LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te amal ifadesini içeren 195 kelime bulundu...

adat-ı küfriye ve zalimane / âdât-ı küfriye ve zâlimâne

 • İnkâra ait ve zâlimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

akfas

 • (Tekili: Kafas) Hamal küfeleri.
 • Kafesler.

ameli / amelî / عملى

 • İş olarak, uygulamalı.
 • Pratik, uygulamalı. (Arapça)

ameliyat / ameliyât / عمليات

 • Uygulamalar, tatbikler, pratikler.
 • İşlemler, uygulamalar. (Arapça)
 • Ameliyat. (Arapça)

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

azırra

 • (Tekili: Zarir) Körler, âmâlar, gözleri görmiyenler.

bakaya

 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

bar-ber

 • Hamal, yük taşıyan kimse. (Farsça)

bar-berdar

 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)
 • Yük kaldıran. (Farsça)
 • Hamal. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

barber / bârber / باربر

 • Hamal. (Farsça)

bedayi'

 • (Tekili: Bidâa) Sermayeler, anamallar.

beyan-ı mu'ciz / beyân-ı mu'ciz

 • Mu'cizevî açıklama; açıklamaları mu'cize olan ve bir benzer açıklamayı yapmaktan başkalarını âciz bırakan Kur'ân'ın beyanı.

beyanat / beyânat / beyânât / بيانات / بَيَانَاتْ

 • (Tekili: Beyan) Nutuklar, izahlar, açıklamalar, beyanlar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar, demeç. (Arapça)
 • Açıklamalar.

beyanat-ı ayat-ı kur'aniye / beyanat-ı âyât-ı kur'âniye

 • Kur'an'ın âyetlerinin açıklamaları.

beyanat-ı furkaniye

 • Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'ân'ın açıklamaları, izahları.

beyanat-ı harika

 • Hayranlık veren açıklamalar, izahlar.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beyanat-ı kur'aniye / beyânât-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın açıklamaları.

beyanat-ı medhiye / beyânât-ı medhiye / بَيَانَاتِ مَدْحِيَه

 • Övgü dolu ifadeler, açıklamalar.
 • Övgülü açıklamalar.

beyanat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) açıklamaları.

beyanat-ı sabıka

 • Geçmiş açıklamalar, önceden yapılan izahlar.

bid'at

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan yeni âdet ve uygulamalar.

bid'atkarane / bid'atkârâne

 • Aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışarak.

bid'iyyat / bid'iyyât

 • Bid'alar; aslen dinde olmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine zarar verici yeni âdet ve uygulamalar.

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

cebri / cebrî

 • Zorla, zorlamalı.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cibayat

 • (Tekili: Cibâyet) Vergi, câbilikler, gelir toplamalar.

cum'a

 • Toplanma.
 • Perşembeden sonraki gün. Müslümanların kudsî tâtil günü olup, o güne mahsus namazla mükelleftirler. Memur ve işçilerin cuma namazı vakti serbest bırakılmamaları din hürriyetine aykırıdır. Yahudiler ve hristiyanlar haftalık dinî törenleri için cumartesi ve pazar günü serbest

delk

 • Eski ve yamalı elbise. Dervişlerin giydikleri eski aba. (Farsça)
 • Kılıcı kınından çıkarmak. (Farsça)

dirayet tefsiri / dirâyet tefsîri

 • Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir.

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

efham / efhâm

 • Anlayışlar, zihinler, anlamalar.
 • Anlamalar, en iyi anlayan.

efrah

 • Ferahlamalar. İç açılmaları. Sevinmeler.

ehl-i bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar.

ehl-i bid'a ve ilhad / ehl-i bid'a ve ilhâd

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışanlar ve inkârcılar.

ehl-i dalalet ve bid'a / ehl-i dalâlet ve bid'a

 • Dinin aslında olmadığı halde, sonradan çıkarılan zararlı âdet ve uygulamaları dine mal etmeye çalışan, doğru ve hak yoldan sapmış olanlar.

eltaf

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

fiiliyat

 • Fiiller, uygulamalar.

forsa

 • Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erba

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

hallak

 • İyi traş eden. Berber.
 • Hamal.

hammal / hammâl / حمال

 • Hamal. (Arapça)

hammaliyye

 • Hamal ücreti.

harahir

 • (Tekili: Harhara) Tıb: Akciğerden gelen hırıltılar.
 • Uykuda iken horlamalar.

havaşi

 • (Tekili: Hâşiye) Bir yazının kenarına eklenen not veya açıklamalar. Hâşiyeler, derkenarlar.
 • Maiyet adamları.

hezarmih / hezarmîh

 • Bin yerinden yamalı derviş hırkası. (Farsça)
 • Çok süslü. (Farsça)
 • Gök yüzlü. (Farsça)

hezeliyat

 • Ciddi olmayan sözler, saçmalamalar.

hezeyanat

 • (Tekili: Hezeyan) Sayıklamalar.
 • Saçma sapan ve mânâsız konuşmalar.

hikaye-i temsiliye / hikâye-i temsiliye

 • Kıyaslamalı, analojik hikâye.

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

hımlak

 • (Çoğulu: Hamâlik) Gözün etrafı.

hissiyat-ı cumhur

 • Genel halk kitlelerinin hisleri, algılamaları.

hornito

 • İsp. Küçük fırın.
 • Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık.

hukuk-u tabiiyye

 • İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile bâtılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

ibramat

 • (Tekili: İbram) Yalvarmalar, ısrar etmeler, rica etmeler, zorlamalar.

icraat / icrâât

 • Uygulamalar, yapmalar.

iddianame / iddiânâme

 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

iddiharat / iddihârât

 • Biriktirmeler, depolamalar.

ihzarat / ihzârât

 • Hazırlamalar.
 • Hazırlamalar.

ilcaat / ilcaât / ilcâât

 • Zorlamalar.
 • Lüzumlu şeyler.
 • Gereklilikler, zorlamalar.
 • Mecburiyetler, zorlamalar.

ilcaat-ı zaman

 • Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler.

ilhahat

 • (Tekili: İlhah) Direnmeler, zorlamalar.

ilham-ı fıtri / ilham-ı fıtrî

 • Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını karşılamaları için varlıklara yaratılışta vermiş olduğu duygu.

imtihanat / imtihanât

 • Sınamalar.

israfat / isrâfât

 • (Tekili: İsrâf) İsrâflar, lüzumsuz yere harcamalar.
 • Gereksiz harcamalar.

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

istihlakat / istihlâkat

 • (Tekili: İstihlâk) Yenilip içilen şeyler.
 • Harcamalar.

istihlakat-ı dahiliye / istihlâkat-ı dâhiliye

 • Dâhilî sarfiyat. Memleket içi harcamalar.

istihrac-ı cifri / istihrac-ı cifrî

 • Cifirle ilgili hesaplamalar, cifir ilmiyle elde edilen sonuçlar.

istihzarat / istihzarât

 • Hazırlamalar.

izafat

 • (Tekili: İzâfet) İzafetler, isim takıları, isim tamlamaları.
 • Gr: Zincirleme isim tamlaması.

izahat / izâhât / îzâhât / ایضاحات / ا۪يضَاحَاتْ

 • (Tekili: İzah) İzahlar, açıklamalar.
 • İzahlar, açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar.
 • Açıklamalar. (Arapça)
 • Îzâhât vermek: Açıklamada bulunmak, açıklama yapmak. (Arapça)
 • Açıklamalar.

jende

 • Yamalı, eski. (Farsça)
 • Eski-püskü. Pejmürde. (Farsça)

jendepuş

 • Yamalı hırka giyen kimse. Fakir. (Farsça)

jinde / ژنده

 • Yırtık, eski. (Farsça)
 • Yamalı hırka. (Farsça)

jindepuş / jindepûş / ژنده پوش

 • Yamalı hırka giyen. (Farsça)
 • Derviş. (Farsça)

kala / kâla

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ev eşyası, giyim eşyası. (Farsça)
 • Sermaye, anamal. (Farsça)

kalavra

 • Eskimiş meşin eşya veya yamalı ayakkabı.

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamaları için yapılmış büyük hanlar.
 • Büyük yollarda kervanların konaklamalarına mahsus büyük hanlar. (Selçuklular ve Osmanlılar devrinde hayır eseri olarak yaptırılmışlardı.)

kur'an-ı azimü'l-beyan / kur'ân-ı azîmü'l-beyan

 • Açıklamaları pek yüce ve benzersiz olan Kur'ân.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizi'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizi'l-beyân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları âciz bırakan Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan-ı azimüşşan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân-ı azîmüşşân

 • Açıklamalarıyla benzerini yapmaktan akılları aciz bırakan, şan ve şerefi yüce olan Kur'ân.

kur'an-ı mucizü'l-beyan / kur'ân-ı mucizü'l-beyân

 • Açıklamalarıyla mu'cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur'ân.

kur'an-ı vazıhü'l-beyan / kur'ân-ı vâzıhü'l-beyân

 • İfade, üslûp ve açıklamaları açık, anlaşılır olan Kur'ân.

kuran / kûrân

 • (Tekili: Kur) Körler. âmâlar. (Farsça)

kuri / kûrî

 • Körlük, âmâlık. (Farsça)

kuyud

 • Kayıtlar, sınırlamalar.

leddam

 • Eski elbiseleri yamalıyan.

levami'

 • (Tekili: Lâmia) Parıldayan şeyler, nurlar, parıldamalar.

lisan-ı kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / lisan-ı kur'ân-ı mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mu'cize olan Kur'ân'ın dili.

manzumat

 • Düzenlemeler, sıralamalar.

masarıf / masârıf

 • Masraflar, harcamalar.

masarif / masârif / مصارف

 • Masraflar, harcamalar.
 • Harcamalar. (Arapça)

meal / meâl

 • Tefsîr âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilen mânâ, açıklama.

menazil / menâzil / منازل

 • Konaklar. (Arapça)
 • Aşamalar. (Arapça)

mesarif / mesârif / مصارف

 • Harcamalar. (Arapça)

meşruhat / meşrûhât / مشروحات

 • Açıklamalar, izahlar.
 • Açıklamalar. (Arapça)

mu'cizü'l-beyan

 • Açıklamaları mucize olan.

muahezat

 • (Tekili: Muâheze) (Ahz. den) Tenkid ve itirazlar.
 • Azarlama ve paylamalar. Çıkışmalar.

muamelat-ı zahiriye / muâmelât-ı zâhiriye

 • Görünürdeki uygulamalar.

müdam

 • Devam eden. Sürekli. Dâim ve bâki olan.
 • Mübtelâ olan. (Her nefeste Allah adın de müdamAllah adı ile olur her iş temamSüleyman Çelebi)

mufazzaz

 • Gümüş kaplamalı, gümüşlü.

muhakemat / muhâkemat / محاكمات

 • Hüküm yürütmeler. (Arapça)
 • Yargılamalar. (Arapça)

muhasser vadisi / muhasser vâdisi

 • Hicaz'da, Minâ ile Müzdelife'yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ'ya giderken durmamaları gereken yer.

muhavere-i temsiliye

 • Diyalog tarzında kıyaslamalı benzetme.

muktatafat

 • (Tekili: Muktataf) (İktitaf. dan) Derlemeler, toplamalar. Derlenmiş şeyler.

murakka / مرقع

 • Yamalı. (Arapça)

murakka'

 • (Ruk'a. dan) Yamalı, yamanmış.

müsveddat

 • (Sevvad. dan) Müsveddeler, karalamalar, taslaklar.

mütemehhil

 • Yavaş yavaş, aşamalı şekilde.

niseb

 • Nisbetler, kıyaslamalar ve ölçüler.

nüfuş

 • Yabana yayılmak.
 • Davarların geceleyin yayılıp çobansız otlamaları.

nüzul

 • İniş, inmek, aşağı inmek, konaklamak.
 • Nüzül, felç hastalığı.
 • Hacıların Mina'ya gelip konaklamaları.

pamal / pâmâl / پامال

 • Ezilmek, çiğnenmek. (Farsça)
 • Pâmâl olmak: Ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak. (Farsça)

püştvare

 • Bir hamal yükü. Bir arkalık yük. (Farsça)

ragabat

 • Rağbetler, istekler, istekle karşılamalar.

rejim-i bid'akarane / rejim-i bid'akârâne

 • Bid'aları, dinin aslından olmayan zararlı âdet ve uygulamaları getiren rejim.

