LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yaratılmış ifadesini içeren 88 kelime bulundu...

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acibe-i hilkat

 • Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi)

aferide / âferîde / آفریده

 • (Çoğulu: Aferidegân) Yaratılmış, mahluk. (Farsça)
 • Yaratık, yaratılmış, mahluk. (Farsça)

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i takvim

 • İnsanın en güzel bir şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olması.

alem-i harici / âlem-i hâricî / عَالَمِ خَارِجِي

 • Yalnızca Allah'ın ilminde kalmayıp hâriçte de yaratılmış âlem.

alem-i sagir / âlem-i sagîr

 • Yaratılmışların hepsinden kendisinde bir nümûne bulunduğu için insana verilen ad.

aliyy

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yüce olan. Mahlûkâtın (yaratılmışların) akıl, ilim (bilgi) ve anlayışlarının erişemediği yücelikte olan.

arş-ı rahman / arş-ı rahmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Allah'ın tasarruf dairesi, makamı.

arşu'r-rahman / arşu'r-râhmân

 • Bütün yaratılmışları şefkat ve merhametle besleyip büyüten Rahmân isminin tasarruf dairesi, makamı.

atom

 • yun. Maddenin bölünemez en küçük parçası manasında eski çağ felsefesinde kullanılan bir tâbir, günümüze kadar gelmiş ve ilmî tabir olarak kalmıştır. Atom, maddenin bölünmez bir parçası değil, kendisi de daha küçük parçalardan yaratılmış çok küçük bir âlemdir. Dünyada, kâinatta ve atom âleminde hep a

aytemus / aytemûs

 • (Çoğulu: Atâmıs) Bütün vücut organları yerli yerince ve tam olarak yaratılmış olan.

azam-ı mahlukat / âzam-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların en büyüğü.

azim / azîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Büyüklüğüne, beşer (insan) aklının ve hiçbir mahlûkun (yaratılmışın) düşüncesinin erişemediği, hakîkatini kimsenin bilemediği zât. Allahü teâlânın büyüklüğü bildiğimiz gördüğümüz şeylerdeki büy üklük ve küçüklük gibi değildir. Bu bizim bilgimi

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

bila teşbih / bilâ teşbih

 • Benzetme olmaksızın; Allah'ı yaratılmışlara benzemekten uzak tutmak için kullanılır.

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

cehennem

 • Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. Cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onl

cesed-i hilkat

 • Yaratılmış olan varlık cesedi, bedeni.

cinn

 • Bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sâhibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semâvî kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemâlatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi

daire-i tasarruf / dâire-i tasarruf

 • Dilediği gibi tasarruf etme, tedbir ve idare etme dâiresi, bütün yaratılmışlar dâiresi olan kâinat.

efdalü'l-halk

 • Yaratılmışların en faziletlisi, en üstünü.

ekrem-i halk

 • Yaratılmışların en şereflisi.

enam / enâm

 • Yaratılmışlar, halk, insanlar.

enfas-ı halaik / enfâs-ı halâik

 • Yaratılmışların nefisleri.

enva-ı mahlukat / envâ-ı mahlûkat

 • Bütün yaratılmış varlık türleri.

esnaf-ı mahlukat / esnâf-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların sınıfları, çeşitleri.

esnaf-ı masnuat

 • San'atlı yaratılmış varlıkların sınıfları.

fahr-i enam / fahr-i enâm

 • Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.

fena / fenâ

 • Tasavvuf ilminde bir terim. Kendini yok görmek. Mâsivâyı, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak, mahlûkların (yaratılmışların) sevgi ve düşüncesini gönülden çıkarmak. Allahü teâlâyı çok zikir (anma) netîcesinde meydana gelen kendini unutma hâli.

fena-i kalb / fenâ-i kalb

 • Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.

hadis / hâdis

 • Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan.

hafid / hâfid

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, yâni öldükten sonra mahlûkât (yaratılmışlar) diriltilip, herkes dünyâda iken yaptığının hesâbını verirken, kâfirleri ve kötü kimseleri en aşağı seviyeye indiren, huzûrunda düşmanl arının başlarını aşağı eğdiren.

hakikat-i kainat / hakikat-i kâinat

 • Yaratılmış olan herşeyin aslı, esası.

halaik

 • (Tekili: Halayık) (Halk) Mahlukat. Yaratılmışlar.
 • Huylar. Tabiatlar.

halayık / halâyık

 • Mahluklar, yaratılmış herşey.

halk

 • Yaratmak, yoktan var etmek.
 • Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.

halk-ı kur'an / halk-ı kur'ân / خَلْقِ قُرْاٰنْ

 • Batıl Mu'tezile mezhebinin ortaya attığı Kurânın yaratılmış olduğu fikri.

hasib / hasîb

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her mahlûkun (yaratılmışın) varlığına, varlığının devâmına, âhirette hesâbını görmeğe kâfi olan.

hayr-ül-enam / hayr-ül-enâm

 • Mahlûkâtın, yaratılmışların en hayırlısı, iyisi mânâsına Peygamber efendimizin lakablarından. Âmine eydür çü vakt oldu tamâm, Kim vücûda gele ol hayr-ül enâm.

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

istidlal / istidlâl

 • Delîl getirme. Akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.

kainat / kâinat

 • Yaratılmış varlıklar, evren.

kainat maliki / kâinat mâliki

 • Evrenin ve yaratılmış herşeyin gerçek sahibi olan Allah.

kainat mecmuası / kâinat mecmuası

 • Kâinat kitabı, bütün yaratılmışlar.

kaside-i kader

 • Kader kasidesi; yaratıcısının medhine lâyık, İlâhî takdir ve ölçülerle yaratılmış bir kaside gibi olan varlıklar.

kesret-i mahlukat / kesret-i mahlûkat

 • Yaratılmışların çokluğu.

kuvvet-i mümkünat

 • Yaratılmış olan varlıkların sahip olduğu kuvvet.

ma-i mukayyed / mâ-i mukayyed

 • Herhangi bir maddenin karışması ile yaratılmış oldukları hâlden çıkmış ve hususi bir ad almış sulardır. (Gül, çiçek, üzüm, asma, et suları gibi.)

mahbub-u ezeli / mahbub-u ezelî / mahbûb-u ezelî

 • Ezelî Sevgili; bütün yaratılmışlar tarafından çok sevilen ve varlığı ezelî olan Allah.
 • Varlığının başlangıcı olmayan ve bütün yaratılmışlar tarafından sevilen Allah.

mahiyat-ı mümkünat / mahiyât-ı mümkünat

 • Yaratılmışların mahiyetleri, temel yapıları.

mahluk / mahlûk / مخلوق / مَخْلُوقْ

 • Yaratılmış. Yoktan var edilmiş olan.
 • Yaratılmış, varlık.
 • Yaratılmış, yaratık.
 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.
 • Yaratılmış.
 • Yaratılmış.

mahluk-u ilahi / mahlûk-u ilâhî

 • Allah tarafından yaratılmış.

mahlukat / mahlukât

 • (Tekili: Mahluk) Yaratılmışlar. Mahluklar. Allah'ın yarattığı şeyler.
 • Yaratılmışlar.

mahlukat-ı latife / mahlûkat-ı lâtife

 • Hoş, güzel mahlûklar, yaratılmışlar.

mahlukıyet / mahlûkıyet

 • Yaratılmış olma.

mahlukiyet / mahlûkiyet

 • Yaratılmış olma.
 • Yaratılmışlık.

malik-ül-mülk / mâlik-ül-mülk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratılmışların ve onlarda bulunan her şeyin sâhibi olan.

mebde' ve mead / mebde' ve meâd

 • Başlangıç ve sonuç, dünyâ ve âhiret; mahlûkların (yaratılmışların) nereden ve nasıl vücûda geldiği, onları kimin yarattığı, yaratılış hikmetleri, sonunda ne olacakları ve ölümden sonraki hâlleri.

mebşure

 • Yüzü ve vücudu güzel yaratılmış kadın.

mec'ul

 • Yaratılmış, kılınmış.

mecbul

 • (Cibillet. den) Yaratılmış. Yaratılışında bir hâl veya sıfat bulunan.

mecmu' asar / mecmu' âsâr

 • Eserlerin bütünü, yaratılmış varlıkların hepsi.

mefhar-i mevcudat / mefhar-i mevcûdât

 • Mahlûkâtın (yaratılmışların) övündüğü Muhammed aleyhisselâm.

melaik

 • (Tekili: Melek) Melekler. Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, makamları sabit, kendileri ma'sum mahluklar.

melek

 • Nurdan yaratılmış masum varlık.
 • Nurdan yaratılmış varlık.
 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

mevcudat

 • Var olan her şey. Kâinat. Yaratılmış şeyler.

mu'id / mu'îd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Mahlûkâtı (yaratılmışları) dünyâdaki hayatlarından sonra öldürüp, ölümden sonra onları tekrar dirilten, hayât veren.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

muhtera

 • İcad edilmiş, yaratılmış.

mukaddim

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden: Mahlûklardan (yaratılmışlardan) bâzısını bâzısından önce var ve yok eden; dilediğini kendine yakınlaştıran, dilediğini uzaklaştıran, kendisine yakın kıldığı meleklerini, peygamberlerini aleyhimüsselâm ve âlimlerini üstün kılan.

mükevven

 • (Kevn. den) Yapılmış. Tekvin edilmiş olan. Yaratılmış. Meydana getirilmiş olan.

mükevvenat / mükevvenât

 • Yaratılmışlar, bütün varlıklar.
 • Yapılmış ve yaratılmışlar. Bütün mahlukat.
 • Yaratılmışlar.

nev-i mahlukat / nev-i mahlûkat

 • Yaratılmışların bir türü, çeşidi.

organ

 • t. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. gibi)
 • Bir fikre, bir gayeye hizmet için çalışan.
 • Âlet.

ruh-u nurani / ruh-u nuranî

 • Maddî yapısı olmayıp nurdan yaratılmış aydınlık ruh.

sahib-i alem / sahib-i âlem

 • Bütün âlemin, yaratılmış herşeyin sahibi Allah.

sahife-i kevn ve vücud

 • Kâinat kitabındaki yaratılmış, varlıklar sayfası.

samed

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan, bütün mahlûkâtın (yaratılmışların) kendisine muhtaç olduğu yüce Allah.

şehid / şehîd

 • Allah yolunda harb ederken, Allahü teâlânın ism-i şerîfini yüceltmeye (İslâmı yaymaya) çalışırken veya düşman saldırdığında vatan, din ve milletini, ırz ve nâmûsunu müdâfâ ederken ölen müslüman.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün mahlûkâtın (yaratılmışları

şeytan

 • İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükse

sırr-ı ahsen-i takvim

 • İnsanın en güzel şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olmasının sırrı.

tabakat-ı kainat / tabakat-ı kâinat

 • Kâinat tabakaları, yaratılmış sınıflar.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teşhirgah-ı enam / teşhirgâh-ı enam

 • Yaratılmışların sergi yeri.

vehhab-ı rezzak / vehhâb-ı rezzâk

 • Çok bağışta bulunan ve bütün yaratılmışların rızkını veren; Allah.

vera

 • Halk. Mahluk. Arzı örten mahlukat. Yaratılmış olanlar.

vücud-u mahlukat / vücud-u mahlûkat

 • Yaratılmışların varlığı.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR