LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ar şu ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

ma-icari / mâ-icârî

 • Akar su. Devamlı akmakta olan ve üzerinde herhangi bir pisliğin durması mümkün olmayan çay, dere, ırmak, nehir veya yer altından çıkarılan artezyen suları. Bir saman çöpünü götüren su, akar su sayılır.

ab-ı revan

 • Akar su.
 • Kalpteki ferahlık.

al-i abbas / âl-i abbas

 • Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi.

al-i imran suresi / âl-i imran suresi

 • Kur'an-ı Kerimin üçüncü suresinin ismi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. Bu sureye Eman, Kenz, Ma'niyye, Mücadele, İstiğfar Suresi ve Tayyibe de denilir.

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

arz-ı tazimat / arz-ı tâzimat

 • Saygılar sunma.

aşere-i mübeşşere

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde b

asr-ı evvel

 • İlk asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendisinin bir misli daha uzadığı zamandan başlayıp, iki misli uzayıncaya kadar süren ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

bedih-ül butlan

 • Bâtıl olduğu âşikar surette belli. Bâtıl, haksız bir hüküm veya görüş olduğu herkesçe bilinen.

berf-ab / berf-âb

 • Karlı soğuk su. Kar suyu. (Farsça)

cehreten

 • Aşikâr sûrette, aleni bir şekilde, açıktan açığa.

dahl

 • Az miktar su.

darre

 • Bir miktar süt.

dime

 • (Çoğulu: Diyem) Gündüz veya gecenin üçte biri miktarı ile tam gün kadar sürebilen, gürleme ve yıldırımı, olmayan yağmur.

ef'al-i mükellefin / ef'âl-i mükellefîn

 • Mükellef olanların (yani; Cenâb-ı Hakk'ın teklif ve emirlerini kabul ve vazifeli kimselerin) yaptıkları amel ve işler. Bunlar şu isim altında sıralanır: Farz, vâcip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh, haram, sahih bâtıl, fâsid, helâl.

feyz

 • (Çoğulu: Füyuz) Bolluk, bereket.
 • İlim, irfan. Mübareklik.
 • Şan, şöhret.
 • İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak.
 • Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su.
 • Bir haberi fâş etmek.
 • İçindeki düşüncesini izhar etmek.

guzame

 • Bir miktar süt.

huleb

 • Bozrak bir ot ki, yer üzerine yayılır, sapı olmaz; yaprağını koparsalar sütü akar ve ekseriyâ geyik yer.

ibhamvari / ibhamvarî

 • Belli etmeyerek, âşikâr surette tanıtmıyarak, gizli bir şekilde, mübhem olarak. (Farsça)

iddihan

 • (Dühn. den) Güzel kokular sürünme.

ihtikaren / ihtikâren

 • İhtikâr suretiyle, vurgunculukla.

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

ılıca

 • Sıcak pınar suyu. Bunların yerden kaynayanına kaynarca; üzerine bina veya kubbe yapılmış olanına ise kaplıca denir.

kiraren

 • Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.

main

 • Saf, akar su.
 • Göz önünde akan su.
 • Cennet şerbeti.
 • Zâhir, görünen.
 • Göz değmiş, nazar değmiş.

mı'tar

 • (Çoğulu: Meâtır) Devamlı güzel kokular sürünen.

mı'tir / mı'tîr

 • Güzel kokular sürünen.

mincilab

 • Murdar su, pis su.

miyah-ı cariye / miyah-ı câriye

 • Akar sular.

müncülab

 • Murdar su.

müsta'tır

 • Kendine gökçek ve güzel kokular sürünen.

mutaattır

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünen.

mutayyeb

 • (Tayyib. den) Güzel kokular sürünmüş.
 • Gönlü hoş edilmiş, sevindirilmiş, taltif olunmuş.

mutayyiben

 • Güzel kokular sürünmüş olarak.
 • Sevindirilerek, gönlü hoş edilerek.

müteattır

 • Gökçek kokularla kokulanmış. Güzel kokular sürünmüş.

mütegalli

 • Güzel kokular sürünen.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

naziz

 • (Çoğulu: Nizâz-Nezâyız) Az miktar su.
 • Az yağmur.
 • Az az akmak.

nebean

 • Kaynayıp yerden çıkmak. Pınar suyunun çıkışı. Fışkırmak.

nüşuh

 • Az miktar su.

rahile / râhile

 • Yük hayvanı.
 • Kervan, yolcular sürüsü.

rasim

 • Resim yapan, çizgi çizen.
 • Akar su.

sall

 • (Çoğulu: Sellât) Dar su yolu.

şehriyar-ı şehriyar / şehriyâr-ı şehriyâr

 • Sultânlar sultânı.

şemle

 • (Çoğulu: şümül) Kilim.
 • Az miktar su.

sene-i şemsiye

 • 22 Mart'tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne.

şuunat-ı sermediye / şuûnat-ı sermediye

 • Sonsuza kadar sürüp giden işler, haller ve nitelikler.

ta'zir-i eşraf

 • Ümera, yüksek tüccar, köy a'yanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta'zirdi ki, ya bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celbedilerek bilmuvacehe ihtar suretiyle yapılır.

taattur

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünme.

tasafün

 • Suyun az olduğu zamanlarda herkese eşit miktar su vermek.

temerrüş

 • Az miktar su.

vazıhan / vâzıhan

 • Açık olarak. Açıkça. Açık açık. Aşikâr surette.