rıka

 • Üzerine yazı yazılan deri veya kağıt parçaları.
 • Kısa mektublar.
 • Yamalar.
 • İstidalar. Müzekkereler. Dilekçeler.

rücum

 • (Tekili: Recm) Taşa tutmalar, taşlamalar.

sademat

 • (Tekili: Sadme) Vuruşlar, patlamalar.
 • Ansızın başa gelen belâlar.

safahat / safahât / صفحات

 • Sayfalar, alanlar, aşamalar.
 • Aşamalar. (Arapça)

sarfiyat / صرفيات

 • Harcamalar, kullanımlar, giderler.
 • Harcamalar. (Arapça)
 • Salgılar. (Arapça)

şari' / şâri'

 • Kanun koyucu; kullarına yapmaları ve yapmamaları gerekli davranışlarla ilgili kanun ve kurallar koyan Allah.

şems-i mu'cizbeyan

 • Mu'cizeli açıklamalarıyla varlık âlemini aydınlatan güneş, Kur'ân-ı Kerim.

sevkiyat / sevkiyât

 • Göndermeler, yollamalar.

siyasat / siyâsât

 • Siyasetler, siyasî uygulamalar.

suret-i temsiliye

 • Kıyaslamalı benzetme şeklinde.

sürub

 • (Tekili: Serb) İçyağları.
 • Çekiştirmeler, azarlamalar.

şüruh / şürûh / شروح

 • (Tekili: Şerh) Şerhler, açıklamalar.
 • Şerhler, açılamalar. (Arapça)

ta'mirat / ta'mirât

 • (Tekili: Tamir) Noksanları gidermek. Eksik ve bozukları düzeltmeler ve tamamlamalar. Ta'mirler.

ta'nifat / ta'nifât

 • (Tekili: Ta'nif) Şiddetle azarlamalar, darılmalar.

ta'yibat / ta'yibât

 • (Tekili: Ta'yib) Ayıplamalar.

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Vesile ve bahane aramalar. Esassız özür bildirmeler.
 • (Tekili: Ta'zir) Azarlamalar, ta'zirler, tekdirler.

tabakat-ı mütefavite / tabakât-ı mütefavite

 • Farklı aşamalar, safhalar, tabakalar.

tabakat-ı ömr-ü insan

 • İnsan ömrünün aşamaları.

tabut-i sekine / tâbût-i sekîne

 • İsrâiloğullarının, içinde mukaddes emânetleri sakladıkları ve Mûsâ aleyhisselâmdan beri nakledilerek gelen altın kaplamalı sandık.

tafsilat / tafsilât / tafsîlât / تَفْص۪يلَاتْ

 • (Tekili: Tafsil) Açıklamalar, izahlar.
 • Geniş açıklamalar.
 • Açıklamalar.

tafsili / tafsilî / tafsîlî / تَفْص۪يل۪ي

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Açıklamalı olarak.

taharriyat / taharriyât

 • Araştırmalar. Aramalar. Aratmalar.
 • Aramalar.

tahdidat / tahdidât / tahdîdât / تحدیدات

 • Sınırlamalar, kısıtlamalar.
 • Tahditler. Sınırlamalar.
 • Sınırlandırmalar, kısıtlamalar. (Arapça)

tahdişat

 • (Tekili: Tahdiş) Tırmalamalar. Kurcalamalar.

tahkirat / tahkirât

 • Hakaretler, aşağılamalar.
 • Aşağılamalar.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

tahşidat-ı kur'aniye / tahşidat-ı kur'âniye

 • Kur'ân'ın tahşidatı; Kur'ânın bazı konular üzerinde yaptığı vurgulamalar.

tahsinat

 • Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.

takbihat / takbihât

 • (Tekili: Takbih) Ayıplamalar, çirkin görmeler.

takriat / takriât

 • (Tekili: Takri') Azarlamalar, paylamalar, başa kakmalar.

takrir / takrîr

 • Anlatma, anlatım, bir âlimin kitâbdan okuyarak îzâh ve açıklamalarda bulunması.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

taltifat

 • Gönül okşamalar.

tasarrufat-ı beşeriye / tasarrufât-ı beşeriye

 • İnsanların gerçekleştirdikleri tavır, davranış, faaliyet ve uygulamalar.

tasavvurat / tasavvurât

 • Tasarlamalar.

tasdikat / tasdîkât

 • (Tekili: Tasdik) (Ka, uzun okunur) Tasdikler, onaylamalar, doğrulamalar.
 • Tasdikler, onaylamalar.

taskilat / taskilât

 • (Tekili: Taskil) Cilâlamalar. Cilâ yapmalar.

tatbikat / tatbîkat / تطبيقات

 • Uygulamalar.
 • Uygulamalar. (Arapça)
 • Tatbikat. (Arapça)
 • Tatbîkat yapmak: Uygulama yapmak. (Arapça)

tatbiki / tatbîkî / تطبيقى

 • Uygulamalı. (Arapça)

tavzihat / tavzîhat / توضيحات

 • Açıklamalar. (Arapça)

tazyikat

 • (Tekili: Tazyik) Tazyikler. Sıkıştırmalar. Baskılar. Zorlamalar.
 • Basınçlar.

te'vil / te'vîl

 • Yorumlamak, açıklamak.
 • Ehl-i sünnet âlimlerinin, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden ve Eshâb-ı kirâmdan bildirdikleri tefsirlere (açıklamalara) bağlı kalarak âyet-i kerîmeleri açıklamak veya bu şekilde yapılan açıklamalar ve îzâhlar.

teamülat / teâmülât / تعاملات

 • Alışılagelmiş uygulamalar. (Arapça)

teberruat / teberruât

 • (Tekili: Teberru') Teberrular, bağışlar, bağışlamalar.

tebrikat / tebrikât / tebrîkât / تبریكات

 • Mübârek kılmalar, kutlamalar.
 • Kutlamalar. (Arapça)

tedenniyat / tedenniyât

 • (Tekili: Tedenni) Gerilemeler, tedenniler, aşağılamalar.

tedric

 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.

tefehhümat / tefehhümât

 • (Tekili: Tefehhüm) Farkına varmalar, yavaş yavaş anlamalar.

tefsirat

 • Tefsirler; açıklamalar, yorumlamalar.

tekatir

 • (Tekili: Taktir) Damlamalar.

tekdirat / tekdirât

 • Uyarmalar, azarlamalar.
 • (Tekili: Tekdir) Tekdirler, azarlamalar.

tekrarat

 • Tekrarlamalar. Aynı şeyi bir kaç defa yapma.

telakkiyat / telâkkîyât

 • Anlayışlar, anlamalar.

telkihat

 • Aşılamalar.

telkinat

 • Aşılamalar.

telvihi / telvihî

 • Açıklamalı.

temsili / temsîlî

 • Kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik.

tenkirat / tenkirât

 • Yadırgamalar.

terakib / terâkib

 • (Tekili: Terkib) Terkibler.
 • Gr: İki veya daha çok kelimeden meydana gelen birleşik kelimeler. Tamlamalar.
 • Tamlamalar.

tertibat / tertîbat / تَرْت۪يبَاتْ

 • Sıralamalar.

tertibat-ı mukaddeme / tertibât-ı mukaddeme

 • Başlangıçtaki sıralamalar, tertib ve düzenler.

teşniat / teşniât

 • Ayıplamalar, çirkin bulmalar.
 • (Tekili: Teşni') Ayıplamalar, çirkin bulmalar.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

teşrihat

 • Şerhler, açıklamalar.
 • Açıklamalar.

teşrii masuniyyet / teşriî masuniyyet

 • (Masuniyyet-i teşriiye) Milletvekillerinin Meclis'te izhar ettikleri fikir ve verdikleri reylerden, mes'uliyete tâbi olmamaları.

tevbihat

 • (Tekili: Tevbih) Azarlamalar, tekdirler.

tevbihat-ı şedide

 • Şiddetli tekdir ve azarlamalar.

tevkifat

 • Tutuklamalar.

tuluat / tulûât / طلوعات

 • Doğaçlamalar. (Arapça)

zaazi'

 • (Tekili: Za'zaa) Sarsmalar, ırgalamalar.

zakzaka

 • Çocukların oynayıp sıçramaları.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın