LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yas kelimesini içeren 194 kelime bulundu...

a'mer

 • Yaşlı kişi. İhtiyar.

akran / اقران / اَقْرَانْ

 • Yaşıtlar. (Arapça)
 • Yaşıtlar.

allame-i zaman / allâme-i zaman

 • Yaşadığı zamanın allâmesi, büyük âlimi.

asa'

 • Yaş olan şey kuruyup katılaşmak.

aşabe

 • Yaş otun çok olması.

asırdide / asırdîde

 • Yaşlı, gün görmüş, tecrübeli.

ayn-ı lezzet-i sefihane / ayn-ı lezzet-i sefihâne

 • Yasak zevk ve eğlencelerde bulunan lezzetin kendisi.

aynelhak

 • Yaşayarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme.

ayş / عيش

 • Yaşama, keyif alma, gününü gün etme. (Arapça)

balin

 • Yastık. Koltuk. İskemle yerine kullanılan yuvarlak yastık. (Farsça)

baliş / bâliş / بالش

 • Yastık. (Farsça)

berhayat

 • Yaşayan. Hayat üzere olan. (Farsça)
 • Yaşayan.

bihakkalyakin / bihakkalyakîn

 • Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

bihakkılyakin / bihakkılyakîn

 • Yaşamış gibi birşeyi kesin olarak bilme.

bille

 • Yaşlık, ıslaklık. Çiy dedikleri rutubet ki sabah vakitlerinde olur.

ca'ma

 • Yaşlı deve.

ceded

 • Yassı, düz yer.

dehkem

 • Yaşlı adam. İhtiyar adam.

dem-güzar

 • Yaşayan, vakit geçiren. (Farsça)

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

dirdih

 • Yaşlı, pir, ihtiyar kişi.

dühriyy

 • Yaşlı, ihtiyar, müsinn.

dümluk

 • Yassı, yuvarlak taş.

eftah

 • Yassı burunlu.

ehl-i sefahet ve dalalet / ehl-i sefahet ve dalâlet

 • Yasak eğlence, zevklere düşkün olan, doğru ve hak yoldan sapan, sapık kimseler.

enbir

 • Yaş ve kuru çamur. (Farsça)

fahrüddeveran

 • Yaşadığı ve kendisinden sonra gelen dönemlerin övünç kaynağı.

fak

 • Yaşlanmış, ihtiyar kimse.

fakihe / fâkihe

 • Yaş meyve, yemiş.

fariz

 • Yaşlı.

fath

 • Yassı ve enli olmak.

fatinü'l-asır

 • Yaşadığı asrın en keskin zekâya ve anlayışına sahip kişisi.

feşfaş

 • Yassı kılıç.

gayr-i meşru / gayr-i meşrû / غير مشروع

 • Yasal olmayan.

hadis-üs sinn / hâdis-üs sinn

 • Yaşı taze. Genç delikanlı.

hakk-ı hayat

 • Yaşama hakkı.

hala / halâ

 • Yaş ot.

halal / halâl

 • Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet'in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

halum

 • Yaş peynir gibi olan koyu yoğurt.

hayat / حيات

 • Yaşam. (Arapça)

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

hayatperest

 • Yaşamaya pek düşkün olan.

hayy-ı meyyit / حَيِّ مَيِّتْ

 • Yaşayan ölü.

hayzeyun

 • Yaşlı, acûz, ihtiyar.

hazad

 • Yaş ağaçtan kesilmiş budak ve diken.

hazer ve ibaha / hazer ve ibâha

 • Yasaklar ve mübahlar. Fıkıh kitablarında dînen yasaklanan ve izin verilen şeyleri anlatan bölüm. Bâzı fıkıh kitaplarında bu bölüm kerâhiyye ve istihsân adıyla anılır.

helkam

 • Yaşlı kadın, acuze.

hemsal / hemsâl / همسال

 • Yaşıt. (Farsça)

hemsinn / هم سن

 • Yaşıt. (Farsça - Arapça)

heremdide / heremdîde

 • Yaşlanmış, kocamış, ihtiyarlamış. (Farsça)

herşebe

 • Yaşlı kuru kadın.

hevaperest / hevâperest

 • Yasak arzuları peşinde koşan.

hevaperestane / hevâperestâne

 • Yasak arzuların peşinde koşarcasına.

hevzeb

 • Yaşlı deve.

hezf

 • Yaşlı devekuşu.

hikmet-i teşri'iye

 • Yasamadaki hikmet, kanun koymadaki gaye, fayda.

höl

 • Yaşlık, nem, rutubet.

idare-i maişet

 • Yaşayış için gerekli olan ihtiyaçlar.

idare-i taayyüş

 • Yaşamı idare etme.

idrak ettirmek

 • Yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek.

ihtiyare

 • Yaşlı kadın.

iktidar-ı hayatiye

 • Yaşama gücü.

kandefir

 • Yaşlı kimse, acuz.

kanfaş

 • Yaşlı, ihtiyar.

kanunen

 • Yasal olarak.

kaus

 • Yaşlı, koca, ihtiyar.

kayd-i hayat

 • Yaşadığı sürece, ölene dek.

keham

 • Yaşlı, ihtiyar. (Kesmez kılıca "seyf-i kihâm"; peltek lisana "lisan-ı kihâm"; ağır yürüyüşlü ata "feres-i kihâm" derler.)

kerahet-i tenzihiyye / kerâhet-i tenzîhiyye

 • Yasak olmasına kuvvetli ve açık bir delil bulunmayan ancak yapılması iyi olmayan şeyler. Helâle yakın mekrûh.

kiber-i sinn

 • Yaşlılık, ihtiyar olmak, yaş büyüklüğü.

kihter

 • Yaşça en küçük olan. (Farsça)

kihteri / kihterî

 • Yaşça küçüklük. (Farsça)

kılhım

 • Yaşlı hayvan.

kokona

 • Yaşlı rum kadını.

kühenpir

 • Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar. (Farsça)

kühensal / kühensâl

 • Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş. (Farsça)

lameşru / lâmeşrû

 • Yasak.

lesak

 • Yaşlık, ıslaklık.

levazım-ı taayyüş

 • Yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan şeyler.

lezzet-i ömür

 • Yaşama lezzeti.

ma'işet / ma'îşet

 • Yaşama, geçinme, yaşayış. Geçinmek, yaşamak için lüzumlu şeyler.

ma-bihi-l-hayat

 • Yaşamaya sebep olan, hayata vesile olan.

maaşen / maâşen

 • Yaşayış bakımından.
 • Yaşayış ve geçim bakımından.
 • Yaşayış bakımından.

mahzur

 • Yasak, engel.

mahzurat

 • Yasaklar. Mâniler. Haram şeyler.

maişet / maîşet

 • Yaşama, yaşayış, geçinme, geçinmek için lüzumlu şey.
 • Yaşayış, geçim.

matem / mâtem / ماتم

 • Yas.
 • Yas.
 • Yas. (Arapça)
 • Mâtem tutmak: Yas tutmak. (Arapça)

matemalud / mâtemâlûd

 • Yasla karışık.

matemdar / mâtemdar / ماتمدار

 • Yaslı. (Arapça - Farsça)

matemfeza / mâtemfezâ

 • Yası ve mâtemi ziyadeleştirip arttıran. (Farsça)

matemhane / mâtemhâne

 • Yas evi.

matemi / mâtemî / ماتمى

 • Yaslı, mâtemli, üzüntülü.
 • Yaslı. (Arapça - Farsça)

matemkünan / mâtemkünân

 • Yas tutup mâtem ederek. (Farsça)

matemli / mâtemli

 • Yaslı, hüzünlü.
 • Yaslı. (Arapça - Türkçe)

matemsera / mâtemserâ / ماتمسرا

 • Yas tutulan ev. (Arapça - Farsça)

matemzede / mâtemzede / ماتم زده

 • Yaslı. (Arapça - Farsça)

mavera / mâverâ

 • Yaşanan alemin ötesi, öte.

mecazi rızık / mecâzî rızık

 • Yaşamı devam ettirmek için zorunlu olmayan ve çalışıp çabalamakla elde edilmesi gereken nimetler.

memnu / memnû / ممنوع

 • Yasaklanmış.
 • Yasak.
 • Yasak. (Arapça)

memnu' / memnû' / مَمْنُوعْ

 • Yasaklanmış.
 • Yasak. Menedilmiş. Mâni olunmuş.
 • Yasaklı.
 • Yasak. Dînen yasak edilmiş.
 • Yasaklanmış.

memnua / memnûa / ممنوعه

 • Yasak. (Arapça)

memnuiyet / memnûiyet / منوعيت

 • Yasaklanmış olmak, men edilmek.
 • Yasak olma hali. (Arapça)

memnuiyyet

 • Yasaklık. Haram veya yasak oluş.

men

 • Yasaklama.
 • Yasaklama.

men edilme

 • Yasaklanma, engellenme.

men edilmek

 • Yasaklanmak.

men etmek

 • Yasaklamak, engellemek.

men' / منع / مَنْعْ

 • Yasak etmek. Durdurmak. Bırakmamak. Bir şeyi diriğ etmek, esirgemek.
 • Yasaklama.
 • Yasaklamak.
 • Yasaklama.

men'etme

 • Yasaklama.

menahi / menâhî

 • Yasaklananlar.

menhi / menhî / منهى

 • Yasaklanan.
 • Yasaklanmış. (Arapça)

menhiyat / منهيات

 • Yasaklananlar.
 • Yasaklar. (Arapça)

mesnuniyet cihetiyle / mesnûniyet cihetiyle

 • Yaş yönünden; yaşın küçük olması bakımından.

meşru / meşrû / مشروع

 • Yasal. (Arapça)

meşruiyyet / meşrûiyyet / مشروعيت

 • Yasallık. (Arapça)

miha

 • Yaş değnek.

minbeze

 • Yastık.

mıntaka-i memnua

 • Yasak bölge.

müfertah

 • Yassı başlı.

müftah

 • Yassı.

mukannin / مقنن

 • Yasa koyucu. (Arapça)

mültesim

 • Yaşmaklı.

münzecir

 • Yasak edilmiş, men edilmiş, yapılmaması emredilmiş, alıkonulmuş, mâni olunmuş.

mürtedi'

 • Yasak olan şeyleri yapmayan, onlardan kaçınan.

müsin / müsîn / مسن

 • Yaşlı, ihtiyarlamış.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Yaşlı. (Arapça)

müsinn

 • Yaşlı, ihtiyar.

müstemirrü't-tecelli / müstemirrü't-tecellî

 • Yasıması devamlı, kesintisiz.

müterattıb

 • Yaş, ıslak, nemli.

mütevessid

 • Yastığa dayanan.

mütevessiden

 • Yastığa dayanarak.

mütteki

 • Yaslanıp oturan.

müttekiun / müttekiûn

 • Yaslanıp oturanlar, yahud oturuyorlar.

na'sele

 • Yaşlıların yürüyüşü.

nasiyy

 • Yaş ot.

nayiha

 • Yas tutan kadın.

nazbalin

 • Yastık. (Farsça)

nazbaliş

 • Yastık. (Farsça)

nedavet

 • Yaşlık, ıslaklık, nemlik, rutubet.

nehiy / نَهِيْ

 • Yasak.
 • Yasaklama.
 • Yasaklama.

nehy

 • Yasaklama.

nehyetmek

 • Yasaklamak.

nevahi / nevâhî

 • Yasaklar, yapılması yasaklanan işler.

niha

 • Yas tutmak.

nikda

 • Yaş kanbel otu.

ömr

 • Yaşama, hayat, yaşayış.

piran / pîran

 • Yaşlılar, öncüler.

pirezen / pîrezen / پيره زن

 • Yaşlı kadın. (Farsça)

pür-sale / pür-sâle

 • Yaşlı. Yaşı dolgun. (Farsça)

ratb

 • Yaş.

ratb ve yabis

 • Yaş ve kuru.

rızkıfıtri / rızkıfıtrî

 • Yaşamak için gereken normal rızık.

rutb

 • Yaş ot.

sagir-üs sinn

 • Yaşı küçük.

sahibüzzaman

 • Yaşadığı zamanın manevî sahibi.

şari' / şâri' / شارع

 • Yasa koyucu. (Arapça)

sebe

 • Yaşlılıktan dolayı bunamak.

secer

 • Yassı ve enli.

sefahet / sefâhet

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık.

sefahet-i mutlak

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefahetkarane / sefahetkârâne

 • Yasak zevk ve eğlenceye düşkün olarak, beyinsizce.

sefalethane

 • Yasak zevk ve eğlencelerin ve çirkin işlerin yapıldığı yer.

sefih / sefîh

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkün.

sefihane

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkün bir şekilde; beyinsizce.

semen / سمن

 • Yâsemin. (Farsça)
 • Yasemin. (Farsça)

semen-bu

 • Yâsemin gibi kokan, yâsemin kokulu. (Farsça)

semen-fam

 • Yâsemin renkli, rengi yâsemin gibi olan. (Farsça)

semenber / سمنبر

 • Yasemin göğüslü. (Farsça)

şemlak

 • Yaşlı, pir, ihtiyar.

semsak

 • Yâsemin.

sermeta

 • Yaş balçık.

serye

 • Yaş yer.

şeyb / شيب

 • Yaşlılık, ihtiyarlık. (Arapça)

şeyhuhet / şeyhûhet / شيخوخت

 • Yaşlılık, ihtiyarlık.
 • Yaşlılık. (Arapça)

sılal

 • Yaş ot.

sin

 • Yaş.

sinn

 • Yaş.

sinnen / سنا / سِنًّا

 • Yaşça, yaş bakımından.
 • Yaş itibarıyla.
 • Yaşça.
 • Yaşça. (Arapça)
 • Yaşca.

sure-i yasin / sûre-i yâsin

 • Yâsin Sûresi, Kur'ân-ı Kerim'in 36. sûresi.

suret-i taayyüş

 • Yaşama tarzı.

taayyüş / تعيش

 • Yaşama, geçinme.
 • Yaşama. (Arapça)
 • Taayyüş etmek: Yaşamak. (Arapça)

tahdid-i sinn

 • Yaş haddi. Emeklilik.

tasavvuh

 • Yaş otun üstü sıcaktan kurumak.

tehassüb

 • Yastığa dayanma.

telessüm

 • Yaşmaklanma.

tenzihen mekruh / tenzîhen mekrûh

 • Yasak olmasına kuvvetli, açık bir delil, senet bulunmayıp, yapılması iyi olmayan şeyler.

teşbih

 • Yassı ve enli yapmak.

teşri' / teşrî' / تشریع

 • Yasa koyma. (Arapça)

teşrii / teşriî

 • Yasamaya dair, kanunla ilgili, şeriata dair.

visadenişin / visâdenişin

 • Yastığa yaslanıp oturan. (Farsça)

yasemen / yâsemen / یاسمن

 • Yasemin. (Farsça)

yenarık

 • Yassı bilezik.

zamanın abdülkadiri

 • Yaşadığı dönemin Abdülkadir-i Geylânîsi olan.

zayan

 • Yasemin çiçeği.

zecir / زَجِرْ

 • Yasaklama, zorlama.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın