LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te afla ifadesini içeren 153 kelime bulundu...

a'na / a'nâ

 • (Tekili: İnv) Nahiyeler, taraflar.
 • Cemaatler.

afak / âfâk

 • Ufuklar, taraflar, yönler.

akd

 • Anlaşma, sözleşme. Nikâh, hibe (bağış), vasiyet, alış-veriş gibi işlerde taraflardan birinin teklifi, diğerinin kabûlü ile gerçekleşen sözleşme.

aktar / aktâr / اقطار

 • Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.
 • Taraflar, yöreler. (Arapça)

asfaf

 • (Tekili: Saff) Saflar, hatlar.

asfiya / asfiyâ

 • Sâflar, temizler; Allahü teâlânın evliyâ kulları. Tekili safiyy'dir.

ashab-üş-şimal / ashâb-üş-şimâl

 • Amel defterleri sol taraflarından verilecek olan cehennemlik kimseler.

asraf

 • (Tekili: Sarf) Masraflar.
 • Değişiklikler.

atraf

 • (Tekili: Tarf ve Taraf) Gözler.
 • Taraflar. Kenarlar.

avukat

 • Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu.
 • Mc: Müdafaaya muktedir, çeneli, cerbezeli.

bedel-i nüzul / bedel-i nüzûl

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi.

biblo

 • Salonlarda, masaların ve rafların üzerine süs için konan vazo gibi küçük eşya. (Fransızca)

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


burs

 • Devlet veya bazı müessese yahut şahıslarca tahsil veya ilmî tetkik için gerekli masraflara kullanmak üzere verilen para. (Fransızca)

cadib

 • Kusur görücü. Başkalarının noksan taraflarını gören.

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

cenbiyye

 • Arapların kullandıkları bir cins eğri kamadır ki, yan taraflarına takarlar.

cevanib / cevânib

 • (Tekili: Cânib) Cânibler, yanlar, taraflar.
 • Cihetler, yönler, taraflar.
 • Yanlar, taraflar.

cevanib-i saire / cevânib-i sâire

 • Diğer yönler, başka taraflar.

cihadi / cihadî

 • (Cihadiyye) Cihada mensub, savaş işleriyle alâkalı.
 • II. Sultan Mahmud devrinde harp masraflarına mukabil olmak üzere kesilmiş olan sikke.

cihat / cihât

 • (Tekili: Cihet) Cihetler, taraflar, yönler.

cihat-ı sitte / cihât-ı sitte

 • Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.)

cul

 • (Çoğulu: Ecvâl) Akıl.
 • Rey.
 • Kuyu duvarı. Aşağısından yukarısına kadar kuyunun taraflarından her bir tarafı.

defterdar

 • Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.

düsür

 • (Tekili: Disar) Üste giyilen kaftanlar, elbiseler.
 • Yatak çarşafları.

ecnab

 • (Tekili: Cenb) Yanlar. Yan taraflar.

ecniha

 • (Tekili: Cenah) Kanatlar. Cenahlar. Taraflar.

edbar

 • (Tekili: Dübür ve Dübr) Ard ve arka taraflar. Herhangi bir şeyin sonları ve akibetleri.

eklektizm

 • yun. Fls: Birbirinden farklı görüşlerin bazı ortak taraflarını bulup uzlaştırıcı bir görüş ileri sürme.

eknaf / eknâf / اكناف

 • Yerler, yöreler, taraflar. (Arapça)

enha

 • (Tekili: Nahv) Nahvlar, taraflar, canibler, cihetler, yanlar.
 • Yollar, tarikler.

enkaz-ı remime

 • Kazaya uğramış ve esaslı tarafları tahrib olmuş gemi veya tekne enkazı.

erca

 • (Tekili: Recâ) Taraflar, yönler, cihetler.

esatir

 • İlk zamanlara ait uydurma hikâyeler. Masallar. Mitoloji.
 • Saflar. Sıralar.

eshab-ı yemin / eshâb-ı yemîn

 • Cennet ehli. Âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan mü'minler.

etajer

 • Kapaksız ve rafları olan taşınabilir dolap. (Fransızca)

etraf / etrâf

 • (Tekili: Taraf) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.
 • Taraflar.
 • Yanlar, taraflar.

etraf-ı sema

 • Semanın çevresi, tarafları, ufukları.

eyman

 • (Tekili: Eymün) (Yemin) Andlar. Yeminler. Kasemler.
 • Fık: Zevcesi ölmüş er.
 • Sağ taraflar. Sağlar.

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

fıkarat / fıkarât

 • (Tekili: Fıkra) Kıssalar, fıkralar, küçük hikâyeler.
 • Fasıllar, bölümler, kısımlar.
 • Cümleler, parağraflar.
 • Omurga kemiklerindeki boğumlar.
 • Paragraflar, nükteler, bölümler.

fırat

 • Ön Asya'nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu'nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya'yı dolaştıktan sonra Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

gabn-ı fahiş / gabn-ı fâhiş

 • Bir alışverişde veyahut ticari anlaşmada taraflardan birisinin nisbetsiz şekilde fazla aldanması.

galyot

 • Baş ve arka tarafları birbirinin aynı olan eski cins bir gemi.

hafiyyat-ı umur / hafiyyat-ı umûr

 • İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları.

halidiyye / hâlidiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Nakşibendiyye yolunun bir kolu olan Hâlidiyye yolu daha çok Anadolu, Irak ve Sûriye taraflarında yayılmıştır.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

hariciler / hâricîler

 • Sıffîn muhârebesinde, taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için hazret-i Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği hazret-i Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" di yen ve kendileri gibi düşünmeyen Eshâb-ı kirâm il

hasılat-ı safiye / hâsılat-ı sâfiye

 • Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan sonra kazanç olarak geri kalan hâsılat.

hevai / hevâî

 • Nefsine boyun eğen, nefsinin zaafları doğrultusunda hareket eden.

hizip gülü

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hüccet-i müteaddiye

 • Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil.

hükm-i gıyabi / hükm-i gıyabî

 • Huk: Taraflardan biri hazır olmadığı halde verilen hüküm.

hükm-i vicahi / hükm-i vicahî

 • Huk: Tarafların her ikisinin de veya vekillerinin hazır bulundukları hâlde verilen hüküm.

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

hurc

 • Meşinden veya çadır bezi gibi şeylerden yapılmış büyük heybe ve sandık. Meşinden yapılan bu heybe ve sandıklar arka taraflarındaki meşin kollarla hayvanların semerine bağlanır ve iki hurc bir hayvana yüklenirdi. Eski zamanın uzun yolculuklarında kullanılırdı. Eskiden İstanbulun meşhur yangınlarında

husema'

 • (Tekili: Hasım) Muhalifler, karşı taraflar, hasımlar.
 • Adüvler, düşmanlar.

iane-i cihadiye

 • Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve "tevzi defterleri"ne maktu' miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat'tan sonra

ibarat / ibârât / عبارات

 • Cümleler. (Arapça)
 • Paragraflar. (Arapça)

igtilaf

 • Kılıf içine girme, gılaflanma.

ihtilafat

 • Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar. İhtilaflar.

ihtiyat hazinesi

 • Tar: Savaş ve diğer fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere sarayda biriktirilen paralar. Gelirleri havass-ı hümayun hâsılatı, ganimetlerin beşte biri ve başka hükümdarlardan gelen hediyelerdi. Buna "iç hazine" veya "enderun hazinesi" de denilirdi.

ihzariye

 • Aleyhine açılan dâva münasebetiyle getirilen şahıslardan, gönderilen mübaşir veya muhzirin masrafı karşılığı olarak tahsil edilen para. İhzariyeye mübaşir ve muhzirin at ve araba masrafından başka yemek, içmek gibi şahsî masrafları da ilâve edilirdi.
 • Birinin mahkemeye çağrılması için

in'ikad

 • Akdetme. Bağlanma.
 • Fık: İcab ve kabulün taraflarca eseri zâhir olup, meşru bağlılık ve alâkadarlık.
 • Kurulma. Toplanma.

inkişafat / inkişâfât

 • İnkişaflar, gelişmeler.

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

irade

 • İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman.
 • Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç. (İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlar

ıskalara

 • Gemi arması merdiveni.
 • Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni.

israfat / isrâfât

 • (Tekili: İsrâf) İsrâflar, lüzumsuz yere harcamalar.
 • İsraflar, savurganlıklar.

ıstıfa / ıstıfâ

 • Ayıklanma, saflaşma.

kademiyye

 • Ayak bastı parası.
 • Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret.

kasara

 • (Çoğulu: Kasr-Kasarât) Boyun kökü.
 • Yoğun ağaç.
 • Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.

kavliyyat

 • Kaviller, kuru lâflar, boş sözler.

keyul

 • Muharebe gününde dizilen safların son safı.

kırgız

 • Türk Milletlerinden büyük bedevi bir kavim olup Asyanın kuzeybatısında ve Türkistanla Sibirya arasında, başka bir deyimle Türkistanın kuzey taraflarında ve Doğu Türkistanın kuzeyinde olarak Rusya ile Çin hududunda bulunuyorlar. Batı tarafındakilere Kırgız ve Kazak; Çin hududundakilere ise Kara Kırgı

kurzum

 • Kavafların ve kunduracıların üzerinde gön ve sahtiyan kesip düzelttikleri yuvarlak tahtalar.

kutb

 • (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.)
 • Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri.
 • Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın

lokman hakim / lokman hakîm

 • Allahü teâlâ tarafından kendisine ilim ve hikmet; akıl, anlayış, idrâk verilen peygamber veya velî. Kur'ân-ı kerîmde ismi zikr edildi. Dâvûd aleyhisselâm zamânında Arabistan Yarımadası'nın Umman taraflarında yaşadı. Uzun bir ömür yaşadıktan sonra ibâ det hâlindeyken Kudüs ile Remle arasında vefât et

mahall-i suver

 • Sûret ve fotoğrafların çekilip depolandığı yer.

maile / mâile

 • Coğ: Dağların bir yana doğru alçalıp giden taraflarından her biri.
 • Eğri, eğilmiş.

makasir

 • (Tekili: Maksure) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları.
 • Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer.

maliye

 • Devletin gelir ve masraflarının idaresi.
 • Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.

maliyyet / mâliyyet

 • Alış fiyatı ile birlikte taşıma ile işçilik ücretleri, vergi gibi masrafların hepsi.

mançurya

 • (Mançu memleketi) Asya'nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı'na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, sonraları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibir

masarıf / masârıf

 • Masraflar, harcamalar.

masarif / masârif

 • (Tekili: Masraf) Sarfiyatlar, masraflar. (Masârifât da denir.)
 • Masraflar, harcamalar.
 • Masraflar, giderler.

masarif-i umumiye

 • Umumi masraflar.

masarifat / masârifât

 • (Tekili: Masârif) Masraflar, giderler. Harcanan paralar.
 • Masraflar.

medh

 • Övme, iyi taraflarını anlatma; bir kimse hakkında iyi şeyler söyleme.

mesafih

 • Sahife haline getirilmiş şeyler, kitaplar.
 • Mushaflar, Kur'ânlar.

mesafir

 • (Tekili: Mesfer) Bir şeyin görülen tarafları.

mesahif / mesâhif

 • Sahifeler. Kitap sahifeleri.
 • Kur'anlar. Mushaflar.
 • Mushaflar, Kurânlar.

meşarık

 • Güneşin doğduğu taraflar. Şark tarafları.

meunet

 • Birisinin ölmeyecek kadar yiyip içeceği.
 • Külfet.
 • Masraf. Bir şeyin toplamak, devşirmek, nakil ve boşaltmak ve saymak gibi levazımının teslim yerine kadar olan masraflarına denir.

mevlevi-misal / mevlevî-misâl

 • Mevlevîlik tarîkatına mensup olan ve Allah aşkıyla kendi etraflarında dönenler gibi.

mezahir

 • Şereflenmeler. Mazharlar. Eşyanın göründüğü yerler. Eşyanın görünen tarafları. Zâhir ve meşhud olanlar.

moğol

 • Turâni milletlerinin en büyüklerinden bir kabile olup Türkler ve Mançurlarla cinsi yakınlıkları vardır. Asyanın ortalarında bugün Çin Devletine tâbi olan ve Moğolistan ismiyle bilinen geniş bir çölde ve Sibirya ve Türkistan'ın da bazı taraflarında bulunurlar.Cengiz Hanla beraber Asyanın batı tarafla

mübelliğ

 • Tebliğ eden, bildiren, duyuran.
 • Aynı namazı imâma tâbi olarak kılarken onun aldığı namaz tekbirlerini arka saflardaki cemâate duyuran kimse.

muhasım

 • Düşmanlık eden. Düşman olan taraflardan biri. Hasım olan. Birbirini dâva edenlerden her biri. Karşı tarafı tutan.

musaffaf

 • (Saff. dan) Sıra sıra dizilmiş. Saflar biçiminde düzenlenmiş.

mütarekename / mütarekenâme

 • Mütareke için tarafların imzaladıkları vesika. (Farsça)

mutasaffi / mutasaffî

 • Tasaffi eden. Saffet ve sâfilik hasıl eden. Temiz olan. Saflaşan.

müteferrika

 • Çeşitli işler gören.
 • Padişahın, vezirlerin veya sadrazamın emirlerini götüren kimse.
 • Muhtelif masraflar ve bunlara karşı verilen para, ücret.

nabız-aşna / nabız-âşnâ

 • Nabızdan anlayan. Mizaç bilen. Karşısındakinin zayıf taraflarını bilen. (Farsça)

nevahi

 • (Tekili: Nahiye) Taraflar, yanlar, nahiyeler.
 • Nahiyeler, taraflar, yanlar.

nevahi-i mekke / nevâhî-i mekke

 • Mekke civarları, tarafları, bölgeleri.

nihas

 • Kağnı tekerleğinin etrafına takılan çenber, yuvarlak demir.
 • Kavafların kullandığı nesne.

rahiyye

 • Yolluk. Yol masrafları.

rebt

 • Şişmek.
 • Terbiye etmek.
 • Uyusun diye çocuğun yan taraflarına yab yab vurmak.

remla'

 • Ayakları siyah, diğer tarafları beyaz olan dişi koyun.

sa'deddin-i taftazani / sa'deddin-i taftazanî

 • (Hicr: 722-792) Horasan taraflarında Teftazan'da doğdu. İslâmiyete kıymetli eserleriyle hizmet eden büyük âlimlerdendir. Asıl ismi Ömer oğlu Mes'ud'dur.

şa'rani / şa'ranî

 • (Hi: 899-973) Dört hak mezhebin birleşen ve ayrılan tarafları hakkında mu'teber eserleri olan meşhur bir fakihtir. Mizan-ı Şaranî ismiyle bilinen eseri meşhurdur.

safder / صفدر

 • Düşman saflarını yaran, savaşçı. (Arapça - Farsça)

saff-der

 • (Çoğulu: Saff-derân) Düşman saflarını yaran yiğit. (Farsça)

saff-şikaf

 • Düşman saflarını yararak bozan yiğit. (Farsça)

saff-zen

 • Düşman saflarını vurup yaran yiğitler. (Farsça)

safilin / safilîn

 • Alçaklar, aşağılar, sefiller. Allah'tan (C.C.) uzak olanlar.
 • Aşağı taraflar.

safşikaf / safşikâf / صف شكاف

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

safşiken / صاف شكن

 • Düşman saflarını yaran savaşçı. (Arapça - Farsça)

sarfiyat / sarfiyât

 • Masraflar, giderler.

sarfiyyat

 • Masraflar, giderler.

sarrafan / sarrafân

 • (Tekili: Sarraf) Sarraflar.

sayarif

 • (Tekili: Sayrefî) Sarraflar.
 • Kurnaz ve işini bilir kimseler.

şebike

 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk. (Farsça)
 • Balık ağı. (Farsça)
 • Batı taraflarında Arapların kullandıkları hasırdan örülmüş bir cins başlık. (Farsça)

sefihane

 • Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak. (Farsça)

şehbender

 • Ticaret nezaretinin teşekkülünden evvel ticaret işlerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun ünvanı idi.

semavi kitab / semâvî kitab

 • Hak dinlerin kitapları. Semâvî kitapların bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Şist (Şit) aleyhisselâma otuz suhuf İdris aleyhisselâma, on suhuf İbrâhim aleyhisselâma indirildi. Mushaflar; Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebur kitabı Dâvûd aleyhisselâma, İncîl kitabı Îsâ aleyhisselâma ve Kur'

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

sufuf / sufûf / صفوف

 • (Tekili: Saf) Saflar. Sıralar.
 • Saflar, sıralar.
 • Saflar.
 • Sıralar, saflar. (Arapça)

sufuf-u ibad / sufûf-u ibâd

 • Kulların meydana getirdiği saflar.

sümut

 • (Tekili: Simt) Taburlar, saflar.
 • Diziler, sıralar.

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

suretperest / sûretperest

 • Dış görünüşe, fotoğraflara aşırı önem veren.

taklil-i masarif / taklil-i masârif

 • Masrafların azaltılması.

tarafgir

 • Taraf tutan. Taraflardan birine sahip çıkan. (Farsça)

tasaffi

 • Saflaşmak. Durulmak. Temizlenmek.
 • Saflaşma, arınma.
 • Saflaşma, durulma.

tasaffi-i hayat / tasaffî-i hayat

 • Hayatın kirlerden ve kusurlardan arınması, saflaşması.

tasfiye

 • Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek. Temizlemek.
 • Hesabı kapatmak.
 • Saflaştırma, arındırma.

tasfiye-i nefis

 • Nefsi arındırma, saflaştırma.

tebzirat / tebzirât

 • (Tekili: Tebzir) İsraflar.
 • Tohum saçmalar.

teneffuh

 • Boş lâflarla gururlanma.

tenkid

 • Bir kimse veya şeyin iyi veya kötü taraflarını bulup meydana çıkarmak.Tenkid yapıcı veya yıkıcı olabilir. Tenkitten maksat, doğrunun ve yanlışın iyi niyetle ortaya konulması, hakikate ulaştıracak yolun ve imkânların gösterilmesidir. Sadece yanlışı söylemek, doğruyu göstermemek yıkıcı bir tenkiddir.

terek

 • Eski Türk odalarına, insan boyu yüksekliğinde olmak üzere duvarlara boydan boya yapılan raflara verilen addır. Dükkânlarda eşya koymağa mahsus bölmeli raflara da terek denilir.

tervik

 • Durultma, süzme, saflaştırma.

tetkik-i mesahif / tetkik-i mesâhif

 • Mushafların incelenmesi.

timar / timâr

 • Osmanlı Devleti'nin geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde kendi nâm ve hesaplarına tahsîl selâhiyeti ile birlikte tahsîs etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen isim. Dirlik.

turan

 • Eski İranlılar tarafından Türkistan ve Tataristan taraflarına verilen isimdir. Turan, eskidenberi Türklerin oturduğu yerlere denirdi. "Türk" ile "Tur" kelimeleri arasındaki benzerlik de bu iki ismin bir asıldan ibaret olduğunu gösteriyor.

türk

 • Türkler, Asya'nın en büyük ve en meşhur milleti olup, Turan milletlerindendir. Türkler en evvel Sibirya ile Çin arasında olan Altın Dağı taraflarında yaşamışlar ve oradan defalarca güney ve batıya doğru yayılarak Çin'de ve Türkistan memleketlerinde fetihler yapmışlardır.Türkler eskiden beri iki şube

vücuh / vücûh

 • Taraflar, yönler.

zamir-i izafi / zamir-i izafî

 • Gr: Muzâfların sonuna gelen -im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri gibi eklerdir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın