LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yansıma ifadesini içeren 129 kelime bulundu...

akis / عكس / عَكِسْ

 • Yansıma.
 • Yansıma, yankı.
 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)
 • Yansıma.

aks / عكس

 • Yansıma.
 • Yankı, yansıma, tersi.
 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

aks-i misal / aks-i misâl / عَكْسِ مِثَالْ

 • Görüntünün yansıması.
 • Sûretin yansıması.

aks-i misali / aks-i misalî

 • Yansıma; (aynada yansıyan) görüntü.

aks-i nur / aks-i nûr / عَقْسِ نُورْ

 • Nurun yansıması.
 • Nurun yansıması.

aksam-ı tecelliyat / aksâm-ı tecelliyât

 • Tecellilerin, yansımaların kısımları, çeşitleri.

asar-ı esma-i ilahiye / âsâr-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin eserleri, varlıklardaki izleri, yansımaları.

ayine-i tecelli / âyine-i tecellî

 • Yansıma aynası.

celevat / celevât

 • Cilveler, yansımalar.

cereyan-ı tecelliyat

 • Tecellîlerin cereyanı, yansımaların akıp gitmesi.

cereyan-ı tecelliyat-ı ilahiye / cereyan-ı tecelliyat-ı ilâhiye

 • İlâhî yansımalarının meydana gelmesi, cereyan etmesi.

cilve

 • Yansıma, görüntü.

cilve-i akis

 • Yansımanın görüntüsü.

cilve-i azam / cilve-i âzam

 • En büyük yansıma.

cilve-i cemal ve kemal / cilve-i cemâl ve kemâl

 • Güzellik ve mükemmelliğin yansıması, görüntüsü.

cilve-i cemal-i baki / cilve-i cemâl-i bâki

 • Sonsuz güzelliğin bir yansıması.

cilve-i cüz'i / cilve-i cüz'î

 • Ferdî bir yansıma, görünme.

cilve-i ef'al / cilve-i ef'âl

 • İlâhî fiillerin yansıması.

cilve-i esma / cilve-i esmâ

 • Allah'ın isimlerinin görüntüsü, yansıması.

cilve-i etem

 • Tam yansıma ve görüntü.

cilve-i etemm

 • Tam yansıma ve görüntü.

cilve-i feyzi

 • Bereketinden gelen yansıma, iz düşümü.

cilve-i hassa ve mümtaze / cilve-i hâssa ve mümtaze

 • Çok özel ve seçkin yansıma, görüntü.

cilve-i hayat

 • Hayat görüntüsü, yansıması.

cilve-i hitab-ı rabbani / cilve-i hitab-ı rabbânî

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın hitabının cilvesi, yansıması.

cilve-i i'caz / cilve-i i'câz

 • Mu'cizeliğin görüntüsü, yansıması.

cilve-i in'ikas / cilve-i in'ikâs

 • Görüntünün yansıması.

cilve-i inayet-i rabbaniye / cilve-i inâyet-i rabbâniye

 • Rabbimizin yardım ettiğini gösteren yansımalar, belirtiler.

cilve-i irade

 • Cenâb-ı Hakkın iradesinin bir yansıması, izi.

cilve-i irade-i ilahiye / cilve-i irade-i ilâhiye

 • İlâhî iradenin yansıması, görünmesi.

cilve-i kübra / cilve-i kübrâ

 • En büyük cilve, yansıma.

cilve-i kudret

 • Allah'ın kudretinin yansıması.

cilve-i kudret-i ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah'ın kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

cilve-i kudret-i kudsiye

 • Allah'ın sonsuz ve noksansız kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i rabbaniye / cilve-i kudret-i rabbâniye

 • Rabbânî kudret ve iradenin yansıması.

cilve-i lezzet

 • Lezzet veren tecelli, lezzetin bir yansıması.

cilve-i mana / cilve-i mânâ

 • Mânânın yansıması, görünmesi.

cilve-i nur

 • İlâhî nurun yansıması ve görünmesi.

cilve-i rahmet-i alem / cilve-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cilve-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin yansıması.

cilve-i samediyet

 • Herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın isim ve sıfatlarının varlıklar üzerindeki yansımasının görünümü.

cilve-i sırr-ı i'caz / cilve-i sırr-ı i'câz

 • Mu'cizelik sırrının cilvesi, yansıma ve görüntüsü.

cilve-i zatiye / cilve-i zâtiye

 • Zâtının, aynının görüntüsü, yansıması.

derecat-ı tecelli / derecât-ı tecellî

 • Yansıma dereceleri.

derecat-ı tecelliyat / derecât-ı tecelliyât

 • Görünüm ve yansıma dereceleri.

ehadiyet

 • Allah'ın bütün esması ile her bir varlıkta isimlerinin yansıması.

enva-ı tecelliyat / envâ-ı tecelliyât

 • Tecellîlerin, yansımaların türleri.

esma-i külliye / esmâ-i külliye

 • Bütün varlık âleminde yansımaları görünen Allah'ın isimleri.

feyz-i kemal / feyz-i kemâl

 • Olgunluğun feyzi, mükemmelliği yansıması.

feyz-i tecelli / feyz-i tecellî

 • Yansımadan doğan feyz, bereket.

in'ikas / in'ikâs / اِنْعِكَاسْ

 • Tasavvufta bir büyüğün kalbindeki feyz denilen mânevî ilimlerin talebenin kalbine yansıması.
 • Yansıma, aksetme.
 • Yansıma.

in'ikas etmek / in'ikâs etmek

 • Yansımak.

in'ikas-ı kemal / in'ikâs-ı kemâl

 • Kusursuzluğun yansıması.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

inikas / inîkas

 • Yansıma.

istihale-i in'ikasiye / istihâle-i in'ikâsiye

 • Yansımanın başkalaşması, farklı bir keyfiyet alması.

makes / mâkes / معكس

 • Yansıma yeri.
 • Yansıma yeri, ayna.
 • Yansıma yeri. (Arapça)
 • Makes bulmak: Yansımak, yansıyacak yer bulmak. (Arapça)
 • Makes olmak: Yansıtmak, yansıma yeri olmak. (Arapça)

mazhar

 • Yansıma ve görünme yeri; sahip olma, erişme.

mazhar-ı tecelli / mazhar-ı tecellî

 • Tecellilere erişme, yansımalara ayna olma.

mezahir / mezâhir

 • Aynalar; görünme ve yansıma yerleri.

müşahedetullah

 • Varlıklar üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını gözlemleme.

nisbet-i in'ikas / nisbet-i in'ikâs

 • Yansıma oranı.

nukuş-u tecelliyat / nukuş-u tecelliyât

 • İlâhî yansımaların ve görünmenin nakışları.

nur-u timsal / nur-u timsâl

 • Yansımanın nuru, aydınlığı.

reşehat-ı meziyat / reşehât-ı meziyât

 • Meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansımaları.

serap

 • Su gibi görünen yansıma.

tamam-ı aks

 • Yansımanın tamamı.

tecella / tecellâ

 • Yansıma, görünme.

tecella-yı cemal / tecellâ-yı cemâl

 • Güzelliğin yansıması.

tecelli / tecellî

 • Görünme, yansıma.

tecelli etme / tecellî etme

 • Yansıma.

tecelli etmek / tecellî etmek

 • Görünmek, yansımak.

tecelli-i aks / tecellî-i aks

 • Yansımanın görüntüsü.

tecelli-i amme / tecellî-i âmme

 • Umumî tecellî; Cenâb-ı Hakkın bütün mahlukatı kuşatan isimlerine ait büyük tecelliler, yansımalar.

tecelli-i azamet-i kudret / tecellî-i azamet-i kudret

 • Allah'ın kudretinin büyüklüğünün tecellîsi, yansıması.

tecelli-i celali / tecellî-i celâli

 • Büyüklük ve haşmetin yansıması.

tecelli-i cemal / tecellî-i cemâl

 • Güzelliğin yansıması.

tecelli-i ekber / tecellî-i ekber

 • En büyük tecelli, yansıma.

tecelli-i eltaf / tecellî-i eltaf

 • Çok lâtif, çok hoş olan bir güzelliğin yansıması.

tecelli-i esma ve sıfat / tecellî-i esmâ ve sıfât

 • Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellîsi, yansıması.

tecelli-i etemm / tecellî-i etemm

 • Noksansız tecelli, eksiksiz yansıma.

tecelli-i hakimiyet / tecellî-i hâkimiyet

 • Hakimiyetin tecellisi, yansıması.

tecelli-i iktidar / tecellî-i iktidar

 • Allah'ın kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i ism-i azam / tecellî-i ism-i âzam

 • Allah'ın en büyük isminin yansıması.

tecelli-i kübra-yı adl ve hikmet / tecellî-i kübrâ-yı adl ve hikmet

 • Adaletin ve hikmetin büyük tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret / tecellî-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret ve irade / tecellî-i kudret ve irade

 • Allah'ın irade ve kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i merhamet / tecellî-i merhamet

 • Merhametin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i muhabbet / tecellî-i muhabbet

 • Sevgi yansıması, görüntüsü.

tecelli-i rahmet / tecellî-i rahmet

 • Rahmet yansıması.

tecelli-i rububiyet / tecellî-i rububiyet

 • Allah'ın rububiyetinin, terbiye ve idare ediciliğinin yansıması.

tecelli-i saltanat-ı uluhiyet / tecellî-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın ilâhlık saltanatının yansıması.

tecelli-i timsal / tecellî-i timsal

 • Görüntünün belirmesi, yansıması.

tecelli-i vahdet / tecellî-i vahdet

 • Allah'ın birliğinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i vasi / tecellî-i vâsi

 • Geniş tecellî, yansıma.

tecelli-i ziya / tecellî-i ziya

 • Işığın yansıması.

tecelli-yi kübra / tecellî-yi kübra

 • Büyük yansıma, muazzam tecellî.

tecelligah / tecellîgâh

 • Yansıma ve görünme yeri.

tecelliyat / tecellîyat

 • Tecellîler; yansımalar.

tecelliyat-ı cemal ve kemalat / tecelliyât-ı cemal ve kemâlât

 • İlâhî mükemmelliklerin ve güzelliklerin yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye / tecelliyât-ı cemâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğinin yansımaları, görüntüleri.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik sıfatlarının yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye ve kemâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik ve mükemmellikle ilgili sıfatlarının yansımaları.

tecelliyat-ı esma / tecelliyât-ı esmâ

 • Allah'ın isimlerinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı esma-i ilahiye / tecelliyât-ı esmâ-i ilâhiye

 • Allah'ın isimlerinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı kahriye / tecelliyât-ı kahriye

 • Kahredici tecellîler, yansımalar.

tecelliyat-ı kemal / tecelliyât-ı kemâl

 • Mükemmelliklerin tecellîleri, yansımaları.

tecelliyat-ı kübra / tecelliyât-ı kübrâ

 • En büyük tecelliler, yansımalar.

tecelliyat-ı nuriye / tecellîyât-ı nuriye

 • Nurlu tecellîler; parlak yansımalar.

tecelliyat-ı rahmet / tecelliyât-ı rahmet

 • Rahmet yansımaları.

tecelliyat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye edişinin tecellileri, yansımaları.

tecelliyat-ı samedaniye / tecelliyât-ı samedâniye

 • Allah'ın herşeyin Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösteren yansımaları.

tecelliyat-ı seyyale / tecelliyat-ı seyyâle

 • Akıp giden yansımalar, görünümler.

tecelliyat-ı sıfat / tecelliyat-ı sıfât

 • İlâhî sıfatların yansıması, görünmesi.

temasil / temâsil

 • Timsaller, yansımalar.

temessül

 • Görünme, yansıma.
 • Yansıma, görünme.

temessülat / temessülât

 • Yansımalar.

tezahürat-ı cemaliye ve celaliye / tezahürât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğiyle birlikte heybet ve haşmetinin yansımaları.

timsal

 • Görüntü, yansıma.

timsal-i aks

 • Yansımanın görüntüsü.

timsal-i nurani / timsal-i nurâni

 • Nurlu ve aydınlık görüntü, yansıma.

timsal-i şahsiyet

 • Şahsiyetin heykeli; kişiliğin yansıması, görüntüsü.

ufk-u tecelliyat

 • Tecellilerin, yansımaların ufku.

vech-i in'ikas / vech-i in'ikâs

 • Aksetme, yansıma yönü.

veçh-i in'ikas / veçh-i in'ikâs

 • Yansıma yönü, akseden tarafı.

vücud-u misali / vücud-u misâlî

 • Yansımaya dayalı varlık.

zıll-i tecelli / zıll-i tecellî

 • Yansımanın gölgesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın