LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ahmi ifadesini içeren 69 kelime bulundu...

alaka / عَلَقَه

 • Ana rahmi duvarına tutunmuş asılı bir hücre topluluğu, insan yaratılışının ilk safhası.

alettahmin

 • Aşağı yukarı, tahminen.
 • Tahmini olarak.

bayzar

 • Sövme, sövüp sayma.
 • Rahmin başlangıcındaki et parçası.

beviş

 • Tahmin, farzetme. (Farsça)

cenin / cenîn

 • Ana rahmindeki çocuk.

cezm

 • (Cezim) Kat'î karar. Yemin. Kararlaştırmak.
 • Kesmek.
 • Niyet. Tahmin. Takdir.
 • İlzam.
 • İcâbe.
 • Gr: Arabçada kelime sonundaki harfi sâkin okumak. Kur'ân-ı Kerim okurken harfleri yerlerine vaz'edip mahrecinden çıkarırken tâne tâne, fesahat, beyan ve teenni ve

duhuk

 • Doğurduktan sonra rahmi çıkan dişi deve.

endaze

 • Ölçü, mikyas. (Farsça)
 • Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) (Farsça)
 • Tahmin, takdir. (Farsça)
 • Derece, mertebe. (Farsça)
 • Mc: Hesap. (Farsça)

evran

 • Biçme, ölçü, mikyas, tahmin, keşif, biçim, endam, tenasüb.

fahmi / fahmî

 • (Fahmiyye) Kömürümsü, kömürle alâkalı.

farzi / farzî

 • Farzedilene, tahmin olunana dair. Takdir ve tahmin usulüne dayanan ve ona müteallik.

favori

 • Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı. (Fransızca)
 • Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan. (Fransızca)

galiba

 • Tahminen. Çok zaman. Her halde. Galiben, ekseriyetle.

galiben

 • Ekseriya. Çok zaman. Üstün olarak. Tahmin olduğu üzere.

güman

 • Zan. Tahmin. Sanmak. şüphe. (Farsça)

gurre

 • Düşürülen bir cenine (ana rahmindeki çocuğa) karşılık verilmesi gereken mâlî tazmînât.

habel

 • Ana rahmindeki çocuk, cenin.
 • Gebelik, gebe olma zamanı.
 • Fls: Musallat fikir.

hades / حدس

 • (Hads) Sür'atle idrak etmek. Zan ve tahmin eylemek. Fikrini, re'yini bildirmek. Bir sözün mâna ve mefhumunda, bir hususun vaz' ve üslubunda başka tarz tasavvur eylemek.
 • Sezi, tahmin. (Arapça)

hads / حدس

 • Tahmin. (Arapça)
 • Seziş. (Arapça)

hars

 • Tahmin etmek.
 • Yalan söylemek.
 • Acıkmak.

hayat-ı takdiriyye

 • Huk: Ana rahminde bulunan çocuğun hayatı.

hayim

 • Suyu, tahmin ettiği yerlerde arayıp bulamamak.
 • Susuz, atşân.

hayz

 • (Çoğulu: Hiyaz) Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının âdet hâli. Böyle bir kadına hayize denir. (Kadını döl yatağı denen rahminden, bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın, muayyen müddetlerde kan gelmesine o kadının "aybaşısı" denir. Buna ve kan geldiği müddete de hayız müddeti denir. İslâmiye

hazr

 • Bir şeyi takdir ve tahmin etmek, nazar ile tahmin etmek.
 • Çehresini ekşitip çirkin olmak.

hevr

 • Birisini itham etmek, töhmet. Zan. Takdir ve tahmin etmek.
 • Binayı yıkmak, yıkılmak.
 • Sulu, ağaçlı yer.
 • Koyun sürüsü.

hicab-ı meşimi / hicab-ı meşimî

 • Rahim zarı. Ana rahminde cenini saran zar.

hurz

 • Oranlamak, yâni tahminle bir şeyin miktarını söylemek.

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

ihtimal / ihtimâl / احتمال

 • Olasılık. (Arapça)
 • Yüklenme. (Arapça)
 • Belki. (Arapça)
 • İhtimal vermek: Sanmak, tahmin etmek. (Arapça)

ihtinak-ı rahm / ihtinâk-ı rahm

 • Eskiden, rahmin tıkanmasından dolayı olduğu sanılan ve kadınlarda görülen asabî bir hal ve hastalık.

istinbat / istinbât

 • Bir iş veya sözden gizli bir anlam çıkarmak, tahmin etmek.

kahin / kâhin

 • Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı.
 • Âlim.

karar

 • Hüküm, çare, düzenlilik, ölçülülük, tahmin.

kat'-i rahm

 • Sıla-i rahmi yâni akrabâ ile görüşmeyi, haberleşmeyi kesme.

kiraz

 • Rahmin, kabul ettikten sonra yine dışarı döktüğü meni.

kumar

 • Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan oyun; birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşme veya para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto. Karşılık lı para veya mal koyarak bahse tutuşma.

kürtaj

 • Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi.

mahaffe

 • Mahfe. Deve veya katır üzerine konan ve içinde iki kişi oturabilecek yeri olan kapalı mahmil.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mazanne

 • Zan taşıyan, tahmin yürütülen mevzular, konular, yerler.

mazınne

 • (Çoğulu: Mezânin) İçinde bir şey olduğu tahmin olunan yer.

mehamil

 • Mahmiller.
 • İhtimaller.

meşime

 • (Çoğulu: Meşâim) Dölyatağı, ana rahmi.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

mubikat-ı seb'a

 • İnsanı felâkete götüren yedi kebâir, yedi büyük günah: Katil, zinâ, şarab içmek, ukuk-ı vâlideyn (yâni; sılâ-yı rahmi terk), kumar oynamak, yalan şâhidliği, dine zarar verecek bid'alara tarafdarlık.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

mugayyebat-ı hamse / mugayyebât-ı hamse

 • Beş bilinmeyen. Bizce gaib olan beş şey:1- Kıyamet vakti, 2- Yağmurun ne zaman yağacağı, 3- Ana rahmindeki çocuğun mahiyeti ve ceninin isti'dadı ve mânevi simasının ne olduğu, 4- Yarın insan hayr ve şer olarak ne kazanacağını, 5- İnsanın nerede öleceğini Allah bildirmedikçe kimse bilemez. Bunlara me

muhaddes

 • Haber verilmiş. Tahdis olunmuş, şükranla bildirlimiş. Sadık-ül hads olan kimse.
 • Her zan, tahmine feraseti isabetli olan.
 • Nakil ve rivayet edilmiş olan.

muhammen / مخمن

 • (Hamn. den) Tahmin edilen. Ortalama olarak bir değer kabul edilen. Sanılan.
 • Tahmin edilen.
 • Tahmin edilen. (Arapça)

muhammer

 • (Himâr. dan) Kendine eşek denilmiş. Eşeğe benzetilmiş. Tahmir olunmuş.

muhammes

 • Beşli. Beş katlı. Tahmis edilmiş.
 • Edb: Her bendi beş mısrâlı olan manzume.
 • Birbiri ardından gelen ve kapalı olarak uç uca eklenmiş beş kenarın meydana getirebileceği çeşitli şekillerden her biri. Beşgen.

muhammin

 • Tahmin eden, sanan, karar veren, değer biçen kimse. Eksper.

muhammir

 • (Hamr. dan) Tahmir eden. Mayalayan. Ekşitip kabartan. Yoğuran.

mühat

 • (Çoğulu: Mühâ) Deve rahminde olan zeker suyu.

nabigat-üz zübyani / nabigat-üz zübyanî

 • Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz'da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604'de yaşamıştır.

oran

 • Ölçü, mikyas.
 • Biçim, tenasüb, endam.
 • Tahmin, keşif.

rahmımader / rahmımâder

 • Ana rahmi.

rahum

 • Doğurduktan sonra rahminde hastalık meydana gelen deve.

saet

 • Doğumdan sonra koyunun rahminden çıkan madde.

tahaddüs

 • Bilmediği ve duymadığı ihbar ve havadisi idrak eylemek. Zan ve tahmin etmek.
 • Sür'atle idrak etmek.

tahaddüs-ü visal / tahaddüs-ü visâl

 • Kavuşmayı idrak etmek, tahmin etmek.

tahmilat / tahmilât

 • (Tekili: Tahmil) Yükletmeler, yükletilmeler, yüklemeler.

tahminen / tahmînen / تخمينا

 • Tahminle, aşağı yukarı. (Arapça)

tahmini / tahminî / tahmînî / تخمينى

 • Tahminle ilgili.
 • Tahmin yoluyla. Tahminle alâkalı.
 • Tahmin edilen. (Arapça)

takrib

 • Yaklaştırma. Aşağı yukarı ve tahmin ile kat'i olmayan şey söyleme. Tahmin.
 • Yolunu bulma.

takriben

 • Tahminen. Yaklaşık olarak. Aşağı yukarı.

tatbik

 • Yakıştırmak. Yerine getirmek.
 • Karşılaştırmak.
 • Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.
 • Benzetme, uydurma.
 • Yakıştırmak. Yerine getirmek. Bir kanun hükmünü, kaide veya emri yerine getirmek. Kıyas ve tahmin etmek.

te'mit

 • Zihnen tahmin etme.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)