LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YOLLAR ifadesini içeren 102 kelime bulundu...

ab-rane

 • Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. (Farsça)

abese irca

 • Mantık ve matematikte bir isbat şeklidir. Bir hükmün doğruluğunu isbat için, bu hükmü inkâr eden diğer hükmün yanlışlığı isbatlanır. Meselâ: Allah'ın varlığının inkâr edilmesinin imkânsızlığını veya abesiyetini göstermek, Allah'ın varlığını isbat yollarından biridir. Bu, "Abese irca" yolu ile isbat

ada

 • Etrafı su ile çevrili kara parçası.
 • Etrafı yollarla çevrili arsa ve binalar takımı.

ahlak ilmi / ahlâk ilmi

 • Kötü huylardan uzaklaşıp, güzel huylar edinme yollarını öğreten ilim.

akser-i turuk

 • En kısa yol, yolların en kısası.

atruk

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar.

balast

 • ing. Demir yollarında traverslerin altına; şoselerde ise düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş parçaları.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

banket

 • Bir otomobili uçtan uca kaplayan ve tek parçadan ibaret olan oturacak yer.
 • Karayollarında asfaltın her iki yanındaki balastlı kısım.

bevliye

 • Tıb: İdrar yolları ve böbrek hastalıkları. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan tıp dalı. (Üroloji)

casus

 • (Çoğulu: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.

cedavil

 • (Tekili: Cedvel) Cedveller.
 • Su yolları.
 • Listeler.

cevadd

 • (Tekili: Câdde) Caddeler, büyük ve işler yollar, tarikler.

cüded

 • Dağ yolları. Yol gibi olan izler.
 • Bir rengi diğer renkten ayıran çizgi.

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

ehl-i tarik / ehl-i tarîk

 • Tasavvuf yollarından birine girmiş olan.

enha

 • (Tekili: Nahv) Nahvlar, taraflar, canibler, cihetler, yanlar.
 • Yollar, tarikler.

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

ezikka

 • (Tekili: Zukak) Yollar, sokaklar.

fart

 • İfrat, çok aşırı olmak. Aşırılık.
 • Acele etmek ve ansızın gelmek.
 • Yollara alamet olarak konulan işâret.

fenn-i beyan / fenn-i beyân / فَنِّ بَيَانْ

 • Belağat ilminin bir meramı anlatma yollarını gösteren dalı.

fenn-i maani / fenn-i maânî

 • Mânâ ilmi, anlam bilim; sözün maksada, duruma ve yerine uygunluğundan bahseden ve hâlin gerekliliğine yakışması yollarını gösteren ilim.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

ficacen sübüla / ficacen sübülâ

 • Turuk-u vâsia, geniş yollar.

fir'avniyyet

 • Firavun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

fırka-i dalle / fırka-i dâlle

 • Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere kendi görüş ve akıllarına göre mânâ vererek, doğru yoldan ayrılıp dalâlete (yanlış ve bozuk yollara) sapmış fırkalardan her biri.

habaik

 • (Tekili: Habike) Kehkeşanlar, samanyolları.
 • Çizgiler.

hadis-i muddarib / hadîs-i muddarib

 • Kitab yazanlara, çeşitli yollardan, birbirine uymayan şekilde bildirilen hadîs-i şerîfler.

hasat-ı bevliyye / hasât-ı bevliyye

 • Tıb: Sidik yollarında ve böbreklerde meydana gelen taş.

hübük

 • (Tekili: Habike) Samanyolları.
 • Çizgiler.

hunnes-künnes

 • Hunnes, Hânis'in; Künnes de Kânis'in çoğuludur. Kânis, süpüren mânasınadır. Umumiyetle, akıp akıp yuvalarına giden veya aynı yollarında gidip gelen yıldızlar demektir. Bazılarınca gündüz gaib, gece zâhir olan yıldızlara denir. Ekseriyetle yedi seyyar yıldızlara denmiştir. (Zuhal, Müşteri, Merih, Züh

hutut / hutût / خطوط

 • Çizgiler.
 • Yazılar.
 • Yollar.
 • (Tekili: Hatt) Yazılar. Çizgiler
 • Yollar.
 • Hatlar, yollar. (Arapça)
 • Çizgiler. (Arapça)

hutuvat

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

ihbas

 • Eteğinde bir şey gizleme.
 • Hapsetme.
 • Vakfetme. Hayır yollarında mal ve hayvan bağışlama.

ihtilaf / ihtilâf

 • Farklılık, ayrılık. Aynı gâyeye ayrı ayrı yollardan gitme. Müctehid denilen âlimlerin amelî (işle ilgili) mes'elelerdeki ictihad ayrılıkları.

ihtilaf-ı turuk / ihtilâf-ı turuk

 • Hedefe giden yolların birbirinden farklı ve çeşitli olması.

ilm-i ahlak / ilm-i ahlâk

 • İyi huylar edinme ve kötü huylardan sakınma yollarını öğreten ilim.

infirak-ı turuk

 • Yolların ayrılması.

işrak / işrâk

 • Sezgi; keşif ve ilham ile insanı Allah'a götüren yolları bulmaya çalışmak.

istasyon

 • Demiryollarında durak.

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamaları için yapılmış büyük hanlar.
 • Büyük yollarda kervanların konaklamalarına mahsus büyük hanlar. (Selçuklular ve Osmanlılar devrinde hayır eseri olarak yaptırılmışlardı.)

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

lügeyza

 • Kertenkelenin bir yeri kazıp giderken bir tarafını da kazıp eğri çapraşık yollar yapması.

maacil

 • (Tekili: Ma'cel) Yollar,

meazib

 • (Tekili: Mi'zab) Oluklar. Su yolları.

mecari / mecarî

 • (Tekili: Mecrâ) Mecralar. Su yolları. Su yatakları.

medaric

 • (Tekili: Medrec ve Medrece) Merdivenler.
 • Meslekler, yollar.

mehabil

 • (Tekili: Mehbil) Tıb: Rahim yolları.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

menahic

 • (Tekili: Minhac-Menhec) Açık ve geniş yollar. Bilinen büyük yollar.

menahic-i hükema / menahic-i hükemâ

 • Hakîmlerin, ilm-i kelâm âlimlerinin meslekleri ve gittikleri mânevi yollar.

menakib

 • (Tekili: Menkeb) Yollar.
 • Omuzlar.

menasim

 • (Tekili: Mensim) Yollar, tarikler, meslekler.
 • Alâmetler, izler, eserler, nişânlar.

menazil

 • (Tekili: Menzil) Menziller. İnecek yollar. Duralar. Konak yerleri.

menzil

 • Yollardaki konak yeri.
 • Ev.
 • Bir günlük yol, konak.
 • Mesafe.

meraşid

 • (Tekili: Merşed) Gaye ve maksada ulaştıran doğru yollar.

mesalik / mesâlik

 • (Tekili: Meslek) Meslekler. Tutulan yollar. Süluk edilen yollar.
 • Meslekler, tutulan yollar.
 • Meslekler, ekoller, yollar.

mesalik-i fukaha / mesalik-i fukahâ

 • Fıkıh âlimlerinin meslekleri, tuttukları yollar.

mesalik-i fukeha / mesâlik-i fukehâ

 • Fıkıhçıların, İslâm hukuku âlimlerinin meslekleri, metot ve yolları.

mesalik-i nübüvvet

 • Peygamberlik misyonunu ispat eden yollar.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

meşarib / meşârib

 • Meşrebler; yollar, metodlar, hareket tarzları.

mevarid

 • Gelecek yerler. Varacak yerler. Caddeler, yollar. Bir yere vasıl olacak yollar.

meyazib

 • Oluklar. Su yolları.

mezahib / mezâhib

 • Mezhebler. İslâm itikadı ve amel hususunda esas ittihaz olunan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.
 • Mezhepler, tutulan yollar.

mezheb

 • Yol. Gidilen yol. Tutulan çığır.
 • Dinin esaslarında ve esas temel mes'elelerde bir olmakla beraber, teferruatta bazı muhtelif mes'eleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müctehidlerin yolları. Müctehidlerden, kendilerine tâbi olunanların seçtikleri meslekleri. Füruatta Hanefi ve

mita'

 • Bir şeyin son bulduğu yerin sonu.
 • Geniş yol.
 • Yolların birleştiği yer.

mücahid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz

mukaffi / mukaffî

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) bir ismidir. (Çünkü, O'nu dünyanın hiç bir şeyi Allah'a tâbi olmaktan ayıramamış ve bütün enbiyâ ve resullerin iyi yollarını da tâkib etmiştir.)

müştab

 • Yüzünde uzun yollar olan kılıç.

nasibe

 • (Çoğulu: Nesâib) Yollara dikilen işaret taşı. Bir yere dikilen taş.

rah-ı ictiba / râh-ı ictibâ

 • Tasavvufta Allahü teâlâya kavuşturan yollardan biri. Seçilmişlerin yolu.

rah-ı müridan / râh-ı mürîdân

 • Tasavvufta müridlerin, talebelerin yolu. Allahü teâlâya kavuşturan yollardan. Sâlikler (tasavvuf yolunda ilerleyen talebeler) yolu.

robot

 • Elektrikle veya mekanik yollarla hareket ettirilerek çeşitli işler yaptırılabilen otomatik cihaz. (Fransızca)

sapık

 • Doğru yoldan ayrılan, îtikâdında (îmân bilgilerinde) ve ibâdetleri yapmasında veya yaşayışında Ehl-i sünnet vel-cemâat mezhebinden (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolundan) ayrılan, yanlış yollara sapan kimse.

şebeke

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.

sedd-i turuk eden

 • Yolları kesen, kapayan.

serahor

 • Osmanlı İmparatorluğunun ilk devirlerinde ordunun bir yerden başka bir yere hareketinde yolların yapılması ile beraber ağırlıkların nakil vesairesi veyahut memleket içinde zelzele, deprem gibi bir âfetin vukuuyla harap olan yerlerin hemen tamir edilmesi işlerinde kullanılanlara verilen addır.

şevakil

 • (Tekili: Şâkile) Tarikler, yollar. Mezhebler, tarikatlar, meslekler. Şâkileler.

şevari'

 • (Tekili: Şâri') Büyük yollar, caddeler.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur'âni hakikatlarda terakki etmek usulü.

şiab

 • (Tekili: Şi'b) Dar yollar. Dağ yolları. Patikalar.
 • (Şube) Şubeler.

siyer

 • Gidişler, yollar, Peygamberimizi anlatan kitap.
 • (Tekili: Siret) Tarzlar, gidişler, yollar.

sübül

 • (Tekili: Sebil) Yollar, caddeler.

süluk yolu / sülûk yolu

 • İnsanı Allahü teâlânın sevgisine kavuşturan yollardan biri.

surre

 • Para kesesi, cüzdan. Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn (Mekke ve Medîne) halkına ve buralarda geçici olarak bulunan müslümanlara, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölge sindeki diğer idârecilere gönderdikleri para ve d

taktik

 • Asker kuvvetlerini harb meydanlarında düşmanı şaşırtarak kullanma. Bu işi tedkik eden ilim. (Fransızca)
 • Mc: Bir işte muvaffakiyet için lüzum eden yolları kullanma. (Fransızca)

tarikat / tarîkât

 • İbadet ve zikirlerle kalben ilerleme yolları.

tedavir

 • (Tekili: Tedvir) Tedvirler. Çâreler. Yollar. Dolaşmalar.

tefcir

 • Yerden su kaynatıp akıtma.
 • Drenaj, oluk vs. gibi su yolları yaparak, bir yerde birikmiş olan suları akıtma işi.
 • Yarmak.

turuk / turûk / طرق

 • (Tekili: Tarîk) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller.
 • Aygırlanmak.
 • Yollar.
 • Tarikler, yollar, usuller.
 • Yollar. (Arapça)

turuk-u evliya / turuk-u evliyâ / طُرُوقُ اَوْلِيَا

 • Velîlerin yolları.
 • Velilerin gittiği yollar, tarikatlar.

turuk-u hafiyye

 • Gizli tarikler, yollar, tarikatlar. Gizli zikir yapan tarikatlar.

turuk-u mütekellimin / turuk-u mütekellimîn / طُرُقِ مُتَكَلِّمِينْ

 • Kelâm âlimlerinin takip ettikleri yollar.
 • Kelâm âlimlerinin gittiği yollar.

turuk-u velayet / turuk-u velâyet

 • Velîlik yolları.

üşabe

 • Irkı, nesebi karışık adam.
 • Karışık cemaat.
 • Rüşvet ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen kazanç.

vetair

 • (Tekili: Vetire) Meslekler, yollar.

vücuh-u i'caz

 • Mu'ciz olmanın yolları. İ'caz nevileri ve vecihleri.

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.