LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ahin ifadesini içeren 283 kelime bulundu...

ikab / ikâb

 • Cezâ, azâb. Günâhın cezâsını vermek.

adaletullah

 • Allahın adaleti.

adetullah / âdetullah / âdetullâh / عَادَتُ اللّٰهْ

 • Allahın yaratıklardaki kanunları.
 • Allahın icrâatı.

agsem

 • Beyazı siyahından daha fazla olan saç.

ahin / âhin

 • (Çoğulu: Avâhin) Fakir.
 • Hazır, sabit kimse.
 • Yumuşak hurma ağacı.

akrebiyet-i ilahiye / akrebiyet-i ilâhiye / اَقْرَبِيَتِ اِلٰهِيَه

 • Allahın her şeye her şeyden daha yakınlığı.

ale-s-sabah

 • Erkenden, sabahın ilk saatlerinde.

aleyhimüsselam / aleyhimüsselâm

 • Allahın selâmı onlara olsun.

antropomorfizm

 • Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah'ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm'in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestl

arraf / arrâf

 • Falcı, kâhin, müneccim.
 • Hekim.
 • Göçebe Arab aşiretlerinin örfe vâkıf umumi bilgileri. (Müe: Arrâfe)
 • Falcı, kâhin.

arş

 • Bağ çardağı.
 • Gölgelik.
 • Kürsü, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. (Arş kâinatı kaplar. Allah'ın kudreti ve ilmi de herşeyi kaplar.)
 • Fevkiyyet, ulviyyet.
 • Arş-ı Alâ, Arş-ı Rahman, Arş-ı İlâhi, Arş-ı Yezdan, Felek-i Eflâk

arş-ı ehadiyet

 • Allahın ehadiyet tecellisinin arşı ve âlemi. Allahın, ehadiyet tecellisini gösteren âlem.

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

asakir-i muvahhidin / asâkir-i muvahhidîn

 • Allahın birliğine inanan askerler. İslâm ordusu.

asalit

 • Koyu, sahin.

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zâlim padişahından gizlenerek ve onun şerrine âlet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zâtlar. İsimleri rivâvette şöyle sıralanır: Yemlihâ, Mekselinâ, Mislinâ, Mernüş, D

aslat

 • Koyu, sahin.

ataya-yı seniyye

 • Padişahın hediye ve ihsanları.

atım

 • t. Ateşli silahların boşaltılması, atılması.
 • Kurşun menzili, kurşunun gidebildiği, yetiştiği mesâfe.
 • Silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire.

basarık

 • Çulha tezgâhının ayaklığı.
 • Piyano ayaklığı gibi çifte ayaklık.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

baysungur

 • Şahin cinsinden olan yırtıcı bir kuş.

behram

 • Eskiden bir İran padişahının adı. (Farsça)
 • Bir pehlivan ismi. (Farsça)
 • Merih yıldızı. (Farsça)

bezmielest

 • Allahın, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu, ruhların da "Evet," diye cevap verdikleri hâdise.

biiznillah

 • Allahın izniyle.

bismillah / bismillâh / بِسْمِ اللّٰهْ

 • Allahın adıyla.
 • Allahın ismiyle.

bostan-ı huda / bostan-ı hudâ

 • Huda'nın, Allah'ın bostanı meâlinde olup, İlâhî güzellikleri ve tecelli-i İlâhînin aksettiği yer mânâsında kullanılır. "Vahidiyet mertebesi" diye de söylenmiştir. (Farsça)

burhan-ı vahdaniyet / burhân-ı vahdâniyet / بُرْهَانِ وَحْدَانِيَتْ

 • Allahın birliğinin delili.

çağrışım

 • Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir. Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur. Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem'in de

caka

 • (Argo) Gösteriş, çalım. Caka, mal mülk, giyim, kuşam, yahut hareket davranış yoluyla olabilir. İslâm'da gösterişin her şekli haram ve günahtır. Bugün bazı kimseler ve aileler gösteriş belâsı yüzünden maddî sıkıntılara düşmekte, israfa sürüklenmektedir. İşledikleri günahın cezasını bu dünyada da çeki

çar-erkan-ı cuvani / çar-erkân-ı cuvanî

 • Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun'un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir.

çavuş

 • Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.
 • Onbaşıdan üstte ve assubaydan alttaki derecede olan asker.
 • İşçilerin b

cilve

 • Esmâ-i İlâhînin tecellisi.
 • Tecelli.
 • Güzellere yakışır duruş ve davranış. Dilberâne hareket. Naz ve edâ. Hoşa giden görünüş.

cilve-i ehadiyet / جِلْوَۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi.

cilve-i inayet-i rabbaniye / cilve-i inâyet-i rabbâniye / جِلْوَۀِ عِنَايَتِ رَبَّانِيَه

 • Allahın ihsânının görünmesi.

cu'l

 • Ücret, mukabil, karşılık.
 • Ayak kirası.
 • Padişahın etbâından aldığı mal.

cülus

 • Oturuş. Oturma.
 • Padişahın taht'a oturması.

cülus-u hümayun / cülus-u hümâyun / cülûs-u hümayun

 • Padişahın taht'a oturma merâsimi.
 • Padişahın tahta çıkışı.

cünudullah / cünûdullah

 • Allahın askerleri.

cürre-baz

 • Atmaca kuşu. (Farsça)
 • Erkek şahin veya akdoğan. (Farsça)
 • Hızla uçan ok. (Farsça)

dahine

 • (Çoğulu: Devâhin) Duman çıkan baca.

devahin

 • (Tekili: Dâhine) Duman çıkaran bacalar.

devr-i saadet

 • Saadet devri; Resûlullahın yaşadığı mutluluk asrı.

ehadiyet / اَحَدِيَتْ

 • Allahın her bir eserindeki birlik tecellisi.
 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, herbir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi.

ehlitevhid

 • Allahın birliğine inananlar.

ehriman

 • (Ehrimen, Ehremen) Ateşperestlerin şer ilâhının ismi. Bâtıl bir ilâh ismi. (Farsça)

emr-i tekvini / emr-i tekvinî

 • Yaradılışa ait İlâhi kanun ve nizam. Tekvine dair işler, hâdiseler, maddeler. Fıtri kanunlar ve Âdetullahın tazammun ettiği emirler.

erike

 • Taht. Padişahın tahtı.
 • Oturulacak yer. Koltuk.

esedullah / esedullâh / اَسَدُ اللّٰهْ

 • Allahın aslanı.
 • Allahın arslanı.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.

esma-yı ilahiye / esmâ-yı ilâhiye / اَسْمَايِ اِلٰهِيَه

 • Allahın isimleri.

esma-yı kudsiye-i ilahiye / esmâ-yı kudsiye-i ilâhiye / اَسْمَايِ قُدْسِيَۀِ اِلٰهِيَه

 • Allahın mukaddes isimleri.

esmaül hüsna / اسماء الحسني

 • Allahın güzel isimleri.

esmaülhüsna / esmaülhüsnâ

 • Allahın güzel isimleri.

evliya

 • (Tekili: Veli) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk'ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar.

evliyaullah / evliyâullah

 • Allahın velîleri, sevgili kulları.

eyvan-ı kisra

 • Dicle Nehri kenarında sol tarafta Medâyin şehrinde yıkıntıları bulunan eski İran (Acem) Padişahına mahsus bir saray. Bu saray, Peygamberimizin (A.S.M.) doğduğu gece çatlamıştır.

fark-ı tamm / fark-ı tâmm

 • Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti.

fazl-ı ilahi / fazl-ı ilâhî / فَضْلِ اِلٰه۪ي

 • Allahın ihsânı.

fecr-i sabah

 • Sabahın ilk aydınlığı.

fenafillah

 • (Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk'ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat' ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder.

ferdiyet / فَرْدِيَتْ

 • Allahın tek olması.

fi aman-illah

 • Allahın muhafaza, siyânet ve hıfzında.

gadat

 • Sabahın erken zamanı. Sabah vakti.

gadiyye

 • (Çoğulu: Gadiyyât) Tan ağarmasıyla güneş doğması arası, sabahın erken saatleri.

gaffar / gaffâr

 • Ne kadar çok ve büyük olursa olsun, dilediği kullarının her türlü suç ve günahını defalarca bağışlayan Allah.

gavs-ül a'zam

 • Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i Ekber de denir.

gavsiyyet

 • Evliyaullahın başı olmak. Velâyet mertebelerinden yüksek bir makam sahibi olmak.

gayretullah

 • Allahın gayreti, hakkı koruma sıfatı.

gazve

 • Din düşmanı olan cephenin üzerine taarruz. Muharebe. Cenk. Sefer. Din muharebesi. Gazve, gazivden alınmış olup cenk ve kıtal manasınadır. Düşmanla vuruşmak demektir. Siyer ıstılahında Gaza ve gazve tâbirleri Peygamber Efendimizin bizzat hazır bulunduğu muharebeye denir. Peygamber Efendimizin bizzat

gürz

 • Silâhın icadından evvel kullanılan bir harp âleti. Gürz, yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir nevi topuzdur. Gürzün Türkçesi "bozdoğan" dır. Bozdoğan bir cins yırtıcı kuştur. Gürz, bozdoğanın kafasına benzediği için bu adla anılmıştır. Gürzün baş kısmı

gutat

 • Sabahın erken saatleri.

habibullah / habîbullah

 • Allahın sevgili kulu.

hablullah

 • Allahın ipi.

hadd-i büluğ

 • Büluğa erme yaşı. Teklif-i İlâhînin başladığı, namaz ve oruç gibi dinî emirleri ifaya başlanılan yaş.

halilullah / halîlullah

 • "Allahın dostu" mânâsında ibrahim aleyhisselâmın namı.

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

haric

 • Günahkâr, günah işlemiş. Allahın emrini dinlememiş olan.

haşmet-i padişahi / haşmet-i padişahî

 • Padişahın haşmeti, görkemi.

haşr

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir

hatem-i sadaret / hâtem-i sadaret

 • Padişahın sadrazamlarda bulunan mührü. Buna "hâtem-i vekâlet", "hâtem-i şerif" veya "mühr-i hümayun" da denilirdi. İlk zamanlar yüzük şeklinde idi ve parmağa takılırdı. Sonraları zincire bağlı olarak sadrazamlar, boyunlarına asarlardı. Bundan ayrılmak, vazifeden azledilmek demek olduğu için; mühürü

hatt-ı hümayun

 • Padişanın el yazısı. Padişahın emri. (Farsça)

hatt-ı şehriyari / hatt-ı şehriyarî

 • Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar "hatt-ı hümayun" "hatt-ı şerif" adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına "hatt-ı şehriyarî" de

hazi / hazî

 • Kâhin, keşiş, papaz.

hıdane / hıdâne

 • Çocuğu kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmak. İslâm nikâhının bozulmasından sonra (ayrılıkta), çocuğu, selâhiyetli (yetkili) olan kimsenin yâni başkası ile evli olmayan annenin belirli bir yaşa gelinceye (oğlan çocuğu yedi, kız ye tişkin oluncaya) kadar yanında alıkoyması ve terb

hıfz-ı inayet / hıfz-ı inâyet / حِفْظِ عِنَايَتْ

 • Allahın yardım ile koruması.

hıtbe

 • Huk: Bir kadının nikâhına talib olmaktır. Evlenmeyi taleb eden erkeğe: "hâtıb", evlenmesi taleb edilen kadına da "mahtube" denir.

hubb-ısiva / hubb-ısivâ

 • Allahü teâlâdan başka şeylerin sevgisi.Olup nâdim elim çektim hevâdan, Pâk ettim kalbimi hubb-ı sivâdan. Yüzüm dergâhına döndüm ilâhî, Kapundan etme red, bu pür günâhı.

hukukullah

 • Allahın hakları.

hunefa

 • (Tekili: Hanîf) Allahın birliğine inananlar.

huz ma safa, da'ma keder / huz mâ safâ, da'mâ keder

 • "Safâ olanı al, keder vereni bırak", "Allahın müsaadesi olan ve neticesi safâ veren şeyi al, sonu keder vereni bırak", "İyisini al, kötüsünü bırak" meâlindedir.

huzur-u padişah

 • Padişahın huzuru.

huzur-u şahane

 • Padişahın huzuru.

ibadet / ibâdet

 • Allahın emirlerini yerine getirmek.

ibadullah / ibâdullah

 • Allahın kulları.

ibnullah

 • "Allahın oğlu" mânâsında sapkınlık ifade eden bir tabir.

icad-ı ilahi / îcâd-ı ilâhî / اِيجَادِ اِلٰٓه۪ي

 • Allahın yaratması.

iddet

 • Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak (boşama) ve fesh (nikâhın bozulması) sebebiyle evlilik bağı çözülen kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zaman.

ihsan-ı şahane / ihsan-ı şâhâne

 • Padişahın ihsanı, bağışı.

ihsanat-ı şahane / ihsânât-ı şahane

 • Padişahın bağış ve iyilikleri.

ikram-ı rabbani / ikrâm-ı rabbânî / اِكْرَامِ رَبَّان۪ي

 • Allahın ikrâmı.

ilhad

 • Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmânsızlık.

ilm-i adab / ilm-i âdâb

 • Yemek, içmek, yatıp kalkmak, giyinmek, sefer gibi hâllere dair hadisler için, ilm-i hadis istılâhında kullanılan tâbirdir.

ilm-i fiten

 • Asr-ı saadetten sonra zuhur eden hâdiselere, fitnelere dâir olan hadis-i şeriflere, ehl-i hadis ıstılahında İlm-i Fiten denilmektedir.

ilm-i hadis

 • (İlm-i Rivayet - İlm-i Ahbâr - İlm-i Âsâr) Resulüllah'ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef'ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl-i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis-i şeriflere bazan İlm-i Hadis-ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir.

ilm-i tevhid

 • Allah'ın varlığı ve birliğini isbat ve izah etme ilmi.
 • Akaide müteallik hadis-i şeriflere ehl-i hadis ıstılahında İlm-i Tevhid tabir edilir.

iltifat-ı şahane / iltifât-ı şâhâne

 • Yüksek iltifât, padişahın lütufla yaptığı özel muamele.

imam-ı mübin / imâm-ı mübîn / اِمَامِ مُب۪ينْ

 • İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.
 • Her şeyin vukūundan evvel ve sonra yazılı olduğu kader defteri; Allahın şimdiki zamandan ziyâde, geçmiş ve geleceğe bakan ilmi.

imza-yi padişahi / imza-yi padişahî

 • Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahî denilirdi.

inayet-i ilahiye / inâyet-i ilâhiye / عِنَايَتِ اِلٰهِيَه

 • Allahın yardımı.

inayet-i rabbaniye / inâyet-i rabbâniye / عِنَايَتِ رَبَّانِيَه

 • Allahın yardımı.

inayet-i rahmaniye / inâyet-i rahmâniye / عِنَايَتِ رَحْمَانِيَه

 • Merhametli olan Allahın yardımı.

intak-ı bilhak / intâk-ı bilhak / اِنْطَاقِ بِالْحَقْ

 • Allahın doğruyu söyletmesi.

intakıbilhak / intâkıbilhak

 • Allahın konuşturması.

irade-i şahane / irade-i şâhane

 • Padişahın emri, fermanı, buyruğu.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

ısdak

 • Verilecek parayı kadının nikâhında tesbit edip kararlaştırma.

işgere

 • Şâhin, atmaca ve doğan gibi av için kullanılan terbiye görmüş kuş. (Farsça)

ıskat-ı salat / ıskat-ı salât

 • Ölmüş bir kimsenin kılmadığı namazlar yüzünden hâsıl olan günahını giderir ümidi ile verilen sadaka.

ism-i a'zam / اِسْمِ اَعْظَمْ

 • Allahın en büyük ismi.

işmam / işmâm

 • "Şemm"den:
 • Koklatma, koklatılma.
 • Tecvid ıstılâhında harfin zamme harekesine işaret etme.

ıstabl-ı has / ıstabl-ı hâs

 • Padişahın atlarına mahsus ahır.

istimal-i silah / istimal-i silâh

 • Söz silâhını kullanmak.

izinname

 • Eskiden bir nikâhın kıyılabilmesi için kadı tarafından verilen izin kâğıdı. (Farsça)

izn-i ilahi / izn-i ilâhî / اِذْنِ اِلٰه۪ي

 • Allahın izni.

kader / قَدَرْ

 • Allahın herşeyi ezelden bilip takdir etmesi.
 • Her şeyin Allahın ezeli ilmiyle vukuundan önce bilinmesi.

kahinane / kâhinane

 • Kâhin gibi ve ona benzer şeklide haberler veren. Bir nevi zan ile gaibden haber verir gibi. (Farsça)

kahine / kâhine

 • Kadın kâhin.

kainat / kâinât / كَائِنَاتْ

 • Allahın yarattığı her şey.

kalem-i kader / قَلَمِ قَدَرْ

 • (Allahın) Kader kalemi.

kalem-i kader-i ilahi / kalem-i kader-i ilâhî / قَلَمِ قَدَرِ اِلٓه۪ي

 • Allahın kader kalemi.

kalem-i kudret / قَلَمِ قُدْرَتْ

 • (Allahın) Kudret kalemi.

kalubela / kalûbelâ

 • Allahın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorması ve ruhların "evet" demeleri olayı.

karin

 • Yakın. Hısım. Akraba.
 • Arkadaş. Yaşı aynı olan arkadaş. Refik. Komşu.
 • Bir şeyi elde eden, nâil olan.
 • Pâdişahın daimi surette yakınında bulunan. Mâbeynci.

kaza-yı ilahi / kazâ-yı ilâhî / قَضَايِ اِلٓه۪ي

 • Allahın takdîrinin meydana gelmesi.

kazā-yı rabbani / kazā-yı rabbânî / قَضَايِ رَبَّان۪ي

 • Terbiye edici olan Allahın takdîrinin meydana gelmesi.

kef-nun / kef-nûn

 • Allahın "ol" yani "kün" emrindeki harfler.

kefareten / kefâreten

 • Günahın bağışlanmasına vesile olarak, bedel olarak.

keffaret / keffâret

 • İşlenen bir hata veya günahın bağışlanmasına vesile olması için verilen sadaka veya tutulan oruç, karşılık.

kehanet / kehânet / كهانت

 • Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)
 • Kâhinlik, gaipten haber verme, falcılık.
 • Kâhinlik. Gaybı, gizli şeyleri bilirim iddiâsında bulunmak. Bu işi yapana kâhin, falcı denir.
 • Falcılık, kahinlik. (Arapça)

kehanetfuruş

 • Kâhinlik, falcılık yapan.

kehene / كهنه

 • (Tekili: Kâhin) Kâhinler, falcılar.
 • Kahinler. (Arapça)

keramet / kerâmet

 • Allahın izniyle velîlerin gösterdikleri harikalar.

kerem-i ilahi / kerem-i ilâhî / كَرَمِ اِلٰه۪ي

 • Allahın ikrâmı.

keşfiyat

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de

kevahin

 • (Tekili: Kâhin) Kâhinler. Falcılar. Gaibten haber verenler.
 • Alimler.
 • Kâhinler, falcılar.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُب۪ينْ

 • Kaderde olan her şeyin gerçekleşmesinde esas tutulan kānunların bütünü; Allahın geçmiş ve gelecekten ziyâde, şimdiki hâle bakan ilmi.

kitabullah / kitâbullah

 • Allahın kitabı, Kurân.

kühhan

 • (Tekili: Kâhin) Kâhinler, falcılar.

külli irade / küllî irâde / كُلّ۪ي اِرَادَه

 • Allahın her şeyi kuşatan irâdesi.

kumbiiznillah

 • Allahın izniyle kalk!

kurb-u şahane

 • Padişahın yakını.

kurena

 • Bir padişâhın yakınında bulunan ve onun sohbetine iştirak edenler. Yakınlar. Arkadaşlar.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

lain / laîn

 • Lânetlenmiş, kovulmuş, merdud. Allahın rahmetinden mahrum.

levh-i ezeli / levh-i ezelî / لَوْحِ اَزَل۪ي

 • Olacak herşeyi Allahın ezelden bilerek yazdığı kader levhası.

levh-i mahfuz

 • Her şeyin hayatının ind-i İlâhîde yazılması. İlm-i İlâhînin bir ünvanı.

lisanullah

 • Allahın lisânı. Kur'an-ı Kerim.

mağfiret

 • Allahın affı.

maiyyet-i seniyye

 • Pâdişâhın maiyyeti. Pâdişahın yakınında bulunanlar.

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

maşallah / mâşâllâh / مَاشَاءَ اللّٰهْ

 • Allahın dilediği şey (olur).

masivaullah / mâsivâullah

 • Allahın yarattıkları.

melaiketullah / melâiketullah

 • Allahın melekleri.

mellah

 • (Çoğulu: Mellâhân-Mellâhin-Mellâhun) Gemici. Kaptan. Denizci.

menaşir

 • (Tekili: Minşâr) Testereler.
 • (Menşur) Tar: Padişâhın verdiği vezirlik veya müşirlik fermanları.
 • Mat: Prizmalar.

mevcud-u harici / mevcûd-u hâricî / مَوْجُودُ خَارِج۪ي / mevcud-u hâricî / مَوْجُودِ خَارِجِي

 • Allahın irâde ve kudretiyle var olan.
 • Allahın irâde ve kudretiyle var olan.

mil

 • İğne gibi ince ve uzun bir âlet.
 • Göze sürme çekecek âlet.
 • Ucu sivri çelik kalem.
 • Sivri dağ tepesi.
 • Bir çarkın, üzerinde döndüğü mihver, eksen.
 • Elektromotordan iş tezgâhına kuvvet nakleden uzun çelik çubuk.
 • Selin bıraktığı en verimli münbit topr

müdhen

 • (Çoğulu: Medâhin) Yağ koyacak kap.
 • Dağlarda olan çukur taş. (İçinde yağmur suyu birikir.)

mülhem

 • Kalbe doğmuş. Allahın, ilham ile kalbe bildirdiği.

musahib / مصاحب

 • Arkadaş, sohbet arkadaşı. (Arapça)
 • Padişahın özel işlerine bakan. (Arapça)

müsned

 • (Çoğulu: Mesânid) İsnad edilmiş, nisbet edilmiş olan.
 • Gr: Haber (yüklem). Meselâ: "Bu yazı güzeldir" cümlesindeki (güzeldir) kelimesi gibi.
 • Edb: Açık olmayan heceye (kapalı heceye) de müsned denir.
 • Ehl-i Hadis ıstılahınca: Müsned; içindeki metinler, senetleri ile mezk

müstatir

 • Uçan, uçuşan.
 • Yangının veya sabahın intişarı gibi müstaid olan.

müstenşie

 • Kâhinlik yapan kadın.

müteferrika

 • Çeşitli işler gören.
 • Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse.
 • Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret.

mütekehhin

 • (Çoğulu: Mütekehhinîn) (Kehânet. den) Kâhinlik yapan.

mütekehhinane / mütekehhinâne

 • Falcılıkla, kâhincesine. (Farsça)

mütekehhinin / mütekehhinîn

 • (Tekili: Mütekehhin) Falcılık yapanlar, kâhinlik edenler.

mütekellimin / mütekellimîn

 • İslâm ve iman esaslarını, hakaik-ı Kur'aniye ile isbat ve izahını yapan büyük İslâm allâmeleri, âlimleri, İlm-i Kelâm âlimleri.

muvahhid / مُوَحِّدْ

 • Allahın birliğine inanan.
 • Allahın birliğine inanan.

muvahhidin / muvahhidîn / مُوَحِّد۪ينْ

 • Allahın birliğine inananlar.

nar

 • (Çoğulu: Niran, envar, niyere, niyâr) Ateş. Cehennem.
 • Bir meyve adı.
 • Mc: Allahın gadabı.
 • Yakıcı, azab verici her şey. Şer. Dalâlet. Sefâhet.

nazar-ı rabbani / nazar-ı rabbanî / نَظَرِ رَبَّانِي

 • Terbiye edici olan (Allahın) bakışı.

nef'

 • Fayda, yararlılık.
 • Fls: Faydacılık. Yani: Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir. Kudsi dinimiz olan İslâmiyette ise: Bir şeyin doğru veya yanlış; iyi ve kötü olması, Allahın emir ve nehyine tâbidir.

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nur-u ilm-i ezeli / nur-u ilm-i ezelî / نُورُ عِلْمِ اَزَل۪ي

 • Allahın başlangıcı olmayan ilminin nuru.

ok

 • Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir.

operasyon

 • Bir cerrahın canlı bir vücut üzerinde yaptığı cerrahi müdahale. Ameliyat. (Fransızca)

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret / پَرْدَه دَارِ دَسْتِ قُدْرَتْ

 • Allahın kudret elinin perdecisi (sebebler).

rahmaniyet / rahmâniyet

 • Allahın kullarına merhamet etmesi.

rahmetullahialeyh

 • Allahın rahmeti üzerine olsun!

raht-ı hümayun

 • Padişahın mücevherli eyer takımı.

resulullah / resûlullah

 • Allahın resulü, Peygamberimiz.

reyn

 • Leke, kir, pas.
 • Gönül karası, kalb katılığı, günahın artması.
 • Uyku, mestlik galebe etmek.
 • Çıkması mümkün olmayan şey.

rezzakıyet

 • Allahın rızık vermesi.

rıza-yı bari / rızâ-yı bâri / رِضَايِ بَار۪ي

 • Herşeyi uygun ve düzgün yaratan Allahın rızâsı.

rızık

 • Allahın ihsanı olan maddî ve mânevî nimetler.

rububiyet / rubûbiyet

 • İlâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.

sadr-ı azam

 • Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.

sadr-ı islam / sadr-ı islâm

 • Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.

şahin / شاهين

 • (Çoğulu: Şevâhin) Doğan'a benzer bir kuş ki, av avlamak için terbiye olunur.
 • Şahin. (Farsça)

sahine

 • (Bak: SAHİN)
 • (Bak: SAHİN)

samed

 • Allahın, "herşey kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisi hiçbir şeye muhtaç değil," mânâsındaki ismi.

samediyet / صَمَدِيَتْ

 • Allahın hiçbir şeye ihtiyacı bulunmaması ve bütün varlıkların kendisine muhtaç olması hakikatı.
 • (Allahın) hiçbir şeye muhtaç olmadığı hâlde, her şeyin kendisine muhtaç olması.

satih / satîh

 • Bedeni kemiksiz etten ibaret olan hilkat garibesi bir kâhin, falcı.

sedef

 • Karanlık ve aydınlığın karışması.
 • Gece ve sabah.
 • Sabahın evveli.

şefi' / şefî'

 • Şefâat eden, bir suçun, günâhın bağışlanması için vâsıta, aracı olan.

şehl

 • Gözün siyahının maviye yakın olması.
 • Koyun gözü.

sekban

 • Köpek besleyicisi. (Farsça)
 • Padişahın köpeklerini av yerine götüren seyman. (Farsça)
 • Vaktiyle Yeniçeri Ordusunda bir asker sınıfının ismi. (Farsça)
 • Köy düğününde silâhlı ve oyun yapan gençler kafilesi. (Türkçede seğmen denir.) (Farsça)

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

şerefsadır / şerefsâdır

 • Şerefsâdır olmak: Padişahın emriyle çıkmak.

şerefsudur / şerefsudûr

 • Şerefsudûr olmak: Padişahın emriyle çıkmak.

şeriat / şerîat

 • Din, ilâhî kanunlar, Allahın emirleri ve yasakları.

şeriat-ı fıtriye

 • Cenab-ı Hakk'ın kâinatta vaz'ettiği fıtrî kanunlar. Âlemin harekât ve sükûnetini tanzim eden ve Allahın irade sıfatından gelen kanunlar.

şeriatıfıtriye / şerîatıfıtrîye

 • Allahın tabiata koyduğu kanunlar.

settar / settâr

 • "Kulların günâhını örten" mânâsında Allahü teâlânın sıfatlarından.

şevahin

 • (Tekili: Şahin) Şahinler, doğan kuşları.

şevzak

 • Şahin kuşu.

şevzenik

 • Şahin kuşu.

seyfullah

 • Allahın kılıcı.

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

şeyzenuk

 • Şahin kuşu.

sıfat-ı irade / صِفَتِ اِرَادَه

 • Allahın herşeyi kuşatan irâde sıfatı.

şıkk

 • (Şikk) İslâmiyetin zuhurundan biraz önce yaşamış iki kâhinin adıdır. Bunlardan eskisi Arablarda ilk kâhindir. Acaib bir mahluk olup, alnının ortasında yalnız bir gözü (veya alnını ikiye ayıran bir alev) vardı. El Yaşkarî adındaki ikinci Şıkk, Satih ile birlikte devrinin en meşhur kâhiniydi. Satih'te
 • Adeta yarım adam gibi olan ünlü bir kâhin.

sikke-i ehadiyet / سِكَّۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi mührü.

sikke-i samediyet / سِكَّۀِ صَمَدِيَتْ

 • (Allahın) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şeyin kendisine muhtaç olması mührü.

sikke-i vahdet / سِكَّۀِ وَحْدَتْ

 • Allahın birliğinin mührü.

sirhan

 • (Çoğulu: Serâhin) Vahşi hayvanlardan olan kurt.

sırr-ı ehadiyet / سِرِّ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, herbir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi sırrı.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

subh-misal

 • Sabahın aydınlığı gibi, sabaha benzer.

sünen

 • Sünnetler.
 • Ehl-i hadis ıstılahında: Ahkâm hadislerine Sünen tâbir edilir.

sünnetullah / sünnetullâh / سُنَّةُ اللّٰهْ

 • Allahın icrâat kanunları.

taarrüf-ü rabbani / taarrüf-ü rabbânî / تَعَرُّفُ رَبَّان۪ي

 • Allahın kendini tanıtması.

tabbah

 • (Çoğulu: Tabbahîn) (Tabh. dan) Aşçı.

tabiat-ı masiyet / tabiat-ı mâsiyet

 • Günahın tabiatı, doğası; Allah'a karşı yapılan isyankârlığın ve günahın temel özellikleri, yapısı.

tabiiyyun

 • Allahın kanunu ve sanatı olan tabiatı ilâh sananlar.

tahabbüb-ü ilahi / tahabbüb-ü ilâhî / تَحَبُّبُ اِلٰه۪ي

 • Allahın kendini (kullarına) sevdirmesi.

tahıne

 • (Çoğulu: Tavâhın) Azı dişlerinden birisi.

tahine

 • (Çoğulu: Tavâhin) Öğütücü diş, azı dişi.

tahkik

 • Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak.
 • Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: He

taht-ı hakikat

 • Hakikat taht'ı (hakikat, padişahın oturduğu taht'a benzetilmiş).

tahun

 • (Çoğulu: Tavâhin) Su değirmeni.

takallüd

 • Takınma; kılıç (gibi keskin olan delil silahını) kuşanma.

tali '

 • Doğan. Tulu' eden.
 • Kısmet, kader, baht.
 • Nişangâhın arkasına düşen ok.
 • Yeni hilâl.

tarhun

 • (Çoğulu: Tarâhin) Tarhun otu.

tatlik

 • Boşamak. Karısını terk edip nikâhını feshetmek.

tavahin

 • (Tekili: Tâhine) Azı dişleri, öğütücü dişler.

tecelli-i sırr-ı ehadiyet / tecellî-i sırr-ı ehadiyet / تَجَلِّئِ سِرِّاَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesinin sırrı.

tecelli-i suri / tecellî-i sûrî

 • Zât-ı ilâhînin veya isimlerinin kendilerinin değil, sûretlerinin, görüntülerinin tecellîsi.

tecelli-i zat / tecellî-i zât

 • İsim ve sıfatlar araya girmeden sâdece zât-ı ilâhînin tecellî etmesi.

tefsir

 • Mestur, gizli bir şeyi aşikâr etmek. Mânâyı izhâr etmek.
 • Anladığını anlatmak. Bildiği kadar açıklamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in mânâsını anlatan kitab.
 • Ehl-i Hadis ıstılahında Tefsire dâir hadis-i şeriflere Tefsir denilir.

tekehhün

 • Kâhinlik yapma, falcılık etme.

tekellüm-ü ilahi / tekellüm-ü ilâhî / تَكَلُّمُ اِلٰه۪ي

 • Allâhın konuşması.

temcid

 • Allahın büyüklüğünü bildirme.

teslim-i silah etmek / teslim-i silâh etmek

 • Yenilgiyi kabul edip silâhını teslim etmek.

teveccüh-ü ehadiyet / تَوَجُّهُ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılıp görünerek yönelmesi.

teveccüh-ü ilahi / تَوَجُّهُ اِلٓهِي

 • Allahın beğenerek (rahmetiyle) yönelmesi.

tevessül

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.

tevhid

 • Birleme, Allahın birliğine inanma.

tishan

 • (Çoğulu: Tesâhin) Çizme.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.
 • Padişahın mührü ve imzası.

turra-i ehadiyet / طُرَّۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi mührü.

turra-i samediyet / طُرَّۀِ صَمَدِيَتْ

 • Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allahın mührü.

turra-i vahdaniyet / turra-i vahdâniyet / طُرَّۀِ وَحْدَانِيَتْ

 • Allahın birliğinin mührü.

ücahin

 • (Çoğulu: Acâhine) Hizmetkâr.
 • Aşçı. Dost.
 • Deyyus.

uluhiyet-i mutlaka

 • Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlâhın mâbud oluşu.

vahdaniyet / vahdâniyet / وَحْدَانِيَتْ

 • Allahın "bir" olması.
 • Allahın birliği.

vahdaniyet-i ilahiye / vahdâniyet-i ilâhiye / وَحْدَانِيَتِ اِلٰهِيَه

 • Allahın birliği.

vahiy / وَحِيْ

 • Allahın peygamberlerine bildirmesi.

vahşet

 • (Vahş - Vahiş) Yabanilik.
 • Issızlık, tenhalık.
 • Vehim, ürküntü. Korku. Vahşilik.
 • Tenha, ıssız, korkunç yer.
 • Elbise ve silâhını çıkarıp atmak.
 • Aç kimse.

vahy-i rabbani / vahy-i rabbânî / وَحْيِ رَبَّان۪ي

 • Allahın bildirmesi.

vehhabiyet / vehhâbîyet

 • Allahın bol bol ihsan etmesi ve bağışlaması.

vekaletpenah / vekâletpenâh

 • Padişahın vekili olan, sadrâzam. Başvekil. Başbakan. (Farsça)

velayet-i kübra / velâyet-i kübrâ

 • Büyük velilik. Akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafına bakan ve veraset-i nübüvvetten gelen gayet kısa, fakat yüksek olan ve tarikat berzahına uğramadan zâhirden hakikata geçen velilik mesleği. (Sahabeler gibi)
 • En büyük velîlik; tarikat berzahına uğramadan, zahirden hakikate geçen ve peygamber varisliğinden gelen velîlik.

velediyet / وَلَدِيَتْ

 • Birinin çocuğu oluş, Hıristiyanların isa aleyhisselâma hata ile "Allahın oğlu" demeleri.
 • İsa (as) ın, hâşâ, Allahın oğlu olduğu iftirası.

veliyyullah / velîyyullah

 • Allahın velî kulu.

vezir

 • Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir "Vizr" kelimesinden gelir. "Vezr" kelimesinden alınsa; "halkın sığınağı" demek olur.

vezir-i a'zam

 • Pâdişahın vekili olan birinci vezir. Sadrazam. Başvekil.

vücud-u harici / vücûd-u hâricî / وُجُودُ خَارِج۪ي

 • Allahın irâde ve kudretiyle varlığa çıkma.

vücud-u vacib / vücûd-u vâcib / وُجُودُ وَاجِبْ

 • Allahın zarûrî olan varlığı.

yavuz sultan selim

 • (Hi: 875-926) Osmanlı Padişahlarından dokuzuncusudur. Sultan Süleyman Han'ın babası, 2. Bayezid Han'ın oğludur.Azim ve sebat örneği olan ve memleket mes'elelerinde en küçük kusurları bile afvedemiyen Yavuz Selim, Çaldıran seferine çıkmıştı. Uzun müddet seferde olan askerleri bir gün padişahın çadırı

zıllullah

 • Cenab-ı Hakk'ın namına yeryüzünde tasarrufta bulunan insan, halife. İlâhî kanunu tatbike çalışan halife ve pâdişahın nâmı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın