LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te asama ifadesini içeren 147 kelime bulundu...

abdullah ibn-i ömer

 • Bi'setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim'in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın oğlu idi. Hilâfet ve Val

adab-ı muaşeret / âdâb-ı muaşeret

 • Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.

adem-i te'lifiyet / adem-i te'lîfiyet / عدم تأليفيت

 • Uzlaşamama, bir araya gelememe.

aksa-yı terakki / aksâ-yı terakki

 • Tekâmülün son basamağı. Terakkinin son hududu.

arzu-yu bekà

 • Sonsuz yaşama isteği.

asy

 • Yaşamak.
 • Kocamak, ihtiyarlamak.

atebat

 • (Tekili: Atebe) Eşikler, basamaklar.
 • İranlıların mukaddes ziyaret yeri.

atebe

 • (Çoğulu: Atebât) Basamak, eşik.

ayş / عيش

 • Yaşayış, yaşama. Yiyip içme. Zevk u safâ.
 • Dirilik. Hayat.
 • Yaşama, keyif alma, gününü gün etme. (Arapça)

ayşe

 • Dirilik, hayat, yaşama.

basamak-ı miraciye

 • Mirac basamağı.

bastızaman

 • Zamanın genişlemesi, az zamanda normalden fazla yaşama.

berhayat / berhayât / برحيات

 • Hayatta olan, sağ. (Farsça - Arapça)
 • Berhayât bulunmak: Yaşamak, hayatta olmak. (Farsça - Arapça)

besin

 • Zihayat varlıkların yaşama, gelişme ve çalışmaları için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri. (Türkçe)

bihayat / bîhayat / بى حيات

 • Cansız, yaşamayan. (Farsça - Arapça)

bürudet

 • Soğukluk. Soğuk olmak. Hararetsizlik.
 • Mc: Münasebetteki soğukluk. Münaferet. Muhasama.

derecat

 • (Tekili: Derece) Dereceler, basamaklar, kademeler, yükseklikler, mertebeler.

derece / درجه

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.
 • Derece. (Arapça)
 • Aşama. (Arapça)
 • Kat. (Arapça)
 • Miktar. (Arapça)

derece-i süllem

 • Merdiven basamağı.

derekat / derekât / دركات

 • Katlar. (Arapça)
 • Basamaklar. (Arapça)

dereke / دركه

 • Aşağı inen basamak. Aşağı mertebe.
 • Sıfırın altındaki derece. Düşüklük.
 • Kat. (Arapça)
 • Basamak. (Arapça)

dereke-i mirkat

 • Merdivenin en alt basamağı.

derk

 • En aşağı kat, her şeyin dibi. Aşağı inen basamak.
 • Anlamak.

dünyayı terketmek / dünyâyı terketmek

 • Bütün haram olan şeyler ile berâber, mübâhları da, yâni günâh olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zarûrî olan miktârını kullanmak.
 • Harâm ve şüpheli şeylerden kaçıp mübâhları kullanmak.

eskefe

 • Kapı basamağı, eşik.

fedm

 • Ahmak, bön, kalın kafalı, budala.
 • Yaşamak.
 • Yaşlanmak, ihtiyarlamak.
 • Yorulmuş, sakil kimse.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

gariziye / garîziye

 • Tıb: Yaratılışa âit. Yaşamaya âit. Doğuştan. Normal.

gevedan

 • Çoğunlukla Van, Hakkari ve Şırnak illerinde yaşamakta olan aşiretlerden birisi.

güngörmek

 • Mc: İkbal, refah, saadet, mutlu olarak yaşamak.

hafız / hâfız

 • Kur'ân-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan.
 • Kur'an-ı Kerim'in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan.
 • Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden.

hakk-ı hayat

 • Yaşama hakkı.

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

hakkalyakin / hakkalyakîn

 • Bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma.

hane

 • Ev, mesken, beyt. (Farsça)
 • Mat: Basamak, bölüm, göz. (Farsça)
 • Bazı kelimelerle birleştirilip mürekkep isim yapılan bir "ek" tir. "Hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane" gibi. (Farsça)

hatem

 • Kırılmış olan şey.
 • Hayvanın çok yaşamaktan dolayı zayıf olması.

hatve

 • Basamak, mertebe.

havf ve reca

 • Korku ve ümid. (Hem yaşama ümidi, hem de ölüm korkusu. Yahut, affedilmesi ümidi veya cehenneme gitmek korkusu.)

hayat

 • Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık.
 • Fık: Allah (C.C.) kendi Zât-ı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır.

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

hayati / hayatî

 • Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan.
 • Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel.

hayatperest

 • Yaşamaya pek düşkün olan.

hıfzıssıhha

 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

hubb-u hayat

 • Hayatı, yaşamayı sevmek.

hukuk-u tabiiyye

 • İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile bâtılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler.

hulya

 • Kuruntu. Hayal. Vehim. Olmıyan bir şeyi düşünerek yaşamak. Akıldan geçen ve matmah-ı nazar olan husus. (Farsça)

hüsn-ü muaşeret / حُسْنُ مُعَاشَرَتْ

 • Bir arada yaşama güzelliği.

i'tikaf / i'tikâf / اعتكاف

 • Bir yere kapanma, köşesine çekilerek yaşama. (Arapça)

i'tiyaş

 • Geçinme. İdareli yaşama.İ'TİZA' : Bir kavim veya kimseye bağlı bulunma.

idrak / idrâk / ادراک

 • Kavrama, anlama. (Arapça)
 • Erişme. (Arapça)
 • İdrâk edilmek: (Arapça)
 • Kavranmak, anlaşılmak. (Arapça)
 • Yaşanmak. (Arapça)
 • İdrak: Etmek (Arapça)
 • Kavramak, anlamak. (Arapça)
 • Yaşamak, görmek. (Arapça)

ihtilaf / ihtilâf / اِخْتِلَافْ

 • Farklı olma, anlaşamama.

iktidar-ı hayatiye

 • Yaşama gücü.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imrar-ı hayat etme

 • Hayat sürme, yaşama.

inziva / inzivâ / انزوا

 • Köşesine çekilme, tek başına yaşama. (Arapça)

iş / îş / عيش

 • Yaşayış. Yaşamak. Zevk u safa sürmek.
 • Hayata medar olan ve geçinilen şeyler.
 • Ekmek. Gıda.
 • Yaşama. (Arapça)
 • Eğlenme, gününü gün etme. (Arapça)

iskalarya

 • ing. Çarmıkların halat basamakları.

kademe / قدمه

 • Derece, sıra.
 • Merdiven basamağı.
 • Basamak. (Arapça)
 • Derece. (Arapça)

kademe kademe

 • Basamak basamak, derece derece.

kademe-i ulada / kademe-i ulâda

 • İlk basamakta. Başlangıçta.

kal'a-bend

 • Bir kale içinde yaşamağa mahkûm olmuş olan. Kal'aya bağlanmış. (Farsça)

kal'abend

 • Bir kale içerisinde yaşamaya mahkum olmuş; esir.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kanun / kanûn

 • Devletin yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide.

kelbiyyun

 • Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.

lezzet-i ömür

 • Yaşama lezzeti.

ma'işet / ma'îşet

 • Yaşama, geçinme, yaşayış. Geçinmek, yaşamak için lüzumlu şeyler.

ma-bihi-l-hayat

 • Yaşamaya sebep olan, hayata vesile olan.

mahlukatın hukuku / mahlûkatın hukuku

 • Hukuk-u ibâd; kul hakları; toplum bireyleri arasında birlikte yaşamaktan doğan, yükümlünün irade ve tercih hakkının bulunduğu haklar; mülkiyet, sağlık, alışveriş, borç gibi.

maişet

 • (Ayş. dan) Yaşayış. Yaşama. Ömür.
 • Yaşamaya lüzumlu bulunan maddeler.
 • Yaşama, yaşayış, geçinme, geçinmek için lüzumlu şey.

medeniyetperver

 • Medeniyeti seven; toplu yaşamanın gerektirdiği şartları dikkate alarak hareket eden.

medrec

 • (Çoğulu: Medâric) Basamaklı yol. Merdiven.
 • Meslek.
 • Tarikat.
 • Dar yol. Dağ yolu.

menazil / menâzil / منازل

 • Konaklar. (Arapça)
 • Aşamalar. (Arapça)

meraki / merakî

 • Vesvese ve kuruntu içinde bulunan kimse.
 • (Tekili: Mirkat) Merdivenler, basamaklar.

meratib

 • Mertebeler. Basamaklar. Kademeler. Dereceler.

merdiven-i terakki

 • İlerleme merdiveni; bir merdivenin basamakları gibi yükselme.

merhale / مرحله

 • Kademe, aşama.
 • Aşama, evre.
 • Aşama. (Arapça)
 • Konak, menzil. (Arapça)

mertebe

 • Derece. Basamak. Rütbe. Pâye.
 • Derece, basamak.
 • Pâye, rütbe.
 • Miktar.
 • Derece, aşama.

mesele-i zevkiye

 • Zevk ile (tadılıp yaşamakla) bilinen mesele.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

mıklat

 • Evlâdı yaşamayan kadın.
 • Bir kez doğuran ve daha hâmile olmayan deve.

mirkat

 • Merdiven. Basamak. Derece.
 • Derece, basamak, merdiven; 11. Lem'a.

mirkatü's-sünnet

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sünnetine uymanın dereceleri, basamakları; On Birinci Lem'a.

muasara

 • (Muâsarat) (Asr. dan) Muâsır olma. Aynı asır ve zamanda yaşama.

muaşeret / muâşeret / مُعَاشَرَتْ

 • Bir arada yaşama.

muhabbet-i bekà

 • Sonsuz yaşamayı sevme, arzu etme.

muhasama

 • (Muhasamet) (Çoğulu: Muhâsamât) Muhalefet. İki taraf arasındaki düşmanlık. Birbiri ile çekişmek. Birbirine husumet etmek.

muhasamat

 • (Tekili: Muhasama) Düşmanlık. İki taraf arasındaki husumet.

muhasamet

 • (Bak: Muhasama)

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müşare

 • Düşmanlık, adâvet, muhâsama.

müt'a nikahı / müt'a nikâhı

 • Şâhidsiz olarak bir kadına belli miktarda para verip, belli bir zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

mütemehhil

 • Yavaş yavaş, aşamalı şekilde.

muvaneset

 • (Üns. den) Birbirine alışıp berâber yaşama. Ünsiyet peydâ etme.
 • İnsana alışma, insandan kaçmayış.

nefs-i hayvani / nefs-i hayvanî

 • Hayvanî istekler. Canlılardaki yaşama ve hareket kuvvetleri.

nikah-ı müt'a / nikâh-ı müt'a

 • Şâhidsiz olarak, bir kadınla belli para verip, belli zaman için berâber yaşamağı sözleşmek.

nim-bedevi / nim-bedevî

 • Yarı bedevî, yerleşik fakat medeniyetten uzak yaşama tarzı.

ömr

 • Yaşama, hayat, yaşayış.
 • Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.
 • Ömür, yaşama.

ömr-ü ebedi / ömr-ü ebedî

 • Sonsuz ömür; sonsuza kadar devam etme, yaşama.

ömr-ü tabii / ömr-ü tabiî

 • Ortalama, normal yaşama müddeti.

pa-yab

 • Kuvvet, kudret, tâkat. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Havuzun dibi. (Farsça)
 • Kuyu basamağı. (Farsça)
 • Son, nihayet. (Farsça)

paşib

 • Basamak, merdiven. (Farsça)

paye / pâye / پایه

 • Rütbe, basamak, derece.
 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Basamak. (Farsça)

payin

 • Aşağı. Aşağı taraf. (Farsça)
 • Merdivenin ilk basamağı. (Farsça)

rahat-ı hayat

 • Rahat yaşama.

riyazet / riyâzet / ریاضت

 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.
 • Gelip geçici şeylerden nefsi çekerek, kanaat içinde yaşama; ilim, ibadet ve fikirle meşgul olma.
 • Nefsi ıslah için az gıda ile yaşama.
 • Nefsinin isteklerine boyun eğmeden yaşama. (Arapça)

riyazet-i şer'iye

 • Şeriatın izin verdiği ölçüde açlık ile nefsi kırarak yaşamak.

rızk-ı umumi-i iaşe / rızk-ı umumî-i iâşe

 • Bütün canlıların yaşaması için verilmiş olan umumî rızık.

rızkıfıtri / rızkıfıtrî

 • Yaşamak için gereken normal rızık.

ruhban / ruhbân

 • Evlenmeden bekâr yaşamayı tercih eden, dünyâdan yüz çevirip, insanlardan uzak yaşayan kimseler, râhibler. Hıristiyanlıkta sâdece ibâdetle meşgûl olan din adamları sınıfına verilen ad. Hıristiyan din adamları evlenmedikleri ve insanlardan uzak yaşadık ları için bu ad verilmiştir.

ruhbaniyet / ruhbâniyet / رُهْبَانِيَتْ

 • Hristiyanlıkta dünyayı terk eden bir din adamı olarak evlenmeyerek yaşama.

rütbe

 • Basamak, derece.
 • Memuriyet derecesi.
 • Sıra. Mertebe, menzile.
 • Efkârın sonu.
 • Merdiven ayağı.
 • Derece, basamak.
 • Sıra, basamak.
 • Nicelik, derece.

safahat / safahât / صفحات

 • Sayfalar, alanlar, aşamalar.
 • Aşamalar. (Arapça)

safha / صفحه

 • Aşama, değişen durum ve hallerden her biri.
 • Aşama. (Arapça)
 • Düz olan yüz. (Arapça)
 • Sayfa. (Arapça)

silsile-i ilmiye

 • İlim öğrenme dereceleri, basamakları.

subbuhun kuddusün / subbûhun kuddûsün

 • "Allah (C.C.) subbûhtur, kuddûstür. Zâtına ve sıfatına fena, noksan ve kusur yanaşamaz. Her zaman ve her dilde, her mahluk onu tesbih ve takdis eder." gibi mânâları ifade eder.

süfyan

 • Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.

süllem

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.

suret-i taayyüş

 • Yaşama tarzı.

ta'vid

 • (Deve) çok yaşamak.
 • Âdet edinmek. Alıştırmak, âdet ettirmek.

taayyüş / تعيش

 • Yaşama, geçinme.
 • (Ayş. dan) Yaşamak. Geçinmek. Yaşama tarzı. Beslenmek.
 • Geçinme, beslenme, yaşama.
 • Yaşama. (Arapça)
 • Taayyüş etmek: Yaşamak. (Arapça)

tabakat-ı mütefavite / tabakât-ı mütefavite

 • Farklı aşamalar, safhalar, tabakalar.

tabakat-ı ömr-ü insan

 • İnsan ömrünün aşamaları.

tayy-ı zaman

 • Zamanı aşma; çok uzun zamanı pek kısa bir sürede görme ve yaşama.
 • Zamanı ortadan kaldırmak. Çok uzun bir zamanı pek kısa olarak görmek ve yaşamak. Meselâ: Kur'an-ı Kerimde beyan edilen "Ashab-ı Kehf" mağarada 309 sene kaldıkları halde, kendileri yarım gün veya bir gün kadar kaldıklarını söylemişlerdir.

tedric

 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.

tedrici / tedricî

 • Aşama aşama, basamaklar halinde.

tefani / tefanî

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.
 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.

tehasüm

 • Muhâsama etme, düşmanlık etme.

tena'um / تنعم

 • Nimetlenme, bolluk içinde yaşama.
 • Bolluk içinde yaşama. (Arapça)

tereffüh

 • Aşırı rahatlık, bolluk ve rahatlık içinde yaşama.

terfih

 • Ferahlandırma. Refaha erdirme. Rahat ve bollukla yaşamasına sebeb olma.

terk-i dünya / terk-i dünyâ

 • Dünyâyı terk etmek.
 • Mübah (dinde izin verilen) şeylerin hepsini terk edip, yalnız, yaşamak için ve dînini korumak için zarûrî, lâzım olan mübahları kullanmak, yâni mübahların zarûret miktârından fazlasını terk etmek. Böyle terk-i dünyâ çok kıymetli ve faydalı ise de çok güçtür.
 • Haram

teşrii / teşriî

 • Yasamaya dair, kanunla ilgili, şeriata dair.

tevhid

 • Birleme. Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak.
 • Edb: Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazılan manzume.

teyeffün

 • Çok yaşamak.

tille

 • Basamak.
 • Sıradağ.

tul-i emel / tûl-i emel

 • Uzun emel; zevk ve safâ sürmek için çok yaşama arzusu. İbâdet yapmak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel olmaz.

ukde

 • Düğüm, bağ.
 • Karışık ve müşkil iş. Zorluk, zor iş. Vâlilik ve halifelik için akdolunan biat.
 • Ağaçlık yer.
 • Pelteklik, kekemelik.
 • Arzu edip de ulaşamadığından dolayı içe dert olan şey.

uzlet

 • Yalnız başına yaşama, insanlardan ayrılarak bir köşeye çekilme.

vatis / vatîs

 • (Çoğulu: Vutas) Kızdırıldığında kimsenin üzerine basamadığı yuvarlak taş.

vaziyet-i münzeviyane / vaziyet-i münzeviyâne

 • Münzevî bir hayat yaşama.

zaaf-ı din

 • Dini yaşamada zayıflık, gevşeklik.

zaaf-ı dine

 • Dini yaşamada zayıflık, gevşeklik.

zahiri ulema / zâhirî ulema

 • Âyet ve hadislerin maksatlarına ulaşamayan ve sadece dış mânâlarına bağlı kalan âlimler.

zevk-i hayat

 • Hayat zevki, yaşama lezzeti.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR