LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aglam ifadesini içeren 688 kelime bulundu...

abdar

 • Parlak. (Farsça)
 • Sağlam vücudlu. (Farsça)
 • Su veren hizmetçi. (Farsça)
 • Mc : Ter u tâze, tap taze. (Farsça)

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

aclez

 • Kavi, sağlam nesne.

adem-i vüsuk

 • Sağlam olmama, delilsizlik.

adliye

 • Adaleti sağlama görevi olan resmî makamlar.

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

ah u enin

 • Ah deyip inlemek, ağlamak. Ah u fizâr da aynı mânayı ifâde eder.

ahenin / âhenîn

 • Demirden yapılmış, çok kuvvetli, pek sağlam.
 • Demir gibi sağlam.

ahkem

 • En sağlam. En kuvvetli.
 • En çok hükmeden.
 • En hakim ve akıllı.

ahmez

 • Daha metin, daha sağlam, daha çetin.

akd / عقد

 • Anlaşma, sözleşme.
 • Bağlama, düğümleme.
 • Anlaşma. Sözleşme.
 • Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
 • Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesi
 • Düğümleme, bağlama. (Arapça)
 • Nikah. (Arapça)
 • Kararlaştırma. (Arapça)
 • Kurma. (Arapça)
 • Akdedilmek: Yapılmak, uygulanmak, icra edilmek. (Arapça)
 • Akdetmek/eylemek: Yapmak, uygulamak, icra etmek, imzalamak, antlaşma yapmak, sözleşme yap (Arapça)

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

akl

 • Sürmek.
 • Ölmek.
 • İp ile bağlamak.

akl-ı selim / akl-ı selîm / عَقْلِ سَل۪يمْ

 • İyiyi ve kötüyü fark eden sağlam akıl, sağduyu.
 • Sağlam, bozulmamış olan akıl.

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.
 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

akviya

 • (Tekili: Kavi) Sağlam ve güçlü olanlar. Kuvvetliler.

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

alaka-i şedide-i uhuvvetkarane / alâka-i şedide-i uhuvvetkârane

 • Kardeşlik gibi çok sağlam ve güçlü ilgi, alâka.

alçı

 • Sağlam harç yapmada kullanılan beyaz toz, cibs.

alenda

 • (Çoğulu: Alânid) Çok sağlam nesne.

alendat

 • Katı, sağlam nesne.

alenked

 • Çok sağlam nesne.

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

amellet

 • Sağlam, muhkem, katı nesne.

aminen

 • Emniyet ve huzur içinde, selâmetle, emin olarak. Sağlam olarak.

anke

 • Sağlam olan nesne.
 • Ahmak.

ans

 • Sağlam, kuvvetli deve.
 • Yemen tâifesinden bir kabile.
 • Kız bâliğa olduktan sonra, ailesinin evinde çok durması.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşenzer

 • Katı, sağlam nesne.

asil / asîl / اصيل

 • Sağlam. (Arapça)
 • Soylu. (Arapça)

ass

 • Katı ve sağlam olmak, berk olmak.

aşvez

 • (Çoğulu: Aşâviz) Sağlam yer.
 • Sağlam ve geçirimsiz yerlerde oluşan göl.
 • Sağlam, kuvvetli deve.
 • Çok et.

ateş-engiz

 • Dağlama aleti. (Farsça)
 • Mc: Fesatçı, ifsad yapan. (Farsça)

atf

 • Bağlama. Bağ. Ekleme.
 • Meyletme.
 • Şefkat. Sevgi.
 • Eğilme.
 • İkiye bükme. İki kat eyleme.
 • Çevirme.
 • Geri döndürme.
 • Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek.
 • Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek.
 • <
 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.
 • Atıf, bağlama, verme, yükleme.
 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.

atfetmek

 • Meyletmek. Sevgi beslemek.
 • Gr: Mânâyı birbirine bağlamak.

atıf

 • Eğme, meyletme,
 • Bağlama.
 • Verme, yükleme, bağlama.

avil

 • Yüksek sesle ağlama. Acınma. Feryâd.
 • Meyletme.

ayhem

 • Katı, sağlam nesne.

azm

 • (Azim) Kasd, niyet. Sağlam ve kat'i karar. Sebât.

azm-i metin / azm-i metîn

 • Sağlam azim, büyük gayret.

baskül

 • Büyük ağırlıkları, küçük bir ağırlık yardımıyla tartmayı sağlamak üzere birkaç kaldıracın uygun bir tarzda birleştirilmesiyle meydana getirilmiş âlet. (Fransızca)

baver

 • Sağlam. Pek doğru. (Farsça)
 • Tasdik, inanma. Razı olma. (Farsça)

behbud

 • Sağlık, sıhhat, sağlamlık, iyilik. (Farsça)

bekà-yı istiklaliyet / bekà-yı istiklâliyet

 • Bağımsızlığın devamını sağlamak.

bell

 • Yaş etmek. Islatmak.
 • Ulaştırmak.
 • Hastanın sağlamlaşması.

belzi

 • Muhkem, güçlü, sağlam deve.

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

berahin-i kaviyye

 • Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar.

berceste

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)

berk

 • t. Katı. Sert.
 • Serin.
 • Metin, sağlam.

bertil

 • (Çoğulu: Beratil) Uzun taş.
 • Uzun, sağlam demir.

besalet

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Yürek sağlamlığı.
 • Yiğitlik, bahadırlık, sağlam yüreklilik.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

bezla'

 • Kavi, sağlam, muhkem.
 • İyi fikir.

bihbud

 • Sağlam, sıhhi vücud, iyi, sağ. (Farsça)

Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

  Siyasi tutarsızlığı simgeler.

buk'a

 • Yer parçası, ülke.
 • Boş ve ıssız yer.
 • Sağlam ve büyük bina.
 • Benek leke.

büka / bükâ / بكاء

 • Ağlama.
 • Ağlama.
 • Ağlama. (Arapça)

bünyan-ı kavi / bünyan-ı kavî

 • Sağlam bina.

bünyan-ı mersus

 • Kaynaşmış sağlam bina. Birbirine kurşunla kenetlenmiş sağlam yapı.

burhan-ı katı

 • Sağlam delil.

bürhan-ı katı'

 • Kat'î, en sağlam ve şeksiz delil.
 • Farsça bir lügat kitabının ismi.

burhan-ı yakini / burhân-ı yakînî / بُرْهَانِ يَقِينِي

 • Sağlam ve kesin bilgi ile elde edilen delil.

cadde-i kur'aniye / cadde-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gösterdiği, çizdiği yol; Kur'ân'ın büyük, geniş ve sağlam caddesi, ehli sünnet yolu, Kur'ân yolu.

çarmıh

 • Suçluyu bağlamak için kurulmuş haç şeklinde ağaç.

cebub

 • Sağlam yer. Muhkem.
 • Yeryüzü.
 • Katı ve galiz yer.

cedl

 • Yaratmak, halk.
 • Kuvvet.
 • Sağlam bükmek.
 • Azâ, organ, uzuv.

cehad

 • Sağlam, katı yer.

celb-i menafi / celb-i menâfi

 • Menfaatlerin celbedilmesi; yarar sağlama, çıkar elde etme.

celis

 • Galiz, kaba nesne. Büyük ve sağlam olan şey.

cezl

 • Kalın odun. Tomruk.
 • Sağlam. Metin.
 • Güzel ve muhkem fikir.
 • Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime.
 • Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam.

cilze

 • (Çoğulu: Cilzâ) Sert ve sağlam yer.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

cism-i muhkem

 • Sağlam cisim, yapı.

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

cülza

 • Sağlam deve.

cümd

 • (Çoğulu: Cümâd-Ecmâd) Yüce, sağlam mekân.

cüz

 • Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası.
 • Kitab forması.
 • Küllün mukabili.
 • Kur'ân-ı Kerim'in otuzda bir parçası.
 • Kanaat. İktifâ eylemek.
 • Düğümü sağlam yapmak. Bir şeyi pekiştirip muhkem kılmak.
 • Kız evlâdı.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

dalı'

 • Kavi, kuvvetli.
 • Muhkem, sağlam, sert.
 • Eğri.

dalil

 • Sert, sağlam, muhkem yer.
 • Yolu azmış kişi.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

damzer

 • (Çoğulu: Damazir) Sütü az olan deve.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Şişman kadın.

dehn

 • Değnekle vurmak.
 • Yağmurun, yeri ıslatması.
 • Bir şeyi yağlamak.
 • Bir kimseye münâfıkane muâmele etmek.

dek

 • Desise, hile, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Sâil, dilenci. (Farsça)
 • Dilencilik. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Çatma, tokuşma. (Farsça)

dem'

 • Göz yaşı, göz yaşı dökme, ağlama.
 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

derviş / dervîş

 • Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse.

dest-beste

 • El bağlamış, eli bağlı. (Farsça)

dinperver

 • Sağlam dindar, dine hizmet eden. Salabet-i diniye sâhibi. (Farsça)

dırefs

 • İpek.
 • Katı, sağlam nesne.
 • Büyük iri yapılı adam.
 • Büyük deve.

dümac

 • Çok sağlam nesne.
 • Gizli örtülü olan şey.

dürüsti / dürüstî

 • Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (Farsça)

eczeb

 • Suyu geçirmeyen sağlam zemin.

edille-i katı'a

 • İtiraz edilmeyecek derecede kat'î ve sağlam deliller.

edille-i kaviyye

 • Sağlam deliller.

ehl-i idare ve zabıta

 • Şehir güvenliğini sağlamakla vazifeli bulunan idare, polis.

ehl-i kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir ve sağlam hadîs kitap yazarları.

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ekid

 • Sağlam, metin, muhkem.
 • Sarih, kesin, açık, kat'i, muhakkak. Kuvvetli, te'kidli.

ekiden

 • Metin, muhkem ve sağlam şekilde.
 • Açık ve kesin olarak. Sarahaten ve kat'iyyen.
 • Mükerreren, tekrar olarak.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

em'az

 • (Çoğulu: Emâız) Sert, sağlam, taşlı yer.

emare-i kaviye

 • Güçlü ve sağlam işaret.

emten

 • Pek metin, çok dayanıklı, en sağlam, fazlaca muhkem.

enbahun

 • Sağlam, metin, muhkem, tahkim edilmiş yer. (Farsça)
 • Hisar, kale. (Farsça)

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

esas-ı metin

 • Sağlam esas, ana metin.

esasat-ı sadıka / esâsât-ı sâdıka

 • Doğru esaslar, sağlam temeller.

esedd

 • Sağlam, kavi, muhkem.

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

eser-i itkan-ı san'at

 • Sağlam ve pürüzsüz san'at eseri.

esil

 • (Çoğulu: Asal-Esail-Usul) İkindi sonrasından akşama kadar olan vakit.
 • Kavi, muhkem, sağlam.

eslem

 • Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
 • En sağlam, en emin.

esr

 • Esir etmek.
 • Muhkem bağlamak.
 • Takviye etmek.
 • Göbeğinde illeti olan.

esus

 • Katı, sağlam, muhkem nesne.

evladiyye

 • Evlatlık, evlada mahsus.
 • Mc: Çok sağlam ve dayanıklı ev veya eşya.

evsak

 • En çok inanılan, ziyade sağlam. Daha çok vüsuk sahibi.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

eysar

 • Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler.
 • Ot.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fatanet

 • (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik.
 • Müteyakkız oluş.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biridir.

ferman-ı ahkem

 • Sağlam esaslar içeren buyruk.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

fidam

 • (Feddâm) : Su kabının üzerine koydukları süzgeç.
 • Mecusilerin ağızlarını bağlamakta kullandıkları bez.

fıtrat-ı selime / fıtrat-ı selîme / فِطْرَتِ سَل۪يمَه

 • Selim fıtrat. Kusursuz sağlam huy.
 • Ahlâk, din. Haram ve çirkin işlerden uzak ahlâk.
 • Noksansız yaradılış.
 • Bozulmamış sağlam yaratılış.

fizar

 • Ağlayıp inlemek. Sesli ağlamak. (Farsça)

furkan-ı ahkem

 • Doğruyu yanlıştan en hikmetli ve sağlam şekilde ayıran Kur'ân-ı Kerim.

galebe etmek

 • Gâlip gelip üstünlük sağlamak.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gayet rasih / gayet rasîh

 • Çok sağlam ve sarsılmaz.

gazbe

 • Sağlam, sert taş.

gem vurmak

 • Mecaz yoluyla mâni olmak, zabtetmek, bağlamak yerinde kullanılan bir tabirdir.

giryan / giryân / گریان

 • Ağlayan. (Farsça)
 • Giryân etmek: Ağlatmak. (Farsça)
 • Giryân olmak: Ağlamak. (Farsça)

girye / گریه

 • Ağlama, ağlayış. (Farsça)

girye-dar

 • Ağlamış, göz yaşı dökmüş. (Farsça)

girye-engiz / girye-engîz

 • Ağlatacak sebep, ağlamaya sebep olan. (Farsça)

girye-feza

 • Çok ağlatan, ağlamayı artıran. (Farsça)

girye-i şadi / girye-i şâdî

 • Sevinçten dolayı olan ağlama. Sevinç gözyaşı.

girye-nümud

 • Ağlar gibi görünen, ağlamışa benziyen. (Farsça)

girye-perverd

 • Ağlatıcı, gözyaşı döktüren, ağlamayı getiren. (Farsça)

giryenak / giryenâk / گریه ناک

 • Ağlamaklı, ağlayan. (Farsça)

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

habk

 • Bükmek.
 • Sağlam yapmak.
 • İyi dokumak.

habl-i metin

 • En sağlam ip.

habl-i metin-i ilahi / habl-i metîn-i ilâhî

 • Allah'ın sağlam ve kopmaz ipi.

habl-ül metin

 • Sağlam ip.
 • Mc: İslamiyet. Kur'an-ı Kerim.

hablü'l-metin

 • Sağlam ip; İslâmiyet.
 • Sağlam ip. İslâ-miyet, Kur'ân-ı Kerim.

hablü'l-metin-i islamiye / hablü'l-metin-i islâmiye

 • İslâmiyetin sağlam bağı, ipi.

hablullah

 • Allah'ın sağlam ipi.

hablülmetin / hablülmetîn

 • Sağlam ip; İslâmiyet, Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet.
 • Sağlam ip.

hadis-i sahih / hadîs-i sahîh / حَد۪يثِ صَح۪يحْ

 • Peygamberimizden (asm) sağlam olarak nakledilen hadîs.

hadrece

 • Bükmek.
 • Sağlam yapmak, sağlamlaştırmak.

hakaik-i muhkeme

 • Sağlam hakikatler, esaslar.

hakb

 • Devenin semerini karnına bağlamakta kullanılan ip.
 • Tutulmak.

hakikat-i rasiha-i aliye / hakikat-i râsiha-i âliye

 • Yüce ve sağlam gerçek.

halat

 • Kalın, sağlam ip.

halim selim

 • Yumuşak huylu ve sağlam karakterli kişi.

hall

 • Sağlamlaştırmak.
 • Dostluk, sadâkat.
 • Fakir, hastalıklı, nahif insan.
 • Sirke.

hall ü akd

 • Çözme ve düğümleme. İdame etme. Müşkül mes'eleleri ve işleri halledip neticeye bağlama.

hall ü fasl

 • Çözme ve ayırma. Açıklayarak bitirme. Bir mes'eleyi müsbet bir neticeye bağlama.

hamail

 • (Tekili: Himâle) Tılsım, muska.
 • Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.

hamit

 • Şiddetli, sağlam.
 • Üzerinde kıl olmıyan yağ tulumu.

hamz

 • Keskinlik, katılık, şiddet. Metinlik, sağlamlık.

hanin / hanîn

 • Burun içinden ağlamak.
 • Burun içinden gülmek.

hank

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Bir şeyi çiğneyip damağıyla ezmek.
 • Davarın ağzına gem vurmak veya urgan koymak.

harac

 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

harir / harîr

 • Su akarken çağlamak.
 • Yel eserken fışıldamak.
 • Horuldamak.

harm

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Davara yük vurmak.
 • İşinde çabuk çabuk olmak.
 • Udul etmek.
 • Kat'etmek.

hasafet

 • Rey sağlamlığı. Hükümde kuvvet ve olgunluk.

hasanet / hasânet

 • Bir yerin çok sağlam ve korunulacak tarzda olması.
 • Kadının kendisini haramdan koruması.
 • Bir bina veya yapının sağlamlığı.

hasin / hasîn / حصين

 • Sağlam. Metin. Mustahkem.
 • Sağlam muhafaza eden.
 • Sağlam.
 • Sağlam, müstahkem. (Arapça)

hatim

 • Kadı, hâkim.
 • Sağlamlaştıran.

hatm

 • Hâlis, saf.
 • Sağlamlaştırma, muhkemleştirme.
 • Hüküm ve kazâ icabettirme.

hatr

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Sağlamlaştırmak.

havmane

 • (Çoğulu: Havâmin) Çok sağlam yer.

hayretinden ağlama

 • Şaşkınlığın tesiriyle ağlama.

hazhaz

 • Kavi, sağlam.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hazk

 • Bağlamak.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

hazn

 • Sağlam yer.
 • Kabile ismi.
 • Arap beldeleri.

henin / henîn

 • Ağlamak.

henn

 • Ağlamak.
 • Ayıptan kinayedir.

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

heyr

 • Rüzgâr adı.
 • Sağlam ve sert taş.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

hılt-ı mahmud

 • Vücudun sağlam ve sağlıklı oluşu.

hısane

 • Berklik, sağlamlık, sertlik, muhkemlik.

hısn

 • Kale. Hisar. Sığınmağa, korunmağa mahsus sağlam yer.

hısn-ı hasin / hısn-ı hasîn

 • Çok kuvvetli, en sağlam korunma.
 • Çok sağlam kale.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hizriyye

 • (Çoğulu: Hızari) Sağlam, sert yer.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hubu'

 • Çocuğun ağlamaktan dolayı sesinin kesilmesi.

hücciyet

 • İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

humaris

 • Sağlam, şiddetli, katı.

hüsn-ü metanet

 • Metanetin ve sağlamlığın güzelliği.

husun

 • (Tekili: Hısn) Kaleler. Korunacak sağlam yerler.

huzne

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlam ve sert olan.

huzunet

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlamlık. Kabalık, sertlik.

i'kad

 • Düğümlemek. Bağlamak. Bend etmek.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

i'timad-ı kavi / i'timad-ı kavî

 • Sağlam itimad, kavi güveniş.

iaşe-i umumi / iâşe-i umumî

 • Herkesi besleyip geçimini sağlama.

ibra / ibrâ

 • (Ber'. den) Temize çıkarmak. Borçtan kurtarmak. Sağlamlaştırmak.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ibram

 • Israrla rica etmek. Usandırıncaya kadar üzerine düşmek.
 • Usandırmak, yıldırmak.
 • İpi sağlam bükmek.
 • Muhkem kılmak.

ibtika'

 • (Bükâ. dan) Ağlama, göz yaşı dökme.

ihkam / ihkâm

 • Sağlamlaştırma.
 • Manen tahkim etmek. Sağlamlaştırma. Muhafaza ile fesaddan menetmek.

ihnak

 • (Hunk. dan) Kin bağlama. Gazaplandırma.

ihnet

 • Gazap, öfke. Hiddet.
 • Kalb katılığı.
 • Kin bağlamak.

ihrak-ı dümu'

 • Gözyaşı akıtma, ağlama.

ihsan / ihsân

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.
 • İyilik etme.
 • Bağış, bağışlama.
 • Sağlamlaştırma.

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ihtizam

 • Kemer takma, kuşak bağlama.

ikad

 • Kuvvetlendirme, sağlam kılma.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

iktiva'

 • Dağlama. Kızgın demirle vücudun bir yerine dağ vurma.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

imale etmek

 • Meylettirmek, eğilim göstermesini sağlamak.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

iman-ı yakini / îmân-ı yakînî

 • Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îmân, îtikâd.

imrar

 • Geçirmek. Mürur ettirmek.
 • İpi sağlam bükmek.
 • Acıtmak. Acı olmak.

imtizac etmek

 • Kaynaşmak, uyum sağlamak.

inbat / inbât

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.
 • Otun bitmesini sağlama.

inbika

 • (Bükâ. dan) Ağlama, göz yaşı dökme.

indab

 • (Nedeb. den) Yara iyileşip kabuk bağlama.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

insicam-ı ahkem

 • Sağlam bir akış ve uyumlu gidiş.

intibak etme

 • Uyum sağlama.

intifa / intifâ

 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

intitak

 • Kemer veya kuşak bağlama.

intiyah

 • Ağlama, göz yaşı dökme.

intizac

 • Çok ağlama, fazlaca göz yaşı dökme.
 • Tıb: Çıbanın olgun hâle gelmesi.

inzibat

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.

irca / ircâ

 • Geri döndürme, bağlama.

irhas

 • Hayırlı işler yapmak.
 • Israr etmek.
 • Duvar yapmak.
 • Sağlam şey.

irhasat

 • Hayırlı işlerle uğraşmak.
 • Sağlam şey.
 • Ist: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikulâde haller ki, bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hâdiselerdendir.

irsa / irsâ

 • Yere çakma, sabitleme, demir atma, sağlamlaştırma.
 • Sağlamlaştırma.

irsa'

 • Sağlamlaştırma, sâbit kılma.
 • Geminin demir atması.
 • Pâyidar olmak.

irsah

 • Yerinde tutma, durdurma. Bir şeyi sağlamlaştırma.

irsan

 • Muhkem ve sağlam kılma, rasanet verme.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

ırzim

 • Sağlam, sert ve dayanıklı.
 • Şiddetli toplayıcı.

isale-i dümu'

 • Gözyaşları dökme, ağlama.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

işgerf

 • Dayanıklı, sağlam, kalın. (Farsça)
 • Şan, nam, ün, şeref. (Farsça)

ısmi'lal

 • Muhkem olmak, sağlam olmak.
 • Otların birbirine dolaşmaları.

istibka / istibkâ

 • Ağlatmak. Ağlamayı istemek.

ıstıfaf

 • Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

istihbarat-ı mevsuka

 • Sağlam ve inanılır doğru haberler.

istihkam / istihkâm / استحكام

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.
 • Sağlamlık, siper.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Siper. (Arapça)

istihlal

 • Yeni ay'ı gözleyip görmek. Hilâlin görünmesi.
 • Kılıcın kınından sıyrılıp görünmesi.
 • Edb: Bir ifadede birbirine benzer, seci'li ve kâfiyeli sözlerin söylenmesi.
 • Çocuğun doğar doğmaz hemen ağlamağa başlaması.
 • İyi ve hayırlı bir başlangıca delâlet etmek.

istihsan

 • Korunmak. Korumak, müdâfaa etmek, karşı koymak.
 • Sağlam bir yere kapanmak.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

istinahe

 • Yaygarayı basma.
 • Ağlamak isteme.
 • Kurdun uluması.

iştirat

 • (Şart. dan) Şarta bağlama, şarttlaşma.

itkan / itkân / اتقان

 • Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sâbit kılmak.
 • Muhkem, sağlam kalma.
 • İnanma, emin olma.
 • Sağlamlık.
 • Sağlam yapma.
 • Emin olma. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.
 • Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.

itkan-ı mükemmel

 • Mükemmel derecede sağlamlık.

itkan-ı san'at

 • San'atın sağlam, mükemmel ve pürüzsüzlüğü.

itlak

 • Bağlama, asma.

ıtlıhah

 • Gözden yaş akma, ağlama.

ıtna'

 • Sâlim olmak, sağlam ve sıhhatli olmak.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

ittikan

 • Sağlam ve pürüzsüz san'at yapma.
 • Sağlamlık.

ittisam

 • (Vesm. den) Damga ve nişan vurma.
 • Dağlama, süsleme.

iz'an-ı yakin / iz'ân-ı yakîn

 • Kesin delile dayalı olan sağlam inanç.

izafe / izâfe

 • Katma, ilâve etme, bağlama.
 • Bağlama, yükleme.

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

jandarma

 • Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker. (Fransızca)

jegand

 • Sağlamlık, metanet. (Farsça)
 • Vahşi ve yırtıcı hayvanların korkunç sesi. (Farsça)

ka'm

 • (Çoğulu: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey.
 • İçinde silah saklanan kap.
 • Bağlamak.
 • Öpmek.

ka'sere

 • Yoğun, sağlam, kalın, katı.

kaba'ser

 • (Çoğulu: Kabâis) Büyük, kuvvetli, sağlam. Zayıf deve yavrusu.
 • Deniz canavarlarından bir canavar.

kaffe-i esbab-ı sübutiye / kâffe-i esbab-ı sübutiye

 • Bir meselenin sağlam dayanaklara sahip olduğunu gösteren sebepler.

kafs

 • Sıçramak.
 • Hafiflik.
 • Sevinç, neşat.
 • Hayvanın ayaklarını bağlamak.

kahkar

 • Katı, sert, sağlam taş.

kaide-i rabt

 • Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi.

kaime

 • Ayakta sağlam duran, esaslı.

kal'a-i hasin

 • Sağlam, kuvvetli kale.

kal'a-i polat ve beden

 • Sağlam kale ve yapı.

kalb-i ahenin / kalb-i âhenin

 • Demir gibi metin ve sağlam olan kalb.

kalben terketme

 • Kalbini bağlamama.

kale-i metin / kale-i metîn

 • Sağlam kale.

kamatır

 • Katı, sağlam.

kanun-u adalet ve tedip

 • Adaleti sağlama ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenen kanun.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kasb

 • Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma.
 • Sağlam, sert.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

kasr-ı müşeyyed

 • Sağlam yapılmış büyük köşk, saray.
 • Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman.

kasr-ı müşeyyed-i alem / kasr-ı müşeyyed-i âlem

 • Sağlam yapılmış âlem sarayı.

kavi / kavî

 • Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü.
 • Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.
 • Kuvvetli, güçlü.
 • Güvenilir, sağlam.

kaviyü'l-bünye / قوی البنيه

 • Sağlam yapılı. (Arapça)

kaviyy-ül bünye

 • Bünyesi sağlam olan. Sağlam vücutlu.

kavz

 • (Çoğulu: Akvâz-Akâviz-Kızân) Küçük kum tepesi.
 • Düşmek.
 • Bağlamak.

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.

kaydetmek

 • Yazmak.
 • Bağlamak.
 • İlgilenmek, alâkalanmak.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kebl

 • Bağlamak.
 • Kovanın ağzını iki kat edip dikmek.

kelendi

 • Bir para.
 • Sağlam ve sert yer.

kemal-i metanet / kemâl-i metanet

 • Tam sağlamlıkla, sarsılmadan.
 • Tam ve mükemmel bir sağlamlık.

kemal-i sadakat / kemâl-i sadakat

 • Tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbî bağlılık.

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.
 • Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan. (Farsça)

kemerbeste-i hizmet-i mevla / kemerbeste-i hizmet-i mevlâ

 • Allah'ın huzurunda, Onun emrine hazır şekilde el bağlamak.

kenet

 • (Esâsı: Kinet) İki sert cismi birbirine bağlamak için çakılan iki ucu kıvrık madeni parça.

kesb

 • Kazanma, kazanç, edinme.
 • Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.

keşk

 • Kavi, kuvvetli, sağlam.
 • Kabuğu çıkmış arpa.
 • Arpa suyu.
 • Yoğurt keşi.

ketf

 • Omuz. Omuz kemiği.
 • Parça parça kesmek ve bağlamak.

keyy

 • Adama veya davara yapılan nişan.
 • Yarayı dağlama.

kıla-i rasine / kılâ-i rasine

 • Sağlam kaleler. Muhkem surlar.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kınne

 • (Çoğulu: Kinen) Hurma lifinden yapılan urganın sağlam ve dayanıklı olması.
 • Dâne çadırı dedikleri ot.
 • Bir nevi devâ.

kıra'

 • Cimâ etmek.
 • Sağlam, muhkem.
 • Şiddetli.

külam

 • Kaba, muhkem ve sağlam yer.

kumudd

 • Sağlamak, sert, katı.
 • Uzun, tavil.

künbül

 • Sağlam, dayanıklı, sert, katı.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kurre

 • Parlaklık. Tâzelik. Gözün parlak ve nurlu olması.
 • Ağlamaktan sonraki serinlik.
 • Dilşâd olmak.
 • Bir atımlık şey.
 • Kurbağa.

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

kuslub

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam.

lahm

 • Et. Her şeyin içi ve üzeri.
 • Bir işi sağlam kılmak.
 • Kırık şeyi kuyumcunun yapıştırması. Lehimlemek.
 • Bir yerde ilişip kalmak.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

lett

 • Bağlama.
 • Karıştırma.
 • Vurma, dövme, dayak atma.
 • Yanaşma, yaklaşma.

lezz

 • Bağlamak.

lisan-ı nahvi / lisân-ı nahvî / لِسَانِ نَحْو۪ي

 • Sağlam gramer yapısına sâhib dil.

mahmil-i sahih

 • Bir şeye yüklenilen doğru ve sağlam mânâ, hüküm.

mahn

 • Cima etmek.
 • Ağlamak.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Uzun boylu adam.

mahsun

 • İstihkâmlı. Kuvvetlendirilmiş. Sarp, sağlam ve metin kılınmış.

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

masfuf

 • (Masfufe) Saf bağlamış, dizilmiş. Sıra ile dizilmiş.

ması'

 • Sağlam vücutlu kimse.

mask

 • Muhkem, sağlam. (Müe: Maske)

masun

 • Korunan, mahfuz, emin, muhafaza olunan.
 • Sâlim, sağlam.

masun ve mahfuz buyursun

 • Sağlam bir şekilde korusun ve muhafaza etsin.

masuniyet

 • Eminlik, sağlamlık, muhafaza altında bulunmak, dokunulmazlık.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.
 • Ölünün arkasından ağlama; yas tutma.

matufun-aleyh / mâtufun-aleyh

 • Bir bağlama edâtı (bağlaç) ile kendisine bağlanan kelime, mânâ, maksat.

maz'

 • Gön yağlamak.
 • Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak.

mazbut / مضبوط

 • Zabtolunmuş, elegeçirilmiş.
 • Sağlam.
 • Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu.
 • Muhâfazalı. Korunmuş.
 • Belli, belirtilmiş.
 • Zaptedilmiş. (Arapça)
 • Kayda geçirilmiş. (Arapça)
 • Derli toplu. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

me'men

 • Sağlam. Güvenilir. Emin yer.

me'mun

 • Emin. Mahfuz. Korkusuz. Emniyyet verilmiş. Sağlam. Tehlikeden azâde olan.
 • Abbasi halifelerinden Hârun Reşid'in kendisinden ve kardeşi Eminden sonra hükümdar olan oğlunun adı.

mecdul

 • Sağlam ve muhkem şey.
 • Sağlam yapılı ve kemikli kimse.
 • Bükülmüş.

meeka

 • Ağlamaktan ârız olan hıçkırık.
 • Gayretlenmek, gayrete gelmek.

mel'eme

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek.
 • Yara yırtığını bağlamak.

memsud

 • Vücudu kuvvetli ve sağlam yapılı olan.

mendeb

 • Tehlike. Ölüm.
 • Gürültü ve şamata ile ağlama.

merhun

 • (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey.
 • Belirli müddetle bir şeye bağlı olan.
 • Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit.

merir

 • (Çoğulu: Merâyir) Uzun ve sağlam ip.

mersus

 • Sağlam yapı. Birbirine kenetlenmiş, kurşun veya lehim ile birbirine bağlanmış sağlam yapı.

meşe

 • Bir cins ağaç. Odunu sert, sağlam ve parlak olur.

meşid / meşîd

 • Harçla yapılmış sağlam bina. Sıvanmış bina.

metanet / metânet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)
 • Sağlamlık, dayanıklı olma.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

metanet-i kalbiye

 • Kalb sağlamlığı.

metin / متين

 • Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan.
 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sağlam, dayanıklı. (Arapça)

metinane / metinâne / metînane

 • Metanetle, sağlamlıkla. (Farsça)
 • Sağlam ve kuvvetli bir şekilde.

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mevsuk / mevsûk

 • Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan.
 • Sağlam.
 • Vesikalı. Delile dayanan hakikat.
 • Vesikalı, belgeli, sağlam.

mevsukan

 • Güvenilir ve sağlam şekilde, yazılı olarak kaydedilmiş.
 • Sağlam, delile dayanır, itimad edilir şekilde.

mevsukiyet

 • Sağlamlık, gerçeklik. İnanılır hâl.

mi'za

 • Ufak taşlı sert yapılı sağlam yer.

mirre

 • Kuvvet.
 • Öd.
 • Akıl.
 • Kat.
 • Sağlamlık.

misem

 • Dağlama eseri.
 • Dağ yapılan âlet.
 • Güzelin çehresindeki cemâl eseri.

miyanbeste

 • Bel bağlamış. (Farsça)
 • Mc: Hemen işe hazır. (Farsça)

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

müblenda

 • Kuvvetli, sağlam ve dayanıklı deve.

mücenned

 • (Mücennet) Sıralanmış asker, saf bağlamış neferler.

mücmere

 • Katı ve sağlam.

müekked

 • Kuvvetli, sağlam.
 • Te'kidli, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Tekrar edilmiş.
 • Sağlamlaştırılmış.
 • Tekrar edilmiş, pekiştirilmiş.

müekkid

 • Sağlamlaştıran.
 • Te'kid eden, sağlamlaştıran, tekrar eden, tenbih eden.

müeyyed

 • Teyid edilmiş, sağlamlaştırılmış.
 • Te'yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş.

müeyyid

 • Te'yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren.

müezzer

 • Muhkem, sağlam, dayanıklı.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu. (Farsça)
 • Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. (Farsça)

muhassın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam kalan ve kendini haramdan koruyan.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi. Diğer Peygamberlere de denebilir. Çünkü hepsi sâdık, sağlam, doğru haberleri insanlara ulaştırmışlar, kendilerine bildirilenleri aynen bildirmişler, insanları doğruluğa, felâha, hakka, hakikata, imana dâvet etmişlerdir.

müheykel

 • Heykelleşmiş.
 • İri vücudlu ve sağlam.

muhkem / مُحْكَمْ

 • Sağlam.
 • Sağlam, sağlamlaştırılmış, kuvvetli.
 • Sağlam kılınmış, tahkîm edilmiş. İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyet. Çoğulu muhkemâttır.
 • Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış.
 • Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz.
 • Sağlam.
 • Sağlam.

muhkem kaziye

 • Huk: Kat'i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten sonra veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat'i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edil

muhkemat / muhkemât

 • Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar.
 • İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar.
 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.
 • Sağlam ve mânâsı açık olanlar, kuvvetliler.

muhkim

 • Kuvvetleştiren, sağlam kılan, ihkâm eden.

muhsın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam olan. Kendini haramdan saklayan.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

mukavim

 • Sağlam. Dayanıklı. Mukavemet eden. Direnen. Karşı duran.
 • Sağlam, dayanıklı.

mukavva

 • (Kuvvet. den) Sağlamlaştırılmış, kavileştirilmiş.

mülemle

 • Bâzısı bâzısına yapışıp toplanmış şeyler.
 • Sağlam ve sert yuvarlak taş.

mümsik

 • Çok imsak eden, eli sıkı, bahil.
 • Bir şeye sağlam yapışan.

münaveha

 • (Nevh. den) Feryad ile ağlama.

münharif

 • (Harf. den) İnhiraf eden, yoldan çıkmış. Eğilmiş, çarpık. Usulünden çıkmış, sağlam olmayan.
 • Tecviddeki mânâsı için "İnhirâf"a bakınız.
 • Geo: Dört kenarlı, fakat hiçbir kenarı birbirine müsâvi ve müvâzi (eşit ve paralel) olmayan şekil. Sadece iki kenarı birbirine müvâzi (parale

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

mürabata

 • Bağlamak.
 • Düşman gelecek yerleri gözleyip sakınmak.

mürevva'

 • Aklı, fikri, görünüşü ve düşünüşü sağlam olan kimse.

mürtekiz

 • (Rekz. den) Yerli yerinde sağlamca duran.

mürtesih

 • Sağlam, sıkı ve sabit olan.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

müşeyyed

 • Yüksek ve sağlam, metin yapılı, muhkem.
 • Kuvvetlendirilmiş, sağlamlaştırılmış.

müşeyyid

 • Sağlam, yüksek yapı yapan.

müstahkem

 • Sağlamlaştırılmış, istihkâm edilmiş.
 • Tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.
 • Sağlamlaştırılmış.

müstahkim

 • Sağlamlaştıran, istihkâm eden.

müştedd

 • (Şiddet. den) Şiddetlenen, azan. Şiddetlenmiş.
 • Kuvvetlenmiş, sağlamlaşmış.

müstemirr

 • (Mürur. dan) Devam eden, sürekli, arasız.
 • Sağlam, muhkem, kavi, metin.

mutasallib

 • (Sulb. dan) Sertleşen, katılaşan.
 • Sağlam, sert.
 • Salâbetli. Din işlerinde çok gayretli.

mütedeyyin

 • Dindar. Din ile vazifeli. Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sâdık olan.
 • Borçlu olan.

müteekkid

 • (Te'kid. den) Sağlamlaşan, tekrarlanan.

mütekavvim

 • Bozuk iken düzelen, eğri iken doğrulan.
 • İyi idâre edilen.
 • Sağlam, muhkem.
 • Müesses, te'sis edilmiş, kurulmuş.

mütekayyih

 • (Kayh. dan) İrinli. Cerahat bağlamış.

mütesallib / مُتَصَلِّبْ

 • Sağlamlaşmış, katılaşmış.

mütesammim

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Sağlamlaştıran, muhkem eden.

müteşerriz

 • Dibi sağlamlaştırılmış kitap.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

mütevatir

 • Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

muye

 • Hıçkıra hıçkıra ağlama. (Farsça)

na-cunban

 • Kımıldamaz. Yerinde durur. Sağlam. (Farsça)

na-dürüst

 • Doğru olmayan. Eğri. (Farsça)
 • Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. (Farsça)
 • Yanlış, haksız. (Farsça)

na-üstüvar

 • Dayanıksız, sağlam olmıyan. (Farsça)
 • Münasebetsiz. (Farsça)

nahb

 • Yüksek sesle ağlama.
 • Önemli iş, mühim iş. Nezretmek, adamak.
 • Seri seyr.
 • Vakit, müddet. Ecel, ölüm, mevt.

nahib

 • Avaz avaz ağlamak, feryad ile ağlamak.

nakkad

 • (Bak: Nekkad) Nakd eden. Paranın kalbını, sağlamını ayıran.
 • Tenkidci, bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran.
 • İmam, hatib.

nakl-i sahih

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i kat'i / nakl-i sahih-i kat'î

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nass-ı hadis

 • Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam mânaya delâlet eden lâfız. Delil mânâsına olan "Nass-ül fukaha" bundan alınmıştır.

nazm ve rapt

 • Dizme, tertip etme ve bağlama.

nebit

 • Muhkem, sağlam, katı.

necih

 • Galip ve muzaffer.
 • Sabırlı.
 • Sağlam rey.

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.

neşc

 • (Çoğulu: Enşâc) Sesli sesli ağlamak.
 • Ses.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

netice-i burhan-ı bahir / netice-i burhan-ı bâhir

 • Açık, parlak, kesin ve sağlam delilin sonucu.

nevh

 • Ağıt etmek.
 • Bağırıp çağırarak sesle ağlamak.

nevha

 • Ölüye sesli ağlamak.
 • Nağme ile güvercin ötmesi.
 • Ölüye sesli ağlamak, güvercin ötmesi.

nive

 • İnleme, ağlama, sızlanma. (Farsça)

nüdbe

 • Ölen bir kimsenin iyilikleri, mehasini sayılarak ağlamak.

nüvah

 • Ölü için sesle ağlama.

palamar

 • Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat.
 • Büyük halat.
 • Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi)

paydar / pâydâr / پایدار

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)
 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr / pâyidar / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

polat

 • (Pulat da denir) Çelik.
 • Mc: Sağlam, sert.
 • Çelik; sağlam, sert.

rabıt-rabıta / râbıt-rabıta

 • Bağlayıcı, bitiştirici.
 • Nefsini ezip kendini Allah'a bağlamış.

rabıta-i metin

 • Sağlam, kuvvetli bağ.

rabt / ربط / رَبْطْ

 • Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak.
 • Nizam vermek, intizam bulmak.
 • Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.
 • Bağlama.
 • Bağlama.
 • Bağlamak.
 • Bağlama. (Arapça)
 • Rabt edilmek: Bağlanmak, tutturulmak. (Arapça)
 • Rabt etmek: Bağlamak, tutturmak. (Arapça)
 • Rabt olunmak: Bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek. (Arapça)
 • Bağlama.

rabt edatı

 • Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve... gibi)

rabt-ı kalb

 • Kalb bağlama, gönül bağlama.

rain

 • Muhkem, sağlam yapılı, berk yer.

rapt etmek

 • Bağlamak.

raptetmek

 • Bağlamak.
 • Bağlamak, tutturmak, ilişkilendirmek. (Arapça - Türkçe)

rasafet

 • Dayanıklılık, sağlamlık.

rasanet / rasânet

 • Sağlamlık, dayanıklık.
 • Sabit, muhkem, metin.
 • Sağlamlık.
 • Sağlamlık.

rasif

 • Dayanıklı, sağlam, muhkem.
 • Taş temel, rıhtım.
 • Denizin yüzüne çıkmış kayalar.

rasih / râsih / راسخ / رَاسِخْ

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.
 • Derin din bilgisi olan. (Arapça)
 • Temeli sağlam olan. (Arapça)
 • Derinlik sahibi ve sağlam olan.

rasihane / rasihâne / râsihane / râsihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)
 • Derinlemesine, sağlamca.
 • Sağlam ve köklü bir şekilde.

rasihun

 • (Tekili: Rasihîn) (Râsih) Âlimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.
 • Temeli kuvvetli ve sağlam olanlar.

rasin / rasîn

 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sabit hüküm.
 • Sağlam.
 • Sağlam, dayanıklı.

rasras

 • Sağlam ve sert yer.

rasrasa

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

rass

 • Binayı sağlamlaştırmak.
 • Birbirine darlık getirmek.
 • Bazısını bazısına ulaştırmak.

recla'

 • Katı, sağlam, sert.
 • Bir ayağı beyaz olan dişi koyun. (Müz: Ercel)

rekiz

 • (Rekz. den) Sağlam.
 • Gizli, gömülü define.

resanet / resânet

 • Sağlamlık.

resen

 • (Çoğulu: Ersân) Atı veya davarı ip ile bağlamak.
 • İp, halat, urgan.

rezen

 • (Çoğulu: Revâzin) İçeri çukurca olup su toplanabilen yüksek ve sağlam yer.

rezin

 • Vakarlı, temkinli, ağır başlı, sağlam.

ribat

 • Bağ, bazı sinirler.
 • Sağlam yapı.
 • Han vesaire gibi konaklanacak yer.
 • (Çoğulu: Ribâtât) Han gibi konaklanacak yer. Tekke.
 • Bağ, ip.
 • Sağlam yapı.

ribatet

 • Kalb kuvveti.
 • Tahammül, sabır.
 • Kalbi sağlam olma.

rıbka

 • (Çoğulu: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

rükn

 • Direk. Esas.
 • Kuvvet.
 • Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli.
 • Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan.
 • Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse.
 • Bir şeyin en sağlam tarafı, temeli, direği.
 • Kolon, direk.
 • Önemli kimse.

rükn-ü metin

 • Sağlam esas.

rükn-ü salabet / rükn-ü salâbet

 • Sağlamlığın, pekliğin direği, sütunu.

rüsuh / rüsûh

 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.
 • Bir ilmin derinliğine, özüne ve inceliğine vakıf olma, sağlam ve geniş bilgi sahibi olma.
 • Ustalık, sağlamlık, maharet.

rüsuh-u tam

 • Tam olarak kökleşme, sağlamlaşma.

rüsve

 • Muhkem ve sağlam olmak.
 • Sâbit olmak.

sabr-ı eyyub-u metanet / sabr-ı eyyub-u metânet

 • Hz. Eyyub'un (a.s.) sabrındaki sağlamlık.

sadıh

 • Kavi, sağlam, kuvvetli.

sadk

 • Berk, sağlam, muhkem süngü.

safbeste

 • Saf bağlamış, sıra sıra dizilmiş.
 • Saf bağlamış, saf olmuş.
 • Saf bağlamış, saf tutmuş.

safd

 • Yağlamak.
 • Sağlamlaştırmak, muhkem etmek.

şafe

 • Ayakta çıkan ve dağlamayınca gitmeyen çıban.

saff-beste

 • Saf bağlamış, saf olmuş. (Farsça)

safra

 • Dengeyi sağlamak için yelkenli gemilerin sintinelerine konan mâden, taş, kum gibi ağırlıklar.

şagrabiyye

 • (Çoğulu: Şegârib) Ayak bağlamak.

şagzebiyye

 • (Çoğulu: Şegâzib) Ayak bağlamak.

sahh

 • şiddetinden kulaklar tutulan çığlık.
 • Sağlam bir şeyle vurmak.
 • Cemetmek, toplamak.

sahih / sahîh

 • Doğru, sağlam, kesin hadîs.
 • Gerçek.
 • Sağ, sağlam.
 • Tam, eksiksiz.
 • Doğru, güvenilir, sağlam.

saht

 • Zor güç,
 • Sert, katı, çetin.
 • Güçlü, kuvvetli, sağlam.

sakim

 • Hasta, keyifsiz, sağlam olmayan.
 • Yanlış.

salabet / salâbet / صلابت / صَلَابَتْ

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)
 • Sağlamlık, sertlik.
 • Katılık, sağlamlık, merdane tavır.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Sağlamlık, sertlik.

salabet-i diniye / salâbet-i dîniye / صَلَابَتِ د۪ينِيَه

 • Dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmekteki ciddiyet ve sağlamlık.
 • Dînî yönden sağlamlık.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

salabet-idiniyye / salâbet-idîniyye

 • Din sağlamlığı, din gayreti, din kuvveti.

salabetli / salâbetli

 • Dâvâsına çok sağlam ve tavizsiz bağlı olan.

salahdi

 • Kavi, sağlam, dayanıklı ve muhkem.

saldah

 • Sağlam ve katı nesne.

salfa'

 • Sağlam ve sert yer.

salim / sâlim / سالم

 • Sağlam.
 • Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz.
 • Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan.
 • Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi' eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler.
 • İçinde harf-i illet bulunma
 • Sağlam, noksansız.
 • Sağlam, eksiksiz, korkusuz.
 • Sağ, esenlik içinde. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

salimen / sâlimen

 • Sağ, sağlam ve sıhhatta olarak.
 • Emin olarak, emniyetle.
 • Sağlam ve eksiksiz bir hâlde.

salimin / sâlimîn

 • (Tekili: Sâlim) Sağ, sağlam ve sıhhatta olanlar. Sâlimler.

sam'are

 • Sağlam ve dayanıklı, sert.

samm

 • Sağır olmak.
 • Şişenin ağzını tıkamak.
 • Katı, sağlam ve sert madde.
 • Vurmak.

samma

 • Sesi çıkmayan, sessiz.
 • Sağır ve dilsiz.
 • Katı ve son kaya.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

san'

 • Sağlam ve muhkem yer.

sand

 • Bendetmek, bağlamak.

şantaj

 • Bir kimsenin suçunu veya yüz karasını meydana çıkarmak tehdidiyle menfaat sağlamaya çalışma. (Fransızca)

sarr

 • Kesenin ağzını bağlamak.
 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yukarı kaldırmak.
 • Zammetmek, artırmak.

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

sebat / ثبات / sebât / ثَبَاتْ

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Sağlamlık, yılmama.
 • Yılmama, sağlam durma.

sebatkar / sebatkâr / sebâtkâr / ثَبَاتْكَارْ

 • Sağlam, yerinden oynamaz. (Farsça)
 • Ahdine, vefakârlığına sâdık ve sağlam olan. (Farsça)
 • Sebat eden, sağlam.
 • Yılmayan, sağlam duran.

şebh

 • Çekmek.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

şedd

 • Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma.
 • Tasvir.

sedd-i rasin

 • Sağlam set.

sedd-i rasin-i istinad / sedd-i rasîn-i istinad

 • Dayanılacak çok sağlam ve sarsılmaz sed, engel.

şedd-i rihal

 • Hayvana semer vurma. Yolculuk için hayvanın semerini bağlama.
 • Yolculuğa çıkma.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.
 • Aşılmaz sağlam engel.

şeddadi / şeddadî

 • Çok büyük ve sağlam yapı.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

sedid

 • Doğru, sağlam.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

selim / selîm / سليم / سَل۪يمْ

 • (Selâmet. den) Sağlam, kusursuz. Refah ve selâmet üzere bulunan.
 • Sağlam, kusursuz.
 • Sağlam, kusursuz, refah ve selamet üzere bulunan.
 • Sağlam, doğru.
 • Sağlam. (Arapça)
 • Sağlam, bozulmamış olan.

şen'

 • Buğz ve adâvet etmek. Kin bağlamak. Düşmanlık yapmak.

sened-i hakiki ve kat'i / sened-i hakikî ve kat'î

 • Hakiki, sağlam ve kesin senet, dayanak.

sened-i sahih / sened-i sahîh / سَنَدِ صَح۪يحْ

 • Sağlam olduğunu gösterir delil.
 • Sağlam senet.

senedi / senedî

 • Sağlam kaynaklara dayalı.

şeriat-ı fıtriye-i ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i ilâhiye

 • Düzeni ve ahengi sağlamak için Allah tarafından kainata koyulan ve bütün varlıkların uymak zorunda olduğu kanun ve kuralların tamamı.

şeten

 • (Çoğulu: Eştân) Sağlam bükülmüş uzun urgan.
 • Uzak olmak.
 • Sağlam yapmak.

sevk

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.

şevk

 • Çok istek, şiddetli arzu.
 • Neş'e.
 • Bir şeyi bir yere şeye sağlamca bağlama.
 • Memnun. Şâduman.

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şezen

 • Nahiye, cânip, taraf.
 • Kaba ve sağlam yer.

şezim

 • Sağlam, muhkem ve uzun.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
 • Sağlamlık, doğruluk.

sıhhat-i fikir

 • Fikrin sağlamlığı.

sıhhi / sıhhî

 • Sıhhata, sağlamlığa, doğruluğa dâir ve müteallik.

sıkke

 • Bağlamak, sağlamlaştırmak, muhkem etmek.
 • Ulaştırmak.

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

suluh

 • Sahte olmayıp geçer akçalar. Sağlam ve hakiki paralar.

şümuh

 • Pek yüksek olmak.
 • Sedid. Sağlam sed.

sünuh

 • Sâbit olma. Sağlam ve emin olma.
 • İyice bilme.

ta'kil

 • Devenin ayağına ip takıp bağlamak.

ta'lik

 • Asmak, geciktirmek, bağlamak, bir zamana bırakmak, Arap yazısının bir çeşidi.

ta'riz

 • Gizleme, saklama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Alıp götürme.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

ta'vil

 • İtimat etmek.
 • Sesle ağlamak.

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.

tadabbür

 • Muhkem olmak, sağlamlaşmak.
 • Bağlanmak.

tadammüd

 • Yaraya merhem sürüp bezle bağlamak.

tadbir

 • Tabiatı muhkem olmak.
 • Nameyi iplikle bağlamak.

tadmid

 • Başına veya koluna merhem sürüp bez bağlamak.

tagzit

 • Çok sıkı bağlama. Tazyik etme, basınç yapma.

tahammüs

 • Sağlamlık, muhkemlik.

tahassungah / tahassungâh

 • Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak. (Farsça)

tahkim / تحكيم / tahkîm / تَحْك۪يمْ

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.
 • Sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Tahkim edilmek: Sağlamlaştırılmak. (Arapça)
 • Tahkim etmek: Sağlamlaştırmak. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma.

tahkim eden

 • Sağlamlaştıran.

tahkimat / tahkimât / tahkîmât / تحكيمات

 • Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırmalar. (Arapça)
 • Sağlamlaştırılmış yer. (Arapça)

tahsin

 • (Hısn. dan) Kale gibi sağlamlaştırma.
 • Muhafaza altına alma.

takarrür etme

 • Sabit olma, yerleşip sağlam olma.

takaşşur

 • (Kışr. dan) Kabuk bağlama, kabuklanma.

takrir / takrîr / تقریر

 • Yerleştirme. (Arapça)
 • Anlatma. (Arapça)
 • Önerge. (Arapça)
 • Sağlama. (Arapça)

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.
 • Sınırlama, bağlama.

takyidad / takyidâd

 • Sınırlamalar, bağlamalar.

tangüb

 • Ok yapımında kullanılan sağlam bir ağaç cinsi.

tantik

 • Bir kimsenin beline kuşak bağlamak.

tarasrus

 • Katı olmak, şiddetlilik.
 • Sağlam olmak.

tarsif

 • Birbirine bitiştirip kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

tarsin / tarsîn

 • Sağlamlaştırmak. Bir şeyi tahkik etmek.
 • Bilmek.
 • Metanet ve cesaret vermek.
 • Sağlamlaştırma.
 • Sağlamlaştırma, güçlendirme.

tarsin etmek

 • Sağlamlaştırmak.

tarsinat / tarsinât

 • (Tekili: Tarsin) Sağlamlaştırmalar.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

tartil

 • Saçı yağlamak.

tasallub

 • Sertleşmek. Katılaşmak.
 • Sağlamlaşmak.
 • Gayret etmek.

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.
 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tasfid

 • Muhkem ve sağlam bağlamak.

tastim

 • Tamamlamak. Tekmil etmek.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tavtid

 • Bir nesneyi yerinde tutmak.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tavtin

 • (Vatan. dan) Bir yerde yerleştirme. Yurtlandırma.
 • Birşeye bağlanıp onu neticelendirme. Makam tutunmak.
 • Gönlünü bağlamak.

tazmid

 • Merhemli bezi yaraya sarıp bağlama.

te'kid / te'kîd / تأكيد

 • Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
 • Üsteleme. Bir iş için evvelce yazılan bir yazıyı tekrarlama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Bir iş için önce yazılanı bir daha tekrarlama.
 • Pekiştirme, sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Te'kîd etmek: (Arapça)
 • Pekiştirmek, sağlamlaştırmak. (Arapça)
 • Önceki yazıyı tekrarlamak. (Arapça)

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

te'min / te'mîn / تَأْم۪ينْ

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.
 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.
 • Emîn kılma, sağlama.

te'rib

 • Kuvvet verme, sağlamlaştırma.
 • Çoğaltma.

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

te'yid

 • (Çoğulu: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
 • Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma.

tebaki

 • (Bükâ. dan) Ağlar görünme. Yalandan ağlama.

tecliz

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tecris

 • Sağlam fikirli etmek.

tedhin

 • (Dühn. den) Güzel kokulu yağ sürme. Yağlamak.

teekküd

 • (Ekd. den) Kuvvet bulma. Sağlamlaşma.

tefhim / tefhîm

 • Anlaşılmasını sağlama.

tekid / tekîd

 • Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme.

teleffüm

 • Yüzüne ve ağzına yaşmak bağlamak.

telkih / telkîh

 • İlkah etmek. Aşılamak.
 • Aşı.
 • Cinsinin üremesini sağlamak.
 • İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.

temin / temîn / تأمين

 • Sağlama, elde etme.
 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

temin etme

 • Sağlama.

temin etmek

 • Sağlamak.

temin ve tesis

 • Bir neticeyi temin etme ve sağlama.

temin-i adalet / temin-i adâlet

 • Adalet sağlama, gerçekleştirme.

temkin / temkîn / تمكين

 • İhtiyatlı davranma. (Arapça)
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

ten-dürüst

 • Sağlam vücutlu, kuvvetli. Vücudu sağlam olan. (Farsça)

tendürüst / تن درست

 • Sağlıklı, sağlam yapılı. (Farsça)

tenevvüh

 • (Nevha. dan) Ölüye feryad ederek ağlamak.
 • Sarkıp sallanıp öteberi hareket etmek.

terehhüb

 • Korku içinde olarak Allah'a sağlam kulluk etmek.

terettüm

 • Bir şeyi unutturmamak için parmağa iplik bağlama.

terfik

 • Arkadaş etme, arkadaş olmasını sağlama.

tertil

 • Saçı yağlamak.
 • Tartmak, ölçmek.

tesbil

 • (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama.
 • Yolcu etme, yola çıkarma.
 • Yol gösterme.
 • Kesme.

tesbit / tesbît / تثبيت

 • Sağlam olarak yerleştirme. Yerinden kımıldayamaz hâle getirme.
 • Bir şeyin aslını kat'i olarak bulma.
 • Sağlamca yerleştirme.
 • Sağlamlaştırma, tutturma. (Arapça)
 • Kanıtlama. (Arapça)
 • Tesbît edilmek: (Arapça)
 • Tutturulmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlenmek. (Arapça)
 • Tesbît etmek: (Arapça)
 • Tutturmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlemek. (Arapça)

tesbit etmek

 • Sağlam şekilde yerleştirmek.

tescil

 • Sicile geçirme, deftere kaydetme.
 • Sağlamlaştırma.

teşdid / teşdîd

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.

teşebbüs

 • Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek.
 • Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak.
 • El ile yapışıp bırakmamak.

teseyyüd

 • Yükseltme.
 • Sağlam olma.

teşeyyüd

 • Yükseltme. Sağlamlaştırma.

tesmir

 • (Semer. den) İktisad ederek malın çoğalması.
 • Ağaçların çiçeklerini döküp yemiş bağlaması.
 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

tespit

 • Sağlam şekilde yerleştirme.

tesvim

 • Davarı otlamaya salmak.
 • İşaretlemek, nişan etmek.
 • Dağlamak.

tesviye

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.

teşyid

 • Müşeyyed etmek. Binayı yükseltip sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırma.

tetris

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

tevehhuk

 • Boynuna kement bağlamak.

tevkid

 • Sağlamlaştırma.

tevsik / tevsîk / توثيق

 • Vesikalandırmak. Vesikalamak. Sağlamlaştırmak. Yazılı hale koymak.
 • Bir kimse hakkında -bu emindir, mutemeddir- demek.
 • Belgeleme. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Tevsîk edilmek: Belgelendirilmek. (Arapça)
 • Tevsîk etmek: Belgelendirmek. (Arapça)

tevsim

 • Hacıların hac zamanı toplanmaları.
 • Dağlamak sureti ile ten üzerine işaret koyma, döğme yapma.
 • İsimlendirme, ad verme.

tezebbüd

 • Köpürme, köpüklenme. Kaymaklanma, kaymak bağlama.

ubar

 • Ağlama, inilti. (Farsça)

uhud-u tevhid

 • Tevhidin Uhud Dağı; sağlam ve sarsılmaz tevhid inancı için bir benzetme olarak kullanılmış.

ukle

 • Bağlamak.
 • Hile edip aldatmak.

ukul-ü selime

 • Sağlam ve bozulmamış akıllar.

ukusa

 • Berklik, muhkemlik, sağlamlık, sertlik.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

ulkum

 • (Çoğulu: Alâkım) Çok karanlık gece.
 • Pek sağlam deve.

ümid-i mutlak

 • Sınırsız ümid bağlama.

ümidbeste

 • Ümitlenmiş, ümit bağlamış. (Farsça)

unayil

 • (Çoğulu: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem.

urvet-ül vüska

 • Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey.
 • İslâmiyet.
 • Kur'an-ı Kerim.

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

urvetü'l-vüska / urvetü'l-vüskâ

 • Kopmaz sağlam tutanak.

urvetülvüska

 • Sağlam kulp, islâmiyet.

üss-ül esas

 • Hakiki sağlam temel.

üstüvar / üstüvâr / استوار

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)
 • Sağlam. (Farsça)
 • Güvenilir. (Farsça)

üstüvari / üstüvârî / استواری

 • Sağlam, kuvvetli, emniyetli. (Farsça)
 • Sağlamlık. (Farsça)
 • Güvenilirlik. (Farsça)

va'r

 • (Va'ra) Sağlam yer, sert yer.

vahid-i sahih

 • Sağlam birey, küsuratsız sayı; tamsayı.

vakah

 • Katı yüzlü, utanmaz, hayırsız kimse.
 • Sağlam ve sert tırnak.

vakahat

 • Arsızlık. Utanmazlık. Katı yüzlülük. Açıklık ve saçıklık.
 • Pek sağlam ve metin.

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vakıf / vâkıf

 • Mülkü olan belli ve kıymetli malının menfaatini bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş) bütün veya belli fakîrlere Allah rızâsı için terkeden kimse.
 • Bir işten haberi olan.
 • Arafât'ta vakfeye duran.

vasl / وصل

 • Ulaşma. (Arapça)
 • Kavuşma, vuslat. (Arapça)
 • Bağlama, ulama. (Arapça)

vatid / vatîd

 • Sabit ve sağlam olan.

ve

 • Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı.

velval

 • Üzüntü ile ağlama. Ağlayıp inleme.

vesik

 • (Çoğulu: Visâk) Çok sağlam, kuvvetli.

vesm

 • Damga. İşaret.
 • Dağlama.
 • Döğerek toz hâline getirme.
 • Damga, işaret, dağlama.

veylettirmek

 • Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.

vicdan-ı selim

 • Sağlam, temiz vicdan.

vüska / vüskâ

 • Çok kuvvetli ve sağlam olan.
 • Sağlam.

vuska / vuskâ / وثقى

 • Sağlam. (Arapça)

vüska / vüskâ / وثقى

 • Sağlam. (Arapça)

vüsuk / vüsûk / وثوق

 • Sağlam inanma. İtimad etme, güvenme. Muhkemlik, sağlamlık.
 • Sağlam inanç, güvenme.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Güvenilirlik. (Arapça)

yahbeste

 • Buz tutmuş, donmuş, buz bağlamış.

yakin / yakîn / يَق۪ينْ

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman
 • Şek ve şüpheden uzak olan; kesin.
 • Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân.
 • Ölüm.
 • Sağlam ve kesin bilgi.

yakin-i ilmi / yakîn-i ilmî

 • Kesin ve sağlam bilgi.

yakini / yakînî / يَق۪ين۪ي

 • Sağlam ve kesin bilgi ile.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.
 • Alma, tutma, bağlama.

zabturabt

 • Tutma ve bağlama, disiplin.

zalef

 • Kum ve taş olmayan sağlam yer.

zar / zâr

 • Ağlama, inleme.

zar u zar / zâr u zâr

 • İnleyerek ağlama, feryat etme.

zari / zârî / زاری

 • İnleme, zar zar ağlama. (Farsça)

zebr

 • Kitab. Cüz. Kitap yaprağı.
 • Yazı yazma.
 • Söz. Yazı.
 • Akıl, zekâ.
 • Kuvvetli, sağlam, şiddetli adam.
 • Men'eylemek.

zefir

 • Hıçkırarak nefes verme, ağlama.

zenbilli ali efendi

 • Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyh-ül İslâmı ve âlimidir. Asıl adı Alâaddin Ali Cemâl Çelebi'dir. Allah rızası ve Allah korkusundan başka birşey tanımaması sayesinde, pervasız hareketleri ile bir çok insanın hayatlarını koruyabilmiş, adaleti te'min etmiştir. Sağlam dindar

zerr

 • Düğmeyi iliklemek.
 • Birbirine pekitip bağlamak.

zıar

 • Devenin ağzını bağlamak.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR