LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aşkın ifadesini içeren 143 kelime bulundu...

acube-i hilkat-i rabbaniye / acube-i hilkat-i rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler.

ahmak

 • (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.

amih

 • Şaşkın, şaşırmış, şaşakalmış.

arazi-i gamire / arâzi-i gamire

 • Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

asev

 • (Asven) Serkeşlik. Taşkınlık, serserilik.

asime

 • Akılsız, şaşkın, sersem. (Farsça)

asime-gi / asime-gî

 • Akılsızlık, şaşkınlık, sersemlik. (Farsça)

asiven / âsiven

 • Şaşkın, sersem, aklı dağınık. (Farsça)

aşknüma

 • Aşkını bildiren. Aşkını gösteren. (Farsça)

asmende

 • Şaşkın, alık, dalgın. Hile ile kandıran, hileci.

avare / avâre

 • İşsiz, şaşkın, başıboş.

ayet-i acibe / âyet-i acîbe

 • Hayret ve şaşkınlık uyandırıcı âyet.

bair

 • Şaşkın, şaşırmış. Perişan durumlu.

beht / بهت / بَهْتْ

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.
 • Şaşkınlık.
 • Şaşkınlık, hayranlık.
 • Şaşkınlık. (Arapça)
 • Behte uğramak: Şaşakalmak, şaşkınlığından donakalmak. (Arapça)
 • Şaşkınlık.

behut

 • (Çoğulu: Bühüt) İşitenleri şaşkına uğratan iftira, yalan.

beyhoş

 • (Bihûş) Şaşkın. Akılsız. Deli. Serseri. (Farsça)

beytutet / beytûtet

 • (Beyt. den) Gece kalma, geceleme.
 • Ayırmak, teferruk.
 • Gece baskın yapmak.

bi-çare / bî-çare

 • Çaresiz. Zavallı. Şaşkın. (Farsça)

bihaste / bîhaste

 • Şaşkın. Yorgun. Aciz. (Farsça)

bihuş / bîhûş

 • Şaşkın, sersem.
 • Şaşkın, sersem.

bikarar eyler / bîkarar eyler

 • Kararsız eder, şaşkın yapar.

bıtn

 • Zengin.
 • Bodur.
 • Obur.
 • Şaşkın.
 • Yalnız kendi nefsini düşünen.

buht / بهت

 • Şaşkınlık. (Arapça)

cuşacuş

 • Çok coşkun, taşkın. Pek coşkun ve taşkın bir sûrette. (Farsça)

dal

 • Kur'ân ve imân yolundan sapan. Dalâlete giden, azan.
 • Azdırıcı, sapkın.
 • Şaşkın.

dalalet

 • İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak.
 • Şaşkınlık.
 • Sapkınlık, islâmdan ayrılma, şaşkınlık.

dellal-ı aşık / dellâl-ı âşık

 • İlân edici âşık, hem âşık olan, hem aşkını ilân eden.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

ebrkar / ebrkâr

 • Şaşkın, sersem, ne yapacağını bilmeyen adam. (Ebr'in "bulutun" yerinde durmayıp gezici olmasından kinâye olarak, bu mânayı aldığı sanılmaktadır.) (Farsça)

ehl-i gaflet ve tuğyan

 • Gaflete dalanlar ve zulüm ve taşkınlıkta çok ileri gidenler.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

ehl-i küfür ve tuğyan

 • İnkârcılar, inanmayanlar ve azgınlık ve taşkınlıkta çok ileri gidenler.

ehl-i tuğyan

 • Azgınlık ve taşkınlık yapanlar, zulüm ve küfürde çok ileri gidenler.

ehvar

 • Şaşkın, şaşırmış kimse. Alık, sersem adam. (Farsça)

ehyemin

 • (Tekili: Heyeman) Âşık olmalar, şaşkınlıklar.

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

eşedd-i istibdadat

 • Baskının en şiddetlisi.

eşedd-i istibdat

 • Baskının en şiddetlisi.

fernas

 • Şaşkın, dalgın, gafil. (Farsça)
 • Şaşkınlık, gaflet, dalgınlık. (Farsça)

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

feyezan / feyezân / فيضان

 • Su taşkını.
 • Taşkın. (Arapça)

feyezan-ı hikmet / feyezân-ı hikmet

 • Hikmetin feyizli coşkunluğu, taşkınlığı.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.

fuhş

 • Edeb ve terbiyeye uymayan hareket.
 • Haddini aşmak. Çirkin, kötü. İş ve sözde taşkınlık. Haram.
 • Çok günah ve çok fena bir fiil olan zina.

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

galebe / غلبه

 • Baskın çıkma, ağır basma. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

garik-ı beht ve hayret / garîk-ı beht ve hayret

 • Hayret ve şaşkınlığa düşmek.

gevden

 • Sersem, ahmak, şaşkın, anlayışsız. (Farsça)

gulat / gulât

 • Taşkınlık gösteren, azgın. Sapık fırkalardan küfre varanlar.
 • Coşmalar, taşkınlıklar.

guluv / gulûv

 • Taşkınlık.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

hair-i bair

 • Şaşkın, sapıtmış.
 • Aklını kaybederek ne yapacağını bilemiyen.

halba

 • Ahmak. Şaşkın.
 • Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr.

hayran / hayrân / حيران

 • Şaşkın.
 • Şaşkın. (Arapça)
 • Hayran, tutkun. (Arapça)

hayret / حيرت

 • Hiçbir cihete teveccüh edemeyip kalmak. Şaşkınlık. Ne yapacağını bilememek.
 • Taaccüb, şaşkınlık. Şuuru yerinde olmama hâli.
 • Şaşkınlık. (Arapça)

hayret-bahşa / hayret-bahşâ

 • Hayret veren, şaşkınlık veren, hayrete düşüren. (Farsça)

hayret-i sırfe

 • Tam bir şaşkınlık.

hayretinden ağlama

 • Şaşkınlığın tesiriyle ağlama.

hayretzede / حيرت زده

 • Şaşkın. (Arapça - Farsça)

hemec

 • Kıymetsiz, değersiz.
 • Şaşkın.
 • Övez (denen at sineği).

hemicek

 • Şehre köyden yeni gelip bir şey bilmez şaşkın ve kaba adam.

heyeman

 • (Heym) Şaşkınlık. Tutkun olmak, âşıklık.

heym

 • (Heyemân) Şaşkınlık.
 • Âşık olma, tutkun olma.
 • Yüzü yere koymak.

hıyre-gi / hıyre-gî

 • Kamaşıklık, donukluk (göz hakkında). Şaşkınlık. (Farsça)

hudara / hudârâ / خودآرا

 • Allah için, Allah aşkına. (Farsça)
 • Allah aşkına. (Farsça)

humar-alud / humar-âlud

 • Süzgün ve baygın göz. (Farsça)
 • Kendinden geçmiş, şaşkın. (Farsça)

igtiyal

 • Baskın yapıp öldürme.

iltimah

 • (Lemh. den) Bir şeye şaşkın şaşkın bakınma.

infialat / infiâlât

 • Etkilenmeler, hareketlenmeler, taşkınlıklar.

istiğrak-ı ruhani / istiğrak-ı ruhanî

 • Tasavvufta Allah aşkından dolayı ruhen kendinden geçme hali.

iz'an-rüba-i kainat / iz'an-rüba-i kâinat

 • Kâinatın aklı alan vechesi, herkese hayret ve şaşkınlık veren yüzü.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kasr-ı garip

 • Şaşkınlık uyandıran saray.

kemal-i hayret / kemâl-i hayret

 • Tam bir hayret ve şaşkınlık.

komando

 • (Portekizce) Ask: Müstakil olarak çalışan ve baskın, sabotaj v.b. gibi özel vazifeler yapan, az sayıda askerlerden kurulu birlik, çete.

küsur

 • Fazla, aşkın.

lebriz

 • Taşacak kadar. Ağıza kadar. Taşkın. (Farsça)

li-vechillah

 • Allah için. Allah nâmına, Allah aşkına.

lillahi

 • Allah için. Allah yoluna. Allah aşkına.

magbun

 • (Gabn. dan) Alışverişte aldanmış olan.
 • Şaşkın. Şaşırmış.

magbuniyet

 • Şaşkınlık.

mebhut / mebhût / مبهوت

 • Hayretle, şaşkın, mütehayyir. Sersem.
 • Şaşkınlık içinde kalmış olan.
 • Şaşkın.
 • Şaşkın. (Arapça)

medar-ı hayret ve takdir

 • Şaşkınlık ve övgü sebebi.

medar-ı taaccüp

 • Şaşkınlık sebebi, şaşkınlığa sebep olan nokta.

mel'an

 • Dolu olan, taşkın.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

meşduh

 • Şaşkın, şaşırmış. Ürküp korkmuş.

mu'cib

 • (Aceb. den) Taaccübe, hayrete düşüren. Şaşkınlık veren.

mucib-i taaccüp / mûcib-i taaccüp

 • Şaşkınlık sebebi.
 • Şaşkınlık sebebi.

müfettin

 • (Fitne. den) Meftun ve hayran eden. Şaşkın bir hâle getiren.
 • Fitneye düşüren.

müfezzi'

 • Hayretle ve şaşkın şaşkın baktıran.

müfrit

 • (Fart. dan) İfrat eden. Haddini aşan.
 • Ölçüsüz ve taşkın hareket eden.
 • Mübalağalı.
 • İfrat eden, haddini aşan, ölçüsüz ve taşkınca hareket eden.

muhabbet-i acibe / muhabbet-i acîbe

 • Şaşkına döndüren sevgi.

muhabbetname

 • Sevgisini bildiren yazılı kâğıt. Aşkını bildiren yazı. (Farsça)

muhayyir

 • Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren.

muhayyirü'l-ukùl

 • Akıllara şaşkınlık veren.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşırarak, şaşkın bir şekilde.

mütecaviz / mütecâviz / متجاوز

 • Aşkın. (Arapça)
 • Saldırgan, tecavüzkâr. (Arapça)
 • Sarkıntılık eden, tecavüzcü. (Arapça)

mütegallibe

 • Galebe çalan, baskın çıkan (âdetler).

mütehayyir / متحير

 • Şaşkın, şaşırmış. (Arapça)

mütehayyirane / mütehayyirâne

 • Şaşkınca, şaşkın şaşkın, şaşırarak. (Farsça)

piçtab

 • Sıkıntı, telâş. (Farsça)
 • Şaşkınlık. (Farsça)

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

rafıziler / râfızîler

 • Şîanın kollarından. İmâm-ı Zeynel'âbidîn'in vefâtından sonra oğlu Zeyd'den ayrılarak, Eshâb-ı kirâm (Peygamber efendimizin arkadaşları) düşmanlığında taşkınlık gösteren, hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer'in halîfeliklerini kabûl etmeyen kimselerin mensûb olduğu bozuk fırka. Terk edenler, ayrılanlar

revafıd / revâfıd

 • Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar.

sada-yı hayret ve taaccüp / sadâ-yı hayret ve taaccüp

 • Şaşkınlık ve hayret sesi.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

şebhun

 • (Şeb-hun) Gece baskını. (Farsça)

şebihun / şebîhûn / شبيخون

 • Gece baskını. Şebhun. (Farsça)
 • Gece baskını. (Farsça)

sekre

 • Sarhoşluk.
 • Şaşkınlık.
 • Şiddet.

serab

 • Çölde, sıcak ve ışığın tesiriyle ilerde veya ufukta su ve yeşillik var gibi görünme olayı. Şaşkın hale gelme.
 • Şaşkın, şaşırmış.
 • Şaşkın hâle gelme. Çorak yerlerde, çölde sıcak ve ışığın te'siriyle ileride, yakında yahut ufukta su veya yeşillik var gibi görünme hâdisesi.

sergerdan / sergerdân / سرگردان

 • Başı dönmüş, şaşkın. Hayran. (Farsça)
 • Şaşkın, başıboş.
 • Avare, aylak. (Farsça)
 • Şaşkın. (Farsça)

şeydai / şeydâi

 • Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. (Farsça)

seylab

 • Taşkın akan su, sel.
 • (Seylâbe) Taşkın su, sel. (Farsça)

seylap / seylâp

 • Su taşkını, sel.

seylhiz / seylhîz / سيلخيز

 • Taşkın ve coşkun su. (Farsça)
 • Su taşkını, taşkın. (Arapça - Farsça)

şiddet-i tazyik

 • Tazyik ve baskının şiddeti.

süveyda

 • Kalbin siyah noktası; kalpteki basiret ve idrak merkezi, İlâhî aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda hücresi

 • Kalbin ortasında bulunduğuna inanılan küçük siyah nokta; İlâhi aşkın tecelli ettiği yer.

taaccüb

 • Hayret etme, şaşkınlık.

taaccübü mucip

 • Şaşkınlığı, gerektiren, hayret sebebi.

tasabi

 • Aşkını izhar etmek, muhabbetini açığa vurmak.

tevafukat-ı gaybiye-i acibe

 • Şaşkınlık veren gaybî tevafuklar.

teyettüm

 • Kulluk etmek.
 • Aşkın insanı hor ve zelil etmesi.

teyh

 • (Teyhâ) Şaşkınlık.
 • Hayran olmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

tufan / tûfân

 • Çok şiddetli ve her tarafı kaplayan yağmur.
 • Nuh Peygamber (A.S.) zamanındaki büyük su baskını hâdisesi.
 • Büyük su baskını.
 • Şiddetli yağmur, büyük su baskını.

tugyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık.
 • Kan galebe etmesi hali.
 • Resmî devlet kuvvetlerine karşı durmak.
 • Su baskını.

tuğyan / tuğyân / طغيان

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek, azgınlık, taşkınlık.
 • Azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme.
 • Taşkınlık, azgınlık. (Arapça)
 • Taşkın. (Arapça)

tumum

 • Su baskını.
 • Saçını kırkıp tıraş etmek.

ubab

 • Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü.
 • Cemaat, topluluk.
 • Taşkın sel suyu.
 • Pek taşkın, coşkun.

übab

 • Şiddetli ve taşkın sel suyu.

valih / vâlih / واله

 • Şaşkın. (Arapça)

valihane / vâlihâne

 • Şaşkınca. (Farsça)

veleh

 • Hayret, şaşkınlık.
 • Fazla hüzünden akıl gidip tembel olmak.

veleh-resan

 • Hayret verici, hayret edilen, şaşkınlık veren.

velehresan / velehresân

 • Şaşkınlık veren.

velhan

 • Şaşakalmış, şaşkın, sersem.

velvele-i hayret

 • Hayret ve şaşkınlık bağırtısı, sesi.

zahir

 • Engin denizler.
 • Taşkın, coşkun.
 • Semiz, tavlı ve bol olan.

zevahir

 • Dolu, taşkın, coşkun denizler.
 • Mc: Yüksek şan ve şerefler.

zıvanadan çıkmak

 • Taşkınlık göstermek. Haddini aşmak, edepsizlik etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın