LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alaş ifadesini içeren 142 kelime bulundu...

a'la-d derecat

 • Derecelerin en alâsı, en yükseği.

atlas

 • (Tekili: Talas) Eskitmeler, yıpratmalar.
 • Eski, aşındırılmış, yıpranmış.

aziş

 • Talaş, yonga, ağaç ve tahta kırığı. (Farsça)
 • Eşik tahtası. (Farsça)

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

banket

 • Bir otomobili uçtan uca kaplayan ve tek parçadan ibaret olan oturacak yer.
 • Karayollarında asfaltın her iki yanındaki balastlı kısım.

belul

 • Kurtulma. Hastalıkdan, marazdan kurtulma. Halâs olma.

büra'

 • Ağaç yongası. Törpüden çıkan talaş.

bürabe

 • Kalem yongası, törpüden çıkan talaş.

bürade

 • Eğeden çıkan talaş ki, "bürâde-i zeheb, bürâde-i fizza ve bürâde-i hadid" denir.

diger-gun

 • Değişmiş, başkalaşmış, bozuk. (Farsça)

enbire

 • Üzeri toprakla sıvalı olan damlarda sıvanın altına konulan çalı, saz, talaş gibi şeyler. (Farsça)

endave

 • Sıvacı malası. (Farsça)
 • Şikâyet. (Farsça)

eskimo

 • Grönland, Alaska ve Kuzey Kanada'da yaşayan bir kavmin adı.

fals

 • Halâs etmek, kurtarmak.

far'

 • Budak ve ağaç başı.
 • Her şeyin alâsı. İyisi.
 • Her kavmin şereflisi.

felsefe

 • Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 • İlm-i hikmet.
 • Maddeyi, hayatı ve bunların çeşitli tezâhürlerini, sebeblerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini toplayan ilim.
 • Herkesin hususi fikri. M

fikak

 • Halas, kurtulma.
 • Bir şeyin karşılığında verilen şey.

halas / halâs / خلاص

 • Kurtuluş, kurtulma. (Arapça)
 • Halâs bulmak: Kurtulmak. (Arapça)
 • Halâs olmak: Kurtulmak. (Arapça)

halita / halîta / خليطه

 • Karışım. (Arapça)
 • Alaşım. (Arapça)

hallisna / hallisnâ

 • Bizi halâs eyle, bizi kurtar (meâlinde duâ.)

hezl / هزل

 • Şaka, şakalaşma. (Arapça)

hiccet-ül veda' / hiccet-ül vedâ'

 • Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dâr-ı âhirete teşrifinden bir sene evvelki son vedâlaşma haccı.

hıls

 • (Çoğulu: Ahlâs) Yünden veya kıldan yapılan ve palas denilen döşek.
 • Büyük ve kuvvetli olan dişi deve.

hükake

 • Kazılan şeyin kazıntısı, talaşı veya yongası.

ıd'af

 • Zayıf etmek, zayıflamak.
 • Muzaaf etmek, fazlalaştırmak. İki kat yapmak.

iksar

 • (Kesret. den) Çoğaltma, fazlalaştırma, arttırma.

inhidaş

 • Dalaşma, hırlaşma (köpek).

inkaz

 • Kurtarma. Kurtarılma. Halâs etme.

irba'

 • (Ribâ. dan) Çoğaltma, artırma, fazlalaştırma.
 • Faize verip artırma. (Haramdır)

istihalat

 • (Tekili: İstihale) Değişmeler, başkalaşmalar.

istihale / istihâle / استحاله

 • Bir şeyin terkib ve asıl şeklinin başka hâle değişmesi. Başkalaşmak.
 • Mümkün olmayış, imkânsızlık.
 • Başkalaşma.
 • Başkalaşım, değişim. (Arapça)
 • İmkansızlık. (Arapça)

istihale-i in'ikasiye / istihâle-i in'ikâsiye

 • Yansımanın başkalaşması, farklı bir keyfiyet alması.

kanun-u tebeddül ve tagayyür

 • Başkalaşım ve değişim kanunu.

kaşkaşa

 • Bir şeyin kabuğunu soymak.
 • Hasta iyi olmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uyandırmak.

kıt'

 • (Çoğulu: Aktâ-Aktu) Deve palası.
 • Yük üstüne örttükleri palas.
 • Gecenin bir miktarı.
 • Yassı ve büyük olan ok temreni.

kuta'

 • (Çoğulu: Kutâ-Kutevât) Atın arkalaşacak yeri.
 • Bağırtlak kuşu.

mahlas

 • Nâm. Lâkab. Bazı muharrirlerde olduğu gibi, isme ilâve edilen başka bir isim.
 • Halâs olacak, kurtulacak yer.

male

 • Duvarcı malası. (Farsça)

maruz-u tagayyür

 • Başkalaşmaya ve değişmeye maruz.

mefaz

 • Feyz, halâs, zafer.
 • Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek.

melce'

 • Sığınılacak yer. Halas olacak, kurtulacak yer.

memzuc

 • Bitişik. Karışık. Karışmış. Birlik olmuş. Birbirine mezc olmuş.
 • Şakalaşmak.
 • Oynamak.

mencat

 • Kurtulma, necât bulma. Halâs olma.

mevadd-ı ihtilaf / mevadd-ı ihtilâf

 • İhtilâfa sebep olan maddeler; parçalanma, değişim, başkalaşım ve uyuşmazlık gibi sonuçlara sebep olan maddeler.

muayyen

 • Görülmüş olan, kat'i olarak belli olan, belli, ölçülü, tayin ve tesbit olunmuş, karalaştırılmış.

müdaabe

 • (Müdâabet) Karşılıklı takılma, lâtife yapma, şakalaşma.

müfakehe

 • Şakalaşma, lâtife yapma.

müfavasa

 • Ayırmak.
 • Halâs etmek.

müferres

 • Farsçalaştırılmış.

müfid / müfîd

 • İfâde eden, meramı güzel anlatan.
 • Mânalı, mânidâr.
 • Faydalı, faydayı mucib olan.
 • Mütâlâsından istifade olunan.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

mugayyer

 • (Gayr. dan) Değiştirilmiş, başkalaştırılmış. Tağyir edilmiş.

mugazele

 • (Ga, uzun okunur) Aşıkane şakalaşma, lâtifeleşme.

muhallis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs kılan, tahlis eden.

müharese

 • Yırtışıp dalaşmak.

mükalebe / mükâlebe

 • (Kelb. den) (Köpekler gibi) dalaşma.

mülatafa

 • (Mülâtefe) (Lutf. dan) Birbirine lâtife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek. Güzel muâmele.

mülatafat

 • (Tekili: Mülâtafa) Lâtifeler, mülâtafa etmeler, şakalaşmalar.

mülatafe / mülâtafe

 • Lâtifede bulunma, espiri yapmak, edep sınırlarını aşmadan şaka ile takılma, karşılıklı şakalaşma.

mülatefe / mülâtefe

 • Lâtifeleşme, şakalaşma.

mülmi'

 • Abanoz ağacının âlâsı.
 • Birbirine karışmış nesne.

mümazaha

 • Lâtife yapma, şakalaşma.

münecci

 • Halaskâr, kurtarıcı.

mürazat

 • Rızâlaşmak, râzı olmak.

musafaha / musâfaha / مصافحه

 • Tokalaşma; kucaklaşma.
 • El sıkışmak. Tokalaşmak.
 • Muhabbetini, arkadaşlığını, sevgisini izhar etmek.
 • Tokalaşma.
 • Tokalaşma. (Arapça)
 • Musâfaha etmek: Tokalaşmak, el sıkışmak. (Arapça)

müstahlas

 • (Halâs. dan) Kurtarılmış, halâs edilmiş.

müstahlis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs eden. Kurtarıcı.

mutayebat

 • (Tekili: Mutâyebe) Eğlenceli hikâyeler. Fıkralar.
 • Şakalaşmalar, lâtife yapmalar.

mutayebe / مطایبه

 • Lâtifeleşme, şakalaşma.
 • Şakalaşma, birbirine fıkra anlatma. (Arapça)

mütegayyir / مُتَغَيِّرْ

 • Başkalaşan, değişken.
 • Başkalaşan.

mütehallis

 • (Hulus. dan) Kurtulan, halâs bulan.
 • İkinci olarak başka bir ad takınan. Mahlâs alan.

mütehariş

 • Hırıldaşıp dalaşan, tehârüş eden.

mütehaşşin

 • Sertlik gösteren, kabalaşan.

mütemazih

 • Şakalaşan, birbirine lâtife ve şaka yapan.

mütevafir

 • (Vüfur. dan) Çoğalan, bollanan, fazlalaşan.

muvadaa

 • Düşmanlığı bırakıp barışma. Adaveti bırakıp sulh etme.
 • Vedâlaşma.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

nakz

 • Halâs olmak, kurtulmak.

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

neca

 • Evmek. Acele etmek.
 • Halâs olmak, kurtulmak.

necr

 • Ağaç yonmak.
 • Şiddetli sevk.
 • Asıl.
 • Renk.
 • Halâs, kurtuluş.

ni'me-l matlub

 • Tam aradığımız. İsteyip aradığımızın en âlâsı.

nüch

 • Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak.

nühate

 • Yonga. Talaş.

nüşare

 • Kesilen ağaçtan dökülen talaş, yonga.

pedrud

 • Vedâlaşma. (Farsça)

reha

 • Kurtuluş, kurtulma. Halâs. (Farsça)
 • Urfa şehrinin eski ismi. (Farsça)

rehayi / rehayî

 • Kurtulma, halâs, necat. (Farsça)

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

şeafe

 • (Çoğulu: Şüuf-Şiâf-Şeafât) Dağ başı.
 • Her nesnenin âlâsı ve üstü.

şelil

 • (Çoğulu: Eşille) Deve ve at ardına yapılan palas.
 • Çok sulu dere ortası.
 • Kısa gömlek.

serah

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek.
 • Davar gütmek.
 • Eşini boşamak.

serh

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uzun, büyük ağaç.
 • Güdülen davar ve sığır sürüsü.
 • Otlak, mera.
 • İrsal etmek.

sulsul

 • (Çoğulu: Salâsıl) Üveyik kuşu.

ta'rib / ta'rîb / تعریب

 • Arapçalaştırma. (Arapça)
 • Ta'rîb edilmek: Arapçalaştırılmak. (Arapça)
 • Ta'rîb etmek: Arapçalaştırmak. (Arapça)

tafassi

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tafsiye

 • Halâs etmek, kurtarmak.

tagayyür

 • Değişmek. Başkalaşmak.
 • Bozulmak. Renk değiştirmek.
 • Kokmak.
 • Başkalaşma, dönüşme.

tağayyür

 • Başkalaşma, değişikliğe uğrama.

tagayyür / تغير

 • Değişme, başkalaşma. (Arapça)

tağayyur / تغير

 • Başkalaşma.

tagayyür / تَغَيُّرْ

 • Başkalaşma.

tagayyürat / tagayyürât

 • (Tekili: Tagayyür) Başkalaşmalar, bozulmalar. Değişmeler.
 • Başkalaşmalar.

tağayyürat

 • Başkalaşmalar, değişmeler.

tagayyürat-ı alem / tagayyürât-ı âlem

 • Âlemdeki değişmeler, başkalaşmalar.

tagliz

 • (Gılzet. den) Kabalaştırma. Kaba ve galiz yapma.
 • Kaba söyleme.
 • Pahalanma.

tagyir

 • Başkalaştırma. Değiştirme. Bozma.
 • İyiden kötüye değiştirme.

tağyir / tağyîr / تغيير / تَغْي۪يرْ

 • Başkalaştırma, değiştirme, bozma.
 • Değiştirme, başkalaştırma. (Arapça)
 • Tağyîr edilmek: Değiştirilmek. (Arapça)
 • Tağyîr etmek: Değiştirmek. (Arapça)
 • Başkalaştırma.

tagyirat / tagyirât

 • (Tekili: Tagyir) Değiştirmeler, başkalaştırmalar; bozmalar.

tahallüs

 • Halâs olmak. Kurtulmak.
 • Edb: şiirde mahlâs kullanmak.

tahammür / تخمر

 • Mayalaşma. (Arapça)

tahlis

 • Kurtarmak. Halâs etmek.
 • Bir şeyin özünü, hülâsasını almak.

tebeddül

 • Başkalaşmak. Değişmek.
 • Yeni hey'ete, başka kıyâfete girmek.

tebeddül etme

 • Başkalaşma, değişme.

tecebbür

 • Zorbalaşma.

tefakkur

 • (Fakr. dan) Fakirleşme. Fukaralaşma.

tefaküh

 • (Fâkihe. den) Birbirlerine karşılıklı yemiş atma.
 • Mc: Şakalaşma.

tefellüt

 • Halâs olmak, kurtulmak.
 • Aniden bağından boşanmak.

tefkik

 • Birbirinden ayırmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.

tegayyür / تغير

 • Başkalaşma, dönüşme.
 • Değişme, başkalaşma. (Arapça)
 • Tegayyür etmek: Değişmek, başkalaşmak. (Arapça)

tegayyür-ü alem / tegayyür-ü âlem

 • Dünyanın değişmesi, başkalaşması.

tegayyürat / tegayyürât

 • Başkalaşmalar.
 • Başkalaşmalar, değişmeler.

teharüş

 • Hırıldaşıp dalaşma.

tehnid

 • Lâtifeleşmek, şakalaşmak, birbirine lütuf etmek.

temazüc

 • Birbiriyle karışmak.
 • Şakalaşma.

temazuh

 • Şakalaşmak.

temellus

 • Halâs olmak, kurtulmak.

temhis

 • İmtihan ve tecrübe etme.
 • Halâs etme.

temtit

 • "Ekber" derken bir elif fazlalaştırıp "ekbâr" demek.
 • Med edip çekmek.

tenakkuz

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tenazu'

 • Kavgalaşmak, çekişmek. Birbirine husumet etmek.

tensil

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tereffu'

 • Yükseğe çıkmak. Yukarı kalkmak.
 • Fazlalaşmak.

teşeyyu'

 • Şiilik taslamak. Şii olma.
 • Vedalaşmak.
 • Ardınca ve peşinden gitmek.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

tezahür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

tezyid

 • Artırma, çoğaltma, fazlalaştırma.

tezyid-i lezzet

 • Lezzeti arttırma, fazlalaştırma.

til'

 • Etrafına çok iltifat eden kişi. Etrafdakilerle şakalaşan kimse.

vareste / vâreste

 • Affedilmiş. Halâs bulmuş, kurtulmuş. (Farsça)
 • Rahat, serbest. (Farsça)
 • Afvedilmiş, halâs bulmuş, kurtulmuş, rahat, serbest.

varestegi / varestegî

 • Kurtulma, halâs bulma. (Farsça)
 • Rahatlık, serbestlik. (Farsça)
 • İlişiksizlik. (Farsça)

yesteur

 • Medine yakınında bir yer.
 • Deve sağrısına yapılan palas.
 • Belâ.
 • Bâtıl.
 • Misvak ağacı.