LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zorba ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

ayn-ı istibdat

 • Baskı ve zorbalığın ta kendisi.

berhiz

 • Atılan, kalkan, sıçrayan. Zorbalık eden. (Farsça)

cebabire / cebâbire / جبابره

 • Cebredenler, zorbalar, zâlimler.
 • Zorbalar.
 • Zorbalar. (Arapça)

cebbar / cebbâr / جبار

 • Cebreden, zorba.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten.
 • Kibirli, zorba, gaddâr.
 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cebbar-ı hodfuruş / cebbâr-ı hodfuruş

 • Kendini beğendirmeye çalışan zorba.

cebbarane / cebbarâne / cebbârâne

 • Zorbaca.
 • Cebbârcasına, zorbalıkla.
 • Zorbaca.

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cebbarlık

 • Zorbalık, zâlimlik.

ceberut-u mutlak

 • Sınırsız baskı ve zorbalık.

cebr-i istibdat

 • Baskı ve zulmün zorbalığı.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

derebeyi

 • Ortaçağda kendi arazisi içindeki insanlara istedikleri gibi hükmeden, devamlı olarak birbirleriyle savaşan geniş toprak sahiplerinden her biri.
 • Mc: Asi, zorba.

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

dikta

 • Zorbalık.

diktatör

 • Despot, baskıcı, zorba.

harici / haricî

 • Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit.
 • Zorba ve âsi olan.
 • Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
 • Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri.

havaric

 • (Tekili: Hâric ve Hârice) Asiler, zorbalar, isyankârlar.
 • Hâricîler. Hâriçte kalanlar.

isti'sa'

 • (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma.

istibdad-ı ilmi / istibdad-ı ilmî

 • İlmî baskı, ilmî zorbalık.

istibdad-ı manevi-i umumi / istibdad-ı mânevî-i umumî

 • Genel mânevî baskı, zorbalık ve despotluk.

istibdatkarane / istibdatkârâne

 • Keyfî idareye yakışır şekilde, baskı ve zorbalık yoluyla.

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

kanun-u müstebidane / kanun-u müstebidâne

 • Baskı ve zorbalığa yönelik kanun.

medar-ı tahakküm

 • Baskı, zorbalık sebebi.

mindel

 • Hırslı, doymaz ve açgözlü insan. Yırtıcı kimse.
 • Zorba, eşkiya.

müstebid / مُسْتَبِدْ

 • Zorba, diktatör.
 • Zorba.

mütecebbir

 • (Cebr. den) Zorba zor kullanan, cebir yapan.
 • Kibirlenen.
 • Zorba.
 • Cebreden, zorba, zorlayan.

mütecebbirane / mütecebbirâne

 • Zorbalıkla, cebren.

mütegallib / متغلب

 • (Galebe. den) Zorba. Hak ve hukuka hürmet etmeden geçinmek isteyen.
 • Zor kullanarak galip gelen, zorba.
 • Zorba. (Arapça)

mütegallibane / mütegallibâne

 • Zorbacasına, zâlimlere yakışır surette. (Farsça)

mütegallibe

 • Zorba.

mütegallibin / mütegallibîn

 • (Tekili: Mütegallib) Zorbalar, mütegallibler.

mütegallip

 • Zorba, zorla yenmeye çalışan.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.
 • Zorba.
 • Hükmeden, zorba.

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Zorbaca.
 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütehakkimin / mütehakkimîn

 • (Tekili: Mütehakkim) Zorbalar. Tahakküm edenler. Mütehakkimler.

sebeb-i tahakküm

 • Baskı ve zorbalık sebebi.

tagallüb / تغلب

 • Zorbalık.
 • Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek.
 • Üstün gelmek.
 • Üstün gelme, zorbalık, baskı.
 • Zorbalık. (Arapça)

tagallüb etmek

 • Baskı ve zorbalık yapmak.

tagallübat / tagallübât

 • (Tekili: Tagallüb) Zorbalıklar, tahakkümler.

tahakküm

 • (Hüküm. den) Tekebbür, zorbalık etmek. Zorla hükmetmek.
 • Hükmetme, zorbalık.

tahakkümat / tahakkümât

 • Baskılar, zorbalıklar.
 • (Tekili: Tahakküm) Tahakkümler, zorbalıklar.

tecebbür

 • Zorbalaşma.

tegallüb

 • Galip olma, zorbalık, kuvvete dayalı baskı.

ukuk

 • Anaya babaya itaatsizlik ve hürmetsizlik etmek. Zorbalık, tanımamak, âsi olmak.

usat

 • (Tekili: Asi) Asiler, zorbalar, itaat etmeyenler.
 • Günahkârlar.

yağmager

 • (Çoğulu: Yağmagerân) Çapulcu, yağmacı, zorba. (Farsça)