LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te anlayış ifadesini içeren 161 kelime bulundu...

a'ref

 • Pek ma'ruf, çok bilen. Arif.
 • Çok anlayışlı, fazla bilgili.
 • Yelesi ve boynu uzun olan at.

acmi / acmî

 • İnce fikirli. Akıllı, anlayışlı.

adalet-i mahza / adâlet-i mahzâ

 • Tam adâlet; "ferdin hukuku hiçbirşey için fedâ edilemez" görüşünde olan adalet anlayışı.

ahlak-ı ameli / ahlâk-ı amelî / اخلاق عملى

 • Uygulamadaki ahlak anlayışı.

ahlak-ı nazari / ahlâk-ı nazarî / اخلاق نظری

 • Teorideki ahlak anlayışı.

ahmak

 • (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

aliyy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yüce olan. Mahlûkâtın (yaratılmışların) akıl, ilim (bilgi) ve anlayışlarının erişemediği yücelikte olan.

arif / ârif

 • Anlayışlı, bilgili.
 • Anlayışlı, sezgili, kavrayışlı.

ateşpare-i zeka / ateşpâre-i zekâ

 • Ateş saçan zekâ; çok süratli ve keskin anlayış sahibi.

basir

 • Basiret sâhibi ve anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören.
 • İt, köpek, kelp.

basiret / بصيرت

 • İnce anlayış.

batıniyye / bâtıniyye

 • Kurânın apaçık mânâlarına itibar etmeyip gizli mânalar bulduklarına inanan sapık bir anlayış.

bazık

 • Zeki. Anlayışlı.
 • Üzümün sıkılmış suyu.

cevdet-i fehm

 • Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.
 • Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti.
 • Olağanüstü zeka sahibi kimse.

dehaet

 • Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma.

derecat-ı fehim / derecât-ı fehim

 • Anlayış dereceleri.

derece-i fehim ve edeb

 • Anlayış ve edep seviyesi.

derece-i fehm

 • Anlayış derecesi.

derrak / derrâk / دراک

 • (Derk. den) Çok dikkatli olan, çabuk anlayan, anlayışlı, müdrik.
 • Anlayışlı. (Arapça)

deryab

 • Akıllı, anlayışlı, müdrik. (Farsça)

dirayetli

 • Kavrayışlı, zeki, bilgili, anlayışlı.

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

ebleh

 • Aklı az, anlayışı kıt, ahmak.

efham / efhâm

 • Anlayışlar, zihinler, anlamalar.
 • Anlayışlar, idrakler.

efhem

 • Anlayışlı, kolay anlayan.

egbiya

 • (Gabi. den) Gabiler. Akılsızlar. Anlayışı kıt olanlar.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

ezhan-ı nas

 • İnsanların zihinleri, fikirleri, anlayışları.

ezka

 • En anlayışlı. En zeki.

ezkiya

 • (Tekili: Zeki) Çabuk ve güzel anlayışlı kimseler. Keskin zekâlılar.

fahamet / fahâmet

 • Anlayışlılık.

fahim / fâhim

 • Akıllı. Anlayışlı.
 • Anlayışlı.

fakahet

 • Şeriat bilgisinde âlimlik. Fıkıh bilgisinde mütehassıslık. Anlayışlı olmak.

fakih

 • Fıkıh ilmini bilen. İslâm hukukçusu.
 • Zeki, anlayışlı kimse.

faris

 • İran. İranlı.
 • Binici, süvâri.
 • Ferasetli, anlayışlı.
 • İrandaki Şiraz vilâyeti.

fatanet

 • (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik.
 • Müteyakkız oluş.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biridir.

fatin

 • (Fıtnat. dan) Anlayışlı, akıllı, zeki, uyanık.

fatin-ül asr

 • Asrın en zeki, anlayışlı ve akıllısı.

fatinü'l-asır

 • Yaşadığı asrın en keskin zekâya ve anlayışına sahip kişisi.

fehem

 • (Fehim - Fehm) Anlayış. Zihnen kavrayış.

fehham

 • Çok anlayışlı, pek zeki, en çok anlayan.

fehim / fehîm / فهيم / فَهِمْ

 • Anlayış, kavrayış.
 • (Fehm. den) Anlayışlı, akıllı, zeki (kimse.)
 • Anlayışlı. (Arapça)
 • Anlama, anlayış.

fehm

 • Anlayış, kavrayış.
 • Anlayış; iyiyi kötüden ayıran anlama kuvveti.
 • Anlayış.

fehm-i kàsır

 • Kısa anlayış.

fehm-i uluhiyet / fehm-i ulûhiyet

 • Cenâb-ı Allah'ın ilahlığını anlama; İlâhlık anlayışı.

fekahet

 • Fıkıh ilminde âlimlik, anlayışlılık.

feraset / ferâset / فِرَاسَتْ

 • (Bak: Firâset) Anlayışlılık, çabuk seziş. (Aslı firâsettir)
 • Anlayış.
 • Keskin anlayış.

fetanet / fetânet

 • Zihin açıklığı, çabuk kavrayış ve anlayış.
 • Peygamberlerde bulunması lâzım olan sıfatlarından biri. Peygamberlerin; bütün insanların en akıllısı, en zekîsi ve en anlayışlısı olmaları.

fıkıh

 • (Fıkh) Derin ve ince anlayış. Bir şeyi, hakkı ile, künhü ile bilmek. İnsanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak dinî hükümleri ayrıntılı delilleriyle bilmek. Müslümanlar, müslüman olmaları itibariyle Allah'ın emirlerine tâbidirler, uyarlar. Fıkıh ilmi, hangi şartlarda Allah'ın hangi emrin
 • İnce anlayış, islâm hukuku.

firaset / firâset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.
 • Anlayışlı, çabuk seziş,
 • Binicilik, at yetiştirme bilgisi.
 • Yiğitlik, mertlik.

fıtne

 • Akıllılık. İdrak ve anlayışı kuvvetli olmak.

gabavet / gabâvet

 • Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 • Anlayıştaki kıtlık, zayıflık.
 • Anlayışsızlık, kalın kafalılık.

gabi / gabî / غَب۪ي

 • Anlayışsız, ahmak, bön.
 • Anlayışı kıt, zekâsı az.
 • Anlayışı kıt.
 • Anlayışı kıt.

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

gevden

 • Sersem, ahmak, şaşkın, anlayışsız. (Farsça)

gürbüz

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)

haddas

 • (Hads. den) Anlayışlı, zeki, çabuk kavrayan.

hadis-i hasen / hadîs-i hasen

 • Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîfler.

hads / حَدْسْ

 • Ânî ve doğru anlayış.

hads-i kalbi / hads-i kalbî / حَدْسِ قَلْبِي

 • Kalbe ait ani ve doğru anlayış.

hads-i sadık / hads-i sâdık / حَدْسِ صَادِقْ

 • Âni ve doğru anlayış.
 • Âni ve doğru anlayış.

hadsen / حَدْسًا

 • Âni ve doğru anlayışla.

hak tarikatler / hak tarîkatler

 • Ehl-i sünnet anlayışını benimseyen, İslam'ın temel esaslarını uygulayan ve mânevî bir silsileye sahip mürşidler tarafından temsil edilen tarîkatler.

halat-ı telakki / hâlât-ı telakkî / حاَلَاتِ تَلَقِّي

 • Kabul etme, anlayış halleri.

hamakat

 • Ahmaklık. Budalalık. Bönlük. Anlayışsızlık.

hasen hadis / hasen hadîs

 • Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i şerîf.

havaric / havâric

 • Sapık bir anlayışın sahibi olan Haricîler.

havsala / حَوْصَلَه

 • Zihnin bir şeyi kavrama derecesi. Anlayış. Akıl.
 • Tıb: Kuş kursağı. Karın boşluğu. Cevf.
 • Mide.
 • Anlayış.

hikmet-i atika

 • (Batlamyus'un) Dünya merkezli kâinat anlayışını kabul eden eski bilim ve felsefe.

hıred

 • Akıl, fikir, zihin. İnsandaki düşünce ve anlayış kuvvesi. (Farsça)

hıred-mend

 • (Çoğulu: Hıredmendân) Akıllı, anlayışlı. (Farsça)

hırtopoz

 • (Argo) Anlayışsız, kaba, ahmak kimse.

hisse-i fehm

 • Anlayış hissesi.

hürriyet-i şer'i / hürriyet-i şer'î

 • İslâmiyetin uygun gördüğü hürriyet, İslâm'ın hürriyet anlayışı.

hüsn-ü telakki / hüsn-ü telâkki

 • (Hüsn-i telakki) İyi anlayış. İyi kabul ediş. Güzel telâkki etmek. Anlayış gösterip iyi niyetle kabul etmek.
 • İyi anlayış, güzel telakki etme, güzel karşılama.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

idrak / idrâk / اِدْرَاكْ

 • Anlayış. Kavrayış. Akıl erdirmek. Fehim. Yetiştirmek.
 • Anlayış, kavrayış.
 • Anlayış, akıl edinme.
 • Yetişmek, erişmek.
 • Olgunlaşma çağını bulma.
 • İyice anlama, anlayış.

idrakat

 • (Tekili: İdrak) Anlayışlar, kavrayışlar, idrak etmeler.

idrakli / idrâkli

 • Anlayışlı, düşünen.

ikaniyye / ikâniyye

 • Yakînî bilgiye tabi olanlar. Din ve bilginlerce ileri sürülen şeyleri delil aramaksızın doğru sayan anlayış.

inhisar zihniyeti

 • Tekelcilik anlayışı (Din sadece bizim tekelimizdedir, her yönüyle bize aittir anlayışı).

intıba'

 • Görüş ve anlayış. Kalb ve ruhta hâsıl olan te'sir.
 • Matbu' olmak, tab' olmak, basılmak.

irabet

 • Akıl, anlayış, kavrayış.

irfan / irfân

 • Bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemal.
 • İkrar.
 • Mücazat.
 • Fık: Esrar-ı İlâhiyeye, iman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. (İlim ile irfan ve ma'rifet arasında fark vardır: İlim, vech-i küllî ile, yani her vechesiyle bilmektir. İrfan ve marifet ise;
 • Bilgili, anlayışlı, anlamak, bilmek.

isbatiyecilik

 • Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes'eleler için doğrudur.

isti'dad / isti'dâd

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.
 • Bir şeyin alınmasına, elde edilmesine ve kazanılmasına olan yatkınlık, doğuştan gelen kâbiliyet, kavrayış, anlayış.

iz'an / iz'ân

 • Basiret. Anlayış.
 • Teslim olup itaat etmek.
 • Akıl. Zekâ. İnanç. İdrak. Bilmek.
 • Anlayış, kavrayış.

iz'an-rüba

 • Anlayışı şaşırtan. Aklı oynatan. Çok hayret ve taaccüb veren. Aklı alan. (Farsça)

izan / izân

 • Zekâ, anlayış.
 • Anlayış.

izani / izânî

 • Anlayışla ilgili.

kabiliyet

 • Anlama, anlayış, kabul edebilirlik, alabilirlik.
 • Dıştan gelen te'sirleri alabilme gücü.
 • İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik.

kafa

 • (Çoğulu: Akfâ) Baş. Kafa.
 • Ense, arka.
 • Akıl, zekâ, anlayış.

kasır-ül fehm

 • Anlayışı noksan, kısa anlayışlı. Anlayışsız.

kasıru'l-fehim

 • Anlayışı kısa.

kat'

 • Kesme, ayırma.
 • Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek.
 • Delil ve bürhan ile ilzam etmek.
 • Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek."İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa..."Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz Size rehberl

kem-fehm

 • Anlayışı kıt. İdrâki az.

kemkaim

 • Anlayışsız. İdrakten âciz. (Farsça)

keyfiyet-i telakki / keyfiyet-i telâkki

 • Görüş ve anlayış keyfiyeti, kabul niteliği.

keys

 • Zekâ, kavrayış, anlayış, idrâk.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

künd

 • Biçimsiz, yakışıksız, kısa.
 • Kesmez, kör.
 • Yiğit, cesaretli, cesur.
 • Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.

lakane

 • Zeki ve seri anlayışlı olmak.

layefhem / lâyefhem

 • Anlayışsız, idrakten âciz.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lekanet

 • Zeki ve anlayışlı olma.

lokman hakim / lokman hakîm

 • Allahü teâlâ tarafından kendisine ilim ve hikmet; akıl, anlayış, idrâk verilen peygamber veya velî. Kur'ân-ı kerîmde ismi zikr edildi. Dâvûd aleyhisselâm zamânında Arabistan Yarımadası'nın Umman taraflarında yaşadı. Uzun bir ömür yaşadıktan sonra ibâ det hâlindeyken Kudüs ile Remle arasında vefât et

ma'kul

 • Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

mefahim-i mütefavite / mefâhim-i mütefavite

 • Birbirinden farklı anlayışlar.

mefhum

 • Anlayış, mânâ, ifade.

meşarib / meşârib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.
 • Meşrepler, anlayışlar, gidişatlar.

meslub-üş şuur

 • Anlayışsız, idraksiz, şuursuz.

mezhebsiz

 • Müctehid (dînî delîllerden hüküm çıkarabilen büyük âlim) olmadığı hâlde, dört hak mezhebden birine tâbi olmayan, mezhebleri kabûl etmeyen ve dînî delillerden kendi anlayışına göre hüküm çıkarıp, buna göre amel eden veya böyle birine uyan kimse.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

müceddid

 • Yenileyici, hadîste her asırda geleceği müjdelenen ve îman hakikatlarını asrın anlayışına uygun olarak anlatmakla görevlendirilen nurlu âlim.

müraat-ı efham / müraât-ı efhâm

 • Zihinlere, anlayışlara uygun davranma; anlayış seviyelerini dikkate alma.

müstaid

 • İstidadı olan, kabiliyetli, uyanık, anlayışlı, akıllı.

mutafattın

 • (Fatânet. den) Anlayışlı. Hem anlayıp farkına varan. Kavrayan.

mütedehhi

 • Üstün zekâlı ve anlayış sahibi gibi harekette bulunan.

mütedehhiyane

 • Üstün zekâ ve anlayış sâhibi gibi harekette bulunana yaraşır yolda. (Farsça)

müteferris

 • (Feraset. den) Anlayışlı, ferâsetli, sezişli.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

nekahet

 • Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl.
 • Fehmetmek, anlamak, bilmek.
 • Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

nitasi / nitasî

 • Anlayışlı tabib, doktor.

nivend

 • İdrak, anlayış, akıl. (Farsça)

nükr

 • Anlayışı, fikri, ferâseti iyi olmak.
 • Zorluk.
 • İnkâr.

nüktebin / nüktebîn

 • İnceliği gören, nükteyi anlıyabilen. Kavrayışlı, anlayışlı, zeki. (Farsça)

örfünas

 • İnsanlar arasındaki genel anlayış.

rebaze

 • Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse.

şehamet

 • Akıl ve zekâ ile beraber olan yiğitlik. Kahramanlık. Cür'et. Bahadırlık.
 • Tez anlayışlı olmak.

şiddet-i zeka / şiddet-i zekâ

 • Büyük zekâ, anlayış.

sıhhat-ı fehim

 • Doğru anlayış.

siyaset-i şer'i / siyaset-i şer'î

 • İslâm'ın öngördüğü siyaset ve yönetim anlayışı.

sosyalizm

 • Toplumculuk, bütün malları devlet elinde toplamak isteyen bir anlayış.

su'-i fehm / sû'-i fehm

 • Kötü anlayış. Her zarar, insana, kendi nefsinden gelir, Yüz karası, âdeme (insana) sû'-i fehminden gelir.

su-i fehm / sû-i fehm

 • Kötü anlayış.

su-i tefehhüm

 • Kötü anlayış. Yanlış anlama.

su-i telakki / su-i telâkki / sû-i telâkki

 • Lâzım olduğu şekilde anlamama. Kötü anlayış. Kötü telâkki etme.
 • Yanlış anlayış, yanlış düşünce.

şuur / şuûr

 • Anlayış, idrak. Vicdan. Hiss-i zâhirle duymak.
 • Nefsin mânâya ilk vusul mertebeleridir.
 • Kendi varlığından haberi olma.
 • Bir şeyi hoşça tanıma.
 • İnceliklerini iyice idrak etme.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.
 • Anlayış, idrâk.
 • Tasavvufta kendi varlığından haberi olma; sekrin zıddı, uyanıklık.

tahtie

 • Bir kimseyi veya bir şeyi hatalı görmek, hata isnad etmek, yanıltmak. "Bu hatadır" diye iddia etmek.
 • Ist: "Mezhebim haktır, hata ihtimali var. Başka mezheb hatadır, savaba ihtimal var" diyenler ki, bu hatalı anlayışa izafeten "Tahtie" denmiştir.

tarik-i tefehhüm

 • Anlayış yolu, tarzı.

tarz-ı tefehhüm

 • Anlayış tarzı.

tarz-ı telakki / tarz-ı telâkki / tarz-ı telakkî / طَرْزِ تَلَقّ۪ي

 • Anlayış tarzı.
 • Anlayış, kabûl tarzı.

te'nis-i ezhan

 • Zihinleri alıştırmak, anlayışı kolaylaştırmak.

tefehhüm

 • Anlayış.

telakki / telâkkî / telakkî / تلقى / تَلَقّ۪ي

 • Karşılamak. Almak. Kabul etmek.
 • Şahsi anlayış ve görüş.
 • Anlayış, anlama.
 • Anlayış, görüş, değerlendirme. (Arapça)
 • Telakkî etmek: Anlamak, değerlendirmek. (Arapça)
 • Kabul etme, anlayış.

telakkiyat / telakkiyât / telâkkiyat / telâkkîyât / تلقيات

 • (Tekili: Telakki) Şahsî anlayış ve görüşler.
 • Kabul etmeler. Telakkiler.
 • Düşünceler, anlayışlar.
 • Anlayışlar, anlamalar.
 • Görüşler, anlayışlar, değerlendirmeler. (Arapça)

telakkiyat-ı amme / telâkkiyât-ı âmme

 • Genel kabul gören anlayışlar.

tenezzül-ü ilahi / tenezzül-ü ilâhî

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.

tenezzülat-ı ilahiye / tenezzülât-ı ilâhiye

 • Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de emirlerini kullarının anlayabilecekleri şekilde bildirmesi, onların anlayış seviyelerine göre hitap etmesi.
 • Cenab-ı Hakk kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakikatları, anlıyabilecekleri ifadelerle beyan etmesi.

teşe'üm

 • Kötüye yorma. Uğursuz sayma. Bu anlayış dinimizde men edilmiştir.
 • Sola dönme.
 • Sola yatma.

tevhid-i cami / tevhid-i câmi

 • Çok kapsamlı ve herşeyi içine alan tevhid anlayışı.

tevsi-i zihin

 • Zihni genişletme, anlayış ve kavrayış kabiliyetini yükseltme.

vahhabilik / vahhabîlik

 • Dinin bazı konularında aşırılıkları olan bir anlayış.

vehhabi / vehhâbî

 • Vehhabilik anlayışından olan.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Bazı konularda aşırılıkları olan dinî bir anlayış.

zekavet / zekâvet

 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.
 • Zekilik, anlayış çabukluğu.

zeki / zekî

 • Zekâ sahibi. Çabuk anlayışlı.
 • Çabuk anlayışlı, temiz.

zevi-l idrak

 • İdrak sahipleri. Anlayış ve akıl ile kavrayışlı olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın