LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aran ifadesini içeren 491 kelime bulundu...

müceddid / müceddîd

 • Yenileyici, kuvvetlendirici. İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dînine sokulmak istenen reformları, hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya çıkaran âlim.

adem zulümatı

 • Hiçlik karanlıkları.

afak-ı cihan / âfâk-ı cihan

 • Dünyanın etrafını saran ufuklar.

afi / afî

 • Silen, silinmiş. Affeden, bağışlayan.
 • Affedilmiş, bağışlanmış.
 • Yalvaran.
 • Uzun saçlı.
 • Tencere altında artaya kalan.

agtaş

 • Karanlık.
 • Zayıf gözlü.

ahlal

 • (Tekili: Hıll) Samimi dostlar, yâranlar.

akik

 • Meşhur ve kıymetli, ekseriya kırmızı renkte olan ve yüzük gibi şeylere takılan taş.
 • Hicaz vilâyetinde bir vâdi.
 • Yolunu yaran gür su.

akise

 • Çok fazla deve.
 • Karanlık gece.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akul

 • İshalden kurtaran bir ilâç.

ala-kavlin / alâ-kavlin

 • Bir kavle göre. Bir rivâyete nazaran.

alem-i zulümat / âlem-i zulümat

 • Karanlıklar âlemi.

amir

 • Mâmur eden, harâbelikten kurtaran, şenlendiren.
 • İmâr olunmuş.
 • Devlete âit, mirî.

amus

 • Karanlık.

anarşist

 • Anarşi taraftarı. Anarşi ve karışıklık çıkaran.

as'ase

 • (Is'as) Yönelme. Arka çevirme.
 • Gece karanlığı gelmeğe başlamak veya gitmek.
 • Bulutun yere yakın olması.

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

asran

 • (Asaran) İki devir. Gece ve gündüz.
 • İki asır.
 • Gündüzün zamanı.

assal / assâl

 • Kovandan bal çıkaran, bal satan, balcı.

aşubengiz / âşûbengîz / آشوب انگيز

 • Kargaşa çıkaran. (Farsça)

aşve

 • Akşam karanlığı.
 • Akşam yemeği.

avam / avâm

 • Amme'nin çoğulu, halk, topluluk.
 • Müctehid (âyet ve hadîslerden şer'î yâni dînî hükümler çıkaran İslâm âlimi) olmayan, mukallid (yâni mezhebinin usûl ve kâidelerini anlayıp taklîd eden).
 • Dînî ilimlerden haberi olmayan câhiller.
 • Olgunlaşmamış, irşâda (öğrenip, aydınlanmaya) muht

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

ayn-ı zulmet

 • Tam bir karanlık.

azlem

 • Çok zâlim. Pek zâlim.
 • Çok karanlık.

bad-ı pürgu / bâd-ı pürgû

 • Devamlı sesler çıkaran, ıslık çalan rüzgar.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

baliğ / bâliğ / بالغ

 • Erişkin. (Arapça)
 • Tutan, varan. (Arapça)
 • Bâliğ olmak: (Arapça)
 • Erişkin olmak. (Arapça)
 • Tutmak, ulaşmak, varmak (Arapça)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

berarende

 • Üste getiren, üzerine çıkaran. (Farsça)

beyninizde

 • Aranızda.

beyrem

 • (Çoğulu: Beyârim) Marangoz rendesi.
 • Uzun ve sert taş.
 • Bir yeri kazmakta kullanılan kazma âleti.

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

bid'at ehli

 • Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid'at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular.

bih-ken

 • Kökünden çıkaran, kök söken. (Farsça)

bimar

 • (Çoğulu: Bimârân) Mariz, hasta, alil. (Farsça)

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

bono

 • İtl. Ticaret senedi. Muayyen bir va'denin sonunda belirli bir paranın belli bir kimseye ödeneceğini bildiren senet.

büyük doğucular

 • Büyük Doğu dergisini çıkaranlar.

çader-i kuhli / çader-i kuhlî

 • Sema, gök.
 • Karanlık gece.

cahiliye devri / câhiliye devri

 • İslâmiyet'ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.

calife

 • Deri ile eti birlikte koparan yara.

cazgır

 • Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

cerrar / cerrâr

 • Tedirgin edici davranışlarla para koparan.

çetr-i anberin

 • Karanlık gece.

cifir / جِفِرْ

 • Harflerin sırlarıyla ma'nâ çıkaran ilim.

cinh

 • Gece karanlığı.

cinun

 • Gece karanlık olmak.

cümle-i mu'tarıza

 • Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.

cümle-i mu'terize

 • Cümlenin mânasını açıklamak için parantez içine yazılan cümle.

dall u mudılle / dâll u mudılle

 • Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

damic

 • Karanlık.

darib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.

de'da

 • Her ayın son günü.
 • Şaban'ın son günü.
 • Çok karanlık gece.

decv

 • Nikâh.
 • Çok karanlık, zulmet.

decye

 • (Çoğulu: Dücâ) Karanlık, zulmet.

deflasyon

 • Paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması. (Fransızca)

dehş

 • Bulanıklık, karanlık. Zulümat. (Farsça)
 • Bir işe başlama. (Farsça)

delehmes

 • Arslan.
 • Bahâdır, kahraman.
 • Çeri.
 • Kuvvetli kişi.
 • Çok karanlık olan gece.

deles

 • Karanlık.
 • Yaz sonunda yapraklanır bir ot.
 • Bir şeyi gizlemek.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

destarbend

 • Sarık saran, sarıklı. (Farsça)

devahin

 • (Tekili: Dâhine) Duman çıkaran bacalar.

devalüasyon

 • Paranın değerinin düşürülmesi. (Fransızca)

deyacir

 • (Tekili: Deycür) Karanlıklar, zulümatlar.

deycuc

 • (Çoğulu: Deyâcic) Karanlık, zulmet.

deycur

 • (Çoğulu: Deyâcir) Karanlık.

duat

 • (Tekili: Dâî) Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar.
 • Dâvet edenler.

düca

 • Zulmet, karanlık.

dücce

 • Fazla karanlık, ziyade zulmet.

dücce-i lücce

 • Denizin engin karanlığı.

düci

 • (Tekili: Dücye) Karanlıklar, zulümat.

dücme

 • Karanlık, zulmet.

dücne

 • (Çoğulu: Dücen-Dücenât) Kapalı hava, karanlık.

dücünne

 • (Çoğulu: Dücünnât) Bulut kat kat olma.
 • Karanlık, zulmet.
 • Yağmur yağma.

dücye

 • (Çoğulu: Dücâ) Bal arısının kovanı.
 • Avcılar kümesi.
 • Zulmet, karanlık.

dugn

 • Karanlık, zulmet.

dülfin

 • Denize düşenlere yardım edip, onları kurtaran bir balık.

dülger / دُولْگَرْ

 • Marangoz.
 • Marangoz.

dümus

 • Geceleyin çok karanlık olmak.

ebü'l-vakt

 • Tasavvufta kalb makâmından yukarı çıkıp, kalbin sâhibine varan, hallerden kurtulup, halleri verene ulaşan. Bunlara Erbâb-üt-temkîn de denir.

edvek

 • Devenin, misvak ağacını yemesi.
 • Bir yerde sâkin olmak.
 • Yaranın veremi sakin olmak.

ef'al-i ilahiye / ef'âl-i ilâhîye

 • Kâinattaki varlıkları ortaya çıkaran İlâhi fiiller.

ef'al-i umumiye-i ilahiye / ef'âl-i umumiye-i ilâhiye

 • Bütün varlıklar âleminde varlıkları ortaya çıkaran İlâhî fiiller.

ehl-i fesat

 • Bozgunculuk çıkaranlar.

ehl-i idlal / ehl-i idlâl

 • Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.

ehl-i işarat / ehl-i işârât

 • Çeşitli ifadeler ile geleceğe dair bazı haberleri dolaylı işaretler yoluyla aktaran âlimler.

ehl-i ispat

 • Doğruyu ortaya çıkaran kimseler.

ehremen

 • Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

el-hafız / el-hâfız

 • Hadîs ilminde uzman olan ve en az yüz bin hadîs-i şerifi, o hadîsleri aktaranların bilgileriyle beraber ezbere bilen hadîs âlimi.

elyel

 • Çok karanlık gece.

enflasyon

 • Piyasaya gerektiğinden fazla kâğıt para çıkartmaktan dolayı paranın değeri düşüp fiyatların yükselmesi. (Fransızca)

engiz

 • Koparan, karıştıran, tahrib eden. (Farsça)
 • "Koparan, veren" mânâsında son ek.

envar

 • (Tekili: Nur) Nurlar, ışıklar, aydınlıklar. Maddi veya mânevi karanlıktan kurtarmaya vâsıta olanlar.

esanid-i sahiha / esânîd-i sahiha

 • Sahih ve güvenilir senedler; raviler, hadisleri aktaranlar.

esavid

 • (Tekili: Sevâd) Sevadlar, karanlıklar, siyahlıklar.

esvide

 • (Tekili: Sevâd) Sevâdlar, karanlıklar, siyahlıklar. Karaltılar.
 • Çok mallar, fazla mülkler.

etmeseh

 • Karanlık, sessiz gece.

evham-ı muzlime

 • Karanlık vehimler, kuşkular.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

faiz / fâiz

 • (Fevz. den) Dilediğine eren. Başaran. Korktuğundan kurtulan. Üstün gelen. Necat bulan.
 • Kapının üstündeki eşik.
 • Paranın haram olan kârı.

falıku'l-habbi ve'n-neva / fâlıku'l-habbi ve'n-nevâ

 • Tohum ve çekirdekleri çatlatıp açarak filiz çıkaran Allah.

faran

 • İncil'de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil'de haber verilmiştir.

farfara / fârfâra / فَارْفَارَه

 • Hafif meşreb, gürültü çıkaran.

faric

 • (Ferec. den) Keder ve tasadan kurtaran.

fasid-faside / fâsid-fâside

 • Kötü, fena, yanlış, bozuk.
 • Münafık, fesad çıkaran.

fatin

 • (Fitne. den) Fitne çıkaran. Dinden çıkarıp azdıran. İğfâl eden.

fecr-i sadık / fecr-i sâdık

 • Fecr-i kâzibi tâkibeden tam karanlıktan sonraki beyazlık. Sabah namazının ve orucun başlama vakti.

fehme

 • (Çoğulu: Fuhem-Fuhum) Kömür.
 • Karanlık.

felsefe-i sakime-i avrupaiye / felsefe-i sakîme-i avrupaiye

 • Avrupa'nın hastalıklı ve karanlık felsefesi.

ferancemşek

 • Reyhan karanfili.

fesad-engiz

 • Fesad koparan. Fesad çıkaran. Karışıklık çıkaran.

feşar

 • Sıkıcı. Sıkan. Sıkıp suyunu çıkaran. (Farsça)

feth-i mübin

 • Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen "Feth-i mübin"in i

fetret

 • Karanlık, mânevî buhran zamanı.

fetret devri

 • Karanlık dönem, vahyin kesildiği mânevî buhran zamanı.

fettah

 • (Fetih. den) En iyi, en çok fetheden. Darlıktan kurtaran. Her şeyi en iyi cihetten açan. Her şeyi açan. Zabteden Allah (C.C.)

fettan / فتان

 • Fitneci. Kurnaz. Fitne çıkaran. Karıştıran.
 • Hırsız.
 • Şeytan.
 • Altın eriten kuyumcu.
 • İşveli, oynak, cilveli. (Arapça)
 • Fitne koparan. (Arapça)

fırak-ı fesadiye

 • Fesat, bozugunculuk çıkaran gruplar.

fitne-amiz / fitne-âmiz

 • Fitne çıkaran, fesat karıştıran. (Farsça)

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

fitne-engiz

 • Fitne çıkaran. (Farsça)

gabes

 • Karanlık gece.
 • Biraz bulanık renkte olan beyazlık.

gales

 • Gecenin sonunda olan karanlık.

gar-ı hira

 • Hira mağarası; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyin geldiği mağaranın adı.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gasak-ul leyl

 • Gecenin ilk karanlığı.

gasem

 • Gecenin sonunda olan karanlık.

gasık / gâsık

 • Gecenin ilk karanlığı. Gece. Karanlık.
 • Ay doğmak.
 • Gece, karanlık.

gasm

 • Karanlık, zulmet.

gasuk

 • Karanlık olmak.

gataş

 • (Çoğulu: Agtaş) Karanlık.
 • Devamlı su akan gözdeki zayıflık.

gayahib

 • (Tekili: Gayheb) Gece karanlıkları.

gayheb

 • (Çoğulu: Gayâhib) Gece karanlığı.

gazf

 • Kulağın sarkık olması.
 • Kırmak.
 • Geceleyin karanlık olmak.

gazıye

 • Çok karanlık olan yer.
 • Büyük nurlu şey.

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

gişe

 • Tren istasyonu, vapur iskelesi ve mağaza gibi yerlerde bilet veya paranın alınıp verildiği yer. (Fransızca)

gubar-aver / gubâr-âver

 • Toz götüren. Tozkoparan.

gudde

 • Tıb: Bez. Vücudun muhtelif yerlerinde, hususan boyunda bir nevi vücuda lazım su çıkaran depocuk. Şiş.

gulat / gulât

 • Taşkınlık gösteren, azgın. Sapık fırkalardan küfre varanlar.

gusv

 • Zulmet, karanlık.

hacil

 • Utanmış. Utanan. Utanmaktan yüzü kızaran.

hadire / hadîre

 • Kalabalık olmayan topluluk.
 • Yaranın içinde toplanan kan ve irin.

halife

 • Öncekinin yerine geçen.
 • Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâs

han

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)

hanadis

 • (Tekili: Hındıs) Musibetler.
 • Karanlık geceler.
 • Şiddetli hâller.

harca'

 • Ayakları beline varana kadar beyaz olan koyun.

hasb

 • Göre, nazaran, gereğince.

haşefe

 • (Çoğulu: Haşef-Haşefât) Sünnet mevziine varana kadar olan zeker başı.
 • Yaşlanmış kuru kadın.
 • Kuru hamur.
 • Yumuşak taş.

haşi'

 • Huşu içinde olan, alçak gönüllülük eden.
 • Kusurlarını düşünerek, ürpererek Cenâb-ı Hakka niyâz edip yalvaran.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

hava-i zulmet / havâ-i zulmet

 • Karanlık hava.

havye

 • Tıb: Yaranın etrafındaki kabarık etler.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hicab-ı meşimi / hicab-ı meşimî

 • Rahim zarı. Ana rahminde cenini saran zar.

hidayet güneşi

 • Bütün hak ve hakikatleri güneş gibi ortaya çıkaran, insanlara iman yolunu gösteren Kur'ân.

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hındis

 • (Çoğulu: Hanâdis) Katı karanlık.

hıra

 • Mekke-i Mükerreme'nin civarında bulunan ve Hz. Peygamber'e (A.S.M.) ilk vahyin geldiği mağaranın ismidir. Bu mağaranın bulunduğu dağa Hırâ dağı denildiği gibi, Harrâ veya Cebel-i Nur da denilmektedir.

hırka-i şerif / hırka-i şerîf

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sağlığında büyük velî Veysel Karânî hazretlerine verilmesini vasiyet ettiği mübârek hırkası. Veysel Karânî'ye hediye edilen bu hırka, İstanbul Fâtih'teki Hırka-i Şerîf Câmii'ndedir.

hırnık

 • (Çoğulu: Harânik) Tavşan yavrusu.
 • Bir şâire kadın.

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

hudara

 • Karanlık gece.
 • Siyah bulut.

hudariyye

 • Tavşancıl kuşu.
 • Karanlık gece.

hulasaten

 • Kısaca, özet olarak, hülâsa olarak, muhtasaran.

hulle-i icadat / hulle-i îcâdât

 • Yaratma fiilinin üzerini saran elbise; îcat elbisesi.

hursendane

 • Kanaatkârâne, tokgözlülükle. (Farsça)

hutaf

 • (Çoğulu: Hatâtif) Demir çengel.
 • Makaranın iki tarafında olan eğri demir.

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

ibtila / ibtilâ

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.

icmali / icmalî

 • Kısaca, toplu olarak, tafsilatsız. Muhtasaran.

ıdfe

 • Ondan elliye varana kadar olan erkekler.
 • Kıt'a.
 • Akşam vakti.

ifsad komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran topluluk.

ifsat komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran grup.

ifsatçı

 • Karıştıran, karışıklık çıkaran.

igtaş

 • Karanlık olmak.

igtimad

 • (Gamd. dan) (Kılıç) kılıfına girme.
 • Karanlıkta görünmez olmak.

iğtişaşçı

 • Karışıklık çıkaran, hilekâr.

igzaf

 • Gece çok karanlık olmak.

ihbarname

 • Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. (Farsça)
 • Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. (Farsça)
 • Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. (Farsça)

ıhlamur

 • Kerestesi marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp çay gibi içilen ağaç.
 • Ihlamur ağacından yapılmış.

ilanname-i ilahi / ilânnâme-i ilâhî

 • İlâhî hakikatleri aktaran duyuru yazısı.

ilm-i cifir / عِلْمِ جِفِرْ

 • Harflerden ma'nâ çıkaran ilim.

iltihab

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

iltiyam

 • Yaranın kapanıp iyi olması.
 • Cem' olmak.
 • Zemmolunmak.
 • İyileşme, yaranın kapanması.

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

inkaz eden

 • Kurtaran.

inkişaf ettiren

 • Ortaya çıkaran.

ıs'as

 • Gece karanlığı başlamak, karanlık basmak.
 • Karanlığın açılması.
 • Bulutun yere yakın olması.
 • Peşinden gitmek.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

izhar eden / izhâr eden

 • Gösteren, ortaya çıkaran.

ızlam

 • Karanlık, zulmet.
 • Zulmetme, karanlıkta bırakma.

izlam

 • Karanlık olmak. Zulme giriftar olmak. Zulme tutulmak.

ka'b

 • (Ölm: Hi: 32) Yahudi âlimlerinden olup İsrailiyatı İslâmiyet'e en çok aktaranlardan biridir. Hz. Ebubekir devrinde Müslüman olmuştur. Sa'lebi ve Kisai gibi İslâm tarihçileri ondan çok rivayetlerde bulunmuşlardır.

kadim

 • (A, uzun okunur) Ayak basan. Ulaşan. Varan.
 • Azanın mukaddemesi olan insanın başı.

kali'

 • (Kal. dan) Kökten söküp atan. Kökünden çıkaran.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karanfül

 • (Bak: KARANFUL)

kaşif / kâşif

 • Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

kaskase

 • Çok karanlık gece.
 • Asâ, sopa, baston.

kaşş

 • Yaranın iyileşmesi.
 • Hasta iyi olmak.
 • Evmek.

kassar

 • Leke çıkaran.
 • Çırpıcı, yıkayıcı.

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

katere

 • Bir şey üzerine çökmüş toz.
 • İs gibi bir karanlık.
 • Toz.
 • Kebap yapmak.
 • Pişmiş şeyin kokması.

katim

 • Toz çokluğundan karanlık olan.

kefil

 • Güvence veren, garantör.

kemençe

 • Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. (Farsça)
 • Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti. (Farsça)

ken

 • "Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken." anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi. (Farsça)

kesid

 • Sürümsüz, geçmez, aranmaz. Bayağı, aşağı.

keşşaf

 • Keşfeden. Gizli şeyleri bulup meydana çıkaran.
 • Meşhur bir tefsir ismi.
 • İzci.

keşşaf zaman

 • Gizli şeyleri ortaya çıkaran zaman, keşfedici zaman.

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

kulameteyn

 • İki tırnak kesintisi. Parantez. ()

kundak

 • Bebek sargısı, yangın çıkaran ateş parçası.

kündekar / kündekâr

 • Sedefçi. Kıymetli ağaçları işleyen. Marangoz. (Farsça)

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

laic

 • (Çoğulu: Levaic) Kalbini aşk ateşi saran kimse.

lando

 • Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi. (Fransızca)

leyl-i tarık / leyl-i târık

 • Karanlık gece.

leyla

 • Çok karanlık gece.
 • Arabi ayların son gecesi.
 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramânı.

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.
 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

leyle-i zulmet-i cehil

 • Cehaletin karanlık gecesi.

lezk

 • Yaranın iyileşmesi, onulması.

lisan-ı fasihane / lisân-ı fasihâne

 • Fasih dil; meramı güzel, açık ve düzgün ifadelerle aktaran dil.

mabeyninizde / mâbeyninizde

 • Aranızda.

magamiz

 • (Tekili: Magmaz) Karanlık yerler. Karanlık ve çukur yerler.

magtuş

 • Karanlık yer.

mahut / mâhut

 • Bilinen, adı geçen; garanti edilen.

makam-ı üveys

 • Veysel Karani'nin makamı.

mal-i zımar

 • Bir kimsenin mâlik olduğu halde, onlardan faydalanması kabil olmayan; başka tabir ile, elinden çıkıp galib-i hale nazaran bir daha eline girmeleri umulmayan mallar.

masnuat

 • San'atkârâne yapılan şeyler. Yapılanlar.

matlub / matlûb / مطلوب

 • İstenilen, aranılan şey.
 • Kavuşmak istenilen, aranılan şey, maksat.
 • İstenilen, aranan. (Arapça)
 • Alacak. (Arapça)

matlubat

 • (Tekili: Matlub) İstenilen, talebedilen ve aranılan şeyler.
 • Alacaklar. Ödünç olarak verilmiş olan şeyler.

maye-i şeb

 • Gece karanlığı.

mazalle

 • Yol aranılan yer.

mebhas

 • Kısım. Bahis. Fasıl. Bir mes'eleye âid söz.
 • Arama, araştırma yeri.
 • Bir şeyin arandığı yer.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

mergub / مرغوب

 • Rağbet edilen, aranılan, istenilen. (Arapça)

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

meş'ale

 • Karanlıkları aydınlatmaya yarayan âlet; lâmba.

mes'elede müctehid

 • Mezheb reîsinin bildirmediği mes'eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler.

meşkul

 • Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine varana kadar beyaz olan at.

mesmud

 • Fukarânın çok istemesinden vere vere hiç birşeyi kalmayan kimse.

mezheb imamı / mezheb imâmı

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya nakl ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usûllere (metod) göre açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek çıkaran derin âlim, mutlak müctehîd.

mihek

 • Küçük çivi. (Farsça)
 • Karanfil. (Farsça)

mu'terize

 • Parantez. Kavseyn denilen ( ) işâretinin adı.

muabbir

 • (İbâret. den) Rüyâ tabir eden. Görülen rüyalardan mânâ çıkaran.

muabbirin / muabbirîn

 • (Tekili: Muabbir) Görülen rüyalardan mânâ çıkaranlar. Rüya tabir eden kimseler.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

mübadi / mübadî

 • Ortaya koyan, meydana çıkaran.

mübaytır

 • Yarıcı, yaran.

mübriz

 • (Büruz. dan) Meydana çıkaran, gösteren, ibraz eden.

mübtedi'

 • Yeni bir şey icad eden. Bedi'a çıkaran. Bid'at uyduran. Ehl-i bid'a.

mübtehil

 • Yalvaran. Dua ederek dileyen.

mubtıl

 • İptal eden, bozup yanlışa düşüren, batıl ve boş şey ortaya çıkaran.

mücmelen

 • Mücmel bir tarzda. Kısa olarak, muhtasaran, hülâsa olarak.

müctehid / مُجْتَهِدْ

 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.
 • Âyet ve hadîslerden hüküm çıkaran büyük âlim.
 • Âyet ve hadîsden hüküm çıkaran büyük zât.

müctehid fil-mes'ele

 • Mezheb reîsinin (imâmının) bildirmediği mes'eleler için mezhebin usûl ve kâidelerine göre hüküm çıkaran İslâm âlimi.

müctehid fil-mezheb

 • Mezhebde müctehid; mezheb reisinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dört delîlden (Kitâb, yâni Kur'ân-ı kerîm, sünnet, icmâ', kıyâs,hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid-i mukayyed ve müctehid-i müntesib de den ir.

müctehid-i mukayyed

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid.

müctehid-i müntesib

 • Mezheb reîsinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, edille-i şer'iyyeden (dört ana delîlden) hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid fil-mezheb (mezhebde müctehid) de denir.

müçtehidin / müçtehidîn

 • Müçtehitler; âyet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimleri.

mudill

 • İdlâl edici, yoldan çıkaran, eğri yola teşvik edici.

mudille

 • (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran.

müdlehimm

 • Karanlık.

müfsid

 • Fesat çıkaran, bozucu.
 • Başlanılan ibâdeti bozan şeyler.
 • Karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan.

mugbir

 • Gücenmiş. İğbirar sahibi.
 • Toz koparan.

muhaddis

 • Hadîs ilmini bilen, çok sayıda hadîs ezberleyen, yazan veya aktaran hadîs âlimi.

muhaddis-i meşhur

 • Meşhur hadisçi; hadis ilmini bilen, çok sayıda hadis ezberleyen, yazan veya aktaran meşhur hadis âlimi.

muhaddisin-i kamilin / muhaddisîn-i kâmilîn

 • Hadis ilmini çok ileri derecede bilen, çok sayıda hadîs ezberleyen, yazan veya aktaran olgun hadis âlimleri.

muhakkıkin / muhakkıkîn

 • Hakikati, gerçeği bulup meydana çıkaranlar, araştırıcılar.

muhakkikin / muhakkikîn

 • Hakikatı bulup meydana çıkaranlar.
 • İç yüzünü araştırıp bulan büyük İslâm âlimleri ve velileri. Hakikat araştıran, hak âlimleri.

muhallis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs kılan, tahlis eden.

muhasır

 • (Çoğulu: Muhasırîn- Muhasırûn) (Hasr. dan) Etrafının kuşatıp saran. Muhasara eden.

muhdis

 • Hâdiseye sebeb olan. İhdas eden. Yeni bir şey ortaya çıkaran.

muhit / محيط

 • Çevre. (Arapça)
 • Saran, kuşatan. (Arapça)

muhled

 • Saçı ve sakalı geç ağaran kişi.

muhtemir

 • (Hamr. dan) Mayalanan. Mayalanarak ekşiyip kabaran.
 • Örtü ile örtünen. Yaşmaklanan.

muhyi / muhyî

 • Maddî mânevî hayat veren, dirilten, canlandıran, can ve ruh veren mânalarında olup, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. (Ehl-i dünya küfür ve dalâlet karanlığında mânen ölü gibi iken Resul-i Ekremin (A.S.M.) mübarek irşadları ve iman nurları ile dirilmelerine ve o mânevî ölümden kurtulmalarına binaen Peyga

mukayyed müctehid

 • Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.

mükezzib

 • Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran.

mukız / mûkız

 • (Yakaza. dan) Uyandıran, ikaz eden.
 • Gaflet ve dalgınlıktan kurtaran.

muktebis

 • (Çoğulu: Muktebisîn) (Kabs. dan) İktibas eden. Faydalanmak üzere aktaran. Birinin bilgisinden faydalanan.

muktebisin / muktebisîn

 • (Tekili: Muktebis) (Kabs. dan) Aktaranlar, iktibas edenler. Faydalanmak için alanlar.

muktela'

 • (Kal'. den) Kökünden koparılmış. Kökünden koparan.

mukteli'

 • (Kal'. den) Kökünden koparan.

mukterih

 • Bir şeye kasd eden, araştıran.
 • Yeniden meydana çıkaran.
 • Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden.

münci

 • İncâ eden. Kurtaran, necat veren.Resul-i Ekremin (A.S.M.) insanların azabtan kurtulmasına ve dünyâ ve âhiret saadetlerine sebeb olmasından mübarek isimlerinden birisi de münci olmuştur.

münebbih

 • Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren.
 • Uyandıran, dalgınlıktan kurtaran.

müneccim

 • Yıldızların hareket ve hâllerini tedkikle uğraşan, mevki ve harekâtından mâna ve hüküm çıkaran. Falcı.
 • Astrolog, yıldızların konum ve hareketlerinden mânâ çıkaran.

münkız

 • Kurtaran.
 • Kurtaran. Kurtarıcı.

müntehi / müntehî

 • Sona eren, nihâyete kavuşan. Tasavvuf yolunda çıkılabilecek derecelerin sonuna varan velî.

müntezi'

 • (Nez'. den) Yerinden çekip koparan. Bir şeyi söken.

müntif

 • (Netf. den) Kılları döken. Koparan, çeken.

munzicat / munzicât

 • Yaranın iltihabını yok edici, irinini akıtıcı (ilâçlar).

musanna'

 • Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan.
 • Uydurulmuş, yapmacık.

müsir

 • Koparan, kaldıran.

müsrah

 • Taranmış.

müstahlis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs eden. Kurtarıcı.

müstahric

 • (Huruc. dan) İstihrac eden, çıkaran. İbâreden mâna çıkarmak istidadında olan.

müste'sil

 • (İstisal. dan) Kökünden koparan.
 • Ele geçiren.

müstelizz

 • (Lezzet. den) Lezzet alan, tadına varan, tad alan.

müştemil

 • Kavrayan, saran, içine alan. Büsbütün örten.

müstensih

 • İstinsah eden. Yazıyı çoğaltan, kopya çıkaran.
 • Teksir makinesi. Çoğaltma makinesi.

müstentic

 • (Netice. den) Sonuç çıkaran, netice çıkaran, istintac eden.

müsterhim

 • (Rahm. dan) İstirham eden, niyaz eden, yalvaran. Merhamet dileyen.

müsterhimane / müsterhimâne

 • İstirham edene, yalvarana, merhamet dileyene yakışır şekilde, yakışır halde. (Farsça)

müsteşfi'

 • Bağışlanmasını dileyen, affını isteyen. Şefaat için yalvaran.

mutafattın

 • (Fatânet. den) Anlayışlı. Hem anlayıp farkına varan. Kavrayan.

mutasavvıt

 • Ses çıkaran, seslenen, ses veren.

mutazarrı'

 • Tazarru eden. Alçak gönüllülük eden.
 • Bir şeye gizlice varıp yaklaşan.
 • Can ve gönülden tezellül ile yalvaran.
 • Noksan ve kusurlarını bilerek kibirden, büyüklenmekten çekinip tevazu eden.

mutazarriin / mutazarriîn

 • (Tekili: Mutazarrı') Yalvaranlar, tazarru' edenler, yalvarıp yakaranlar.

mütebessir

 • Sivilce çıkaran.

mütedemdim

 • Sinek vızıltısı gibi sesler çıkaran.

mütefattın

 • (Fatn. dan) Hemen farkına varan. Derhal durumu anlıyan.

mütekaşşi'

 • (Kaş'. den) Balgam çıkaran hasta.
 • Balgam söktüren ilâç.

mütekeffil

 • Kefilliği üstlenen, garantör.

mütelaffız

 • (Lafz. dan) Telaffuz eden, bir kelâmı ağzından çıkaran, söyleyen.

mütelazzi

 • Alevlenen, alev çıkaran.

mütelehhib

 • (Leheb. den) Alevlenen, alev çıkaran.

mütemahhız

 • Fitne çıkaran.
 • Doğum sancısı çeken.

mütemellık

 • (Melık. dan) Alçakçasına yalvaran, yaltaklanan.

mütenafir

 • Birbirinden nefret eden, ürken. Birbirini görmek istemeyen.
 • Edb: Yanyana gelişleri ile söylemede zorluk çıkaran kelime veya harf.

mütenahhim

 • Balgam çıkaran.

mütenahnih

 • (Çoğulu: Mütenahnihîn) Hırıltı ile soluyan. Hırıltı ile ses çıkaran.

mütenahnihin / mütenahnihîn

 • (Tekili: Mütenahnih) Boğazından hırıltı ile ses çıkaranlar, soluyanlar.

müterecci

 • Yalvaran, ümid edip isteyen, rica eden.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

mütevaggilin / mütevaggilîn

 • (Tekili: Mütevaggil) Çok uğraşanlar, fazla meşgul olanlar. Bir şeyin derinliğine varanlar.

müteveffık

 • Muvaffak olan, başaran.

müteverrid

 • Gül gibi kızaran. Teverrüd eden.

muvaffak olan

 • Başaran.

muzi' / muzî'

 • Meydana çıkaran, açığa vuran.

muzlim / مظلم / مُظْلِمْ

 • Karanlık. Zulmetli. Dehşetli. Siyahlık. Siyah.
 • Bilinmeyen. Meçhul.
 • Karanlık.
 • Karanlıklı.
 • Karanlık. (Arapça)
 • Karanlık.

naha'

 • Boyun kemiğindeki beyaz iliğe varana kadar kesmek.
 • Yemen taifesinden bir kavim.
 • Hâlis etmek.
 • Uzaklık, ıraklık.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

nahhat

 • Marangoz. Doğramacı. Ağaç oymacısı. Taş yontucusu.

nakıd

 • Bir şeyin iyisini kötüsünden veya bozuğundan ayıran.
 • Tenkidci, ayarcı. Paranın kalbını anlayan.
 • Dinar, dirhem.

nakıl

 • İleten, taşıyan, aktaran, nakleden.
 • Tercüme eden.
 • İşittiğini anlatan.

nakkad

 • (Bak: Nekkad) Nakd eden. Paranın kalbını, sağlamını ayıran.
 • Tenkidci, bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran.
 • İmam, hatib.

nakleden

 • Aktaran.

nasih

 • (Nesh. den) Battal eden, hükümsüz bırakan.
 • Kitabın kopyasını çıkaran.

naşıt

 • Büyük yoldan ayrılan küçük yol.
 • Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız.
 • Neşeli ve şen adam.

nazar-ı san'at-perverane

 • San'atkârane bakış.

naziat

 • Hz. Azrâil'in (A.S.) avenesi olan bir taife melâike ki; şerli ve kötü ruhlu insanların canlarını şiddetle alırlar.
 • Nez'edenler. Çekip koparanlar.

ne-şebem

 • Ben karanlık gece gibi nursuz değilim anlamında (Farsça)

ne-şebperestem

 • Karanlık ve zulümatı seven ve isteyen değilim.

neccar

 • Doğramacı. Marangoz.
 • Dülger.

necm-i sakıb / necm-i sâkıb

 • Karanlığı delerek geçen parlak yıldız.

necm-i sakıp / necm-i sâkıp

 • Karanlığı delip geçen parlak yıldız.

necmisakıb

 • Karanlığı delen parlak yıldız.

negatif

 • Mat: Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. (Fransızca)
 • Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi. ( Bak: Menfi) (Fransızca)

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.

nesa

 • (Çoğulu: Ensâ) Uyluk başından tırnağa kadar varan bir damar.
 • Te'hir etmek, sonraya bırakmak.

neta

 • (Nütü') Yaranın şişmesi.
 • Yüksek olmak.

nev-ayin

 • Yeni tarz, yeni üslub. (Farsça)
 • Yeni üslub çıkaran. (Farsça)

nevvah

 • Ağlayan, çığlık koparan.

nimmuzlim

 • Yarı karanlık. (Farsça)

nimzulmet

 • Yarı karanlık. (Farsça)

nisab / nisâb / نصاب

 • Aranan sınır. (Arapça)
 • Sermaye. (Arapça)

niyazdar / niyâzdâr

 • Dua eden, yalvarıp yakaran.
 • Yalvaran.

niyazkar / niyazkâr

 • Yalvarıp yakaran. Dua eden. İhtiyacı olan. (Farsça)

niyazmend

 • (Çoğulu: Niyazmendân) İhtiyacı olan, muhtaç. (Farsça)
 • Yalvaran, yakaran, niyaz eden. (Farsça)

nokta-i muzlim

 • Karanlık nokta.

nücum-u sakıbe / nücum-u sâkıbe

 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.
 • Işığıyla karanlığı delip geçen yıldızlar.

pendkar / pendkâr

 • (Çoğulu: Pendkârân) Nasihat eden, nâsih. Öğüt veren. (Farsça)

perestar

 • (Çoğulu: Perestarân) Hizmetçi. (Farsça)
 • Kul. (Farsça)
 • Tapan, tapıcı. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)

raci

 • Rica eden, eden, uman, yalvaran. Niyaz eden. Ümitli.

rakim

 • Yazılmış nesne. Yazı yazılacak levha.
 • Ashab-ı Kehf'in mağarasının bulunduğu dağ; veya bazılarınca mağaranın bulunduğu dere; veya Ashab-ı Kehf'in başka bir ismi.
 • Ashab-ı Kehf'in isim ve kıssalarının yazılı bulunduğu kitabe.

ravi / râvî

 • Hadisi kendisinden sonrakilere aktaran kimse.

ravi-i hadis / râvi-i hadîs

 • Hadis râvisi; hadis rivayet eden, aktaran.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

rehain

 • (Tekili: Rehine) Rehineler. Garanti olarak elde tutulanlar.

rehakar / rehakâr

 • (Çoğulu: Rehakâran) Kurtarıcı. (Farsça)

rehin

 • Bir şeyin yerine garanti olarak tutulan.

rende

 • Tahtaların yüzlerini pürüzlerden kurtarıp dümdüz etmek için marangozların kullandıkları âlet. (Farsça)
 • Mutfakta peynir, soğan, havuç gibi şeyleri ufalamak için kullanılan tenekeden veya ona benzer maddelerden yapılan âlet. (Farsça)

rennan

 • Çok ses çıkaran, inleyip duran. Çınlıyan.

revac

 • Sürüm, geçerlik, itibarda olma, herkesçe aranılma.

şa'rani / şa'ranî

 • (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

şadihe

 • Alından buruna varana kadar olan beyazlık.

safa-engiz

 • Safa koparan. Neşe, sevinç yapan.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

safder / صفدر

 • Düşman saflarını yaran, savaşçı. (Arapça - Farsça)

saff-der

 • (Çoğulu: Saff-derân) Düşman saflarını yaran yiğit. (Farsça)

saff-zen

 • Düşman saflarını vurup yaran yiğitler. (Farsça)

safşikaf / safşikâf / صف شكاف

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

safşiken / صاف شكن

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

sahife-i zulmaniye / sahife-i zulmâniye

 • Karanlık sayfa.

şahsüvar

 • (Çoğulu: şâhsüvârân) Ata iyi binen. (Farsça)

salavat-ı nuriye / salâvat-ı nuriye

 • Peygamberimiz için yapılan, manevî yönden tüm karanlıkları aydınlatan nurlu rahmet ve esenlik duaları.

şanezede

 • Tarakla saçları taranmış. (Farsça)

sarih

 • Kurtaran, maded veren. İmdad eden.
 • Çağırılan, kendisinden meded beklenen.
 • Meded isteyen.

sarsarani

 • (Çoğulu: Sarsaraniyyât) Bir deve cinsi.
 • Bir cins balık.

saye-i muzlimane / sâye-i muzlimâne

 • Karanlık yapan gölge; kötü koruma.

sayha-i ihya ve ikaz / sayha-i ihyâ ve ikaz

 • Hayat veren ve uyaran sesleniş.

şeb

 • Gece, karanlık. (Farsça)

şeb-i firkat

 • Ayrılık gecesi, firkat karanlığı. (Farsça)

şebak

 • Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak.
 • Koyu karanlık.

şebrev

 • (Şeb-rev) Gece giden. Karanlıkta yürüyen. Gece yolculuğu eden. (Farsça)

sedef

 • Karanlık ve aydınlığın karışması.
 • Gece ve sabah.
 • Sabahın evveli.

sehab

 • (Çoğulu: Sehâib) Bulut.
 • Karanlık.
 • Bulut gibi uçuşan böcekler.

şems-i ezeli / şems-i ezelî

 • Ezelî Güneş; bütün varlıkları yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran ve onlara hayat veren Allah.

senaveri / senaverî

 • Birisini medhedene, övene ait. Senakârane. (Farsça)

sevabit-i kevkebiye

 • Gökyüzünde sabit olarak görülen ve gece karanlığında insanlara yön gösteren yıldızlar.

şiddet-i zulmet

 • Şiddetli karanlık.

sifanet

 • Marangozluk.

sıfat-ı erbaa / sıfât-ı erbaa

 • Dört sıfat; sağırlık, dilsizlik, körlük, karanlık.

sihab

 • Miskten ve karanfilden yapılan gerdanlık.

şikaf / şikâf

 • فﺎﮑﺵ (Farsça)
 • Yarık. (Farsça)
 • Yaran. (Farsça)

şiken

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)
 • "Koparan, kıran" mânâsında son ek.

sikke

 • Paranın üstüne basılan damga.

sirac-ı vehhac / sirâc-ı vehhac

 • Etrafını aydınlatan, ışık saçan lamba; getirdiği dinle tüm karanlıkları iman nuruyla aydınlatan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sitem-kar / sitem-kâr

 • (Çoğulu: Sitemkârân) Haksızlık ve zulüm yapan. Zâlim. (Farsça)

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

süfyan

 • Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.

şur-efgen

 • Karma karışık yapan, kargaşalık çıkaran. (Farsça)

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

sütut

 • Zulmet, karanlık.
 • İnsanlara zahmet verenler.

taahhüd

 • Garanti.

taahhüd-ü rabbani / taahhüd-ü rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın garantisi.

tafe

 • Yağmur.
 • Karanlık.
 • Güneşin, batmaya yaklaşması.

taglis

 • Fık: Kurban bayramının ilk gününde Müzdelife'de bulunanlar için o günün Sabah Namazını fecri müteakib daha ortalık karanlık iken kılmak. (Bu çok efdaldir)
 • Bir işi üzerine almak.
 • Sabah karanlığında sefer etmek.

taharri / taharrî / تحری

 • Arama. (Arapça)
 • Araştırma. (Arapça)
 • Taharrî edilmek: (Arapça)
 • Aranmak. (Arapça)
 • Araştırılmak. (Arapça)
 • Taharrî etmek: (Arapça)
 • Aramak. (Arapça)
 • Arştırmak. (Arapça)

tahatıh

 • Karanlık.
 • Bulutluluk.

tahlis eden

 • Kurtaran.

tahlisiyye

 • Can kurtaran.

taht-ı temine alınma

 • Garanti ve güvence altına alınma.

tahya

 • Karanlık gece.

tar / târ / تار

 • Karanlık. (Farsça)
 • Tel. Saç teli. (Farsça)
 • Tepe. (Farsça)
 • İplik. (Farsça)
 • Tel. (Farsça)
 • Saç teli. (Farsça)
 • Enstrüman teli. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Tepe. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Târ olmak: Kararmak. (Farsça)

taran

 • Karanlık. (Farsça)

tari / tarî

 • Karanlık, meçhul.

tarih

 • Hâdiseye vakit tayin etmek.
 • Vak'anın vukuuna tayin olunan vakit. Zaman tesbiti.
 • Geçen hâdiseleri kaydetmekten hâsıl olan ilim.
 • Vak'anın vukuuna vakit tayin eden söz ve makam.
 • Memlekette vâki olan hâdiseleri zamana nazaran tertip ve sırasıyla zikir ve beyan ede

tarik / târîk / تاریك

 • Karanlık. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)

tarik-i zulmani / tarik-i zulmanî

 • Karanlıklı yol.

tayf

 • Hayâl. Uykuda veya karanlıkta gözde tecessüm eden şekiller.
 • Gül.
 • Kavs-ı kuzah. Gökkuşağı.

tazammud

 • Yaranın merhemli bezle sarılması.

te'minat / te'mînât

 • Güven ve garanti vermek.

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebarüz ettiren

 • Açıkça ortaya çıkaran, gösteren.

tebehkar

 • (Çoğulu: Tebehkâran) Mahveden, harab eden. Bitiren. (Farsça)

teberru

 • Bağış, bir malın veya paranın karşılıksız olarak verilmesi.

tecavüzkar / tecavüzkâr

 • (Çoğulu: Tecavüzkârân) Sataşan, saldıran, tecavüz eden. (Farsça)

tecerrüd

 • Soyunma, çıplak olma.
 • Evli olmama.
 • Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah'a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma.
 • İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme.
 • Herşeyden boş olma.

teekkül

 • (Ekl. den) Yaranın, oyulup açılması.
 • Yenme, eklolunma.

temşit

 • (Muşt. dan) Tarama veya taranma.

tevabil

 • (Tekili: Tâbel ve Tâbil) Yemeklere katılan nâne, karanfil, tarçın ve biber gibi şeyler. Baharat.

tıhs

 • Asıl.
 • Göz karanlığı.

tılmesa

 • Yol bulunmaz otsuz ve susuz korkunç yer.
 • Çok karanlık gece.

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.

tire / tîre / تيره

 • Karanlık. Bulanık. (Farsça)
 • Karanlık. (Farsça)
 • Bulanık. (Farsça)
 • Koyu. (Farsça)

tireşeb

 • Karanlık gece. (Farsça)

tırmesa

 • Karanlık, zulmet.

tuyuf

 • (Tekili: Tayf) Korkudan dolayı karanlıkta görünen hayâller.
 • Uykuda iken görünen hayâller.

ucre

 • (Çoğulu: Ucer) Ağaç boğumu.
 • Düğme.
 • Bedenin tomur kabaran yeri.
 • Ayıp.

udmus

 • Karanlık.

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

ulkum

 • (Çoğulu: Alâkım) Çok karanlık gece.
 • Pek sağlam deve.

ulufe-har / ulufe-hâr

 • (Çoğulu: Ulufehârân) Ulufesi olan, ulufeci.

umur-i izafiye

 • Biri birisiz olmayan ve birbirine nisbet ve kıyaslamayla anlaşılan nitelikler; karanlık-aydınlık, acı-tatlı gibi.

umur-u izafiye / umur-u izâfiye

 • Birbirisiz olmayan ve birbirine nisbet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar. (Meselâ: Karanlık olmasa, aydınlığın bilinmemesi gibi)

üsir

 • Yaranın iyi olduktan sonra kalan izi.

usüvv

 • Kaba ve iri olmak.
 • Katı olmak.
 • Gece karanlık olmak.
 • Yakın olmak.

usve

 • Çoktandır taranmamış sakal.

üveysi / üveysî / اُوَيْس۪ي

 • (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.
 • Veysel Karânî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zâtı görmeden, gıyaben bağlanma, ders alma.
 • Hz. Veysel Karanî gibi bağlandığı zatı hiç görmediği halde ondan vasıtasız ders ve feyiz alma tarzı.

valib

 • Ulaşıcı, ulaşan, varan.
 • Önüne doğru giden.

vazifedar / vazifedâr

 • (Çoğulu: Vazifedârân) Vazifeli, görevli. (Farsça)
 • Memur. (Farsça)

vazifehar / vazifehâr

 • (Çoğulu: Vazifehârân) Ücret alan. (Farsça)

velvele-engiz

 • Gürültü koparan, gürültü çıkaran. (Farsça)

veysel karani / veysel karanî

 • (Bak: Üveys-el Karanî)

yeksüvare

 • (Çoğulu: Yeksüvârân) Yalnız başına ata binen.
 • Mc: Arkadaşı olmayan kimse.

zaaf-ı ittisal

 • Bir hadis veya haberi Peygamber Efendimizden (a.s.m.) aktaranların isim listesi demek olan seneddeki bağlantı zayıflığı.

zabit / zâbit

 • (Çoğulu: Zâbitân) Askere kumanda eden rütbeli asker.
 • Kuvvetli, yavuz.
 • Zabteden. Başkalarını zabtedip idare etmeğe memur olan.
 • Subay.
 • Mc: Dediğini yaptıran, tuttuğunu koparan kimse.

zahiriyyun / zâhiriyyun

 • Görünüşe göre hükmedenler. İç yüzünü, hakikatını iyi bilmeyenler. Ehl-i zâhir olanlar.
 • İlm-i Kelâm'da: Nassların zâhir mânalarına göre hüküm çıkaran ve te'vil ve tevcihten geri duranlar ve tarafdarları.

zaik / zâik / ذائق

 • Tadan, tadına varan. (Arapça)

zalam / zalâm / ظلام

 • Karanlık. Zulmet.
 • Karanlıklar.
 • Karanlık.
 • Karanlık. (Arapça)

zalam-ı zulm / zalâm-ı zulm

 • Zulmün karanlığı.

zalma

 • (Çoğulu: Zulem) Karanlık.

zaman

 • Kefil olma, kefillik. Bir şeyin mislini veya değerini vermek üzere zarara karşı kefil olma, garanti.

zehredar / zehredâr

 • (Çoğulu: Zehredârân) Yiğit, cesur, yürekli, cesaretli. (Farsça)

zemin-dar / zemin-dâr

 • (Çoğulu: Zemindârân) Hâkim. Vâli. (Farsça)

zerreşikaf / zerreşikâf / ذره شكاف

 • Kılı kırk yaran. (Arapça - Farsça)