LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zarf ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

agşiye

 • (Tekili: Gışa) Perdeler, örtüler.
 • Zarflar, mahfazalar.

an / ân / ان

 • Arabçada harf-i cerrdir. Ekseri ismin, kelimenin başına getirilir. Türkçe karşılığı "den, dan" diyebiliriz. Bedel için olur. Meselâ: Ona bedel ben geldim, cümlesinde olduğu gibi. Tâlil için olur. Bu'd yerinde kullanılır. Zarfiyyet için, mücâveze için ve harf-i cerr olan "min" mânasına, "bâ" mânasına
 • Çoğul eki -ler, -lar. (Farsça)
 • Zarf yapan ek -erek, -arak. (Farsça)

ane / âne / انه

 • Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Farsça)
 • Gibi anlamını verecek şekilde sıfat ve zarf yapan son ek. (Farsça)

ba'd

 • Zaman zarfıdır ve te'hir ifade eder.
 • Helâk olmak mânâsına mastardır.

bant

 • (Band) Ensiz, uzun zarf. (Fransızca)

beduh

 • Eski yazıda mektub zarfları üzerine yazılması ve zarfa basılan mühüre kazdırılması mûtad ve aslı meçhul bir sözdür.

bername

 • Mektub başlığı. (Farsça)
 • Zarfın üzerindeki adres. (Farsça)
 • Fihrist. (Farsça)

beştek

 • (Beştük) Zarf. Vazo. Kap. Kâse. Çiniden yapılmış saksı. (Farsça)

ender

 • (Zarfiyet edatıdır) İçinde. Derununda. Dahilinde. (Farsça)

esma-i züruf

 • Gr: Zarf olan isimler. Bir şeyin bir zamanda veya mekânda veya diğer bir şey ile beraber veya ondan evvel veya sonra vuku' bulduğunu ifade eden kelimelerdir. Bunlar Arapçada (maa, kabl, ba'd, ind) gibi kelimelerdir.

eyne

 • Nere? Nerede? Nereye? (mânasına sual için söylenir ve zarf-ı mekândır).
 • Zaman. An.
 • Yorgunluk (mânâsında da kullanılmıştır.)

gamd

 • Zarf, mahfaza. Kın.

gışa

 • Örtü, perde.
 • Zar. Deri. Kabuk.
 • Üst tabaka.
 • Zarf. Mahfaza.

güncide / güncîde

 • Bir şey veya zarf içine sığmış olan. Sıkıştırılmış. (Farsça)

havs

 • Ayrılmak.
 • "Haysü" mânâsına zarf-ı mekân için lügattır.

hineizin / hîneizin

 • (Zaman zarfı) o zaman, o sıra.

hızane

 • Bir şeyi bir şeye ilâve etmek.
 • Fık: Hak ve salâhiyeti haiz olan kimsenin belirli müddet zarfında çocuğunu besleyip büyütmek ve terbiye etmek üzere yanında bulundurması.
 • Bir şeyi kucağına almak.

ind

 • Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Baz

islambol

 • Eskiden İstanbul yerine kullanılan bir tabir idi. Ulema takımı yakın zamana kadar zarfların üzerine İstanbul yerine İslâmbol yazarlardı.

iza-ma

 • Gr: Zaman zarfı olan "izâ"ya müsavidir. Müzari fiilinden evvel gelirse onu cezm eder.

ızraf

 • Zarflamak. Zarfa koymak.

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kulafe

 • Kılıf, kın, kabuk. Zarf.

lam-ı cer / lâm-ı cer

 • Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu "i" diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi'de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir.

ledün

 • İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki'dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan "min" kel

lefaif

 • (Tekili: Lifafe) Sargılar, örtüler. Zarflar.

leffen / لَفًّا

 • Zarf içine koyarak.

ley

 • Kab, zarf, mahfaza. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)

maa

 • (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu t

mahfaza

 • (Hıfz. dan) Küçük kutu, kap. Zarf.

mazruf / mazrûf / مظروف / مَظْرُوفْ

 • Zarflanan. Sarılıp muhafaza edilen. Zarfa konan.
 • Zarflanan, zarf içinde olan.
 • Zarfa konan.
 • Kaba konulan. (Arapça)
 • Zarflı. (Arapça)
 • Zarf içinde olan, içerik.

mazrufat / mazrufât

 • (Tekili: Mazruf) Zarflı olanlar.

mazrufen

 • Zarf içinde olarak. Zarflı surette.

melfufat

 • (Tekili: Melfuf) Zarf içinde veya tezkereye ilişik yazılar.

müstazraf

 • (Zarf. dan) Etrâfı kuşatılmış. İçine almış.

müstazrıf

 • (Zarf. dan) Etrâfını kuşatan, içine alan. Kuşatmış olan.

mutazarrıf

 • (Çoğulu: Mutazarrıfîn) (Zarf. dan) Zarafet taslayan, tazarruf eden.

mutazarrıfin / mutazarrıfîn

 • (Tekili: Mutazarrıf) (Zarf. dan) Zariflik taslayanlar, tazarruf edenler.

müz

 • Gr: Harf-i cer oldukları zaman (Fi: ) vazifesini görürler. Zarf veya isim olduklarında ismin başına gelirlerse kendileri mübteda, sonra gelen haber olur. Fiilin başına gelirlerse kendilerinden önceki bir fiilin mef'ulünfihi olarak mahallen mensub bulunurlar.

müzayede

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.

nafaka-i iddet

 • Fık: Kadının iddeti içinde muhtaç olduğu nafaka. Koca, boşadığı karısını iddeti bitinceye kadar infakla mükellef olduğu için bu müddet zarfındaki nafaka hakkında bu tâbir meydana gelmiştir.

şamil

 • Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan.
 • Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
 • Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.

sihan

 • Kalınlık.
 • İçi boş zarf.
 • Soba borusu gibi bir şeyin kalınlığı.
 • Sımsıkı madde.

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

via' / viâ'

 • (Çoğulu: Eviye) Kap, içinde bir şey konulabilen zarf.

zarf / ظرف

 • Kap, kılıf. Mahfaza.
 • İçine mektup konulan kılıf kâğıt.
 • Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına "yer, zaman, mâhiyyet" (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime.
 • Kap. (Arapça)
 • Mektup zarfı. (Arapça)
 • Zarf. (Arapça)

zarfiyet

 • Zarf olma.

zarfiyyet

 • Gr: Kelimenin zarf olması hâli, bir kelimenin zarf olarak kullanılması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın