LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aline ifadesini içeren 121 kelime bulundu...

bedel-i icar

 • Huk: Arazi hukukunda tasarruf hakkı mukabilinde verilen emsâline uygun peşin para.

bedel-i öşr

 • Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

belagat-ı kur'aniye / belâgat-ı kur'âniye

 • Kur'ân belâğatı, Kur'ân'ın güzel ve yerli yerinde ve muhatabın hâline uygun anlatımı.

ben

 • (Bak: Ene) t. Psk: Şuurlu kişiliğimiz. Başlangıçta çocuğun benliği şuurlu değildir. Kendisini başkasından ayıramaz. Fakat canlı olarak ihtiyaç ve istekleri vardır. Benin bu şuursuz haline "alt ben" denir. Kendisi ile başkası arasındaki farkı anlamaya, münasebetler kurmaya, düşünmeğe başlayınca şuurl

bi-

 • Başına eklendiği kelimeyi "e" haline getirir. İle, için mânâlarını vererek Farsçadaki "be" edatıyla aynı vazifeyi görür. Harf-i cerdir. Yâni; kendinden sonraki kelimeyi esre ("İ" diye) okutur. Yemin için de kullanılır.

buhar

 • Suyun buğu haline gelmiş şekli.
 • Seyyal, lâtif cisim.

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

dakik

 • İnce, ufak, nâzik.
 • Toz haline getirilmiş şey, un.
 • Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

delail-i mücesseme-i musattaha / delâil-i mücesseme-i musattaha

 • Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller (düz bir kâğıt üzerine şekli çizilmiş deliller).

devir ve teselsül

 • Davanın delile ve delilin davaya taalluk etmesiyle kaziyenin dönüp dolaşıp yine eski hâline gelerek hallolunamaması.

endüstri

 • Sanayi, imalât, sanatlar. Hammaddeyi mâmul eşya hâline getirme. Bu da ikiye ayrılır. 1- Küçük sanayi: Ev ve atölyelerde basit âlet ve makinelerle eşya imalâtıdır. 2- Büyük sanayi: Su buharı, akaryakıt, elektrik, atom enerjisi gibi büyük çapta enerji kaynaklarından faydalanılarak fabrikalarda seri hâ (Fransızca)

furkan-ı cismani / furkan-ı cismânî

 • Cisim haline gelmiş, hakkı batıldan ayıran Kur'ân gibi Allah'ı tanıttıran kâinat kitabı.

girit madalyası

 • Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi.

günahpişe

 • (Çoğulu: Günahpişegân) Günah işlemeyi âdet haline getiren.

günahpişegan / günahpişegân

 • Günah işlemeyi âdet haline getirenler. (Farsça)

hafire

 • Evvelki hâline ve evvelki yerine dönmek.

hamdele

 • "Elhamdülillah" demenin kısaca ismi. Bu sözün masdar haline getirilip kısaltılması.

hardal

 • Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılır.

havayic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline gelmiş şeyler.

hey'etşinas

 • Astronomi bilgini. Sema ve ecramın ahvâline vâkıf olan. (Farsça)

hiss

 • Duymak. Farkına varmak. Duygu.
 • Bir kimsenin haline acıyıp rikkat ve şefkat eylemek.
 • Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek. Bedendeki his uzuvlarından birisini müteessir eden bir şeyin mevcudiyetini idrak eylemek.

huygerde

 • Terlemiş. (Farsça)
 • Adet edinmiş, huy hâline getirmiş, alışmış. (Farsça)

iade

 • Geri vermek. Eski haline getirme.
 • Mukabilini yapma. Karşılığını yapma.
 • Avdet ettirmek.
 • Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı.

ibhal

 • Kendi hâline bırakma, salıverme.

icmad-ı ma / icmad-ı mâ

 • Suyun dondurulması. Suyun buz haline getirilmesi.

ifrazciyan

 • Darphanede sikke (para) kesenler. Altun, gümüş ve bakır madenlerini para haline getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir.

ıhrab

 • Viran etmek, harabe haline getirmek.

ikale

 • Pazarlığı bozma. Her iki tarafın isteğiyle alışveriş mukavelesini bozma. Bir hukuki muamele ile meydana gelen vaziyetin diğer bir hukuki muamele ile eski haline getirilmesi.
 • Demediği halde "Dedin" diye iddia etme.

imkan-ı örfi / imkân-ı örfî

 • Emsaline pek az rastlanan hârika bir âdet veya keramet gibi.

infitahiyyet

 • Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi. (Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan hâl.)

irca' / ircâ' / ارجاع

 • Eski haline döndürme, çevirme. (Arapça)
 • İrcâ' etmek: Döndürmek, çevirmek. (Arapça)

irsal

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.

ıslah / ıslâh

 • Terbiye etmek, iyi hâle getirmek.
 • Bozulan bir şeyi eski hâline getirme.
 • İnsanların aralarını düzeltmek, barıştırmak.

istidad vermek

 • Yetenekli kılmak, filiz verecek tohumlar hâline getirmek,.

istihase

 • Organik maddelerin, şekillerini muhafaza ederek zamanla taş hâline geçmesi. Fosilleşme.

kanuniyet

 • Kanun haline gelme.
 • Kanunluluk. Kanun haline gelmek.

kelbiyyun

 • Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

klasik

 • Çok eskiden yazıldığı hâlde değerini kaybetmeyen eser veya san'at eseri. (Fransızca)
 • Âdet hâline gelmiş usul. (Fransızca)

komprime

 • Toz halinde iken sıkıştırılıp ufak hap haline getirilmiş ilaç. (Fransızca)

kor

 • t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası.
 • Askeriyede kolordu.

kuddus / kuddûs

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Azamet ve celâline, büyüklüğüne lâyık olmayan, noksanlık ve eksiklik getiren şeylerden, his organlarının anladığı, hayâl gücünün hayâl ettiği, hâtıra gelen ve düşünülebilen her türlü vasıftan ve özellikten münezzeh, pâk ve temiz olan.

kulub-u münevvere aktabı / kulûb-u münevvere aktâbı

 • Kalp aracılığıyla nurlara ulaşan ve manevî bir kutup hâline gelen insanlar.

lisan-ı beliğane / lisân-ı beliğâne

 • Belâgatli dil, maksadı muhatabın hâline tam bir uygunluk içinde anlatan dil.

matbu'

 • Tab' olunmuş. basılmış, kitap veya gazete haline gelmiş. Basılıp matbaadan çıkmış olan.

medkuk

 • Döğülmüş, toz hâline getirilmiş.

mefruz

 • (Farz. dan) Farz olunmuş. Farz hâline gelmiş. Çok lüzumlu. Farz kabilinden olmuş.
 • Var sayılan.

meftul

 • (Fetl. den) Bükülmüş, kıvrılmış. Fitil hâline getirilmiş.

memalik / memâlik

 • Mülk hâline getirilen yerler ve köleler.

menfur etme

 • Nefret edilen birşey hâline getirme.

menkabe

 • Meşhur kimselerin ahvâline dair hayat hikâyesi. Kıssa. Hikâye. Menkıbe.

mesafih

 • Sahife haline getirilmiş şeyler, kitaplar.
 • Mushaflar, Kur'ânlar.

meshuk

 • (Sahk. dan) Döğülerek toz haline getirilmiş.

meskuk

 • (Meskuke) Sikkeli. Damgası vurulmuş.
 • Para hâline konulmuş.

meskukat

 • (Tekili: Meskuk) Sikke hâline getirilmiş mâdeni paralar. Akçeler.

mubahhar

 • Tütsülenmiş.
 • Buhar hâline gelmiş, buharlanmış.

müdevven

 • (Divan. dan) Tedvin olunmuş. Kitap hâline getirilmiş. Bir arada toplanıp tanzim edilmiş.

müfennen

 • İlim hâline, fenni şekle gelmiş olan. Fennileşmiş.

muhteris

 • Hırslı, aşırı istekli, hırsı tutku haline gelmiş.

münbess

 • Dağılmış, toz hâline gelmiş.

müncemid

 • Donmuş, buz hâline gelmiş.
 • Donuk.

müşahhas

 • Nev'i, cinsi anlaşılmış.
 • Şahıs haline girmiş, şahsiyeti belli olmuş. Şahıslanmış, teşhis edilmiş.

musattah

 • Satıh haline getirilmiş. Düz ve yassı hâle konulmuş olan. Satıhlandırılmış. Düzleştirilmiş.

müsta'bed

 • Köle haline getirilen, kul olan, kulluğu istenen.

müstahcer

 • (Hacer. den) Taş hâline gelmiş. Sertleşip taşlaşmış.

müstahleb

 • Süt gibi beyaz ve sübye tarzında hazırlanmış, süt haline getirilmiş ilâç.

müstakzer

 • Kazurat hâline gelmiş, pis.

mustalahat / mustalahât

 • (Tekili: Mustalah) Istılah haline getirilmiş kelimeler.

müstehziyane

 • İstihza ederek, alay ederek ve eğlenerek. Oyuncak haline koyarak. (Farsça)

müteaccin

 • Hamurlaşan. Hamur haline gelen.

müteazzi

 • (Uzv. dan) Uzuvlaşmış. Organlaşmış, Uzuv hâline gelmiş.

mütecessid

 • Cesetleşmiş, ceset haline gelmiş.

mütehaccir

 • Taşlaşmış, taş haline gelmiş.
 • Taş haline gelmiş.

mütekamilin / mütekâmilîn

 • Tekâmül etmiş olanlar. Kâmil ve olgun kimseler. Allah'ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık hâline getirmiş olanlar.

mütemevvin

 • İyâline çok nafaka veren. Ailesine, çoluk çocuğuna iyi bakan.

mütemeyyi'

 • (Mey'. den) Mâyi haline gelen, sıvılaşan. Sulanıp akan.

müteşahhıs / مُتَشَخِّصْ

 • Şahıs haline gelen, cisimlenen.

nüsha-i kur'aniye / nüsha-i kur'âniye

 • Ciltlenmiş, kitap hâline getirilmiş Kur'ân nüshası.

nüzul / nüzûl

 • İnmek. Tasavvuf yolunda ilerleyerek, sebebler âlemini görmeyip yalnız sebeblerin sâhibini yâni Allahü teâlâyı bilme hâline ulaşan bir velînin insanları irşâd ve terbiye için, tekrar sebebler âlemine inmesi.

ocak imamı

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nın imamı. Cami-i Miyane adını alan ve ilkin mescid halinde bulunan Orta camii, Hicri 1000 senesinde büyütülerek cami haline getirilmiştir. Camiin imamı, hatibi, müezzini, muarrifi ve kayyumu vardı. İmam, Yeniçeriler arasında okuyup yazan ve tahsil görenlerden seçilirdi.

örf-ü nas / örf-ü nâs

 • İnsanlar arasında yaygın bir gelenek hâline gelen hususlar.

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rahmet-i mücesseme

 • Allah'ın sonsuz rahmetinin maddî cisim haline gelmiş hali olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

ritm

 • (Reythme) Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. (Fransızca)
 • Müvazeneli ve tenasüblü hareket. (Fransızca)

rızkımecazi / rızkımecazî

 • Alışkanlık sebebiyle ihtiyaç hâline gelen anormal rızık.

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

seff

 • Dokumak.
 • Yapmak.
 • Ahzetmek, almak.
 • Toz haline getirilmiş ilâç.
 • İlâcı toz haline getirme.

şehrayin-i rahman / şehrâyin-i rahmân

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle bir şenlik haline getirdiği yeryüzü.

şiar / şiâr / شعار

 • Slogan. (Arapça)
 • İşaret. (Arapça)
 • Şiâr edinmek: Slogan haline getirmek, meslek edinmek. (Arapça)

şis'

 • (Çoğulu: Şüsu') Nâline tasma vurmak.
 • Nâlin tasması.

ta'cin

 • (Acn. dan) Hamur yapma, yoğurma, hamur hâline getirme.

ta'mir

 • Bozuk şeyi düzeltmek. Eski şeyi düzeltip yeni hâline getirmek.

taaccün

 • (Acn. dan) Hamurlaşma, hamur hâline gelme, mâcun gibi olma.

tahmis

 • (Hums. dan) Bir şeyi beş kat veya beş köşe haline getirmek.
 • Edb: Bir şiirin her beytine üçer mısra ilâve ederek beşe çıkarmak.

tahzib

 • (Hizb. den) Takım haline getirmek. Hizibleştirmek. Gruplaştırmak.

tas'id

 • Eritme.
 • Yukarı çıkma ve çıkarılma.
 • Buharlaştırarak temizleme. İnbikten geçirip buhar haline getirme.

tasaffuh

 • Yaprak yaprak olma.
 • Levha biçiminde olma, levha hâline konulma.

tathin

 • (Çoğulu: Tathinât) (Tahn. dan) Öğütme. Un haline getirme.

tavazzu

 • Su hâline getirme.

tavilüzzeyl / tavîlüzzeyl

 • Sonu gelmez durum hâline gelmiş.

te'lif / te'lîf

 • Başkalarının sözlerini kendine mahsus bir sıra ile toplayıp kitâb hâline getirme.

tebahhurat / tebahhurât

 • Buharlaşmalar. Buğu haline geçmeler.

tebhir

 • Buharlaştırma. Buhar hâline getirme.
 • Tütsüleme.

tedvin / tedvîn

 • Bir araya toplayarak tertipleme.
 • Edb: Aynı mevzuya ait bahisleri, çalışmaları bir araya getirip kitap hâline getirme.
 • Biraraya getirip toplama, düzenleme; kitab hâline getirme.
 • Tedvîn edilmek: Kitap haline getirilmek.

tefahhum

 • Kömürleşme. Kömür hâline gelme.

teklis

 • (Kils. den) Kireç hâline getirme. Kireçleştirme.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

tema'dün

 • (Ma'den. den) Maden haline geçme.

temsir

 • (Mısır. dan) Bir yeri şehir haline getirme.
 • Taklil. Azaltma.

tercüman-ı beliğ

 • Çevirileri açık seçik ve muhatabın hâline uygun tercüman.

teşahhus

 • Belirlenme, şahıslanma, bir birey hâline gelme.

tesdis

 • (Çoğulu: Tesdisât) (Süds. den) Gazelin her beytine dörder mısra ilâve ile onu müseddes (altı mısralı) hâline getirmek.

teşebbüb

 • Şap haline gelme, şaplaşma.

teşerrüb

 • İçme; karakter hâline getirme.

tesfif

 • Dövüp ezme, toz haline getirme.

teslim

 • Diş diş etme. Merdiven haline getirme, ayak ayak düzme.

vesm

 • Damga. İşaret.
 • Dağlama.
 • Döğerek toz hâline getirme.

veyl

 • Vay hâline, yazık, felâket, hüzün ve hüsran.
 • Cehennem'de bir çukur ismi veya Cehennem'in bir kapısına bu isim verilmiştir.
 • Vaid, tehdid makamında kullanılan azab kelimesidir.
 • Vay hâline, yazıklar olsun.
 • Bir kimse veya topluluğun işledikleri kötülükler sebebiyle karşılaşacakları azâbı, kötü hâlleri ve acınacak bir hâlde bulunduklarını ifâde eden bir söz.
 • Cehennem'de bir vâdinin adı.
 • Vay hâline, yazık!
 • Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.

yad-ı daşt / yâd-ı daşt

 • Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahü teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi.

zeveban etmek

 • Fiz: Sıcaklığını artırarak bir cismin, katı hâlden sıvı hâline geçmesi. Erimiş olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın