LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te a m kelimesini içeren 56 kelime bulundu...

anha minha

 • Şundan bundan, şöyle böyle ederek, şu bu, öteberi.

ankara maarif dairesi

 • Ankara Eğitim Dairesi; Millî Eğitim Bakanlığı.

avrupa medeniyet-i habise kısmı

 • Avrupa medeniyetinin çirkin, pis kısmı.

avrupa medeniyet-i sefihanesi

 • Helâl olmayan zevk ve eğlencelere aşırı düşkün olan Avrupanın medeniyeti.

beka müddeti

 • Kalma müddeti, süresi.

bilvasıta müteharrik

 • Bir başka unsur aracılığıyla harekete geçen.

eyne's-sera mine's-süreyya / eyne's-serâ mine's-süreyyâ

 • "Yer nerede, Ülker takım yıldızı nerede?" (birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenir).

fırka müteassıpları

 • Parti mutaassıpları, parti bağnazları.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

haza min fadli rabbi / hâzâ min fadli rabbî

 • "Bu Rabbimin bir ihsânıdır.".

i'tikadda mezheb / i'tikâdda mezheb

 • Îmân edilecek, inanılacak husûslarda tâbi olunan, uyulan yol.

ibaha mezhebi / ibâha mezhebi

 • Dinî kuralları, ahlâk ve namus prensiplerini, şahsî mülkiyet kavramını tanımayan sözde özgürlükçü batıl bir akım.

icra memuru

 • Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru.

iddia makamı / iddiâ makamı / اِدِّعَا مَقَامِي

 • Savcılık.

ısparta müddeiumumiliği

 • Isparta Savcılığı.

ısparta müddeiumumisi / ısparta müddeiumumîsi

 • Isparta Cumhuriyet Savcısı.

ıtk ala mal / ıtk alâ mal

 • Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve miktarı malum bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azad edilmesidir. Buna "Itk alâ cu'l" da denir.

kadınlarla muhavere

 • Yirmi Dördüncü Lem'a'nın sonunda yer alan bir bölüm.

kaplama mesh

 • Abdestte başın her tarafının mesh edilmesi.

kasta makrun

 • Kasten, kasıt ile beraber.

kuba mescidi / kubâ mescidi

 • İslâm târihinde Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hicreti sırasında Medîne-i münevvere yakınında bulunan Kubâ'da ilk defâ inşâ edilen mescid.

la malike illa hu / lâ mâlike illâ hû

 • Her şeyin hakiki sahibi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

la meşhude illa hu / lâ meşhude illâ hû / lâ meşhûde illâ hû

 • Allah'tan başka görülen hiçbir şey yoktur.
 • Allah'tan başka görülen hiçbir şey yoktur.

la mevcude illa hu / lâ mevcude illâ hû / lâ mevcûde illâ hû

 • Ondan başka hiçbir varlık yok.
 • Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur.

la müdebbire illa hu / lâ müdebbire illâ hû

 • İdare eden, ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetle iş yapan Allah'tan başka ilâh yoktur.

la müdrike / lâ müdrike

 • Bilinçsiz, sınırsız.

la mürebbiye illa hu / lâ mürebbiye illâ hû

 • Terbiye edici olarak Allah'tan başka ilâh yoktur.

la müşahhate fi't-temsil / lâ müşâhhate fi't-temsîl

 • Temsilde tartışma olmaz.

la mutasarrife fi'l-hakikati illa hu / lâ mutasarrife fi'l-hakikati illâ hû

 • Mülkünde istediği gibi tasarruf eden O'ndan başka ilâh yoktur.

maani-i amika veya müteferrika / maânî-i amîka veya müteferrika

 • Derin veya birbirinden farklı mânâlar.

mana mertebeleri

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin anlaşılmasında bilinen muhtelif ma'nâlar. Zâhirî, bâtınî, sarihî, harfî, ismî, işarî, remzî, mecazî, mefhumî, riyazî mânâlar gibi.

manevra meydanı

 • Eğitim ve deneme yeri.

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

maza ma maza

 • Olan oldu. Geçen geçti.

mazarratı menafia mezc

 • Zararları yararlara katma, karıştırma.

merga merg / mergâ merg

 • Umumi vebâ hastalığı. (Farsça)

merga mergi / mergâ mergî

 • Hastalıktan dolayı umumi ölüm.

meza ma meza

 • Geçen geçti. Giden gitti.

nev'i şahsına münhasır

 • Sadece şahsına benzer çeşit, başka benzeri olmayan. Eşi bulunmaz olan.

ona mahsus

 • Ona özel.

ona münhasır

 • Sadece Ona ait, Ona özel.

siyak ve sibaka mülayemet / siyak ve sibaka mülâyemet

 • Sözün öncesinin sonrasına, sonrasının öncesine uygunluğu.
 • Sözün evveline güzel bir netice, sonrasına iyi bir başlangıç olması.

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Tercih edici sebep olmaksızın tercih (seçim) yapılabilir. Yani, seçimi yapacak zat için mutlaka sebebin var olması gerekmez, hiçbir sebebe bağlı kalmadan da seçenekler arasından birini seçebilir.
 • Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak.

tercihun bila müreccih / tercîhun bilâ müreccih

 • Tercih sebebi olmadığı hâlde bir şeyi diğerine tercîh etmek yâni üstün tutmak.

tereccuh bila müreccih / tereccuh bilâ müreccih

 • Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir.

tereccuh bila müreccih muhaldir / tereccuh bilâ müreccih muhaldir

 • Sebepsiz üstünlük olmaz. Yani, bir şeyin başka seçeneklere üstün gelen bir sebebi, bir özelliği bulunmazsa onlardan üstün olması mümkün değildir.

tis'a mie

 • Dokuz yüz. 900

ulema meyanında

 • Alimler arasında.

vakıa muhalif / vâkıa muhalif

 • Uygun olmayan, olması gerekenden aykırılık gösteren.

vakıa mutabakat / vâkıa mutabakat

 • Gerçekleşen olaylarla uygunluk.

vakıa mutabık / vâkıa mutabık / vâkıa mutâbık / وَاقِعَه مُطَابِقْ

 • Gerçekleşen bir olayla uygunluk.
 • Hâdiseye uygun.

ya mabud / yâ mâbud

 • Ey ancak kendine ibadet edilen Allah.

ya maksud / yâ maksud

 • Ey bütün varlıkların rızasına ermeyi ve cemâlini görmeyi arzuladıkları Allah.

ya maliki / yâ mâlikî

 • Ey benim asıl sahibim olan Mâlikim!.

ya mevcud / yâ mevcud

 • Ey varlığı ezelî ve ebedî olan Allah.

ya musavviri! / yâ musavvirî!

 • Ey bana harika bir şekil ve suret veren Musavvirim!.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın