LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ameli ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

ameliyat / ameliyât / عمليات

 • İşlemler, uygulamalar. (Arapça)
 • Ameliyat. (Arapça)

ameliyat-ı cerrahiye

 • Cerrahi operasyon, ameliyat.

ameliyat-ı cerrahiye-i nafia / ameliyat-ı cerrahiye-i nâfia

 • Vücudun faydasına olan cerrahî ameliyat.

ameliyat-ı şifakarane / ameliyat-ı şifakârâne

 • Şifa veren ameliyat.

bed-kar / bed-kâr

 • Kötü iş yapan. Fena hareketli kimse. Fiil ve ameli kabih olan. (Farsça)

butlan-ı his

 • Ameliyat için bir uzvun hissinin iptâli, duyarsız hâle getirilmesi.

cebir

 • Zabtetmek. Zor. Kuvvet.
 • Bir şeyi ıslah ve tamir etmek, düzeltmek.
 • Bâtıl bir fırka.
 • Mat: Harflerle yapılan hesab.
 • Tıb: Fevkalâde ameliyat, kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık uzva sarılan tahtalar.

cerrah

 • Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör.

cerrahi / cerrahî

 • Tıpta operatörlük.
 • Ameliyatla ilgili.

cerrahiye

 • Cerrahlık; ameliyat.

ceza-yı amel / cezâ-yı amel / جَزَايِ عَمَلْ

 • Amelin cezası.
 • Amelin karşılığı.

cins-i amel

 • Amelin cinsi, türü.

ecir

 • Karşılık, ücret.
 • İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.

emel

 • Arzû, hırs, tamah.Çalış ibâdet et bırak emeli, Son nefese kadar bırakma ameli.

encam-ı kar / encâm-ı kâr

 • İşin neticesi, amelin sonu.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

farz-ı zanni / farz-ı zannî

 • Müçtehidlerce kat'i bir delile yakın derecede kuvvetli görülen, zanni bir delil ile sâbit olan vazifedir ki, amel hususunda farz-ı kat'î kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı amelî de denir. Meselâ: Abdestte mutlaka başı meshetmek bir farz-ı kat'îdir. Başın dörtte birini meshetmek bir farz-ı amelîdir.

fıkıh-fıkh

 • Bir şeyi anlayıp bilme,
 • Şeriat ilmi, şeriatın usül ve hükümleri, amelî ve şer'î meseleler bilgisi. Hukuk bilgisi.

halis / hâlis

 • Hilesiz. Katıksız. Saf. Duru. Saffetli.
 • Pek beyaz.
 • Evvelce karışık iken kusuru zâil olan.
 • Her ameli, yalnız Allah rızası için işleyen. (Müennesi: Hâlise'dir)

hariciyye

 • Hariçle alâkalı. Dış işleri.
 • Ameliyatla tedavi edilebilen hastalıklar.
 • Haricilik.

haza'

 • Kesme, yarma, ameliyat.

hemş

 • Ameli seri olan, hızlı, hareketleri çabuk olan.

hıyata

 • Terzilik, dikiş dikme işi.
 • Tıb: Ameliyat esnasında kesilip yarılan yerin tekrar kaynaması için dikilmesi.
 • Ameliyatta dikiş için kullanılan bağırsak ve benzeri şeylerden yapılan iplik.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

icraat

 • (Tekili: İcrâ) Meydana getirilen işler. Yapılan işler.
 • Ameliyat. Tatbikat.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

ihtilaf / ihtilâf

 • Farklılık, ayrılık. Aynı gâyeye ayrı ayrı yollardan gitme. Müctehid denilen âlimlerin amelî (işle ilgili) mes'elelerdeki ictihad ayrılıkları.

katibin / kâtibîn

 • İnsanın amelini yazan melekler.

kürtaj

 • Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi.

malzeme-i cerrahiye-i ruhiye / malzeme-i cerrâhiye-i ruhiye

 • Mânevî ameliyatta kullanılan malzeme.

meşarit

 • (Tekili: Mişrat) Keskin bıçaklar. Ameliyatta kullanılan keskin hekim bıçakları.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

musab

 • Sevab kazanmış olan. Ameline karşılık ecir kazanmış olan.

nefs-i amel / نَفْسِ عَمَلْ

 • Amelin kendisi.
 • Amelin ta kendisi.
 • Amelin kendisi.

neşr-i suhuf

 • Sahifelerin neşri.
 • Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.

neşter

 • Ameliyat bıçağı. Hekim bıçağı.
 • Ameliyat bıçağı.

operasyon

 • Bir cerrahın canlı bir vücut üzerinde yaptığı cerrahi müdahale. Ameliyat. (Fransızca)

rü'yet-i hüsn-ü amel

 • Yaptığı ameli, işi güzel görme.

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

şükm

 • Ücret, ivaz. Cezâ. Karşılık. Amelin ücreti.

tahzi'

 • Yarma, kesme.
 • Ameliyat.

tesmia

 • Halka ibadetini ve amelini işittirme, duyurma.

teyemmüm

 • Kasd.
 • Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.

ucb / عجب

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.
 • Ameline güvenme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın