LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aşağı ifadesini içeren 338 kelime bulundu...

adi / âdi

 • Bayağı, aşağı, sıradan.

adiyyet / âdiyyet

 • Adilik. Aşağılık.

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

agun

 • Baş aşağı, ters. (Farsça)
 • Uğursuz. (Farsça)

ahlak-ı rezile / ahlâk-ı rezile

 • Kötü ve aşağılık ahlâk.

akrostiş

 • yun. Edb: Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okununca manalı bir kelime veya has isim çıkacak şekilde düzenlenmiş manzume.

alem-i kesif ve süfli / âlem-i kesîf ve süflî / عَالَمِ كَثِيفْ وَ سُفْلِي

 • Şeffaf olmayan, yoğun ve aşağı âlem.

alem-i süfli / âlem-i süflî / عَالَمِ سُفْلِي

 • Aşağı, alçak âlem.
 • Aşağı âlem.

alettahmin

 • Aşağı yukarı, tahminen.

ambargo

 • Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.

amik

 • Dibi çok aşağıda, derin.
 • Mc: İnceden inceye pek ziyade araştırma ve düşünceden sonra anlaşılabilen derin ve ince mes'ele.

amudi / amudî

 • Yukarıdan aşağıya dikey olarak. Direk gibi yukarıdan aşağıya düz ve şakulünde olarak.

arz

 • (Erz) Yeryüzü, toprak, zemin, dünya.
 • Aşağı ve alçak.
 • Memleket, ülke.
 • Küre.
 • İklim.
 • Davarın ayağının altı.

arzu-yu tahkir

 • Başkalarını aşağılama arzusu.

asife

 • Buğday ve arpa başağını örten yapraklar.

ati / âtî / آتى

 • Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.
 • Gelecek. (Arapça)
 • Âtîdeki: İlerideki, aşağıdaki, gelecek olan. (Arapça)

ati-l-beyan

 • Aşağıda sözü geçen, aşağıda zikredilen.

atiyen / âtiyen / آتيا

 • Aşağıda.
 • İlerde, gelecekte.
 • Gelecekte. (Arapça)
 • Aşağıda görüleceği gibi. (Arapça)

atiyülbeyan / âtiyülbeyân / آتى البيان

 • Aşağıda açıklanacak olan. (Arapça)

atiyüzzikr / âtiyüzzikr / آتى الذكر

 • Aşağıda zikredilecek olan. (Arapça)

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

bahr-i lut / bahr-i lût

 • Filistinde seviyesi denizden aşağıda olan şaplı bir göl.

başgun / başgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

basik

 • Gövde damarı. (Dirsek içinde bulunan üç damarın aşağısında olandır.)

bazgun / bazgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

benna-guş / benna-gûş

 • Kulağın aşağı sarkan yumuşak kısmı ki, küpe asılan yerdir. (Farsça)

ber-vech-i ati

 • Gelecek tarz üzere. Aşağıdaki gibi. (Farsça)

ber-vech-i zir

 • Aşağıdaki gibi. Gelecekte görüleceği üzere. (Farsça)

bervech-i ati / bervech-i âtî

 • Gelecek tarz üzere, aşağıda olduğu gibi.

bürt

 • Nebat şekeri. Zelil, aşağılık kimse.
 • Balta.

çarmıh

 • (Çar: Dört; Mıh: Çivi) Salib. Suçluyu haça germek için kurulmuş, haç şeklinde darağacı. (Farsça)
 • Geminin direkleri başından aşağıya inen kalın ipler. (Farsça)

cedi

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

cem'-i kıllet

 • Arapça'da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları.

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

cihat-ı sitte / cihât-ı sitte

 • Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.)

cir

 • Aşağı, alt. (Farsça)
 • Eldiven, kayış vs. gibi şeyler yapılabilen tabaklanmış deri. (Farsça)

cul

 • (Çoğulu: Ecvâl) Akıl.
 • Rey.
 • Kuyu duvarı. Aşağısından yukarısına kadar kuyunun taraflarından her bir tarafı.

dah

 • Hizmetçi, uşak, cariye. (Farsça)
 • On (10). Aşer. (Farsça)
 • Korkak. Alçak, aşağılık, âdi kimse. (Farsça)

darbeha

 • Başını aşağı eğmek.
 • Muti olmak, itaat etmek, söz dinlemek.

denaet / denâet

 • Alçaklık, aşağılık.

deniyyat

 • (Tekili: Denâya) (Denî) Ahlâksızlıklar, aşağılık şeyler.

derekat / derekât

 • Derekeler, aşağı katlar.
 • Aşağılık dereceleri. En aşağı mertebeler.
 • Aşağı mertebeler.

dereke

 • Aşağı derece.
 • Aşağı inen basamak. Aşağı mertebe.
 • Sıfırın altındaki derece. Düşüklük.

derk

 • En aşağı kat, her şeyin dibi. Aşağı inen basamak.
 • Anlamak.

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

div-çe

 • Sülük. (Farsça)
 • Kadın tuzluğu adı verilen bir bitki çeşiti. (Farsça)
 • Ağaç kurdu, güve. (Farsça)
 • Arka kaşağısı. (Farsça)

duhur

 • Zillet, zelillik, hakirlik, aşağılık. Adilik.

dun / dûn / دون

 • Aşağı, alçak. Kolay. Zayıf. Gölgeli. Aşağılık. Altta, aşağıda.
 • Aşağı.
 • Alçak, aşağılık.
 • Aşağı.
 • Altta.
 • Aşağı.
 • Aşağı, alt. (Arapça)
 • Aşağılık, adi. (Arapça)

dunperver / dûnperver / دون پرور

 • Aşağılık kimseleri koruyan. (Arapça - Farsça)

dünya

 • (Müz: Ednâ) (Denâet veya dünüvv. den) En yakın, en aşağı.
 • Şimdiki âlemimiz.

edani

 • (Tekili: Ednâ) Ednâlar, en deniler, en alçaklar. Alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler.

edna / ednâ / ادنى / اَدْنَا

 • Pek aşağı, en alçak. Pek az, pek cüz'i.
 • Çok yakın.
 • Basit, küçük, aşağı.
 • Pek aşağı, en alçak.
 • Pek aşağı.
 • En aşağı. (Arapça)
 • Alçak mı alçak. (Arapça)
 • En aşağı.

edna-yı mevcudat / ednâ-yı mevcudat

 • Varlıkların en aşağısı.

ednas

 • (Tekili: Denes) Pislikler, necisler, kirler.
 • En aşağılar, âdi ve bayağı kişiler.

efsal

 • (Tekili: Fesl) Alçak, âdi ve aşağılık kişiler.

ehl-i ihanet

 • Haksız yere hakaret edenler, aşağılayanlar.

ehven

 • Daha aşağı. Daha ucuz. Bayağı. Adi.
 • Zararı az olan. En zararsız.

elye

 • (Çoğulu: Eleyât) Koyun kuyruğu.
 • Başparmağın ve dizin aşağı yanlarında olan kabaca etler.

enzal

 • (Tekili: Nezl ve Nizil) Soysuzlar, alçaklar, âdi ve aşağılık adamlar.

erazil / erâzil / اراذل

 • Reziller, aşağılıklar. (Arapça)

ervah-ı safile / ervâh-ı sâfile / اَرْوَاحِ سَافِلَه

 • Alçak, aşağılık ruhlar.

erzel / ارذل

 • En rezil, en aşağılık. (Arapça)

esbab-ı süfliye

 • Aşağı sebepler; yani müsebbebin yanında olan ve onunla beraber görünen sebepler (su ile bitkiler gibi; su sebeptir, onunla bitkilerin yeşermesi ise müsebbebdir.).

esfel / اسفل

 • En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fenâ.
 • En aşağı.
 • En aşağı. (Arapça)
 • Aşağılıkların en aşalığı. (Arapça)

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn / اَسْفَلِ سَافِل۪ينْ

 • Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.
 • Aşağıların en aşağısı.
 • En aşağı yer. Zaiflik, yaşlılık, boy bos, akıl ve anlayışın gidip çocuk gibi olmak, amel ve iş yapmaktan kesilip, sevâb kazanacak bir şey yapamaz hâle gelmek, erzel-i ömür. Cehennem'in aşağısı.
 • Cehennemin en alt tabakası, aşağının aşağısı.
 • Aşağıların en aşağısı.

esfel-i safilin-i hısset / esfel-i sâfilîn-i hısset

 • Alçaklığın en aşağı derecesi.

esfelisafilin / esfelisâfilîn

 • Aşağıların en aşağısı.

esfeliyyet

 • Aşağılık, âdilik, alçaklık.

esfelü's-safilin / esfelü's-sâfilîn

 • Aşağıların en aşağısı.

evbaşan

 • (Tekili: Evbaş) Aşağılık kimseler, âdi kişiler, alçak ve rezil insanlar. Ayak takımları.

evşab

 • Aşağılık kimse, âdi ve rezil kişi. Ayak takımı.

evşaz

 • Yardımcılar, tarafdarlar. Aşağılık ve ayak takımı olan kişiler.
 • Vücuttaki mafsallar, oynak yerler.

ezell-i nas / ezell-i nâs

 • İnsanlar içinde en rezil ve aşağılık olan adam.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

fuhş

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler.

fuhşiyat / fuhşiyât

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler; Dinen yasaklanan ve haram sayılan davranışlar.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

füru-berde

 • Öne eğilmiş, aşağı eğilmiş. (Farsça)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

fürumaye / fürûmâye / فرومایه

 • Aşağılık, alçak. (Farsça)

garbi / garbî

 • Batı ile alâkadar, Avrupa'ya mensub.
 • Aşağı Mısır'ın batı kısımları.

gavga

 • Çekirge.
 • İnsanların rezilleri. Adi, aşağılık olan kimseler.

gazgaza

 • Zillet, aşağılık.
 • Eksik, noksan.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

güruh-u hazele / gürûh-u hazele

 • Alçaklar, aşağılık kimseler.

habıt

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağıya inen. İnici. Düşen. Hübut eden.

hacat-ı süfliye / hâcât-ı süfliye

 • Aşağılık ve bayağı ihtiyaçlar.

had'

 • Baş aşağı eğmek.
 • Tevâzu etmek.

hadi / hâdî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından dilediğine doğru yolu gösteren, kullarının havâssına (seçilmişlerine) doğrudan insanların avâmına (havâsstan aşağı derecede olanlara) yarattıkları varlıkları vâsıtasıyla kendini tan ıtan yüce Allah.

hadil / hâdil

 • (Hadl. den) Aşağıya sarkıtılmış.
 • Gözlerinde ve ağzında çıban olan deve yavrusu.

hadise-i ihanet / hâdise-i ihanet

 • İhanet olayı, haksız yere hakaret etme, aşağılama olayı.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hafiz / hafîz

 • Hodbinliği, kibri, serkeşliği kırılmış kimse. Aşağı basılmış.

hakaret / hakâret / حقارت

 • Aşağılama, hakaret. (Arapça)

hakaretamiz / hakaretâmiz / حقارت آميز

 • Aşağılayıcı. (Arapça - Farsça)

hakir / hakîr

 • Aşağı, küçük, önemsiz.

har / hâr / خوار

 • Hor, hakir, âdi. Aşağı. (Dinsiz, imansız ve din düşmanı ahlaksızların ve sefihlerin vasıfları.) (Farsça)
 • Aşağılık, adi. (Farsça)

harra

 • (Hurur) Yüksekten aşağı düşmek.

haşif

 • Keskin kılıç.
 • Damdan aşağı asılmış olan karpuz.

hass

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.

hatme

 • Baştan aşağı (bütün Kur'ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek.
 • Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek.

hatr

 • Devenin kuyruğunu kâh yukarı kaldırıp ve kâh aşağı vurması.

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

hebt

 • (Hübut) İniş. Aşağı inme.
 • Aşağı indirme. Bir yere inip konmak.
 • Nüzul, illet, maraz.
 • Zayıflama.
 • Bir memlekete birisini dâhil ettirmek.
 • Eksiltmek.
 • Kötü bir hale uğratmak.

hedel

 • Devenin dudağının sarkık olması.
 • Bir şeyi aşağı indirmek.

heva

 • (Çoğulu: Ehviye) İki şeyin arasının uzaklığı.
 • Yer ile gök arası.
 • Yukarıdan aşağıya inmek.
 • Her bir boş, ıssız yer.

hevan

 • Hakaret, zillet, alçaklık, zelillik, aşağılık, horluk.

heyzale

 • İnsan sesleri.
 • Cemaat, topluluk.
 • Çok asker.
 • Büyük deve.
 • Belinden aşağısı şişman olan kadın.

hisset-i nefs

 • Nefsin aşağılığı.

hissiyat-ı süfliye

 • İnsanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hızlan

 • Rezil olma. Rüsvaylık.
 • Aşağı düşmek.
 • Muâvenetini, yardımını terk etmek.

hubut

 • Aşağıya inme, düşme.

hübut

 • Aşağı inme. İnmek. (Suudun zıddı)
 • Uyuşma, anlaşma.

hudur

 • Aşağı indirmek.
 • Bir yeri şişmek.

hulle

 • Ağır, pahalı.
 • Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise.
 • Cennet elbisesi.
 • Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa,

huni

 • yun. Dar ağızlı kaplara sıvı dökmeye yarayan; ve yukarı kısmı genişçe, aşağı kısmı dar olan âlet.

i'dadiye

 • Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus.
 • Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden sonra gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb.

idhar

 • Hakir görme, tahkir etme, aşağılatma, hor görme.

ihanet

 • Haksız yere hakaret etme, aşağılama.

ihanet etmek

 • Hakaret etmek, haksız yere aşağılamak.

ihanetkar / ihanetkâr

 • Hakaret eden, aşağılayan.

ihanetkarane / ihanetkârâne

 • Hakaret ederek, aşağılayarak.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihsas

 • Aşağılık işler yapma.
 • Cimrilik, pintilik, hasislik.

ihtifaz

 • (Bastırarak) Aşağılatma.

ihtitat

 • Yukarıdan aşağı indirme.

ıkma'

 • Gelen bir kimseyi geri döndürme.
 • Birisini aşağılama.

iknaiyyat-ı hitabiyye

 • Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır.

ilmiye rütbeleri

 • İlmiye denilen ulema sınıfına mahsus rütbeler. Rütbeler, aşağıdan üste doğru şöyle idi: Müderrislik, kibar-ı müderrisîn, mahreç mevleviyeti, bilâd-ı hamse mevleviyeti, Haremeyn-iş şerifeyn mevleviyeti, İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği.

inhibat

 • Yukarıdan aşağı inme.

inhifaz

 • Aşağılanma, alçaklanma.
 • Çökkünlük.

inhitat

 • Aşağılanma, aşağı inme.
 • İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma.
 • Kuvvetten düşme.
 • Bir şişin inmesi.
 • Düşme, inme.

inhiva

 • Yukardan aşağı düşme.

intikas / intikâs

 • (Nüks. den) Başaşağı dönme veya düşme.

ırak / ırâk

 • Dicle nehrinden aşağı Basra'ya kadar Şat Suyu'nun iki tarafı olan memleket.
 • Su kenarı.
 • Kökler, asıllar, bünyadlar.
 • Uzak.

irda'

 • Helâk etme, aşağı düşürme.

irgam

 • Aşağılatma. Hor, hakir kılma.
 • Burunu kırma.
 • Yere sürtme.
 • Galip olma.
 • Kahretme.

irha'

 • Gevşetme, aşağı salıverme ve sarkıtma. Koyverme, salıverme.
 • Dilmek, dilim dilim etmek.

irtikas

 • Baş aşağı olmak.
 • Bir hâdiseye yakalanmak.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

iskat

 • Düşürme, aşağı alma.
 • Hükümsüz bırakma, iptal etme.

istifale

 • Tecvidde: Bir harfin, okunduğu zaman aşağı çene tarafına düşüp üst damağa yükselmesi. Bu hâlde ağızdan çıkan harfler: "Müsta'liye" harflerinin zıddıdır. Bu harfler: "Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, Dal, Zel, Rı, Ze, Sin, Şın, Ayın, Fe, Kaf, Kef, Lâm, Mim, Nun, Vav, He, Yâ" dır.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istihfaf / istihfâf

 • Küçük ve aşağı görmek, küçümsemek, tahkir ve tahfif etmek.
 • Küçük ve aşağı görme, ehemmiyet vermeme, küçümseme.

istihkar / istihkâr / استحقار

 • Aşağılama. (Arapça)

istihza'

 • (İstihdâ') Alçak gönüllülük göstermek, kendisini aşağı tutmak.

istirzal

 • (Rezalet. den) Rezil sayma. Kepaze, bayağı ve aşağılık görme.

istisgar / istisgâr

 • Küçük ve aşağı görmek.

istizlal

 • (Zill. den) Aşağılık ve zelil görme.
 • Bayağı ve âdi görülme.

ıttıla'

 • (Tulu. dan) Haberli olmak. Öğrenmek. Haberi, malumatı bulunma.
 • Yukarıdan aşağı bakmak.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

izar

 • Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.
 • İsmet, iffet.
 • Zevce.

izn

 • (İzin) Yasağı kaldırmak. Bir şeye ruhsat vermek. Yol vermek. Hizmetten çıkarmak.

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

kaside / kasîde

 • Onbeş beyitten aşağı olmamak, bütün beyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleri övmek üzere yazılan nazım. Koçaklama.

kefa'

 • Kabı başaşağı etmek, ters çevirmek.

kema biş / kemâ biş

 • Aşağı yukarı. Takriben. (Farsça)

kemabiş / kemâbîş / كمابيش

 • Az çok, aşağı yukarı. (Farsça)

kemine

 • Hakir. Aşağı. Dûn. Âciz. Noksan. Eksik.

kemter

 • Aciz. Fakir. İtibarsız. (Farsça)
 • Başka şeylere göre daha az olan. Pek aşağı. (Farsça)
 • Noksan, eksik. (Farsça)

kemterane / kemterâne

 • Acizce, aşağıca.

kemterin / kemterîn

 • Pek âciz ve güçsüz. Çok hakir. (Farsça)
 • En küçük, en âşağı. Pek çok noksan veya eksik. (Farsça)

kesid

 • Sürümsüz, geçmez, aranmaz. Bayağı, aşağı.

küra'

 • (Çoğulu: Ekru-Ekâri) İnsanda boyundan aşağısı; hayvanda topuktan aşağısı.
 • Koyun ve sığır baldırı.

lak

 • Hakir, zelil, aşağı. (Farsça)
 • Tahta kadeh. (Farsça)

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

lat'

 • Yalamak.
 • Ayağıyla bir kimsenin belinden aşağısına vurmak.

leamet

 • Alçaklık, âdilik, zillet, denaet, aşağılık.

leiman

 • (Tekili: Leim) Alçak, zelil ve aşağılık kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

liam

 • (Tekili: Leim) Alçak, aşağılık ve zelil kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

ma'kus

 • Tersine dönmüş, aksetmiş, başaşağı çevrilmiş, zıddı.
 • Uğursuz.

ma-dun

 • Aşağı. Alt. Alt derece.

madun / mâdun / mâdûn / مادون / مَادُونْ

 • Alt, aşağı, alt derece.
 • Aşağı, alt derece.
 • Alt, aşağı, alt derece, emir altında bulunan.
 • Ast, aşağıda, alt. (Arapça)
 • Aşağı.

mahkür

 • Aşağılanan, küçük düşürülen.

mahruz

 • Kepâze, rezil, rüsvay, aşağılık, âdi. İtibarsız.

mehbit

 • Bir şeyin indiği yer. İnilecek yer. Yukarıdan aşağı inilecek yer. Düşülen yer.

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

menkus

 • (Nüks. den) Tersine çevrilmiş. Baş aşağı edilmiş.

mesfur

 • Yazılmış, adı geçmiş. (Bu tabir, eskiden daha ziyade hakaret görmesi icabeden aşağılık kimseler hakkında kullanılırdı.)

mevcudat-ı süfliye / mevcudât-ı süfliye / مَوْجُودَاتِ سُفْلِيَه

 • (Semavata göre) Aşağıdaki varlıklar.

mevsume

 • Tamamen baştan aşağı süslü zırh.
 • Bahar yağmuru ile ıslanmış toprak.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

mezebbe

 • Sinekli yer.
 • Dizin aşağısındaki kaba etlerin etrafı.

mezellet

 • Aşağılık, zelillik.

mezmum / mezmûm

 • Aşağılanmış, kınanmış.

mezrevan

 • Dizin aşağısındaki kaba etlerin etrafı.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mimsiz medeniyetperest

 • "Deniyetperst", aşağılık şeylere düşkün kimse.

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

muhazele

 • Hakirlik, aşağılık, rezillik.

müheddel

 • Aşağı indirilen.

muhtekir

 • Hakir ve hor gören. Aşağı ve adi kabul eden. İhtikar eden.

muhteşi'

 • Kendini aşağı gören.

mülazım

 • Bir kimseye bağlı gibi olan.
 • Maaşsız acemilik hizmeti.
 • İlmiyyede: Medrese tahsilini bitirip icazet alan. Stajyer.
 • Eskiden askerlikte yüzbaşıdan aşağı rütbelerin derecesi, ünvanı.

münekkes

 • Başaşağı edilmiş.

münhadir

 • İnişli, eğik.
 • Yokuşaşağı inen.

münhafıza

 • Harf söylenirken alt damaktan dilin ayrılması hâli.
 • Aşağılanmış olan.

münhatt

 • Aşağı inen, inhitât eden. Alçak. Çukur.

münhebit

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağı inen. İnmiş, düşmüş.

münhedil

 • Sarkmış, aşağı salıverilmiş. Sarkık.

müntekis

 • Başaşağı dönen. Tersine yuvarlanan.

münzel

 • (Nüzul. den) İndirilmiş, yukardan aşağıya kısım kısım inmiş olan.

münzil

 • İnzal eden, aşağı indiren. Bir şeyi indiren.

müstehiff

 • Hor ve hakir görüp aşağı ve bayağı sayarak alay edip eğlenen.

mütedenni

 • Tedenni eden, gerileyen, aşağılanan.

mütehaddir

 • Yuvarlanan, yokuş aşağı giden.

mütenekkis

 • Ters dönüp başaşağı olan kimse.

mütenezzil

 • (Nüzul. den) Tenezzül eden, aşağı inen. Alçak gönüllülük eden.

müterakkıs

 • Aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı inen, aynı tarzda sallanıp hareket eden.

müteseffil

 • (Çoğulu: Müteseffilîn) Sefil ve aşağı olan, bayağılaşan.

müteseffilin / müteseffilîn

 • (Tekili: Müteseffil) Sefilleşenler, aşağılık olanlar.

müzdecir

 • Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden.
 • Men'eden.

müzemmem

 • Aşağılık, bayağı ve küstah adam.

müzeyyifane / müzeyyifâne

 • Tezyif ederek, aşağılayarak.
 • Alay derecesine, hakaret edercesine. Aşağı görürcesine. (Farsça)
 • Tezyif ederek, aşağılayarak.

müzill

 • Bâzı kullarını aşağı ve zelîl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

na'l

 • Nal. Ayağa giyilen tahta ayakkabı veya hayvanların ayağına çakılan demir.
 • Oturulacak yerlerin en aşağısı.

namerd / nâmerd / نامرد

 • Alçak, aşağılık, namert. (Farsça)

nazil / nâzil

 • (Nüzul. dan) Nüzul eden, inen, yukardan aşağıya inen, bir yere konan. Bir yerde konaklayan.
 • Yukarıdan aşağıya inen.
 • Bir yere konan, konaklayan.

nazil olmak / nâzil olmak

 • Yukardan aşağıya inmek; mukaddes kitabların vahiy yoluyla peygamberlere gönderilmesi.

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • İnsanı hep kötülük ve aşağılık işler yapmaya sürükleyen nefs. Nefs-i emmâre.

neks

 • Başaşağı etmek, ters döndürmek.
 • Aynı hastalığın geri gelmesi.

neküs

 • (Nekis - Neküs) Baş aşağı etmek.

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

nigun

 • Tersine dönmüş, altüst olmuş, başaşağı. (Farsça)
 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

nigunsar / nigunsâr

 • Başaşağı. (Farsça)

nişib

 • (Yukarıdan aşağıya) iniş. (Farsça)

nüzul / nüzûl

 • İniş, inmek, aşağı inmek, konaklamak.
 • Nüzül, felç hastalığı.
 • Hacıların Mina'ya gelip konaklamaları.
 • Aşağı inme.
 • Konaklama. Kur'ân sûrelerinin inişi, vahyin gelişi.
 • Gökten aşağıya inme.

pa-çe

 • Küçük ayak. Pantolon, şalvar gibi şeylerin dizden aşağı olan kısmı. Paça. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağı. (Farsça)
 • Koyun, keçi ve sığır ayağından yapılan yemek. (Farsça)

payin / pâyin / پایين

 • Aşağı. Aşağı taraf. (Farsça)
 • Merdivenin ilk basamağı. (Farsça)
 • Aşağı. (Farsça)

pespaye / pespâye

 • Aşağı, alçak.

pest

 • Alçak, aşağı. Hafif, yavaş ses. (Farsça)
 • Sesi galiz, kalın ve korkunç olan. (Farsça)
 • Aşağı.

pestpaye

 • (Çoğulu: Pestpayegân) Payesi, derecesi aşağı olan, âdi. Alçak. Bayağı. Pespaye.

radde

 • Derece. Rütbe. Sıra. Kerte. Mertebe.
 • Aşağı yukarı.
 • Fayda, menfaat.
 • Çizgi, hat.

reks

 • (Rekkese) Geri döndürmek, çevirmek, tepesi aşağı etmek.

rübb

 • (Çoğulu: Rubub) En aşağı derece ile pişmiş ve üçte birinden azı gitmiş olan sıkılmış üzüm.

rüsva-yı alem / rüsva-yı âlem

 • En aşağılık ve âdi adam.

safil / sâfil / سافل

 • Aşağı.
 • Aşağı, aşağıda. (Arapça)

safile

 • Dip, alt taraf. Bir şeyin aşağısı.

safilin / safilîn / sâfilîn

 • Alçaklar, aşağılar, sefiller. Allah'tan (C.C.) uzak olanlar.
 • Aşağı taraflar.
 • Aşağılar.

safiliyyet

 • Alçaklık, aşağılık.

sagır

 • Zelil ve aşağılık kimse.

şahmerdan

 • (Şâh-ı merdan) Mertlerin şahı, Hazret-i Ali (R.A.). (Farsça)
 • Aşağı yukarı çıkan büyük demir tokmak. (Farsça)

san'at-üt tedelli

 • İlm-i belagatın bir kaidesi. En âlâdan başlayıp ednaya doğru gitme, yukarıdan aşağıya inme san'atı.

sebükser / سبك سر

 • (Çoğulu: Sebükserân) Hafif düşünceli. (Farsça)
 • Sefih, aşağılık. (Farsça)
 • Dangalak. (Farsça)
 • Aşağılık. (Farsça)

şecere-i tubaa / şecere-i tubaâ

 • Cennet'teki saadet ağacı, dalları aşağıda ve kökü yukarıda olan Tuba ağacı.

sefalet / sefâlet

 • Düşkünlük, aşağılık.

sefele

 • (Tekili: Sâfil) Alçak kimseler. Aşağı kimseler. Alçaklar.

sefil / sefîl / سفيل

 • Düşkün, aşağı.
 • Aşağılık. (Arapça)
 • Yoksul. (Arapça)

sefile / سفيله

 • Aşağılık kadın. (Arapça)
 • Yoksul kadın. (Arapça)
 • Orospu. (Arapça)

şerce

 • Dağdan aşağı sahraya inen akıcı su.

sernigun / sernigûn / سرنگون

 • Baş aşağı olmuş. (Farsça)
 • Tersine dönmüş. (Farsça)
 • Bahtsız. (Farsça)
 • Başaşağı, tepetakla. (Farsça)
 • Sernigûn olmak: Tepetakla olmak, başaşağı gelmek, yenilmek. (Farsça)

sert

 • Aşağı getirmek.
 • Yutmak.

sertapa

 • Baştan ayağa. Baştan aşağı. (Farsça)

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

sevl

 • Karnı göbeğinden aşağıya sarkmak.

seyr-i anillah-i billah / seyr-i anillah-i billâh

 • Yüksek bilgilerden, aşağı bilgilere inme. Tasavvufta nihâyete (maksada) ulaşan velînin geri dönmesi ve mahlûkları bilmeğe kadar inmesi.

şib

 • İniş. Aşağı doğru eğiklik. (Farsça)

sille-i zillet

 • Aşağılık ve horlanma tokadı.

süfli / süflî / سفلى

 • Aşağı, alçak.
 • Aşağıda bulunan.
 • Alçak, pek aşağı olan.
 • Aşağı, adi.
 • Aşağıda bulunan, alçak, âdi, bayağı, kılıksız, kıyafetsiz.
 • Aşağı, aşağıda. (Arapça)
 • Adi, bayağı. (Arapça)

süfliyat / süfliyât

 • Aşağı şeyler.

süfliyet

 • Aşağılık, adilik.
 • Alçaklık, aşağılık.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

ta'

 • Alçak, iniş yer.
 • Başı aşağı etmek.

tahaddür

 • (Hadr. dan) İnişe doğru akıp gitme.
 • Yokuş aşağı hızla inme.

tahalhul

 • Deprenmek, harekete gelmek.
 • Aşağı etmek.

tahdim

 • Hizmet ettirmek.
 • Atın ayaklarının beyazlığı dirseklerinden aşağı olmak.

tahfiz

 • Aşağı indirmek.
 • Asan etmek, kolaylaştırmak.

tahkir / tahkîr / تحقير

 • Aşağılama, hafife alma, hakaret etme.
 • Hareket etmek. Hor görmek. Küçük görmek. Aşağı ve alçak addetmek.
 • Aşağılama.
 • Küçümseme, aşağılama. (Arapça)
 • Tahkîr edilmek: Aşağılanmak. (Arapça)
 • Tahkîr etmek: Aşağılamak. (Arapça)

tahkir eden

 • Aşağılayan, hakaret eden.

tahkir etmek / tahkîr etmek

 • Hor görmek, kötülemek, aşağılamak, birine veya bir şeye söz ve hareketle hakâret etmek, saygı ve hürmet gösterilmesi, üstün tutulması lâzım olan şeyleri aşağı tutmak, saygısızlık etmek.

tahkiramiz / tahkîrâmiz / تحقير آميز

 • Aşağılayıcı. (Arapça - Farsça)

tahkirat / tahkirât

 • Hakaretler, aşağılamalar.
 • Aşağılamalar.

tahkirkarane / tahkirkârâne

 • Aşağılayarak, hakaret eder tarzda.
 • Aşağılarcasına.

tahmin

 • (Hamn. dan) Aşağı yukarı bir fikir söylemek. İhtimallere dayanan düşünce. Zayıf delil ile hüküm ve kıyas etmek.
 • Aşağı yukarı belirleme.

tahminen / tahmînen / تخمينا

 • Takriben, aşağı yukarı.
 • Tahminle, aşağı yukarı. (Arapça)

taht / تحت

 • Alt, aşağı.
 • Alt. Aşağı.
 • Gr: Gelecek olan zamir.
 • Alt, aşağı. (Arapça)

tahzil

 • Aşağılatmak, alçaltma, bayağılaştırma.

takrib

 • Yaklaştırma. Aşağı yukarı ve tahmin ile kat'i olmayan şey söyleme. Tahmin.
 • Yolunu bulma.

takriben

 • Tahminen. Yaklaşık olarak. Aşağı yukarı.

tasvib

 • Münasib görmek. Uygun ve doğru bulmak.
 • Aşağı indirmek.

tata'tu'

 • Başını aşağı eğmek.

tatamün

 • Aşağı düşmek.
 • Meyelân etmek, eğilmek.

tazarru'

 • Kendini alçaltarak, aşağı görerek, Allahü teâlâya yalvarma.
 • Tövbe etmek.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tedbih

 • Rükuda başını çok aşağı eğmek.

tedelli / tedellî

 • (Çoğulu: Tedelliyât) Tevazu gösterme.
 • Nazlanma.
 • Aşağıya inme.
 • Eğilme.
 • Uzanıp aşağıya inme, eğilme.

tedenni

 • Aşağı düşme. Aşağı inme.
 • Daha kötü bir derekeye düşme. Tenezzül etme. Maddi ve mânevi gerileme. Terakkinin zıddı.

tedenniyat / tedenniyât

 • (Tekili: Tedenni) Gerilemeler, tedenniler, aşağılamalar.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tedric-i habit / tedric-i hâbit

 • Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i sâid denir.

tefrit

 • Ortanın altında kalmak, normalden aşağı olmak.
 • Ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak. (İfratın zıddı)

tehdil

 • (Budak) aşağı eğilmek.
 • (Dudak) aşağı sarkmak.

tehevvün

 • Hakir kılınma. Horlanma. Hakaret görme. Aşağılanma.
 • Aşağılanma.

tenahi

 • Son bulma, bitme, tükenme.
 • Yasağı kabul ile geri durmak.

tenavüş

 • Aşağı tutmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Alıp yemek.

teneccüc

 • Çok olmak.
 • Zayıflamak, süst olmak.
 • Aşağı gelmek.
 • Geniş yer tutmak.

tenekküs

 • (Nüks. den) Başaşağı olma.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

tenezzül eden

 • Aşağıya inen.

tenkis

 • Başaşağı etme. Sernigun etme.
 • Boşaltma.

tenzil

 • Bir şeyin bir miktarını çıkarmak.
 • İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir.)

terakkus

 • Raksetme, dansetme.
 • Devamlı aşağı inip yukarı çıkma.

tereddi

 • Gerilemek. Soysuzlaşmak. Aşağı düşmek.
 • Şal ve örtü örtünmek.

terzil

 • Rezil etme, aşağılama.

terzil etmek

 • Aşağılamak, rezil ve alçak göstermek.

teseffül

 • Örtme.
 • Aşağı sarkma.
 • Bayağılaşma, aşağılaşma.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

tesevvür

 • Yüksekten aşağı inmek.

tesfil

 • (Çoğulu: Tesfilât) (Süfl. den). Aşağılaştırma, sefilleştirme, bayağılaştırma.

tevazu' / tevâzu'

 • Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemek.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.
 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

tezlil / tezlîl / تذليل

 • Birisini tahkir etme, aşağılatma. Zelil ve hakir bulma.
 • Aşağılama, hor ve hakir görme.
 • Zillete düşürme, aşağılama.
 • Aşağılama, zelil etme. (Arapça)

tezlil etme

 • Aşağılama, küçük görme, horlama.

teznub

 • Kuyruğu tarafından olmaya başlayan hurma salkımı.
 • Tülbendin aşağı sarkan tarafı.

tezyif / tezyîf / تَزْي۪يفْ

 • Küçük düşürme, aşağılama.

tuba / tûbâ

 • Ne hoş. Ne iyi. Her şeyin iyisi ve efdali.
 • İyilik, güzellik. Baht.
 • Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağaç ismi.
 • Çok berrak ve saf olan.
 • Saâdet. Hayır. Devlet.
 • Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacı.
 • Kökü göklerde ve dalları aşağıda olan Cennet ağacı.

tumur

 • Aşağı sıçramak.
 • Doldurmak.
 • Seyahat edip gitmek.
 • Defnetmek, gömmek.

unat

 • (Tekili: Ani) Esirler.
 • Adi, bayağı ve aşağılık kimseler.

vajgun / vâjgûn / واژگون

 • Baş aşağı, tepetakla, tersyüz olmuş. (Farsça)

varun / vârûn / وارون

 • Ters, başaşağı. (Farsça)

varune / vârûne / وارونه

 • Ters, başaşağı. (Farsça)

vasıta-i zillet

 • Aşağılanma aracı.

vazi' / vazî' / وضيع

 • Alçak, aşağı. (Arapça)
 • Mütevazi. (Arapça)

vegadet

 • Akılsızlık.
 • Adilik, bayağılık, aşağılık, alçaklık.

yevm-i fasl

 • İnsanların kısım kısım ayrıldığı ve davalarının halledildiği kıyamet günü. Bundan başka kıyamet gününe aşağıdaki isimler de verilir: Yevm-ül cem', yevm-ül cevab, yevm-ül cezâ, yevm-üd din, yevm-ül ahd, yevm-ül feza-ul ekber, yevm-ül haşr, yevm-ül hisâb, yevm-ül ivaz, yevm-ül karar, yevm-ül karia, ye

zelil / zelîl

 • Hor, hakir, alçak. Aşağı tutulan.
 • Alçak, aşağılık.
 • Aşağı, alçak, hor, hakîr.

zelil gösterme

 • Aşağılama, hor, hakir görme.

zelilane / zelilâne

 • Alçakça. Hakir ve aşağılık kimselere yakışır şekilde. (Farsça)

zenim

 • Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp sonradan ona katılan kimse.
 • Aşağılık.

zeval

 • Zail olma, sona erme.
 • Aşağılama, inme.
 • Güneşin başucunda, tam tepeden bulunma zamanı zeval vakti, öğle vakti.

zevk-i süfli / zevk-i süflî

 • Alçak, aşağılık zevk.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR