LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te abâ ifadesini içeren 1461 kelime bulundu...

ab-süvar

 • Su üstünde yüzen. (Farsça)
 • Sudaki kabarcık. (Farsça)

aba / âbâ / آباء / abâ / عبا

 • Yünden yapılmış kaba kumaş.
 • Babalar, atalar.
 • Babalar.
 • (Tekili: Eb) Babalar, pederler.
 • Mc : Mürşidler, ileri gelenler.
 • Babalar, atalar.
 • Kaba yün kumaş. (Arapça)
 • Aba. (Arapça)

aba ve ecdad / âbâ ve ecdâd

 • Analar, babalar, dedeler.

aba vü ecdad / âbâ vü ecdad

 • Babalar, dedeler, atalar.

aba' / âbâ' / آباء

 • Kaba, ahmak kişi.
 • Babalar. (Arapça)
 • Gezegenler. (Arapça)

aba-puş

 • Aba giyen, derviş. (Farsça)
 • Fakir. (Farsça)

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

abadi / abadî

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.

abadile / abâdile

 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

aban / âbân / آبان

 • Âbân ayı. (Farsça)

abapuş / abâpûş / عباپوش

 • Abalı. (Arapça - Farsça)
 • Derviş. (Arapça - Farsça)
 • Yoksul. (Arapça - Farsça)

abel

 • (Çoğulu: Abâl) Yassı ve enli yaprak.

abile / âbile / آبله

 • Su üzerindeki kabarcık. (Farsça)
 • Sivilce. Çıban. (Farsça)
 • Su çiçeği. (Farsça)
 • Sivilce. (Farsça)
 • Su kabarcığı. (Farsça)

abise / abîse

 • (Çoğulu: Abayis) Tarhana.

abnus / âbnûs / آبنوس

 • Abanoz. (Farsça)

acc

 • Kalabalık.

aceb / عجب

 • Acaba, hayret.
 • Tuhaflık. (Arapça)
 • Acaba. (Arapça)

aceba / acebâ / عجبا

 • Acaba. (Arapça)

acem

 • İranlı. Yabancı.
 • Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar.
 • Çekirdek.

acemane / acemâne

 • Acemlere yakışır suret. Yabancı gibi. (Farsça)

acemi / acemî

 • İşin yabancısı, tecrübesiz.
 • Tecrübesiz.
 • Yabancı.
 • Yeni. Mübtedi.

acemi ve ecnebi huruf / acemî ve ecnebî huruf

 • Arap alfabesinin dışında kullanılan yabancı harfler.

acur

 • Kabakgillerden bir hıyar cinsi. Üstü hafif olukludur. Bazıları tüylüce olur.

adab / âdâb

 • (Edeb kelimesinin çoğuludur.) Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir."Edipler edepli olmalı" yani yazarlar, edebiyatçılar dine, ahlâka ve terbiyeye uymalı. Aksi halde edebiyatçı adına lâyık olamazlar,

adab-ı muaşeret / âdâb-ı muaşeret

 • Beraber yaşayışta, hoş ve İslâmca yaşama ve geçinme usulleri. Peygamberin (A.S.M.) sünnetine uygun olan hareket. İnsanlara karşı edebli olma, insanca ve İslâmca yaşama âdâbı. Adâba dair sünnet-i peygamberiyeye uymak.

adaptasyon

 • Tatbik etme işi. Bir şeyin bir başkasına göre ayarlanması. Bir canlının, yaşadığı muhite uyması işi. (Fransızca)
 • Yabancı dilde yazılmış bir eseri yerli adlar ile ve yerli hayata uydurarak çevirme. (Fransızca)

adat-ı ecanib / âdât-ı ecânib

 • Yabancı örf ve âdetler.

adat-ı ecnebiye / âdât-ı ecnebiye

 • Yabancı âdetler, alışkanlıklar.

adem / âdem

 • Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.

adet / âdet

 • Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle boz

adham

 • Yoğun, kaba.
 • İri cüsseli adam.

adm

 • (Çoğulu: İdâm) Yay tutamağı.
 • Deve kuyruğu.
 • Saban eğiği ki, ucunda demiri vardır.
 • Harman savurdukları yaba.

aglaz

 • (Galiz. den) kaba ve galiz şeyler.

aglez

 • (Galiz. den ism-i tafdil) Pekçok kaba ve galiz.

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

agyar

 • Yabancılar. Başkaları.
 • Rakipler.

ağyar / ağyâr / اغيار

 • Başkaları, düşmanlar, yabancılar.
 • Başkalar, yabancılar.
 • Yabancılar. (Arapça)

ah-liümm

 • Baba ayrı, ana bir kardeş.

ahar / âhar

 • Başkası, diğeri, yabancı.

ahaveyn

 • İki kardeş.
 • İslam âlimlerinden olan Urfalı Vaiz Mahmud Kâmil efendinin babası Mustafa Kâmil Efendi ve amcası Urfalı Mehmed Efendi.

ahba

 • (Tekili: Haba) Saray adamları.

ahder

 • (Çoğulu: Ehadir) Kavi ve galiz olmak. Kaba olmak.
 • Şaşı adam.

ahderri / ahderrî

 • Yabani eşek.

ahkab

 • Yabani eşek.

ahmas-ül kadem

 • Ayak tabanı.

ahu

 • Saç ve sakalı ak olup şayan-ı hürmet ve tâzim olan. Ahubaba, yalnız bu tabirde kullanılır.

ahun lieb ve üm

 • Anne-baba bir olan kardeş.

ail

 • Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.

aile

 • Erkeğin karısı.
 • Ev halkı.
 • Akraba.
 • Aynı işte olan, aynı gaye için çalışanların hepsi.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akarib

 • Akrabalar, yakınlar.
 • Akrabalar, yakınlar.

akb

 • Sakalın kaba ve sık olması.

akbenek

 • Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıbandan kalan ve görmeyi yavaş yavaş azaltan beyaz benek.

akide-i avam / akîde-i avâm

 • Geniş halk tabakasının akidesi, inancı.

akide-i avam-ı mü'minin / akîde-i avâm-ı mü'minîn

 • Mü'minlerden avam tabakasının inanç seviyesi.

akıle / âkıle

 • Kâtilin, öldürme işindeki yardımcıları, bunlar yoksa öldürmede kendisine yardım eden kabîlesi (köylüleri, şehirlileri) ve akrabâsı.

akile / akîle / âkile

 • (Çoğulu: Akayil) Baba tarafından akraba.
 • Her şeyin en iyisi.
 • (Çoğulu: Avakil) Baba tarafından olan akraba.
 • Baş tarayıcı kadın.

akk

 • (Çoğulu: Ukuk) Serkeşlik. Anaya, babaya itaatsizlik.
 • Yarmak.
 • (Koyun) kuzularken ölmek.

akl-ı maaş

 • Aklın en alt tabakası. Dünyada geçim işini düşünen akıl.

akmadde

 • Anatomi: Omuriliğin dış; beynin iç tabakasını meydana getiren sinir lifleri. Beyin hücrelerinin çoğunu, akmadde teşkil eder.

akraba / akrabâ / اقرباء

 • Akraba, yakınlar. (Arapça)

akraba-i taallukat / akraba-i taallûkat

 • Hısım akraba; yakın uzak bütün akrabalar, aile çevresi.

akref

 • Anası Arabdan babası başka milletten olan kimse.

akriba

 • (Bak: Akraba)
 • Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar.

al / âl

 • Sülâle, soy, hânedan. Akrabâ ve taallukat.
 • Yaz sıcaklarında su gibi görünen serap.
 • Hile, tuzak.
 • Âile, akrabâ, tâbî.

al-i aba / âl-i abâ

 • Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fâtıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i âl-i abâ" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abâsını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden b
 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kendisiyle beraber kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in üzerini mübarek abâsıyla örttüğünden bu isimle anılmaktadırlar.

al-i imran / âl-i imrân

 • İmran soyundan gelenler. (İmran ikidir. Birisi: Hz. Musa ve Harun'un (A.S.) babaları olan İmran ibn-i Yashür ibn-i Lâvi ibn-i Yakub ibn-i İshak ibn-i İbrahim'dir (A.S.) İkincisi: Hz. Meryemin babası olan İmran ibn-i Metan ki, bu da Süleyman ibn-i Dâvud ibn-i İşa neslinden, bunlar da Yahuda ibn-i Yak

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.

ale-l-hesab

 • Hesâba sayarak.

ale-s-sabah

 • Erkenden, sabahın ilk saatlerinde.

aliaba

 • Peygamberimizin abası altına aldığı beş kişi.

altın kozak

 • Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunun konulduğu muhafaza.

altıpatlar

 • Revolver denilen mükerrer ateşli, altı mermi alan tabanca.

alude-gan / alude-gân

 • (Tekili: Alude) Suçlular, kabahatliler. Bulaşıklar, bulaşmışlar. (Farsça)

amaç / âmâç

 • Saban demiri. (Farsça)
 • Hedef, nişan tahtası. (Farsça)

amah

 • Şiş, kabarcık. (Farsça)

amas

 • İnsan vücudunda meydana gelen sis ve kabarcık. (Farsça)

amil / âmil

 • Yapan. İşleyen.
 • Sebep.
 • Vergi tahsiline memur kimse.
 • Mütevelli.
 • Vâli.
 • Gr: İraba te'sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir).

amm

 • Amca. Babanın kardeşi.
 • Çok cemaat.

amme

 • Hala, babanın kız kardeşi.

amud-ül fecr

 • Sabah yeri ağarıp uzama.

anabil / anâbil

 • Kaba nesne.

anafet / anâfet

 • Kabalık, sertlik.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

anef

 • Kabalık (inceliğin zıddıdır).

anet

 • (Çoğulu:Anât) Fâsık.
 • Diz kılı.
 • Yaban eşeği sürüsü.
 • Fırat ırmağı kenarında bir köyün adı.

anif

 • Sert, kaba.

aniye

 • (Tekili: İnâ) Yemek kapları, tabaklar, kap-kacaklar.

arabe / arâbe

 • (Çoğulu: Arâbât) Keçi veya koyunun memesine geçirilen torba.
 • Açık saçık konuşma.

arak

 • Kalabalık, izdiham.

aremrem

 • Kalabalık ordu, çok fazla asker.

arş-ı berin

 • Arş-ı âlâ. Göğün en yüksek tabakası.

arştan ferşe

 • Göğün en yüksek tabaksından yere.

asabat / asabât

 • Baba tarafından olan akrabalar.
 • Şer'an miras alamayan akrabalar.

asabe

 • Baba tarafından akraba olanlar.
 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.
 • Kuvvet, şiddet.
 • Bir tek sinir.
 • Baba tarafından akraba olanlar.
 • Bir kimseye yardım ve takviye eden akrabası takımı.
 • Fık: Eshab-ı Feraiz, hisselerini aldıktan sonra geri kalanı, terekeyi alan kimse. (Babası ve evladı olmayan kimseye vâris olan.)

asabiyyet

 • Sinirlilik. Fart-ı gayret. İmân ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdâfaa etmek gayreti. Hamiyyet.

asar

 • Vazifeler.
 • Yükler.
 • Cürümler. Kabahatler.

asbah

 • (Tekili: Subh) Sabahlar.

asel

 • Bal. Şehd.
 • Tatmak.
 • Su akarken yüzünde hâsıl olan kabarcık.
 • Cennette bir su.

ashab-ı feraiz / ashâb-ı ferâiz

 • Mirascılar. Ölen kimsenin malında hissesi olan akrabâları.

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

aşı

 • Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
 • Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
 • Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

aşina

 • Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. (Farsça)
 • Yüzücü. (Farsça)

aşiret

 • Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile.

aşku / aşkû

 • Tavan; kat, tabaka. (Farsça)
 • Gökyüzü. Gök. (Farsça)

asl-ı meyyit

 • Huk: Ölen kimsenin babası, babasının babası ve ilh...

aşna

 • Yüzücü. (Farsça)
 • Yüzme. (Farsça)
 • Tanıyan, yabancı olmayan. (Farsça)

aşug

 • Bilinmiyen, meçhul, yabancı. (Farsça)
 • Serseri. (Farsça)

ata

 • t. Baba veya ecdaddan olan büyük. Önceden gelen.
 • Aynı soyun büyüğü.

atbak

 • (Tekili: Tabak) Tabaklar. Kapaklar.

ateş-baz / ateş-bâz

 • Ateşle oynayan. Hokkabaz. (Farsça)

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

avam / avâm / عوام

 • Halk tabakası. (Arapça)

avam-ı ehl-i iman / avâm-ı ehl-i iman

 • İman sahiplerinin avam tabakası.

avam-ı müslimin / avâm-ı müslimîn

 • Müslüman halk tabakası.

avam-ı nas / avâm-ı nâs

 • Sıradan halk tabakası.

avam-ı ümmet / avâm-ı ümmet

 • Ümmetin avam tabakası.

aya / âyâ / آیا / اٰيَا

 • (Şüphe ve tereddüt bildiren edât; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifâde eder) Acabâ. Âyâ, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.
 • Acaba.
 • Acaba, hayret!
 • Acaba. (Farsça)
 • Acaba.

ayan

 • (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 • Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

ayil

 • Ailesi kalabalık olan.
 • Ailesini besleyen.
 • Aşırı.
 • Fakir.
 • Dengede olmayan terazi.

ayzan

 • Yaban eşeğinin erkeği.

aza'

 • Başa gelen musibete sabretmek.
 • Bir kimseyi babasına nisbet etmek.

azab

 • Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza.
 • Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.

azer / âzer

 • Ateş. (Farsça)
 • Şemsî senenin dokuzuncu ayı. Kasım. Her şemsî ayın dokuzuncu günü. (Farsça)
 • Mecusilere göre güneşe memur meleğin adı. (Farsça)
 • Hz. İbrahim'in (A.S.) babasının veya amcasının ismi. (Farsça)
 • İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası.

ba'dema

 • (Minba'd, fimâba'd) Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle.

bab

 • Kapı.
 • Fasıl, bölüm.
 • Mine'l-bab ile'l-mihrab: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.
 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

baba / bâbâ / بابا

 • Baba. (Farsça)
 • Ata. (Farsça)

baba-yı atik

 • Babaeski. (Trakya'da bir şehir)

babayan

 • (Tekili: Baba) Tarikat babaları, şeyhleri. Bektaşi şeyhleri. (Farsça)

babayane / bâbâyâne / بابایانه

 • Babaca, babacan. (Farsça)

babur

 • (Zahirüddin Muhammed) Hindistan'da büyük Müslüman Türk devletinin kurucusu ve Timur'un beşinci göbekten torunudur. Fergana Emiri olan babası Ömer Şeyh'in ölümünden sonra tahta geçmiştir. (1494)

bad-ı berin / bâd-ı berîn

 • Sabah rüzgârı.
 • Lâtif hava.

bad-ı subh / bâd-ı subh

 • Sabah rüzgârı.

badire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.

bahzec

 • Yaban sığırının buzağısı.

bakar-ı vahşi / bakar-ı vahşî

 • Vahşî, yabanî öküz.

balahani / bâlâhânî

 • Bir şeyi aşırı derecede yüksek gösterme, abartma, şişirme. (Farsça)

balu / bâlû

 • Ana baba bir olan kardeş. (Farsça)
 • Siğil, sivilce. (Farsça)

bam

 • Dam.
 • Çatı.
 • Kubbe.
 • Kemer
 • Sakf.
 • Sabah vakti.
 • Telli sazlarda en kalın tel.

bamdad / bâmdâd / بامداد

 • Sabah, sabahleyin, seher vakti. Tan yeri. (Farsça)
 • Sabah, sabahleyin. (Farsça)

bame

 • Sakalı gür olan. (Farsça)
 • Sık, uzun ve kaba olan sakal. (Farsça)

bariyy

 • (Çoğulu: Bevâri) Kaba hasır.

barnabas incili / barnabas incîli

 • Hazret-i Îsâ'nın havârîlerinden biri olan Barnabas'ın, Îsâ aleyhisselâmdan görüp işittiklerini doğru şekilde yazıp derlediği İncil.

basala

 • Tıb: Vücudun her hangi bir yerinde yaradılıştan olan kabartı.

basbasa

 • Dalkavukların nefret edilecek hâlleri, tabasbusları, yaltaklanması.
 • Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması.

basine

 • Ekincilerin sabanı.
 • Sanat ehlinin âletleri.
 • Kaba çuval.

baykal

 • Asya Türk ülkelerinde bulunan yaban kısrağı.

bebr

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)

bed-eda

 • Terbiyesiz, nezâketsiz ve kaba olan kimse. (Farsça)

behnes

 • Çirkin, sakil ve kaba olan adam.

bekke

 • Mekke-i Mükerreme'nin eski ismi.
 • Bir yerde toplanmak. Bir yere cem'olmak.
 • İzdihamlık, kalabalık.

bekri / bekrî

 • Erken. Sabah.
 • İçkiye çok düşkün. Sarhoş.

belagat-ı irşadiye / belâgat-ı irşadiye

 • Doğru yolu göstermek için sözün muhataba ve amaca uygun olarak söylenmesi.

belbus / belbûs

 • Bir nevi haşhaş. (Farsça)
 • Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (Farsça)

beledi / beledî

 • (Beled. den) şehir veya kasaba ahalisinden olan, şehirli.
 • Şehir ve kasabaya ait.
 • Belediye İdaresine mensub.
 • Mahallî, yerli.

belediye

 • Bir şehir veya kasabanın temizliği, bayındırlığı ve nizamiyle ilgilenen daire.

belham

 • Çiftçilikte kullanılan saban. Çift sürmeğe yarayan âlet.

belma

 • Faydasız, faydası olmayan. İri ve kaba şey. (Farsça)

benu-l a'yan

 • Baba ve ana bir kardeş.

benu-l allat

 • Baba bir kardeş.

benul-a'yan / benûl-a'yân

 • İslâm mîrâs hukûkunda; ölenin aynı ana ve babadan olan erkek ve kız kardeşlerinden her biri.

benul-allat / benûl-allât

 • İslâm mîrâs hukûkunda baba bir, ana ayrı kardeşler.

berat gecesi / berât gecesi

 • Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.
 • Şâban ayının on beşinci gecesi.

berem

 • Asma ve kabak çardağı. (Farsça)
 • Üzüm çubuklarının altına konulan çatal şeklindeki ağaç. Herek. (Farsça)

berrani / berranî

 • (Berr. den) Sahra ve kıra ait. Yabani.
 • Hâricî, zâhirî.
 • Şer'î hükümlere uymayan.

berriye

 • Toprağa âit.
 • Çöl. Beyaban. Sahra.
 • Kara askeri. Piyade.

berrüste

 • Karpuz, kavun, kabak, çimen gibi dalbudak salıp da yükselmiyen nebat. (Farsça)
 • Mc: Alçak, edepsiz, rezil kimse. (Farsça)

berşan

 • Ümmet. Bir peygamberin tebliğ ettiği dine ve kitaba iman eden cemaat. (Farsça)

beşaat

 • Kabahat, suç.
 • Yiyecek ve içeceklerdeki acılık.

beşer

 • İnsan, bütün insanlar.
 • Ebu'l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.

besere-i habise

 • Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık.

bevaşe

 • Çiftçilerin harman savurmakda kullandıkları çatal şeklindeki tahta kürek, yaba.

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

beydane

 • (Çoğulu: Beydânât) Yabani dişi eşek.

beyza'

 • (Çoğulu: Biyâz) Kasaba, köy.
 • Güzel yüzlü kadın. (Müz: Ebyaz)

beyzade

 • Osmanlı Sultanlarının oğulları.
 • Bey oğlu. Babası reis veya âmir olan.
 • Soylu, asil, necib.

beze

 • Kabahat, suç, hata. Günah. (Farsça)

bi-gane / bî-gâne

 • Kayıtsız. Alâkasız.
 • Aldırışsız. Yabancı. Dünya ile alâkayı kesmiş olan.

bi-ganegi / bî-gânegî

 • Yabancılık. (Farsça)

bibi

 • Hala, babanın kızkardeşi.

bicad

 • Hz. Abdullah'ın lâkabı.
 • Çizgili olarak yol yol dokunmuş aba, kilim, halı.

bigane / bîgâne / بيگانه

 • Yabancı. (Farsça)

biganesin / bigânesin

 • İlgiyi kesmişsin, yabancısı olmuşsun, habersizsin.

bil-guduvv-i ve-l-asal / bil-guduvv-i ve-l-âsâl

 • Sabah ve akşam.

bilad

 • Beldeler, şehirler, memleketler, kasabalar.

bilamübalağa / bilâmübalâğa

 • Mübalağasız, abartmasız.
 • Abartısız.

bille

 • Yaşlık, ıslaklık. Çiy dedikleri rutubet ki sabah vakitlerinde olur.

birr

 • İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat.
 • Dininde ibadetinde kuvvetli olan.
 • Bağışta bulunma.

biza'

 • Birisine kaba muamelede bulunma.
 • Faydasız, boş yaramaz söz.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

bu'kuke

 • İzdiham, kalabalık.

bükre

 • Erken. Sabah vakti.

bukta

 • Perişan, pejmurde, dağınık, dökük saçık.
 • Cemaat, güruh, topluluk, kalabalık.

bürhan-üt temanü' / bürhan-üt temânü'

 • İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder.

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

büteyra

 • Sonunda evlâdı kalmayan.
 • Vitir namazını bir rekat kılmak.
 • Şems, güneş.
 • Sabah.

cadu

 • Büyücü, cadı. (Farsça)
 • Hortlak, gulyabani. (Farsça)
 • Acuze, çirkin kocakarı. (Farsça)
 • Çok güzel söz. (Farsça)

cahid / câhid / جاهد

 • Çalışıp çabalayan. (Arapça)

cahim / cahîm

 • Şiddetli ve kat kat birbiri üzerine yanan ateş. Çukur yerde yanan ateş.
 • Cehennem'in bir tabakası.
 • Cehennem'in dördüncü tabakasına verilen ad. Güneşe ve yıldıza tapanların azab göreceği Cehennem.

çak

 • Yarık, çatlak, yırtmaç. (Farsça)
 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin sesleri. (Farsça)
 • Sabah vakti beyazlığı. (Farsça)
 • Küçük pencere. (Farsça)
 • Hazır. Amâde. (Farsça)

cam-ı zerrin

 • Altın kadeh. (Farsça)
 • Tas: Allah âşıkının kalbi. (Farsça)
 • Bir kasaba adı. (Farsça)
 • Bir şarab adı. (Farsça)

cann

 • Ateşten mahlûk cinlerin babası olan.
 • Bir beyaz yılan cinsi.
 • Cin taifesi. İnsanlardan evvel yaratılan bir nevi mahlûklar, cinler.

car-ül cünüb / câr-ül cünüb

 • Yabancı kimse. Akrabadan olmayan.

carim

 • Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu.
 • Ailesinin maişetini kazanan.
 • Kesen.
 • Hurma toplayan.

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

çeç

 • Hububat elenen kalbur. (Farsça)
 • Harman savurmakta kullanılan yaba. (Farsça)

cedd

 • Babanın babası veya ananın babası.
 • Büyüklük, azimlik.
 • Kat'edip geçmek.
 • Tâli'li olmak.
 • Kesmek.

cedd-i emced

 • En büyük cedd. En yaşlı, en büyük baba.

ceddat

 • (Tekili: Cedde) Nineler. Büyük anneler, anneanneler, babaanneler.

cedde-i sahiha

 • Babanın anası, babaanne.

ceffe

 • Kalabalık, kütle.
 • Kalabalığın verdiği uğultu.

cefv

 • Kaba muâmele.

cefvet

 • Nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık.

cehd / جهد

 • Gayret, çaba, azim.
 • Çalışma, çabalama.
 • Çaba, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

celafet

 • Kabalık, yontulmamışlık.

celahiz

 • Kaba, ağır.

celis

 • Galiz, kaba nesne. Büyük ve sağlam olan şey.

çem

 • Naz ve eda ile salınarak yürüme. (Farsça)
 • Ziynetli, süslü, düzgün. (Farsça)
 • Cürüm, kabahat, suç. (Farsça)
 • Taam, yemek. (Farsça)
 • Mâna. (Farsça)
 • Kazanılmış, toplanılmış. (Farsça)

cem'are

 • Galiz, kaba nesne. Yüksek taşlar.
 • Kabile ismi.
 • Küçük kuş.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

cemaziyel ahir

 • Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

cemm / جم

 • Kalabalık. (Arapça)

cemm-i gafir / cemm-i gafîr

 • Büyük cemâat, insan kalabalığı. Ekseriyet.
 • Muhâfızlar.
 • Kalabalık insan topluluğu.
 • Büyük cemaat, insan kalabalığı.

ceraim

 • (Tekili: Cerime) Cerimler, suçlar, kabahatlar, cinayetler.

ceraim-i müştereke

 • Müşterek işlenen suçlar. Ortak kabahatlar.

cercar

 • Yaban maydanozu.

cerim

 • Kabahatli, câni, suç işlemiş.
 • (Çoğulu: Cirâm) Kuru hurma.
 • Hurma çekirdeği.

cerire

 • Kabahat, suç.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

ceşib

 • Kaba ve galiz nesne.

cevs

 • Kaba, büyük nesne.

cihad-ı dini / cihad-ı dinî

 • Dinî değerler için mücadele etme, gayret ve çaba harcama.

cihad-ı islamiye / cihad-ı islâmiye

 • İslâmî değerler uğrunda çaba ve gayret harcama, mücadele etme.

cihas

 • Kalabalık, müzâhame.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

cinare

 • Esterâbâd ile Cürcân arasına derler.

cinzab

 • Yaban havucu.

cir

 • Aşağı, alt. (Farsça)
 • Eldiven, kayış vs. gibi şeyler yapılabilen tabaklanmış deri. (Farsça)

cü'zer

 • (Çoğulu: Câzer) Geyik buzağısı.
 • Yaban sığırının buzağısı.

cüderi / cüderî

 • Kabarcık denilen hastalık.
 • Çiçek hastalığı.

cumhur / cumhûr / جمهور

 • Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
 • Halk. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

cumhur-u avam

 • Halk tabakası.

cumhur-u nas / cumhur-u nâs

 • İnsanların ekserisi, halk kalabalığı.

cünha

 • Suç, kabahat. Te'dib cezâsına müstahak olanın suçu.

cürcani / cürcanî

 • (Seyyid Şerif Ali Bin Muhammed) : (Hi: 760-830) Astarabad (Cürcan) civarında Tacu'da doğmuştur. Mısır'a giderek orada çeşitli âlimlerden ders okumuştur. Şiraz'da müderrislik yapmıştır. Sa'duddin-i Taftazanî ile kapanan Mütekaddimîn devrinden sonra açılan Müteahhirîn-i Ulemâ devrinin birincisi bu Sey

cürm

 • (Cürüm) Kabahat, kusur. Hatâ. İsyan. Günah. Kanun hilâfına hareket.
 • Suç, günah, kabahat.

cürm-nak

 • Suçlu, kabahatli. (Farsça)

cüşur

 • Sabah yerinin ağarması.

cüz'iyat tabakatı

 • Küçük varlıklardan oluşan varlık tabakaları.

dabr

 • Cemaat.
 • Yaban cevizi.
 • Sıçramak.

dadaş

 • Delikanlı, babayiğit kimse.
 • Erkek kardeş.

daha'

 • Kaba kuşluk vakti.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dahil / dahîl

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.
 • Yabancı, sığınan, sığınmış. Muhacir.
 • Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.
 • Evvelâ alâkasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.
 • Edb: Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçe
 • Yabancı, sığıntı.

dahve-i kübra / dahve-i kübrâ

 • Kaba kuşluk. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat evvelki vakit.
 • (Bak. KABA KUŞLUK)

dal

 • "Yaban sediri" denen bir ot.

daliye

 • (Çoğulu: Devâli) Hayvanla döndürülüp su çekilen dolap. (Suyun döndürdüğü dolaba "nâurâ" derler.)

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

darb-zen

 • Mâdeni levhalar üzerine kabartma olarak nakışlar işleyen. (Farsça)
 • Kale döven. (Farsça)

darbe

 • (Çoğulu: Darabât) Vuruş, vurma, çarpma.
 • Musibet, belâ, âfet, felâket.

davud / dâvud

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer ve Benî İsrail Peygamberlerindendir. Hz. Süleyman'ın (A.S.) babasıdır. Hem Peygamber, hem Sultandı. İbranice Zebur kitabı kendisine nâzil olmuştur. Sesi çok güzeldi. M.Ö. 1010 da vefat ettiği nakledilir.

davud aleyhisselam / dâvûd aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna ulaşır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti.

de'da

 • Her ayın son günü.
 • Şaban'ın son günü.
 • Çok karanlık gece.

delk

 • Eski ve yamalı elbise. Dervişlerin giydikleri eski aba. (Farsça)
 • Kılıcı kınından çıkarmak. (Farsça)

demles

 • Kaba, galiz nesne.

derc

 • İçine almak. Katmak.
 • Kitaba koymak.
 • Nakışlı kâğıt üzerine yazılan yazı.
 • Hattatın yazılmış kâğıt tomarı.

derc etme

 • Kitaba koyma.

derece-i kabahat

 • Kusur ve kabahat derecesi.

dergiş

 • İzdiham, çok kalabalık. (Farsça)
 • Bir zerdali cinsi. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

deskere

 • Şehir ve kasaba, il ve ilçe. (Farsça)
 • Hasta insan, eşya vs. taşımaya yarayan tahta. (Farsça)

destan

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)

devlet-abadi / devlet-abadî

 • Hindistan'ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san'atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. (Farsça)

deyyas

 • Kaba, galiz olan kimse.

dıb'an

 • (Çoğulu: Dabâin-Dıbâ) Erkek sırtlan.

dibagat

 • Tabaklama. Deriyi kullanılır ve temiz hale koyma işi.

dıbar / dıbâr

 • (Bak: DABAR)

dına

 • İzdihamlık, kalabalık, çokluk.

diskalifiye

 • Müsabaka dışı bırakılmış. (Fransızca)

divan-ı muhasebat

 • İnsanların sorgulanıp hesaba çekileceği yüksek makam; mahşerdeki hesap.

diyar-ı gurbet

 • Gurbet diyarı. Yabancı memleket. (Farsça)

döviz

 • Yabancı devlet parası. (Fransızca)
 • Yabancı ülkelerde ecnebi paralarla ödenecek olan poliçe, çek gibi senetler. (Fransızca)

dübba'

 • Kabak.

duhala

 • (Tekili: Dahil) Yabancılar. Muhacirler. Sığınanlar. Dahilde olanlar.

duhuliye

 • Eskiden, satılmak üzere şehir ve kasabalara getirilen her cins ticaret malından alınan vergi.
 • Bir yere girmek için verilen para.

dürüşt / درشت

 • Katı, kalın, yağun. (Farsça)
 • Kaba, sert. (Farsça)
 • Kaba. (Farsça)
 • İri. (Farsça)
 • Kalın. (Farsça)

dürüşti / dürüştî

 • Kabalık, sertlik, katılık, kalınlık, yoğunluk. (Farsça)

düztaban

 • Tıb: Ayak tabanı düz olan kimse. Böyle kişiler çabuk yorulurlar ve hızlı yürüyemezler. (Türkçe)

eacim

 • (Tekili: Acem) Yabancılar, Arap olmayanlar. İranlılar.

eb / اب

 • (Ebâ, Ebu, Ebi) Baba, peder. Ced.
 • Baba, ata.
 • Baba.
 • Baba. (Arapça)
 • Ata, ced. (Arapça)

eb-i müşfik

 • Şefkatli baba, merhametli peder.

ebaet

 • (Çoğulu: Abâ) Kamışlık yer.
 • Kamış.

ebaid

 • (Tekili: Eb'ad) Yakın olmayan (hısım ve akraba.)
 • En uzak yerler.

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.

eben

 • Töhmetli, kabahatli kişi.
 • Adâvet, düşmanlık.

eben an-cedd

 • Babadan, dededen.

ebeveyn / ابوین / اَبَوَيْنْ

 • Ana ile baba. (Eb ile ümm.)
 • Anne-baba.
 • Ana-baba.
 • Ana ile baba.
 • Anababa. (Arapça)
 • Ana-baba.

ebi / ebî / ابى

 • Baba. (Arapça)

ebi-l benat / ebi-l benât

 • Kızların babası.

ebna-üd dehaliz / ebnâ-üd dehaliz

 • Anası babası belli olmayıp etrafa atılmış, sokağa bırakılmış çocuklar.

ebu / ebû

 • Peder, baba, ata, eb.
 • Baba, ata.

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

ebu laşey / ebû lâşey

 • Hiçbirşeyin babası, hiçbirşeyi olmayan.

ebu leheb

 • (Ebi Leheb) Asıl adı: Abduluzza'dır. Güneş gibi, âlemleri aydınlatan Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın nurundan gözünü kapadı ve küfre hizmete çalıştı, iman etmedi. Peygamberimizin amcası idi. Karısı ve oğulları sırf düşmanlık için çalıştılar. Adı "Alev babası" mânasında olan "Ebu Leheb" kaldı

ebu süfyan

 • (Mi: 597 - 653) Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Ümeyyenin Reisi ve Hz. Muâviyenin (R.A.) babası.

ebu türab / ebû türâb

 • Peygamber efendimizin amcasının oğlu, dâmâdı, Cennet'le müjdelenen on kişinin ve dört büyük halîfenin dördüncüsü, Allahü teâlânın arslanı hazret-i Ali'nin "Toprağın babası" mânâsına gelen lakabı.

ebu'l-hayr

 • İyilik babası.

ebu-la-şey

 • Hiçbir şeyin babası. Hiç bir şeyi olmayan.

ebu-z zeheb

 • Çok zengin olan adam, altın babası.

ecanib / ecânib / ecânîb / اجانب

 • (Tekili: Ecnebi) Ecnebiler. Yabancılar.
 • Yabancılar.
 • Yabancılar.
 • Ecnebîler, yabancılar.
 • Yabancılar. (Arapça)

ecanip / ecânip

 • Yabancılar, Avrupalılar.

ecdad

 • (Tekili: Cedd) Dedeler. Babalar. Büyük babalar.

eclah

 • Devenin veya üstü düz olan arabaların üzerlerine yapılan ufak kulübe.
 • Başı kel olan adam.

ecneb

 • Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan.
 • Garib, yabancı, ecnebi.
 • Sert başlı at.

ecnebi / ecnebî / اجنبى / اَجْنَب۪ي

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.
 • Yabancı.
 • Yabancı.
 • Yabancı. (Arapça)
 • Yabancı.

ecnebiler / ecnebîler

 • Yabancılar; Batılılar.

ecnebilik / ecnebîlik

 • Yabancılık.

ecnebiyyet

 • Ecnebilik, yabancılık, gariblik.

edebiyat-ı ecnebiye

 • Yabancı edebiyat.

edim / edîm / ادیم

 • Sahtiyan, tabaklanmış deri.
 • Satıh, yüz, zemin.
 • Tabaklanmış deri. (Arapça)
 • Yüzey, yüz. (Arapça)

edimme

 • Derinin ikinci tabakası.

efder

 • (Evder) Amca. Babanın erkek kardeşleri. (Farsça)
 • Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. (Farsça)

efhaz

 • (Tekili: Fahz) Akrabalar, yakın hısımlar.

eflak / eflâk

 • Felekler, gökler.
 • Her gezegene ait gök tabakaları.

efrad-ı adide / efrad-ı adîde

 • Çok kalabalık fertler.

egosantrizm

 • Psk: Benmerkezcilik. Zihnî gelişmenin ilk çocukluk safhası. Bebek büyüyüp kendi varlığı ile başka varlıkları ayırmaya başladığı zamanlarda kendine has bir düşünce tarzı ile düşünür. Sanki dünyada en önemli varlık kendisi, herşey onun emrine ve isteğine hazır olmalı. Annesi, babası, diğer insanlar ve (Fransızca)

egval

 • (Tekili: Gul) Büyük felâketler, âfetler, musibetler, belâlar.
 • şeytanlar.
 • Gulyabaniler.

ehali

 • (Tekili: Ehl) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar.
 • Avam, halk umum.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i azap

 • Azap ehli, azaba uğrayanlar.

ehl-i emsar

 • Şehir halkı, kasaba halkı.

ehl-i kura

 • Köylerde, kasabalarda yaşayan.

ehl-i suffa

 • Medîne-i münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamber efendimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan eshâb-ı kirâm.

ehl-i teslis

 • Allah'ı baba, oğul ve mukaddes ruh diye üçlü unsur olarak kabul eden Hıristiyanlar.

ehli / ehlî

 • Munis, alışık. Yabancı olmayan. Kendisi ile ünsiyet edilen.

ekalliyet

 • (Akalliyet) Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. Azlık. Azınlık.

ekanim-i selase / ekânim-i selâse

 • Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu'l-Kudüs üçlüsü.

ekarib / ekârib / اقارب

 • Akrabalar. Yakın hısımlar.
 • Yakınlar, akrabalar. (Arapça)

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

el-mikyas

 • Firuzâbâdi'nin bir eseri.

elye

 • (Çoğulu: Eleyât) Koyun kuyruğu.
 • Başparmağın ve dizin aşağı yanlarında olan kabaca etler.

emla'

 • (Tekili: Mele') Topluluklar, mele'ler, cemaatler, cemiyetler, bölükler, kalabalıklar.

emsar

 • (Tekili: Mısr) Büyük şehirler, beldeler, memleketler, kasabalar.

emtia-i ecnebiye

 • Yabancı memleket malları.

enbuh / enbûh / انبوه

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)
 • Kalabalık. (Farsça)
 • Gür. (Farsça)
 • Yoğun. (Farsça)

enfar

 • (Tekili: Nefir) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar.

engame

 • Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. (Farsça)
 • Muharebe yeri, ceng meydanı. (Farsça)
 • Oyuncular derneği. (Farsça)

engel

 • İlik, düğme. (Farsça)
 • Sözü sohbeti çekilmeyen kaba kimse. (Farsça)

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

engüşte

 • Ekincilerin harman savurdukları âlet, yaba. (Farsça)

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

ensab

 • (Tekili: Neseb) Soylar, nesebler. Baba tarafından hısımlar.

enzad

 • (Tekili: Nazad) Şanlı, şerefli, namlı ve tertibli kimseler.
 • Toprak tabakaları.

erfeş

 • Nefsî isteklerine düşkün olan.
 • Kulakları uzun ve kaba (adam).

erham / erhâm

 • (Tekili: Rahim) Döl yatakları, rahimler.
 • Yakın hısımlar, akrabalar.
 • Kadınlardaki çocuk yatağı, rahimler.
 • Akrabalar.

esbab-ı muhaffife

 • (Esbâb-ı mazeret) Yapılan bir cürmün ve kabahatın cezasını hafifletici sebebler.

eşbeh

 • Mert, yiğit, kabadayı, cesur kimse. (Bu tâbir bilhassa yeniçeriler hakkında kullanılırdı.)

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.
 • Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.

eshab-ı tahric / eshâb-ı tahrîc

 • Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir mânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri.

eshab-ı temyiz / eshâb-ı temyîz

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin altıncı tabakası. Bunlar kuvvetli hükümleri zayıf olanlardan, zâhir haberleri (İmâm-ı Muhammed'in Hanefî mezhebinin temeli olan meşhûr altı kitâbında bildirdiği haberleri), nâdir haberlerden (İmâm-ı Muhammed'in, İmâm-ı a'zâm ve talebelerinin diğer kitâblarda bild

eshab-ı tercih / eshâb-ı tercîh

 • Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından delili kuvvetli olan ictihâdı seçen âlimlerdir.

eshar-ı bahar

 • Bahar sabahları.

esim

 • (İsm. den) Günahkâr, günah işlemiş, kabahatlı, cürümlü, suçlu, yalancı kişi.

eskal

 • (Tekili: Sekal) Ağır yükler, ağır şeyler. Kalabalık, ağırlık.
 • (Sakil. den) Daha sakil, en ağır, en çirkin.
 • Kaba, can sıkıcı.

eşkil

 • Yaban soğanı.

eşku

 • Tavan. (Farsça)
 • Tabaka, kat, derece, mertebe. (Farsça)

esnan

 • (Tekili: Sinn) Dişler.
 • Yaşlar. İnsanın doğduğu andan ölümüne kadar uzvî sîretinde birbirini takibeden muhtelif zamanlar. (Yâni: Tufuliyet, Sabavet, Şebabet, Kühûlet ve Şeyhuhet denilen zamanlar.)

esum

 • Çok yalancı, iftiracı, kabahatli ve günahkâr olan adam.

eşya' / eşyâ'

 • (Tekili: Şia) Bölükler, bölümler, kısımlar, neviler, fırkalar, tabakalar, cinsler, çeşitler. Cemaatler, cemiyetler, topluluklar.
 • Yardımcılar.

etbak

 • (Tekili: Tabak ve Tabaka) Yemek tepsileri, sofraları. Büyük sahanlar.
 • Tabakalar, dereceler, mertebeler, katlar.
 • Kabileler, kavimler, aşiretler.

evda

 • Yaban faresi.
 • Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin.

evkat-ı hamse

 • Beş vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılındığı vakitler.

evvelbaba

 • İlk baba, her türün bir anda yaratılan ilk ferdi.