LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zünûn ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

a'meş

 • Gözünün yaşı durmayıp akan.
 • Tomlaç gözlü.

a'ver

 • Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)

abıkevser / âbıkevser

 • Kevser adlı cennet havuzunun suyu.

aktar-ı arz / aktâr-ı arz / اَقْطاَرِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün her tarafı.

aktar-ı zemin / aktâr-ı zemin

 • Yeryüzünün dört bir tarafı.

arzu-şikesten

 • Arzunun olamaması, yerine gelmemesi. Hayâl kırıklığı, inkisar-ı hayâl. (Farsça)

ayn-ı heva / ayn-ı hevâ

 • Boş istek ve arzunun tâ kendisi.

ayyuk

 • Samanyolunun dâima sağ tarafında olan çok parlak ve uzak bir yıldızın ismi.
 • Mc: Gökyüzünün pek yüksek yeri.
 • Gökyüzünün pek yüksek yeri.

bedpeyman

 • Verdiği sözde durmayan. Sözünün eri olmayan. Sözünü tutmayan. (Farsça)

bi-lisan-il-arz

 • Arzın diliyle. Yeryüzünün lisân-ı hâliyle.

burak

 • Binek. Cennet'e mahsus bir binek vâsıtası. (Kelimenin kökü; (Berk) dir. Burak'ın Hadis-i Şerife göre ta'rifi: "Merkepten büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe ki; ayağını gözünün müntehasına basar." Bu ise bir berk ve elektrik sür'atini anlatır. (E.T. sh: 3150)

cahız / câhız

 • Asıl ismi Amr İbn-ül Bahr olan ve gözünün hadekası çıkık olduğu için bu isimle anılan büyük bir Arab edibi.
 • Patlak gözlü adam.

cebbar / cebbâr

 • İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah.
 • Zalim, müstebit kişi.
 • Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

cevza

 • Astr: İkizler burcu. Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızlı bir burcdur. Güneş, mayıs ayında bu burca girer.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

ebrec

 • Gözünün akı çok olan güzel gözlü kimse.

eşrar-ı arzin / eşrâr-ı arzîn

 • Yeryüzünün şerlileri, kötüleri.

halife-i arz

 • Yeryüzünün halifesi, yöneticisi.

halife-i ru-yi zemin / halife-i rû-yi zemin

 • Yeryüzünün halifesi; Hz. Ömer.

halife-i ruy-i zemin

 • Yeryüzünün halifesi mânâsına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır.

halife-i zemin / halife-i zemîn

 • Yeryüzünün halifesi.

hamdele

 • Elhamdülillah veya bu mânâdaki sözler. Elhamdülillah sözünün mânâsı, Allahü teâlâya hamd olsun, ben her hâlimde O'ndan memnûnum demektir.

haminne

 • Hanım nine sözünün bozulmuş şekli, büyük anne.

harab-ı arz

 • Yeryüzünün yıkılışı.

harita

 • yun. Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir ölçüye göre küçültülerek muvafık bir yere çizilen taslağı.
 • Dağarcık, kulplu kese.

herec

 • Sıcaklığın fazlalığından devenin gözünün kararması.

herkül burcu

 • Gökyüzünün kuzey yönünde Herkül ismi verilen bir yıldız kümesi.

hilkat-ı arz

 • Yeryüzünün yaratılışı.

hilkat-i arz / خِلْقَتِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün yaratılışı.

hizb-hizib

 • Kısım, bölük.
 • Taraftar.
 • Kur'ân cüzünün dörtte biri.

ibsan

 • Bir kimsenin huyunun veya yüzünün güzel olması.

igmam

 • Kederlendirmek. Gamlandırmak. Hüzünlendirmek.
 • Gökyüzünün bulutlu olması.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

ihya-yı arz / ihyâ-yı arz

 • Yeryüzünün diriltilmesi.

ilh

 • "İlâ âhir" sözünün kısaltılmışı.

imaret-i arz

 • Yeryüzünün imar edilmesi, ömür sürülür, yaşanır hâle getirilmesi.

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

ısha'

 • Gökyüzünün açık ve bulutsuz olması.

jeoloji

 • Yeryüzünün yapısını inceleyen ilim.

kalb-i sema / kalb-i semâ

 • Gökyüzünün kalbi, merkezi.

karta'

 • Gözünün birisine sürme çekip diğerini unutan ve gömleğini ters giyen budala kadın.

kirpik-i akıl

 • Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.

kusara

 • İsteğin ve arzunun son derecesi.

kuşluk vakti

 • Güneşin doğup bir miktar yükselmesinden başlayıp Günişin gökyüzünün tam ortasına gelmesinden biraz öncesine kadar olan vakit.

latim / latîm

 • Babası ve annesi olmayan kişi.
 • Yüzünün bir tarafı beyaz olan at.
 • Yarış atlarının dokuzuncusu.

lisan-ı hal-i şevk

 • Şevk ve arzunun hâl dili, beden dili.

litosfer

 • yun. Yeryüzünün katı kısmına verilen ad. Taşküre.

merd

 • Adam. Kişi. İnsan. Erkek. Sözünün eri. (Farsça)
 • Sözünün eri.
 • Mert, sözünün eri.

mesih-üd deccal

 • Deccal'a da bu isim verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece bu dünyayı görüp, âhireti görecek gözünün kör olmasındandır.

mükabere / mükâbere

 • (Kibr. den) Kendi sözünün haksızlığını ve karşısındakinin doğruluğunu bildiği hâlde kabul etmemek ve nizâ çıkarmak, kavga etmek. Kendini büyük görmek.

mushıye

 • Gökyüzünün bulutsuz, açık olması.

muvafat

 • Sözünün eri olma.

nısf-ı arz

 • Yeryüzünün yarısı.

nısfıarz

 • Yeryüzünün yarısı.

nur-u ayn-ı alem / nur-u ayn-ı âlem

 • Kâinatın gözünün nuru.

sahur

 • Gece uyanıklığı, uykusuzluk.
 • Ayın etrafındaki hâle.
 • Yer yüzünün gölgesi.

sathiyet-i arz ve deveran-ı şems

 • Yeryüzünün düz oluşu ve güneşin dünya etrafında dönmesi.

şekaz

 • Gitmek.
 • Uzaklık.
 • Bir adamın gözünün çok değer olması.

şer'ab

 • Uzun.
 • Uzununa kesmek. Uzunlamasına yarmak.

şetibe

 • Uzununa kesilmiş olan sahtiyan parçası.

sıddık / صدیق

 • Sözünün eri. (Arapça)

tayyare-i cevviye

 • Gökyüzünün, havanın uçakları.

tedcic

 • Gökyüzünün bulutlu olması.
 • Silâh kuşandırmak.

tezellül

 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

ulviyet-i mahiyet / ulviyet-i mâhiyet / عُلْوِيَتِ مَاهِيَتْ

 • Birşeyin özünün yüceliği.

vafi / vâfi

 • (Vefâ. dan) Tam, elverişli, kâfi, yeter.
 • Sözünün eri.
 • Va'dini mutlak yerine getiren Cenab-ı Hak.

vaziyet-i semaviye / vaziyet-i semâviye

 • Gökyüzünün değişik hâl ve vaziyetlere girmesi.

verak

 • Bitkilerle yer yüzünün yeşil olması.

zahih

 • Ateş közünün parlaması.

zelul

 • Yumuşak huylu. Sert başlı olmayan. İtaatlı ve râm olan.
 • Hecin devesi.
 • İnsanların emrindeki yeryüzünün hâli.