LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yanık ifadesini içeren 168 kelime bulundu...

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

agah / agâh / âgâh / آگَاهْ

 • (Ageh) Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen. (Farsça)
 • Uyanık, aklı başında.
 • Haberdar, uyanık. Gaflette olmayan, kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.
 • Uyanık, basiretli haberdar.
 • Haberli, uyanık.
 • Uyanık.

agahi / agâhî

 • Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret. (Farsça)

ahek-i siyah

 • Rutubete dayanıklı olan bir cins çimento.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

alem-i sahve / âlem-i sahve

 • Uyanıklık âlemi, yeniden kendine geliş hâli.

alem-i yakaza / âlem-i yakaza

 • Uyanıklık âlemi.

amyant

 • Kolayca bükülebilen, ateşe dayanıklı liflerden yapılmış bir çeşit asbest.

asma'

 • Uyanık ve gözü açık (adam)
 • Keskin (kılınç).

ayık

 • Uyanık.

basiret / basîret

 • Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.

basiret-i kalb

 • Gönül uyanıklığı. Kalb basireti.

beyin

 • Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkez (Türkçe)

beyt-ül ankebut / beyt-ül ankebût

 • Örümcek yuvası.
 • Mc: Derme çatma yapılmış ev.
 • Dayanıksız ve kuvvetsiz şey.

bi-dari / bî-darî

 • Uyanıklık. Dikkatlilik.

bidar / bîdar / bîdâr / بيدار

 • Uykusuz, uyumayan. Uyanık. (Farsça)
 • Uyanık. (Farsça)

bidar-dil / bîdar-dil

 • Uyanık, aydın. (Farsça)

biryan / biryân

 • Yaralı, yanık.

bisebat / bîsebat / بى ثبات

 • Dayanıksız. (Farsça - Arapça)

bisebeb / bîsebeb / بى سبب

 • Dayanıksız. (Farsça - Arapça)

cem'ul-cem'

 • Tasavvufta bir makâmın adı. Sahv (uyanıklık) makâmı. Bekâ makâmı da denir.

dag / dâg

 • Yanık yarası. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan vücuduna kızgın demirle vurulan damga. (Farsça)

dağdar / dâğdâr

 • Yanık, yaralı.

dehadar

 • Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş. (Farsça)

dikkat

 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.

dil-agah / dil-âgâh

 • Kalbi uyanık. Akıllı, bilgili, görgülü. Gönül anlar. (Farsça)

dil-i suzan

 • Yanık, ateşli gönül.

dilsuhte / dilsûhte / دل سوخته

 • Bağrı yanık, gönlü yaralı. (Farsça)

ehass

 • Daha uyanık. Daha hassas.

ehl-i dil

 • (Ehl-i kalb) Kalbi uyanık, basireti ziyade olan. Gönül ehli. Mâneviyata çok kıymet veren, kalben Cenab-ı Hakk'a çok yakınlık hissedip çok hikmetlerden anlayan zât.

ehl-i sahv

 • Uyanık iken hakikatlere görerek ulaşan Allah dostları.

ehl-i zevk

 • Allah'a yakınlıkla ve uyanık kalple iman eden ve Kur'ân hakikatlerinden zevk alanlar.
 • Zevklenenler, lezzet alanlar.
 • Tas: Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla, kurbiyetle veya uyanık kalble iman ve Kur'an hakikatlarından zevk alanlar.

ejir

 • Akıllı, uyanık, açık göz. (Farsça)

emten

 • Pek metin, çok dayanıklı, en sağlam, fazlaca muhkem.

emun

 • Kuvvetli, dayanıklı deve.

eris

 • Zeki, akıllı, uyanık, zeyrek, uslu. (Farsça)

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

esher

 • Uyanık kimse.

evhen

 • En gevşek, çok zayıf, pek dayanıksız, kuvvetsiz tâkatı kalmamış.

evladiyye

 • Evlatlık, evlada mahsus.
 • Mc: Çok sağlam ve dayanıklı ev veya eşya.

fark ve sahv

 • Doğruyu fark etme ve uyanık olma.

fatın

 • (Fıtnat. dan) Fıtnat sahibi, zihni açık, uyanık. İleri derecede akıllılık.

fatin

 • (Fıtnat. dan) Anlayışlı, akıllı, zeki, uyanık.

firaset

 • Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını yüzünden anlamak. Firasetin bir nev'i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev'i ise kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hâsıl olur.
 • Yiğitlik.

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gayur

 • Hamiyetli. Çok çalışkan. Dayanıklı. Çok gayretli.
 • Kıskanç. ("Gayyur" diye yazılması yanlıştır.)

halet-i yakaza / hâlet-i yakaza

 • Uyanıklık hali.

hamul / hamûl / حمول

 • (Haml. den) Sabırlı, metanetli, tahammüllü, dayanıklı kimse.
 • Dayanıklı. (Arapça)

hamuli / hamulî

 • Tahammüllülük, sabırlılık, dayanıklılık.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hurka

 • Yanmak.
 • Hararet.
 • Yanık çıban.

hurkat

 • Yangın. Yanma. Yanıklık.
 • Bir nevi çıban.

huşyar

 • Uyanık.

hüşyar / hüşyâr

 • Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.
 • Uyanık.
 • Uyanık.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

ilham / ilhâm

 • Peygamberlerin kalblerine, uyanık iken, melek görünmeden ilâhî vahyin bırakılması.
 • Sâlihlerin, iyi kimselerin kalbine gelen İslâmiyet'e uygun mânâlar.
 • Allahü teâlânın bildirmesi. Sevk-i tabîî. Bugün buna içgüdü denilmektedir.

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

intibahkarane / intibahkârâne

 • Uyanıklık içinde olarak.

ırmis

 • Büyük taş.
 • Kuvvetli ve dayanıklı deve.

ırzim

 • Sağlam, sert ve dayanıklı.
 • Şiddetli toplayıcı.

ısbah

 • Seher vakti. Sabah vakti.
 • Gafil olmamak. Uyanıklık.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

işgerf

 • Dayanıklı, sağlam, kalın. (Farsça)
 • Şan, nam, ün, şeref. (Farsça)

ishar

 • Uyundırma.
 • Gece uyutmayıp, uyanık durdurma.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

istihkam / istihkâm

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.

ıtris / ıtrîs

 • Hiddetli, cebbar kimse.
 • Kuvvetli, dayanıklı deve.

kaim / kâim

 • Ayakta olan, uyanık olan, namaz kılan.

kamer

 • Gökteki ay. Hilâl.
 • Ay ışığında uyumayıp uyanık durmak.

kar-agah / kâr-âgâh

 • İşbilir, uyanık. (Farsça)

kar-agahi / kâr-âgâhî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

kar-dani / kâr-danî

 • Uyanıklık, iş bilirlik. (Farsça)

kardide / kârdide

 • (Çoğulu: Kâr-didegân) Uyanık, tecrübeli, iş bilir, görgülü. (Farsça)

kemal-i metanet / kemâl-i metânet / كَمَالِ مَتَانَتْ

 • Tam bir dayanıklılık.

kemal-i sabır ve metanet / kemâl-i sabır ve metanet

 • Tam ve mükemmel bir sabır ve dayanıklılık.

kınne

 • (Çoğulu: Kinen) Hurma lifinden yapılan urganın sağlam ve dayanıklı olması.
 • Dâne çadırı dedikleri ot.
 • Bir nevi devâ.

kiyaset / kiyâset / كياست

 • Zeki.
 • Uyanıklık. Zekâ. Ferâset. Zeyreklik.
 • Zekilik, uyanıklık. (Arapça)

kufe / kûfe

 • Küfe. Dayanıklı ve kaba büyükçe sepet. (Farsça)

künbül

 • Sağlam, dayanıklı, sert, katı.

kuslub

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam.

lehfan

 • Kalbi yanık, hasret çeken. Özleyen.

lev'a

 • (Çoğulu: Leveât) Gönül acısı, kalb acısı. Yürek yanıklığı.

lev'a-i kalb

 • İç yanıklığı, gönül acısı.

leveat

 • (Tekili: Lev'a) Sevgiden ve mecazî aşktan gelen iç yanıklıkları. Yürekten gelen acılar.

mahruk / محروق

 • Yanık, yanmış. (Arapça)

mahruk-ul fuad

 • Yüreği yanık.

metanet / metânet / متانت / مَتَانَتْ

 • Dayanıklılık.
 • Dinin emirlerini korumadaki kararlılık, dayanıklılık.
 • Sağlamlık, dayanıklı olma.
 • Dayanıklılık. (Arapça)
 • Dayanıklılık.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

metanetli

 • Dayanıklı, metîn.

metin / metîn / متين / مَت۪ينْ

 • Sağlam, dayanıklı.
 • Metanetli, dayanıklı.
 • Sağlam, dayanıklı. (Arapça)
 • Dayanıklı.

metinane / metînâne

 • Dayanıklı biri gibi.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

mü'min-i kalb-hüşyar

 • Kalbi uyanık mü'min.

mü'min-i kalb-i hüşyar

 • Kalbi uyanık mü'min.

müblenda

 • Kuvvetli, sağlam ve dayanıklı deve.

mucib-i teyakkuz

 • Teyakkuzu, yâni uyanıklığı icâb ettiren.

müezzer

 • Muhkem, sağlam, dayanıklı.

muhazere

 • Birbirini korkutmak.
 • İhtiraz etmek.
 • Uyanık olmak.

mukavemet

 • Direnç, dayanıklılık.

mukavim

 • Sağlam. Dayanıklı. Mukavemet eden. Direnen. Karşı duran.
 • Sağlam, dayanıklı.
 • Dayanıklı.

münevver

 • (Nur. dan) Mc: Kur'anî ve imanî eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı.
 • Uyanık. İntibaha gelmiş. Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş.
 • Parlatılmış.

müntebih

 • Uyanık, intibah eden. Agâh ve habir olan. Gafletten ayrılmış olan.
 • Uyanık olan.
 • Uyanık.

müntehib

 • Uyanık.

müsahere

 • (Müsâheret) Geceleyin uyanık durma, uyumama.

müstaid

 • İstidadı olan, kabiliyetli, uyanık, anlayışlı, akıllı.

mütehammil değil

 • Dayanıklı değil, tahammül edemez.

mütenebbih / مُتَنَبِّهْ

 • Uyanmış, uyanık.
 • Uyanmış, uyanık.

müteyakkız / متيقظ / مُتَيَقِّظْ

 • Uyanık, uyanmış, tetikte, gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık bulunan,tetikte gözü açık olan.
 • Uyanık.
 • Uyanık, teyakkuz durumunda olan. (Arapça)
 • Uyanık.

müteyakkızane / müteyakkızâne

 • Uyanık ve dikkatlice, göz açıklığı ile. (Farsça)

na-üstüvar

 • Dayanıksız, sağlam olmıyan. (Farsça)
 • Münasebetsiz. (Farsça)

nakş-bendi / nakş-bendî

 • Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan. (Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Ha (Farsça)

naşie

 • Delil. Zuhur.
 • Gündüz veya gecenin evvelki saati.
 • Uykudan sonra kalkmak hali ve uyanık olduğumuz hal.

nazik / nâzik

 • Nezaketli. Terbiyeli. Zarif. İnce, dayanıksız. (Farsça)
 • Ehemmiyet verilmesi icab eden. (Farsça)
 • Tehlikeli husus. (Farsça)

pür-suz

 • Çok yakıcı. Çok yanık. (Farsça)

rasafet

 • Dayanıklılık, sağlamlık.

rasanet

 • Sağlamlık, dayanıklık.
 • Sabit, muhkem, metin.

rasif

 • Dayanıklı, sağlam, muhkem.
 • Taş temel, rıhtım.
 • Denizin yüzüne çıkmış kayalar.

rasin / rasîn

 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sabit hüküm.
 • Sağlam, dayanıklı.

sahid

 • Uyanık.

sahur

 • Gece uyanıklığı, uykusuzluk.
 • Ayın etrafındaki hâle.
 • Yer yüzünün gölgesi.

sahv

 • Uyanıklık, aklı başında, şuuru yerinde olma hâli, sekr hâlinin zıddı. Tasavvufta kendini kaybetme hâlinden kurtulup, ayılma hâli. Fenâdan sonraki bekâ hâli.
 • Ayıklık; uyanıklık; tasavvufta kendinden geçme hâlinin sona ermesi.
 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

sahve

 • Uyanıklık hâli.

said-i hüşyar / said-i hüşyâr

 • (Kalbi ve aklı) Uyanık Said.

salahdi

 • Kavi, sağlam, dayanıklı ve muhkem.

sald

 • Kaypak taş.
 • Taş gibi çok dayanıklı şey.
 • Dağa çıkmak.
 • Şiddetle ellerini yere vurmak.

salehba

 • Dayanıklı ve kuvvetli deve. (Müe: Salehebât)

sam'are

 • Sağlam ve dayanıklı, sert.

seher

 • Geceleri uyumayıp uyanık durma hastalığı.

sehran

 • Geceleri uyanık duran.

sinad

 • Muhkem, dayanıklı, kuvvetli dişi deve.
 • Yüce.
 • Yüce yer, yüksek yer.

sine

 • Uyuklama, uykuya dalma başlangıcı. Uyku ile uyanıklık arası. (O anda insan, sesi duyduğu halde anlamaz.)

sühad

 • Uyanıklık.

suhte / sûhte / سوخته

 • Yanmış, tutuşmuş. Yanık. (Farsça)
 • (Çoğulu: Suhtegân) Softa. Medrese talebesi. (Farsça)
 • Yanık. (Farsça)

sühud

 • Uyanıklık.

sühüd

 • Uyanıklık.

sühur

 • Uyanık olmak.

şuur / şuûr

 • Anlayış, idrâk.
 • Tasavvufta kendi varlığından haberi olma; sekrin zıddı, uyanıklık.

suz-i ciğer

 • Ciğerin yanması. Ciğer yanıklığı.

tabaver / tâbâver / تاب آور

 • (Tâb-âver) Güçlü, kuvvetli. Dayanıklı. Dayanan. (Farsça)
 • Dayanıklı. (Farsça)

tenük

 • Dayanıksız, kuvvetsiz, zayıf. (Farsça)
 • İnce, rakik, nârin. (Farsça)
 • Az, hafif. (Farsça)
 • Yumuşak. (Farsça)

teşeddüd

 • Sertleşme. Kuvvet ve dayanıklık kesbetme. Şiddetlenme. Çok şiddetli olma.
 • Keskinleşme.

tesehhüd

 • Uyanıklık.

tesehhür

 • (Sehr. den) Gece uyumayıp uyanık kalma.

teşneleb

 • Dudağı kurumuş, çok susamış. Yanık, susuz. (Farsça)

teyakkuz / تيقظ / تَيَقُّظْ

 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık, tedbir.
 • Uyanık olma.
 • Uykudan kalkma.
 • Göz açıklığı.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)
 • Uyanık olma.

teyakkuz-ı arifane / teyakkuz-ı ârifâne

 • Bilen birine yakışır bir şekilde bir uyanıklılık.

teyakkuz-u kamil / teyakkuz-u kâmil

 • Tam anlamıyla uyanıklık.

teyakkuz-u tam

 • Tam bir uyanıklılık; bütün yönleriyle uyanık ve dikkatli olma hâli.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

unayil

 • (Çoğulu: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem.

üstüvar

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)

vakf

 • Mükellef (akıllı, müslüman ve ergenlik çağına erişmiş)kimsenin kendi mülkü olan mütekavvim (belli, kıymetli ve dayanıklı) malının menfaatini (faydasını) hiçbir şarta bağlamadan, müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş), bütün veya belli fakirle re bırakması. Vakfın çoğulu evkâftır. Vakfe

vesen

 • Uyku ağırlığı. Uyku ile uyanıklık arası.
 • Uyku anında aklın gitmesi.
 • Hâcet.

ya'mele

 • İşe dayanıklı cins dişi deve.

yad / yâd

 • Anma. Hatırda tutma. Zikretme. (Farsça)
 • Hediye. (Farsça)
 • Hâtıra. (Farsça)
 • Hatır, gönül. (Farsça)
 • Uyanıklık. (Farsça)

yakaza / يَقَظَه / یقظه

 • Uyanıklık, dikkatli olma, uyku ile uyanıklık arasındaki hal.
 • Uyanıklık hali.
 • Uyanıklık.
 • Uyanıklık. (Arapça)

yakazan

 • Uyanık kimse.
 • Tozu yükselen toprak.

yakazaten / يَقَظَةً

 • Uyanık olarak.
 • Uyanık olarak.

yakız

 • (Çoğulu: Eykâz) Uyanık.

yakza

 • Uyanıklık. Dikkatte olma.

yakzan / yakzân / يَقْظَانْ / یقظان

 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık.
 • Uyanık. (Arapça)

yakzaten

 • Uyanık olarak. Şuurlu ve dikkatli surette.

yoldaş-ı hüşdar

 • Akıllı, uyanık yoldaş.

yoldaş-ı hüşyar

 • Uyanık yoldaş.

zar zar

 • Hazin hazin, yanık yanık, (sesle) ağlıya ağlıya. (Farsça)

zeluli / zelulî

 • Başı yumuşak. Dayanıklı. Sabırlı, tahammüllü.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR