REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te YOK kelimesini içeren 145 kelime bulundu...

a'dem / عدم

 • Yokluk.

adem / عدم / عَدَمْ

 • Yokluk.
 • Yokluk, olmama, bulunmama.
 • Yokluk, bulunmama, adem. (Arapça)
 • Yokluk.

adem-abad / adem-âbâd

 • Yokluk. Yokluk alemi. (Farsça)

adem-alud / adem-âlûd

 • Yoklukla karışık.

adem-i mevcudiyyet

 • Yokluk. Olmama.

adem-i sırf / عَدَمِ صِرْفْ

 • Yokluk. Mutlak yokluk.
 • Yokluk.

ademabad / ademâbâd / عدم آباد

 • Yokluk ülkesi. (Arapça - Farsça)

ademalud / ademâlûd

 • Yoklukla karışık.

ademi / ademî / عَدَم۪ي

 • Yoklukla ilgili, olmama.
 • Yokluğa ait, yoklukla ilgili.
 • Yokluğa ait.
 • Yokluğa ait. Ademle ilgili
 • Yokluğa ait.

ademistan / ademistân / عَدَمِسْتَانْ

 • Yokluk ülkesi, yeri.
 • Yokluk ülkesi.
 • Yokluk yeri.

ademiyat

 • Yokluklar, hiçlikler.

ademiye

 • Yoklukla ilgili.

ademiyet

 • Yokluk.

ademnüma / ademnümâ

 • Yokluk gösteren.
 • Yokluğu gösteren.

adim / adîm / عدیم

 • Yok olan. (Arapça)

alem-i adem / âlem-i adem

 • Yokluk âlemi.

bari / bârî / بَارِئ

 • Yoktan var eden (Allah).

bid

 • Yok olma.

büyud

 • Yok olma, hiç olma, in'idam.

cenab-ı lemyezel / cenâb-ı lemyezel

 • Yok olması, gelip geçmesi imkansız olan Allah.

desatir-i icadiye / desâtir-i icadiye

 • Yoktan yaratma kanunları.

emr-i ademi / emr-i ademî / اَمْرِ عَدَم۪ي

 • Yokluğa ait iş, şey.
 • Yokluğa yönelik iş.

endişe-i helaket / endişe-i helâket

 • Yok olma endişesi.

envar-ı icad / envâr-ı îcad

 • Yoktan var etme nurları.

evamir-i icadiye / evâmir-i icadiye

 • Yoktan yaratma emirleri ve kanunları.

faka / fâka / فاقه

 • Yoksulluk. (Arapça)

fakat / fâkat

 • Yokluk, bulunmama.
 • Yoksulluk, muhtaç olma hâli.

fakd / فقد

 • Yokluk, yoksunluk. (Arapça)

fakr / فقر

 • Yoksulluk, muhtaçlık.
 • Yoksulluk. (Arapça)

fakr u zaruret

 • Yoksulluk ve çaresizlik.

fani olmak

 • Yok olmak.

farz-ı adem

 • Yok farzetme, sayma.

fena / fenâ / فَنَا

 • Yokluk, geçicilik, kötü.
 • Yok olma.

fenapezir / fenâpezîr / فناپذیر

 • Yok olucu, fani. (Arapça - Farsça)

fıkdan / fıkdân / فقدان

 • Yokluk, bulunmama.
 • Yokluk, kayıp.
 • Yoksunluk, bulunmama, yokluk. (Arapça)

fukara / fukarâ / فقرا

 • Yoksullar. (Arapça)

gavr-ı in'idam

 • Yokluk çukurunun dibi.
 • Yokluk çukuru.

gayr-i kabil-i izale / gayr-i kâbil-i izâle / غير قابل ازاله

 • Yok edilemez, giderilemez.

gıyaben / gıyâben / غيابا

 • Yokluğunda, yokken, ardından. (Arapça)

halık

 • Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.)

harab / harâb

 • Yok olma, yıkılma.

harabiyet

 • Yok oluş, yıkılış.

hasaset / hasâset

 • Yoksulluk, düşkünlük.

helaket / helâket

 • Yok oluş.

i'dam / اعدام / i'dâm / اِعْدَامْ

 • Yok etme.
 • Yok etme, öldürme. (Arapça)
 • Yok etme.

ibda / ibdâ

 • Yoktan örneksiz yaratma.

icad / îcad / îcâd

 • Yoktan yaratma.
 • Yoktan var etme, vücûda getirme, yaratma.

idam / îdam

 • Yok oluş.
 • Yok etme, öldürme.

idam edilmek

 • Yok olmak.

idam etmek

 • Yok etmek.

ifna / ifnâ / افنا / اِفْنَا

 • Yok etme, yaşamını elinden alma (tutukluluk).
 • Yok etme.
 • Yok etme. (Arapça)
 • Yok etme.

ifna etme / ifnâ etme

 • Yok etme.

iftikar / iftikâr / افتقار

 • Yoksulluk çekme. (Arapça)

ihtibar

 • Yoklama. Deneme. Sınama. Tecrübe.

ihtimal-i adem

 • Yokluk ihtimali.

ihtimal-i helaket / ihtimal-i helâket

 • Yok olma ihtimali.

ihtira / ihtirâ

 • Yoktan yaratma.

illet-i mucide / illet-i mûcide / عِلَّتِ مُوجِدَه

 • Yoktan var eden sebeb.

imha / imhâ

 • Yok etme, ortadan kaldırma.

imha eden

 • Yok eden.

imha edilme

 • Yok edilme.

imha etme / imhâ etme

 • Yok etme, ortadan kaldırma.

imha etmek

 • Yok etmek.

imha olma

 • Yok olma.

imha ve izale etmek

 • Yok etmek, gidermek.

in'idam / in'idâm / اِنْعِدَامْ

 • Yok oluş.
 • Yok olma.

inidam / inîdam

 • Yok olma.

intıfa / intıfâ

 • Yok olma, sönüp bitme.

intifa / intifâ

 • Yok olma, bitme.

istibar

 • Yoklama, muayene etme.

izale olma

 • Yok olma, giderilme.

izmihlal / izmihlâl / اضمحلال

 • Yok olma, mahvolma.
 • Yok olma, bozulma, perişan olma.
 • Yok olma. (Arapça)

kabul-ü adem / kabûl-ü adem / قَبُولِ عَدَمْ

 • Yokluğunu kabul etme, inkâr.
 • Yokluğu kabûl etme.

kabulüadem / kabûlüadem

 • Yokluk kabulü.

kahtügala / kahtügalâ

 • Yokluk ve kıtlık.

ke-l-adem

 • Yok. Yokmuş gibi.

kemal-i bizeval / kemâl-i bîzevâl

 • Yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk.

la / lâ

 • Yoktur, hayır.

layezal / lâyezâl

 • Yok olmaz.

layezali / lâyezâlî

 • Yok olmayan.

lazeval / lâzevâl / لازوال

 • Yok olmaz, ölümsüz. (Arapça)

lehf

 • Yok olan şey için hasret çekip üzülmek.

lemyezel

 • Yok olmaz, devamlı.
 • Yok olmayan.

leys

 • Yokluk.

ma'dum / ma'dûm

 • Yok olan, mevcut olmayan.
 • Yok olan, mevcût olmayan

ma'dumat

 • Yok olanlar. Yokluklar.

ma'dumiyet

 • Yokluk, ma'dumluk, yok olma.

madum / mâdum / mâdûm / معدوم

 • Yok, ölü.
 • Yok olan.
 • Yok olmuş. (Arapça)

madumat / mâdûmât

 • Yok olanlar.

madumiyet / mâdumiyet / mâdûmiyet / معدوميت

 • Yokluk, yok oluş.
 • Yok olma, yokluk.
 • Yokluk. (Arapça)

mahbub-u layezal / mahbub-u lâyezâl

 • Yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahkum-u adem / mahkûm-u adem / مَحْكُومُ عَدَمْ

 • Yokluğa mahkum olan.
 • Yokluğa mahkum olan.

mahrum / mahrûm / محروم

 • Yoksun.
 • Yoksun.
 • Yoksun. (Arapça)
 • Mahrum etmek: Yoksun bırakmak. (Arapça)
 • Mahrum olmak: Yoksun kalmak. (Arapça)

mahrum edilen

 • Yoksun bırakılan.

mahrumiyet / mahrûmiyet / محروميت

 • Yoksun kalma.
 • Yoksunluk.
 • Yoksunluk, mahrumluk. (Arapça)

mahv / محو

 • Yok olma.
 • Yok etmek.

mahv u ispat

 • Yok olma ve var olma.

mahv u perişan olma

 • Yok olma, perişan olma.

mahveden

 • Yok eden.

mahvetme

 • Yok etme.

mahvetmek

 • Yok etmek. (Arapça - Türkçe)

mahvolma

 • Yok olma.

mahvolmak

 • Yok olmak.

maruz-u fena / mâruz-u fenâ

 • Yok olmaya mâruz olan.

mefluk

 • Yoksul, zavallı, biçare, miskin.

meskenet

 • Yoksulluk, miskinlik.

mevcudat-ı zaile / mevcudat-ı zâile

 • Yok olup giden, sona eren varlıklar.

miskin

 • Yoksul, uyuşuk, tembel, zavallı.

muhayyeb

 • Yoksun bırakılmış, mahrum kılınmış.

muhayyib

 • Yoksun bırakan, mahrum kılan.

muhtebirane / muhtebirâne

 • Yoklar ve denercesine. Tecrübe eder tarzda. (Farsça)

muhtera

 • Yoktan var edilmiş.

muhtereat

 • Yoktan yaratılanlar.

mün'adim / مُنْعَدِمْ

 • Yok olma.
 • Yok olan.

münadim / münâdim

 • Yok olan.

münteha-yı zirve-i hiçi / müntehâ-yı zirve-i hiçî

 • Yokluk ve hiçliğin zirvesi, en son noktası.

na-besi / na-besî

 • Yokluk, adem. (Farsça)

na-budmend

 • Yoksul, fakir. (Farsça)

nafi / nâfî

 • Yok edici, inkârcı.

nefy-i nefiy / نَفْيِ نَفِيْ

 • Yokluğun yok olması.

nefy-i nefy

 • Yokluğun yokluğu.

nefyetmek

 • Yok saymak, sürgün etmek.

netice-i tahrib

 • Yok etme, bozma sonucu.

nisti / nistî

 • Yokluk, adem. (Farsça)

padişah-ı bizeval / padişah-ı bîzevâl

 • Yok olmayan, varlığı son bulmayan padişah; Allah.

rah-ı adem / râh-ı adem

 • Yokluk, hiçlik yolu.

saade

 • Yokuş başı.

şaibe-i zeval ve fena / şaibe-i zevâl ve fenâ

 • Yok olup gitme ve gelip geçicilik kuşkusu.

sebeb-i mahrumiyet

 • Yoksun kalmanın sebebi.

sefil

 • Yoksul.

sefillik

 • Yoksulluk.

tasavvur-u zeval / tasavvur-u zevâl

 • Yok olup gittiğini düşünme.

tasdik-i adem

 • Yokluğunu tasdik etme.

tebahkar / tebâhkâr / تباهكار

 • Yok eden, mahveden, yıkan. (Farsça)

tedmir

 • Yok etmek. Mahvetmek. Tepelemek. Perişan etmek.

telef olma

 • Yok olma, zâyi olma.

veilla / veillâ / والا

 • Yoksa, aksi takdirde. (Arapça)

vücud-u adem

 • Yokluk vücudu.

vücut vermek

 • Yok olan birşeyi var etmek, yaratmak.

zail / zâil / زائل

 • Yok olan, yok olucu. (Arapça)
 • Zâil olmak: Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)

zail olma / zâil olma

 • Yok olma.

zailat / zâilât

 • Yok olanlar, kaybolup gidenler.

zeval / zevâl

 • Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.

zevalnapezir / zevâlnâpezîr / زوال ناپذیر

 • Yok olmayan, kalıcı. (Arapça - Farsça)

zevalpezir / zevâlpezîr / زوالپذیر

 • Yok olucu, fani. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın