LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te akli ifadesini içeren 1089 kelime bulundu...

a'lem

 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.

a'sel

 • Eğri olan şey. Eğri dişli veya bacaklı kimse.

ab / âb / آب

 • Su. (Farsça)
 • Deniz. (Farsça)
 • Irmak (Farsça)
 • Tükürük (Farsça)
 • Özsuyu (Farsça)
 • Ter (Farsça)
 • Döl suyu (Farsça)
 • Sidik (Farsça)
 • Parlaklık (Farsça)
 • Yüzsuyu. (Farsça)
 • Letafet, hava. (Farsça)

ab-ı hayat

 • Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer.
 • Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söyle

acibe-i hilkat

 • Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi)

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

adalet / adâlet

 • Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

adamet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

adil

 • Adalet eden, hakkı haklı olana veren.

adiliyet / âdiliyet

 • Allah'ın haklıyı haksızı ayırması, her hakkı yerine getirmesi, sonsuz adalet sahibi olması.

adiyat / âdiyât

 • (Adiv. den ism-i faildir) Hızla koşmak, seyirtmek. (At, deve v.s. koşanların hepsine ıtlak olunabilir.)
 • Mc: Düşmanlık, zulüm.
 • Dâima muharebeye koşup hücum eden cemaat.
 • Uzaklık. (Kamus)

adl-i hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

adude

 • Yumuşaklık. Tazelik.

agah / âgâh

 • Uyanık, aklı başında.

agdef

 • Uzun ve sarkık kulaklı.

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene

 • Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.

ahlak-ı zemime / ahlâk-ı zemîme

 • Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.

ahmak

 • Aklı az, görüşü kısa olan.

ahmaki / ahmakî / احمقى

 • Akılsızlık, ahmaklık.
 • Ahmaklık. (Arapça - Farsça)

ahmakiyet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

ahtel

 • Sarkık kulaklı.

ahu-pay

 • Ceylan ayaklı. Çevik, atik. (Farsça)
 • Altı köşeli, nakışlı ev ve köşk. (Farsça)

akifan

 • Uzun ayaklı karınca.
 • Araptan bir kabile adı.

akik

 • Bunaltıcı sıcaklık.

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

akıl-suz / akıl-sûz

 • Akla ters, aklı rahatsız eden.

akılcılık

 • (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herş

akılfuruş

 • Aklını beğendirmeye çalışan.

akılsuz

 • Aklı yandıran, aklı gideren. (Farsça)

akkub

 • Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot.

akl-ı beşer

 • İnsan aklı. İnsan düşüncesi.
 • İnsan aklı.

akl-ı beşerin karı / akl-ı beşerin kârı

 • İnsan aklının yapacağı bir iş.

akl-ı dünyevi / akl-ı dünyevî

 • Dünya aklı.

akl-ı maaş

 • Aklın en alt tabakası. Dünyada geçim işini düşünen akıl.

akl-ı mesmu'

 • Kabil-i hitab olan akıl. Sonradan tecrübe ve bilgiyle gelişen akıl. Hayrı ve şerri fark edebilen ve mümeyyiz olan kimsenin aklıdır.

akleb

 • Sarkık dudaklı.

aklen ve naklen

 • Akıl ve haberlerin nakline göre. Akıl ve nakil yolu ile.

akliyat / akliyât

 • Aklın kapasitesine göre ele alınan meseleler, bilimsel şeyler.

akliyyun / akliyyûn

 • (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kı
 • Aklı tek ölçü kabul eden felsefeciler.

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

aks-ün nakiz / aks-ün nakîz

 • Birbirine zıt olan iki şey.
 • Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: "Her aklı başında olan insan Allah'ı tanır" kaziyesinden aks-ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: "Allah'ı tanımayanlar, aklı başında olmayan insanlardır."

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

alem-i hararet / âlem-i hararet

 • Sıcaklık âlemi.

ali-cenab / âli-cenab

 • İyilik sahibi, yüksek ahlâklı. Cömerd. Büyük zat. (Farsça)

alicenab / âlicenab

 • Yüksek ahlâklı.

alicenabane / âlîcenabâne

 • Yüksek ahlâklı birine yakışır biçimde.

alicenap / âlicenap

 • Yüksek ahlâklı, şerefli.

amaka

 • Derinlik.
 • Iraklık.

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

apriori

 • fels. Tecrübeden önce insan aklında varlığı kabul edilen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ: "Her sayı kendine eşittir" hakikatı hiçbir deneye baş vurmadan bilinen bir apriori bilgidir.

apsis

 • Yönlü bir eksen üzerinde bulunan bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. (Fransızca)
 • Bir noktanın, fezadaki yerini tesbite yarıyan ana çizgilerden yatay olanı. (Fransızca)

ara / arâ

 • Mıntıka, bölge.
 • Komşuluk.
 • Avlu.
 • Çıplaklık.
 • Geniş, çıplak arazi.

arec

 • Topallık, aksaklık.

arif-i münevver / ârif-i münevver

 • Nurlanmış ve mesleğinin mütehassısı olmuş ve aklı ile beraber kalbi de nurlanmış âlim. Arif-i Billâh.

arıza / ârıza

 • Aksama, aksaklık, engebe.

aser

 • Solak kimse, solaklık.

ashab-ı matlub / ashâb-ı matlub

 • Huk : İflâs hâlinde bulunan şahsın, kanuni alacaklılarının yekûnü.

asib

 • Dolmuş bağırsak.
 • Katı nesne, şedid.
 • Şiddetli sıcak, çok sıcaklık.
 • Talihsizlik.

asiven / âsiven

 • Şaşkın, sersem, aklı dağınık. (Farsça)

aslem

 • Kulağı kesik olan, kesik kulaklı.

asma'

 • Küçük kulaklı.
 • Zeki kimse.

asri / asrî

 • Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik.

aşüfte-dimağ

 • Aklı perişan. (Farsça)

ateh

 • Bunama, bunaklık. (Ateh getirmiş bir ihtiyar)
 • Bunama, bunaklık.

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

ateş-suhan

 • Dokunaklı, kalb kıracak şekilde ağır söz söyliyen. (Farsça)

ateş-zeban / ateş-zebân

 • Ateş dilli. Çok dokunaklı söz veya şiir söyleyen. (Farsça)

ateşi / ateşî / âteşî / آتشى

 • Hararetli, ateşli; dokunaklı. (Farsça)
 • Ateş renginde. (Farsça)
 • Hiddetli, öfkeli. (Farsça)
 • Ateşli. (Farsça)
 • Öfkeli, kızgın. (Farsça)
 • Acı, dokunaklı. (Farsça)
 • Cehennemlik. (Farsça)

avam / avâm

 • Amme'nin çoğulu, halk, topluluk.
 • Müctehid (âyet ve hadîslerden şer'î yâni dînî hükümler çıkaran İslâm âlimi) olmayan, mukallid (yâni mezhebinin usûl ve kâidelerini anlayıp taklîd eden).
 • Dînî ilimlerden haberi olmayan câhiller.
 • Olgunlaşmamış, irşâda (öğrenip, aydınlanmaya) muht

avaregi / avaregî

 • Avarelik, serserilik, işsiz güçsüzlük, aylaklık. (Farsça)

avarız / avârız

 • Arızalar, aksaklıklar, noksanlıklar.

avarız-ı semaviye

 • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

avrupazade / avrupazâde

 • Avrupayı taklit eden.
 • Avrupa'dan doğan. Avrupa te'siri ile olan. Avrupalıyı taklid eden. (Farsça)

aydın

 • Aydınlık.
 • Açık, âşikâr, açıkça görünen.
 • Mübârek, mesut. Bilgili, okumuş, görgülü.Bugün bazı çevrelerde batı ilim ve felsefesini tahsil edip benimseyenlere de "aydın" denilmektedir. Aklı gözüne inmiş, yani herşeyi maddi ölçülerle yorumlamaya alışmış, kalbi maddeci felsefe ile

ayes

 • Beyazlık, aklık.

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'ân'daki (Bakara, 281) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet.
 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

ayine-i iskender

 • Makedonya kralı Büyük İskender'in aynası. Rivayetlere göre, bu ayna Aristo tarafından yapılmış ve İskenderiye şehrinde yüksekçe bir yere konulmuştur. Bu sayede İskender, yüz fersah uzaklıktaki düşmanlarını aynada görürmüş.

azamet-i nuraniyet

 • Işığın, parlaklığın büyüklüğü.

azbi / azbî

 • Güzel ahlâklı.

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

azlaf

 • (Tekili: Zılf) Zool: Çatal tırnaklı olan hayvanların tırnakları. Toynaklar.

bahayim / bahâyim / بهایم

 • (Tekili: Behaim) (Behime) Suriye'de bir sıradağ ismi.
 • Canavarlar.
 • Dört ayaklı hayvanlar.
 • Dört ayaklı hayvanlar. (Arapça)

bahs

 • Noksanlık. Azlık. Nâkıs. Az.
 • Akarsu ile sulanmayıp yağmur suyu ile mahsül alınabilen tarla.
 • Zulüm. İşkence.
 • Uzaklık.
 • Gümrük almak.
 • Göz çıkarmak.

bahur

 • Çok sıcak. Çok sıcaklık.

baliğ / bâliğ

 • (Bâliğa) Yetişmiş. Olgun yaşına gelmiş. Aklı kemal bulmuş, erişmiş, varmış.

baraklit

 • (Bak: Faraklit)

barigah-ı ehadiyet / bârigâh-ı ehadiyet

 • Herbir vaklıkta isim ve sıfatlarıyla tecellî eden Allah'ın huzuru; İlâhî dergâh.

barika-i hakikat / bârika-i hakikat

 • Hakikatın parıltısı ve parlaklığı. Hakikat nuru.

basarık

 • Çulha tezgâhının ayaklığı.
 • Piyano ayaklığı gibi çifte ayaklık.

bed-hal

 • Kötü ahlâklı. Kötü huylu. Hâli düşkün. Fakir olan. (Farsça)

bedeviyet

 • Bedevilik, medeniyetten uzaklık.

behaim

 • Dört ayaklı hayvanlar.
 • Suriye'de bir sıradağ.

behim

 • (Behime) Dört ayaklı hayvan.

behime-i en'am

 • Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.

behr

 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.

behreberi / behreberî

 • Ortaklık, şeriklik. (Farsça)

behreme

 • Saç ve sakalın kınayla boyanması.
 • Çiçeğin göz alıcı ve câzib olan güzellik ve parlaklığı.
 • Hindlilerin ibadeti.

bekamet

 • Dilsizlik, dili olmamaklık.

beladet / belâdet / بلادت

 • Ahmaklık, sersemlik, kalınkafalılık. Budalalık.
 • İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayıramama; ahmaklık.
 • Dangalaklık. (Arapça)

belahet / belâhet

 • Ahmaklık. Düşüncesizlik. Ne yaptığını iyi bilmemek.
 • Ahmaklık, budalalık, düşüncesizlik.

belal

 • Islaklık. Islatış. Su gibi ıslatan.

beleh

 • Sersemlik, bönlük, ahmaklık, budalalık.

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

belka'

 • Alaca. Alaca bacaklı olan at.

bellet

 • (Çoğulu: Bilel) Cisimlerin yüzeyinde olan yaşlık, ıslaklık.

ber-vech-i iştirak / ber-vech-i iştirâk

 • Ortaklıkla, iştirak ederek.

beraat / berâat

 • Güzellik, parlaklık, üstünlük.

berahin-i akliye / berâhin-i akliye

 • Aklî deliller.

berahin-i akliye-i kat'iye / berâhin-i akliye-i kat'iye

 • Kesin aklî deliller.

berehnegi / berehnegî

 • Çıplaklık. (Farsça)

beşenc

 • Yüz güzelliği, parlaklığı. (Farsça)

bevn

 • İki şey arasındaki mesafe. Uzaklık.
 • Fazilet, meziyet.

beyaz

 • Aklık, beyazlık.
 • Aydınlık.
 • Yumurta akı.
 • Müsveddenin temize çekilmesi.

beyazi / beyazî

 • Aklık, beyazlık.
 • Uzunluğuna açılan yazma kitap.
 • Sığır dili.

beyhan

 • Sır saklamıyan, aklında ve kalbinde olanları söyleyen kimse. Boşboğaz.

beyzat-ül harr

 • Şiddetli sıcaklık.

bezaga

 • Ortaklık, şirket.

bezer

 • Gevezelik, boşboğazlık, çok konuşmaklık.

bilistihkak

 • Lâyıkıyla, liyakatı olarak. Hakkıyla. Haklı olarak.

bille

 • Yaşlık, ıslaklık. Çiy dedikleri rutubet ki sabah vakitlerinde olur.

boylam

 • Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Türkçe)

bu'd / بعد / بُعْدْ

 • (Çoğulu: Eb'ad) Uzaklık. Baid olma.
 • Aralık.
 • Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği.
 • Uzaklık.
 • Uzaklık, aralık, boyut.
 • Uzaklık. (Arapça)
 • Boyut. (Arapça)
 • Uzaklık.

bu'd-i mesafe

 • Gidilen yolun uzaklığı.
 • Gidilen yolun uzaklığı.

bu'd-u mesafe / bu'd-u mesâfe

 • Mesafe uzaklığı.

bu'd-u mutlak

 • Sınırsız uzaklık.

bu'diyet / بعدیت / بُعْدِيَتْ

 • Uzaklık.
 • Uzaklık, mesafe. (Arapça)
 • Uzaklık.

bu'diyet-i mekan / bu'diyet-i mekân

 • Mekân uzaklığı.

bud / bûd

 • Uzaklık.

budiyet / bûdiyet

 • Uzaklık.

bülalet / bülâlet

 • Islaklık, nemlilik, yaşlık.

bürehne-gi / bürehne-gî

 • Çıplaklık. (Farsça)

ca'li / ca'lî

 • Uydurma, samimi olmayan, sahte, düzme ve taklid.

çabüki / çâbükî / چابكى

 • Kıvraklık, çeviklik, çabukluk. (Farsça)

çalaki / çâlâkî / چالاكى

 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

çarpa / çârpâ / چارپا

 • Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar. (Farsça)
 • Dört ayaklı. (Farsça)

cebanet / cebânet / جبانت

 • Korkaklık, ürkeklik. Korkulmayacak şeylerden bile korkmak.
 • Korkaklık, ürkeklik.
 • Korkaklık.
 • Korkaklık. (Arapça)

çehar-pa / çehâr-pâ

 • Dört ayaklı hayvan. (Farsça)

cehl

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cemerat

 • (Tekili: Cemre) Cemreler. Şubat ayında azar azar artan sıcaklıklar.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

cenabet

 • Pis. Gusletmesi lâzım gelen kimse.
 • Uzaklık.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

cenin

 • (Cenne. den) Ana karnındaki harekete başlıyan çocuk.
 • Gizli ve mestur, saklı olan şey.

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku
 • İşleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmak, ukalâlık etmek, gereksiz aklî yorumlarda bulunmak. Hikmetin aşırısı.

çerbi / çerbî

 • Tatlılık, yumuşaklık. (Farsça)

ceres-dar

 • Çıngırak taşıyan, çıngıraklı. (Farsça)

cerh ve ta'dil / cerh ve ta'dîl

 • Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta'dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açı klaması.

cerm

 • (Çoğulu: Cürüm) Bir cins Arap sandalı.
 • Kat'. Kesme.
 • Günahkâr olma, günah işleme.
 • Koyun kırkma.
 • Sıcak, sıcaklık.

cesaret-i medeniye

 • Her türlü baskılara karşı çekinmeden hakikatı söylemek. Müsbet harekette korkmamak. Haklı olduğu bir mes'elede korku göstermemek. İçtimai münasebetlerde girişkenlik.

cessas

 • Araştıran, meraklı.

cevca'

 • Uzun ayaklı adam.

ceylan

 • Geyik çeşidinden küçük, ince bacaklı, pek hafif ve çok koşucu bir kara hayvanı, gazâl.

ciddiyet

 • Ciddilik, hafife almaktan ve sunîlikten uzaklık.

cif

 • ing. Bir malın fiyatına, nakliye ve sigorta ücretinin de katılmış olduğunu gösteren bir kısaltma.

cila / cilâ / جلاء

 • Parlaklık, parlatma, perdaht, lostura.
 • Parlaklık, parlama.
 • Parlaklık. (Arapça)
 • Cila. (Arapça)

cila-bahş / cilâ-bahş

 • Parlaklık veren, parlatan.

cinnet

 • Delilik, aklın baştan gitmesi.

çirkab / çirkâb

 • Çirkin su, pis su, çirkef, bataklık.

çirkab-ı hayat-ı maddiye / çirkâb-ı hayat-ı maddiye

 • Maddî hayattaki çirkef, bataklık.

ciro

 • ing. Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesiyle üzerine buna dair şerh verilmesi.

cübn / جبن

 • (Cübün) Ürkeklik. Korkaklık. Korkak olmak.
 • Peynir.
 • Korkaklık.
 • Korkaklık. (Arapça)

cübne

 • Korkaklık.

cüret

 • Ataklık, kendini bilmezlik.

çüsti / çüstî / چستى

 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

cüz'i / cüz'î / جُزْؤ۪ي

 • Lafzında ortaklık kabûl etmeyen.

cüz'i-yi müşahhas / cüz'î-yi müşahhas / جُزْئِي يِ مُشَخَّصْ

 • Şahsı belirli olup başkalarıyla ortaklık kabûl etmeyen şey.

cüz'iyyat

 • Cüz'î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar.

da'da

 • Aklı ve fikri olmayan kişi.
 • Her nesnenin zayıfı.

da'va / da'vâ

 • Takib edilen fikir, iddia.
 • Bir kimsenin hakkını aramak üzere mahkemeye müracaat etmesi.
 • Hakkı olanın iddia etmesi. Kendini haklı görüp veya zannedip üstün fikirlilik iddia etmek.
 • Mes'ele.
 • İnat. Ayak diremek.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek.

dafate

 • Ayağa giydikleri bir cins pabuç.
 • Kişinin aklı ve reyi zayıf olmak.
 • Bir oyun çeşidi.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dain / dâin

 • (Dâyin) Ödünç veren, borca veren.
 • Alacaklı. İkraz eden.
 • Borç veren, alacaklı.

daş

 • İsimlerin sonlarına eklenerek eşlik, refakat ve ortaklık bildirir. Meselâ: Arka-daş : Refik.

dayin / dâyin / داین

 • Borç veren. Alacaklı. Ödünç para veren..
 • Borç veren, alacaklı.
 • Dâin. Borç veren, alacaklı.
 • Alacaklı. (Arapça)

def'

 • Sıcaklık.

delail-i akliye / delâil-i akliye

 • Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller.
 • Aklî deliller; akla ve mantığa uygun deliller.

delail-i akliye ve mantıkiye / delâil-i akliye ve mantıkiye

 • Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.

deli

 • Aklı olmayan.

delil-i akli / delil-i aklî

 • Aklî delil.

delil-i nakli / delil-i naklî

 • Naklî delil, Kitabî delil. Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere istinad eden delil.

demg

 • Başı, dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak.
 • Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek.

denaet / denâet / دنائت

 • Alçaklık, çok fena hareket. Zillet, kötü mizac.
 • Asılsızlık, aslı olmamak.
 • Alçaklık, aşağılık.
 • Alçaklık.
 • Alçaklık. (Arapça)

denanet / denânet

 • Alçaklık, zillet.

deneycilik

 • (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkâr ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müş

derecat-ı hararet

 • Sıcaklık dereceleri.

derece-i hararet

 • Sıcaklık derecesi.

derma'

 • Topuğu belli olmayan, şişman kadın.
 • Tavşan.
 • Kırmızı yapraklı bir acı ot.

desatir-i akliye / desâtir-i akliye

 • Aklın düsturları, prensipleri.

dest

 • (Çoğulu: Düsut) Dört bucaklı yastık ve elbise.
 • Hile.

dil-şikaf

 • Yürekleri delen, çok acıklı, dokunaklı. (Farsça)

dırahşan

 • Parlak. Parıldayan. Parlaklık. Münevver, ziyâdar. (Farsça)

dirak

 • Tâbi olmaklık, itaat etmeklik.

dirayet tefsiri / dirâyet tefsîri

 • Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir.

divane / divâne

 • Deli. Aklı başında olmayan. (Farsça)
 • Aklı tam olmayan, kaçık.

dü-pa

 • İki ayaklı.

duhan

 • Duman. Tütün.
 • Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
 • Mc: Gaflet ve dalâlet dumanı ki, hakikatların görünmesine mâni olur. Arap lisanında galib olan şerre, duhan tesmiye ederler.
 • Kıtlık ve kuraklık.

duhan-ı mübin

 • Aşikâre duman. (Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmaktadır. Birisi: İbn-i Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre; şiddetli açlık ve kaht seneleridir. Çünkü çok aç olan kimseye, gerek gözlerinin za'fından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerinde havanın fenalığından, semâ dumanlı görünür

duri / durî / dûrî / دوری

 • Uzaklık. (Farsça)
 • Uzaklık. (Farsça)

düvuk

 • Ahmaklık, hamâkat.

eb'ad / eb'âd

 • (Tekili: Bu'd) Mesafeler, uzaklıklar.

eb'ad-ı binihaye / eb'âd-ı bînihaye

 • Sonsuz uzaklıklar.

eb'ad-ı namahdud / eb'âd-ı nâmahdud

 • Hudutsuz uzaklıklar ve mekânlar.
 • Sınırsız uzaklıklar.

eb'ad-ı selase / eb'âd-ı selâse

 • Üç uzaklık ki bunlar : En, boy, yükseklik (derinlik).

eb'ad-ı vasia / eb'âd-ı vâsia

 • Geniş mesafeler, boyutlar, uzaklıklar.

ebad / ebâd

 • Boyutlar, uzaklıklar.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

ebleh

 • Aklı az, anlayışı kıt, ahmak.

eblehi / eblehî

 • Ahmaklık, saflık, bönlük. (Farsça)

eblehiyyet

 • Ahmaklık, eblehlik, bönlük, salaklık, saflık, kalın kafalılık.

eblehlik

 • Ahmaklık, aptallık.

eblem

 • Kalın dudaklı adam.

ebva'

 • Medine-i Münevvere'ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine'ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ'dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine'nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci se

edebi / edebî

 • Edebe dâir. Güzel söylenmiş yazı. Edebiyata âit. Ehl-i edebe, terbiyeli, ahlâklı ve edebli olanlara dâir ve edebe mensup ve müteallik.

edille-i akliye

 • Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler.

edille-i akliyye

 • Aklî deliller.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

ehak / اَحَقّْ

 • En haklı.

ehakk

 • Çok haklı, daha haklı.
 • Daha haklı, pek haklı. Daha doğrusu. En hakiki.

ehder

 • Sarkık dudaklı.

ehl-i ırz

 • Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

ehl-i kalb ve fikir

 • Hem kalbi, hem aklı aydınlanmış olan.

ehl-i sekr

 • Aklı ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhoş. (Farsça)
 • Tas: İlâhî bir tecelli ile istiğrak halinde olanın kendinden geçmesi hali. (Farsça)

ekolali

 • yun. Psk: Sesleri taklit etme, yansıtma. Çocuk dünyaya geldiği zaman çevresinde konuşulan dilin seslerini çıkaramaz. Kendine mahsus sesleri çıkarır. Çevrede konuşulan dilleri dinleye dinleye çevredeki sesleri taklid etmeye başlar, bu taklid edebildiği sesleri sık sık tekrar eder. Meselâ: ba, ba, ba

ekpek-ül küpeka

 • Köpeklerin en köpeği.
 • Çok âdilik ve alçaklık.

ekser-i hükema

 • Aklı temel alan bilginlerin, filozofların çoğunluğu.

el'as

 • Gök dudaklı.

el-hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren hüküm sahibi Allah.

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

elma

 • Karamtıl dudaklı.
 • Çok koyu gölge.

elmah

 • Her gördüğü şeyi araştırmağa ve tedkik etmeğe meraklı olan kişi.

elta'

 • Boz dudaklı. Dişlerinin rengi değişmiş olan.

elzem

 • Daha lâzım. Çok lâzım. Ziyade mucib.
 • Küçük parmaklı.

emalic

 • (Tekili: Ümluc) Fidanlar, yapraklar, uzun yapraklı otlar.

enbazi / enbazî

 • Şeriklik, ortaklık. (Farsça)

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

ercel

 • Büyük ayaklı kişi.
 • Ayakları siğilli olan at.

ergen

 • (Bâliğ) Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, bâliğ.Erginlik çağına gelen müslüman genç, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeğe mükellef (yükümlü) olur. Küçük yaştan itibaren derece derece gerekli dini bilgiyi öğre

erkat

 • (Çoğulu: Erâkıt) Aklı karalı alaca yılan.
 • Yer yer beyazlığı olan her kara nesne.

ermas

 • Gözü çapaklı kişi.

erzel-i ömr

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

erzel-i ömür

 • İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri.

esaret / esâret / اسارت

 • Esirlik, tutsaklık.
 • Esirlik, tutsaklık.
 • Tutsaklık. (Arapça)

esekk

 • Tavşan.
 • Kulağı kesik olan.
 • Küçük kulaklı.
 • Kulağı işitmeyen. Sağır.

esfel-i safilin-i hısset / esfel-i sâfilîn-i hısset

 • Alçaklığın en aşağı derecesi.

esfeliyyet

 • Aşağılık, âdilik, alçaklık.

esrar-ı hafiyye

 • Gizli ve saklı sırlar.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

evveliyat

 • Başlangıçlar. Mukaddemat. İlk öndekiler. İbtidaki cihetler.
 • Her akıllının tereddütsüz tasdik ve kabul edeceği hususlar.
 • Man: Mücerred mevzu ve mahmulleri arasındaki nisbet tasavvur edilince aklın kat'iyyetle teslim ve tasdik ettiği kaziyeler.

eyke

 • Sık ve birbirine karışmış ağaç.
 • Yumuşak.
 • Ağaç bitiren bataklık.

ezfer

 • Uzun tırnaklı.

ezvet

 • Küçük yanaklı.

fahşa / fahşâ

 • Çirkin. Dînin ve aklın beğenmediği şeyler.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

faraklit

 • İncilde mezkur olan Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ismidir. El-Faraklit, El-Baraklit de hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânalarına gelir.

faruk / fâruk

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)
 • Haklıyı haksızı ayırmakta pek mahir olan. Hz. Ömer'in sıfatlarından biri.

fasıla / fâsıla / فاصله

 • Ara. (Arapça)
 • Aralayıcı. (Arapça)
 • Uzaklık. (Arapça)

fazahat

 • (Çoğulu: Fazâyih) Alçaklık, edepsizlik, hayâsızlık.

faziha / fazîha

 • (Çoğulu: Fazayıh) Alçaklığı, edebsizliği gerektiren iş veya şey.

fazilet / fazîlet

 • Üstünlük. İyi ahlâklılık.
 • Farz ve vâciblerin hâricindeki nâfile ibâdetler yâni müstehâb ve sünnetler.

faziletli

 • Güzel ahlâklı, erdemli.

felsefe ilimleri

 • Aklı esas alan, vahye itimat etmeyen ilimler.

fened

 • Yalan söz.
 • İhtiyarlıktan dolayı aklın zayıflaması.

fer / فر

 • Işık, parlaklık, zinet, süs. (Farsça)
 • Fazl ve vakar. (Farsça)
 • İktidar; şevket, kuvvet. (Farsça)
 • Parlaklık. (Farsça)

fersah fersah

 • (Uzaklık için) Çok çok. Çok fazlaca uzak.

fertuti / fertutî

 • İhtiyarlık, pirlik, bunamışlık, bunaklık. (Farsça)

feylekus

 • Fil kulağı dedikleri büyük yassı yapraklı ot.

fıkdan-ı akl

 • Akıl azlığı, salaklık, ahmaklık.

fitne-i nisaiye / fitne-i nisâiye / فِتْنَۀِ نِسَائِيَه

 • Kadın kaynaklı fitne.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

frenkmeşrep

 • Avrupalıları taklit edenler.

fürce

 • Medhal, girecek yer, boşluk, açıklık, çatlaklık.

füruc

 • Çatlaklık, yarık.
 • Geçit, kapı.
 • Boşluk.
 • Ayıp, kusur.

furude

 • Alçaklık, âdilik, hasislik. (Farsça)
 • Kavrulmuş, yanmış. (Farsça)
 • Alçak, âdi, deni, hasis. (Farsça)

gabavet / gabâvet / غباوت / غَبَاوَتْ

 • Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 • Bönlük, dangalaklık, kalınkafalılık. (Arapça)
 • Ahmaklık, akılsızlık.

gabavet-i mücesseme

 • Büyük ahmaklık.

gabi / gabî

 • Ahmaklık eden, budalalık eden.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

galfak

 • Geniş, vâsi.
 • Yumuşak.
 • Su içinde yetişen yassı yapraklı bir ot.
 • Kurbağa yosunu.

gamak

 • Rutubet, ıslaklık. Rutubetli hava.

gamare

 • Bönlük, ahmaklık, bilmezlik.

gamize / gamîze

 • Akıl zayıflığı, ahmaklık, geri zekâlılık.

gamm-ı firkat

 • Uzaklık gamı, ayrılık derdi.

gamn

 • Yumuşaklık.

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

garim / garîm

 • Alacaklı.
 • Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse.
 • Alacaklı.

garplılaşma

 • Batılılaşma, Avrupa medeniyetini taklid etme.

gavl

 • (Çoğulu: Gavâyil) Helâk etmek.
 • Kin tutmak.
 • Çok miktar toprak.
 • Feyizden uzaklık.

gayr-ı ma'kul

 • Akıl işi olmayan, aklın kabul etmediği.

gayy

 • Aklın istikametini, yolun doğrusunu kaybetmek. Rüşdün zıddı.

gerd-alude / gerd-âlûde

 • Toza toprağa bulaşmış, tozlu topraklı. (Farsça)
 • Mc: Maddiyatı olan kimse, paralı, zengin. (Farsça)

germa / germâ / گرما

 • Sıcak. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)

germa-peyma

 • Sıcaklık ölçeği. Termometre. (Farsça)

germi / germî / گرمى

 • Hararet, sıcaklık, kızgınlık. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)

germiyyet

 • Sıcaklık, hararet. Ateşli ve hızlı çalışma.

gıll u gış

 • Aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı.
 • Gönül darlığı.
 • Kin ve hile. Hıyanet ve adavet.

girifte-ser

 • Aklı fikri dağılmış kimse. Dalgın kişi. (Farsça)

giryenak / giryenâk / گریه ناک

 • Ağlamaklı, ağlayan. (Farsça)

gül-i ruhsar

 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Mc: Mânevi çok güzellik sahibi. Çok sevilen. (Farsça)

gülgune

 • Gül renkli. (Farsça)
 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları gül rengindeki düzgün. (Farsça)

gülizar / گلعذار

 • Gül yanaklı, alyanaklı. (Farsça)
 • Gül yanaklı, pembe yanaklı. (Farsça - Arapça)

gullet

 • Sıcaklık.
 • Susuzluk harareti.

gülruh

 • (Gül-ruhsar) Güzel yanaklı güzel, yanakları pembe olan güzel. (Farsça)

gülruy

 • Yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan. Al yanaklı. (Farsça)

gürbüz

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)

gurema / guremâ

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.

gurre

 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İska
 • Parlaklık, aklık.
 • Atın alnındaki beyazlık.
 • Arabi ayın ilk günü.

hab'

 • Gizli, saklı, hafi.
 • Gizlemek, örtmek, setretmek.

habaset / habâset / خباثت

 • Kötülük, alçaklık, fenalık.
 • Kötülük, alçaklık. (Arapça)

habhab

 • Takunye.
 • Canbaz ayaklığı.

habhabe

 • Yumuşaklık, rahavet.
 • Muzdarip olmak, acı çekmek.

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hacevca'

 • Uzun ayaklı adam.
 • Uzun adam.

hacz

 • Men'etmek. Mâni olmak.
 • İki şeyin arasını ayırmak.
 • Alacaklı, borçludan alacağını alabilmesi için borçlunun malına el konulmak.

hadade

 • Hamâkat, ahmaklık.

hadı'

 • Alçaltıcı.
 • Gönül alçaklığı ve huzu ile muttasıf.

hadıyd

 • (Hazîz) Oturaklı, mütemekkin, yer.
 • Dağ eteği. Zir. Alçak yer.
 • Koz: Ayın veya başka bir seyyarenin mahreki üzerinde dünyaya en yakın bir mesafede bulunan nokta. Dünya ile diğer seyyarelerin güneşin merkezinden en uzak oldukları bir nokta.

hafa

 • Gizlilik. Gizli olmak. Saklılık.

hafi / hafî

 • Gizli. Açıkta olmayan. Saklı.
 • Fık: Sigasından dolayı değil, bir ârızadan dolayı mânası kapalı kalan lafız.
 • Gizli, saklı.

hafif necaset / hafif necâset

 • Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrarı) ve eti yenmeyen kuşların pisliği.

hafiye

 • Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 • Casus.
 • Polis.

hafiyyat-ı umur / hafiyyat-ı umûr

 • İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları.

hafiyyen

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.

hafiyyeten

 • Gizlice, gizli ve saklı olarak.

hair-i bair

 • Şaşkın, sapıtmış.
 • Aklını kaybederek ne yapacağını bilemiyen.

hakem

 • İki tarafın anlaşmak üzere hükmüne rıza göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden.
 • İki tarafın, hükmüne rızâ göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ile haksızın ayrılmasında aracılık eden kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından; hükmedici, hak ile bâtılı ayırıcı.
 • Haklı ile haksızı ayıran Allah.

hakik / hakîk

 • Haklı, hak sahibi olan.
 • Müstehak, lâyık, münasib.

hakim / hâkim

 • Haklı ve haksızı ayırıp, hak ve adâlet üzere hükmeden, karar veren.
 • Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden. Başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (C.C.)
 • Memleketi idare eden.
 • Mahkeme reisi. (Hâkim-i Hakikî, Hâkim-i Ezelî, Hâkim-i Mutlak, Hâkim-i Zülcelâl, Hâkim-i Lemyezel... gibi isimlerle, Cenab-ı Hakk'a âit ol

hakim-i ilahi / hakîm-i ilâhî

 • Aklıyla Allah'ı bulmaya çalışan hikmet sahibi zât.

hakkaki / hakkâkî

 • Mühür ve saire kazıma, hakkâklık.

hakkani / hakkanî

 • Hak ve adalete uygun. Haklılığa uyar ve yakışır.

hakkıyet

 • Haklılık.

hakkıyyet

 • Haklılık, doğruluk.

halab

 • Çamur, bataklık. Bataklık arâzi. (Farsça)

halafet

 • Ahmaklık, hamâkat, budalalık.

halakat

 • Halukluk, güzel ahlâklılık, iyi huyluluk.
 • Düzlük, dümdüzlük.

halal / halâl

 • Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet'in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

halb

 • Parçalama, pençeleme.
 • Birinin aklını başından alma.

haluk

 • İyi huylu. Güzel ahlâklı. İslâma yakışır ahlâkta olan. İnsâniyyetli.

ham'

 • Eğrilik, aksaklık.

hamakat / hamâkat / حماقت / حَمَاقَتْ / hamâkât

 • Ahmaklık. Budalalık. Bönlük. Anlayışsızlık.
 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık, bönlük.
 • Ahmaklık. (Arapça)
 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık.

hamas

 • Verem.
 • Yumuşaklıkla ve kolaylıkla bir şeyi çıkarmak.

hamidegi / hamidegî

 • Kamburluk, eğri büğrü olmaklık. (Farsça)

haml

 • Saçak.
 • Büyük saçaklı halı.

hamm

 • Çok sıcaklık, şiddetli hararet.

hamvi / hamvî

 • Sıcaklık.

harafe

 • Aklın bozulması. Delilik.

haramiyet / harâmiyet

 • Haramlık, yasaklık.

hararat / harârât

 • Hararetler, sıcaklıklar.

hararet / harâret / حرارت / حَرَارَتْ

 • Isı, sıcaklık.
 • Sıcaklık.
 • Sıcaklık, ısı.
 • Sıcaklık. (Arapça)
 • Sıcaklık.

hararet-bin

 • Termometre. Sıcaklık derecesini gösteren âlet. (Farsça)

hararet-i heva / hararet-i hevâ

 • Havanın harareti. Havanın sıcaklığı.

hararet-i ruh

 • Ruhun sıcaklığı.

harf-endaz

 • Söz atan; dokunaklı, haysiyete ilişen söz söyleyen.

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

harr

 • Hararet, sıcaklık. Sıcak.

harr-ı şedid

 • Şiddetli hararet, fazla sıcaklık.

harur

 • Sıcaklık. Güneşin kızgınlığı.
 • Gece esen sıcak rüzgâr.

hasaset

 • Tamahkârlık. Cimrilik. Alçaklık. Hasislik.

hasfolmak

 • Parlaklığı gitmek.

hasif / hasîf / hâsif

 • Aklı başında, kâmil ve olgun adam.
 • (Husuf. dan) Sararmış. Rengi, parlaklığı kalmamış. Husufa uğramış.

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hatıra / hâtıra / خاطره

 • Hatıra, hatıra gelen. (Arapça)
 • Hatıra getirmek: Aklına getirmek, düşünmek. (Arapça)
 • Hâtıra hutûr etmek: Hatırlamak, anımsamak. (Arapça)

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

havale / havâle

 • Borçlunun, alacaklıya, borcumu falan kimseden al deyip, alacaklının, bu teklife, sözleşme yerinde râzı olması. Ciro etme.

haymume

 • Korkaklık, cübün.

hayr

 • İyilik. Dînin ve aklın beğendiği, güzel ve faydalı gördüğü şey.

hazim / hazîm

 • Sarhoş. İçki içip akli müvazenesini kaybetmiş olan.

hazva'

 • Sarkık kulaklı eşek.

heba

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.

hebenneka

 • Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
 • Mc: Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.
 • Ahmaklığı ile tanınmış bir adam.

hecir

 • Yaz mevsiminde öğle vaktindeki sıcaklık.
 • Otun kuruması.
 • Büyük havuz.

helice / helîce

 • Saçaklı seccade.

hem-desti / hem-destî

 • Berâberlik, birlik. (Farsça)
 • Ortaklık, şeriklik. (Farsça)

her dem taze

 • Parlaklık ve tazeliğini dâima muhafaza eden.
 • Mc: Daima genç görülen, gençliğe heveskâr.

herec

 • Sıcaklığın fazlalığından devenin gözünün kararması.

hert

 • Dokunaklı söyleme, iğneleyici bir şekilde konuşma.
 • Yırtma.
 • Dürtme.

heva

 • (Çoğulu: Ehviye) İki şeyin arasının uzaklığı.
 • Yer ile gök arası.
 • Yukarıdan aşağıya inmek.
 • Her bir boş, ıssız yer.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

hevan

 • Hakaret, zillet, alçaklık, zelillik, aşağılık, horluk.

hevek

 • Ahmaklık.

hey'atın feletatı / hey'atın feletâtı

 • Birini taklit eden kimsenin taklitçiliğini gösterip ilân eden sürçmeleri, falsoları. Kemalât-ı ruhiye veya mükemmelliğin iktizası olan umum ahvaldeki fıtrîlik ve müvazeneyi o seviyede olmayanın sun'î taklitteki gayr-ı fıtrîliği.

hezarpa

 • Çok ayaklı, bin ayaklı. (Farsça)
 • Kırkayak. (Farsça)

hezim / hezîm

 • Sağanaklı yağmur.
 • Gök gürültüsü.
 • Koşarken kişneyen at.

hikmet-i felsefe-i insan

 • İnsan aklının ürünü olan felsefe hikmeti, ilmi.

hılkıd

 • Kötü ahlâklı ve ağır ruhlu kimse.

hilm / حلم

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.
 • Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.
 • Yumuşaklık, kızmama.
 • Yumuşaklık. (Arapça)

hilm ü haya / hilm ü hayâ

 • Yumuşaklık ve utanma duygusu.

hilmiyyet

 • Yumuşaklık, yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hınaf

 • Devenin yulardan burnunu çözmesi.
 • Deve bileğinde olan yumuşaklık.

hırkat

 • Hararet, sıcaklık, yanma.

hısase

 • Kabahat.
 • Alçaklık, denâet.

hiss-i taklidi / hiss-i taklidî

 • Taklit hissi, duygusu.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hisset

 • Cimrilik. Bahillik. Tamahkârlık.
 • Alçaklık.

hisset-i nefis

 • Nefsin alçaklığı.

hissi / hissî

 • Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan.

hıyre-bahş

 • Göz kamaştıran, aklı durduran. (Farsça)

hodnüma

 • Gösteriş meraklısı. Gösterişe meraklı olan kimse. (Farsça)

hoşab

 • Suyu, havası iyi olan yer. Parlak, berrak. Elmas, inci gibi şeylerin parlaklığı. (Farsça)
 • Hoşaf. (Farsça)

hudeybiye

 • Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giden yolun üzerinde ve Mekke'den bir merhale uzaklıkta küçük bir köy olup, yakınında bir kuyu ve bir ağaç vardır ki, bu ağacın altında Hz. Fahr-i Kâinat Efendimize (A.S.M.) beşinci hicri senede eshabı tarafından biat olunmuştur. Hicretten beş sene on ay g

hudu'

 • Alçaklık etmek.

hukuk

 • (Tekili: Hakk) Haklar.
 • İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler.
 • Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler.
 • Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı.

hulta

 • Ortaklık, şirket.

humaka

 • Akıl azlığı, ahmaklık.

humal

 • Aksaklık.

humk / حمق

 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık. Bön olmak. Aklı az olmak.
 • Ahmaklık, aklı az olmak.
 • Ahmaklık. (Arapça)

hunu'

 • Horluk, zelillik, alçaklık.

hurmet

 • Haramlık, yasaklık.

huşksal

 • Kuraklık ve kıtlık yılı. (Farsça)

huşksali / huşksâlî / خشك سالى

 • Kuraklık. (Farsça)

huşmend

 • (Çoğulu: Huşmendân) Akıllı, aklı başında. (Farsça)

huşmendan / huşmendân

 • (Tekili: Huş-mend) Aklı başında olanlar, akıl sâhipleri.

huşmendane / huşmendâne

 • Akıllıca, aklı başında olarak. (Farsça)

huşrüba

 • Akıl kapan, aklı baştan alan. (Farsça)

huşrübude

 • Aklı kapılmış, aklı başından gitmiş. (Farsça)

huşu / huşû

 • Gönül alçaklığı, tevazu.
 • Korku ile sevgi arası durum, saygı.

husve

 • Topraklı yer.

hütr

 • Ahmaklık, hamâkat, budalalık.

hüyu'

 • Korkaklık.

huz'

 • Alçaklık yapmak.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

ibraname

 • Alacaklı kimse tarafından alacak ve verecek kalmadığına dair verilen kâğıt. İbrâ senedi.

icaz-ı hazf

 • Mânâya halel gelmemek şartı ile ve lâfzî veya aklî karine delâleti ile cümleyi tamamlayanlardan birinin hazfıdır.

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

icma-ı manevi / icmâ-ı mânevî

 • Mânevi olarak görüş birliğine varma; uzmanların aynı konuyu faklı tarzlarda belirtmeleriyle veya susmak sûretiyle onu tasdik etmeleriyle görüş birliğine varmaları.

icra

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

icra memuru

 • Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru.

iddia

 • Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.

iğnelemek

 • t. İğne ile delmek.
 • Kalıbını almak için kenarlarını iğne ile delerek işaretlemek.
 • Mc: Sözle hırpalamak. Dokunaklı konuşmak.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

ihfik

 • Yer sarsıntısı ve zelzeleler neticesinde meydana gelen yarıklar, çatlaklıklar.

ihkak-ı hak

 • Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek.

ihtikak

 • Hakkını istemek. Niza' etmek. Birbirine husumet etmek. Hapseylemek.
 • Fık: İki taraftan her birinin haklı olduğunu iddia etmesi.

ihtiza'

 • Tevazu. Gönül alçaklığı. Alçak gönüllülük.

ıkak

 • Tırnaklı hayvanların gebeleri.

ikhat

 • Kuraklığa uğratma, kıtlığa uğratma.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

iktida / iktidâ

 • Tâbi olmak, uymak. Taklid etmek.

ılık

 • Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.

ill

 • Keskinlik veya parlaklık mânasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karâbet mânalarına gelir. İbrânice "il", ilâh demek olduğu da söylenmiştir.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

iman-ı taklidi / iman-ı taklidî

 • Araştırmaksızın, taklide dayanan iman.
 • Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, câhillere mahsus iman.

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

infizac

 • Sıcaklık verme, ısı verme.
 • Buharlaşma.
 • Terleme.

inhisaf / inhisâf / انخساف

 • Ay tutulması
 • Söner gibi olma, parlaklığın gitmesi.
 • gözden düşürme, perdeleme.
 • Ay tutulması. (Arapça)
 • Gelişimini yitirmek, parlaklığını kaybetmek. (Arapça)

inkisaf

 • (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

ıraki / ırakî

 • (Irâkiyye) Irak halkından, Iraklı.
 • Irak'a ait.

ırk-ı taklit

 • Taklit damarı; taklitçilik.

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

ıskaça

 • Gemi direğinin ayaklığı.

işkampaviya

 • İtl. Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika. İşkampaviya'lar sandal büyüklüğünde, yalnız ondan daha geniş ve yüksekti. Karaya asker sevkiyatında, gemiye erzak ve levâzım alınmasında kullanıldığı gibi eskiden donanmaya su alınacağı zaman su ile doldurulur, diğer bir filika yedeği

ism-i adl ve hakem

 • Allah'ın haklıyı haksızdan ayırıp her hakkı yerine getirdiğini ve herbir şey hakkında adaletle küllî hüküm verdiğini bildiren isimleri.

ism-i hakem

 • Allah'ın haklıyı haksızdan ayırdığını, her hakkı yerine getirdiğini ve hüküm sahibi olduğunu ifade eden ismi.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istifraş

 • Yataklık yapma. Odalık alma. Yatağa alıp beraber yatma.
 • Haremi ile beraber yatma.

istihmak

 • Ahmaklık gösterme, salaklık yapma.

istikane / istikâne

 • (İstikânet) Alçaklık etmek.
 • Zillet ve meskenet göstermek.
 • Tevazu göstermek.

istikdam

 • Önde bulunma, öne geçme.
 • Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma.

iştirak / iştirâk / اشتراک

 • Ortaklık, katılma.
 • Ortak olmak. Ortaklık etmek. Bir işde yer almak. Hissedâr olmak.
 • Bir lâfızda çok mânalar müşterek olması. Meselâ: "Ayn" kelimesi. Hem göz, hem de kaynak mânasına gelir.
 • Ortaklık.
 • Katılım. (Arapça)
 • Ortaklık. (Arapça)

iştirak-i a'mal / iştirâk-i a'mâl

 • Sevap kazandıran işlerde ortaklık.

iştirak-i emval / iştirak-i emvâl

 • Mal ortaklığı.

iştirak-ı lisan

 • Lisan ortaklığı. Aynı dili konuşma keyfiyeti.

iştirak-i mesai

 • İş ve emek ortaklığı.

iştirak-i san'at

 • San'at ortaklığı.

iştiraki / iştirakî

 • Ortaklığa ait, ortaklıkla alâkalı.
 • Komünist.

istiska / istiskâ

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, sahrâya çıkıp, yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yalvarmak, duâ etmek. Yağmur duâsı.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

ıteh

 • Ahmaklık, bunaklık.

iz'an-rüba

 • Anlayışı şaşırtan. Aklı oynatan. Çok hayret ve taaccüb veren. Aklı alan. (Farsça)

iz'an-rüba-i kainat / iz'an-rüba-i kâinat

 • Kâinatın aklı alan vechesi, herkese hayret ve şaşkınlık veren yüzü.

izale-i şüyu'

 • Ortaklığı giderme.

jengele

 • Çatal tırnaklı hayvan. (Farsça)
 • Hayvanda bulunan çatal tırnak. (Farsça)

ka'beri / ka'berî

 • Ailesine, arkadaşına, yoldaşına, kabilesine ve halkına katılık eden, kötü ahlâklı kişi.

kab-ı kavseyn

 • İmkân ve vücub ortasında bir makam.
 • İki yay uzaklığı mesafesi.

kabil-i taklit

 • Taklidi mümkün.

kaddese

 • Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun (gibi mânada en mübarek bir şeyin kudsiliğini, kusur ve noksanlıktan uzaklığını, müberra olduğunu bildirir fiil.)

kadırga

 • Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan harp gemilerinden biri. Kürek ve yelkenle kullanılırdı. Kadırgalar 25 oturaklı idi ve her küreği dörder adam tarafından çekilirdi.

kaht

 • Kıtlık, kuraklık, gıdâ maddelerinin azlığı.
 • Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.

kaide

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.
 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kaminun / kâminun

 • (Tekili: Kâmin) Saklı ve gizli olanlar.

kan'ar

 • Büyük, kaba budaklı ağaç.

kani / kâni

 • (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.

kar-ı akıl / kâr-ı akıl

 • Aklın kabul edeceği iş. Akıllıca iş.
 • Aklın kabul edeceği iş.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kararet

 • Kısa ayaklı ve çirkin yüzlü bir cins koyun.
 • Düz yuvarlak yer.

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

kasam

 • Şiddetli sıcaklık.
 • Güzellik.

kasir-ül akl / kasîr-ül akl

 • Aklı kısa, aklı ermez.

kasıtin / kasıtîn

 • (A, uzun okunur) Zulmeden ve haktan sapanlar.
 • Haklı olanlar.
 • Kısımlara bölenler.

kasvet

 • Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

kataif

 • (Tekili: Katife) Saçaklı, tüylü havlular; ehramlar.
 • Kadayıf tatlısı.

katim / kâtim

 • (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan.

katim-i esrar / kâtim-i esrar

 • Sır saklıyan.

katmer

 • t. Bir şeyin kat kat olması.
 • Çok yapraklı oluşu. (Gülün, çiçeğin, böreğin, elbisenin kat kat olduğu gibi.)

kavanin-i akliye / kavânîn-i akliye

 • Aklî kanunlar.

kazel

 • Çok fazla aksaklık. (Müe: Kazlân)

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye

 • Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir.

kaziye-i nazariyye

 • Man: Aklın bir delil ile tasdik eylediği kaziyye. Delilinin mukaddematı yakiniyyattan ise, yakiniyye'dir ve illâ zanniye olur.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

kazz

 • Büyük taş.
 • Topraklı olan.
 • Topluluk, cemaat.

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

kehl

 • Otuz yaşını geçmiş, saçına aklık karışmış kimse.
 • Bit.

kelt

 • Ahmaklık.
 • Toplamak.

kemakl

 • (Kem-akl) Aklı kıt. Ahmak, ebleh.

kemal-i akıl / kemâl-i akıl

 • Aklın olgunluğa erişmesi.

kemal-i akl / kemâl-i akl

 • Aklın mükemmelliği.

kemal-i aklı / kemâl-i aklı

 • Aklının mükemmelliği.

kemal-i merak ve dikkatle / kemâl-i merak ve dikkatle

 • Oldukça meraklı ve dikkatli bir şekilde.

kemal-i sefahet

 • Tam bir beyinsizlik, ahmaklık.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.

kesh

 • Aksaklık.

keyfiyyet

 • Bir şeyin mâhiyeti, esâsı, içyüzü, nasıl olduğu. "Allah Arş üstündedir" buyurur Rabbimiz Lâkin keyfiyyetini, anlayamaz aklımız.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

kinaiyyat

 • (Tekili: Kinâye) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.

kinaye / kinâye

 • Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • Mânâyı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.

kıra

 • Konaklık etmek.
 • İhsan etmek.

kirpik-i akıl

 • Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

kiyae

 • Zayıflık.
 • Korkaklık.

kıyas-ı hafi-yi hadsiye / kıyas-ı hafî-yi hadsiye

 • Zihnin birşey hakkında, sezgi ve âni kavramayla yaptığı gizli kıyas. Meselâ "Eğer Ayın ışığı Güneşten gelmeseydi, durumu değiştikçe ışık yapısı değişmezdi" şeklinde zihne doğan gizli bir kıyasla aklın "O halde Ay ışığını Güneşten alır" şeklinde hükmetmesi.

kof

 • İçi boş. Kovuk.
 • Aklı ve ilmi olmayan. Câhil.

kötü huy

 • Dînin ve aklın beğenmediği huy.

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

kudsiyet

 • Kudsilik, mukaddeslik, azizlik.
 • Temizlik, paklık.

külli / küllî / كُلّ۪ي

 • Lafzında ortaklığı kabûl eden kavram.

künun

 • Birşeyi gizleme, saklı tutma.

küpeşte

 • Geminin kenarlarındaki tahta siper.
 • Parmaklığın üzerindeki düz ve kalın tahta.

kurb

 • Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık kazanmak. (Zamanda, mekânda, nisbette, hatvede ve kuvvette kullanılır.)
 • Tıb: Böğür. Karnın yumuşaklığına kadar olan yer.

küre

 • (Kürre yanlıştır) Yuvarlak cisim.
 • Şeklin sathındaki bütün noktalar merkeze aynı uzaklıktadır. Dünya da yuvarlak olduğundan "Küre-i arz" denilmiştir. "Küre-i zemin" de denir.

küreviyat

 • (Tekili: Küreviyet) Küre gibi oluşlar. Küreler. Yuvarlaklıklar.

küreviyet

 • Yuvarlaklık. Küre gibi oluş.
 • Yuvarlaklık, küre şeklinde olma.
 • Yuvarlaklık.

küreviyet-i arz

 • Dünyanın yuvarlaklığı, küresel oluşu.

kurre

 • Parlaklık. Tâzelik. Gözün parlak ve nurlu olması.
 • Ağlamaktan sonraki serinlik.
 • Dilşâd olmak.
 • Bir atımlık şey.
 • Kurbağa.

kusu

 • Uzaklık, ırak olmaklık.
 • Son olmaklık.

kuva-yı selase / kuvâ-yı selâse

 • Üç kuvvet. (Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye.)

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lalehadd

 • Lâle yanaklı. Yanakları pembe renkte olan. (Farsça)

laleruh

 • Lâle yanaklı. Yanağı lâle gibi pembe olan. (Farsça)

laleruhsar

 • Lâle yanaklı, al yanaklı. (Farsça)

laya'kıl / lâya'kıl

 • Aklı başında olmıyan, dalgın, bîhoş. Yaptığını bilmez.

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

leamet

 • Alçaklık, âdilik, zillet, denaet, aşağılık.

lefk

 • Hamâkat, ahmaklık.

legabe

 • Hamâkat, ahmaklık.
 • Zayıflık, zaaf.

lengi / lengî

 • Aksaklık, topallık. (Farsça)

lesak

 • Yaşlık, ıslaklık.

letafet / letâfet / لطافت

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.
 • Hoşluk. (Arapça)
 • Yumuşaklık. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

limited

 • Mes'uliyetleri, koydukları sermayeye göre hudutlu olan ortaklık.

lin / lîn

 • Yumuşaklık ve mülayim olmak.
 • Tecvidde: Bu sıfata sahib olan vav, ye harfleridir.

linet / lînet

 • (Liynet) Mülâyimlik, yumuşaklık.

litaf

 • (Tekili: Latif) Yumuşaklıklar.

liyan

 • (Mülâyene) Mülayemetle, yumuşaklıkla muamele etmek.

lüdane

 • Yumuşaklık.

lüdune

 • Yumuşaklık.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

lümmi / lümmî

 • Toplanmaya dâir.
 • Nazarî ve aklî delil.

lütf u kerem

 • Kerem ve iyilik; iyilik ve yumuşaklıkla muamele; cömertlik, merhamet ve ihsan.

lüvam

 • Melâmetlik, rüsvaylık, rezil kepaze olmaklık.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

ma'kul

 • Akla yakın, aklın kabul edeceği.

ma'kulat

 • (Tekili: Ma'kul) Aklın uygun bulduğu, ancak akıl ile bilinir ve nakle müstenid olmayan meseleler ve ilimler.

ma'mean

 • Çok fazla sıcaklık.

ma'ruf / ma'rûf

 • Dînin ve aklın beğendiği şey.

maaliyat / maâliyât

 • İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikir ve derin bilgiler.
 • İnsan aklının yetişemediği veya zor yetiştiği yüksek fikirler ve derin bilgiler.

maceraperest

 • Maceracı. Macera meraklısı. (Farsça)

maddi felsefe / maddî felsefe

 • Aklı esas alıp herşeyi maddî ölçülere göre değerlendiren düşünce sistemi; materyalist felsefe.

mağlata / mağlâta

 • Zihni, aklı karıştıran söz.

magşiyy

 • Aklı gitmiş hayran kimse.

mahafil

 • (Tekili: Mahfil) Mahfiller.
 • Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler.
 • Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler.

mahbubiyyet

 • Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)

mahcur / mahcûr

 • Çocukluk, sefîhlik, delilik, kölelik, bunaklık vs. gibi çeşitli sebebler yüzünden malını tasarruf hakkından, kullanmaktan men edilen kimse.

mahfi / mahfî

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

mahfil

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.

mahfiyyen

 • Gizlice. Gizli ve saklı olarak.

mahremane

 • Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda. (Farsça)

mahremiyet

 • Mahremlik, gizlilik, yasaklık.

makasir

 • (Tekili: Maksure) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları.
 • Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer.

maksure

 • (Çoğulu: Makasir) Câmilerde etrafı parmaklıkla çevrilmiş biraz yüksekçe yer.
 • Camilere etrafı parmaklıklı yüksekçe yer.

makulat / mâkulât / makûlat / معقولات

 • Aklın uygun bulduğu, akıl ile bilinen şeyler.
 • Aklî bilgiler. (Arapça)

makulat-ı sırfe / mâkulât-ı sırfe

 • Tamamıyla aklî olan meseleler.

mantıki / mantıkî

 • Mantıka dâir. Aklî ve müsbet olan düşünce, fikir. Mantık kaidelerine uygun.

masdariyet

 • Kaynaklık.

mecnun

 • Deli. Çılgın.
 • İnsanlara çok hususta uymayan.
 • Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.

meczub

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.

meczube / meczûbe

 • Cezbeye tutulmuş, İlâhî aşkla aklî dengesi değişmiş kadın, mecnun.

medbee

 • Kabaklık, kabağı çok olan yer.
 • Kul, abd.

meddah

 • (Mübalâga ile) Çok çok medheden, sena eden.
 • Edb: Taklidli hikâyelerle halkı eğlendiren hikâyeci.

medrec

 • (Çoğulu: Medâric) Basamaklı yol. Merdiven.
 • Meslek.
 • Tarikat.
 • Dar yol. Dağ yolu.

mefafun

 • Aklı ve fikri zayıf olan.

mehcuriyet

 • Uzaklık, ayrılık.
 • Bırakılıp unutulma, metrukiyet.

mekmun

 • Gizli. Saklı.

meknun / meknûn

 • Örtülü, gizli. Saklı.
 • Dizilmiş. Dizili. Manzum.
 • Gizli, saklı.

mektum / mektûm

 • Gizli. Saklı. Gizli kalmış.
 • Hükümetten gizli tutulan.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

melaset

 • Yumuşaklık. (Zıddı: Huşunet)

melekat-ı akliye / melekât-ı akliye

 • Aklî melekeler, yetenekler.

meleki / melekî

 • (Melekiye) Meleğe mensub, melekle alâkalı.
 • Paklık, temizlik, ismet.
 • Hükümdara, melike âit. Melikle alâkalı.

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

melk

 • Dalkavukluk.
 • Yumuşaklık yapmak.
 • Mahvetmek.
 • Yıkamak.
 • Emmek.
 • Vurmak.

melyene

 • Yumuşaklık.

memkure

 • Sirkeli ve sarmısaklı balık.

memnu' / memnû'

 • Yasaklı.

memnuiyyet

 • Yasaklık. Haram veya yasak oluş.

men-i iştirak

 • Ortaklığı kabul etmemek.

menkul

 • Nakledilen. Akli olmayıp mukaddes kitapla bildirilen.
 • Bir yerden başka yere taşınmış olan. Taşınabilen.
 • Anlatılan.

merak aver / merak âver

 • Meraklı, merak uyandıran.

meranet

 • Yumuşaklık.
 • Bir mâdenin çekiç vasıtası ile dövüldüğünde yayılması vasfı.

merbaa

 • Dört bucaklı.
 • Dört katlı.

merciiyet / mercîiyet

 • Başvurulacak makam olma özelliği, kaynaklık.

mertebe-i nariye / mertebe-i nâriye

 • Yakıcılık, sıcaklık derecesi.

merzaga

 • Bataklık, çamur.

merzagi / merzagî / مرزغى

 • Bataklık. (Arapça)

mesafat

 • (Tekili: Mesâfe) Mesafeler. Uzaklıklar.

mesafe / mesâfe / مسافه

 • Uzaklık. Uzunluk.
 • Ara.
 • Bir nevi uzaklık ölçme usulü.
 • Uzaklık.
 • Ara, uzaklık.
 • Uzaklık. (Arapça)

mesbut

 • Meyyit, ölü.
 • Deli, aklı gitmiş.

mesel

 • Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye.
 • Dokunaklı ve mânalı söz.
 • Benzer. Misil.
 • Delil. Hüccet.
 • Örnek, benzer, nümune.
 • Dokunaklı ve mânâlı söz.
 • Yararlı hikâye.
 • Delil, hüccet.

meslek-i nazar

 • Teorik ve aklî yol.

meslub-ül akl

 • Aklı alınmış. Deli.

mest

 • Ayakkabı.
 • Sarhoş. Aklı başında olmayan. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında "mest olmak" şeklinde kullanılır.

mest-i laya'kıl / mest-i lâya'kıl

 • Aklı baştan gitmiş, sarhoş.

meşveret

 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimse ile bir konu üzerinde fikir alış-verişinde bulunma; danışma.

metbuiyyet

 • Kendine uyulmaklık. Başkasının kendisine tâbi olması. Birisine tâbi oluş.

mevaka

 • Hamâkat, ahmaklık.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

meyla

 • Çok budaklı ağaç.

mezellet

 • Alçaklık. Zelillik.
 • Alçaklık.

mikdam

 • (Çoğulu: Makadim) Çok ayaklı.
 • Kıdemli.
 • Çok çabalayıp uğraşan. Fazlaca gayret sarfedip ikdâm eden.

mim'siz medeniyet

 • Deniyet, ahlâksızlık, alçaklık; Arapça'da medeniyet kelimesinden "mim" harfi atılınca geriye alçaklık anlamında "deniyet" kelimesi kalır.

mimsiz medeniyet

 • Vahşilik, denîlik. Alçaklık.
 • Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır.
 • Deniyet, yani alçaklık.

miremme

 • Sığır ve deve gibi tırnaklı hayvanların dudağı.

miş'al

 • (Çoğulu: Meşâıl) Köylülerin deriden yaptıkları ayaklı küp.

mizan-ül harare

 • Sıcaklığı, soğukluğu ölçen âlet. Termometre. (Mikyas-ul hararet de denir.)

mizanülhararet / mizânülhararet

 • Termometre; sıcaklık ölçen âlet.

mu'riz

 • İ'raz eden. Yüz çeviren. Başka tarafa dönen. Ta'riz eden. Dokunaklı konuşan.

mu'tezile

 • Aklı ön plâna alan ve "kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır" diyerek, ehl-i sünnetten ayrılan fırka. Bunlara kaderiyeciler de denir, önderleri Vâsıl b. Ata'dır.
 • Hicrî ikinci asırda Vâsıl bin Atâ tarafından kurulan ve aklı, nakilden yâni dînî delillerden önde tutan bozuk fırka. "Büyük günâh işleyen kimse ne kâfirdir, ne de mü'mindir, iki menzile (yer) arasında bir menzilededir (yerdedir)" diyen Vâsıl bin Atâ, hocası Hasen-ül-Basrî'nin ders halkasından ayrıld
 • Aklına güvenerek ve "kul, fiilinin hâlikıdır" demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalâlet fırkalarının birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi Hasan Basri Hazretlerinin talebesi iken, günah-ı kebireyi işleyen bir kimsenin ne mü'min ve ne de kâfir olma

muarrız

 • Dokunaklı söz söyliyen.

mübeddil

 • Değiştiren. Tebdil eden.
 • Taklid edici olan.

mücelcel

 • Çıngıraklı. Çıngırağı olan.

müda'mes

 • Gizli, saklı.

müdahmes

 • Gizli, saklı.

mudarebe şirketi / mudârebe şirketi

 • Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık.

müdayene ayeti / müdâyene âyeti

 • Borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet; Bakara Sûresinin 281. âyeti.

müdehmes

 • Gizli, saklı.

müdellis

 • Sattığı malın kusur ve ayıbını müşteriden saklıyan.

müdevveriyet

 • Yuvarlaklık.

müdevveriyet-i arz

 • Dünyanın yuvarlaklığı, yuvarlık oluşu.

müdevveriyyet

 • Yuvarlaklık.
 • Yuvarlaklık.

müdrik

 • Aklı eren. Anlayan. Kavrayan, akıllı.
 • Büluğ çağına, erginlik yaşına gelmiş olan.

müessir

 • Te'sir eden. İz bırakan. Te'sirli. Dokunaklı.
 • Hükmünü yürüten.
 • Eserin sahibi.
 • Tesir eden, etki, iz bırakan.
 • İşleyen, hükmünü yürüten.
 • Çok hissedilen, içe işleyen.
 • Dokunan, dokunaklı.
 • Eser sahibi. Allah Teâlâ.

müfavaza

 • Ortaklık, işbirliği.
 • Eşitlik, müsavilik.

müfavazaten

 • Ortaklıkla, işbirliği yaparak.
 • Eşitlikle, müsavilikle.

mugayyebe

 • Gizli şey. Görünmeyen ve saklı olan nesne.

muhakat / muhâkât

 • Müşabehet eylemek. Bir kimseyi taklid etmek.
 • Birbirine hikâye söylemek.
 • Taklit etme.

mühakat

 • Benzerini yapma, taklit.

muhalün leh

 • "Lehine gönderilen" Alacaklı olan kişi.

muhazzil

 • Alçaklık ve bayağılık içinde bırakan. Tahzil eden.

muhazzilane / muhazzilâne

 • Alçaklık ve bayağılıkla. (Farsça)

muhik

 • Haklı.

muhık / محق

 • Haklı. (Arapça)

muhik / مُحِقّ

 • Haklı.

muhıkk

 • (Muhik) Haklı. Hakkı yerine getiren. Haklı olan.

muhıkkane

 • Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. (Farsça)

muhmel

 • Tüylü ve saçaklı nesne.

muhtefi / muhtefî

 • Gizlenen. Saklı, gizli.
 • İftira eden.

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

mukallef

 • Kalafatlanmış, taklif edilmiş.

mukallid / مقلد

 • Taklitçi, taklid eden, başkasına özenerek onun gibi olmaya çalışan.
 • Benzemeye veya benzetmeğe çalışan. Taklid eden.
 • Bir şeyi boynuna takan, asan.
 • Kuşatan.
 • Taklitçi.
 • Taklitçi. (Arapça)

mukallidane / mukallidâne

 • Benzetmeğe, taklide özenircesine. Taklid edercesine. Benzemeğe çalışırcasına. (Farsça)

mukallidin / mukallidîn

 • (Tekili: Mukallid) Taklidçiler. Örnek ve misâl alanlar.
 • Takınanlar. Boyuna takanlar.

mukallidin-i maddiyyun / mukallidîn-i maddiyyun

 • Materyalistlerin taklitçileri, taklitçi materyalistler, maddeciler.

mukallit

 • Taklitçi.

muksit

 • Adaletle iş gören. Haklı hareket eden.
 • Nefsine lâyık görmediği zararlı şeyi başkasına da münasib görmeyen.
 • Haklı hareket eden.

muksitin / muksitîn

 • (Tekili: Muksit) Haklı iş görenler. Hakkı edâ edenler.

mukterih

 • Bir şeye kasd eden, araştıran.
 • Yeniden meydana çıkaran.
 • Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden.

mülasık

 • (Lüsuk. dan) İltisaklı. Bitişik. Yapışık. Yanyana bulunan.

mülayemet / mülâyemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.
 • Yumuşaklık.

mülayenet

 • Yumuşak etmek.
 • Yumuşaklık.

müleyyin

 • Yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici.

mültesim

 • Yaşmaklı.

mümevveh

 • Sahte, samimi olmayan, içten değil. Görünüşte haklı olan. Gösterişle alâkadar.

mümevvehat / mümevvehât

 • Hayâli, görünüşe göre haklı olanlar.

mündemiç olan

 • Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan.

münehmes

 • Örtülü, saklı, gizli.

münhasif

 • Sönükleşen, parlaklığını yitirip görünmez hâle gelen.

mürai / mürâî

 • Gösterişçi, gösteriş meraklısı.

mürevva'

 • Aklı, fikri, görünüşü ve düşünüşü sağlam olan kimse.

mürn

 • Yumuşaklık.

müsaf

 • (Tekili: Mesâfe) Uzaklıklar, mesâfeler.

müsafirhane / müsafirhâne

 • Yolcu konağı, han, otel. (Farsça)
 • Misafir olarak geçen resmi kimselerin konaklıyacağı yer. (Farsça)
 • Mc: Dünya. (Farsça)

müsakat şirketi / müsâkât şirketi

 • Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık.

musamsa'

 • Küçük kulaklı geyik.

müşareket / müşâreket

 • Birbirine ortak olmak, ortaklık. Beraber olup bir iş yapmak.
 • Gr: İkili tarafın da isteğini bildiren fiil.
 • Karşılıklı anlaşma, birbirini anlama.
 • Ortaklık.
 • Ortaklık, ortak olma.
 • Ortaklık.

müşatare

 • Uzaklık. Iraklık.
 • Bir şeyi yarı yarıya bölüşme. Paylaşma.

müşavere / müşâvere

 • Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimseler ile bir konu üzerinde konuşma, görüşme, danışma, meşveret etme, görüşüne baş vurma.

müsebbeh

 • İhtiyarlıktan dolayı aklı giden kimse. Bunak.

müşeccer

 • (Şecer. den) Ağaç gibi dallı budaklı olan yazı veya resim.

müskir

 • Sarhoşluk veren, şuuru kaybettiren, aklı gideren ve keyf veren madde.

müştak

 • İştiyaklı, çok istekli.

müstakdim

 • (Kıdem. den) İleride ve önde bulunan. İstikdam eden.
 • (Kadem. den) Çok ayaklı olan.

müstehvi / müstehvî

 • Hayran eden, aklını alan, istihva eden.

müstetir

 • (Setr. den) Örtülü, gizlenen. Gizli, saklı.
 • Gizlenen, gizli, saklanan, saklı.

mütecessis / متجسس

 • Meraklı, gizli şeyleri öğrenmeğe çalışan.
 • Casusluk eden, yoklayıp haber eriştiren.
 • Meraklı, merak eden. (Arapça)

mütecessisane / mütecessisâne / متجسسانه

 • Merak ederek, meraklı. (Arapça - Farsça)

mütecessisin / mütecessisîn

 • (Tekili: Mütecessis) Meraklılar. Tecessüs edenler. Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışanlar.

mütefelsif

 • (Mütefelsef) Filozoflaşmış. Felsefe ile aklını karıştırmış.

mütekebbir

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.

mütekellimin / mütekellimîn

 • Kelâm âlimleri. İslâm dîninin îmân bilgilerini, naklî (dînî) ve aklî delillerle îzâh eden, açıklayıp isbatlayan büyük âlimler.

mütelessim

 • (Çoğulu: Mütelessimîn) Yüzü peçeli, yaşmaklı.

mütenebbih

 • Uyanmış, tenbih ile uyarılmış olan. Bir şeyden ders alıp aklını başına toplayan.

mütenevvia

 • Çeşitli, türlü, birbirlerinden faklı.

mütereccile

 • Erkekleşmiş kadın. Erkekleri taklid eden kadın.

mütereffik

 • (Çoğulu: Mütereffikîn) Sükûnetle ve yumuşaklıkla davranan.

mütereffikin / mütereffikîn

 • (Tekili: Mütereffik) Sükûnetle, yumuşaklıkla davrananlar. Yumuşak muâmele edenler.

müteşaib

 • Şu'belenen.
 • Birbirine karışmamış.
 • Dallı, budaklı. Kollara ayrılmış.

mütevari

 • (Verâ. dan) Gizli, saklı. Bir şeyin arkasına veya altına çekilerek saklanan.

müteverrık

 • Yapraklı. Yapraklanan.

muvaredat

 • (Tekili: Muvârede) (Vürud. dan) Gelen şeyler.
 • Aklı gelen şeyler. İlhamlar.

müvasat

 • Yumuşaklıkla davranmak.

müzarea şirketi / müzârea şirketi

 • Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda) aralarında paylaşmak üzere, kurulan şirket.

muzmer

 • Gizli, saklı, örtülü. İzmar edilmiş. İçinde saklı kalmış.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.
 • Gizli, saklı.

muzmer-i hakaik

 • Saklı, gizli kalmış, meydana çıkarılmamış hakikatler. Hakikatlerin gizlisi.

muzmerat

 • (Tekili: Muzmer) Örtülü, saklı, gizli, dışarı vurulmamış.

na-merdi / nâ-merdî

 • Namerdlik, alçaklık, zillet. (Farsça)
 • Korkaklık. (Farsça)

nadiret

 • Güzellik, parlaklık, tazelik.
 • Hoş ve lâtif.

naha'

 • Boyun kemiğindeki beyaz iliğe varana kadar kesmek.
 • Yemen taifesinden bir kavim.
 • Hâlis etmek.
 • Uzaklık, ıraklık.

nahika

 • (Çoğulu: Nevâhik) Dudaklı hayvanların göz pınarı.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

nahl-bend

 • Ağaçları budayıp tanzim eden kişi. (Farsça)
 • Balmumundan taklid süs ağacı yapan, balmumcu. (Farsça)

naire

 • (Çoğulu: Nevâir) Alev, ateş.
 • Hararet, sıcaklık.

nakısat-ül akl

 • Aklı kısa.
 • Mc: Kadın.

nakl-i asvat

 • Seslerin nakli, iletimi.

nakl-i sahih

 • Doğru, şüphesiz gelen haber nakli.

nakli / naklî

 • Nakliye ile, taşıma ile ilgili.
 • Akla değil de nakle dayanan, yani söylenen hakikat.

nakli delil / naklî delil

 • Şer'î hükümler için naklî delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alâkası olmaz. Dinî meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dinî hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı âyetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur

nakliyat-ı askeriye

 • Askerî kıt'aların; top, tüfek, cephane, teçhizat ve levazımatı ve her türlü seferî ihtiyaçlarıyla birlikte bir yerden kaldırıp başka bir yere gönderilmesi, nakledilmesi. Askerî nakliyat.

nakliye

 • (Çoğulu: Nakliyat) Eşya taşıma işi.
 • Taşıma parası.

namık kemal

 • (Mi: 1840 - 1888) Tekirdağ'lı olup İslâm mücahidlerindendir. Yeni Osmanlılık hareketine vatan mefhumunu sokmuş, "Firâki, hapsi, nefyi kadr-i nâmusumla gördüm hep" diye haklı olduğunu dâima müdâfaa etmiştir. Ehl-i kemâl bir zat olduğu, davasının istikameti ve samimiyetinden anlaşılır.Hayatının sonlar

namus / nâmus

 • Irz, ahlâklılık, kanun, melek.

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

nar-ı merkeziye

 • Merkezdeki ateş, sıcaklık.

nas

 • Iraklık, uzaklık.

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

nasihat / nasîhat

 • Dînin ve aklın beğendiği şeyleri tavsiye, öğüt.

natıkıyyet

 • Konuşmaklık, söz söylemeklik.

natv

 • Iraklık, uzaklık, bu'd.

nazafet

 • Pâklık, temizlik.

nazar-ı akıl

 • Akıl gözü; aklın görüşü, kavraması.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nazıra-han / nazıra-hân

 • Bakarak taklid eden. (Farsça)

neam

 • "Evet, olur" mânâsında cevap edâtıdır.
 • Pek iyi, âferin mânâlarında tasdik ve tahsin kelimesidir.
 • At, deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvana da denir.

necib

 • Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı.

nedaret

 • Tazelik, parlaklık, letafet, taravet.

nedavet

 • Yaşlık, ıslaklık, nemlik, rutubet.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.
 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

nehar-ı ebyaz

 • Gündüzün beyazlığı, gündüze benzeyen beyazlık. Beyazlığın parlaklığı.

nekavet

 • Her şeyin iyisi, seçkini.
 • Temizlik, paklık.

nem

 • Rutubet, az yaşlık. Hafif ıslaklık. (Farsça)

nemnaki / nemnakî

 • Nemlilik, ıslaklık, yaşlık, rutubet. (Farsça)

nermi / nermî

 • Gevşeklik, yumuşaklık. (Farsça)

nermiyet

 • Yumuşaklık, gevşeklik.

nevaket

 • Hamakat, ahmaklık.

nevr

 • (Çoğulu: Envâr) Parlaklık.
 • Ağaç çiçeği. Tomurcuk.

nezafet

 • Temizlik, paklık, pakizelik.

nezahet-i istiğna / nezâhet-i istiğna

 • Cenâb-ı Haktan başkasına ihtiyacını arz etmemekten gelen paklık.

nezaret

 • (Nedâret) Tazelik. Parlaklık. Letafet.

nezf

 • Kuyunun suyunu tamamen boşaltma.
 • Aklı gitme, sarhoş olma. Zevâle gitme.

nihan / nihân

 • Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan. (Farsça)
 • Sır. (Farsça)
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

nihani / nihanî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nizedar / nizedâr

 • Mızraklı. Kargılı. Süngülü. (Farsça)

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

nühüft

 • Saklı, gizli. (Farsça)

nühüfte

 • Saklı, gizli. (Farsça)

nühüftegi / nühüftegî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nukave

 • Temizlik, paklık.
 • Her şeyin iyisi, seçkini.

nur

 • Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık.
 • Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
 • Zulmeti def eden, şule, ışık.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

nur-u akıl

 • Aklın nuru.

nuranilik / nuranîlik

 • Nurluluk, parlaklık.

nuraniyet / nurâniyet

 • Nur özelliği, parlaklık.

nuraniyyet

 • Nurlu olanın hali, parlaklık, nurluluk.

nüume

 • Yumuşaklık.

nuumet

 • Yumuşaklık.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)

nuzub

 • Sinmek.
 • Iraklık, uzaklık.
 • Suyun, toprak tarafından emilmesi.

örf

 • İslâm hukûkunun kaynaklarından; dînin ve aklın güzel gördüğü, beğendiği şey.

paki

 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Ustura. (Farsça)

papağan

 • İtl. İnsan konuşmasını taklid edebilen bir kuş.

paralel

 • Yun. Müvazi.
 • Geo: Bütün noktaları birbirinden aynı uzaklıkta olan çizgi veya hat, düzlük, satıh.

penam

 • Gizli, saklı. Örtülü. (Farsça)

pencpay

 • Beş ayaklı. Yengeç. (Farsça)

perdaht

 • Cilâ. Parlaklık, parlama. (Farsça)
 • Düzleme, temizleme. (Farsça)

pertev-i mihr

 • Güneş ışığı. Güneşin parlaklığı.

pesti / pestî

 • Alçaklık, âdilik, zillet. (Farsça)

pinhan / pinhân / پنهان

 • Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir. (Farsça)
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı. (Farsça)

pot

 • Falso, dokunaklı söz.

pür-merak / pür-merâk / پُرْمَرَاقْ

 • Çok meraklı.
 • Çok meraklı.

pürmerak

 • Merakla dolu, pek meraklı.

pürşaşaa / pürşâşaa

 • Göz alıcı parlaklıkta, çok gösterişli.

ra'n

 • (Çoğulu: Ruun-Riân) Ahmaklık.
 • Sarp dağ.
 • Önüne sivrilmiş dağ burnu.

raale

 • Hamakat, ahmaklık.

radafe

 • (Çoğulu: Razf) Kızdırılmış sıcak taş (süte bırakıp sıcaklık verirler.)

rahasa

 • Yumuşaklık.

raiyye

 • (Çoğulu: Raâyâ) Saklı, mahfuz.

rakaat

 • Hamâkat, ahmaklık.

ramaz

 • Güneşin sıcaklığı şiddetle ve yakarak gelmek, şiddetli olmak, yakmak.
 • Kesinleştirmek.

rasadhane / rasadhâne

 • Havanın değişen şekillerini, sıcaklık ve soğukluğu tesbit etmek için veya yıldızların hareketlerini tesbit ve takib maksadiyle çalışılan yer. (Farsça)

rastan

 • (Tekili: Râst) Doğru olanlar. Haklı kimseler.

rasyonalizm

 • Aklı tek ölçü kabul eden sapkın felsefe.
 • Fls: Akliyecilik. Her şeyin yalnız akıl ile bilinebileceğini iddia eden bir felsefi görüş. (Fransızca)
 • Akılcılık, aklı ön plânda tutan bir felsefî akım.

rat'

 • (Bak: Ret')RATA' : Hamakat, ahmaklık.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

rebace

 • Bönlük, ahmaklık, biladet.

refş

 • Küçük kazma.
 • Çapa.
 • Büyük kulaklık.
 • Kulağı büyük olma.

reha'

 • Geçim bolluğu.
 • Genişlik, gevşeklik, pörsüklük, yumuşaklık.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

reşad

 • Hak yolda yürümek. Doğru yolda olmak. Doğru yolu bulup ondan sapmamak.
 • Aklın kuvvetli olması.

reşid / reşîd

 • Doğru yolda giden, hak yolunda olan.
 • Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun.
 • Büluğ çağına girmiş kimse.
 • Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden.
 • Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâta (yarattıklarına) doğru yolu gösterip, dilediğini bu yolda bulunduran.
 • Rüşd sâhibi yâni, dînî vazîfelerini yerine getiren ve malını tasarruf edebilen, âkıl bâliğ olan, aklını ve malını yerinde kullanan.

resmiyet

 • Resmîlik. Resmî olmaklık.

resul / resûl

 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.

revnak / رونق

 • Zinet. Parlaklık. Göz alıcılık, güzellik. Safa, taravet. (Farsça)
 • Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
 • Parlaklık, tazelik, süs.
 • Parlaklık. (Arapça)
 • Revnak vermek: Canlılık kazandırmak. (Arapça)

revnak-bahş

 • Güzellik, tazelik ve parlaklık veren. (Farsça)

revnak-efza

 • Bir şeyin parlaklığını artıran. Güzelleştiren. (Farsça)

revnak-ı cemal

 • Yüzün güzellik ve parlaklığı.

revnak-nüma

 • Tâzelik, güzellik ve parlaklık gösteren. (Farsça)

revnakbahş / رونق بخش

 • Parlaklık veren, canlılık kazandıran. (Arapça - Farsça)

revnakdar / رونقدار

 • Revnaklı. (Arapça - Farsça)

rezalet

 • Rezillik, alçaklık.
 • Utanç verici şey. Utanılacak hal.
 • Alçaklık, rezillik.
 • Maskaralık.
 • Arsızlık.

rezile

 • Rezillik, alçaklık.

rezilet

 • Alçaklık, rezillik.

rida

 • Örtü, belden yukarı örtülen şey, çar ve şal.
 • Akıl. İlim. Seha.
 • Zinet. Parlaklık veren şey.
 • Hırka.

rıfk

 • Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. (Zıddı: unf)
 • Yumuşaklık, tatlılık.

rıfki / rıfkî

 • (Rıfkıye) Yumuşaklıkla, tatlılıkla ilgili.

rikbe

 • (Çoğulu: Rikeb-Rekebât) Diz. (Diz, insanın ayaklarında olur; dört ayaklının ön ayaklarında olur.)

rikkat

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • Kalb inceliği ve yumuşaklığı.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.

rişe / rîşe / ریشه

 • Kök, saçaklı kök. (Farsça)

rivayet / rivâyet

 • Hikâye edilen, anlatılan, hadîs nakli.

rivayet tefsiri / rivâyet tefsiri

 • Kur'ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me'sur veya naklî tefsir de denir.

riyakar / riyâkâr

 • İkiyüzlü, gösteriş meraklısı.

rüba

 • Kapan, çalan, alan (mânâsına birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Dil-rüba : Gönül kapan, gönül alan. İz'an-rüba : Aklı alan, hayret veren. (Farsça)

rüşd

 • Hak, doğru yol. Allahü teâlânın birliği (tevhid) inancı.
 • Aklın kuvvetli ve tamam olması. Malını dînin ve aklın beğendiği yere sarf etmek, boş yere harcamamak, telef etmemek.

rüşvet

 • Bir iş gördürmek, haksızı haklı göstermek gibi maksatlarla bir görevliye verilen para, mal veya sağlanan menfaat.

rütbe-i akl

 • Aklın derecesi.

rutubet

 • Yaşlık, nem, ıslaklık.
 • Havadaki veya yapı içindeki nem.
 • Nemlilik, ıslaklık.
 • Nem, ıslaklık.

şa'şa'a / شعشعه

 • Gösteriş. (Arapça)
 • Parlaklık. (Arapça)

şa'şaa / شَعْشَعَه

 • Gösteriş, göz alıcılık, parlaklık.
 • Parlaklık, parlama.
 • Gösteriş, dış süs, yaldız.
 • Parlaklık.

şa'şaapaş

 • Parlaklık neşreden, şa'şaa saçan.

saak

 • Bir şiddet sebebi ile helâk olmak, ölmek, bayılmak.
 • Aklın gitmesi.

sadberk

 • Yüz yapraklı, katmerli.

sadedil

 • Kalb sâfi, derin mes'elelere aklı ermeyen insan. Temiz kalbli olup, kolayca aldatılabilen kimse. (Farsça)

safal

 • Alçaklık.
 • Rüzgârın dokunduğu yer.

safil

 • Sefil olan, düşük ahlâklı ve karaktersiz.

safiliyyet

 • Alçaklık, aşağılık.

safvet

 • Sâfilik, temizlik, pâklık. Hâlislik.
 • Safilik, pâklık.
 • Temizlik, hâlislik, paklık.

sagar

 • Zelillik, alçaklık, âdilik.

sahanet

 • Kızgınlık, sıcaklık.

şahdar

 • Dallı, budaklı ağaç. (Farsça)
 • Dallı boynuzlu hayvan. (Farsça)

sahn

 • Sıcaklık, harâret.
 • Sıcaklık, boşluk.

şahs-ı manevi / şahs-ı manevî

 • Bir şahıs olmayıp kendisine bir şahıs gibi muamele yapılan şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar. Belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs.
 • Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler.

şahsar

 • Dallı budaklı ağaçlar. Ağaçlık yer. Koruluk. (Farsça)

şaht

 • Iraklık, uzaklık, bu'd.

sahte

 • Düzme, yapmacık, yalandan, taklit. (Farsça)
 • Kalp, karışık. (Farsça)

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.
 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

sahy

 • Nemli olmak.
 • Islaklık, rutubet.

şaibe-i taklit

 • Taklit kusuru.

said-i hüşyar / said-i hüşyâr

 • (Kalbi ve aklı) Uyanık Said.

salih

 • (Salâh. dan) İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan.
 • Faziletli, ehl-i takva olan.

salih amel / sâlih amel

 • İyi, haklı, dini emirlere uygun ibadet ve iş.

sam'a

 • Küçük kulaklı kadın. (Müz: Asmâ)
 • Kuvvetlenip olgunlaşan ot.

sanayi' şirketi / sanâyi' şirketi

 • İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. Şirket-i A'mâl.

şartiyyet

 • Şartlılık. Şarta bağlı olmaklık.

şaşaa / şâşaa

 • Parlaklık, gösteriş.

şaşaa-i suriye / şâşaa-i suriye

 • Görünüşteki parlaklık ve gösteriş.

şaşaa-paş / şâşaa-pâş

 • Parlaklık, canlılık yayan.

savabdide

 • Doğru ve haklı görülmüş. Beğenilmiş. (Farsça)

se-pa

 • Üç ayaklı. Sehpâ. (Farsça)

şebeke-i seadet / şebeke-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i seâdet denilen yerin dış duvarı etrâfında yerden Mescid-i Nebî'nin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

sebit

 • Aklın sabit olması, aklın durması.

şecaat-i akliye-i medeniyet meydanı

 • Medeniyetin aklî kahramanlık meydanı; akıl kahramanlarının meydan okuduğu medeniyet meydanı.

sedad

 • İstikamet ve kasd.
 • Haklı ve doğru şey.
 • Akıl.

sedare

 • Sıcaklığın fazlalığından dolayı tenbelleşmek.

sefahet / sefâhet

 • Aklın az ve hafîf olması. Malını dînin ve aklın beğenmediği yerlere sarfetme. Lüzumsuz harcama. Süse, eğlenceye ve her türlü kötülüğe, harama düşkünlük. Akıl azlığı.

sefidi / sefidî

 • Beyazlık, aklık.

sefih / sefîh

 • Malını dînin ve aklın uygun görmediği yere harc eden, aklı az olan.

sehanet

 • Sıcaklık.

sehba

 • Üç ayaklı küçük masa.
 • İdama mahkûm olanların idam edildiği üç ayaklı âlet.

şehid

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip

sehl-i mümteni'

 • Edb: "Hem kolay, hem güç" mânasına bir tâbirdir. Yazılışı veya söylenişi kolay göründüğü hâlde taklidine kalkışınca, taklidi imkânsız eser demektir.

şeka'

 • Rezalet, rezillik, alçaklık.
 • Bedbahtlık, kutsuzluk.

şekaz

 • Gitmek.
 • Uzaklık.
 • Bir adamın gözünün çok değer olması.

şekerleb / شكرلب

 • Tatlı dudaklı. (Farsça)
 • Şirin sözlü. (Farsça)

sekk

 • (Çoğulu: Sukûk-Sikâk) Çuvaldız. Çivi.
 • Alçaklık.
 • Dar nesne.

şekk

 • Şüphe; iki şey arasında aklın bir tercihte bulunamadığı zihinsel durum.

sekseke

 • Hamakat, ahmaklık.

selib

 • Soyulmuş, giderilmiş, alınmış.
 • Tıraş olunmuş.
 • Aklı başından alınmış.

şell

 • Seyrek seyrek dikmek.
 • Çolak.
 • Çolaklık. Kolun eğri oluşu.

semt

 • Paklık, nezâfet, temizlik.

şenaat / şenâat

 • Fenâlık, kötülük, alçaklık.
 • Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalif hareket.
 • Kötülük, alçaklık.
 • Kötülük, alçaklık.

senet

 • Hadis naklinde Hz. Peygambere varıncaya kadar uzanan isimler zinciri.

seng-endaz

 • Taş atan. Dokunaklı söz söyleyen. (Farsça)

sepidi / sepidî

 • Aklık, beyazlık. (Farsça)

şer

 • Dînin ve aklın zararlı gördüğü şey.

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

serab / serâb / سَرَابْ

 • Çölde uzaktan su gibi görünen ve ışığın kırılmasından ileri gelen parlaklık.

şeraket / şerâket / شراكت

 • Şeriklik, ortaklık.
 • Arkadaşlık, refâkat.
 • Ortaklık. (Arapça)

şerarat-ı neyyirane

 • Parlak kıvılcımlar, ışık saçan şerareler. (Farsça)
 • Mc: İslâmiyetin kuvvet ve hakkaniyetinden gelen parlaklık. (Farsça)

serefraz / serefrâz

 • Başı dik alnı açık, haklı ve üstün.

şeş-pa

 • Altı ayaklı. (Farsça)

seta

 • Hamakat, ahmaklık.

sevaim

 • (Tekili: Sâime) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar.
 • Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar.

şevarık

 • (Tekili: Şârıka) Nurlar, aydınlıklar. Parlaklıklar.

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

şevk-i taklid

 • Taklit etme şevki, isteği.

şevk-i taklit

 • Taklit arzusu.

şey'

 • Miktar.
 • Uzaklık.
 • Arslan eniği.

şiddet-i hararet

 • Şiddetli sıcaklık.

siksak

 • Hamâkat, ahmaklık.

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

şirdah

 • Büyük ayaklı.

şirket / شركت

 • Ortaklık.
 • Ortaklık, ortak olmak, iki veya daha çok kimsenin bir mala berâber sâhib olmaları. Bir şeyin birden çok kimseye âit olması, başkasına âit olmaması veya ortakların yazı ile yaptıkları akd, sözleşme.
 • Ortaklık, iş ortaklığı.
 • Huk: İki veya daha fazla şahsın emek ve malları ile müştereken, iktisadî bir gayeye erişmek için bir akidle birleşmeleri.
 • Ortaklık, ortaklaşa kurulan iş kurumu.
 • Ortaklık. (Arapça)

şirket ve kesret

 • Ortaklık ve çokluğa dayalı sistem; bir çok unsurun kurduğu ortaklık, şirket; yani bir işe birçok elin karışması.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık.

şirket-i maneviye / şirket-i mâneviye

 • Mânevî şirket, ortaklık.

şirket-i maneviye-i duaiye / şirket-i mâneviye-i duaiye

 • Mânevî dua şirketi, ortaklığı.

şirket-i maneviye-i uhreviye / şirket-i mâneviye-i uhreviye

 • Âhirete dönük manevî şirket, ortaklık.

sırr

 • Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey.
 • Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife.
 • İnsanın aklının ermediği şey. Allah'ın hikmeti. (Sırrını kimseye fâş etme sırrın fâş olur.Sen kendi sırrını saklayamazsanEl sana nasıl sırdâş olur.)

sırrdaş

 • Birbirinin sırrını bilen.
 • Sır saklıyan.

şü'bub

 • Birden yağan sağanaklı yağmur.
 • Hiddetli ve şiddetli olan.
 • Şiddetli güneş harareti.

su-i hulk

 • Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık.

şuayb

 • Ashab-ı Eyke ile Medyen ahâlisine gönderilen bir peygamberdir. Çok hakikatlı ve güzel sözlerle bu iki kavmi Hakka davet ettiği halde kendisini dinlemediler. Cenab-ı Hak Eykeliler üzerine şiddetli sıcaklık ve Medyen ahalisine de şiddetli sayha ile azab verdi ve onları mahveyledi. Şuayb Aleyhisselâm k

süfliyet

 • Alçaklık, aşağılık.

süfliyyet

 • Alçaklık, bayağılık, âdilik.

süful

 • Alçaklık.
 • Alçaklığa meyil ve teveccüh etmek. Alçaklığa yönelmek.

sühunet / sühûnet / سخونت

 • Sıcaklık, hararet. Hararet derecesi.
 • Sıcaklık, hararet.
 • Sıcaklık. (Arapça)

süluk-u akli / sülûk-u aklî

 • Aklın bir yol tutması.

süm

 • Dört ayaklı hayvanların tırnağı. (Farsça)

sünbük

 • (Çoğulu: Senâbik) At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı.

suples

 • Yumuşaklık, esneklik. (Fransızca)

şuridehatır / şûrîdehâtır / شوریده خاطر

 • Gönlü perişan, aklı karışık. (Farsça - Arapça)

şütürleb

 • Deve dudaklı. Dudağı deve dudağı gibi sarkık olan kimse. (Farsça)

şütürpa / şütürpâ

 • Deve ayaklı. (Farsça)
 • Kekik otu. (Farsça)

suz

 • Yanma, tutuşma. Ateş. Sıcaklık. (Farsça)

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

ta'riz / ta'rîz

 • Dokunaklı söz söylemek. Kapalıca yapılan sitem. Kinâye ile söylemek.
 • Dokunaklı söz söylemek, kapalıca yapılan sitem, kinaye ile söylemek.
 • Üstü kapalı ve dokunaklı söz; kapalı îtirâz etmek; bir tarafı gösterip diğer tarafı kasd etmek.

ta'rizat / ta'rizât

 • (Tekili: Ta'riz) Dokunaklı konuşmalar, sözle dokundurmalar, taş atmalar.

taabbüdi / taabbüdî

 • İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbâdete âit ve müteallik.

tab / tâb / تاب

 • Güç. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)
 • Parlaklık. (Farsça)
 • Kıvrım. (Farsça)
 • Eğen, büken. (Farsça)
 • Aydınlatan. (Farsça)

tabaka

 • Kat. Katmer.
 • Sınıf, topluluk.
 • Sigara paketi.
 • Bir veya iki yapraklı kâğıt.

tabdari / tabdarî

 • Parlaklık. (Farsça)

tabii ilimler / tabîî ilimler

 • Fen ilimleri, aklî ilimler.

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

tabut

 • (Çoğulu: Tevâbit) Sandık.
 • Ölü nakline mahsus sandık.
 • Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll.
 • Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık.
 • Su kovası.

tada'du

 • Alçak gönüllülük gösterme.
 • Viran olma.
 • Aklını kaybetme.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

tahabbut

 • Düşünmek.
 • Aklını eksiltmek, fâsid etmek.

tahakkümi / tahakkümî

 • Mânasız iddia. Delilsiz, isbatsız haklılık dâva etmek, Mânasız mücerred dâva.

tahrif

 • Genç bir adama bunaklık isnad etme.

taklib

 • (Çoğulu: Taklibât) (Kalb. dan) Döndürme, çevirme.
 • Bir şeyin kalıp ve şeklini değiştirme.

taklid / taklîd / تقليد

 • Taklit, öykünme. (Arapça)
 • Sahte. (Arapça)

taklid-i tufeylane / taklid-i tufeylâne

 • Küçük çocuklara yakışır şekildeki taklid.
 • Acemiler gibi taklit etme.

takliden / taklîden / تقليدا

 • Taklit ederek.
 • Taklid ederek, benzeterek.
 • Taklit ederek.
 • Öykünerek, taklit ederek. (Arapça)

taklidgah / taklidgâh

 • Taklid yeri. (Farsça)

taklidi / taklidî

 • Taklide ait. Sathî.
 • Delil ve sened istemeden kabul edilen.
 • Araştırmaksızın taklide dayanan.
 • Taklide dayalı.

taklidi iman / taklidî iman

 • Araştırmaksızın, taklide dayanan iman.
 • (Bak: İman-ı taklidî)

taklidiyet

 • Taklitçilik.

taklidkarane / taklidkârane

 • Taklit ederek.

taklitgah / taklitgâh

 • Taklit yeri.

taklitkarane / taklitkârâne

 • Taklit ederek.

taksim-i gurama / taksim-i guramâ

 • Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek.
 • Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek.

tala'

 • (Çoğulu: Etlâ) Geyik buzağısı.
 • Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu.
 • Buzağının ayağını bağladıkları ip.
 • Şahıs.

talebdar / talebdâr / طلبدار

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

talebkar / talebkâr / طلبكار

 • İstekli. (Arapça - Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

tanfese

 • (Çoğulu: Tanâfis) Uzun saçaklı halı.
 • Hurma yaprağından yapılan ve eni bir zira' miktarı olan hasır.

tango

 • Batı kaynaklı bir müzik ve bu müzik eşliğinde yapılan dans türü.

tard-ı şerik

 • Ortağı, ortaklığı reddetmek.

tarik-i akıl

 • Aklın yolu, aklın izlediği yol.

tarizen / târizen

 • Sözle dokundurarak, dokunaklı söz söyleyerek.

tasabbüb

 • Dökülmek.
 • Bahadır olmak, kahraman olmak.
 • Sıcaklığın artması.

tavr-ı akıl

 • Aklın kabul edebileceği durum.

teakkul

 • Aklı kullanarak, lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamak, yâni lüzumlu olanı terk etmemek, lüzûmsuz olanla meşgûl olmamak, bunlarla vakit öldürmemek.

tebadür / tebâdür

 • Birdenbire aklına gelme.

tebellüh

 • Ahmak olmak.
 • Suretâ ahmaklık göstermek.
 • Kaybolmuş bir şeyi araştırmak.
 • Yolu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek.

tebhih

 • Sıcaklığın az olması.

tebkiye

 • (Bükâ. dan) Dokunaklı sözler söyleyip ağlatma.

tebzir / tebzîr

 • Malı, İslâmiyet'in ve aklın uygun görmediği yerlere dağıtma, isrâf.

tecerrüd / تجرد

 • Bekarlık. (Arapça)
 • Çıplaklık. (Arapça)
 • Soyutlanma. (Arapça)
 • Tecerrüd etmek: (Arapça)
 • Çıplak kalmak. (Arapça)
 • Soyutlanmak. (Arapça)

tecessüskar / tecessüskâr / تجسسكار

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)
 • Meraklı, mütecessis. (Arapça - Farsça)

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

tef

 • Buhar. (Farsça)
 • Sıcaklık, hararet. (Farsça)

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

tehevvür

 • Çok kızmak, çok öfkelenmek, sertlik; hilmin (yumuşaklığın) zıddı. Gadabın, kızmanın aşırısı. Atılganlık.

tekalib

 • (Tekili: Taklib) Döndürmeler, çevirmeler. İçi dışa çevirmeler.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

temelluk

 • Yaltaklanmak.
 • Tevâzu ve yumuşaklık göstermek.
 • Dalkavukluk.

temsir

 • (Mısır. dan) Bir yeri şehir haline getirme.
 • Taklil. Azaltma.

temvih

 • (Çoğulu: Temvihât) Sulandırma, su katma.
 • Haksız bir şeyi haklı gösterme.

tenai

 • Uzaklık.

tenassuh

 • Nasihat almak, aklı başına gelmek.
 • Başkası hakkında iyilik istemek.

tenebbüh

 • Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek.

teneşir

 • Serîr; ölünün yıkandığı masa şeklindeki dört ayaklı uzun tahta zemin.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

tenvih

 • Sulandırma.
 • Yaldızlama.
 • Haksız bir şeyi yapmacık şeylerle süsleyip haklı gösterme.
 • Başka bir madeni, altın veya gümüş suyuna daldırma.
 • Bir kimsenin nâmını, şânını yükseltme.

terebbu'

 • Bağdaş kurup oturmak.
 • Dört bacaklı olmak.

teref

 • İyi ve güzel yemek.
 • Yumuşaklık.
 • İnce, güzel şey.

tereffuk

 • (Rıfk. dan) Tatlı dil ve güler yüzlülükle davranma. Yumuşaklıkla muâmele etme.

termik

 • Sıcaklıkla alâkalı. Hararetle ilgili. (Fransızca)

termos

 • yun. İçine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu uzun müddet muhafaza edebilen kap.

teşa'us

 • Tozlu topraklı olmak. Kirlenmek. Paslanmak.

teşarük

 • Ortaklık etme. Birbirine ortak olma.
 • Ortaklık, birbirine ortak olma.

teslim

 • Bir emâneti verme.
 • Kabul etme.
 • Doğru ve haklı bulma.
 • Selâmetle dua etme.
 • Karşısındakinin hükmü altına girme.
 • Kendini Allah'ın takdirine terketme, emri altına girme.
 • Belâ ve âfetten korunur olma.
 • Bir şeyi, yeni sâhibine verme.
 • Da

tevhid-i ami ve zahiri / tevhid-i âmî ve zahirî

 • Yüzeysel ve taklidî bir şekilde Allah'ın bir olduğuna inanma.

tevrat

 • Hz. Musâ Aleyhisselâm'a nâzil olan kitab-ı mukaddesin nâm-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslâmiyeti, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden Yahudiler de hidayeti seçmi

tılsım-ı kainat / tılsım-ı kâinat

 • Kâinatın tılsımı, kâinattaki anlaşılması zor olup herkesin yalnız kendi akliyle bilemeyeceği gizli ve ince hakikatlar.

timlak

 • Mülayemet etmek, yumuşaklık göstermek.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.

tuhr

 • Pâklık, temizlik, taharet.
 • Kadınların iki âdet görmeleri arasındaki temizlik hâlleri. (Temizlik hâli uzayan, devam eden kadına "Mümtedet-üt tuhur" denir).
 • Temizlik, paklık.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

tuti

 • Dudu kuşu. Papağan. İşittiği sözleri ezberleyip, insan sesi taklidini yapan ve söyleyen bir kuş.

ucruf

 • (Çoğulu: Acârif) Uzun ayaklı karınca.

üfn

 • Hamâkat, ahmaklık.

ukul-u aşere

 • On akıl; eski bir felsefî iddiaya göre kâinatı on aklın idare etmesi.

ulum-u akliye / ulûm-u akliye

 • Aklî ilimler, akla dayanan ilimler.

ulum-u akliye ve felsefiye / ulûm-u akliye ve felsefiye

 • Felsefi ve aklî ilimler.

ulum-u nakliye / ulûm-u nakliye

 • Naklî ilimler; hadis, tefsir, fıkıh gibi Kur'ân ve Hadisten yapılan aktarımlara dayanan ilimler.

ulüvv-ü cenab / ulüvv-ü cenâb / عُلُوُّ جَنَابْ

 • Yüksek ahlâklılık.

unfuvan

 • Gençlik ve güzelliğin başlangıcı, en parlak zamanı.
 • Parlaklık, tazelik.

unv

 • Alçaklık.
 • Alçak gönüllülük, tevâzu etmek.

ura

 • Çıplaklık.

uryani

 • Çıplaklık.
 • Bir cins erik.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

üstur

 • At, katır davar gibi dört ayaklı hayvan. (Farsça)

üsun

 • Suyun tad ve renginin değişmesi.
 • Bir kimse kuyuya girdiğinde buharından veya murdar kokulardan dolayı aklının gitmesi.

utuh

 • Aklı noksan olan.

vahal

 • (Çoğulu: Evhâl, vuhul) Bataklık, batak çamurlu yer.

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

vahl-gah / vahl-gâh

 • Bataklık. (Farsça)

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.

vamhah / vâmhâh / وامخواه

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Farsça)

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

varta

 • Tehlikeli durum, içinden çıkılması zor olan şey, bataklık.

vazaat

 • Alçaklık, âdilik, bayağılık.

vegadet

 • Akılsızlık.
 • Adilik, bayağılık, aşağılık, alçaklık.

vegire

 • Kızmış taş ile sıcaklık verilerek pişirilen süt.

vegre

 • Sıcaklığın çok olması.

vehec

 • Ateş sıcaklığı.

vehic

 • Ateşin sıcaklığı.

vemd

 • Gazap etmek, hiddetlenmek, kızmak.
 • Sıcaklığın artması.

ver'a

 • Korkaklık, havf.

verh

 • Hamâkat, ahmaklık, bilmezlik.
 • Ucuz et.

verik / verîk

 • Gür sakallı adam.
 • Sık yapraklı ağaç.

vesen

 • Uyku ağırlığı. Uyku ile uyanıklık arası.
 • Uyku anında aklın gitmesi.
 • Hâcet.

vesn

 • Hafif.
 • Uyku.
 • Uyku anında aklın gitmesi.
 • Uykudan dolayı kişiye ârız olan zayıflık.

vuhul

 • (Tekili: Vahal) Çamurlu yerler. Bataklıklar.

vüru'

 • Korkaklık.

vuzuh-u etemm

 • Tam bir açıklık, berraklık.

yafuh

 • Bıngıldak. Yeni doğan çocukların baş kemiklerinin arasındaki yumuşaklık.

yekpa

 • Tek ayaklı. Topal. (Farsça)

yeltenmek

 • Bir şeye başlamağa niyet etmek. Teşebbüse kalkışmak. Özenmek. Taklide çalışmak. (Türkçe)

yengeç

 • Çok ayaklı ve yan yan yürüyen, başının iki tarafında iki kıskacı olan deniz veya durgun sularda yaşayan bir küçük hayvan. (Türkçe)

zahire

 • (Zahâyir) Öğle vakitleri sıcaklığın çok olduğu vakitler.

zamya

 • Yufka dudaklı.
 • Yufka kapaklı.
 • Dişinin etleri boz olup kanı az olan kimse.

zaruret-i akliye

 • Aklın zaruri olarak kabul etmesi.

zatiye / zâtiye

 • Bizzat var olan öz nitelik; sıcaklığın, ateşin kendi zâtında var olması gibi.

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.

zelalet

 • Alçaklık, hakirlik, horluk. Zillet.

zelh

 • Bir ok atımı yer.
 • Islaklığından dolayı ayak kayan yer.

zelili / zelilî

 • Hakirlik, horluk, zelillik, alçaklık.

zemel

 • Bir yanı üzerine çöküp öbür yanını yukarıya kaldırarak koşmak.
 • Devenin ayağına ârız olan aksaklık.
 • Su tulumunun sarkması.

zeveban etmek

 • Fiz: Sıcaklığını artırarak bir cismin, katı hâlden sıvı hâline geçmesi. Erimiş olması.

zevi-l ukul

 • Akıl sahipleri. Aklı olanlar.
 • Tas: Halkı zâhiren, Hakkı bâtınen görenler.

zevilukul / zevilukûl

 • Aklı olanlar.

zevre

 • Uzaklık.
 • Ziyaret etmek.

zımni / zımnî

 • İçinde saklı, gizli olarak.
 • Kendiliğinden.
 • Saklı, gizli, örtülü.