LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alen ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

aleniyye

 • Açık, aleni, göz önünde.

alin / alîn

 • Aleni, açık.

babacan

 • Biraz kalender davranışlı, cana yakın.

batman

 • Eski ağırlık ölçülerinden olup, iki okkadan sekiz okkaya kadar yeryer değişir. Ekseriya altı okkadır. Bu, hâlen kullanılan sekiz kilo kadardır.

bedh

 • Vurmak, darp.
 • Âcizlik.
 • Aşikâre olmak, aleniyyet, açıklık.

beyyinen

 • Vâzıhan, aşikâr olarak, alenen, açık olarak.

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.

cahi / cahî

 • (Cahiye) Aşikar, aleni, açık, meydanda ve herkesin gözleri önünde olan.

cahil / câhil

 • Allahü teâlâyı unutmuş olan; gâfil, bilgisiz. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
 • İlmiyle amel etmeyen.

cahiyen

 • Aşikâr olarak, alenen.

cehren

 • Açıktan, alenen.

cehreten

 • Aşikâr sûrette, aleni bir şekilde, açıktan açığa.

cehri / cehrî

 • Aleni ve yüksek sesle vâki olan şey.
 • Açıktan, alenî olarak, yüksek sesle söylemek, okumak.

celiyyat

 • (Tekili: Celi) Aşikâr, açık, aleni, meydandaki şeyler.

cihar

 • (Cehr. den) Sesle, sadâ ile ve alenen söyleme ve okuma.

ciharen

 • (Cehr. den) Alenen, açık olarak.

ciro

 • ing. Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesiyle üzerine buna dair şerh verilmesi.

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

el'an

 • Halen, şimdi.

feth-i islam / feth-i islâm

 • Tuna nehri üzerinde Kladova kasabası yakınlarındaki bir kalenin adı.
 • İslâmların fethetmesi.

hala / hâlâ

 • (Hâlen) şimdi. Henüz. şimdiye kadar. Elân.

halet-i şuhud / hâlet-i şuhud

 • Şuhud hali, mânen veya misalen seyretme hâleti.

hayber

 • Arap Yarımadasında Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve Medine-i Münevvere'nin 170 km. kuzeyinde bir kasabadır. Evleri, yüksek bir kayanın üzerinde kurulmuş olan bir kalenin etrafında bulunur. Hicretin yedinci senesinde vuku bulan Hayber Gazası ile meşhur olmuştur. Aynı sene içinde Hz. Resulullah Efen

iktidab

 • Bir şeyi kendisi için kesmek.
 • Henüz öğretilmemiş deveye binmek.
 • İrticâlen söz söylemek.
 • Edb: Şâir, kasidesinden teşbihi keserek maksadına, yani medhettiğinin medhine geçmek.

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kalenderi / kalenderî

 • Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. (Farsça)
 • Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri "mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün" vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler. (Farsça)

kelbiyyun

 • Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.

kramp

 • Adalenin kasılması. (Fransızca)

lalefam

 • Lâle renginde. Rengi lâlenin rengine benzeyen. (Farsça)

limmi / limmî

 • (limmiye - lümmi) (Niçin mânâsındaki "lime" den) Aleni. Açık.
 • Nazari. Akla dayanan.

mi'rac

 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.

mutasavvere

 • Hayalen, tasavvur ederek.

müteallin

 • Aşikâr, aleni ve meydanda olan.

nazar-ı hayal

 • Bir meseleye hayalen bakmak.

rabıta-i şeyh

 • Tarikat-ı Nakşiyede, müridin hayalen şeyhinin huzurunda kendini tasavvur etmesine denir.

rind

 • Kalender. Aldırışsız, dünya işlerini hoş gören. (Farsça)
 • Laübali meşreb feylesof. (Farsça)
 • Bâtını irfan ile müzeyyen olduğu halde zâhiri sâde görünen hakîm. Dış görünüşü laübali olduğu halde, aslında kâmil olan kimse. (Farsça)
 • Aldırışsız, kalender.

rindan / rindân

 • Kalenderlik. (Farsça)
 • Rindler. (Farsça)

rindi / rindî

 • Kalenderlik, rindlik, aldırışsızlık. (Farsça)

saalik

 • Dilenciler.
 • Serseriler.
 • Kalenderler.
 • Dervişler.

seyahat-ı maneviye-i hayali / seyahat-ı mâneviye-i hayâlî

 • Hayâlen ve mânen yapılan seyâhat.

taallün

 • Aleni, âşikâr, meydanda olma. Herkesin gözü önünde gibi bilinme.

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın