LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yaz kelimesini içeren 135 kelime bulundu...

atıl / âtıl

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.

derda

 • Yazık! Vah vah! (Farsça)

diriga

 • Yazık, eyvahlar olsun! (Farsça)

divit

 • Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza.

edevat-ı kitabet

 • Yazı vasıtaları.

efsus / efsûs / افسوس

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)
 • Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. (Farsça)

esefa / esefâ

 • Yazık!

fenn-i inşa

 • Yazı yazma san'atı.

fenn-i kitabet / fenn-i kitâbet / فَنِّ كِتَابَتْ

 • Yazma, hat sanatı.
 • Yazma ilmi.

fıkra / فقره

 • Yazı parçası.

hat / hât

 • Yazı, çizgi, sınır.
 • Yazı.

hatt-şinas

 • Yazı uzmanı, yazıdan anlayan. (Farsça)

hayf / حيف

 • Yazık, vah vah. (Arapça)

hayfa / hayfâ / حَيْفَا

 • Yazık!
 • Yazık.

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

heyhat / heyhât / هيهات

 • Yazık, ne yazık!
 • Yazık. (Arapça)

hıdırellez

 • Yazın başlangıcı sayılan altı Mayıs günü. (Rûmî senede Nisan ayının yirmi üçüncü günü.)

hindubar

 • Yazı hokkası. (Farsça)

hürriyet-i kalem

 • Yazı yazma hürriyeti.

idarehane

 • Yazıhane, müdüriyet.

ifade-i tahririye

 • Yazı ile anlatış.

iktitab

 • Yazılmış olan bir şeyin kopyasını çıkarma, suretini alma.

ilanname / ilânnâme

 • Yazılı duyuru.

inşa ve kitabet / inşâ ve kitâbet

 • Yazı yazma, telif etme.

iş'ar

 • Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.

istinsah

 • Yazarak çoğaltma.

istinsah edilen

 • Yazarak çoğaltılan.

istinsah etmek

 • Yazarak çoğaltmak.

istitar

 • Yazma.

ıstıyaf

 • Yaz mevsimini geçirmek, bir yerde yazlamak.

ithaf

 • Yazılan kitapta birinin adını anma.

izbar

 • Yazma. Yazma ile bildirme.

kaleme almak

 • Yazmak.

kalemgir

 • Yazı yazarken kalemin kâğıda takılmadan rahatlıkla kayması. (Farsça)

kalemzede

 • Yazılmış, kaleme alınmış. (Farsça)

kalemzen

 • Yazan, yazıcı, kâtib. (Farsça)

katib / kâtib / كاتب / كَاتِبْ

 • Yazan, yazıcı, kitâbet eden. Usta yazıcı.
 • Yazar.
 • Yazıcı.
 • Yazıcı.
 • Yazıcı. (Arapça)
 • Yazıcı.

katibane / kâtibâne

 • Yazıcı gibi.

katibe / kâtibe

 • Yazıcı kadın.
 • Yazan hanım.

katip / kâtip / كاتب

 • Yazıcı, yazan.
 • Yazıcı. (Arapça)

katiplik / kâtiplik

 • Yazıcılık.

kayd

 • Yazma, bağ.

kayıt

 • Yazma, bağ.

kayz

 • Yaz mevsiminin en sıcak zamanları.

kelimat-ı mektube

 • Yazılı kelimeler.

kelime-i mektube

 • Yazılmış kelime.

kerebbe

 • Yaz günlerinde kumlu yerlerde biten bir ağaç adı.

ketebe

 • Yazıcılar.

kitabe / kitâbe

 • Yazılı levha.

kitabet / kitâbet / كِتَابَتْ

 • Yazmak. Kâtiblik. Usulüne göre bir şeyi yazmak.
 • Yazmak, kâtiplik.
 • Yazım.
 • Yazma işi.
 • Yazı yazma.

kitabet san'atı / kitâbet san'atı

 • Yazı yazma san'atı.

kitabeten / kitâbeten / كِتَابَتًا

 • Yazı olarak.
 • Yazmakla.
 • Yazı olarak.

kudret-i kalemiye

 • Yazı yazmadaki kuvvet; kalem gücü.

levh-i mahv u isbat / levh-i mahv u isbât / لَوْحِ مَحْوُ و اِثْبَاتْ

 • Yaz boz levhası.

maa-t-teessüf

 • Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber.

maal-esef

 • Yazık ki. Maalesef.

maalesef

 • Yazık ki.

mahlas / mahlâs

 • Yazarın takma adı.

makale

 • Yazı.

masnuat-ı sayfiye / masnuât-ı sayfiye

 • Yaz mevsiminde ortaya çıkan sanat eseri varlıklar.

mebde-i telif

 • Yazılma başlangıcı.

mecmua

 • Yazılar topluluğu, dergi.

mektub / مكتوب

 • Yazılı, yazılmış kâğıt.
 • Yazılan.

mektube / mektûbe

 • Yazılmış.

mektup

 • Yazılmış.

meltem

 • Yaz mevsiminde karadan denize doğru esen rüzgâr.

menşur / menşûr

 • Yazılı olarak yayılan, neşredilen.
 • Yazılmış, yayınlanmış.

merba'-nişin

 • Yazlıkta oturan. (Farsça)

mesfur

 • Yazılmış, adı geçmiş. (Bu tabir, eskiden daha ziyade hakaret görmesi icabeden aşağılık kimseler hakkında kullanılırdı.)

mestur / mestûr / مسطور

 • Yazılı. (Arapça)

metin / metîn

 • Yazının tamamı.
 • Yazı, lâfız, ibare.

metn / متن

 • Yazıya dökülmüş bilgi. (Arapça)

mevsim-i sayf

 • Yaz mevsimi, yaz devresi.

midad

 • Yazı mürekkebi. Mürekkeb.

müellefat / müellefât / مُؤَلَّفَاتْ

 • Yazılan kitaplar.
 • Yazılmış eserler.
 • Yazılmış eserler.

müellif / مؤلف / مُؤَلِّفْ

 • Yazar.
 • Yazar. (Arapça)
 • Yazar.

muharrer / محرر

 • Yazılı, yazılmış.
 • Yazılmış, yazılı.
 • Yazılmış.
 • Yazılı. (Arapça)

muharrerat / muharrerât

 • Yazılı şeyler. Yazılmış kâğıtlar. Mektuplar.

muharrir / محرر

 • Yazar, gazete yazarı.
 • Yazan. Tahrir eden. Kâtib. Kitab te'lif eden. Gazetede yazı yazan.
 • Yazar.
 • Yazar. (Arapça)

mukadderat / مقدرات

 • Yazgı. (Arapça)

mükatebe / mükâtebe / مكاتبه

 • Yazışma, mektuplaşma, birbirine yazma, köle ile yapılan azatlık sözleşmesi.
 • Yazışma.
 • Yazışma. (Arapça)

münteha-yı te'lif / müntehâ-yı te'lîf / مُنْتَهَايِ تَأْلِيفْ

 • Yazılan eserin sonu.

murabaa

 • Yazlığa çıkmak üzere mukavele yapma.

mürekkeb

 • Yazı için kullanılan sıvı.

musannif / مصنف

 • Yazar, kitap yazarı. (Arapça)

müstensih

 • Yazarak çoğaltan.

neyruz

 • Yaz günü.

nüvis

 • Yazan, yazıcı. (Farsça)
 • Yazıcı.

nüvisende

 • Yazıcı, kâtib. (Farsça)

ofis

 • Yazıhane, daire, büro. (Fransızca)

paragraf

 • Yazı bölümü.

pelme

 • Yazı tahtası. (Farsça)

rakamzede

 • Yazılan, söylenen. Yazılmış. (Farsça)

rakamzen

 • Yazıcı, yazan. Kayıt ve işâret eden. (Farsça)

rakime

 • Yazılmış kâğıt. Mektub.

rıhlet-i sayfiye

 • Yaz seyahati, yaz yolculuğu.

sayf / صيف

 • Yaz, yaz mevsimi.
 • Yaz. (Arapça)

sayfi / sayfî

 • Yaza ait. Yaz mevsimiyle alâkalı.

sayfiye / صيفيه

 • Yazlık. Gezinecek ve yazın yaşanacak yer.
 • Yazlık.
 • Yazlık. (Arapça)

sebt

 • Yazma, deftere geçirme, bir yere kaydetme.

sefere

 • Yazıcılar.

sehlimümteni

 • Yazılması veya söylenmesi kolay görünen, ama denendiğinde zor olduğu anlaşılan eser.

serlevha

 • Yazıda başlık. (Farsça)

sernüvişt / سرنوشت

 • Yazgı, alın yazısı. (Farsça)

sifr

 • Yazılmış nesne, mektup.

sutur / sutûr

 • Yazı satırları.

tab olunan

 • Yazılan, basılan.

tab' edilen

 • Yazılan, basılan.

tabistan / tâbistan / تابستان

 • Yaz mevsimi. (Farsça)
 • Yaz. (Farsça)

tabistani / tâbistânî / تابستانى

 • Yazlık. (Farsça)

tahrir / tahrîr / تَحْر۪يرْ

 • Yazı, yazı yazmak.
 • Yazma.
 • Yazma.

tahriren

 • Yazmak suretiyle, yazı ile.
 • Yazarak.

tahriri / tahrîrî / تحریری / تَحْر۪ير۪ي

 • Yazılı. (Arapça)
 • Yazı ile ilgili.

tarih-i telif

 • Yazılış tarihi.

tarih-i telif ve istinsah

 • Yazılış ve düzeltme tarihi.

tarz-ı hat

 • Yazı şekli.

tastir / tastîr

 • Yazı yazıp satırlar oluşturma.
 • Yazma.

te'lifat / te'lifât

 • Yazılmış eserler, kitaplar.

tekatüb

 • Yazışmak.

teksir makinası

 • Yazıları çoğaltmak için kullanılan makine.

telif

 • Yazma.

telif eden

 • Yazan, kaleme alan.

telif edilen

 • Yazılan, kaleme alınan.

telif etme

 • Yazma, kaleme alma.

telif kanunu

 • Yazarlık yasası, yazı yazma kanunu.

telif olunan

 • Yazılan.

telifat / telifât

 • Yazılan yazı ve eserler.

telifi

 • Yazılması.

tercüman

 • Yazılı ve sözlü metinleri başka bir dile çeviren.

vahayfa / vâhayfâ / واحيفا

 • Yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah. (Arapça)

vasiyetname / vasiyetnâme

 • Yazılı vasiyet. Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu kâğıt. (Farsça)

veyl / وَيْلْ / ویل

 • Yazık.
 • Yazık.
 • Yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun. (Arapça)

vücud-u nakşiye

 • Yazı gibi nakış şeklindeki varlık.

zaman-ı telif

 • Yazılış zamanı.

zekab / zekâb

 • Yazı mürekkebi. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın