kötülemek.

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

sevh

 • Batmak.

şevket

 • Kudret ve kuvvetten doğma haşmet. Padişaha mahsus heybet ve saltanat.
 • Diken. Diken batmak.

seyh

 • Yere batmak.
 • Sefer.
 • Akarsu.
 • Dikilmiş aba.
 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Çizgili elbise.

sihr

 • (Sihir) Büyü, gözbağıcılık, büyücülük, hilekârlık.
 • Aldatmak.
 • Haktan uzaklaşmak. Bâtıl şeyi hak diye göstermek.
 • Lâtif ve dakik olan şey. Büyü kadar te'siri olan şey.
 • Şiir ve güzel söz söyleme gibi, insanı meftun eden hüner.

silka'

 • Arkası üstüne yatmak.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

şürabiye

 • Bir şeye bakmak için boyun uzatmak. (Farsça)

sütre

 • Namaz kılarken imâmın veya yalnız kılanın sol kaşı hizâsında, önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk. Çubuğu dikmeyip, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmekle de olur.

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

ta'n etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

ta'rif / ta'rîf / تعریف

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.
 • Anlatma. (Arapça)
 • Tanımlama, tanım. (Arapça)
 • Ta'rîf edilmek: (Arapça)
 • Anlatılmak. (Arapça)
 • Tanımlanmak. (Arapça)
 • Ta'rîf etmek: (Arapça)
 • Anlatmak. (Arapça)
 • Tanımlamak. (Arapça)

ta'rik

 • Şaraba biraz su katmak.
 • Kovayı doldurmak.
 • Terletmek.
 • Hastalık veya perhizden dolayı zayıflamak.

tad'if

 • İki kat yapmak.
 • Çoğaltmak.
 • Zayıflatmak.

tadric

 • Kanatmak.

tah

 • Atmak.
 • Uzaklaştırmak, ırak etmek.
 • Cimâ etmek.

tahalli

 • (Halâvet. den) Kendi kendini donatmak. Süslenmek.

tahassüs

 • İyi bir haber duyup memnun olmak. Kalben ve ruhen hislenmek, hissetmek.
 • Casuslamak.
 • Aratmak.

tahatül

 • Birbirini aldatmak.

tahaz

 • Birbirini kandırmak, aldatmak.

tahdi'

 • Aldatmak.

tahdic

 • Dikkatle bakmak.
 • Atmak.

tahdis

 • (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek.
 • Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.
 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözünü tekrarlamak.

tahdis-i nimet

 • Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek.

tahkiye

 • Tahkiye etmek: Anlatmak, hikaye etmek.
 • Anlatmak. Hikâye etmek.

tahlik

 • Yaratmak.
 • Eskitmek.

tahliye

 • (Haly. den) Süslemek. Donatmak. Donatılmak.
 • Tatlılandırmak.
 • Kim: Bir madde içine hassasını veya kokusunu değiştirmek için şeker, baharat ve benzeri gibi şeyleri katmak.
 • Serbest bırakılma.
 • (تحليه) Tezyin; güzel özelliklerle donatmak, süslemek.
 • (تخليه) Tenzih; noksanlardan uzak tutma.

tahr

 • Uzaklaştırmak. Irak etmek.
 • Atmak.
 • Göz çapağını dışarı atmak.
 • Seri, hızlı.
 • Oku uzak giden yay.

tahtaha

 • Bir şeyi doğrultmak.
 • Beraber etmek.
 • Bazısını bazısına katmak.

tahv

 • Düşmek.
 • Çekip uzatmak.

tahvir

 • Rücu ettirmek, döndürmek.
 • Ağartmak, beyazlatmak, tebyiz.

tahzil

 • Aşağılatmak, alçaltma, bayağılaştırma.

takrir

 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.

taksir

 • (Kasr. dan) Kısaltma, kısma.
 • Kusur, hata, kabahat, suç. Günah.
 • Bir işi eksik yapma.
 • Bir şeyi yapabilir iken yapmama.
 • Zayıflatmak, süstlük etmek.
 • Geri kalmak.

taktaka

 • (Tıktıka) Taşlardan çıkan ses.
 • Hayvanların ayak sesleri veya bunları anlatmak için söylenen kelime.

taktir

 • Damla damla akıtmak. Damlatmak. İnbikten çekmek.

takzif

 • Çok iftira atmak.

taltif

 • İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak.

tarf

 • Göz, bakış, nazar. Göz ucu.
 • Soyu temiz kimse.
 • Her şeyin nihayeti, sonu.
 • Göz kapaklarını yummak veya oynatmak.
 • Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak.
 • Koz: Menazil-i Kamer'den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört

tarh

 • Uzaklaştırmak.
 • Vaz' etmek.
 • İndirmek.
 • Bırakmak, elinden atmak.
 • Yerleştirmek.
 • Temel bırakmak.
 • Mat: Çıkarma.

tarh-ı esas

 • Temel atmak.

tasaddi / tasaddî / تصدی

 • Girişme, başlama, el atma. (Arapça)
 • Tasaddî etmek: Girişmek, başlamak, el atmak. (Arapça)

tasallüf

 • Kibirlenmek, övünmek, söz atmak.

tasdik ettirmek

 • Kabul ettirmek, onaylatmak.

tasfiye

 • Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek. Temizlemek.
 • Hesabı kapatmak.

tasliye

 • "Sallâllahü Aleyhi Vesellem" diyerek dua etmek.
 • Bir şeyi yakmak için ateşe atmak.

tasrih

 • Belirtmek. Açık açık anlatmak. Zâhir ve ayân kılmak.

tasvir

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel

tasvir etmek

 • Canlandırarak anlatmak, ifade etmek.

tavsif

 • Vasıflarını söylemek. Bir şeyin iç yüzünü, ne ve nasıl bir şey olduğunu anlatmak. Vasıflandırmak.
 • Bilgi, ilim.

tavsif etmek

 • Vasıflandırmak, özelliklerini anlatmak.

tazallum-u hal / tazallum-u hâl

 • Mazlum olduklarını anlatmak, zulme uğradıklarını şikâyet etmek.

tazrir

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.

teammuk

 • Batmak, gömülmek.

teati

 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Bir şeye el uzatıp almak. Hakkı olmayan şeye el uzatmak.
 • Fık: Pazarlıksız ve konuşmadan fiilen vâki olan mal alış verişi.

tebhit

 • Ağlatmak.

techil

 • Atın ayaklarını beyazlatmak.

techiz / techîz / تجهيز

 • Donatım. (Arapça)
 • Techîz edilmek: Donatılmak. (Arapça)
 • Techîz etmek: Donatmak. (Arapça)

teçhiz etmek

 • Donatmak, cihazları takmak.

tecliye

 • (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme.
 • Aşikâre etmek, açıklamak.
 • Ruşen etmek, parlatmak.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tedlis

 • Yumuşatmak. Bir şeyi mülâyim ve kaygan yapmak.
 • İnciyi şeffaf etmek.
 • Aldatmak.

tedmis

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tedmiye

 • Vurup kanatmak.

tednir

 • Ruşen etmek, nurlandırmak, parlatmak.

tedvim

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.
 • Kuşun, uçarken dönüp deverân etmesi.
 • Dili ağızda döndürmek.
 • Tatmak.

tefhim / tefhîm / تفهيم

 • Anlatmak. Bildirmek.
 • Anlatma. (Arapça)
 • Tefhîm etmek: Anlatmak. (Arapça)

tefhim etmek

 • Anlatmak.

tefnid

 • Tekzib etmek, yalanlamak.
 • Zayıflatmak.
 • Aciz etmek.
 • Korkutmak.

tefsie

 • Çekmek. Uzatmak.

tefsir

 • Mestur, gizli bir şeyi aşikâr etmek. Mânâyı izhâr etmek.
 • Anladığını anlatmak. Bildiği kadar açıklamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in mânâsını anlatan kitab.
 • Ehl-i Hadis ıstılahında Tefsire dâir hadis-i şeriflere Tefsir denilir.

teftir

 • (C. Teftirat) Bıkkınlık verme. Fütur verme. Usandırma.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Naksetmek, eksiltmek.

tegaşmür

 • Kahra uğratmak.

tekvin / tekvîn

 • Var etmek. Meydana getirmek. Yaratmak.
 • İlm-i Kelâmda: Cenab-ı Hakk'ın sübutî bir sıfatıdır ve ademden vücuda getirmesi, icad etmesidir.
 • Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, Kelâm ilminde Allah'ın subûti bir sıfatıdır, yokluktan vücuda getirmesi, icad etmesidir.
 • "Yaratmak" mânâsına Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından.

tekvini / tekvinî

 • Yaratmakla ilgili.

telbis

 • (Lebs. den) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek.
 • Suret-i haktan görünerek hile edip aldatmak.
 • Hile. Oyun.

teleclüc

 • Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek.
 • Kımıldatmak. Hareket etmek.
 • Tereddüt.

telemmüc

 • Yemek artığını dil ile ağızda aramak.
 • Tatmak.
 • Yemek.

telemmük

 • Tatmak.
 • Yemek.

telemmüz

 • Tatmak.
 • Yemek.
 • Dili ağızda döndürüp yemek kırıntısı aramak.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

telyin

 • (Leyyin. den) Yumuşatmak. Eritmek.
 • İçi yumuşatmak, kabızlıktan kurtarmak.

temattuk

 • Bir nesnenin lezzetinden ağzını şapırdatmak.

temciş

 • Oynatmak veya oynamak.

temdid / temdîd / تمدید

 • Devam ettirmek. Uzatmak. Uzatılmak. Sürdürmek.
 • Çekip uzatmak.
 • Tecvidde: Bir harfi uzun okumak, çekmek.
 • Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.
 • Uzatma. (Arapça)
 • Süre uzatma. (Arapça)
 • Temdîd edilmek: Uzatılmak. (Arapça)
 • Temdîd etmek: Uzatmak. (Arapça)

temyis

 • Yumuşak yapmak, yumuşatmak.

temzic

 • Karıştırmak. Katmak. Mezcetmek.
 • Bir kimseye bir şey vermek.

tenavüş

 • (Tenâvül mânasındadır) El atmak, el sürmek.

tendif

 • Yün ve pamuk atmak.

tenfit

 • Çok kaynatmak.
 • Neftlemek.

tenkir

 • Sıçratmak.
 • Ok çevirmek.

tenmiye

 • (Nemâ. dan) Büyütmek. Yetiştirmek. Artırmak. Bereketlenmek.
 • Fesad veren haber yetiştirmek.
 • Ateş içine odun atmak.

tenşiye

 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Uzatmak.

tenvir / tenvîr / تنویر

 • Aydınlatma, ışıklandırma. (Arapça)
 • Düşünce yoluyla aydınlatma. (Arapça)
 • Tenvîr etmek: Aydınlatmak. (Arapça)

tenvir buyurmak

 • Aydınlatmak.

tenvir etmek

 • Aydınlatmak.

tera'buz

 • Noksan etmek.
 • Zayıflatmak.

terceme

 • (Tercüme) Bir sözü bir dilden başka dile çevirmek. Bir lügatı, diğer bilinen lügata çevirerek anlatmak.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terhim

 • Yumuşatmak.
 • Atmak.
 • Kolaylaştırmak, âsân etmek.
 • Deveyi sebepsiz kesmek.
 • Yumuşak ve ince etmek.
 • Bir ismi kısaltma.

tertib / tertîb

 • Düzeltme. Dizme, sıralama, düzene koyma.
 • Hile ile aldatmak.

teselli / tesellî

 • Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle rahatlatmak.

teşkik

 • Şüphede bırakmak. Şüpheye atmak.

teskir

 • (Sekr. den) Sarhoş etme.
 • Gözü kamaştırıp görmesini zayıflatmak.

teşrik etmek

 • Katmak, ortak etmek.

tetellu'

 • Kalkmak için boynunu uzatmak.

tevcih

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.

teverrük

 • Sol yanı üstüne oturup iki ayaklarını sağ tarafından uzatmak.

tevessül / توسل

 • El atma, girişme. (Arapça)
 • İnanma. (Arapça)
 • Sarılma. (Arapça)
 • Tevessül etmek: (Arapça)
 • El atmak. (Arapça)
 • Sarılmak. (Arapça)

tevgir

 • (Mübalağa ile) Sıcaklatmak.

tevkif / tevkîf / توقيف

 • Durdurma. (Arapça)
 • Kapatma. (Arapça)
 • Tutuklama. (Arapça)
 • Tevkîf edilmek: (Arapça)
 • Durdurulmak. (Arapça)
 • Kapatılmak. (Arapça)
 • Tutuklanmak. (Arapça)
 • Tevkîf etmek: (Arapça)
 • Durdurmak. (Arapça)
 • Kapatmak. (Arapça)
 • Tutuklamak. (Arapça)
 • < (Arapça)

tevkis

 • Küçük odun parçalarını ateşe atmak.

tevliye satışı

 • Bir malın alış fiyatını söyleyerek aynı fiyatla, satmak.

tevsib

 • Sıçratmak.
 • Yastık dikmek.

tevsir

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tevtine

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tezbih

 • Çok boğazlatmak.

tezkar / tezkâr / تذكار

 • Anma hatırlama. (Arapça)
 • Tezkâr eylemek: Hatırlatmak. (Arapça)

tezkir / tezkîr / تذكير

 • Hatırlatma. (Arapça)
 • Tezkîr edilmek: Hatırlatılmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Tezkîr etmek: Hatırlatmak, dile getirmek. (Arapça)

tezkir-i müsellemat / tezkir-i müsellemât

 • Müsellematı, hakikat olduğu aşikâr bilinen şeyleri, hususları hatırlatmak, tekrar etmek.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

tezyil

 • Eklemek. Uzatmak. Altına ilâve etmek. Zeyl yapmak.

tezyin

 • Süslemek. Bezemek. Donatmak.
 • Süslemek, donatmak.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

üful

 • Batmak, kaybolmak.
 • Mc: Ölmek.

ukle

 • Bağlamak.
 • Hile edip aldatmak.

üsame

 • Davar otlatmak.
 • Arslan.

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vaks

 • Fahişe kısmının fahişeliğini zikrederek anlatmak.
 • Bedene uyuz illeti yayılması.

vasfetmek

 • Bir şeyin vasıflarını, hâlini, şeklini veya rengini tarif etmek, anlatmak.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

vücut vermek

 • Yok olan birşeyi var etmek, yaratmak.

yad ettirmek

 • Hatırlatmak.

zadgeganlık / zâdgegânlık

 • Zâdgegânlık satmak: Soyluluk taslamak.

zebzebe

 • Muallâkta kalma.
 • Mütereddit.
 • Titreme.
 • Asılı bir şeyi havada oynatmak.

zecc

 • Süngünün arkasıyla vurmak.
 • Atmak.
 • Deve kuşunun yelmesi.

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

zelif

 • Adımını atmak.

zer'

 • Yaratmak.
 • Yere tohum saçmak.

zerh

 • Yemeğe zehir katmak.

zevf

 • Adımını birbirine yakın atmak.

zevk etmek

 • Tatmak, zevk almak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın