LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te akilli ifadesini içeren 149 kelime bulundu...

a'kal

 • En akıllı. Pek akıllı. Daha akıllı.

acmi / acmî

 • İnce fikirli. Akıllı, anlayışlı.

ahkem

 • En sağlam. En kuvvetli.
 • En çok hükmeden.
 • En hakim ve akıllı.

ahver

 • Akıllı.
 • İri gözlü güzel.
 • Müşteri yıldızı. (Jüpiter)
 • Beyaz yüzlü, güzel gözlü adam.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

akıl / âkıl / عاقل / عَاقِلْ

 • Akıllı.
 • Akıllı kimse; iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen kimse.
 • Akıllı.
 • Akıllı, akıl sahibi. (Arapça)
 • Akıllı.
 • Akıllı.

akıl-baliğ / âkıl-bâliğ

 • Faydalı ve zararlı olanı birbirinden ayırabilen ve evlenme çağına gelip gusül abdesti almaya başlayan akıllı kimse.

akıl-füruş

 • Akıl satan, daha akıllı olduğunu göstermeğe çalışan. (Farsça)

akılane / âkılane / âkılâne / عاقل

 • Akıllıca.
 • Akıllı, mantıklı olarak.
 • Akıllıca.
 • Akıllı kimseye yakışır surette, akıl ve idrakle. (Farsça)
 • Akıllıca. (Arapça - Farsça)

akılat / âkılât

 • Akıllı kadınlar.

akıle / âkıle / عاقله

 • Akıllı kadın. (Arapça)

akılfüruş

 • Akıllılık taslayan.

areb

 • Çok açıkgöz, en akıllı.

asaf-rey

 • Düşüncesi Asaf'ınki gibi akıllıca olan vezir.

ateş-pare

 • Ateş parçası. Ateş gibi. (Farsça)
 • Mc: Çok zeki, çok akıllı. (Farsça)
 • Durup dinlenmeyen. (Farsça)

avret

 • İslâmiyet'te akıllı ve bâliğ (ergen ve evlenecek yaşa gelmiş) olan kimsenin namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram (günâh) olan yerleri.
 • Kadın, hanım.

ba-haber / bâ-haber

 • Haberi olan, haberli.
 • Zeki, akıllı.
 • İhtiyatlı, tedbirli.

ba-haberan / bâ-haberan

 • (Tekili: Bâ-haber) Haberliler, haberi olanlar. Akıllı, zeki, ihtiyatlı kimseler.

ba-hired / bâ-hired

 • Akıllı, zeki. (Farsça)

bahired / bâhired / باخرد

 • Akıllı. (Farsça)

batha

 • Çakıllı, taşlı büyük dere.
 • Dağ arasındaki dere.
 • Mekke-i Mükerreme'nin eski bir ismi.
 • Kamışlık ve sazlık yer.

benin / benîn

 • (Tekili: İbn) Oğullar, erkek çocuklar.
 • Akıllı, temkinli, tedbirli kimse.

bezi'

 • Uslu, akıllı, zarif çocuk.
 • Zarif.

bihred

 • Akıllı kimse.

billit

 • Akıllı, hâzık ve mâhir kimse.

binende

 • Görücü, gören. (Farsça)
 • Tedbirli, ilerisini düşünen, akıllı. (Farsça)

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

cezl

 • Kalın odun. Tomruk.
 • Sağlam. Metin.
 • Güzel ve muhkem fikir.
 • Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime.
 • Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam.

cumhur-i ukala / cumhûr-i ukalâ

 • Akıllılar topluluğu. Akıl sahiplerinin hepsi.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.

dehadar

 • Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş. (Farsça)

demşinas

 • Hikmetli davranan, akıllı. (Farsça)

deryab

 • Akıllı, anlayışlı, müdrik. (Farsça)

dil-agah / dil-âgâh

 • Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar. (Farsça)

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

efazıl-ı ukala / efâzıl-ı ukalâ

 • Akıllıların en ileri gelenleri.

ehl-i ukul / ehl-i ukûl

 • Akıllılar, akıl sâhibleri.
 • Akıllılar, akıl sahipleri.

ehliyet

 • Salâhiyet, elverişlilik. Kişinin borçlandırma ve borçlanmaya elverişli olması. Akıllı olmak, iyiyi kötüden ayırabilmek.

ejir

 • Akıllı, uyanık, açık göz. (Farsça)

ekyas

 • (Tekili: Kis) Kisler, para keseleri. Torbalar.
 • (Keys) Akıllı kimseler.

elibba'

 • (Tekili: Lebib) Akıllılar, kâmiller, kemalât sahipleri, olgun kimseler.

erabet

 • Akıllı, zeyrek ve uslu olma.

eris

 • Zeki, akıllı, uyanık, zeyrek, uslu. (Farsça)

evveliyat

 • Başlangıçlar. Mukaddemat. İlk öndekiler. İbtidaki cihetler.
 • Her akıllının tereddütsüz tasdik ve kabul edeceği hususlar.
 • Man: Mücerred mevzu ve mahmulleri arasındaki nisbet tasavvur edilince aklın kat'iyyetle teslim ve tasdik ettiği kaziyeler.

fahim

 • Akıllı. Anlayışlı.

farih

 • (Çoğulu: Fevârih-Füreh) Gayretli davar.
 • Akıllı kişi.

fatın

 • (Fıtnat. dan) Fıtnat sahibi, zihni açık, uyanık. İleri derecede akıllılık.

fatin

 • (Fıtnat. dan) Anlayışlı, akıllı, zeki, uyanık.

fatin-ül asr

 • Asrın en zeki, anlayışlı ve akıllısı.

fatinü'l-asr / fatînü'l-asr

 • Asrın en dâhisi, en akıllısı.

fatinülasr / fâtinülasr

 • Asrın en akıllısı.

fehim / fehîm

 • (Fehm. den) Anlayışlı, akıllı, zeki (kimse.)

ferahe

 • Zeyreklik. Çok akıllılık. Davarın gayretli olması.

fetanet / fetânet

 • Peygamberlerde bulunması lâzım olan sıfatlarından biri. Peygamberlerin; bütün insanların en akıllısı, en zekîsi ve en anlayışlısı olmaları.

fıtne

 • Akıllılık. İdrak ve anlayışı kuvvetli olmak.

haca

 • Haris olmak.
 • Akıllı.

hadd-i zina / hadd-i zinâ

 • Akıllı olan, ergenlik çağına gelen ve konuşabilen müslüman veya müslüman olmayan kadın ve erkeğe, dâr-ül-İslâm'da (İslâm memleketinde), tehdîd edilmeden, arzûlariyle, zinâ yaparken yakalandıklarında verilmesi gereken cezâ.

harik

 • Zeyrek akıllı kimse.

hazım / hâzım

 • İhtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık olan.

hica

 • Akıllı.
 • Münasib, lâyık.

hıred-mend

 • (Çoğulu: Hıredmendân) Akıllı, anlayışlı. (Farsça)

hıred-mendi / hıred-mendî

 • Akıllılık.

hıred-pesend

 • Akıllı, zîakıl, düşünen.

hıredmend / خردمند

 • Akıllı. (Farsça)

hızk

 • Zeyreklik, akıllılık.
 • Ustalık, mahâret.

huşdar

 • Akıllı, uslu. (Farsça)

huşmend

 • (Çoğulu: Huşmendân) Akıllı, aklı başında. (Farsça)

huşmendane / huşmendâne

 • Akıllıca, aklı başında olarak. (Farsça)

hüşyar

 • Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.

huşyar / huşyâr / هشيار

 • Akıllı. (Farsça)

hüşyarane

 • Akıllıcasına. (Farsça)

hüşyari / hüşyarî

 • Hüşyarlık, akıllılık. (Farsça)

iman-ı kesbi / îmân-ı kesbî

 • Bir kimsenin âkıl (akıllı) ve bâliğ olduktan (ergen, gusül, boy abdesti alacak yaşa geldikten) sonra ettiği îmân.

irb

 • (İreb) Akıl. Zihin, zekâ.
 • Akıllılık.

irbe

 • Akıllılık, zekâ.
 • Hile, oyun.

isti'dad

 • Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil.
 • Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.

kar-ı akıl / kâr-ı akıl

 • Aklın kabul edeceği iş. Akıllıca iş.

kasır-ul akl

 • Düşüncesi noksan, kısa akıllı.

kelam-ı kibar / kelâm-ı kibâr

 • Büyük, akıllı, veli ve meşhur zâtların güzel, veciz ve çok kıymetdâr olan sözleri ve kelâmı.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

kırra

 • Soğuk, berd.
 • Çok fazla susuzluk.
 • Akıllılık.

kiyaset / kiyâset

 • Akıllılık.

kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

lebabet

 • Akıllılık, zeyreklik. Akıl sahibi olma.

lebb

 • Lâzım olmak.
 • Akıllı olmak.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lebk

 • Akıllı olmak.
 • Islah etmek, terbiye etmek.
 • Karıştırmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

lehan

 • Akıllılık.

levzai / levzaî

 • Akıllı, zarif kimse.

lezir / lezîr

 • Akıllı, zeki. (Farsça)

libab

 • (Tekili: Lebib) Akıllılar, zeki kimseler.

ma'kul

 • Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

mahz-ı hikem

 • Akıllılığın ve filozofluğun ta kendisi. Hikmetlerin ta kendisi.

mekyes

 • Akıllılık ve ferâsetle bilinen kimse.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

mubid

 • Zerdüşt. Mecusi din adamı.
 • Tedbirli, akıllı adam.

müdrik

 • Aklı eren. Anlayan. Kavrayan, akıllı.
 • Büluğ çağına, erginlik yaşına gelmiş olan.

müdrikat

 • (Tekili: Müdrik) Akıllılar. İdrak sahipleri.

mükellef

 • Bir şeyi yapmaya ve yerine getirmeye mecbûr olan; Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mes'ûl (sorumlu) olan; îmânı olan, âkil (akıllı) ve bâliğ (evlenme yaşına, ergenlik çağına ulaşmış) olan kimse.

mümeyyiz

 • Akıllı; faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen.

münevver

 • (Nur. dan) Mc: Kur'anî ve imanî eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı.
 • Uyanık. İntibaha gelmiş. Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş.
 • Parlatılmış.

müstaid

 • İstidadı olan, kabiliyetli, uyanık, anlayışlı, akıllı.

mütekeyyis

 • (Çoğulu: Mütekeyyisîn) Zeki ve akıllı gibi görünen.

mütekeyyisin / mütekeyyisîn

 • (Tekili: Mütekeyyis) Akıllılık taslıyanlar, tekeyyüs edenler.

naharir

 • (Tekili: Nihrir) Bilgili, akıllı ve âlim kimseler. Fâzıl ve mâhir kişiler.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

nedis

 • Akıllı kişi.

neds

 • Akıllılık.
 • Taan etmek, çekiştirmek.

neha

 • Pek akıllı adam.
 • İhtiyacı terkeylemek. (Güya kendi nefsi cihetinden menedilmiş demektir.)

nekr

 • Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan.
 • Dehâ, fetânet.

pejuhide

 • Çok akıllı, olgun, bilgili. (Farsça)

raşid

 • (Rüşd. den) Hak dinini kabul eden, doğruya giden, rüşde erişmiş olan.
 • Akıllı.

raşidin / raşidîn

 • Hakka erişmiş olanlar. Kâmil ve çok ileri olgun kimseler. Akıllılar.

reşid

 • Doğru yolda giden, hak yolunda olan.
 • Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun.
 • Büluğ çağına girmiş kimse.
 • Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden.
 • Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse.

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

sahfe

 • Zayıf akıllılık ve az fikirlilik.

sahif

 • (Sahâfet. den) Zayıf akıllı. Az fikirli kimse.
 • Gevşek dokunmuş. Boş.

sefahet / sefâhet

 • Kıt akıllılık, düşüncesizlik, günahlara düşkünlük.

sefih / sefîh

 • Kıt akıllı, düşüncesiz, zevke düşkün.

şefn

 • Akıllı ve zeyrek kişi.

şehamet / şehâmet

 • İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek; zekâ ve akıllılıkla berâber olan cesâret, yiğitlik.
 • Akıllıca yiğitlik.

şehim

 • (Şehamet. den) Şehametli, kurnaz ve akıllı yiğit.

sekafe

 • Akıllılık.

servet-i akl

 • Akıllılık. Akıl zenginliği.

setr-i avret

 • Mükellef olan yâni akıllı ve bâliğ (ergenlik, evlenme yaşına erişmiş) bir kimsenin namazda veya her zaman başkasına göstermesi haram olan yerlerini örtmek.

su-i tedbir

 • Yanlış tedbir. Kötü yol. Tam düşünüşle, akıllıca hareket etmeyiş.

süfeha

 • Sefihler, kıt akıllılar, günahkârlar.

şünşün

 • Zeyrek ve akıllı genç yiğit.

sürsur

 • Âlim ve akıllı kişi.

taben

 • (Tabâne-Tabâniye) Akıllılık.

tebane

 • Zeyreklik, akıllılık.

teben

 • Zeyrek, akıllı kimse.

teenni

 • İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde hareket etme. (Teude de denir)

teenni-i hikmet

 • Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.

tenkidat-ı ukala / tenkidât-ı ukalâ

 • Akıllıların tenkitleri, eleştirileri.

tesfih

 • Sefih görme, kıt akıllı sayma, eğlence düşkünü olarak tanıma.

teşmir-i said / teşmir-i sâid

 • Kolları sıvama.
 • Mc: Bir işe iyice adamakıllı girişme.

tilavet secdesi / tilâvet secdesi

 • Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyetinden herhangi birini okuyan veya işiten bir mükellefin yâni akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vâcib (lâzım gelen) secde. Secde âyetleri, Kur'ân-ı kerîmin; A'râf, Ra'd, Nahl, İsrâ, Meryem, Hac, Furkân, Neml, Secde, Sâd, Necm, İnşikâk ve Ala

tüede

 • Teenni etmek, acele etmeyip akıllıca davranmak.
 • Mühlet vermek.

ukala / ukalâ

 • (Tekili: Âkıl) Akıllılar.
 • Halk dilinde: Akıllılık iddia edenler.
 • Akıllılar; akıl sahipleri.
 • Akıllılar, akıllılık taslayanlar.
 • Akıllılar.
 • Akıllılık iddia edenler, ukelalar.

ukala-yı nas / ukalâ-yı nâs

 • İnsanların akıllıları, zekileri.

ülinnüha

 • (Üli-n nühâ) Akıllı kimseler.

ulü-n nüha

 • Akıllı kimseler.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

yoldaş-ı hüşdar

 • Akıllı, uyanık yoldaş.

zehen

 • (Çoğulu: Zehân) Zeyreklik, akıllılık.
 • Hıfz.
 • Kuvvet.

zevi'l-ukul

 • Akıl sahipleri, akıllılar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın