LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te acak ifadesini içeren 920 kelime bulundu...

a'sel

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Eğri olan şey. Eğri dişli veya bacaklı kimse.

ab-hane

 • Abdest bozacak yer. Helâ, tuvalet. (Farsça)

abdest-hane

 • Ayak yolu, helâ. (Farsça)
 • Abdest alacak yer. (Farsça)

acaib

 • (Tekili: Acib) Şaşırtacak ve hayret verici şeyler.

acaib-i seb'a-i alem / acâib-i seb'a-i âlem

 • Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi. (Çin seddi bunlardan biridir.)

acib / acîb

 • Hayret veren. Şaşılacak şey.
 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

acibe / acîbe / عجيبه

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.
 • Şaşılacak şey. (Arapça)

acibü'ş-şekil / acîbü'ş-şekil

 • Hayret edilecek şekil, şaşılacak şekil.

acube / acûbe

 • Şaşılacak şey.

agreb-ül garaib / agreb-ül garâib

 • Şaşılacak şeylerin en garibi.

ağuş / âğûş

 • Kucak, sığınılacak yer.

ahal

 • Birşeye yaramıyarak atılacak olan şey, çerçöp. (Farsça)

ahbar / ahbâr

 • Haberler. Haberin çokluk şekli.
 • Bir kavim, kabîle, şahıs, ülke, bölge, şehir veya bir hâdise hakkında nakledilen bilgiler.
 • Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerîmde, geçmişte olanlara, gelecekte ve âhirette olacaklara dâir bildirdiği şeyler.

ahen-be

 • Dokunacak bezin veya çulhanın iki yanına konan demirli ağaç. Bu demirli ağaç bezin buruşukluğunu da açar. (Farsça)

ahiret / âhiret

 • Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlem. Âhiret, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bağlı olanlar için cennet; dine bağlı olmıyanlar için de cehennem vardır. Âhirete inanmayan insan müslüman olama

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

ahval-i ahirin / ahvâl-i âhirîn

 • Gelecekte yaşayacak olanların halleri.

akaid / akâid

 • Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu. İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri.

akide / akîde

 • İnanılacak şey.

akl

 • (Akıl) Men'etmek.
 • Sığınacak yer.
 • Kırmızı mihfe örtüsü.
 • Diyet.
 • İnsanın; hayrı, şerri ve ilimleri anlayan, sebeblerden neticeleri çıkaran ve eserden eser sahibine intikal eden hassası. Düşünme ve anlama kabiliyeti. Zihin, zekâ, tefehhüm, fehim, irade, anlayış, k

akont

 • Sonradan hesaplaşmak üzere bir borç veya kazanç hissesinden alacaklıya yapılan ödeme. (Fransızca)

akrostiş

 • yun. Edb: Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okununca manalı bir kelime veya has isim çıkacak şekilde düzenlenmiş manzume.

ale-l-acaib

 • Tuhaf şey, şaşılacak şey.

alem-i berzah / âlem-i berzah

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

alem-i mahşer / âlem-i mahşer

 • Mahşer âlemi; kıyametten sonra insanların tekrar diriltilip toplanacakları yer.

alika

 • İçine birşey koyacak torba.
 • Yem.

amile / âmile

 • (Çoğulu: Avâmil) (Amel. den) Bacak, ayak.

amiletan / âmiletân

 • İki ayak, çift bacak.

aniye

 • (Tekili: İnâ) Yemek kapları, tabaklar, kap-kacaklar.

apulet

 • Askerlerin, sınıf ve rütbelerine göre sırma, ipek veya yünden omuzlarına taktıkları saçak. (Fransızca)

ar / âr

 • Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.

arasat meydanı / arasât meydanı

 • Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir.

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

arifane / ârifâne / عَارِفَانَه

 • Allahı tanıyana yakışacak sûrette.

arsa

 • (Çoğulu: Arasât) Bina yapılacak boş arazi parçası. Üzerindeki binası yıkılmış veya yapıya tahsis olunmuş yer.

asayiş-perverane / asâyiş-perverâne

 • Rahat, huzur ve asâyiş taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

ashab-ı matlub / ashâb-ı matlub

 • Huk : İflâs hâlinde bulunan şahsın, kanuni alacaklılarının yekûnü.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

asma

 • Elleri veya bacakları eğri olan.

aşti-perverane / aştî-perverane

 • Barış taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

atan

 • (Çoğulu: Atân) Kovası el ile çekilen kuyu.
 • Kuyunun ve havuzun etrafında deve çekip duracak yer.
 • Su kenarı.
 • Kokmak.
 • Dibâgat etmek.

ateş-suhan

 • Dokunaklı, kalb kıracak şekilde ağır söz söyliyen. (Farsça)

atiyülbeyan / âtiyülbeyân / آتى البيان

 • Aşağıda açıklanacak olan. (Arapça)

avani

 • Kapkacak, yemek takımları.
 • "Beni koru, hıfzeyle" meâlinde dua.

avend

 • Sicim, ip. (Farsça)
 • Senet, delil. (Farsça)
 • Kapkacak. (Farsça)
 • Taht, yüksek mertebe. (Farsça)
 • Satranç oyunu. (Farsça)
 • Evvel, önce, ilk. (Farsça)

avl

 • İslâm mîrâs hukûkunda belirli hisse (pay) sâhiplerinin (Eshâb-ı ferâizin) mîrâstan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olma hâli.

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

avz

 • (Avez) (İyâz, meaz, meâze) Sığınma. Sığınak. Melce. Sığınacak yer.

ayb

 • Kusur ve utanılacak şey.
 • Kusur. Leke. Utandıracak hal.
 • Ayıp, utanılacak kusur.

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'ân'daki (Bakara, 281) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet.
 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

bab / bâb

 • Kapı.
 • Kısım.
 • Mevzu.
 • Fasıl. Bölüm. Parça. Kitab.
 • Hususi madde.
 • Sığınacak yer.
 • İş.
 • Şekil.
 • Tövbe.

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

banket

 • Bir otomobili uçtan uca kaplayan ve tek parçadan ibaret olan oturacak yer.
 • Karayollarında asfaltın her iki yanındaki balastlı kısım.

bar-hane

 • Yük yeri, yüklük. (Farsça)
 • Yolcu eşyası indirilecek ve saklanacak yer. (Farsça)

basiret

 • Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
 • İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
 • Bir evin iki tarafının arası.
 • Yer üstündeki kan.

baskı

 • t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.
 • Basan, ağırlık veren şey.
 • Kalıp, damga.
 • Bir eserin yeni basılışlarının her seferi.
 • Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bedad / bedâd

 • Gözükme, zahir olmak.
 • Sayış, sayma.
 • Fırka.
 • Savaşacak akran.
 • Nasib, hisse, pay.

bedel-i nüzul / bedel-i nüzûl

 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.

bedihi / bedihî

 • Aşikâr, belli ve açık olma.
 • Ansızın zuhur eden.
 • Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık.

belka'

 • Alaca. Alaca bacaklı olan at.

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

berrade

 • Suyu soğutmaya ait kap, buzdolabı, karlık.
 • Bardak asacak yer.

berzah

 • İki şey arasındaki mesafe, aralık.
 • Can sıkıcı.
 • İnce uzun kara parçası.
 • Dünya.
 • Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.

berzah alemi / berzah âlemi

 • Öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları mânevî âlem, kabir âlemi.

betkiş

 • Atılacak okların içine konulup omuza asılan mahfaza. Ok mahfazası, okluk. (Farsça)

bilanço

 • ing. Ticarî bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 • Mc: Herhangi bir işte belirli bir müddet sonundaki iyi ve kötü neticelerin karşılıklı durumu.

bilfarzımuhal

 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünme, varsayım.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


bücr

 • Şaşılacak, taaccüb edilecek şey.
 • Şer, kötü, iyi olmayan.

bülaceb / بوالعجب

 • Şaşılacak şey. (Arapça)

burhanü't-temanü / burhanü't-temânü

 • Kâinatta iki ilâh kabul edildiği takdirde, bunların birbirlerine engel olacakları ve dolayısıyla düzenin bozulacağından hareketle tevhide dair elde edilen delil.

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

büzürgane / büzürgâne

 • Büyük, ulu bir kimseye yakışacak sûrette. (Farsça)

ca-yi penah / câ-yi penah

 • Sığınılacak yer.

ca-yı taaccüp / câ-yı taaccüp

 • Şaşılacak ve hayret edilecek şey.

camekan / camekân

 • Elbise soyunulacak yer. (Farsça)
 • Camlık. (Farsça)

camekıyye / câmekıyye

 • Hizmet karşılığı olarak alınacak ücretin veya maaşın çeki, bonosu.

can-fersa

 • Can dayanamıyacak derecede. (Farsça)

canhıraş

 • Dayanamıyacak derecede acı ve keder veren. (Farsça)
 • Dayanılmayacak derecede acı ve keder veren.

cebanet

 • Korkaklık, ürkeklik. Korkulmayacak şeylerden bile korkmak.

cebban

 • Sahrâ. Bayram namazını kılacak yer.
 • Mezarlık.

cebbarane

 • Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cehennem-i cismani / cehennem-i cismanî

 • Cismen, bedenen yaşanacak olan cehennem azabı.

cehennem-i daime / cehennem-i dâime

 • Kâfirlerin devamlı olarak kalacakları Cehennem.

celal

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr

cem'iyyetgah / cem'iyyetgâh

 • Toplantı yeri, toplanılacak yer. (Farsça)

cemaat-ı naciye / cemaat-ı nâciye

 • Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı.
 • Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.

cemal / cemâl

 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

cennet

 • Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.
 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes
 • İnananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.

cergand

 • Bumbar dolması denen bir yemek çeşiti. (Farsça)
 • Işık. Işık konacak yer. (Farsça)

ceylan

 • Geyik çeşidinden küçük, ince bacaklı, pek hafif ve çok koşucu bir kara hayvanı, gazâl.

cezur

 • (Çoğulu: Cüzür) Boğazlanacak deve. Hem erkeğe hem dişiye denir. (Boğazlanacak yere meczer derler. Boğazlayan kimseye cezzar derler.)

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

ciro

 • ing. Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesiyle üzerine buna dair şerh verilmesi.

da'da'

 • "Güzel dur" mânasına gelir ve düşecek ve dayanacak yerde söylenir.

dabbet-ül-erd / dâbbet-ül-erd

 • Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan.

dahve-i sugra

 • Güneşin bulutsuz havada bakamayacak kadar parladığı vakit. İşrâk vakti.

dain / dâin

 • (Dâyin) Ödünç veren, borca veren.
 • Alacaklı. İkraz eden.
 • Borç veren, alacaklı.

dalkavukluk

 • Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olan kimselere aşırı bağlılık.

dar-ı karar / dâr-ı karar

 • Karar kılınacak, durulacak yer.

dar-ül aman / dâr-ül amân

 • Sığınılacak, korunulacak yer.

dar-ül-beka / dâr-ül-bekâ

 • Ahiret, sonsuz kalınacak yer.

daverane / dâverâne

 • Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Farsça)
 • Hâkim ve vezirle alâkalı olan. (Farsça)

dayin / dâyin / داین

 • Borç veren. Alacaklı. Ödünç para veren..
 • Borç veren, alacaklı.
 • Dâin. Borç veren, alacaklı.
 • Alacaklı. (Arapça)

debbağhane

 • Hayvan derilerinin kullanılacak duruma getirilme işleminin yapıldığı yer.

debbe

 • (Çoğulu: Debbât) Matara dedikleri su kabı.
 • Yağ. Bal ve macun koyacak kaplar.

deccal / deccâl / دَجَّالْ

 • Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.
 • Kıyâmete yakın çıkacak, yalancı, dini tahrîb edecek şahıs.

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

dehşet

 • Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak.

derece

 • (Çoğulu: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak.
 • Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar.
 • Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye.
 • Miktar, rütbe.

ders-i ibret

 • İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise.

deyn-i kavi / deyn-i kavî

 • Ödünç verilen zekât malı ve zekât malının satışı karşılığı alınacak olan semen (bedel).

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

dikte

 • Başkası tarafından yazılmak üzere söyleyip yazdırma. (Fransızca)
 • Karşı koymayacak olan birisine, aşırı arzu ve isteklerini bildirip kabul ettirme. (Fransızca)

dindarane

 • Dindar bir kimseye yakışacak tarzda.

direktif

 • Üst makamlardan, tutulacak yol üzerine verilen emirlerin tümü, hepsi. Talimat, emir. Nasıl, ne şekil olacağına çalışacağına dair emir. (Fransızca)

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

divanhane

 • Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon. (Farsça)

dümlüc

 • Doğan kuşu.
 • Kan alacak yer.

dünyaperest

 • Dünyaya tapacak derecede ehemmiyet verip âhiretini düşünmeyen. Maddiyatı çok seven. (Farsça)

eacib / eâcib

 • (Tekili: U'cube) Çok tuhaf ve acaib, şaşılacak şeyler.

eacib-i dehr / eâcib-i dehr

 • Dünyanın ve zamanın çok şaşılacak yerleri, şeyleri.

ebedi haps-i münferit / ebedî haps-i münferit

 • Sonsuza kadar tek başına kalınacak olan hapis, hücre hapsi; Cehennem.

ebter

 • Kuyruğu kesik hayvan.
 • Sonunda oğlu ve kızı kalmayan insan.
 • Ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi.
 • Eksik, tamamlanmamış.

edeb

 • Güzel hallere ve huylara sâhib olma ve utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme hâli.
 • Namazda müstehab ve mendup olan şeyler.
 • Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ.
 • Ist: Sünnet-i Resul'e (A.S.M.) uygun hareket etmek.
 • Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye.
 • Edebiyat ve ondan bahseden ilim. (Kur'anın edebi ise: Öyle

efid

 • (Eftid) : Medhedici, öven, sena eden. (Farsça)
 • Hayret edilecek, şaşılacak, taaccüb edilecek şey. (Farsça)

egalit

 • (Tekili: Uglute) İnsanı yanıltacak hatalı sözler, yanlış kelâmlar.

ehl-i sünnet

 • Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O'nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan müslümanlar, sünnîler.

ehliyet-i eda / ehliyet-i edâ

 • Şahsın dînen geçerli olacak şekilde iş yapabilmeye elverişli olması.

ehval

 • (Tekili: Hevl) Korkular. Korkulacak hâller. Fenalıklar.

ekmelane / ekmelâne

 • Ekmel olana yakışacak şekilde.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ekremane

 • Ekremce, ekrem olana yakışacak şekilde. Çok elaçıklığıyle, cömertlikle.

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

ekseriyet-i sülüsan

 • Ekseriyet kazanacak tarafın en az mevcudun sülüsânı (üçte ikisi) miktarında olması şartıyla olan ekseriyet.

el-aceb

 • Acayip, Şaşılacak şey. Tuhaf şey.

el-buğzu fillah

 • Allah için buğzetmek. Bütün şiddet, adavet ve düşmanlık Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) rızası dairesindedir. İhlâsı kıracak, hissî hareketten sakınmaktır.

elfaz-ı garibe / elfâz-ı garîbe

 • Şaşılacak, tuhaf sözler.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

erike

 • Taht. Padişahın tahtı.
 • Oturulacak yer. Koltuk.

erkah

 • (Tekili: Rükh) Rükhler, sığınılacak yerler, sığınaklar, siperler.

errezzak

 • Bütün rızıkları ve faydalanacak şeyleri yaratan ve ihsan eden Allah (C.C.)

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

eşbu / eşbû

 • Odunluk, kömürlük. Kömür ve odun konulacak yer. (Farsça)

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.

eshab-ı bedr / eshâb-ı bedr

 • İslâm târihinin ilk ve en önemli muhârebesi olan Bedr savaşında Peygamber efendimiz ile birlikte Mekkeli müşriklere (puta tapanlara) karşı harbedip kıyâmete kadar unutulmayacak şanlı bir zafer kazanan üç yüz on üç kahraman mücâhid.

eşhas-ı müthişe / eşhâs-ı müthişe

 • Dehşet verici icraatlar yapacak olan şahıslar.

esiri / esirî

 • Esir ile alâkalı. Uçacak gibi hafif.

esirre

 • Tahtlar, oturulacak yerler.
 • Milletin belli başlı ileri gelenleri.

estan

 • İstirahat edilecek ve uyunacak rahat yer. (Farsça)

etime

 • (Çoğulu: Etâyim) Ateş yakacak yer.

evagi

 • (Tekili: Agıye) Bahçe, tarla ve bostanları sulamak için açılan arklar, su akıtılacak yerler.

evani

 • Kapkacaklar, kaplar.

evend

 • Kap. Kabkacak. (Farsça)

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

evzar

 • (Tekili: Vizr) Ağırlıklar. Yükler.
 • Mc: Günahlar.
 • (Vezer) Kal'alar, kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler.
 • Üstünlükler, galebeler.
 • Dağlar.

eynel mefer

 • (Eyn-el mefer) Nereye gidilebilir? Nereye kaçılabilir? Kaçacak yer var mı?

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fahr

 • Övünme. Yaptığını sayarak övünme. Övülmeye sebeb olacak kimse. Fazilet. Büyüklük. Şeref.

faiz / fâiz

 • Ödünç vermekte, rehnde (ipotek yâni ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka âdil bir kimsede emânet bırakmada) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaa t. Ribâ.

fakih / fakîh

 • Fıkıh âlimi. Dînin amelî (yapılacak işlerle ilgili) hükümlerinde mütehassıs âlim. Çoğulu fukahâdır.
 • Müctehid. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkca bildirilmemiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. İctihâd derecesine

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni
 • Aslî (temel) ihtiyâçlarından başka nisâb miktârı (dînen zengin sayılacak kadar) malı olmayan.
 • Tasavvufta fakir: Derviş. Her zaman her işte yalnız Allahü teâlâya muhtaç olduğunu bilen, bütün ihtiyaçlarını hep Allahü teâlâya arz eden.

fakirane / fakirâne

 • Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Farsça)

farz-ı muhal / farz-ı muhâl / فَرْضِ مُحَالْ

 • Olması imkânsız olup, var gibi kabul edilen. Olmayacak şeyi, olmuş gibi düşünmek.
 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünme.
 • Olmayacak bir şeyi var sayma.

farz-ı muhal olarak

 • Olmayacak birşeyi olacakmış gibi düşünerek… varsayalım ki….

fatih sultan mehmed han / fâtih sultan mehmed han

 • (1432 - 1481) En meşhur Osmanlı Padişahlarındandır. ll. Murat Han'ın oğlu ve ll. Bayezid Han'ın babası ve 7. pâdişahtır. Edirne'de doğmuş ve Gebze'de vefat etmiştir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) medhine mazhar olmuştur. Peygamberimiz "İstanbul mutlak fetholunacaktır." müjdesini vermişti ve onu feth ede

fatur

 • Oruç bozacak şey.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fehh

 • (Çoğulu: Fihâh-Fuhuh) Avlanacak âlet.
 • Kapan.

felaketzede

 • Belâya uğramış, bir musibete düşmüş, acınacak hale gelmiş olan. (Farsça)

fenafillah / fenâfillâh

 • Allah'a, Onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafirresul / fenâfirresûl

 • Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.

fenafişşeyh / fenâfişşeyh

 • Tarikatlerde müridin şeyhine, onda fâni olacak şekilde bağlanması.

ferc

 • Yarık, çatlak. Korkulacak yer.
 • Ud yeri. Dişi tenasül âleti.

ferid-i te'lif

 • Edb: Bir cümledeki tertibin mâna çıkmayacak derecede karışık oluşu.

fesad-ı te'lif

 • Edb: Bir cümlede yapılan tertibin mâna çıkmayacak derecede bozuk ve karışık oluşu.

fetur

 • Oruç açacak nesne.
 • Yaratmak.
 • Yarmak.
 • İki parmağıyla kaşımak.

fikr-i ihtilal / fikr-i ihtilâl

 • İhtilâl düşüncesi; toplumun dengelerini bozacak düşünce.

firari / firarî / firârî / فراری

 • Kaçkın, kaçak.
 • Kaçak.
 • Kaçak. (Arapça)

firavuncuk

 • Küçük bir Firavun; kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük gören.

firavuncuklar

 • Kendini Firavun gibi ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görenler.

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v
 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

fursat

 • Müsait an, elverişli durum, uygun zaman, elden kaçırılmayacak faydalı hâl veya vakit. Nöbet.

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garaip / garâip

 • Şaşılacak şeyler.

garim / garîm

 • Alacaklı.
 • Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse.
 • Alacaklı.

gıda

 • Besleyici madde. Vücuda lâzım olan yenecek ve içilecek şeyler.
 • Kuşluk vakti yenen yemek.
 • Zihni ve kalbi olgunlaştıracak Kur'an ve iman ilmi ve Allah'a ibadet ve taat.

girizgah / girizgâh

 • Kaçacak yer, melce,
 • Giriş.

girye-engiz / girye-engîz

 • Ağlatacak sebep, ağlamaya sebep olan. (Farsça)

gurema / guremâ

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.
 • Alacaklılar.

gürihte

 • Kaçkın, kaçmış, kaçak. (Farsça)

gürizgah / gürizgâh

 • (Girizgâh) Kaçacak yer. (Farsça)
 • Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te'sis eden söz. Nedim'in:Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadırBir sengine yekpâre Acem mülkü fedadırmatla'lı kasidesindeki:İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sa (Farsça)

gurle

 • Sünnet olunacak deri.

gusl

 • Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (âdet) ve nifası (lohusalık hâli) sona eren kadınların ağzı ve burnu ile birlikte, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.

habgah

 • Yatak odası. (Farsça)
 • Uyunacak yer. (Farsça)

habir-i basir / habîr-i basîr

 • Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen, herşeyden haberdar olan ve her şeyi gören Allah.

habl-i mevhum

 • Mc: Daima olacak gibi görünüp de gittikçe uzaklaşan istek, gaye. Mevhum ip.

hacz

 • Men'etmek. Mâni olmak.
 • İki şeyin arasını ayırmak.
 • Alacaklı, borçludan alacağını alabilmesi için borçlunun malına el konulmak.

had ü hesaba gelmeyen

 • Sayılamayacak kadar çok olan.

had ve hesaba gelmez

 • Sayılmayacak kadar çok, sayısız ve sınırsız.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hadd-i te'dib

 • Bir suç işleyeni başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırmak. Darp ve ta'zir gibi.

hadisat-ı acibe / hâdisât-ı acîbe

 • Şaşılacak, garib olaylar.

hadr

 • Evmek, acele etmek.
 • Vücutta bir organın şişip yumrulaşması.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Saçak bükmek.

hafeş

 • (Çoğulu: Ahfâş) İğne ve iplik koyacak kap.
 • Sel.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

hain / hâin

 • Birine kendini emin (güvenilir) tanıttıktan sonra o emniyeti, güveni bozacak iş yapan. Eminin zıddı.

hak

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan.
 • İslâmiyet.
 • Gerçek, doğru.
 • Alacak.
 • Pay, hisse.
 • Hâtır, hürmet.
 • İnsanı

hakem-i zülcelal / hakem-i zülcelâl

 • Herbir şey nasıl olacaksa onun keyfiyeti hakkında genel hükmü veren sonsuz haşmet sahibi Allah.

hakikat-şinasane / hakikat-şinasâne

 • Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. (Farsça)

hakirane / hakirâne

 • Hakircesine. Hakir bir kimseye yakışacak tarz ve şekilde. (Farsça)

halet-i ihtizar

 • Can çekişme hali, sakınılacak hal.

halevat

 • (Tekili: Halâ) Halvetler, boşluklar.
 • Yalnız bulunulacak yerler.

halvetgah / halvetgâh / خلوتگاه

 • Başbaşa kalınacak yer. (Arapça - Farsça)

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

haml

 • Saçak.
 • Büyük saçaklı halı.

hanbeli mezhebi / hanbelî mezhebi

 • Ehl-i sünnetin amelde (yapılacak işlerde)ki dört hak mezhebinden biri.

hanefi mezhebi / hanefî mezhebi

 • Ehl-i sünnetin amelde (yapılacak işlerde)ki dört mezhebinden biri.

harac-ı mukasseme

 • Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı.

harac-ı muvazzaf

 • Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna "harac-ı vazife" adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi'l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sah

harikat / hârikat

 • (Tekili: Hârika) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler.

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.

hark

 • Yarma. Yırtma.
 • Su akacak yarık yer.

hasanet

 • Bir yerin çok sağlam ve korunulacak tarzda olması.
 • Kadının kendisini haramdan koruması.

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

haşir / hâşir

 • Haşreden, toplayan. Cem'eden.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi. Haşir meydanında bütün insanlar mübarek izlerinde haşr olup toplanacaklarından Delâil-i Hayrat'ta bu isimle mezkurdur.

haşir meydanı

 • Öldükten sonra yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanılacak yer, meydan.

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hata'

 • Saçak bükmek.

hatemane

 • Hâtem'e yakışacak şekil ve surette. Cömertçesine. (Farsça)

hatir

 • Muhâtaralı, tehlikeli, korkulacak durum. Büyük ve şerefli kimse.

hatv

 • Saçak bükmek.

havale / havâle

 • Borçlunun, alacaklıya, borcumu falan kimseden al deyip, alacaklının, bu teklife, sözleşme yerinde râzı olması. Ciro etme.

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

havz

 • Suya girme.
 • Sakınılacak işe girişmek.
 • Başlamak.

hayal-perest

 • Hayalî şeylerle çok uğraşan. Çok hayal kuran. Dalgın. Olmayacak şeylerle avunan. (Farsça)

hayr-ul halef

 • Hayırlı evlâd. Babasını hayırla andıracak evlâd.

hayretefza / hayretefzâ

 • Hayret içinde bırakacak şekilde; hayret saçan.

haytu'l-emel

 • Ümit ipi; ümit bağlayacak bir sebep.

haytü'l-emel

 • Ümit kaynağı, tutunacak bir ümit dalı.

hayye-alel-felah

 • Felaha gelin. Toplanın hayır ve ni'metlere, ebedi selâmete... Allah huzuruna gel. Refah ve itmi'nana mucib olacak namaza yetiş.

hazab

 • Odun.
 • Yakacak nesne.

hazıkane

 • Mâhirâne, mâhir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

hel min mezid

 • Daha yok mu? Daha olmayacak mı? mânâlarında kullanılır.

helice / helîce

 • Saçaklı seccade.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

heybet

 • Hürmetle beraber koruk hissini veren hal. Sakınıp korkulacak hal. Azamet.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hile

 • Sed. Hâil.
 • Çare.
 • Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak.
 • Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara.
 • Zeval ve intikal.
 • Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık.

hile-i şer'iye

 • Müşkül bir mes'eleyi, şer'i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer'an muahaze ve mes'uliyeti mucib olmayacak surette te'vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer'î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumu

hirase

 • Bostan korkuluğu. Korkutacak şey. (Farsça)

hırz

 • Melce'. Sığınılacak yer.
 • Tılsım. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmesine dair yazılı duâ.
 • Fık: Bir malın âdet üzere muhafazasına mahsus yer.
 • Muhafaza etmek.

hırz-ı bigayrihi / hırz-ı bigayrihî

 • Aslında eşya saklamaya mahsus olmayan, izin almadan girilebilen ve konacak malların yanında muhafızı olan yer. (Yol, mescid, meydan gibi)

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.

hizem / hîzem

 • Yakacak odun. Yakıt olarak kullanılan odun. (Farsça)

holding

 • ing. Bir şirketin diğer bir şirkete, onun idaresine hâkim olacak oranda iştirak etmesini ifade eden hukuki alâka.

hubb-ı dünya / hubb-ı dünyâ

 • Dünyâ sevgisi. Ölümden sonra işe yaramayacak olan şeylere düşkün olmak. Dünyâ; haramlar, mekruhlar ve Allahü teâlâyı unutturan her şeydir.

hüdb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Kirpik.
 • Mendil.
 • Testere çevresinde olan saçak.

hükm-i zımni / hükm-i zımnî

 • Fık: Zımnen vaki olan hüküm. (Bir kimse diğer bir kimse aleyhine; "Benim filân şahıs zimmetinde sâbit olacak şu kadar lira alacağıma onun emriyle kefil olmuş idin" diye dâva ve o kimse kefâleti ikrar ve borcu inkâr etmekle müddei, borcu isbat ederek hâkim dahi hükmetse bu hüküm kefil aleyhine sarâhe

hükre

 • Cem'olmak, toplanmak, birikmek.
 • Yiyecek maddelerini, pahalanacak diye saklamak.
 • Azlığından bir yerde toplanan su.

humre

 • (Çoğulu: Humur) Küçük seccade.
 • Namaz kılacak yer.
 • Küçük hasır parçası.
 • Güzelleşmek için kadınların yüzlerine sürdükleri şey.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

husun

 • (Tekili: Hısn) Kaleler. Korunacak sağlam yerler.

i'cazkarane / i'cazkârane

 • Herkesi yarışmada âciz bırakacak yolda. (Farsça)

i'cazlı / i'câzlı

 • Bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakacak şekilde mucizeli.

i'tikad / i'tikâd

 • Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), Allahü teâlâ tarafından, bildirdikleri şeylerin hepsine inanma veya inanılacak şeyler.

i'tikadda mezheb / i'tikâdda mezheb

 • Îmân edilecek, inanılacak husûslarda tâbi olunan, uyulan yol.

ibad

 • Tıb: Bacaklarda diz mafsalının iç kısmındaki büyük damar.

iber

 • (Tekili: İbret) İbretler, ders alınacak şeyler.

ibham

 • Mübhem, kapalı bırakmak. Belirsiz olmak. Muayyen olmayan.
 • Edb: Sözün kolayca anlaşılmayacak şekilde kapalı olması, vâzıh olmayışı.
 • Baş parmak.

ibkam / ibkâm

 • Susturma, bir tartışmada ağız açamıyacak hale getirme.

ibraname

 • Alacaklı kimse tarafından alacak ve verecek kalmadığına dair verilen kâğıt. İbrâ senedi.

icare-i müeccele

 • Sonradan alınacak kirâ.

icareteyn

 • Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlâkı. Hem derhal alınan, hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina.

icra

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

icra memuru

 • Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru.

idlaliyyat / idlâliyyât

 • İnsanı doğru yoldan saptıracak fikirler, azdıracak mevzular. Kur'ânla muaraza eden safsata ve bâtıl felsefi nazariyeler.

ifratkarane / ifratkârâne

 • Aşırıya kaçacak şekilde.

iğna / iğnâ / اغنا

 • Zengin etme, kimseye muhtaç olmayacak hale getirme. (Arapça)

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

ihatavi / ihatavî

 • İhata edecek şekilde. Kaplayıp içine alacak yolda.

ıhaze

 • (Çoğulu: İhâzât-İhâz) Su birikip toplanacak yer.
 • Bir kimsenin kendisi veya sultanı için hıfzedip gözlediği yer.

ihaze

 • Kalkanın elle tutulacak olan yeri.
 • Timar. Hükümdarın verdiği arazi.

ihbariyye

 • Haber vermek işi.
 • Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para.

ihfaf

 • Hafifletmek. Birinin şerefine dokunacak şekilde konuşmak.

ihlas-perverane

 • Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Farsça)

ıhmal

 • Saçak yapmak.

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

ika' / ikâ'

 • Dayanma, istinad etme.
 • Dayanacak bir şey verme.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

ikrah-ı mülci / ikrah-ı mülcî

 • Huk: Ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya bunlara sebep olacak şiddetli döğme ile olan ikrah.

iktina'

 • Künyelenme.
 • Anlaşılmayacak şekilde söyleme.
 • Gizlenme, saklanma.

ilahiyyat / ilâhiyyât

 • İnanılacak şeylerden bahseden kelâm ilminin; Allahü teâlânın varlığı, zâtı, sıfatları ve fiillerinden (işlerinden) bahseden bölümü.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

ilticagah / ilticagâh

 • Sığınılacak yer. Sığınacak şey. Sığınak. (Farsça)

imam-ı malik / imam-ı mâlik

 • (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere'de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, "Kütüb-ü Sitte"ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs'te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana "Malikî" denir.

iman-ı kesbi / îmân-ı kesbî

 • Bir kimsenin âkıl (akıllı) ve bâliğ olduktan (ergen, gusül, boy abdesti alacak yaşa geldikten) sonra ettiği îmân.

imkan / imkân

 • Mümkün olmak. Olacak hâlde bulunmak.

imtizaçkarane / imtizaçkârâne

 • Birbiriyle karışıp, kaynaşacak bir şekilde.

ina'

 • Kap-kacak, tencere gibi lüzumlu ev eşyası.
 • Bir şeyin vakti gelip çatmak.

inayetkarane / inayetkârâne

 • İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. (Farsça)

inayetname

 • Allah'ın yardım ve inayetine mazhar olmaya, Kur'ân ve iman hakikatlerini anlamaya vesile olacak mektup, yazı.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

irfan mektebi

 • İrfan okulu; Cenâb-ı Hakkı tanıtan, bildiren, hak ve hakikate ulaştıracak bilgiyi ders veren okul.

irsal-i rüsül

 • Cenab-ı Hakk'ın insanlara her hususta ve hususen Allah'a itaatte rehber olacak peygamberler göndermesi.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

işkal / işkâl

 • Sözün kendisinde bulunan bir incelik, derinlik sebebiyle veya bir edebi san'attan dolayı mânâsı, düşünülmeden anlaşılamayacak derecede kapalılık.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

istib'ad

 • Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme.
 • Yakıştırmayış.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

istiğrak / istiğrâk

 • Türü kapsayacak şekilde umumi hâle getirme.

istihrac

 • Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek. Meydana ve harice çıkarmak. Bâzı emareleri beliren şeylerden ileriye âit olacak şeyleri çıkarmak. İstidlâl etmek.

istika'

 • Olacak veya vuku bulacak diye endişelenme.

istikbaliyat / istikbâliyât

 • Gelecek zamanda olacaklar.

istinadgah / istinadgâh

 • Dayanacak yer. Güvenecek yer veya kimse. (Farsça)

itka' / itkâ'

 • Koltuk altına yastık veya dayak koyma. Dayanacak bir şey kullanma.
 • Yaslanma.

ka'r-ı na-yab / ka'r-ı nâ-yâb

 • Dibi bulunmayacak derecede derin olan.

kab

 • Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her "yay" da "iki kab" olan miktar.

kabza

 • Tutacak, tutanak yeri, sap.
 • Bir avuç, bir tutam, bir el dolusu şey.
 • Pençe.
 • Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri. Sap.
 • El, pençe.
 • Bir tutam, bir avuç şey.

kader

 • Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî.
 • Ezelî kısmet.
 • Tali'. Baht. Şans.
 • Allahü teâlânın ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile, ilerde olacak hâdiseleri ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi; alın yazısı.

kader kalemi

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bilip takdir etmesi ve kudretiyle yazması, yaratması.

kader-i ezeli / kader-i ezelî

 • Ezelî kader; Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi.

kader-i sübhani / kader-i sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi.

kalem-i kader

 • Kader kalemi; Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip belirlemesi.

kalem-i kader ve hikmet

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip, belli bir amaca yönelik olarak yazması.

kalem-i kader ve kudret

 • Allah'ın olacak hadiseleri önceden bilip takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kalem-i kader-i ilahi / kalem-i kader-i ilâhî

 • Allah'ın kader kalemi; Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip yazması.

kalem-i kaza ve kader / kalem-i kazâ ve kader

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu bilinen ve takdir olunan hadiseleri zamanı gelince meydana getirmesi.

kalem-i kudret ve kader

 • Allah'ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip takdir etmesi ve bu olayların düzenli olarak meydana gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç ve ilim.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

kar-nüma / kâr-nüma

 • Menfaat gösteren. (Farsça)
 • Usta çıkacak olan çırakların, ustalıklarını göstermek için yaptıkları örneklik iş. (Farsça)

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

karavana

 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

karname / kârname

 • Usta çıkacak kişilerin ustalıklarını göstermek için yaptıkları iş örneği. (Farsça)

karur

 • Duş yapılacak soğuk su.

kataif

 • (Tekili: Katife) Saçaklı, tüylü havlular; ehramlar.
 • Kadayıf tatlısı.

kayd

 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.

kaynan

 • At ve deve ayaklarının ip bağlanacak ve bukağı vuracak yeri.

kaza ve kader-i ezeli / kaza ve kader-i ezelî

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak herşeyi bilip takdir etmesi ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması.

kaziye-i muhkeme

 • Kesinleşmiş hüküm, bir daha bozulamayacak karar.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

kecabe

 • Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan. (Farsça)

kefalet / kefâlet

 • Kefillik. Kefîl olmak. Bir kimsenin, borcunu ödememesi, taahhüdünü (verdiği sözü) yerine getirmemesi hâlinde onun yerine borcu ödemeği, sözü yerine getirme mes'ûliyetini (sorumluluğunu) alacaklıya karşı üzerine almak.

kehf

 • Mağara, in. Sığınacak yer altı.
 • Tıb: Verem hastalığında akciğerde açılan oyuk.

kelave

 • İpek veya iplik saracak çark.

kemal-i zuhur / kemâl-i zuhur

 • Son derece açık olma; gözlerin görme sınırını aşacak şiddette açık ve meydanda olma.

kemyab

 • Az bulunan. Nâdir. Bulunmayacak kadar az olan.

kenef / كنف

 • (Çoğulu: Eknâf) Yön, taraf.
 • Sığınılacak yer. Korunulacak mekân.
 • Tuvâlet, helâ, ayakyolu.
 • Çevre. (Arapça)
 • Sığınacak yer. (Arapça)

keşf

 • Açmak.
 • Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.

kesir-i hakiki / kesîr-i hakikî

 • Gerçek çokluk; her şey bir olan Allah'a verilmezse çok ilâhlar olacaktır.

kezaz

 • (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak.
 • Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.

kibrit

 • Kükürt.
 • Kırmızı, yakut, altun.
 • Ucu kibritlenmiş yakacak madde.

kibrit-i ahmer

 • Kırmızı kibrit.
 • Cisimleri altun hâline koyacak derecede te'sirli olduğu söylenen şey. İksir.
 • Tas: Mürşid. Kıymeti çok yüksek olan.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kompleks

 • Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. (Fransızca)
 • Basit olmayan. Mürekkep. (Fransızca)
 • İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü. (Fransızca)

kroki

 • Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

küllü atin karib / küllü âtin karîb

 • Gelecekte olacak her şey yakındır.

kundak sokmak

 • Mc: Ara bozacak bir söz söylemek veya böyle bir harekette bulunmak.
 • Yangın çıkarmak.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas
 • Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam.
 • Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.

kut

 • Yaşatacak gıda, rızık.
 • Kuvvetlendirmek.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuta'

 • (Çoğulu: Kutâ-Kutevât) Atın arkalaşacak yeri.
 • Bağırtlak kuşu.

küvr

 • (Çoğulu: Ekvâr-Ekvür-Kirân) Deve palanı.
 • İz.
 • Ateş yakacak yer.
 • Arı kovanı.

küvre

 • (Çoğulu: Küvr-Kirân) Ateş yakacak yer.
 • Düz nâhiye.
 • şehir.

kuvvet-üz zahr

 • Arka veren kuvvet. Yardımcı, imdadcı kuvvet. Geriden gelen yardımcı.
 • İcabında arkadan yardımcı olacak asker kuvveti. İmdâda hazır asker.

lafz-ı müfesser

 • Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.

lagm

 • İnanmayacak söz söylemek.
 • Bulaşmak.

lahd

 • Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.

lahza

 • Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış. Zaman.

laübali / lâübâlî

 • Başkalarıyla saygısızlığa varacak şekilde senlibenli; çekinmesi ve sakınması olmayan.

layuad

 • Sayısız, sayılamayacak kadar çok.

lebriz

 • Taşacak kadar. Ağıza kadar. Taşkın. (Farsça)

lecz

 • Köpeğin kab kacak yalaması.

lehv

 • Eğlence. Âhirette faydası olacak şeylerden alıkoyan her şey.

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

levh-i ezeli / levh-i ezelî / لَوْحِ اَزَل۪ي

 • Olmuş ve olacak her şeyin üzerinde yazılı olduğu ezeli levha.
 • Olacak herşeyi Allahın ezelden bilerek yazdığı kader levhası.

levh-i kaza / levh-i kazâ

 • Kazâ levhası; olmuş ve olacak şeylerin Allah'ın ilmindeki varlıkları.

levh-i kaza ve kader / levh-i kazâ ve kader

 • Allah tarafından olacak bütün olayların belirlendiği ve yazıldığı Kazâ ve Kader Levhası.
 • Kader ve kazanın levhası, yani: Olmuş ve olacak her bir şeyin ilm-i İlâhîdeki vücudları; yani, ilmen mevcudiyyetleri.

levha

 • Üzerinde yazı veya resim bulunan, duvara asılacak kâğıt.
 • Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı.

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

levhimahfuz / levhimahfûz

 • Olmuş ve olacaklarla ilgili bütün bilgilerin yazılı bulunduğu kader levhası.

levme

 • Kınanmaya ve çekiştirilmeğe sebep olacak şey.

lihaf

 • (Çoğulu: Lühuf) Örtünecek ve sarınılacak şey.
 • Yorgan. Sargı.
 • Kabuk, zar.

liva-ül hamd

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.

livaü'l-hamd / livâü'l-hamd

 • Hz. Peygamber'in (a.s.m.) sancağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

livaü'l-hamd-i ahmedi / livâü'l-hamd-i ahmedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bayrağı, kıyametten sonra Müslümanların altında toplanacakları sancak.

lu'bet

 • Oynayan veya oynatılan şey. Oyuncak.
 • Herkesi hayrette bırakıp şaşırtacak şey.

ma'dil

 • Sapılacak yer. Ma'dul.

ma'kal

 • (Çoğulu: Meâkıl) Sığınacak ve saklanacak yer.
 • Kale.

ma'kıl

 • Melce'. Sığınacak yer.

ma'rec

 • Çıkacak yer, merdiven.

ma'tab

 • (Çoğulu: Meâtıb) Helâk olacak yer.

ma'yubat

 • (Tekili: Ma'yube) Ayıplanacak şeyler. Eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar.

maab

 • Ayıp, eksiklik.
 • Ayıp şey, utanılacak nesne, ayıp yeri.

maad

 • Dönüp gidilecek yer.
 • Ahiret.
 • Dönüş, geri gidiş.
 • Dünya'dan sonraki hayat.
 • Gaye, amaç, ulaşılacak yer.

maak

 • Meslek, mezheb.
 • Sığınacak yer.

maakıl

 • (Tekili: Ma'kıl, Ma'kale ve Ma'kule) Sığınacak yerler.
 • Kan pahaları.

maar

 • Ar ve hayâya sebep olacak şeyler.

maatıf

 • (Tekili: Ma'tıf ve Mı'taf) Gözlenilecek veya bakılacak yerler.

maaz

 • Sığınacak yer. Penah.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

madreb

 • (Çoğulu: Madarib) Darb edilecek, vurulacak yer.
 • Kakma, çakma yeri.

magasil

 • (Tekili: Magsel ve Magsil) Gusülhâneler, yıkanılacak yerler.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

maharic

 • Çıkacak yerler. Huruc edecek yerler.

mahatt

 • Konak, menzil. Yolculuk esnâsında inilip durulacak yer.

mahaz

 • Su akacak yer.
 • Tıb: Doğum ağrısı. Doğum esnalarında gelen sancı.

mahazir

 • (Tekili: Mahzur) Korkulacak ve sakınılacak şeyler. Maniler, engeller.

mahba

 • (Çoğulu: Mehâbi) Elbise saklayacak mevzi. Kiler.

mahcah

 • Lâyık olacak mevzi.

mahdem

 • Baldırın köstek takacak yeri.

mahfil

 • (Çoğulu: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.
 • Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.

mahis / mahîs

 • Kaçacak yer. Kaçamak.
 • Kurtulmak.

mahkeme-i kübra / mahkeme-i kübrâ

 • Âhirette Allah huzurunda kurulacak büyük mahkeme.
 • Öldükten sonra âhirette Allah'ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme.

mahkeme-i kübra-yı haşr / mahkeme-i kübrâ-yı haşr

 • Öldükten sonra âhirette Allah'ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme.

mahlas

 • Nâm. Lâkab. Bazı muharrirlerde olduğu gibi, isme ilâve edilen başka bir isim.
 • Halâs olacak, kurtulacak yer.
 • Kurtulacak yer.
 • Bir kimsenin takma adı, mahlası.

mahleb

 • Bal.
 • Süt sağacak kap.
 • Bir cins ot.

mahnak

 • Boğazın boğacak yeri.

mahrec

 • Çıkacak yer.
 • Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer.
 • Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda)
 • Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.)
 • Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye v
 • Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı.
 • Ağızdan harflerin çıktığı yer.

mahrek

 • (Mahrak) Yakılacak yer. Bir şeyin yandığı yer.

mahrukat

 • Yakılacak madde. Yanan şeyler.

mahrukàt / mahrûkàt

 • Odun kömür gibi yakılacak şeyler.

mahrukat / mahrûkat / محروقات

 • Yakacak. (Arapça)

mahşer / مَحْشَرْ

 • Haşr olunacak, toplanılacak yer. Kıyâmet gününde bütün mahlûkâtın (bütün canlıların) yeniden dirildikten sonra hesap için toplanacakları yer. Arasat Meydanı, Mevkıf.
 • Ölülerin dirilip toplanacakları yer.
 • Ölülerin diriltilerek toplanacakları yer.

mahtab

 • (Çoğulu: Mehâtıb) Odun yığacak yer, odunluk.

mahv u nabud / mahv u nâbud

 • Hiçbir izi kalmayacak şekilde yok olma.

mahzen

 • Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer.
 • Erzak yeri.
 • Bodrum. Yeraltı.

mahzur

 • Sakınılacak, korkulacak şey, engel, sakınca.
 • Hazer edilecek şey. Özür. Korkulacak şey. Müsaade olmayan. Mâni. Çekinilecek şey.

mahzurat

 • Hazer edilip korunulacak şeyler. Yasak olanlar. Engeller.

mak'ad

 • Oturulacak yer. Minder.
 • Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç.

makam

 • Durulacak yer.
 • Rütbeli yer.
 • Câh. Mesned. Mansab.
 • Musikide usul. Tempo.
 • Durulan, durulacak yer.
 • Memuriyet, memurluk yeri.

makarr-ı ebedi / makarr-ı ebedî

 • Sonsuza kadar kalınacak yer.

makbah

 • (Çoğulu: Mekâbih) Çirkin olmak. Çirkin olacak yer.

makes / معكس

 • Yansıma yeri. (Arapça)
 • Makes bulmak: Yansımak, yansıyacak yer bulmak. (Arapça)
 • Makes olmak: Yansıtmak, yansıma yeri olmak. (Arapça)

makil / makîl

 • Öğle uykusuna yatılacak yer. Kaylule yeri. Rahat edecek yer. Kuşluk uykusu.

maklete

 • Helâk olacak yer.

makmene

 • Lâyık ve münâsip olacak yer.

makna'

 • Kanaat edip râzı olacak yer.
 • Şâhid, adâlet şâhidi.

maksim

 • (Çoğulu: Makasim) Taksim edilecek, dağıtılacak yer.
 • Suyun kollara ayrılma yeri. Masluk, savak.

makye

 • Duracak yer, konak yeri.

malumat-ı yakiniye / malûmat-ı yakîniye

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olarak bilinen şeyler.

mamelek

 • Elinde bulunan şeyler, sâhib olduğu şeyler. Nesi var ise, hepsi.
 • Huk: Bir şahsın alacak ve borçlarının hepsi.

manzure

 • Belâ, musibet, felâket, âfet.
 • Noksan ve kusuru olan, ayıplanacak kadın.

marziyat

 • Razı olunacak şeyler. Allah'ın rızasına dair olanlar.

mas'ad

 • (Çoğulu: Masâid) Yukarı çıkılacak yer. Suud yeri.

masaid

 • (Tekili: Mas'ad) Yukarı çıkacak yerler.

masaif

 • (Tekili: Masif) Sayfiyeler, yazlıklar. Yaz mevsiminde oturulacak yerler.

masam

 • Duracak yer.

masame

 • Duracak yer.

masan

 • Eşya saklanacak yer.

masbah

 • Doğacak zaman ve yer.

masif

 • (Çoğulu: Mesâif) (Sayf. dan) Yazlık. Yazın oturulacak yer. Sayfiye yeri.

masir / masîr

 • (Çoğulu: Masâyi) (Sayruret. den) Sürüp giden.
 • Karargâh.
 • Suyun aktığı yer.
 • Rücu etmek, dönüp gitmek.
 • Dönüp varılacak yer.

masyef

 • (Çoğulu: Mesâyıf) Yaz gününde oturulacak yer.
 • Su yolunun eğri büğrü yeri.

mataf

 • (Çoğulu: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer.

mataif

 • (Tekili: Matâf) (Tavaf. dan) Tavaf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yerler.

matla'

 • Doğacak yer, güneş vasair yıldızların doğması, kaside veya gazelin ilk beyti.

matlab

 • İstek, istenilen şey.
 • Hallolunacak mesele. Mebhas.
 • Kaziye.

matlub / مطلوب

 • İstek, istenilen şey.
 • Alacak. Ödünç verilmiş.
 • İstenilen, aranan. (Arapça)
 • Alacak. (Arapça)

matlub-ı hakiki / matlûb-ı hakîkî

 • Gerçekte taleb olunacak, kavuşmak istenilecek ve gönül bağlanacak olan Allahü teâlâ. Hakîkî Matlûb.

matlubat

 • (Tekili: Matlub) İstenilen, talebedilen ve aranılan şeyler.
 • Alacaklar. Ödünç olarak verilmiş olan şeyler.

matrah

 • (Çoğulu: Matârih) (Tarh. dan) Mahal, yer.
 • Tarh olunacak şey, tarh edilecek nesne.
 • Bir şey atılan yer.

maun / mâun

 • Malın zekatı.
 • Kendisinden faydalanılacak şey, eve gerekli olan şeyler.

mazacir

 • (Tekili: Mazcer) Gönül daralacak ve sıkıntılı yerler.

mazca'

 • (Madca) Yatılacak yer. Mezar, kabir.

mazcer

 • (Çoğulu: Mazâcir) Gönül daralacak ve sıkıntılı yerler.

mazreb

 • Vuracak yer.
 • İlikli kemik.

me'bele

 • Deve duracak yer.
 • Devesi çok olan yer.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

me'kele

 • (Çoğulu: Meâkil) Yenilecek, eklolunacak şey.

me'va

 • Mekân. Varılacak yer. Mesken.
 • Sığınacak yer.

me'zene

 • (Çoğulu: Meâzin) (Ezan. dan) Ezan okunacak yer.

me'zer

 • (Çoğulu: Meâzir) Sığınacak yer, melce.

meab

 • Dönülecek yer. Sığınılacak yer. Melce'.

mead / meâd

 • Varılacak yer, âhiret.

meal / meâl

 • (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum.
 • Mânası. Kısaca mânası.
 • Kaymak.
 • Husul yeri, peyda olunacak yer.
 • Son, sonuç.

mear

 • Arlanacak, utandıracak şey.

mearic

 • (Tekili: Mi'rac) Mi'raclar. Merdivenler. Çıkılacak yerler.
 • Çıkılacak yerler.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Başlangıç ve sonuç, dünyâ ve âhiret; mahlûkların (yaratılmışların) nereden ve nasıl vücûda geldiği, onları kimin yarattığı, yaratılış hikmetleri, sonunda ne olacakları ve ölümden sonraki hâlleri.

mebit

 • (Beyt. den) Geceleyin kalınacak yer. Geceliyecek yer.

mebyet

 • Geceliyecek yer. Gece vakti kalınacak yer.

mecazen

 • Mecâzî olarak; bir sözü gerçek anlamı dışında başka bir mânâyı anlatacak şekilde kullanma.

mecdere

 • Lâyık olacak mekân.

meclis

 • Oturulacak, toplanılacak yer.
 • Görüşülecek bir mes'ele için bir araya gelmiş insan topluluğu.
 • Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina.

mecma'

 • Toplanılacak yer. Kavuşulan yer.

mecma-ı aher / mecma-ı âher

 • Başka bir toplanma yeri, öldükten sonra âhirette toplanılacak olan mahşer yeri.

meczir

 • (Çoğulu: Mecâzir) Deve boğazlayacak yer.

medaci'

 • Yatacak yerler.

medafin

 • (Tekili: Medfen) Mezarlar, kabirler. Gömülecek, defnolunulacak yerler.

medar-ı sıdk ve kizb

 • Doğruluk ve yalana zemin oluşturacak şey.

mededcuyane

 • Medet isteyene, yardım arayana yakışacak surette. (Farsça)

medhal

 • Girilecek taraf. Dahil olacak yer.
 • Giriş. Esere başlangıç. Önsöz. Mukaddeme.

medhaza

 • (Çoğulu: Medâhız) Ayak kayacak yer.

medhul

 • (Dahl. den) Ayıplanacak kusuru olan.
 • Dile düşmüş.
 • Kendisine birşey girmiş olan.

meferr

 • Kaçılacak yer.

mefis / mefîs

 • Kaçacak yer.

mefkad

 • Kaybolacak yer.

mefsah

 • Geniş olacak yer.
 • Bozma.
 • Feshedecek, bozacak yer.

mefza'

 • Korku. Korku yeri.
 • Sığınacak yer.

meharic

 • (Tekili: Mahrec) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

mehaz

 • Su akacak yer, su mecrası.
 • Gebe kadının ağrısının tutması.
 • Gebe deve.

mehdi / mehdî

 • Kıyâmete yakın geleceği, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen ve İslâmiyet'i ve adâleti yeryüzüne hâkim kılacak olan mübârek zât.

mehreb

 • Sığınılacak yer.
 • Ürküp kaçma.

mein

 • Ağlanacak ve inlenecek yer.

mekteb

 • (Çoğulu: Mekâtib) Yazı yazacak yer.
 • Okul.

melaci'

 • (Tekili: Melce) İlticâ edilecek ve sığınılacak yerler.

melahif

 • (Tekili: Milhaf ve Milhafe) Sarınacak veya bürünecek şeyler. Yorganlar.

melaib

 • (Tekili: Mel'ab-Mel'abe) Oyuncaklar. Oyun oynanacak yerler.

melas

 • Saracak ve dürecek yer.

melaz

 • Sığınılacak yer. Melce'.

melce / ملجأ

 • Sığınak, sığınacak yer. (Arapça)

melce' / ملجأ / مَلْجَأْ

 • Sığınacak yer, sığınak.
 • Sığınılacak yer. Halas olacak, kurtulacak yer.
 • Sığınacak yer.
 • Sığınılacak yer.

meleka

 • Düz kayacak nesne.

melhed

 • Kabrin çukur açılacak yeri.

menahe

 • (Çoğulu: Menâih) (Nevha. dan) Ölü için ağlanacak yer. Mâtemhâne.

menahil

 • (Tekili: Menhel) Durak yerleri. Durulacak sulak yerler.
 • Hayvan sulanan yerler.

menahir

 • (Tekili: Menhar) Hayvan kesilecek yerler. Hayvan boğazlıyacak yerler. Mezbahaneler.

menaih

 • (Tekili: Menâhe) Ölü için ağlanacak yerler. Mâtemhâneler.

menam / menâm

 • Uyku. Uyku zamanı.
 • Rüya. Düş.
 • Uyunacak yer, yatak odası.
 • Uyunacak yer, yatak odası.
 • Uyku, düş, rüya.

menas

 • Sığınacak yer. Melce'. Penah.
 • Deprenmek.
 • Fevt.

menat

 • Dönecek yer, merci'.
 • İlişip asacak yer.

menber

 • (Çoğulu: Menâbir) Yüksek olacak yer.

mence

 • (Mencâ) Kurtulacak yer. Necat bulacak yer.
 • Necat bulma. Kurtulma.
 • Kurtaracak yer.

mendeme

 • Pişman olma. Nedâmet etmek.
 • Pişman olacak yer.

menfer

 • Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer.

menfes

 • (Nefes. den) Nefes deliği. Nefes alacak yer.

menfi / menfî

 • Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan.
 • Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün.
 • Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen.
 • Hakikatın aksini iddia eden.
 • Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle.
 • Nâkıs. Negatif, olumsuz.

menhel

 • (Çoğulu: Menâhil) Hayvan sulanan yer.
 • Menzil, durak. Konaklanacak yer.

menkab

 • (Çoğulu: Menâkıb) Dağ arasında olan yol.
 • Dar yol.
 • Güzel hareket ve fiil.
 • Delik açılacak yer.

menşar

 • Yayıp dağıtacak yer.
 • Öldükten sonra dirilecek yer.

mensıb

 • (Çoğulu: Menâsıb) Demir sayacak.
 • Asıl.
 • Mertebe, derece.

mensic

 • (Çoğulu: Menâsic) Bez dokuyacak yer.
 • Boyun ile kürek arası.

mentec

 • Doğuracak vakit.

menzil

 • İnilen yer. Konulacak yer.
 • Yer. Dünya. Ev.
 • Mesafe.

meraci'

 • (Tekili: Merci) Rücu edilecek ve dönülecek yerler.
 • Mürâcaat edilerek başvurulacak kimse veya yerler.

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

merci / mercî

 • Dönülecek yer.
 • Müracaat olunacak, baş vurulacak yer kimse.
 • Başvurulacak, sığınılacak yer.
 • Makam, dönülecek yer, başvurulacak yer, kaynak, makam.

merci'

 • Merkez. Kaynak. Baş vurulacak yer. Müracaat edilecek yer. Dönülecek yer. Sığınılacak yer.
 • Söylenen sözün kendine fayda verdiği kimse.

merci-i hakiki / merci-i hakikî

 • Gerçek başvurulacak, sığınılacak yer.

merciiyet / mercîiyet

 • Müracaat yeri olma; sığınılacak yer, makam hâlinde olma.
 • Başvurulacak makam olma özelliği, kaynaklık.

mergam

 • (Çoğulu: Merâgım) Girecek ve kaçacak yer.

merhaz

 • (Çoğulu: Merâhiz) Don yıkayacak yer.
 • Abdest alacak yer.

merheb

 • (Çoğulu: Merahib) Kaçacak yer.

merkad

 • Uyku yeri. Yatacak yer.
 • Mezar, kabir.

mermaz

 • (Çoğulu: Merâmız) Harâretinden, üzerindeki yanacak gibi olan kumluk yer.

mertebe-i uzma-yı tevhid / mertebe-i uzmâ-yı tevhid

 • Tevhid hakikatlerine ulaşmada varılacak olan en büyük mertebe.

mes'adet

 • Bahtiyarlık. Saadete sebeb olacak haslet. İyilik.

mesakin

 • Meskenler. Oturacak yerler.

mesam

 • (Mesâmet) Duracak yer.

meşamm

 • (şemm. den) Koku alacak yer. Burun. Geniz.

meşati / meşatî

 • (Tekili: Meştâ) Kışlıklar. Kış mevsiminde barınılacak yerler.

mesbah

 • Doğacak yer ve zaman. Tulu' edecek yer. Tulu' edecek vakit.

meşhed

 • Bir kimsenin şehid düştüğü yer. Şehidlerin mezarlığı olan yer.
 • İnsanların cemaat olarak hazır olacakları yer.
 • Şehâdet yeri. Hz. Hüseyinin (R.A.) Kerbelâdaki şehid düştüğü yer.
 • İranda bir şehir adı.

mesil

 • Su yatağı. Suyun akacak olduğu yer, boru.

meşka

 • Fark edip ayıracak yer.

meskab

 • Yakın olacak yer.

mesken

 • Oturulacak yer, oturulan ev.
 • Ev. Sâkin olunacak yer. Hâne.

mesken-i ebedi / mesken-i ebedî

 • Sonsuza dek kalınacak yer.

meskeniyet

 • Mesken oluş. Sâkin olup durulacak yer olmak.

meslah

 • (Çoğulu: Mesâlih) Tulu decek yer, doğacak yer.
 • Bir şey gözetecek yüksek yer.

mesmel

 • Sığınacak yer.

mesned

 • Dayanacak yer, nokta.
 • Mertebe. Makam.
 • Destek.

mesrat

 • Çok olmak. Çok olacak yer.

meşreka

 • Güneşte oturacak yer.

meşrık

 • Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ciheti.
 • Şems-âbâd, güneşi bol yer. Kış vakti ısınmak için güneşe karşı oturacak yer.
 • Tövbe kapısının adı.

meşta

 • (Çoğulu: Meşâti) (Şitâ. dan) Kış mevsiminde barınılacak yer. Kışlık otlak, kışla.

meta

 • Satılacak mal, eşya.
 • Sermaye.

metali

 • Doğacak yerler.
 • Güneş ay ve yıldızların doğdukları yerler.

mev'il

 • Sığınacak yer.
 • Sel suyunun karar kıldığı yer.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mevaki'

 • Mevkiler. Duracak yerler.

mevakıf

 • Durulacak yerler. Vakıflar. Durak yerleri.

mevarid

 • Gelecek yerler. Varacak yerler. Caddeler, yollar. Bir yere vasıl olacak yollar.

mevat arazi / mevât arâzi

 • Ölü arâzi. Bir kimsenin mülkünde bulunmayan, mer'a, baltalık ve harman yeri olarak kimseye verilmemiş olan ve gür sesli bir kimsenin köy ve kasaba evlerinin son bulduğu yerden bağırıp sesi duyulmayacak derecede köy ve kasabadan uzak yâni tahmînen yarım saatlik uzaklıkta olan dağlık, taşlık, kıraç, o

mevkıf

 • Durak. Durulacak yer. Ayakta duracak yer. İstasyon.
 • Durak, durulacak yer; kıyâmette ölülerin diriltildikten sonra toplanacakları yer; Arasât meydanı, mahşer yeri.

mevsil

 • (Vusul. den) Kavşak. Kavuşacak yer.
 • Ek yeri.

mevzi / mevzî

 • Bir şey konulacak yer.

mevzi'

 • Bir şey konulacak yer.

meydan-ı haşir

 • Haşir meydanı; öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip hesap vermek için toplanılacak olan meydan.

meyelan-ı muhabbet / meyelân-ı muhabbet

 • Sevgiyi ortaya çıkaracak meyil ve eğilimler.

mezak

 • Tatmak.
 • Zevk tadacak yer. Damak.
 • Zevk. Tat duyma.

mezalik

 • (Tekili: Mezlaka) Kaygan yerler. Ayak kayacak yerler.

mezari'

 • (Tekili: Mezraa) Tarlalar, bostanlar. Zirâat olunacak yerler.

mezbele

 • (Çoğulu: Mezâbil) Otun sıcaktan solacak olduğu yer.

mezemmet

 • Ayıplama. Kınama. Yerme.
 • Kınanacak, yerilecek iş.

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

mezillet

 • Yanlışlığa sebeb olacak şey.
 • Ayak kayacak yer.

mezk

 • (Mezâk-Mezka) : Tatmak, tadına bakmak.
 • Tadacak yer.

mezlaka

 • Ayak kayacak yer. Kaypak yer.
 • Mc: Yanlışlığa düşmeye sebeb olan hal.

mezneb

 • (Çoğulu: Mezânib) Kepçe.
 • Suyun akacak olduğu yer.

mezraa

 • Ziraat olunacak, ekilecek tarla, yer, çiftlik.

mı'sam

 • (Çoğulu: Meâsım) Kolun bilezik takacak yeri.

mi'zene

 • Ezan okunacak yer.

mibzag

 • Nişter, kan alacak âlet.

mihatt

 • Deriden kıl ve yün yolacak demir.

mıhlac

 • Yufka oklavası.
 • Yün ve pamuk atacak âlet, hallaç tokmağı.

mihneka

 • (Çoğulu: Mehânık) Maktul.
 • Gerdanlık.
 • Boğacak âlet.

mihrak

 • Çok hareket eden.
 • Hareket âleti. Karıştıracak nesne.
 • (Çoğulu: Mehârik) Ağaç kılıç.
 • Yırtıp parçalayacak âlet.

mıklem

 • (Çoğulu: Mekâlim) Kalem koyacak kap, kalemlik.

mikleme

 • Kalemlik, kalem konacak âlet.

mıkvem

 • (Çoğulu: Mekâvim) Saban ağacının tutulacak yeri.

milben

 • Kerpiç kalıbı.
 • Süt sağacak kap.

milhab

 • (Çoğulu: Melâhib) Kesecek âlet.
 • Ber nesnenin kabuğunu soyacak âlet.

milkat

 • (Çoğulu: Melâkıt) Tandırdan ekmek çıkaracak âlet.

mimsaha

 • Adi basacak nesne.
 • Yüz silecek mendil.

minmas

 • Kıl yolacak âlet.

mintaş

 • (Çoğulu: Menâtiş) Kıl yolacak âlet. Cımbız.

mirbat

 • Davar bağlanacak bağ.

mirbed

 • (Çoğulu: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar).
 • Davar ahırı.
 • Davar duracak yer.
 • Hurma kuruttukları yer.

mirgah

 • Kaymak alacak âlet.

mirken

 • (Çoğulu: Merâkin) Don yıkayacak kap.
 • Küçük leğen.

mişcer

 • (Çoğulu: Meşâcir) Çamaşır asacak yer.
 • Mahfe ağacı.
 • Ağaçlık.

mishat

 • Şarap koyacak kap.

mismak

 • Çadırı yükseğe kaldıracak ağaç.

miştat

 • Kış günlerinde oturulacak yer.

mişvar

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

miz'a

 • Ayıracak alet. Kesecek alet.

mizae

 • Abdest alacak kap.

mizan / mîzan

 • Terazi, ölçü âleti, tartı, ölçü.
 • Mahşerde amellerin tartılmasını yapacak olan şey.

mizmar

 • (Çoğulu: Mezâmir) Meydan. At yarıştıracak ve at oynatacak yer.
 • İnce belli at.

mizved

 • (Çoğulu: Mezâvid) Azık koyacak kab.

mu'amma / mu'ammâ

 • Gizli, örtülü, anlaşılmaz veya anlaşılması güç şey.
 • Edebiyâtta bir ad sorulacak şekilde düzenlenmiş manzûm bilmece.

mu'cibe

 • Taaccüb edilecek, şaşılacak şey.

muarres

 • Çömlek koyacak yer. Gecenin geç vakitlerinde inilecek yer.

muavvezetan / muavvezetân

 • (Muavvezeteyn) Kur'ân-ı Kerim'in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah'a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.)

muazale

 • Bir sözün mânasını başka sözle bağlayıp kelâmı arka arkaya getirme.
 • Kafiyeyi ayrılmıyacak şekilde mâkabliyle bağlama.
 • Sözde kelimeleri tekrarla kullanma.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

müdayene ayeti / müdâyene âyeti

 • Borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet; Bakara Sûresinin 281. âyeti.

müdevvis

 • Harman dövecek ve yumuşatacak âlet.
 • Cilâ âleti.

müdhen

 • (Çoğulu: Medâhin) Yağ koyacak kap.
 • Dağlarda olan çukur taş. (İçinde yağmur suyu birikir.)

müessif

 • (Müessife) Esef edilen ve ettiren. Keder veren. Acı ve acınacak haller.

mugalata

 • Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, demogoji.

muhakkikane

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)

muhalat / muhâlât

 • İmkânsız, olmayacak şeyler.

muhalledat

 • (Tekili: Muhalled) Dâimî olarak kalacak şeyler.
 • şâheserler.

muhalledun / muhalledûn

 • Bâki ve dâimî olanlar.
 • Dâimî surette Cennet'te kalacak olanlar.

muhalün leh

 • "Lehine gönderilen" Alacaklı olan kişi.

muhassal-ı mazbut

 • Elde tutulacak şekilde var olan, oluşan.

muhatara

 • Tehlike. Korkulacak hâle tutulmak.
 • Zarar. Ziyan. Korku.
 • Tehlike ve zarar ihtimali olan.

muhayyil

 • Tahayyül eden. Hayal kuran. Zihinde olmayacak şeyleri düşünen.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

muhkemat-ı şeriat / muhkemât-ı şeriat

 • Kur'ân ve Hadisin yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık hükümleri, ifadeleri.

muhla

 • Ot biçecek âlet, orak.
 • Nalbantların tırnak yonacak âleti.

muhmel

 • Tüylü ve saçaklı nesne.

muhraza

 • (Çoğulu: Mehârız) Çöğen koyacak kap.

muhtac / muhtâc

 • İhtiyacı olan. Akşam evinde yiyeceğini bulamayacak derecede fakir olan. Bir şey kendine lâzım olan kimse. Bir eksiğini tamamlamak isteyen. Fakir.
 • İhtiyâc sâhibi. Akşam evinde yiyecek bulamayacak derecede fakîr kimse.

mukabele / mukâbele

 • Karşılık, karşılamak.
 • Mücadele.
 • Karşılaştırmak. Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma.
 • Camide Kur'ân-ı Kerimi okuyup halka dinletmek.
 • Yüz yüze olmak.
 • Düşmanın şerrinden kurtulmak ve onun şiddetini kaldırmak için onu yıldıracak tedbirde bulunm
 • Ramazân-ı şerîf ayında câmide her gün Kur'ân-ı kerîmden bir cüz (yirmi sayfa) olacak şekilde cemâatin huzûrunda Kur'ân-ı kerîm okumak.

mukaddeme-i istisnaiye

 • Man: İçinde istisnâ edatı olan evvelki kaziye. "Eğer güneş doğarsa gündüz olacak. Güneş doğmuştur." kaziyelerinde: "Eğer güneş doğarsa" kaziyesi Mukaddeme-i istisnâiyedir.

mukadderat / mukadderât

 • Allahü teâlânın olacak şeyleri ezelde (sonsuz öncelerde) bilip takdîr ettiği şeyler, kader, alın yazısı.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

mukam

 • Durduracak mekân. İkamet mevzii.
 • Durmak, ikamet.

mükam

 • Durulacak yer, ikametgâh. İkametgâhta geçen zaman.

mükateb / mükâteb

 • Efendisi ile anlaşıp belli bir ücret ödeyince hür olacak köle.

mülk şirketi

 • İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber sâhib olmaları; yâhut mallarını ayrılmayacak şekilde karıştırıp ortak olmaları.

mülteca

 • (Lec'. den) Sığınılacak ve iltica edilecek yer. Melce'.

mültehic

 • Sığınacak yer. Sığınak.

mülteka

 • Kavuşup buluşulacak yer, iki şeyin birleştiği yer.
 • Kavşak.
 • Hanefi hezhebinin meşhur bir fıkıh kitabının ismi.

müneccimane / müneccimâne

 • Müneccim gibi, müneccime yakışacak şekilde. (Farsça)

münkir

 • İnkâr eden, kabul etmeyen.
 • Mezarda sual soracak iki melekten biri. Münkir-Nekir.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

münzir

 • (Nezir. den) Olacak bir şeyi haber vererek korkutan, akibetin kötülüğünü bildiren.
 • Kâfir ve münafıkların Cehennem'e gideceğini haber veren.

murabata

 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip sebatla nöbet beklemek.
 • Mülâzemet etmek.
 • Bağlamak.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

müracaatgah / müracaatgâh

 • Müracaat olunup başvurulacak yer. (Farsça)

mürtefak

 • Rahat olacak yer.

musafe

 • Yük koyacak yer ve kap.

müsakat şirketi / müsâkât şirketi

 • Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık.

müşavir

 • İstişare olunacak kimse, kendisine danışılan kişi.
 • İdare işlerinde yakın yardımcı memur.
 • Kovanlık üstünde yapılan örtünün direkleri.

müsennede

 • Arka yastığı, arkaya dayanılacak yer.

müsevver

 • Etrafı sur ile çevrilmiş olan.
 • Kaplanmış. İhâta olunmuş.
 • Kolun bilezik takacak yeri.

müske

 • Müracaat olunacak hayır ve fayda.
 • Her şeyin artığı.
 • Akıl, kâmil zihin.
 • Kendine temessük olunacak şey.
 • Geçinecek kadar kuvvet ve gıda.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müsta'ceb

 • Şaşılacak olan.

müstahil

 • İmkânsız, olmayacak şey. Boş.

müstekar

 • Karar kılınacak, yerleşilecek yer.
 • Sâbit, hiç değişmeyen, yerleşmiş, değişmez.

müstevki'

 • Bir şeyin vukuunu bekleyen, olmasını bekleyen.
 • Olacak diye endişelenen.

mutarred

 • Cemaatı usandıracak derecede okumayı uzatan imâm.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mütehalik / mütehâlik

 • (Helâk. dan) Tehâlük eden, kendini tehlikeye atacak kadar acele eden.

mütehayyer

 • Hayrette kalınan şey, şaşılacak şey.
 • Şaşılacak.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

mütezahhir

 • (Zahr. dan) Bir kimse tarafından yardım edilen, yardım gören.
 • Karısına, nikâhı bozacak bir söz söyleyen.

muttala

 • Çıkış, doğuş noktası; ıttıla olunacak mahal.

müzdecer

 • Sakınılması lâzım gelen âkıbet.
 • Sakındıracak nasihat. Vaz geçirecek, zecr edecek olan.

na'l

 • Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
 • Oturulacak yerlerin en aşağısı.

na-mahrem

 • Aralarında evlenmeğe mâni olacak kadar yakınlık bulunmayan. Şer'an evlenmeğe mâni akrabalığı olmayan erkek veya kadın. (Farsça)
 • Yabancı. (Farsça)

na-zad

 • (Na-zade) Doğmamış. (Farsça)
 • Olmayacak. (Farsça)

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nasihat-amiz / nasihat-âmiz

 • İçinden öğüt alınacak söz. (Farsça)

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

nazar-ı hafi-i gaybi / nazar-ı hafî-i gaybî

 • Görünmeyeni, ileride olacakları görecek şekilde gizli bakış.

nazargah / nazargâh

 • Bakılacak yer.

neb'a

 • Yay yapacak yer.

nebaa

 • Oturacak yer, kıç, mak'at.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

neceş

 • Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.

nehber

 • Helâk olacak yer.

nezir

 • (Nezr. den) Bir iş için korkulacak bir şey söyleyip gözdağı vermek. İlerdeki hesap için korkutmak. ("Beşir" in zıddıdır)
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın bir vasfı olup Allaha (C.C.) inanıp itaat etmeyenlere cehennemden haber verdiği için "Nezir" denmiştir.

nifak

 • Müslüman gibi görünüp kâfir olmak. İki yüzlülük.
 • Bozuşukluk, ara açılmak.
 • Dinde riyâ etmek.
 • İhtiyaca sarf olunacak şeyler.

nihanhane

 • Saklanacak yer. Mağara, bodrum, mahzen. (Farsça)

nişestgah / nişestgâh

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişimen

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişimengah / nişimengâh

 • Durak, yurt. Toplanılacak yer. (Farsça)

nokta-i istimdat

 • Yardım alınacak yer.

nümune

 • Örnek, misâl, misal olarak gösterilen. Düstur ve misâl olacak şey. (Farsça)

nümune-i iktida

 • Örnek alınıp uyulacak nümune, model.

nümune-i imtisal / nümune-i imtisâl / nümûne-i imtisâl

 • Uyulacak örnek. Örnek alınacak model.
 • Örnek tutulacak şey.
 • Örnek alınacak model.
 • Örnek alınacak model, numune.

nümune-i misal / nümûne-i misâl

 • Örnek alınacak model.

nur-u müebbed

 • Sonsuza kadar etrafını aydınlatacak olan nur.

nüzhet-efza / nüzhet-efzâ

 • Eğlenceli ve gönül açacak yer. (Farsça)

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

palaheng

 • Yular, dizgin. (Farsça)
 • Av veya suçlu bağlanacak kement. (Farsça)
 • Kemer. (Farsça)
 • Tazı boynuna geçirilen ağaç halka. (Farsça)

Payidar / pây-dâr /

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pây-dâr kalacaktır”

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


penagah / penagâh

 • Sığınacak yer. Sığınak. Melce'. (Farsça)

penah

 • Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta. (Farsça)

penahgah / penahgâh / پناهگاه

 • Sığınacak yer, melce. (Farsça)
 • Sığınacak yer, sığınak. (Farsça)

pervaz / پرواز

 • Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. (Farsça)
 • Nur. (Farsça)
 • Karargâh. (Farsça)
 • Saçmak. (Farsça)
 • Hücre. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)
 • Ayna. Dolap. (Farsça)
 • İnce, uzun tahta. (Farsça)
 • Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)
 • Uçma. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)

pervazgah / pervazgâh

 • Uçulacak yer. Tayyâre meydanı. Hava alanı. (Farsça)

pir-i fani / pîr-i fânî

 • Ölünceye kadar Ramazân orucunu veya kazâya kalmış oruçlarını tutamıyacak kadar çok yaşlı olan.

plan

 • Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi. (Fransızca)

pot kırmak

 • Farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek.

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

rabtiyye

 • Rabtiye.
 • Bağlayacak şey.

raid

 • Konaklanacak yeri görmek için önceden gönderilen kimse.
 • El değirmeni.

rakim

 • Yazılmış nesne. Yazı yazılacak levha.
 • Ashab-ı Kehf'in mağarasının bulunduğu dağ; veya bazılarınca mağaranın bulunduğu dere; veya Ashab-ı Kehf'in başka bir ismi.
 • Ashab-ı Kehf'in isim ve kıssalarının yazılı bulunduğu kitabe.

ramak

 • Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri.
 • Çok az şey.

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

rebaz

 • Şehrin yarısı ve etrafı.
 • Her nesnenin eğlenecek ve duracak yeri.
 • Koyun ağılı.
 • "Göden bağırsak" denilen büyük bağırsak.

recefe

 • Zelzele.
 • Ortalığı sarsacak kışkırtmalar yapmağa ircaf denir. Yalan, yanlış haberlerle umumî efkârı şaşırtıcı neşriyatlara ise Eracif denmektedir.

reddiye

 • Ferâiz yâni İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz adı verilen Kur'ân-ı kerîmde hisseleri bildirilen mîrâsçılar hisselerini aldıktan sonra terike (ölenin bıraktığı mal) artmış ise ve kalanı alacak kimse yoksa, artan terikenin yine aynı mirasçılar aras ında payları oranında taksim edilmesi. Bu sûretle

refika-i ebediye

 • Sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım.

rehn

 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

reşk-i alem / reşk-i âlem

 • Herkesi kıskandıracak kadar üstün durumda olan.

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

revak

 • (Rivak) Ev önündeki saçak.
 • Kemer. Kubbe. Çardak. Önü açık, üstü örtülü yer.

rezail / rezâil

 • (Tekili: Rezile) Utanılacak çok fena işler, alçakça hareketler.
 • Rezillikler, utanılacak şeyler.

rezalet / rezâlet

 • Utanç verici şey. Utanılacak hal.
 • Alçaklık, rezillik.
 • Maskaralık.
 • Arsızlık.
 • Utanılacak hâl ve iş.

ribat

 • Bağ, bazı sinirler.
 • Sağlam yapı.
 • Han vesaire gibi konaklanacak yer.
 • (Çoğulu: Ribâtât) Han gibi konaklanacak yer. Tekke.
 • Bağ, ip.
 • Sağlam yapı.

rikkatli

 • Acınacak, acındırıcı.

rişe / rîşe / ریشه

 • Saçak, püskül.
 • Kök, saçaklı kök. (Farsça)

rızk

 • Allahü teâlânın takdir ettiği maddî ve mânevî nîmet, kısmet. Yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer.

rizne

 • Su toplanacak yer.

ru'

 • Kalb, fuad. Kalbde korku ârız olacak yer.
 • Zihin ve akıl.

ru'z

 • (Çoğulu: Erâz) Okun, demirini sokacak yeri.

sadr

 • Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan... Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
 • Kalb, göğüs, ön.
 • Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
 • Rücu.
 • Bir aruz kalıbı.
 • Baş, reis, başkan.
 • Oturulacak yerlerin en iyisi.

şahvar

 • (Şeh-vâr) Şâha, hükümdara yakışacak tarzda, şah gibi. (Farsça)
 • İri ve iyi cins inci. (Farsça)

saidan

 • Kol ve bacak.

sansür

 • Yayınlanacak bir şeyin kontrol edilmesi.
 • Neşr olacak şeylerin (kitap, film veya mektubların) hükümetçe kontrol edilmesi işi. (Fransızca)

şayan-ı hayret

 • Şaşmağa değer. Hayret edip şaşılacak şey.

sayfiye

 • Yazlık. Gezinecek ve yazın yaşanacak yer.

se'ir / se'îr

 • Cehennem'i meydana getiren tabakaların ikincisi. Burada Tevrât'ı değiştirenler yanacaktır.

secavend

 • Kur'an-ı Kerim'de doğru okunması için yapılan işaretler.Kur'an-ı Azîmüşşan'ı okurken durularak nefes alınacak yerler, âyet sonları ile secavend mahalleridir. (Farsça)

secdegah / secdegâh

 • Namaz kılınıp secde edilecek yer. İbadet yapılacak yer. (Farsça)
 • Namaz kılınıp secde edilecek yer, ibadet yapılacak yer.

şecere-i rıdvan / şecere-i rıdvân

 • 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye andlaşmasından önce Medîneli müslümanların, altında Peygamber efendimize ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.

sedd-i rasin-i istinad / sedd-i rasîn-i istinad

 • Dayanılacak çok sağlam ve sarsılmaz sed, engel.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

şefi'

 • Şefaat eden.
 • Satılacak bir mal için satın almada üstünlük hakkı olan.

sefine-i rabbaniye / sefine-i rabbâniye

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'a ait bir gemi; iman ehlini sonsuz mutluluğa ulaştıracak araç.

şefiu'l-müznibin / şefîu'l-müznibîn

 • Allah'ın izniyle günahkârlara şefaatçi olacak olan Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

şefiü'l-müznibinin varisi / şefiü'l-müznibînin vârisi

 • Âhiret âleminde günahkârların bağışlanması için şefaatte bulunacak olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mirasçısı.

şehristan-ı ebedü'l-abad / şehristan-ı ebedü'l-âbâd

 • Sonsuz olarak yaşanacak olan ülke; Cennet.

selim akıl / selîm akıl

 • Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

şeni'

 • Kötü, fena, utanılacak ayıp.

serdengeçti

 • Tar: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için "dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek olanların dönmelerinden

serir / serîr

 • Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.

serkub

 • Başa vuran, başa kakan. (Farsça)
 • Başa vuracak şey. (Farsça)

şermende

 • Utanmış, mahcub. Utanılacak bir iş yapan. (Farsça)

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

sevab

 • Hayır. Hayırlı iş. Allah (C.C.) tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın (C.C.) rızasını kazanmağa mahsus iyi amel.
 • Hayır, hayırlı iş, Allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.

seyyid-ül-istiğfar / seyyid-ül-istiğfâr

 • Duâ ve istiğfârların başı. İstiğfâr duâlarının büyüğü. Allahü teâlâdan günâhın bağışlanmasını istemek için yapılacak duâların en üstünü, en kıymetlisi.

sı'sıa

 • Sığınacak yer, sığınak, melce'.
 • Her nesnenin aslı.
 • Horozun baldırında çıkan fazlalık parmak.

sidad

 • Şişe tıpası. Yarık kapatacak şey.

simak

 • (Tekili: Semek) Balıklar.
 • Parlak yıldız.
 • İki parlak yıldızdan birisi.
 • Bir şeyi yükseltip kaldıracak âlet.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)

sıram

 • Hurma ve yemiş toplayacak vakit.
 • Toplanmış hurma ve yemiş.

sirdab

 • (Çoğulu: Seradib) Yer altında su soğutacak yer.

sisa

 • (Çoğulu: Sıyas-Sıyasâ) Köşk.
 • Kale.
 • Sığınacak yer.
 • Çulha mekiği.
 • Horoz mahmuzu.
 • Sığır boynuzu.

sıyas

 • (Tekili: Sıysa) Kaleler, kal'alar.
 • Köşkler.
 • Sığınacak yerler.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

sıysa

 • (Çoğulu: Sıyâs) Kale. Kal'a.
 • Sığınacak yer.
 • Köşk.

suddad

 • (Çoğulu: Sadâyid) "Sâm-ı ebras" denilen kertenkele.
 • Suya varacak yol.

süfyan / süfyân / سُفْيَانْ

 • Müslümanlar içinde çıkacak yalancı dinsiz şahıs.

süfyani deccal / süfyanî deccal

 • Müslümanlar arasında çıkacak olan İslâm Deccalı.

şugl

 • İş, meşgul olunacak şey, gaile.

şugul

 • (Tekili: Şugl) İşler, uğraşacak şeyler, gaileler.

sükna / süknâ

 • Oturacak yer. Mesken.
 • Oturacak yer.
 • Oturulacak yer, ev.

sure

 • Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 • Derece.
 • Duracak yer. Menzilet.
 • Şeref ve şan.
 • Güzel inşa edilmiş bina. Sur.
 • Refi'.
 • Alâmet, nişan.

sürur / sürûr

 • (Tekili: Serir) Tahtlar. Yatacak yerler.
 • Sevinç, neşeli olmak.
 • Tahtlar, yatacak yerler.

ta'lik

 • Asmak.
 • Geciktirmek.
 • Bağlanmak.
 • Bir cümlenin mazmununun husulünü diğer bir cümlenin mazmununun husulüne edat-ı şart ile rabt etmektir. Şu işi görürsen, şuna vâris olacaksın denilse, vâris olma, işin görülmesine bağlanmış olur. Buna ta'liki şart denir.
 • Muallak k

ta'mik

 • (Umk. dan) Derinleştirmek. Derin kazmak.
 • İnceden inceye araştırmak. Esasına varacak şekilde araştırmak.

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

tacdarane

 • Hükümdarlara yakışacak şekilde. Hükümdarca. (Farsça)

taglib / taglîb

 • Edb: Bir alâkadan dolayı bir kelimeyi, başka bir mânayı da içine alacak şekilde kullanma. Baba ile anaya "Ebeveyn" denilmesi gibi.
 • Bir ilgiden dolayı kelimeyi başka bir anlamı da içine alacak şekilde kullanma.

tağlib

 • Bir alâka ve ilgiden dolayı bir kelimeyi, başka bir mânâyı da içine alacak şekilde kullanma, ana-babaya ebeveyn denilmesi gibi.

tahassungah / tahassungâh

 • Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak. (Farsça)

tahir

 • Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan.
 • Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir.
 • Müzikte: Makam ismi.

tahrifat / tahrîfat / تحریفات

 • Anlamından uzaklaştıracak şekilde üstünde kalem oynatmalar. (Arapça)

tahsildar

 • Tahsil eden; alacakları toplayan kişi.

takdir / takdîr

 • Ölçme, değer biçme, değer verme, tâyin etme. Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilmi) ile bilip tâyin etmesi.

takdir-i ilahi / takdîr-i ilâhî

 • Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde ilm-i ezelîsi ile bilip tâyin etmesi.

taklid / taklîd

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme.
 • Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma.
 • Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret buluna

taklidi iman / taklîdî îmân

 • İnanılacak şeylerde düşünmeden anlamadan, yalnız başkasından işiterek inanma, îmân etme.

taksim-i gurama / taksim-i guramâ

 • Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek.
 • Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek.

talebdar / talebdâr / طلبدار

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

talebkar / talebkâr / طلبكار

 • İstekli. (Arapça - Farsça)
 • Alacaklı. (Arapça - Farsça)

tanef

 • Kayış.
 • Dağ burnu. Dağ başı.
 • Kapı üstüne yapılan örtü.
 • Duvar üzerine yapılan saçak.

tanfese

 • (Çoğulu: Tanâfis) Uzun saçaklı halı.
 • Hurma yaprağından yapılan ve eni bir zira' miktarı olan hasır.

tasdikleri tahtında

 • Doğrulayacakları gibi, bilgileri dahilinde.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tavtie

 • Anlatılacak maksadı destekleyecek tarzda önceden bazı sözler söyleme.

tayy-i zeman / tayy-i zemân

 • Zamânın dürülmesi. Allahü teâlânın izniyle uzun zamanda yapılacak bir işi çok az zamanda yapma.

te'hıye

 • Hayvana yatacak ahır yapmak.
 • Birbirine kardeş olmak.

teberru'

 • Bir kimsenin, mecbur ve mükellef (yükümlü) olmadan, herhangi bir şeyi kendi rızâsı ile karşılıksız olarak birisine onun mülkü olacak şekilde vermesi.

tebsir

 • İnsanın gözünü açacak şekilde tarif ve izah etmek ve kalbine basiret vermek.

teessüs edecek

 • Kurulacak.

teevvi

 • (İvâ. dan) Bir yerde yerleşme, yurt edinme. Oturacak yer edinme.

tefe'ül

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

tefessüh

 • Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
 • Mecliste çekilip bir adama oturacak yer açmak.

tefsire

 • Hastaların bevlini koyacak şişe. Sidik kabı.

tehdib

 • Saçak yapmak.

teheddüb

 • Saçaklanmak.

tehlike

 • (Tehlüke) (Helâk. den) Helâkete sebep olacak hâl. Felâket.

tehlike-i maneviye / tehlike-i mâneviye

 • Mânevî tehlikeler; imanî noktalarda oluşacak kayıplar.

tekabül edecek

 • Karşılığı olacak, yerini tutacak.

tekarüm / tekârüm

 • Ayıp ve kusur olacak şeylerden kaçınma.

teklif-i bilmuhal

 • İmkânsız ve olmayacak birşeyi teklif etme.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

temin-i hayat

 • Hayatın devamını temin etme; yaşamı rahatlatacak vesileleri, araç ve gereçleri elde etme.

tenekkür

 • (Nekr. den) Kendini bildirmeme. Tanınmıyacak kılığa girme.

tenkid

 • Bir kimse veya şeyin iyi veya kötü taraflarını bulup meydana çıkarmak.Tenkid yapıcı veya yıkıcı olabilir. Tenkitten maksat, doğrunun ve yanlışın iyi niyetle ortaya konulması, hakikate ulaştıracak yolun ve imkânların gösterilmesidir. Sadece yanlışı söylemek, doğruyu göstermemek yıkıcı bir tenkiddir.

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.

tenkilat / tenkilât

 • (Tekili: Tenkil) Örnek olacak biçimde cezâlandırmalar.
 • Düşmanları tepelemeler.
 • Uzaklaştırmalar.

tenkir

 • Tanınmayacak bir hale koymak.
 • Gr: Bir ismi harf-i tarifsiz kullanarak belirsiz yapmak. Gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak.

tenufe

 • (Çoğulu: Tenânif) Helâk olacak yer.
 • Sahra.
 • Yazı.

tenuk

 • (Tenuka, Tenukıye) : Helâk olacak yer.
 • Sahra.
 • Yazı.

tenzir

 • (İnzâr. dan) Olacak bir hâdiseyi haber vererek korkutma. (Müjdenin zıddı)

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Tercih edici sebep olmaksızın tercih (seçim) yapılabilir. Yani, seçimi yapacak zat için mutlaka sebebin var olması gerekmez, hiçbir sebebe bağlı kalmadan da seçenekler arasından birini seçebilir.

terdid

 • Geri çevirmek, geriletmek.
 • Edb: Karşısındakini merakta bırakacak ve neticeyi sezdirmeyecek şekilde söz etmek.
 • İki ihtimâlle fikir anlatmak. Muhatabın beklemediği bir surette sözü bitirerek söze kuvvet vermek.

terebbu'

 • Bağdaş kurup oturmak.
 • Dört bacaklı olmak.

tereddütsüz

 • Şüphede kalmayacak şekilde.

teşehhüd

 • Namazın her ka'desinde (ilk ve son oturuşlarda) ettehiyyâtü duâsını okumak veya bunu okuyacak kadar oturmak.

tevessül

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.

tezbir

 • (Çoğulu: Tezbirât) (Zebr. den) Yazma veya yazılma.
 • Bez kenarına saçak yapmak.

timar

 • Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan hizmet. (Farsça)
 • Sipâhiye verilen öşrü alınacak arazi. (Farsça)

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


tuhyan

 • Karlık gibi su soğutacak kap. Buzluk, buzdolabı.

tul-ü emel / tûl-ü emel

 • Dünya hayatının kısa ve geçiciliğine rağmen devamlı yaşayacakmış gibi dünyaya ait işlere karşı gösterilen aşırı arzu, istek.

turfe

 • Görülmemiş, tuhaf, yeni şey. Şaşılacak şey.

turfe-kar / turfe-kâr

 • Garip şeylerle uğraşan. Şaşılacak şeyler yapan. (Farsça)

u'cube / u'cûbe / اعجوبه

 • Taaccüb olunacak şey. Ucube. Pek acib ve garib olan.
 • Hayret edilecek derecede olan isti'dad.
 • Acayip, şaşılacak şey. (Arapça)

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

ucab

 • (Uccâb) Çok şaşılacak fazla gülünç olan şey.

ucbe

 • Acaib ve şaşılacak şey.

ucube / ucûbe

 • Şaşılacak şey.

ücümm

 • Medine ehlinin taştan yaptıkları hisar.
 • Sığınacak yer.
 • Damlı dört köşeli ev.

üfkuhe

 • Şaşılacak şey.

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.
 • Dayanacak, inanılacak şey.
 • Güvenilecek yer, kimse.

umuhet

 • Yapılacak işte tereddüt gösterme, tutulacak yolda duraklama.

urve

 • (Çoğulu: Urâ) Düğme iliği.
 • Yazda ve kışta yaprağı dökülmeyen ağaç.
 • Daima bâki olan nesne.
 • Arslan. Kudretten kinaye olur.
 • Kulp. Yapışacak sap. Tutacak yer.
 • Tutulacak yer, kulp.

urvet-ül vüska

 • Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey.
 • İslâmiyet.
 • Kur'an-ı Kerim.

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

üşgule

 • Uğraşılacak iş. Meşguliyet.

usr

 • (Çoğulu: Usur - A'sâr) Sığınacak yer. Melce'.
 • Dehr, zaman, devir.

usret

 • Sığınacak ve kurtulacak yer.

üsvet

 • Beraberlik.
 • Halka reis olmak.
 • Dert ortağı. Sâdık arkadaş. Manevî tabib.
 • Nümune ve örnek tutulacak olan insan.

va'l

 • Sığınacak yer.

va'n

 • Sığınacak yer, melce'.
 • Ot yetişmeyen taşlık ve sert yapılı arazi.

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

vahdet-gah / vahdet-gâh

 • Yalnız kalınacak yer. (Farsça)

vaid / vaîd

 • İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kat'i hâdiseleri haber vererek korkutmak.
 • Cehennemi haber vermek.
 • İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kesin hadiseleri haber vererek korkutmak, cehennemi haber vermek.

vakfe

 • Bir hareketin geçici olarak durdurulması.
 • Durak. Durulacak yer.
 • Hacıların Hac esnasında Arafat'taki tevakkufları olup, eda etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir.

vakfegah / vakfegâh / وقفه گاه

 • Durulacak yer, durak. (Arapça - Farsça)

vakıf / vâkıf

 • Bir şeye hâkim olacak derecede bilgi sahibi olan.

vakt

 • (Çoğulu: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur.
 • Su ile faydalanacak mekân.
 • (Horoz) tavuğa binmek.

vakud

 • Odun, kömür gibi yakılacak şeyler.

vamhah / vâmhâh / وامخواه

 • Alacaklı. (Farsça)
 • Alacaklı. (Farsça)

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

vasm

 • Utanacak şey.
 • Vurmak. (Liyazon yapmak)

vazife

 • Görev, yapılacak iş.

vazıh / vâzıh

 • Açık, ayan, âşikâr. Besbelli. Kapalı olmayan.
 • Edb: Vuzuhlu söz. Bir okunuşta mânâsı anlaşılacak ifâde.

vaziyet-i marziye

 • Razı olunacak hal.

vecd

 • Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali.
 • Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.
 • Aşk, muhabbet.
 • Kendinden geçmek, kendini unutacak kadar aşk hâli.

veliahd

 • (Veliy-yi ahd) Bir hükümdardan sonra hükümdar olacak kimse.

veyl

 • Vay hâline, yazıklar olsun.
 • Bir kimse veya topluluğun işledikleri kötülükler sebebiyle karşılaşacakları azâbı, kötü hâlleri ve acınacak bir hâlde bulunduklarını ifâde eden bir söz.
 • Cehennem'de bir vâdinin adı.

vezer

 • Sarp dağ. Sığınılacak yer. Kale. Hisar.
 • Galib olmak.

vezn

 • (Vezin) Tartma. Ölçme. Hesaplama.
 • Tartacak şey. Tartı.
 • Ağırlık.

yadigar-ı tahattur / yâdigâr-ı tahattur

 • Hâtıra, hatırlatacak bir hediye.

yakiniyat / yakîniyat

 • Şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin olan şeyler.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

ye'cüc ve me'cüc

 • Kur'ân-ı Kerimde bahsi geçen ve ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacak olan kavimler, anarşist topluluk.
 • Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.
 • Kur'ân-ı Kerim'de bahse konu edilen ve kısa boylu olacakları söylenen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin adı.

ye'cüc-me'cüc

 • Kur'ân-ı Kerimde bahsi geçen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.

yoga

 • Bâtıl Hind felsefe sistemi. Bunlar tam bir dalgınlık ve hareketsizlik ile ve çile çekmekle gayelerine ulaşacaklarını sanarlar.

zaruriyyat-ı din / zarûriyyât-ı din

 • İnanılacak ve yapılacak işlerle ilgili, âlim ve câhil herkesin bilmesi lâzım olan din bilgileri.

zaruriyye

 • (Zarurî) Mecburî. İster istemez olacak iş. İhtiyarî olmayan, mecburî olan.

zebh

 • Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "zebiha" denir.)

zerdeme

 • Yutacak yer.

zıhlil

 • Dayanacak ve kayacak dar mekân.

zımar

 • Ele geçmesi mümkün olmayan kaybolmuş mal. Alacak veya yeri bilinmeyen mal.
 • Gizli kalmış hazine, iş veya şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın