LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te açmak ifadesini içeren 113 kelime bulundu...

badi / bâdî / بادی

 • Sebep olan, yol açan. (Arapça)
 • Bâdî olmak: Sebep olmak, yol açmak. (Arapça)

bahs

 • Kazmak.
 • Ayırmak.
 • Saçmak.
 • Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey.
 • Teftiş.
 • Söz münazarası, muaraza, mübahese.
 • Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama.
 • İddialaşma.

bais / bâis / باعث

 • Yol açan, sebep olan. (Arapça)
 • Bâis olmak: Yol açmak, sebep olmak. (Arapça)

bakr

 • Açmak.
 • Genişletmek.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

belk

 • Kapı açmak.
 • Ak ile kara alaca olma.
 • Büyük terazi.

bizz

 • Açmak, feth.

cesten

 • Atlamak, sıçramak. Kaçmak, kurtulmak. Atılmak. (Farsça)

def'

 • Ortadan kaldırmak, Öteye itmek.
 • Mâni' olmak. Savmak. Savunmak.
 • Himaye etmek.
 • Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak.

derkaa

 • Kaçmak, firar.

ebr

 • Ürkmek. Kaçmak.

efk

 • (Ufuk) Yalan söyleme.
 • Kaçmak. Bir işten sapmak.

fagr

 • Açmak.

farz

 • Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.)
 • Takdir veya beyan eylemek.
 • Bir şeyi delmek, gedik açmak.
 • Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
 • Addet

fass

 • Yüzük taşı.
 • Kemiğin oynak yeri.
 • Meyve içi. Lüb.
 • Kitabın bend ve mebhası.
 • Mektup ve emsâlinin mühürünü açmak.
 • Mc: Gözbebeği.

fazz

 • Kırmak. Dağıtmak.
 • Fethetmek, açmak.

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

fers

 • Dağıtmak. Saçmak.
 • Ciğer parçalamak.
 • Hurma çekirdeğinin kabuğunu soymak.
 • Atın pisliği. Fışkı.

ferşeha

 • İki ayak arasını açmak.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

feth-i bab

 • Kapı açmak.

fethetmek

 • Açmak.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

fette

 • Açmak.
 • Yardım.
 • Hüküm.

firar / firâr / فرار

 • Kaçmak. Kaçış.
 • Kaçış, kaçma. (Arapça)
 • Firâr etmek: Kaçmak. (Arapça)

firari seyahat / firarî seyahat

 • Kaçmak için yapılan seyahat.

fıtr

 • Oruç açmak, iftar etmek.

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

hardal

 • Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılır.

hasa

 • Toprak saçmak.

hasv

 • Toprak saçmak.
 • Az birşey vermek.

herab

 • Kaçmak, firar etmek.

his / hîs

 • Ürkmek.
 • Kaçmak, firar.

huml

 • Kaçmak.
 • Korkmak.

husumet / husûmet

 • Dâvâ açmak.
 • Düşmanlık.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

iblak

 • Alaca olmak. Kapı açmak.

ibrinşak

 • Ağaçta çiçek açmak.

ifrac

 • Açılma.
 • Ayrılmak.
 • Genişletmek.
 • Açmak.

ifsah

 • Açmak, genişletmek.

iftah

 • Açmak. Fethetmek.

iftar / iftâr / افطار

 • Oruç açmak. Oruç açılırken yenen yemek. (Zıddı: İmsak)
 • Oruç açma. (Arapça)
 • Ramazan ayında verilen akşam yemeği. (Arapça)
 • İftâr etmek: Oruç açmak. (Arapça)

iftitah

 • (Fetih. den) Açmak, başlamak, fethetmek. Zabtetmek.

ıhtilas

 • Hırsızlık için gelip bir şey alıp kaçmak.

ihtimal-i küfri / ihtimal-i küfrî

 • "Ya yoksa" diye ihtimal vererek iman ve inançtan kaçmak.

ikame

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.

ikame-i dava / ikame-i dâvâ

 • Dâvâ açmak.

ir'ad

 • Tehdid etmek, korkutmak. Muztarib etmek.
 • Kılıç parlatmak.
 • Kadın yüzünü kendisi açmak.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

istiftah

 • Siftah etmek. Başlamak. Açmak.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kaşt

 • Deri yüzmek.
 • Açmak.
 • Koparmak.

kazh

 • Atmak, saçmak.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

keşf

 • Açmak.
 • Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.
 • Açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyin üzerindeki kapalılığı kaldırmak.
 • Evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi.

keşt

 • Soymak.
 • Keşfetmek.
 • Fazlalığı kesmek. Koparmak.
 • Açmak. Deriyi yüzmek.
 • Yüzden perdeyi kaldırmak.

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

küşad / كشاد

 • Açmak, açılış.
 • Açma. (Farsça)
 • Açılma, açılış. (Farsça)
 • Küşâd etmek: Açılış yapmak, açmak. (Farsça)

küşadetmek

 • Açmak. Açış merâsimi.

kuule

 • Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.

lağım

 • Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır.
 • Kazurat ve çirkef sularının akmasın

ma'l

 • Evmek, acele etmek, tez tez gitmek.
 • Alıp kaçmak.

mecc

 • Ağızla su püskürmek.
 • Sulu şeyler atmak ve saçmak.

mecra açmak / mecrâ açmak

 • Kanal açmak.

muazere

 • İnadlaşmak.
 • Yardımlaşmak.
 • Birbirinden kaçmak.
 • Ekin kuvvetlenmek.

muhalese

 • Bir şeyi alıp kaçmak.

müharebe

 • Kaçmak, firar.

mukarrihat

 • (Tekili: Mukarrih) Yara açmakta kullanılan etkili ilâçlar.

münasere

 • Saçmak.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nakb

 • (Çoğulu: Enkâb) Delmek, delik açmak.
 • Girmek.
 • Dağ içindeki yol.

nazh

 • Su serpmek, su saçmak.
 • Suyun çok olması.
 • Suyun, pınarından çıkıp akması.
 • Defetmek, kovmak.

nedd

 • Gitmek.
 • Kaçmak.

nefret

 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.
 • Birisinin yakını ve akrabası.
 • Tiksinmek, ürküp kaçmak.

nefş

 • Açmak.
 • Yapmak.
 • Yün ve pamuk atmak.
 • Davarların, geceleyin yayılıp çobansız otlaması.

nesr

 • (Nesir) Çoğaltmak, saçmak, yaymak.
 • Manzum olmayan söz veya yazı.

nevs

 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • Kaçmak, firar etmek.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.

nifar

 • İntikal etmek, göçmek.
 • Dağılıp kaçmak.
 • Ürkme, korkma, çekinme.
 • Nefret gösterme.

nisar / nisâr / نثار

 • Saçmak, dağıtmak.
 • İ'ta etmek. Vermek.
 • Saçmak.
 • Saçma. (Arapça)
 • Nisâr etmek: Saçmak. (Arapça)

pa-çile

 • Karda yürüyüp yol açmak gayesiyle ayağa giyilen bir çeşit ayakkabı. (Farsça)

pervaz

 • Uçmak, kanat açmak.
 • Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. (Farsça)
 • Nur. (Farsça)
 • Karargâh. (Farsça)
 • Saçmak. (Farsça)
 • Hücre. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)
 • Ayna. Dolap. (Farsça)
 • İnce, uzun tahta. (Farsça)
 • Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

rahnedar

 • Rahnedar etmek
 • Gedik: Açmak.
 • Zarar vermek.
 • Rahnedar olmak
 • Yarılmak, gedik: Açılmak.
 • Bozulmak, zarar görmek.

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

reşraş

 • Kavak ağacı.
 • Su veya yağ damlayan kebap.
 • Su saçmak.

sefr

 • Ev süpürmek.
 • Yüzünü açmak.
 • Yazı yazmak.
 • Islâh etmek, düzeltmek.

sefy

 • Savurmak. Saçmak.

şehav

 • Açmak, feth.

şekva

 • Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek.
 • Su kabının ağzını açmak.

şerh

 • Yarmak, açmak, açıklamak; bir kitâbın metnini kelime kelime açıklayıp îzâh etmek.

şirad

 • Dağılmak.
 • Kaçmak.

ta'rid

 • Kaçmak.
 • Gitmek.

taftir

 • Orucunu açmak.

tahlil

 • (Hall. den) Sirkeleştirme. Ekşitme.
 • Dişlerini hilâllamak. Gerçek yere yemin etmek.
 • Açmak.

tahsa'

 • Toprak saçmak.

tayy

 • Bükmek, sarmak, dürmek.
 • Kaldırmak.
 • Geçmek.
 • Açmak.
 • Çıkarmak. Bir haberi ketmetmek. Kasten açtırmak.
 • Atlama, üzerinden geçme.

tecbib

 • Ürkmek. Kaçmak.
 • Davarın ön ayaklarının dizlerine kadar beyaz olması.

tefe'ül / تفأل

 • Fal açmak, bazı olayları uğurlu saymak, olacak şeyleri tahmin etmek.
 • Fal açmak.
 • Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.
 • Olacak şeyi tahmin etmek. (Zıddı: Teşe'üm)
 • Fal açma. (Arapça)
 • Hayra yorma, uğur sayma. (Arapça)
 • Tefe'ül etmek: (Arapça)
 • Fal açmak. (Arapça)
 • Hayra yormak, uğur saymak. (Arapça)

tefessüh

 • Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
 • Mecliste çekilip bir adama oturacak yer açmak.

teflic

 • Açmak.

teflil

 • Gedik açmak, yarmak.

tefric

 • Gönül açmak. Gam ve tasa gidermek.

tefsir / tefsîr

 • Örtülü bir şeyi açmak, yorumlamak.
 • Kur'ân-ı Kerim'in anlamını açıklayan bilim.
 • Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur'ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın murâdını) anlamak. Bu işi yapabilen âlime müfessir denir.

teftih

 • (Çoğulu: Teftihât) (Feth. den) Açmak.
 • Bırakmak.
 • Yarmak, yardırmak.
 • Geğirmek.

teftik

 • (Fetk. den) Yün, pamuk gibi şeyleri ditmek, tarayıp açmak.

tenafür

 • Birbirinden kaçmak. Ürkmek.
 • Uzağa çekilmek.
 • Bir mes'elenin halli için hâkime başvurmak.
 • Edb: Kulağa hoş gelmeyen hece veya kelimelerin bir arada bulunması.

tenahnuh

 • Öksürerek boğazını açmak, öksürmek. Öhö öhö demek.
 • Fık: Zaruret olmasa bu öksürük namazı bozar.

tenfiz

 • Silkmek.
 • Saçmak, dağıtmak.

terb

 • Bir nesneyi toprakla örtmek, üstüne toprak saçmak.

tevahhuş

 • Korkmak. Ürkmek. Kaçmak.
 • Hâli, tenhâ ve ıssız olmak.

üfuk

 • (Efk) Yalan söylemek.
 • Kaçmak.
 • Bir işten sapmak.

vatş

 • (Çoğulu: Evtâş) Açmak.

zer'

 • Yaratmak.
 • Yere tohum saçmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın