LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yukselen ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

aric / âric

 • (Uruc. dan) Yukarı çıkıp yükselen. Çıkıp inen. Uruc eden.
 • Topal, aksak, noksan.

bahur / bahûr

 • Sıcakta yerden yükselen buhar.
 • Tütsü. Yakılarak güzel kokular elde edilen ot ve sâir şey.

derece

 • Gitgide yükselen durumların her biri, kerte.

ehl-i velayet ve keşif / ehl-i velâyet ve keşif

 • Mânevî mertebelere yükselen ve maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini keşfeden insanlar.

erka

 • Ziyade yükselen. Çok yükselen.

evc-gir

 • Yükselen, yükseğe çıkan. (Farsça)

hadiye / hâdiye

 • Değnek, asâ, sopa.
 • Su içinden sivrilerek yükselen kaya.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

ilbas-ı hırka

 • Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salâhiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilâfetname" verme.

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

leheb

 • Ateşin alevlenmesi. Ateş alevi. Havaya yükselen toz.

mürtaki

 • İlerliyen, terakki eden. Yükselen, yukarı çıkan.

mürtefi / mürtefî

 • Yükselen.

mürtefi'

 • (Ref'. den) İrtifâ eden, yükselen, yükselmiş, yüce.

müşrif

 • Etrafı gören, etrafa bakan.
 • Yüce yer, yüksek yer.
 • Yükselen, çıkan.
 • Bir hal almağa yüz tutmuş olan.
 • Yükselen, çıkan.
 • Ölüme pek yakın bulunan.
 • Etrafa bakan, etrafı gören.
 • Vakıf malı koruyan kimse.

müsta'liye

 • (İsti'la. dan) İsti'la eden, yükselen, üstün gelen, üste çıkan.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteali

 • (Ulüvv. den) Yüksek olan, yükselen.
 • Fls: Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan.

mütereffi'

 • Yukarı kalkan, yükselen.
 • Ululuk gösteren.

mütesaid

 • Yükselen, yukarı çıkan.
 • Ziyade olan.
 • Zahmet veren.

mütesaide / mütesâide

 • Yükselen.

said

 • (Suud. dan fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan.

samid

 • Yükselen, başını kaldırıp göğsünü kabartan.
 • Hayrette kalan.
 • Gafil.

şebeke-i seadet / şebeke-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i seâdet denilen yerin dış duvarı etrâfında yerden Mescid-i Nebî'nin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

sıhtit

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Çok yükselen toz.
 • Katıksız kavut denilen kavrulmuş un.

yakazan

 • Uyanık kimse.
 • Tozu yükselen toprak.