LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alaca ifadesini içeren 137 kelime bulundu...

a'rem

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Alacalı, benekli (şey).

abdest-hane

 • Ayak yolu, helâ. (Farsça)
 • Abdest alacak yer. (Farsça)

abraş / ابرش

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.
 • Alacalı. (Arapça)

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahmakane

 • Ahmakça, budalaca.

ahsef

 • Kara ile ak, alaca.

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

alem-i berzah / âlem-i berzah

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

arma' / armâ'

 • Alaca yılan.

ashab-ı matlub / ashâb-ı matlub

 • Huk : İflâs hâlinde bulunan şahsın, kanuni alacaklılarının yekûnü.

avans

 • İlerideki bir alacağa mahsuben önceden verilen para. (Fransızca)

avl

 • İslâm mîrâs hukûkunda belirli hisse (pay) sâhiplerinin (Eshâb-ı ferâizin) mîrâstan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olma hâli.

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'ân'daki (Bakara, 281) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet.
 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

behak

 • İnsanın derisinde pul pul beyazlık ve alaca bir renk peyda eden bir çeşik hastalık.

behim

 • Düz siyah şey.
 • Alacasız hayvan.
 • Dik, pürüzsüz ses.

belagat-ı i'caz ve icaz / belâgat-ı i'câz ve îcâz

 • Bir mânâyı az sözle ve başkasının yapmaktan aciz kalacağı mükemmellikte, tam yerinde ifade etme san'atı.

belak

 • Ayakları alacalı at.

belk

 • Kapı açmak.
 • Ak ile kara alaca olma.
 • Büyük terazi.

belka'

 • Alaca. Alaca bacaklı olan at.

belkaa

 • Şam vilâyetinde bir yerin adı.
 • Kara ile ak alaca nesne.
 • Parlak nesne.

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

berzah alemi / berzah âlemi

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

bicade

 • Alaca boncuk.

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


cehennem-i daime / cehennem-i dâime

 • Kâfirlerin devamlı olarak kalacakları Cehennem.

cennet

 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes
 • İnananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.

cez'

 • Damarlı akik. Göz boncuğu adı verilen, kara alaca ve kıymetli bir süs taşıdır.

ciro

 • ing. Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesiyle üzerine buna dair şerh verilmesi.

dain / dâin

 • (Dâyin) Ödünç veren, borca veren.
 • Alacaklı. İkraz eden.
 • Borç veren, alacaklı.

dayin / dâyin / داین

 • Borç veren. Alacaklı. Ödünç para veren..
 • Borç veren, alacaklı.
 • Dâin. Borç veren, alacaklı.
 • Alacaklı. (Arapça)

defenni

 • Alaca renkli bir cins elbise.

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

dümlüc

 • Doğan kuşu.
 • Kan alacak yer.

ebarik

 • Balçıklı, kumlu yer.
 • (Tekili: Ebrak) Alaca atlar.

ebka'

 • Alaca karga.

eblak / ابلق

 • Rengârenk.
 • Alaca bulaca.
 • Alacalı at.
 • Alacalı. (Arapça)

eblak-süvar

 • Alaca ata binmiş kişi. (Farsça)
 • Mc: Savaşçı, cenkçi yiğit. (Farsça)

eblehane / eblehâne

 • Alıkça, budalaca.

eblek

 • Alacalı renk. (Farsça)

ebrak

 • Fazlaca parıltılı.
 • Taşlı, kumlu, balçıklı yer.
 • Alaca renkli at.
 • İki renkli lekeli bir şey.

ebras

 • İnsanın rengini degiştiren alaca ve miskin eden çok fena bir maddi hastalık ismi.

ebreş / ابرش

 • Alaca benekli at.
 • Kırmızı ve beyazdan meydana gelen alaca renk.
 • Alacalı at. (Arapça)
 • Alaca. (Arapça)

enkad

 • Bir alaca kuşun adı.

erkam

 • (Çoğulu: Erâkım) Alaca yılan.

erkaş

 • (Çoğulu: Erakiş) Siyahlı-beyazlı alaca yılan.

erkat

 • (Çoğulu: Erâkıt) Aklı karalı alaca yılan.
 • Yer yer beyazlığı olan her kara nesne.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

garim / garîm

 • Alacaklı.
 • Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse.
 • Alacaklı.

guna-gun

 • Türlü türlü, renk renk. Alaca. (Farsça)

gurab-ül beyn

 • Alaca karga.

gurema / guremâ

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.

hacz

 • Men'etmek. Mâni olmak.
 • İki şeyin arasını ayırmak.
 • Alacaklı, borçludan alacağını alabilmesi için borçlunun malına el konulmak.

haff

 • Alaca renkli at.

hak

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan.
 • İslâmiyet.
 • Gerçek, doğru.
 • Alacak.
 • Pay, hisse.
 • Hâtır, hürmet.
 • İnsanı

harbüş

 • Yırtıcı bir kuş.
 • Alaca yılan.

hasif / hasîf

 • Ak ile kara, alaca renkli urgan.
 • İki çeşit renkten meydana gelen.

hasun

 • Serçe gibi küçük ve alaca renkli bir kuş.

havale / havâle

 • Borçlunun, alacaklıya, borcumu falan kimseden al deyip, alacaklının, bu teklife, sözleşme yerinde râzı olması. Ciro etme.

hayfane

 • (Çoğulu: Hayfân) Alacalı çekirge.
 • Ayakları uzun olan at.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

hıbre

 • (Çoğulu: Hıber-Hıberât) Yemeni, alaca renkli bez.

hıms

 • Üç gün deveyi susuz bırakıp, dördüncü günü su vermek.
 • Alaca yemeni bez.

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

i'sar

 • Fakirlik.
 • Borçluya karşı takaza etmek, sıkıştırarak alacağını istemek, güçleştirmek.

iblak

 • Alaca olmak. Kapı açmak.

ibn-üs-sebil / ibn-üs-sebîl

 • Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında malı, parası kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp, muhtâç kalan.

ibra / ibrâ

 • Alacağından vaz geçmek.

ibraname

 • Alacaklı kimse tarafından alacak ve verecek kalmadığına dair verilen kâğıt. İbrâ senedi.

icra

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

icra memuru

 • Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru.

ihatavi / ihatavî

 • İhata edecek şekilde. Kaplayıp içine alacak yolda.

iman-ı kesbi / îmân-ı kesbî

 • Bir kimsenin âkıl (akıllı) ve bâliğ olduktan (ergen, gusül, boy abdesti alacak yaşa geldikten) sonra ettiği îmân.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

istifa

 • Alacağını borçludan tamam olarak almak.
 • Kabz-ı ruh etmek.

istinsaf

 • Alacağını alma. Hakkını tamâmen alma, ödeşme.

kak

 • Uzun, tavil.
 • Alaca karga.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

ku'ku'

 • Alaca renkli, uzun gagalı bir büyük kuş.

kubaa

 • Serçe gibi küçük bir alaca kuşun adı.
 • Avcıların giydiği hırka.

kul hakkı

 • Bir kimsenin, başkası üzerindeki hakkı, alacağı.

mamelek

 • Elinde bulunan şeyler, sâhib olduğu şeyler. Nesi var ise, hepsi.
 • Huk: Bir şahsın alacak ve borçlarının hepsi.

matlub / مطلوب

 • İstek, istenilen şey.
 • Alacak. Ödünç verilmiş.
 • İstenilen, aranan. (Arapça)
 • Alacak. (Arapça)

matlubat

 • (Tekili: Matlub) İstenilen, talebedilen ve aranılan şeyler.
 • Alacaklar. Ödünç olarak verilmiş olan şeyler.

mazacir

 • (Tekili: Mazcer) Gönül daralacak ve sıkıntılı yerler.

mazcer

 • (Çoğulu: Mazâcir) Gönül daralacak ve sıkıntılı yerler.

melez

 • (Meles) İki ırkın karışması neticesi hâsıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 • Aydınlıkla karanlık arası, alaca karanlık.

menfes

 • (Nefes. den) Nefes deliği. Nefes alacak yer.

merhaz

 • (Çoğulu: Merâhiz) Don yıkayacak yer.
 • Abdest alacak yer.

meşamm

 • (şemm. den) Koku alacak yer. Burun. Geniz.

mesir

 • Seyretmek.
 • Yol yol alacalı elbise.

mibzag

 • Nişter, kan alacak âlet.

mirgah

 • Kaymak alacak âlet.

mizae

 • Abdest alacak kap.

müdayene ayeti / müdâyene âyeti

 • Borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet; Bakara Sûresinin 281. âyeti.

muhalledat

 • (Tekili: Muhalled) Dâimî olarak kalacak şeyler.
 • şâheserler.

muhalledun / muhalledûn

 • Bâki ve dâimî olanlar.
 • Dâimî surette Cennet'te kalacak olanlar.

muhalün leh

 • "Lehine gönderilen" Alacaklı olan kişi.

müstevfir

 • Borçludan alacağını tamamen alan.

neceş

 • Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.

Payidar / pây-dâr /

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pây-dâr kalacaktır”

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


pise

 • Saksağan. (Farsça)
 • Alaca renk. (Farsça)

rakşa'

 • (Çoğulu: Rukaşâ) Alaca yılan.
 • Süslü kadın.

ramak

 • Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri.
 • Çok az şey.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

refika-i ebediye

 • Sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

şafak

 • Tan zamanı. Güneş doğmağa yakın zaman veya güneş battıktan sonraki alaca karanlık. Gündüz.
 • Nahiye. Cânib.
 • Nasihat eden kimsenin "Nasihatım te'sir etsin, sözüm tutulsun" diye ıslah için gayret göstermesi.
 • Merhamet.
 • Harf.

şecere-i rıdvan / şecere-i rıdvân

 • 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye andlaşmasından önce Medîneli müslümanların, altında Peygamber efendimize ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • Herkesin yaptığı tüm amellerin karşılığını alacağı mahşer gününde, mü'minlere şefaat edecek olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

siyera'

 • İbrişimle karışık alaca bez.

sur / sûr

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.
 • Kale duvarı. Kıyamet günü İsrafil (a.s.)'in çalacağı boru.

taglib / taglîb

 • Edb: Bir alâkadan dolayı bir kelimeyi, başka bir mânayı da içine alacak şekilde kullanma. Baba ile anaya "Ebeveyn" denilmesi gibi.
 • Bir ilgiden dolayı kelimeyi başka bir anlamı da içine alacak şekilde kullanma.

tağlib

 • Bir alâka ve ilgiden dolayı bir kelimeyi, başka bir mânâyı da içine alacak şekilde kullanma, ana-babaya ebeveyn denilmesi gibi.

tahsildar

 • Tahsil eden; alacakları toplayan kişi.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

taksim-i gurama / taksim-i guramâ

 • Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek.
 • Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek.

talebdar / talebdâr / طلبدار

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

talebkar / talebkâr / طلبكار

 • İstekli. (Arapça - Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

taytava

 • Bağırtlak kuşuna benzeyen alaca bir kuş. (Yüzü beyaz, başı kara olur.)

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tefvif

 • Bezi alacalı dokutmak.

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

teveşşi

 • Saç ve sakalı kır olmak, alacalanmak.

vamhah / vâmhâh / وامخواه

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Farsça)

vasail

 • (Tekili: Vasâyil) : (Vasile) Yemen'de çıkan çubuklu, alaca kumaşlar.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

yümne

 • Yemen alacalarından bir alaca kumaş.

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

zımar

 • Ele geçmesi mümkün olmayan kaybolmuş mal. Alacak veya yeri bilinmeyen mal.
 • Gizli kalmış hazine, iş veya şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın