LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te atlan ifadesini içeren 86 kelime bulundu...

abese irca

 • Mantık ve matematikte bir isbat şeklidir. Bir hükmün doğruluğunu isbat için, bu hükmü inkâr eden diğer hükmün yanlışlığı isbatlanır. Meselâ: Allah'ın varlığının inkâr edilmesinin imkânsızlığını veya abesiyetini göstermek, Allah'ın varlığını isbat yollarından biridir. Bu, "Abese irca" yolu ile isbat

ahlak-ı ilahiyye / ahlâk-ı ilâhiyye

 • Allahü teâlânın sıfatlarına ve isimlerine uygun sıfatlarla sıfatlanmak. Allahü teâlânın ahlâkı ile ahlâklanmak.

bendenüvaz

 • Kölesini iltifatlandıran, adamını taltif eden. (Farsça)

borsa

 • (Ticarette) Vasıfları belli ölçülere uyan yani standartlaştırılabilen malların örnekleri üzerinden alım satımının yapıldığı devlet kontrolü altında teşkilâtlanmış pazar yeri.

cefa / cefâ / جفا

 • Üzme, eziyet etme. (Arapça)
 • Cefâ çekmek: Cefaya katlanan, üzülen. (Arapça)

cefa-keş

 • Eziyete dayanan, cefa çeken, acıya katlanan. (Farsça)

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

deyyan / deyyân

 • Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.

dil-asa / dil-âsâ

 • Gönlü rahatlandıran, avutan. (Farsça)

enbude

 • İstif edilmiş, katlanmış, nizamlanmış, nizama konmuş, devşirilmiş. (Farsça)

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

hakaik-i müberhene ve ilmiye

 • İlmî ve delillerle ispatlanan hakikatler, gerçekler.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hurkus

 • Pire gibi bir böcek (Az olarak kanatlanır uçar).

ihtikar / ihtikâr

 • Hor ve hakir görmek. Hakarete katlanmak.
 • Haksız kazanç, aşırı kâr, vurgunculuk.
 • Hakarete katlanmak.

ihtiyar

 • Yaşlanmış kimse. Yaşlı.
 • Ist: İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek.

ihtiyar-ı külfet

 • Külfete katlanma.

ihtiyar-ı zahmet

 • Zahmet ve meşakkate katlanma.

ihzaz

 • Rahatlandırmak. Haz duymak. Nasipli olmak. Bahtlı.

iksad

 • (Kesad. dan) Kesada düşürme, kesatlandırma.

iktiham

 • Dayanma, katlanma.
 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

in'aş / in'âş

 • Yeniden yaşatma, hayatlandırma.

in'itaf

 • İki kat olma, bükülme, katlanma.
 • Bir tarafa dönme, temâyül. Meyletme.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

intifa / intifâ

 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

intifa'

 • Fayda te'min etmek. Menfaatlanmak.

intıva

 • Dürülmek ve cem' olmak. Bükülmek ve katlanıp sarılmak.

irahe

 • (Rahat. dan) Rahatlandırma, rahat ettirme.

irticam

 • Birşey üstüste katlanma.

isar / îsâr

 • Başkasının ihtiyâcını kendi ihtiyâcından önce düşünmek. Muhtac olduğu hâlde, elindeki malı muhtâc din kardeşine verip, yokluğa katlanmak.

isbat-ı sani-i vahid / isbat-ı sâni-i vahid

 • Cenâb-ı Hakkın varlığının ve birliğinin ispatlanması.

ittisaf / ittisâf

 • Sıfatlanma.

ittisafkarane / ittisâfkârâne

 • Sıfatlanırcasına.

katmer

 • Üst üste katlanmış sargı.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

mahkum / mahkûm

 • Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Dâvayı kaybedip cezalanan.
 • Birisinin hükmü altında bulunan.
 • Zorunda ve mecburiyetinde olma. Katlanma.
 • Hükmolunan, birinin hükmü altında bulunan
 • Hüküm giymiş.
 • Katlanma, zorunda olma.

malulen / malûlen / معلولا

 • Sakatlanmış olarak, özürlü olarak. (Arapça)

meşakkat / مشقت

 • Sıkıntı, güçlük. (Arapça)
 • Meşakkat çekmek: Sıkıntı çekmek, güçlüğe katlanmak. (Arapça)

mevsuf / mevsûf / مَوْصُوفْ

 • Sıfat sahibi, sıfatlanan.
 • Vasıflı, sıfatlanan.
 • Bir vasıfla sıfatlanan.

müberhene

 • Delillerle ispatlanmış.

müdellel / مُدَلَّلْ

 • Delille isbatlanmış, delilli.

muhyiddin / muhyiddîn / مُحْيِي الدّ۪ينْ

 • Dini hayatlandıran.

mukallef

 • Kalafatlanmış, taklif edilmiş.

müreffih

 • (Rüfuh. dan) Rahatlandırıcı, rahat ettirici.
 • Refaha eren. Rahat ve bolluğa kavuşan.

mürevveh

 • Kokulandırılmış, râyihalandırılmış.
 • Rahatlandırılmış.

mürevvih

 • Kokulandıran, râyihalandıran.
 • Rahatlandıran.

musaberet

 • Karşılıklı sabır. Sabırlılık. Katlanmak.

müstekim / müstekîm

 • Doğruluk üzere olan, doğru yolda yürüyen. Doğrulukla sıfatlanmış kimse.

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.

mütehammilin / mütehammilîn

 • (Tekili: Mütehammil) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler.

mütezellil

 • Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren.
 • Alçalan, zillete katlanan.

muttasıf

 • Sıfatlanan, özellik kazanan.

nazariyat / nazariyât

 • Kitabî bilgiler, görüşler, ispatlanmamış düşünceler.

nazariyet

 • Teorik; kesin olmayan ispatlanmamış ilmî görüş.

nisar

 • "Saçan, saçıcı" mânasına gelir ve kelimeleri sıfatlandırır. Meselâ: Pertev-nisar : Işık saçan.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

sabır

 • Acıya ve zorluğa katlanma.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sabit / sâbit

 • İspatlanmış, kanıtlanmış.
 • Değişmeyen.

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.
 • Emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen belâ ve musîbetlere tahammül etme, katlanma.
 • Sabır, acıya katlanma.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Güzel sabır; rıza göstererek katlanma.

safa-bahş

 • Eğlendiren, rahatlandıran, kederi def'eden, hatırı hoş eden. (Farsça)

sevab

 • Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
 • Hayır, hayırlı iş, Allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.

sükunetperver / sükûnetperver

 • Dinlendirici, rahatlandırıcı. (Farsça)

tahammül / تحمل

 • Yüklenmek. Bir yükü üstüne almak.
 • Sabretmek. Katlanmak.
 • Kaldırmak.
 • Yüklenmek, yükü üstüne almak, kaldırmak.
 • Sabretmek, katlanmak.
 • Dayanma, katlanma. (Arapça)
 • Tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. (Arapça)

tahammül eden

 • Katlanan, yüklenen.

tahammül etme

 • Katlanma, yüklenme, dayanma.

tahammül etmek

 • Dayanmak, katlanmak.

tahammülü gayr-i kabil

 • Dayanılmaz, katlanılması mümkün olmayan.

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

talha bin ubeydullah

 • (R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakârlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber'i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.)

tatmin

 • İkna etmek. Kandırmak.
 • İnsanın kalbini emin etmek. Rahatlandırmak.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
 • Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

telziz

 • Lezzet verme. Tatlandırma. Lezzetlendirme.

tervih

 • (Çoğulu: Tervihât) Râyiha verme. Kokutma. Kokusunu artırma.
 • Rahatlandırma.

teşci / teşcî

 • Cesaret verme, şecaatlandırma.
 • Şecaatlandırma, cesaret verme.

teşci'

 • Şecâatlandırma, cesaret verme. Bahadırlık etme.

teskin

 • Rahatlandırma. Yatıştırma. Sükunet verme. Şiddet, hiddet ve ıztırabını izale etme.
 • Gr: Bir harfi sâkin okuma.

tezauf / tezâuf

 • Katlanma; artma.

tezauf-u sevab / tezâuf-u sevab

 • Sevabın katlanması.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.

tezellülat / tezellülât

 • (Tekili: Tezellül) Alçalmalar, küçülmeler, zillete katlanmalar.

va'd

 • Söz verme, söz verilen şey.
 • Allahü teâlânın; emirlerini yerine getirenleri çeşitli nîmetlerle mükâfâtlandıracağını, karşı gelenleri ise, azâb ile cezâlandıracağını bildirmesi, söz vermesi. Buna va'd-ı ilâhî de denir.
 • Bir kimsenin, başka birisine bir husûsta söz vermesi.