REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yok olma ifadesini içeren 88 kelime bulundu...

adem-i harici / adem-i haricî

 • Maddeten yok olma hâli; Allah'ın ilminde var olup fakat maddî varlığı olmayan.

ademabad / ademabâd

 • Ebediyyen yok olma.

ahir / âhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın (varlıkların) yok olmasından sonra, bâkî olan (varlığı devâm eden) yalnız kendisi kalan, hiç yok olmayan.

baki-i layezal / bâkî-i lâyezâl

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah.

beka / bekâ

 • Allahü teâlânın sıfatlarından. Allahü teâlânın varlığının sonsuz olması, hiç yok olmaması.
 • Bekâ-billah.

bevar

 • Mahvolma, çürüme, yok olma.
 • Kadının kocaya varmayıp evde kalması.

bevr

 • Helâk olma. Yok olma.
 • Sınama, deneme.
 • Alış-veriş sıkıntısı.
 • Sürülmemiş yer.

beyad

 • Mahvolma, yok olma, hiç olma.

beydudet / beydûdet

 • Mahviyet, hiçlik, yok olma.

bid

 • Yok olma.

büyud

 • Yok olma, hiç olma, in'idam.

cenab-ı lemyezel / cenâb-ı lemyezel

 • Yok olması, gelip geçmesi imkansız olan Allah.

ecel-i inkıraz

 • Dağılıp yok olma vakti, çökme zamanı.

endişe-i helaket / endişe-i helâket

 • Yok olma endişesi.

fani olmak

 • Yok olmak.

fena / fenâ / فَنَا

 • Yok olma, yokluk. "Beka"nın zıddı. (Tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma).
 • İyi olmayan, kötü.
 • (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma.
 • Geçici dünya.
 • Geçip gitme.
 • Tas: Kendi varlığından geçmek.
 • Kötü.
 • Devamlı olmayan.
 • Çok kocamış olmak.
 • Yok olma.

fena fil'ihvan

 • Kardeşinde fena olma, yok olma.

fena fillah makamı / fenâ fillâh makamı

 • Allah'ın varlığında tamamen yok olma makamı, Onun varlığına dalıp kendinden tamamen vazgeçme makamı.

fena-i irade / fenâ-i irâde

 • İrâde ve isteklerin yok olması.

fena-yı dünyevi / fenâ-yı dünyevî / فَنَا

 • Dünyadaki yok olma.

hak

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Vâcib-ül-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan.
 • İslâmiyet.
 • Gerçek, doğru.
 • Alacak.
 • Pay, hisse.
 • Hâtır, hürmet.
 • İnsanı

hallak-ı baki / hallâk-ı bâkî

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve devamlı olan, her şeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

harab / harâb

 • Yok olma, yıkılma.

hareket-i zaile-i hadise / hareket-i zaile-i hâdise

 • Var olma ve yok olma şeklinde görülen hareket.

hayvan-ı fani-i zail / hayvan-ı fâni-i zâil

 • Gelip geçici, yok olmaya mahkum hayvan.

heba / hebâ / هبا

 • Boş. (Arapça)
 • Hebâ etmek: Yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. (Arapça)
 • Hebâ olmak: Yitmek, yazık olmak, yok olmak. (Arapça)
 • Hebâya gitmek: Boşa gitmek, yazık olmak. (Arapça)

helak / helâk / هلاک

 • Yok olma. (Arapça)
 • Ölme. (Arapça)
 • Helâk etmek: (Arapça)
 • Yok etmek, ortadan kaldırmak. (Arapça)
 • Öldürmek. (Arapça)
 • Helâk olmak: (Arapça)
 • Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Çırpınmak. (Arapça)

hülk

 • Yok olmak. Fâsid olmak.
 • Düşmek.

idam edilmek

 • Yok olmak.

ihtimal-i helaket / ihtimal-i helâket

 • Yok olma ihtimali.

imha olma

 • Yok olma.

imkan-ı harabiyet / imkân-ı harabiyet

 • Yıkılıp yok olma ihtimalini taşıma.

imtiha'

 • (Mahv. dan) Mahvolma, perişan olma, yok olma.

in'idam / in'idâm / اِنْعِدَامْ

 • İdama gitme. Mahvolma. Yok olma.
 • Yok olma.

inidam / inîdam

 • Yok olma.

inkıraz / inkırâz

 • Tükenme, blitme, kırılıp yok olma.
 • Dağılıp yok olma, son bulma.

intıfa / intıfâ

 • Yok olma, sönüp bitme.

intifa / intifâ / اِنْتِفَا

 • Yok olma, bitme.
 • Ortadan yok olma.

intifa'

 • Bir şey ortadan yok olma. Aradan çıkma.

izale olma

 • Yok olma, giderilme.

izmihlal / izmihlâl / اضمحلال

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.
 • Yok olma, mahvolma.
 • Yok olma, bozulma, perişan olma.
 • Yok olma. (Arapça)

kelam-ı layezali / kelâm-ı lâyezâlî

 • Zevâl bulmaz, yok olmaz kelâm; Kur'ân.

kemal-i bizeval / kemâl-i bîzevâl

 • Yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk.

kıyamet / kıyâmet

 • Allahü teâlânın emri ile İsrâfil aleyhisselâmın sûr denilen ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir âlete üfürmesi, (nefha-i ûlâ: Birinci üfürme) ile bütün canlıların ölüp, her şeyin yok olması, kâinâttaki (varlık âlemindeki) nizâmın, düzenin bozulması, kıyâmetin kopması.
 • Her canlının ölü

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

layefna / lâyefna

 • Bitmez, tükenmez. Fenaya gitmez. Yok olmaz.

layezal / lâyezal / lâyezâl

 • Zeval bulmaz. Yok olmaz.
 • Yok olmaz.
 • Zevâl bulmaz, yok olmaz.

layezali / lâyezâlî

 • Yok olmayan.

lazeval / lâzevâl / لازوال

 • Yok olmaz, ölümsüz. (Arapça)

lemyezel / لم یزل

 • Yok olmaz, devamlı.
 • Yok olmayan.
 • Yok olmayan, kalıcı. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

ma'dumiyet

 • Yokluk, ma'dumluk, yok olma.

maddiyyun / maddiyyûn

 • Maddenin hep var olduğuna, sonradan yaratılmadığına ve yok olmayacağına inananlar, maddeciler.

madumiyet / mâdûmiyet

 • Yok olma, yokluk.

mahbub-u layezal / mahbub-u lâyezâl

 • Yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahbub-u layezali / mahbub-u lâyezâlî

 • Sürekli var olan, asla yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahkum-u inkıraz / mahkûm-u inkıraz

 • Yıkılmaya, yok olmaya mahkûm.

mahv / محو

 • Yok olma.
 • Yok etme. (Arapça)
 • Yok olma. (Arapça)

mahv olma

 • Yıkılma, dağılma, yok olma.

mahv u ispat

 • Yok olma ve var olma.

mahv u nabud / mahv u nâbud

 • Hiçbir izi kalmayacak şekilde yok olma.

mahv u perişan olma

 • Yok olma, perişan olma.

mahvolma

 • Yok olma.

mahvolmak

 • Yok olmak.

maruz-u fena / mâruz-u fenâ

 • Yok olmaya mâruz olan.

mefkud / mefkûd / مفقود

 • Yok olmayan, bilinmeyen.
 • Ölü veya diri olduğu bilinmeyen kayıp kimse.
 • Kayıp. (Arapça)
 • Yok olmuş. (Arapça)
 • Mefkûd olmak: (Arapça)
 • Kaybolmak. (Arapça)
 • Yok olmak. (Arapça)

mümteni'-ul-vücud / mümteni'-ul-vücûd

 • Var olması mümkün olmayan, hep yok olması lâzım olan.

mün'adim

 • Yok olma.
 • Mün'adim olmak: Yok olmak.

münhedim

 • Münhedim olmak: Yıkılmak, yok olmak.

nefad

 • (Nefed) Bitip tükenmek, yok olmak.

nefy-i nefiy / نَفْيِ نَفِيْ

 • Yokluğun yok olması.

nur-u layezali / nûr-u lâyezâlî

 • Hiç yok olmayan, devamlı nur.

padişah-ı bizeval / padişah-ı bîzevâl

 • Yok olmayan, varlığı son bulmayan padişah; Allah.

sür'at-i zeval

 • Hızlıca geçip gitme, yok olma.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tebar

 • Helâk, bitme, yok olma.

telef

 • Yok olmak. Ölmek. Zâyi olmak.
 • Boş yere harcamak.

telef olma

 • Yok olma, zâyi olma.

telef olmak

 • Zayi olmak, yok olmak.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teva / tevâ

 • Havâlenin bozulma sebebi. Havâleyi kabûl edendeki alacağın telef yâni yok olması.

vücub-u vücud / vücûb-u vücûd

 • Varlığı zorunlu olan, yok olması düşünülemeyen, var olmak için hiç bir sebebe muhtaç olmayan varlık; Allah.

zail / zâil / زائل

 • Yok olan, yok olucu. (Arapça)
 • Zâil olmak: Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)

zail olma / zâil olma

 • Yok olma.

zaya'

 • Elden çıkma, yok olma.

zeval / zevâl / زوال

 • Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.
 • Yok olma, yok oluş. (Arapça)
 • Batma. (Arapça)
 • Öğle. (Arapça)

zeval-i mevcudat / zevâl-i mevcudat

 • Varlıkların yok olması.

zeval-i nimet

 • Nimetin yok olması, sona ermesi.

zevalnapezir / zevâlnâpezîr / زوال ناپذیر

 • Yok olmayan, kalıcı. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın