LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yola ifadesini içeren 112 kelime bulundu...

ahmediyye

 • Evliyânın gözbebeği İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bu yola Müceddidiyye-i Ahmediyye de denir.
 • Hindistan'da Gulam Ahmed Kâdiyânî tarafından kurulan sapık bir yol.

asfiya-i müçtehidin / asfiya-i müçtehidîn

 • Kur'ân ve sünnetten yola çıkarak hüküm ortaya koyan ve Hz. Peygamberin yolundan giden ilim ve takvâ sahibi kimseler.

azimet / azîmet / عزیمت

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.
 • Gitme, yola çıkma. (Arapça)
 • Azimet etmek: Gitmek. (Arapça)

azimet-rah / azimet-râh

 • Yola çıkma.

bed-rah

 • Kötü yola sapan. (Farsça)

berahide

 • Yola çıkarılmış, gönderilmiş. (Farsça)

bi'set

 • Gönderilme. İnsanları hak ve doğru yola sevk için gönderilen Cenab-ı Peygamberimiz Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) nübüvvetinin başlangıç zamanı, nübüvvetinin bidayeti.

brehmen

 • Brahmanizm denilen bozuk yola mensûb kimse.

cihat-ı hidayet / cihât-ı hidayet

 • Doğru yola götüren yönler.

delalet-i akliyye ve mantıkıyye / delâlet-i akliyye ve mantıkıyye

 • Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.

ebced

 • Arap harflerinin diziliş sırası, bu harflerin rakam olarak değerlerinden yola çıkılarak yapılan hesap.

ehl-i ilhad

 • Doğru meslek ve dinden, Hak yolundan çıkıp bâtıl yola sapan, imansızlar, dinsizler. (Farsça)

ehl-i irşad

 • İrşad eden, doğru yola sevk eden.

emval-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınabilir, götürülebilir eşya ve mallar. (Masa, karyola, perde, çakı... gibi.)

erşed

 • Her hali daha iyi olan.
 • Doğru yola diğerlerinden daha yakın olan.

esbab-ı hidayet

 • Doğru yola ulaşma sebepleri.

esfar

 • (Tekili: Sefer) Seferler, yolculuklar, yola gidişler.
 • Düşmana karşı gidişler, akınlar.
 • (Sifr) Büyük kitaplar, ciltler.

fesk

 • Yola gitmek.
 • Kan döküp adam öldürmek.

gözdağı

 • Mc: Birini istenilen yola getirmek için samimi olmayan şiddet gösterişleriyle korkutmak ve tehdit etmek. (Türkçe)

guşmal

 • Yola getirme, te'dib etme, kulak bükme, ihtar etme. (Farsça)

hadi / hâdî

 • Doğru yola sevk eden; doğru ve hak yolun gösterici.

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

hatır-ı rahmani / hâtır-ı rahmânî

 • Gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaya dâir Allahü teâlâ tarafından kalbe gelen düşünce. Buna hak hâtır (doğru düşünce) denir.

hedaya-yı hidayet / hedâyâ-yı hidâyet

 • Doğru yola ulaştırıcı hediyeler, ihsanlar.

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hidayet / hidâyet

 • Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.
 • Hak yola, doğru yola erme.
 • Doğru yola erdirme.

hidayet edici / hidâyet edici

 • Doğru yola eriştiren.

hidayet etmek

 • Doğru yola erdirmek.

hidayet-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın doğru yola iletmesi.

hidayet-i ilahiye / hidayet-i ilâhiye

 • Allah'ın doğru yola erdirmesi.

hidayet-i ilahiyye / hidayet-i ilâhiyye

 • İlâhî hidayet, Allah'ın doğru yola erdirmesi.

hidayet-i kur'an / hidayet-i kur'ân

 • Kur'ân'ın hak ve doğru yola erdirmesi.

hidayeti istemek

 • Doğru yola ermeyi istemek.

hizaya gelmek

 • Yola gelmek, düzelmek.

hüda-yı hidayet / hüdâ-yı hidayet

 • Hak ve doğru yola iletme.

huntuf

 • Sakalını yolan.

huşuf

 • (Çoğulu: Huşef) Seri, eli çabuk, hızlı.
 • Geceleyin yola giden deve.

i'tişa'

 • Akşam vakti yola çıkma.

i'tizal

 • Ehl-i Sünnet olan hak mezhebden ayrılıp hakka aykırı başka yola sapmak. Mu'tezile olmak.

ihda

 • İman ve İslâmiyet yolunu göstermek. Hidayete eriştirmek. Doğru yola götürmek. Allah rızasına uyan yola girmesine vesile olmak.
 • Hediye etmek. Armağan yollamak.

ihtida / ihtidâ

 • Hidayete ermek. Delâlet ve irşadı kabul edip doğru yola girmek. Allah'a ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize iman etmek.
 • Başkasına tekaddüm etmek.
 • Doğru yola girme, müslüman olma, din olarak İslâmiyet'i seçme; hidâyete erme.

imam-ı müçtehid

 • Müçtehid imam; Kur'ân ve sünnetten yola çıkarak hüküm ortaya koyan büyük İslâm âlimi.

inabe / inâbe

 • Günahlardan vazgeçip Hak yola dönmek.
 • Bir mürşidden el alıp yerine geçme.

inhirat

 • Bilmediği bir işe danışmadan girişme.
 • Zarar verme, ziyana sokma.
 • İpliğe boncuk dizme.
 • Beden çelimsizlenip zayıflama.
 • Bir yola süluk etme, girme.

insilak

 • (Silk. den) Yola girme, süluk etme, yol tutma.

intihaz

 • Ayaklanmak. Depreniş. Kalkmak.
 • Yola veya sefere çıkmak. Şüru eylemek.

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

ıztımar

 • Atı, idman yaptırarak yola dayanabilecek şekilde kuvvetlendirme.
 • İnce belli olma.

kıyas-ı istikrai / kıyâs-ı istikrâî

 • Tüme varım; ayrı ayrı hâdiselerden yola çıkarak bir genelleme yapma.

kübreviyye

 • Evliyânın büyüklerinden Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Yaptığı bütün münâzaralarda gâlib geldiği için kübrâ (büyük) lakabıyla meşhur olmasından dolayı, bu yola Kübreviyye denmiştir.

lut

 • Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve

lütf-u irşad

 • İyilik ve bağışla doğru yola erdirme.

matiyye-ran / matiyye-rân

 • Bindiği hayvanı yola süren.

meşi / meşî

 • Yürüyüş. Gidiş. Doğru yola gitmek.

mesra

 • Gece vakti yola çıkma.

mihatt

 • Deriden kıl ve yün yolacak demir.

minmas

 • Kıl yolacak âlet.

mintaş

 • (Çoğulu: Menâtiş) Kıl yolacak âlet. Cımbız.

mu'teşi / mu'teşî

 • Akşam vakti yola çıkan.

mudıll

 • Dalâlete düşüren, doğru yoldan çıkarıp, eğri yola saptıran mânâsına, Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından, güzel isimlerinden.

mudill

 • İdlâl edici, yoldan çıkaran, eğri yola teşvik edici.

münharit

 • (İnhirat. dan) Bir yola süluk eden.

münselik

 • (Silk. den) Bir yola girip orada giden. Bir tarikata girmiş. Bir meslek tutmuş.

mürselin / mürselîn

 • Gönderilenler. Peygamberler. Allah tarafından insanların doğru yola çıkarılmaları için gönderilen elçiler.

müsafir

 • Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan.
 • Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden.

müseddid

 • (Sedd. den) Tıkayan, sed yapan.
 • Tıkanmış, sed yapılmış, mesdud.
 • (Sedad. dan) Doğrultan. Doğru yola sevkeden.

mütegaşşi

 • (Gaşy. dan) Kendinden geçen, gaşyolan.
 • Bürünen, örtünen.

müteheddi

 • (Hidyet. den) Hediye gönderen.
 • Hidâyete eren, doğru yola giren. İslâm dinini kabul edip müslüman olan.

mütenemmıs

 • Yüzden kıl yolan kişi.

müterahhil

 • (Rıhlet. den) Göç eden, hicret eden. Bir yerden diğer bir yere göçen. Yola çıkmış olan.

mütereşşid

 • (Reşad. dan) Doğru yola girmiş olan.

müteveccih

 • Yönelmiş, dönmüş. Bir yere doğru yola çıkan.
 • Birisine karşı iyi düşünce ve sevgisi olmak. İhsan ve iltifat üzere olmak.
 • Pir-i fâni olmak.

namisa

 • (Çoğulu: Namisât) Kadınları süsleyip yüzlerinin kılını yolan kadın.

nebiz

 • (Çoğulu: Enbize) Hurma şarabı.
 • Yola bırakılıp atılan çocuk.

nefs-i hidayet

 • Hidayetin kendisi; doğru ve hak yola erişmenin kendisi.

nehzat

 • Hareket, davranma, kalkışma. Yola çıkma.

nübüvvet

 • (Nebi. den) Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah'ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak.
 • Peygamberlik; insanları Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teâlâ tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazîfesi.

nur-u hidayet / nûr-u hidayet

 • Doğru yola eriştiren hidayet nuru.

nüzera

 • (Tekili: Nezir) Doğru yola getirmek için korkutmalar.

rahi

 • Yola ait, yolla alâkalı, yola dâir. (Farsça)

raşid / râşid

 • Erişkin, doğru yola erişen.

rehneverd

 • Yola çıkan. Yolcu. (Farsça)

rehrev

 • Yolcu. Yola giden. (Farsça)

reşid

 • Doğru yolda giden, hak yolunda olan.
 • Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun.
 • Büluğ çağına girmiş kimse.
 • Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden.
 • Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse.

revan / revân / روان

 • Giden. (Farsça)
 • Akan. (Farsça)
 • Ruh. (Farsça)
 • Revan olmak: Gitmek, yola koyulmak. (Farsça)

ruberah

 • Gitmeğe hazır, yüzü yola doğru. (Farsça)

rüşd

 • Erginlik.
 • Doğru yola gitme.
 • İsbat-ı rüşd: Erginliğini ispat etme.

rüşd ü irşad

 • Rüşd ve irşad. Doğru yola sevketmenin mükemmeliyeti. İslâmiyeti en mükemmel şekilde öğretmek.

rüşd-ü irşad

 • Mükemmel bir şekilde doğru yola sevk etmek.

salat-ı sefer / salât-ı sefer

 • Yola çıkıldığı zaman kılınan iki rekât namaz.

salik / sâlik

 • Bir yola bağlı olan, bir yolu takip eden, bir tarikata girip hidayet yolunu takip eden, mürid.

salik-i meczub / sâlik-i meczûb

 • Tasavvufta cezbesi yâni hak yola çekilmesi sülûkünden sonra olan sâlik.

sed-i rah / sed-i râh

 • Yol kapayan, yola mâni olan.

şedd-i rahl etmek

 • Yola koyulmak, yola çıkmak.

sedir

 • Köşk.
 • Nehir.
 • Karyola.
 • Odanın baş köşesine konulan döşenmiş kerevet.

seferber

 • Harekete, yola çıkmaya hazır halde olmak.

serir / serîr

 • Tahta karyola.
 • Üzerinde oturulan yüksekçe yer.
 • Taht.
 • Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.

seyrisüluk / seyrisülûk

 • Manen yükselmek için bir yola girip yürümek.

siyaset

 • Memleket idare etme san'atı. Devlet idare tarzı.
 • Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak.
 • Diplomatlık. Politika.
 • Seyislik, at idare işleriyle uğraşma.

şu'le-i hud-u hidayet / şû'le-i hûd-u hidâyet

 • Doğru ve hak yola ulaştıran Hz. Hud'un bir parıltısı.

süluk / sülûk / سلوک / سُلُوكْ

 • Bir yola girmek, manen yükselmek.
 • Bir yola girme, bir sıraya dizilme.
 • Tasavvuf yoluna girme.
 • Yola girme. (Arapça)
 • Tarikata girme. (Arapça)
 • Bir yola girme.

süvar olmak

 • Ata binmek. Yola çıkmak.

tahrik

 • Kımıldatma. Kımıldatılma. Yerinden oynatma. Hareket ettirme.
 • Gr: Cezimli bir harfi harekeli okuma.
 • Yola çıkarma.
 • Azdırma, kışkırtma.
 • Uyandırma.
 • Azdırma, kışkırtma, kımıldatma, yerinden oynatma, hareket ettirme, yola çıkarma.

teheddi

 • Doğru yola girme. Hidayetlenme.

terahhul

 • (Çoğulu: Terahhulât) Göç etme. Bir yerden bir yere göçme.
 • Yola çıkma.
 • Menzile konma.

tesbil

 • (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama.
 • Yolcu etme, yola çıkarma.
 • Yol gösterme.
 • Kesme.

tesfir

 • (Sefer. den) Yolcu etme, yola çıkarma, sefere gönderme.

tevfik-i ilahi / tevfik-i ilâhî

 • Cenab-ı Hakk'ın insanı doğru yola lütfu ile sevketmesi.

tirhal

 • Yola çıkma, göç etme.

yolcu

 • Yola çıkan, konuk, seferî kimse.

zehab

 • Gitmek.
 • Zihnen bir yola sapmak. Yanlış düşünce. Bir fikre uymak. Zan.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR